BERICHT aan de ij ONZE VAART O.urouui oiMeM ontvangen KüOKKHrl CDeet ge cuat HET YPERSCHE VOLK KIEZING IN ANTWERPEN bO Jaar. - Nummer 49.- 30 Centiemen. Zaterdag 8 December 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper I Vier jaar later is de Moe'der-Maagd 1 lelve, de uitspraak van Pius IX komen iekrachtigen, namelijk tijdens harer ver- tchijningen in Lourdes Immers den 25 Haart 1858, hare handen samenvoegende m hemelwaarts ziende, gaf zij aan Berna- lette het antwoord op de vraag Welk 'k s uw naam Zij zegde niet Ik ben ffaria, of de Moeder Gods of de Konin gin des Hemels, maarZij zegde Ik ben le Onbevlekte Ontvangenis I Schiller heeft er een van zijne nooiste liederen over gedicht en dik- vijls genoeg zijn ze in de woordkunst tezongen. 't Geen bewijst dat ze de Voorden waard zijn. We zijn lange feheel den oorlogstijd zonder klok- :en geweest en, 't was als hadden we lts te kort in ons leven, er was eene èemte. 't Was gedurig Goede Vrijdag, ten zegt van eenen anderen groo- en duitschen dichter. Wolfgang ioethe, dat hij 't geluid der klokken net kon uitstaan, maar dat was omdat ioethe een heiden was en de klokken ïts christelijks. Goethe was een ver lokte heiden, hoogmoedig als niet pp. en alles wat naar het christendom Pok was hem een gruwelzoo deed •>j de reis naar Italië zonder ook maar *n christelijk pelgrimsoord te willen *z >eken. Hij was er geen te beter lensch om. Geen wonder dus of tuit en hem de kerkeklokken te fel in ajne ooren. Wij kennen nog zulke Katlenen die hunnen vuist opsteken tohaast de klokken aan 't luiden gaan ZILVEREN MUNTSTUKKEN NOTA Genepaal Jacques. Handelaars "HET YPERSCHE VOLK,, Ijct t)j)CV6C(jC boll ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Al degenen die van heden af eene inschrijving nemen, voor het jaar 1929, op Het Ypersche Volk zullen het week blad kosteloos ontvangen tot 1 Januari 1929. De kosten der inschrijving beloopen tot 15 franken. In 1904 vierde de H. Kerk den 50n verjaardag van het bepalen dier waarheid dior Paus Pius XI. De godsdiensha- ters, alweters en niets wetend -, moesten er natuurlijk mede spotten. Op den trein ontmoetten zich eens, ten dien tijde, twee Kamerleden, een goede Katholiek, die wel zijne christelijke leer kende en een hatende Liberaal, die er niets van wist. Deze zegde Ik geloof niet in de Onbe vlekte Ontvangenis De Katholiek antwoordde «Gelooft gij in de erfzonde en de Liberaal «Nog veel min. Hewel, ware het zoowedervoer de Katholiek, dan zijn wij allen onbevlekt iontvangen Waarin bestaat de Onbevlekte Ontvan genis van .Maria Als God onze ziel jen die van anderen schiep, Hij schiep ze :met de erfzonde en zonder heiligmakende gratie, dit als gevolg der ongetrouwheid (van onzen eersten Vader Adam Integen deel als God de ziel van Maria schiep, Hij schiep ze zonder erfzonde en ver heerlijkt met de heiligmakende gratie ën dit niet ter inzage der verdiensten van Maria, maar ter inzage der toekomende verdiensten van haren Goddelijken Zoon. Die waarheid mag men niet verwarren met eene tweede, namelijk, Jat Maria altijd Maagd gebleven is noch met eene tierde, te weten, dat Maria nooit geene zonde bedreven heeft. Die waarheid stond geschreven in de H Schriftuur maar ge weet, dat de H Schriftuur donker is op vele plaatsen en zoo lang of dat de Paus. gebruik ma kende van zijne onfaalbaarheid, de duiste re plaatsen niet verklaart, de geleerden mogen er van, elk volgens zijn verstand, uitleg verstrekken Als de Paus gesproken ieeft, dan moet iedereen dien uitleg aan- teerden en wie het niet doet is Ketter. Nu dan, den 8 December 1854, Paus rPius IX, op aanvraag van de Bisschoppen J Ier gansche wereld, waarvan velen tegen- r woordig waren in St Pieters te Rome, sprak deze plechtige woorden uit «Voor e de glorie en 't sieraad der Maagd Moe- jder Gods, voor het verheffen van 't Ka- :ttholiek Geloove en het uitbreiden