BERICHT aan inschrijvers KERSTDAG ONZE_VAART O.L. Vrouw der OO's Kerstkribben CDeet ge cuat KERSTMIS SO" Jaar. - Nummer 51. 30 Centiemen. Zaterdag 22 December 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper (j. casikr) Aanbesteding van het Sluis Het Sas ZILVEREN MUNTSTUKKEN Tep Ovetujueging. f)d l)|JCVöCl)C ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Al degenen die van heden af eene inschrijving nemen, voor het jaar 1929, op Het Ypersche Volk zullen het week blad kosteloos ontvangen tot 1 Januari 1929. De kosten der inschrijving beloopen tot 15 franken. Aardige titel en nogthans veelbedui dend. De Advent is de voorbereidende tijd tot Kerstdag en de H. Kerk begeert in ons te doen ontstaan een heilig verlangen tot dit feest. In Officië en Mis is er gedurig ipraak van 1SA1AS, de prophetische evangelist, JOANNES - DEN - DOOPER Jie de menschen bereidde tot de komst des Zaligmakers, O. L. VROUW die de aanstaande geboorte des Heilands ver beidde. Van af den 17 December is er, ieieren dag in de Vespers, een solenneel gezang beginnende met O en luidende o m O Sapientia O Wijsheid kom en onderwijs ons O Adonnai... Aanleider van 't huis Israël. kom en koop ons vrij O Twijg van Jesse... draal niet en verlos ons O Sleutel Davids... uit de schaduw des doods en uit het gevang leid ons henen O opkomende schitter van het eeuwig licht, verlicht ons O der volkeren Koning, verwezenlijk het heil van den mensch, dien gij van aarde miekt 0 Emmanuël, onze Wetgever en Ver wachting der volkeren, kom en zalig ons. Die gezangen drukken dus een vurig verlangen uit tot des Zaligmakers komst. En als men nu zegt O.L. Vrouw der OO's, 't is evenveel zeggen of O. L. Vrouw, die vurig verlangt, naar de komst des Heilands 1 Er zijn plaatsen, o. m. in Brussel, waar de Maagd Maria onder dien titel vereerd is en waar in bedevaart gaan vele vrou wen, die eene blijde overkomst verwach ten. j Er zijn zes groote feestdagen in het kerkelijk jaar, en ieder van die dagen draagt een eigen karakter. I Allerheiligen: wat de leden van de strijdende kerk ook doen om met die van de lijdende kerk al de inzaten van de zegepralende kerk te verheerlijken in de vreugde des harten, wat de H Kerk ook doe om er blijdzaam uit te zien, toch blijft en is Allerheiligen de dag der droefheid, het feest der tra nen. De blijdschap van 's morgens, de walmen van de wierookgeur zijn door trokken met cypressenaroom het wit ,der feestgewaden in den morgen kan het zwart van den namiddag niet doen vergeten. Allerheiligen is en blijft loverschaduwd door Allerzielen, de levensvreugde door de treurnis fden stillen dood. Kerstdag is de koudste maar ook de blijdste feestdag van het geheele ijaar. Het feest van den klokkenzang [over het sneeuwkleed. Het feest van Ide bloedroode liefde op het donker groen der hoop, wat zoo helder ver ^zinnebeeld wordt door de Holly daa jde Kngelschen hunne huizen zoo kwis jtig mede versieren op Christmas. Het ■feest van den kouden bijtenden winter Koud moet het zijn, snerpende snij- jdende koud, want de Verlosser van de wereld moet geboren worden op het maakte strooi en bibberen onder de [doeken waarin zijne moeder hem ge vonden heeft. Neen, klaagt de dichter, 't is Kerstdag en 't en kraakt geen sneeuw. Sneeuwen moet het kniedik op Kerstdag en vriezen zoodat het sneeuwmeel krijscht en kraakt onder den voet van de nachtelijke kerkgan gers. 