des gChristenen Godsdienst krachtens het 111) gezag van O. H. J. C., van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus en het onze, Wij verklaren dat door God ver- openbaard wierd de volgende leer 6Ter inzage der verdiensten van O. H. J. C., Zaligmaker des Menschdoms.de Allerheiligste Maagd Maria, van af het eerste oogenblik harer ontvan- 0 genis, was gevrijwaard van alle erflij- ke schuld. Moeste het gebeuren en God o geve dat het niet gebeure.dat iemand er anders over oordeele, hij wete dat hij gefaald heeft in zijn geloove en dat hij is veroordeeld en gescheiden van de 1 eenheid der HKerk Om het uitstekend voorrecht, door I jod aan Maria, alleene onder alle de nenschen toegekend, loven wij onze duur- sare Moeder en vragen wij Haar, ons sorgvuldig te bewaren de heiligmakende jratië, die hare ziel versierde bij Hare Jntvangenis en die ons geschonken wierd >ij het H. Doopsel? en die vuur spuwen van gramschap bij 't zien van een kruis op 'nen kerk hofwagen. Elk zijn goeste. Maar ons ons, christenen, is het lied der klokken vol met diepe poëzie. Zoudt ge bijvoorbeeld willen de bei aarden afschaffen en eene oude vlaam- sche stad zien zonder haar klokken spel. Yper is thans aldus verweduwd van zijnen beiaard en zeg me, eer'ijk, zijn de zon-en feest- en marktdagen nu wat ze vroeger waren, als het blij- helmende lied van de klokken binge- bangelde over de huizen en de straten en liep zingen in den verren buiten en ging zinderen tot in den hoek van den haard in elk huisgezin. En dat zijn ge- meenteklokken, nog geen kerkeklok ken dus. Er zong in dat lied van den beiaard iets dat moeilijk met woorden vast te leggen is en dat de poëzie is die zweeft om alles wat oud is en zijnen tijd heeft gedaan. Er zong in dat lied van den ouden beiaard over het heden- daagsche straatlawaai eene herinne ring aan de oude gloriedagen van de machtige vrije gemeenten Brugge, Gent, Yper, machtig en vrij als hunne zuster gemeenten uit het zon nige Italië Genua, Pisa, Florentië, Venetië.Vroeger zong dat lied dooreen het gebrom van de groote zegéklok, zoo het nu nog is te Brugge en Brugge is eroni vermaard tot in de verste hoe ken van de wereld. Yper zou mogen, zou moeten zijnen beiaard terug heb ben en wij het lied der klokken. Zoudt ge uit het christelijk leven de kinderlijke maar lieve legende wil len aanschaffen van de klokken die ter goede week naar Rome gaan en met l'aschen /terugkomen met hunnen mantel vol gekleurde eieren. Wat gaan ze daar gaan doen? naar Rome? nie mand weet het en niemand van de kleine kleuters die gaan eitjes zoe ken op Paaschdag, vraagt ernaar, 't kan hun niet schelen of die klokken gaan luiden en het eeresalut brengen voor den troon van Sint Pieter, voor den zetel van den Paus. 't Ts hun meer dan genoeg dat ze weten dat ze naar Rome gaan en ervan terugkeeren met hun schorten vol eieren- De legende vraagt naar hoe's of waarom'szij ziet alleen hetgeen het meest de ver beelding treft van den simpelen man, van het kind, en ze zet het vast in haar gouden raam. Zoudt ge willen zonder klokken zijn als uw vader, moeder, broeder of zus ter ter aarde wordt besteld. Zonder de klokkenstem die 't overal loopt ver monden dat een van uwe dierbaren van deze aarde is verscheiden en te Gode gegaan zonder klokkenstem om gebeden te vragen voor die ziel die het tijdelijke met het eeuwige verwisselt en meer dan ooit de liefdadige almoes van een gebed kan gebruiken. Hoe schoon dicht het Gezelle in zijne kerk hofblommen: «Mysterie!... gezegen de en troostelijke stemme der klokke, die willekom en onderwege half weg gesmolten als een engel van vertroos- tinge zachtjes de lucht liep stooren in de kamer en rondom de sponde van den lijdenden vader, hem verkondi gende dat Jezus andermaal, onbloedig, voor Edward zijn kind geleden had en gestorven was.» Zeg zoudt ge'er de klokken willen missen in dit dichter