't Is Kerstdag, neen, 't en kraakt geen sneeuw, dat is het woord uit het [hart gebroken van eenen volksdichter: het volk begeert en wenscht het zoo al is het dikwijls anders, getuige het j spreekwoordKerstdag op straat, Pa- Ischen in huis, 't geen moet beteekenen dat het te Kerstdag dikwijls zonge- schijn is en te Paschen sneeuw. Paschen is het feest van de jonge jvroeglente, van de herleving men zou [denken dat de Heiland zelf die tijd ge kozen heeft om uit zijn graf herop te [staan, om de twee herlevingen die van zijn glorieus lichaam en die van de [lente, de eene het zinnebeeld van de andere, te laten samenvallen. Alles herleeft, de nieuwe zon. het F jeugdige groen op hoornen en heesters en land, het nieuwe lenteleven, en tot i het bloed in onze aderen voelen we stroomen met vernieuwde kracht. De vogels herleeren hun lied en het goud van de bleeke lentezon lichtet overal Tenzij dat het weer in zijn vieze nuk ken zij en meesmuilt en pronkt, dan kan het soms fijn koud zijn te Pa schen; over 't algemeen toch is geheel de goeweke eene reeks van gouden zonnedagen, de palm op Palmenzon- I dag groent op het eerste zongelonk K op Witten Donderdag gaan we met 1 zonneveer de hovetjes bezoeken en den goeden Zaterdag klinkt het alle- luia onder blauwe lucht en 't lichtende t?| zormespel. Paschen is de hoogdag van de •reugde. Kerstdag is die van hoop en liefde. Een kerstdag is 't telkens als een christenmensch zijn hoofd neer legt om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen; een kerstdag als bij stapt van den tragen dood die 't leven in het eeuwig leven dat den dood opvolgteen kerstdag het geboren .orden voor het eeuwig leven, het ontwaken in de zalige eeuwigheid, het verstappen over den drempel die ons tranendal scheidt van de eeuwige ge neugten. Kerstdag ook is een blijdag, maar de blijdschap is er eene van eene an dere soort als te Paschen. Kerstdag is winter en winter is dood. Paschen is lente en lente dat is leven en geheel de natuur leeft het blijde ontwaken mee van Christus uit den kortstondi- gen dood tot het altijddurende heer lijke van het glorieuse leven. Sinxen is het volle zomerfeest. Jui ehend slaat de Kerk hare roode ge waden aan daarop schittert het volle geweld van de zomerzon. Pinkster feest was al bekend bij de Joden en werd gevierd ter eere van de nieuwe vrucht, de eerste vruchten van den oogst. 'aschen ook was de Joden bekend en maakte met het Loofhuttenfeest eene driester van blijdagen. Paschen was de bevrijding van Is raël tijdens den doortocht van den engel die de eerstgeborenen kwam slachten. Sinxen was het dankfeest aan God voor de nieuwe vrucht. Loofhutten werd gevierd om de Joden hun ver blijf in de wildernis te herinneren De twee eerste van die feesten zijn, geheel gewijzigd van beteekenis in het christendom overgegaan en Pentecos- tes en Pascha hebben hunnen naam behouden. Daar zijn dan nog twee hoogdagen die vallen in het volle van den zomer de hemejvaartdag van Christus en die van Maria of half Oegst. Een zoo eigen karakter als de ander hebben zij niet al zijn het ook dagen die men in den loop van 't kerkelijk jaar niet graag wou missen. O. H. Hemelvaart merkt het einde van het leven van den Heiland op der aarde en houdt voor ons de belofte in van onze eigene hemelvaart na ons aardsche leven. Het feest is welkom daar het op geen Zondag valt en de menschen dwingt tot rustenhet is een dag van stil verloop terwijl het er op half Oegst luidruchtig naartoe gaat. Dit laatste feest komt in den vollen roes van de genoegens van 't badseizoen en iedereen trekt naar de zee.Maria's hemelvaart is ons feest omdat het menschelijker is; zij im mers is niet ten hemel gestegen door haar eigen macht, evenzoo als wij had zij daartoe Gods tusschenkomst vandoen en dat vervult ons met be trouwen. Om nu terug te keeren tot Kerstdag, wat een ledige leemte zou 't niet maken in ons christen leven moest men Kerstdag met geheel zij nen kreis van feesten eruit nemen. Kerstmis met de middernacht-plech tigheid, onnoozelen kinderendag. Drie koningen, dat roept voor onze verbeel ding een visioen van kerstviering met liederen en de rommelpot en de ster, dat spreekt ons van het nachtelijke schemeren der draaglanteerns over de besneeuwde straten en wegen, dat spreekt ons van het blijde blanke nieuwjaarfeest der besnijdenis, dat ervult ons hart met een stille inge toomde en ingetogene blijdschap im mers omdat die geboorte van den Verlosser een begin beteekent van zijn droevig leven. Kerstdag is de stille dag der vreug de terwijl Paschen het uitschettert in het blijde alleluia, 't Is Winter, daarbij putwinter en koud en de menschen zijn wel verplicht binnen te blijven te meer daar Kerstdag het middenpunt is van de donkere zesweken. Vandaar komt al het huiselijk vermaak dat op dien dag gezocht wordt in allerlei ge- zelschapspelen. De Engelschen zijn daarop verzot en er gaat geen Christ mas voorbij of er moet in huis alcool gebrand worden in de koolschup om een lijkblauw licht te verspreiden op de aangezichten van al de aanwezigen Kerstdag is in Engeland wat hier Sinte Maarten is en Sinte Xiklaais het feest der kinderen en father Christmas is de kindervriend. Ons is het en blijft het het hemelsch feest, de glorierijke blijdag ons her innerend de geboorte van onzen dier baren Heer en Heiland Jesus Christus Wij vieren hem niet alleen maar wij beleven hem. hetgeen eigen is aan de feestdagen van het christelijk kerke lijk jaar. Wij zien onzen Verlosser ge boren en herboren worden en liggen tusschen den os en den ezel op bet schamele strooi van de kribbe in den armen stal en onze harten gaan op omhoog onzen God te gemoet die ne derdaalt op de schuldige aarde in den vorm van een onschuldig vlekkeloos kind. zijn,-wordt het op aanvraag overgebracht. Dat geschiedde bij middel van een pracht- rijtuig en de pater, die er in zat, liet buitenwaarts hangen het uiteinde zijner witte stool De Santo Bambino, komt voorbij zegde het volk, als het die stool ontwaarde. In den Kersttijd wordt jaar- In de «Chronique des Travaux Publics» I lijks het beeldeken uitgesteld in eene lezen wij dat op 28" dezer zal overgegaan I zijkapel. Daar bevindt zich een klein pre- wordcn tot het aanbesteden van het Sluis dikstoeltje en als vader of grootvader er Het Sas bij Boesinghe. in bedevaart komt, met een geheele bende Minister Jaspar heeft dus het woord kinderen, een der jongste knechtjes be- gehouden dat hij gegeven had aan onze I klimt^ het gestoelte en zegt op een eenvou- Heeren Burgemeester en Schepenen tij-1Ke stverhaaltje. dens het bezoek dat zij hem brachten in Pp wie zou er °P aandoenlijker wijze den loop van de maand November, ten kunnen verhalen het verschijnen van den einde hem den vooruitgang dtr werken kngel 'n de weide, het zingen van de aan den Yzervaart te vragen. Gloria door een leger hemelsche geesten, Bravo! Heer Ministe de YperscheP1*»88? der>rd£rS naarTBethleef- het bevolking bedankt U en drukt de hoop Vln^en tusschen Maria Joseph, den os ,,;t Hat oiï Pr aan ,„it hn„Hpn Hat Hp I ezel van het Goddelijk Kmd, om wonden in doeken en liggende in een krib dan eene zilverklinkende kinderstem. Bravo! als het dus alzoo gaat in de al- gemeene leiding der Nationalistische par tij, dan weten wij, katholieke Yperlingen waaraan wij ons mogen verwachten moesten ooit de Nationalisten hier de baas komen spelen. wanhopige smeekingen der moeders naar de bergen medegevoerd. Niets is nieuws onder de zon zeg de Salomon,wat nu gebeurt, heeft vroeger bestaan Alzoo ook in 't begin der stichting van Rome. 700 uit dat gij er aan zult houden dat de werken zouden verhaas: en spoedig op gemaakt worden. Heeren Burgemeester en Schepenen, I gij hebt goed werk verricht, maar nu vooruit voor het voltooien van de vaart. 