lijke tafereel? Hoe troostelijk, als de orgelklan ken dreunen, de klokken tribbelen. de kerkdeuren opengaan, het kruis voo- renop treedt, de wind in de vane slaat, het lijk ommekeert, omhooge rijst en voortgaat, onder het luidruchtige vaarwel der Heilige Kerke, dat gelijkt aan het reisteeken van eenen triom- phetocht Neende klokken zijn de stem zelf van onze Moeder de Heilige Kerk die ons mare doet van al heur wel en wee, van al heur lijden en verblijden. De klokken behooren bij den godsdienst gelijk het muziek bij den kerkdienst. Of zoudt ge zonder klokken willen dat uw kind gedoopt wordt en een lid te meer voegt bij de groote familie van Christus. ilt ge dat de klokken zwijgen ter wijl uw zoon, terwijl uwe dochter ten altaar gaan en, onder den zegen van de H. Kerk voor gansch hun leven hun hart verpanden aan de verkozen bruid of bruidegom. De steenen zouden spreken moesten de klokken zwijgen en daarbij het klokkenlied op zijn eigen is schoon. Er is iets in de stem van een klok dat het diepste van de mensehenziel loopt opzoeken om het te roeren en te doen zinderen, er is daar eene volheid en eene diepte van toon die slaat op het menschelijk hart telkens op den man tel de klepel slaat en de mensch doet terugkeeren, ver, elk op zijn eigen droomersbanen. Mij, al ben ik geen muzikant, is het lied der klokken lief en het is mij een troost te gedenken dat als eenmaal mijn pasport zal geteekend zijn en ik zal uitgestrekt liggen op mijn lijdens sponde, op mijn sterfbed, dat traag zaam dan en slag voor slag de klok zal slaan en vermonden dat een mensch op 't scheiden staat, dat ik vertrekken ga, naar eene andere, eene betere wereld en dat ik bedel, dat ik schooi om uw gebed als sterking voor de reis naar de eeuwigheid. Hebt gij uw ongeloof, hebt gij uw twijfelzucht, hebt gij uw christenhaat en laat het in uw leven allemaal stil zijn en doodsch; maar laat mij mijn geloof en mijne vreugde aan het lied der klokken: het is een zon in mijn leven, het is een troost in mijn dood: het geween van de luidende klok. Laat de beiaard zingen, laat de klok ken tribbelen en laat er vreugde zijn of leed maar immer vergezeld door het bronzen lied dat dreunt uit de lucht als de juichkreet en de zucht van het jubelend of zwoegend menschelijk hart. Ik ben kooper van van Frankrijk en andere landen aan de volgende prijzen 5,00 fr. stuk 13,00 fr. 2,00 fr. 4.50 fr. 1,00 fr. 2,20 fr. 0,50 fr. 1,05 fr. M. KESTELOOT-BOUCHARD, Wissel, rechtover de Statie, Num. 9. KOMEN Tel. Nr 1. Wij hebben het genoegen hieronder o\ er te drukk. n een schrijven van MJas- par, Eerste Minister, aan Volksvertegen woordiger Brutsaert, die in de Kamer met zooveel vastberadenheid de belangen van Yper en 't Ypersche verdedigt. B ussel, den 29 November 1928. Heer Volksvertegenwoordiger, In gevolge de verlangens welke gij uitgedrukt hebt tijdens het onderhoud welke ik aan uwe afvaardiging toegestaan heb, zijn de werken aangenomen geweest voor de herstelling van de vaart Yper- Yzer. Natuurlijk Vraagt hunne uitvoeringe en zekeren tijd, inziende de technische en tinancieele voorwaarden. Maar het is onjuist te beweren zooals het een druk pers doet, dat de Regeering daarin geen belang meer stelt. Ik heb het genoegen U, eei nota, in bijlage, te laten geworden, den staat gevende der uitgevoerde wetken, in uit voering of ontworpen voor de herstelling van de vaart. Deze inlichtirgen zullen de terechtwij zing toelaten en dienen tot de bevrediging van uwe lastgevers Gelief te aanvaarden Heer Volksver tegenwoordiger, de ui drukking mijner achtingsvolle gevoelens. (Get.) Henri J asp ar. nopens de herstellingswerken van de Vaart Yper-Yzer. De uitgevoerde werken die in onderne ming, binnen kort aan te vangen of ont worpen voor de herstelling van de vaart Y'per-Y'zer, zijn de volgende A. Uitgevoerde werken. 