1 Alhoewel Meester BUTAYE van Wa-| tou, de noodige kredieten voor het uitvoe ren dezer werken niet stemde, toch komt onze vaart er door De H. Eranciscus van Assisiën deed zijne bijzondere devotië tot het Kerstmys- terie, met zijn bezoek tot het H. Land In den winter van een zijner laatste levensjaren, verbleef hij in de rotsecel van Monte Rainerio en bij het naderen van Kerstdag noodigde hij uit, om hem te komen spreken, een edelman, Giovanni bij name, die woonde op eenige uren van daar, te Greccio en die ter beschikking dér zonen van Franciscus gesteld had, bergholten of rotsecellen gelegen op zijn gendom en die er bij gebouwd had een ruwe eremietage 'k Zou willen Kerstdag vieren zegde hem de H. Franciscus, en met lichaamlijke oogen aanschouwen de ont beringen van 't Goddelijk Kind, hoe Het in een kribbe lag op wat hooi, met den os en den ezel erbij staande. Als gij wilt, zullen wij zulkdanig feest te Greccio vie ren en ga, gij, vooraf om te bereiden zooals ik U daareven zei Giovanni bouwde bij de eremietage een stal, met krib en altaar. Up Kerstnacht de Broeders van de omliggende Kloosters en de bewoners der streek kwamen er naar toe, met brandende fakkels. Met middernacht wierd in den stal de Mis gecelebreerd, en Franciscus trad op als [Yper, 24-12-78. diaken. Na het Evangelie, deed Francis- cus een sermoen, gedurende hetwelk, af en toe hij zich nederboog over de krib streelende en liefkozend. De menigte voelde alsof zich een verborgen mysterie werkelijk voor hun oogen afspeelde en Giovanr.i, die krib en stal gebouwd had, De sterren pinklen helder In kouden winternacht Daar buiten ligt een dikke, Een hagelblanke vacht En menschen gaan geduffeld In lange rijen voort, Bij klokkenklank,ter kerke Waar helle klaarte gloort. Ten anderen hoe rechtzinnig zij zijn tel jaar v. C., de baanstroopers, die er Yper kunnen wij genoeg opmaken uit dit woonden, hadden geene vrouwen. Zij ééne staaltje: de Nationalististen hebbennoodigden uit de Labijnen, naburigen zoo geroepen dat alle vlamingen zich moeten aansluiten bij hunne vlaamsche ziekenbonden, syndikaten, enz. Welnu deze vlaamsche vereenigingen bestaan alleenlijk in hunne verbeelding, immers als men de lidboekjes nagaat, dan zien wij dat deze lidboekjes zijn van de daensisti- sche vereeniging en er geen woord in staat van Katholiek zijn of Vlaamsch zijn, alleen de_ stempel om de bijdragen af te stempelen draagt het woordje vlaamsch zoo worden onze lieden gefopt. Klare wijn schenken a. u. b. Heeren Nationalisten. En gij Katholieken ont houdt en overweegt. Daar ligt in 't schamel stalken Het langverwachte wicht, Zijn oogjes op zijn Moeder En herderkens gericht. Een ezel en een osse Niet wetend wat gedaan, Begapen 't Godlijk kind je En blijven stille staan. Daarbuiten dreunt een orgel En stemmen huilen wild Dat heeft de nieuwe mode Op 't dorp ook al gewild En met die nieuwe mode, Kwam ook een nieuwe ge:st Met stallen waar de jonkheid Verleid werd en verbeest 't Is uit met Vlaamsche zeden Zoo zulks nog blijft bestaan, 't Zijn ossen en 't zijn ezels Die 't zien en niet verstaan. M V. Ik ben kooper van van Frankrijk en andere landen aan de volgende prijzen erzekerde nadien, dat hij een levenloos 15,00 fr. stuk 13,00 fr kind in de krib zien liggen had en dat het 2,00 fr. in leven schoot op het aanraken van 11,00 fr. Franciscus. Al het volk geloofde, dat dien nacht, Greccio een ander Bethleem geworden was. Alhoewel in andere landen, namelijk in Vrankrijk en Engeland,in de XlIIe eeuw in sommige Kathedralen Kerst-voorstel lingen geschiedden, hier in Greccio heb ben wij den oorsprong der Kerstkribben, die eerst opgericht wierden in de bid plaatsen der Franciscanen daarna in alle kerken en in veel bijzondere woonsten. 