1) Heropbouwing van de brug geit gen aan de monding van den Maartjesvaart, ten einde de voortzetting van het bilkpad te verzekeren en de herstelling van den weg tusschen de Westpoelestraat en Drie Grachten. Bedrag 60 890 fr. 2) De uitbaggering om de doorsnede van de bedding toe te laten aan den wa terloop tusschen de palen 12 K. 546 en 15 K. 241. - Bedrag 101 925 fr. 3) Heropbouwing van de brug van Drie Grachten. Bedrag 1 620.000 fr. B. Werken in uitvoering Den heropbouw van de brug van Steen- straete. Bedrag 850 000 ff. C. Werken binnen kort aan te vangen. De herstelling van het tw ede ge deelte van den waterloop der vaart tus schen «Het Sas van Boesinghe en de brug, steenweg naar Boesinghe. Be drag 1.900.000 fr. ongeveer. D. Ontworpen werken. I. Werken waarvan de aanbesteding binnen kort zal geschieden. a) Levering der noodige arduinsteenen tot den h -ropbouw van het Sluis te Boe singhe «Het Sas» genaamd. Vermoed, bedrag 200.000 fr. bt Heropbouw van het Sluis te Boe singhe e Het Sas genaamd.Vermoed, bedrag 2 1/2 millioen. II. Overblijvende Werken. a) Heropbouw der brug Boesinghe- steenweg, onder de baan Boesinghe-I.an- gemarek, de herstelling van het trekpad inbegrepen. Verm. bedr. 950.000 fr. b Heroprichting door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen van de ijzerwegbrug van Boesinghe op de lijn Oostende Yper. Voor memorie c) Heropbouw van een nieuw Sluis te Boesinghe-Dorp, onmiddellijk stroomop waarts van de voornoemde ijzerwegbrug. Vermoed, bedrag 2 1/2 millioen. d) Uitbaggering tusschen het nituw Sluis te Boesinghe-Dorp heropte bouwen en de Kaaien van Yper. Vermoed, bedrag 2 millioen. e) Bijkomende werken in uitgestrekt heid van den bovenwaterloop bevattende tumentlijk 1) De heropinrichting van het trekpad tusschen de palen 4 K. 345 en 0 K 205. 2) De verplaatsin g stroomopwaarts >an de waterafleiding der Westbuizen. 3) De inrichting van den uitgang der Zwoekhoefbeek. 4) De herstelling van den haven en de muren der Kaai te Y'per. tVermoed bedraj^an de gezamenlijke werken 1.5 millioen? Gazetten hebben aangekondigd dat de oudste molen van Europa, op getimmerd in 1180 te Silly (Henegou wen) en betiteld Moulin de Mauvi- nage dreigt van om te vallen. De windmolens, steeds zeer talrijk in 't Oosten, zijn alhier ingebracht, tij dens de Kruisvaarten. (De eerste Kruisvaart is gekenmerkt door de in name van Jerusalem ten jare 1099). Zijn dan ook alhier ingevoerd de reis duiven, die fin 't Oosten dienden om snelpost over te zetten en wat slechter is de besmettelijke ziekte der melaatschheid. Abonneert u op De Kamers stemden de lijkplechtiglie- den van Generaal Jacques te doen uit voeren op staatskosten zij stemden dat, met algemeenheid van stemmen, uitgeno men één Communist en zes Fronters, die evenals eertijds Engeland tegenover de andere Europeesche Staten, zich bevonden en un superbe isolement In zitting van 3o November, dag der begraving van Generaal Jacques, zijn excellentie Van Severen kraamde uit: Met de gemeentenaren, met de Geuzen, met de Vlaamsche Nationalisten, met Borms, z tten wij den geschiedkundigen aandrang voort naar dit doel (dit is niet een zelfstandig Vlaanderen, maar het Groot Nederland verwezenlijken. N. v. d. R Uit de Gazet van Antwerpen Tien jaar lang, de voortzetters van het activ sme scholden uit de beste onzer Vlaamsche Katholieke voormannen maar nu zij..eene manifestatie ter eere van Borms op rouw gezet hebben, loopen diezelfde menschen de Katholieke vlaamscbgezinden achterna, om stemmen te bedelen voor den dweper. Jacquemotte, kondigde in volle Kamer aan, dat de communistische partij... de communisten aanzette te stemmen voor Borms... Van voor acht, negen jaar reeds, bij het ontstaan der frontpartij, zagen wij onder de leden dier groep zich gekende Communisten mengen geen bijeenkomst had plaats... of zij werd bijgewoond of begeleid door verdachte elementen, die vooral onder de geestdriftige... jeugd, hun slachtoffers zochten We hebben jonge kerels gekend, braaf, deftig, maar wat dweepzuchtig aangelegd, die, medege- sleurd in de branding van het vlaamsch extremisme, daar in aanrakieg kwamen met looze, en, vooral, gewetenlooze hand langers van Moscou.zic'n door die zielhon- den een paar ooren lieten aannaaien en, door hunnen omgang met dit volkje zoo bedorven geraakten naar geest en naar ha-t, dat ze voor al eerlijk streven en voor de samenleving als verloren kunnen be schouwd. vraagt eene aankondiging in Toen Colormbus Amerika bereik te, heeft hij daar ingevoerd de peerd- den, daar dan totaal onbekend en nu zoo talrijk. Van daar bracht hij mede in zijne schepen, zonder het te weten, de ratten, hier dan totaal onbekend en nu ook zoo talrijk. Mgr Ladeuze, rector van de ka tholieke Universiteit van Leuven, is bisschop genoemd en draagt den titel van Bisschop van Teberiade, in Pa lestina. Eertijds was Teberiade een bisdom, nu niet meer. In 1909, samen met Mgr. Coppieters van Gent, deed Mgr. Ladeuze de bedevaart van 't H. Land en heeft er den overtocht ge daan van 't meer Teberiade, gedurende denwelken zij te verduren hadden een van die geweldige eri schielijke stor men, die hen in levensgevaar bracht. Gelijk Petrus hebben zij ook moeten biddenHeer helpt ons, wi j ver gaan 't Meer Teberia.de en 't meer der Doode Zee liggen in de diepe1 enge Jordaanvallei, omzoomd met hooge heuvels en wier bodem te Teberiade reeds 200 meters lager ligt dun den zeespiegel en aan de Doode Zee 400: 't Is een diepe gang, afdalende vasi de Libanon-berg, wiens kruin met eeu wige sneeuw bedekt is. De koude lucht der sneeuwvelden, instroomende in dien zeer warmen oven der Jordaan vallei, kan er geweldige rukwinden doen ontstaan, dewelke: schielijke tem peesten veroorzaken. •H 4i* Mahomet II nam Constantinopel in ten jare 1453, en nam dan aan de bloedroode vaan met witte halve maan, nu door Kemal Mustapha afge schaft. Die witte zikkel, die men noemt halve maan, is geen afbeeldsel van de wassende nachtvorstin, maar van de breede waterstraat, een uur lang, eidigende in de zee, verdeelende Constantinopel, waar meer dan een millioen menschen wonen, in twee bij na gelijke deelen en boogvormig uit zicht wedergevende van een hoorn. Die waterstraat noemt men den gul den hoorn en is eene prachtige haven. Anderen beweren dat die halve maan ouder is dan Mahomet II, omdat Rikaard Leeuwenhart:, koning van En geland. in de XII eeuw, in zijn wapen zoude aangebracht hebben eene ster en er onder eene halve maanBeeld spraak. die zoude beteekenen, dat de sterre van Bethleem, dus het Chris tendom, zegepraalde over de halve maan, het Mahor.edanisme. Ge moogt uv. handje kussen, dat u il zeggenGe r'oogt bedanken. Als de doofstommen willen beteekenen «Merci», zij kuft-jen den binnenkant van de twee eerste vingers van het rechter hand en als in godsdienstige ceremoniën de priester, die gewijde keersen of pal m lakken overhandigt, moet bedankt worden, men kust zijn hand en hetgeen hij aanbiedt. Voor wie genegen is tot stame len, hij gebruike rienzelfden tijd voor het uitspreken van ieder lettergreep en bij het lezen, hij bezie de letter greep alleene, die hij uitspreekt Met dat stelsel ook kan iedereen, zon der missen, vreemde aardige ivoorden uitspreken, b. v. Chineesche, ofwel el lenlange vlaamsche, zooalsde nieuweconstaririnopolitaanüchepen- nemesfabriekeletr king en. rïi» Voor wie, Dili ende, wil wel ver staan wezen, hij make veel gebruik van de stomme e in te lasschen tus schen twee medek/nkers, die elkander volgen. Hij zing?.! niet Bloed, maar Beloed, niet Klank maat Kelank 't Is de toepassing van dezen regel, die gij somwijlen hoort ir. sermoenen, als de Pater uitroept: Wat Vol-e-k, wat Vol-ek Vlas of lijn, geroot, geeft dra den, waarmede men lijnwaad weeft. Met wolle van schapen tot draden her leid, verveerdigt men