4.50 fr 2,20 fr 0.50 fr. 1,05 fr M. KESTELOOT-BOUCHARD, Wissel, rechtover de Statie, Num. 9. KOMEN Tel. Nr 1 t Gaat er van langs om beter aan toe bij de Vlaamsche Nationalisten, (het woordje katholiek zullen wij voortaan Hedendaags is die gewoonte, in Italië, I maar weglaten bij hunnen naam.) We algemeen en als op Kerstdag, die aanzien hebben dit jaar reeds menig staaltje mo wordt als de eerste dag van 't jaar, de gen aanhalen voor wat hunne houding menschen elkander bezoek brengen om betreft tegenover ons katholiek onderwijs een gelukkig nieuwjaar te wenschen, dit Inderdaad, mochten wij niet bestatigen bestaat hoofdzakelijk om de kribben, die dat dank zij de door de Nationalisten aan in alle huizen opgeslegen worden, te gaan genomen houding eene toelage van bewonderen. Dien dag biedt men geen So.ooo fr. aan de Vlaamsche leergangen geschenken aan, hetwelk gedaan wordt der katholieke hoogeschool van Leuven op DertLndag. om na te volgen het gene- verworpen werd in den Provintieraad van gensvol gebaar der Drie Koningen. Antwerpen 1 dat in den West-Vlaamschen Het vermaardste Kerstkind van Rome Provintieraad door dezelfde Vlaamsche is de Santo Bambino van de kerke Ara Nationalisten, ons vrij onderwijs aange Goeli op het Kapitolium. De paster dier vallen werd? dat in den Yperschen Ge kerke is nu Mgr Van Roey. aartsbisschop meenteraad en door de groote leiders der van Mechelen, en als paster van die kerke I Nationalisten tegen een toelage aan het is hij Kardinaal. Ara Cceli wil zeggen Gesticht der H. Familie gestemd werd Hemelsch Altaar en rond een autaar dier dat een verbond gesloten werd tusschen kerk staat er te lezen: Dit altaar,genoemd Socialisten en Nationalisten voor de be Ara Cceli, is aanschouwd als opgericht noeming van onderwijzeressen en voor op de plaats, waar aan Keizer Augustus het benoemen der kandidaten voor den verscheen in een gulden krans de Moeder beheerraad der Middelbare school. Gods met haren Zoon. Maar hetgeen nu laatst in den gemeen- Op die plaats, vóór Christus Geboorte, teraad te Denderleeuw gebeurd is, waar had de Heidensche Keizer doen oprichten Fronters en Daensisten de meerderheid een altaar met opschriftAltaar van den vormen gaat alle gedacht te bovenZij de Ter gelegenheid van 't overlijden van admiraal Scheer, de hollandsche gazet Telegraafschrijft dat in October 1918, als alles om zeep ging, de duitsche keizer bevel gaf aan zijne vloot de engelsche vloot te gaan aan vallen. Scheer antwoordde liet te zul len doen, indien de keizer op 't adrni raalschip medevaarde ten aanval De keizer antwoordde van ja, zeggende: Geen roemrijker dood zoude ik kun nen droomen, dan te sneuvelen aan t hoofd mijner vloot, uitvarende voor eene laatste glorievolle poging, om eer en vrijheid te verdedigen Als alle toebereidselen klaar waren, (1e keizer zónd zijne katte, dat is, hij deed eenen brief schrijven, meldende dat het hem onmogelijk was mede te varen. Oh die comediant In Spanje, als koning en groote edel lieden gevraagd worden en aanveer den deel te nemen aan feeststoeten zij blijven te huis, maar zenden hunne prachtrijtuigen, bespannen