laken. De wolle, die het zaad omringt van de katoen- plante en die aan sneeuwballen gelijkt, afhangt uit de berstende zaadschok- ken, kan gesponnen worden tot dra den, waarmede men de katoenstoffen bekomt. De fijne blinkende draadjes, door den zijdeworm gesponnen en waarin hij zich verbergt om te poppen en vlinder te worden, verschaffen ons de zijdegeweefsels. Er bestaat een steen, amiante genoemd, die samenge steld is van draadvormige deelen, de welke kunnen doorweven worden om te verveerdigen, bijvoorbeeld, tafel- dwalen, die niet brandbaar zijn Als* zulk een hamlaken bevuild is, werp het in het vuur... de vuiligheid brandt weg, en 't laken trekt ge er uit net en versch. In Londen is een fabriek tot stand gekomen om aluminium te her leiden tot draden, waarmede men kleedergoed weven zal. 't Is te vreezen dat het zullen koude kleederen zijn en ware het nog zoo niet, daar die stoffe zal goedkoop wezen en niet sleetach tig. de mode zal er niet van willen Den 12 October 1929 zal het 50 jaar zijn, dat de Amerikaner Edison uitvond de electrieksche gloeilamp. Men vindt bijna nievers geen kinde ren meer, die de gloeilamp niet ken nen en ze niet kunnen aansteken, met het 'draaien van den wervelknoop. In 1900 waren het nog maar de groote hotels in de groote steden, die met gloeilampen de slaapkamers verlicht ten en die lampen waren vast gemaakt hoóge en midden het plafond. Zeker eenvoudige mensch, 60 jaar oud, die in zijne vlaamsche geboortestad nog nooit eene gloeilamp gqzien had, reis de naar de Passië Spelen van Ober- ammergau. Te Munich in Beieren lo geerde hij met zijne reisgezellen in een dier bovengemelde hotels, 's An derdaags morgen: Pier vroeg men hem, hoe hebt ge geslapen Slecht antwoordde Pier, ter oor- zake van dat verwenscht licht, dat ge heel den nacht brandde aan 't plafond. Gisteren avond stond ik nog op eenen stoel om het uit te slaan met mijne klakke en ik kon er niet aan ts schielijk gestorven in Duitsch- land, Admiraal Scheer, die bevel voer de over de duitsche vloot tijdens den zeeslag van Skagerrak, in Mei 1916. Drie groote engelsche schepen zonken erQueen Mary, Infatigable, Invin cible en twee duitschePommern en Liitzow. Dit laatste, erg toegetakeld gedurende den slag, kon de duitsche schepen niet volgen naar den hei mat wierd verlaten in volle zee en door duitsche torpiljen "gekelderd. Dat wij vele valsche gedachten heb ben nopens zeeslagen, bewijst onder ander eene prent, gedurende den oor log verschenen, en voorstellende een kruiser, stilaan zinkend... en op het dek al de manschappen in lange reken geschaard, als voor eene parade, en aanslaande, om op ridderlijke wijze te groeten, den vijand, die ze keldert. Gedurende den slag integendeel, alle manschappen zijn zorgvuldig wegge stoken in dik geblendeërde torens,"van waar uil: ze schietende schepen zwenken met volle stoom, weg en weer, om het treffen dor den vijand te vermoeilijken ze worden beschoten van op 6-7-8000 meters en meeren de drie engelsche schepen, die hier verzonken zijn, eigenlijk alle drie in den lucht gevlogen, daar hunne pant sers door de duitsche obussen door boord wierden en dat hun eigene amu- nitie er door tot springen gebracht wierd. Ziet ge dan de matrozen silut militair doen De engel sche schepen waren sneller dan de duitsche. hadden beter geschut, maar hunne pantsers waren niet dik genoeg. LE In Bade heeft men feest gevierd voor Karl Benz, oud geworden 85 jaar. en die ontdekte de benzine, vloeistof te 'inden in de koolteer. In Belgie zijn er meer dan 10.000 wipschutters. In de keure der Gilde, opgemaakt in 1526, een artikel spreekt over het schieten van het landju weel Z. M. de Koning heeft nu aan 't nationaal verbond der wipschut ters geschonken een prachtig nieuw landjuweel, te wetenEen St Sebas- tiaan, waarvan de standbeeldvoet rust

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1