met 6 of peerden. Van daar misschien de spreuk Keizer Karei zond zijne kat De fransche gazetten hebben niets gemeld nopens de reis van onze Ko ning en Koningin in de Congo Colonie. Men beweert dat er verbod gegeven was van hooger hand. volkstam, om een feest te komen bij wonen en als het feest aan den gang was, zij mieken zich met geweld mees ter der jonge dochters en mieken er van hunne vrouwen. Beste lezers, hebt ge nog een halve zwijnskop gezien met twee oogen? Kiezing naast en men stelt vast kandidaten en kiesplatformen. In Brussel vergaarde men voor dit laat ste en iemand stelde voor van kenbaar te maken, dat men zou be-ijveren de lijkenverbranding. Daarop zegde een droogscheerderEr zou ook moeten gezegd worden, dat men zal werken, om nevens de gewone lijkenverbran ding in den bakkersoven van 't. kerk hof, de mogelijkheid te voorzien, ge lijk in den ouden tijd van Achilles en I'atrocle, van plechtige verbran dingen op eene openbare plaats, b. v. op de Poulaert-plaats vóór het paleis van Justicië. Men zoude daar kunnen eenen grooten stapel van hout en brandbare reukwerken oprichtenhet lijk zoude er plechtig naartoe.gebracht worden in eene lijkkoets, vergezeld van pompiers dragende brandende fakkels: als het lijk boven op den sta pel zoude geheschen zijn, in plaats van gelijk voor Patrocle, tien dieren te slachten en te offeren, zoude men eene dozijn tegenstrevers, aanwezig in beeltenis, kunnen dooden en verbran den en daarna het vuur steken aan den houtstapel. - Heel wel, zegde de voorzitter, maar zulke verbrand mg-* z.oude maar mogen toegestaan worden aan helden en vooraanstaande lieden; en om daar toe recht te hebben, z.oude men ten minsten moeten lid zijn van den gemeenteraad. De Koning van Engeland erg ziek zijnde, wierd zijn zoon, troonopvolger, weder ge roepen uit Oost-Afrika, waar hij aan 't jagen was. Van af de oost- afrikaansche kust tot Londen, duurt de reis gemiddeld 23 dagen, en de prins van Walles heeft ze afgelegd in yj4 dagen. Een oorlogschip, loopende 29 knopen d. i. 29X1850=53.650 m. of meer dan 10 afstandsuren per uur, bracht hem van bovengemelde kust naar Brindisi, in 't Zuiden van Italië. Van daar af, een trein rollende gemid deld 84 kilom. of 18 uren per uur, bracht hem al door Italië en Vrankrijk naar Cales. De afstand Cales-I.onden vergde ongeveer 2 uren. Bovengemeld scheep lie]) 29 knopen. Een knoop of zeemijl is 1850 m. Van waar die naam en die schatting. - Eertijds om de snelheid van een schip vast te stellen wierp men in zee een stuk hout, genoemd loch, dat bleef lig gen waar het viel en voorzien was van een lange koord,afrollende uit eene bo bijn. De onderverdeelingen der koord waren aangewezen door knopen en men telde het getal knopen, die aflie pen, gedurende den tijd, gebruikt door eenen kleinen zandlooper, om ledig te loopen. Het hedendaagsch getal 185üm., lengte eener zeemijl, is de lengte van een aardbols-minuut. De evenaarslijn is 40 millioen meters lang en verdeeld in 360 graden. Een graad is dus 111.111 meters of wat meer dan 11 kilom.. Een graad wordt onder verdeeld in 60 minuten, dus een mi nuut of zeemijl is 111 kim,. :60=1850 meters. In 1929 viert men in Ierland een honderdste verjaardag van Daniel O'Connell, die leefde van 1775 tot 1847. Hij was de eerste Ierlander, die zetel de in 't engelsch Parlement en 't was ok hij, die de beweging begon tot het vrijmaken van Ierland. Groote vader lander en buitengewone redenaar, was hij tevens voorbeeldige katholiek. Als hij een geheele nacht gesproken had in 't Lagerhuis, (waar de zittingen 's nachts geschieden)kon men hem ze kerlijk 's morgens vroeg ontmoeten in de nabijgelegene katholieke kerk,waar hij communiceerde. Een zijner afstam melingen. Father F. O'Connell stelt voor. als een nummer der feestelijk heden van 1929, een bezoek in massa naar zijn graf te doen, om daar een rozenkrans te bidden. De rozenkrans was zijn geliefkoosd gebed, hetwelk hij dikwijls deed. als hij te wachten had in de salons van 't Parlement, tusschen de zittingen. Dat bidden op zijn graf zal iets veel beter wezen dan het heidensch gebruik der minuten stilzwijgenheid In 't engelsch Lagerhuis, d.i. de wet gevende Kamer, zetelen er nu ook eenige vrouwen. Eene dezer, geduren de de nachtzittingen, om in slaap niet te vallen, heeft breiwerk gedaan, wat beknibbelingen uitlokte. Daar nog thans is er niets aan te doen, aange zien het reglement, gemaakt ten tijde dat men geen vrouwelijke gekozene 18X24=1°2 uren en rond den 21 De- voorzag, van geen breien rept. Onze cember één nacht van 192 uren. de zon Woeste, was zeker de vertegenwoor- in den winter is niet zichtbaar, gedu- diger. die, van al de Kamerleden, met rende 8 dagen. Ieder jaar vreesden meest aandachtigheid de besprekingen de inwoners dier gewesten, dat de zon volgde. Eens was er een socialist aan mogeli jks niet meer zou wederkeeren 't woord en Woeste schreef. Dit ont- en als zij rond onzen Kerstdag, op- stemde den spreker en hij zegdeIk nieuw de zon voor korte stonden ge vind aardig dat M. Woeste naar mijne waar wierden, er was groote vreugde belangwekkende woorden niet luis-Jen om die vreugde uit te drukken, ze De Kerstboom heeft eenen noord- schen en heidenschen oorsprong. In streken van Scandinavië, waar jaar lijks, rond 21 Juni één dag is van eerstgeborene Gods. zoo katholieke mannen hebben het tert En Woeste «Ik schrijf De Santo Bambino is een Kerstkinde-1 maar goed gevonden alle toelagen aan1 x en ]u;ster niet <je andere X. eene hand», riep hij tegen, namen een hunner boomen. een den, versierden en verlichten hem. Dat wierd de Kerstboom, die later zuid waarts overging naar D'uitschland. In de jaren 1840 was hij reeds in voege in Engeland en daarna in Vrankrijk en België. Hun Kesrtkind. dat aan de ken, gesneden uit eenen dikken tak van het vrij katholiek onderwijs te verwer- een der olijfboomen van Gethsemani. pen dit in de gemeenteraadzitting van 20 medegebracht van Jerusalem door een November 11. Dus de broerkes van onze In Mexico waar 't gouvernement al Franciskaan. Het aangezicht is geschil-[Ypersche Nationalisten toonen daar nog ziine aandacht vestigt op het vervol- derd, het hoofd gekroond met een gouden beter wat zij willenen in een strooibriefje gen der katholieken, zoude het beter kïnder'en o-eschenken bezorgde was kroon, het lichaam omwonden met bunsel- uitgegeven te Denderleeuw om hunne den oorlog voeren tegen de bandieten. njèt ]lej ^Kindeken Tesus maar een doeken, op dewelke een zeer groot getal J houding te verrechtvaardigen verklaren de Zeventig bandieten, gewapend van sneeuwventje, wel en warm gekleed edelgesteenten sierlijke teekeningen aan- Nationalisten dat hunne stemming uitge- kop tot teen zijn binnengevallen in een I en (]aar'niet sneeuw bedekt en bieden. Het jaar door, maar bijzonderlijk bracht werd niet alleen in overeenstem- dorp. hebben er 22 jonge dochters uit I (]rao-ende een bundel "roen hout in den Kersttijd, wordt dat beeldeken I ming met de plaatselijke leiding maar de huizen gehaald, ze vergaderd op de bezocht en ook naar zieken, die berecht [tevens met de leiding hunner partij. dorpplaats en niettegenstaande de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1