NIEUWJAAR HET YPERSCHE VOLK CUeet ge cuot SNIPPERINGEN Stadsbibliotheek 5<y Jaar. - Nummer 52. 30 Centiemen. Zaterdag 29 December 1928. Katholiek^Weekblad van het Arrondissement Yper ZILVEREN MUNTSTUKKEN Hun vinger in hun oog NOG EEN FLATER Lijst der boeken laatst ingekomen in de bibliotheek. x. Handboek voor den metaalbewerker, 2. Vakboek van den Bakker, bekroond in den prijskamp uitgeschreven door het Provinciebestuur van Antwerpen, met teekeningen, door Ingenieur Fl. Decraene. 2e deel De Boomgaard De Graslanden 4. Kijkjes in het Hemelruim, met tee keningen, door H. Raes. 6. Onze Meststoffen, boekje voor praktische landbouw^, door C. J. Bieleman. 7. Het Vlsamsch Tooneel. inzonder heid in de XIXe eeuw, geschreven in opdracht van den Koninklijken Too- neelkring De Morgenstarvan Brussel, door Maurits Sabbe, Lode Monteyne en Hendrik Coopman. 8. Beknopt Overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, hoofdzakelijk in de ige eeuw, door Eug. De Bock. 10. Uit het Land en Leven van Guido Gezelle, door Cesar Gezelle. 11. Levenswijsheid en Menschenken- nis, door Amaat Joos. 12. De Handelscorrespondent, in vier talen, door J. Bos. 14. Pandectes Beiges, tomes 122 et i23(Tributs et impóts Tribunaux d'enquete maritime). Ujct TJpcrscljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Ik ben kooper van van Frankrijk en andere landen aan de volgende prijzen 5,00 fr. stuk 13,00 fr. 2,00 fr. 4,50 fr. 1,00 fr. 2.20 fr. 0,50 fr. 1,05 fr. M. KESTELOOT-BOUCHARD, Wissel, rechtover de Statie, Num. 9. KOMEN Tel. Nr 1. Men begeeft zich ten huize. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Weer eens is het jaarwiel omgewen teld en blijven staan voor den vinger Gods die het van wentelen doet op houden. Een voor een gaan zoo de ja- ren over het gemeten pad van ons leven en laten een voor een de diepe krachtige voetprente van hunnen stap in ons leven staan. Een voor een val- len ze in den afgrond der eeuwigheid en wij hebben er zoo weinig te leven dat, moest men er op denken, men niet zoo gretig en welgezind malkander 't zalig nieuwjaar zou wenschen Za-1 lig nieuwjaar is eene spreuk vol ware beteekenis. Moge dit jaar'u zalig zijn. i Zijn er misschien vele onzalige? Elk kan daar voor zijn eigenzelf op ant woorden. Maar op den dorpel van het jaar gestaan, weten wij nog niet hoe dit jaar zal zijn. Wederom is er een voorbij met zijn zuur en zijn zoet, met zijn wel en zijn wee, met zijn zwoe gen en zweeten, met zijn genot en geluk. Wat zal het volgende zijn? Dat weet God en dat geeft God alléén. Daarom is het zalig nieuwjaar een vrome wensch en doet de vrije ge dachte haar uiterste best om bij de menschen dat woordje zalig te doen in ongebruik geraken. Zalig wil zeg gen Godzalig en de vrije gedachte is zoo vrij dat ze uit naam van de vrij heid aan God niet meer en mag ge- looven. Men is zalig dan gaan vervan gen door gelukkig dat veel minder zegt maar meer neutraal is. Blijf me van het lijf met uw gelukkig nieuw jaar, uw wensch is geen vroom ge bed meer. 't is een eenvoudige niets zeggende menschelijke uiting en ik weet te wel hoe onmachtig en hoe onvruchtbaar zulke menschewenschen zijn. Zalig nieuwjaar dat wilt zeggen Geve de genadige God een jaar vol geestelijken zegen voor uw ziel en vol stoffelijken zegen voor uw li chaam- Geve U God, dat is het wat mij uw wenschen doet welkom zijn: het is dus niet enkel de stem van uw zwakke menschenhart het is het ge bed van uwe machtige ziel, die mij het geluk toewenscht. Daarom zeg ik van hartendanke u, Nieuwjaar is dus de dag van het wenschenwenschen met den mond en wenschen met het hart, 't wordt er alle twee gedaan en er wordt een lukske hij geknabbeld en een druppel- tje bij gedronken.. Den ganschen dag staat de bel niet van rinkelen en 't zjin nu de nachtwakers, dan de lanteern- opstekers, dan de strateveegers, en allen steken huil heurzeken uit en ge heel in den grond van het heurzeken zit het verlangen naar den klaren druppel of den druppel klaren. Dan komen de vrienden, de kennissen, de bloedverwanten en er worden handen geschud, flesschen bovengehaald uit den kelder, dozen geopend, schenk borden en glazen voor den dag ge bracht en eer het avond wordt is voor menigeen de straat te eng daar hij loopt op strooien beenen. Dat op nieuwjaardag er menigeen de straat meet die scheef geladen is, dat is te verstaan en te vergeven. Men heeft geheel het jaar om te vasten. Nieuwjaar is een van de blijdste dagen van 't jaar. Het oud jaar is gekist, genageld en begraven en is totaal vergeten. Er is immers niets dat men gauwer vergeet dan verdriet, als het ophoudt. Al de last van het oude jaar is weg, verre weg, al is het nieuwe nog maar één dag oud. Nieuw jaar is de dag van hoop, men hoopt dat het nieuwe beter zal zijn dan het oude, somtijds tegen alle hoop in. Zoolang er leven is, is er hoop en hoop doet leven, zeggen de menschen. Hoeveel zieken verwachten hunne genezing van het nieuwe jaar? Hoevelen wier fortuin is ingezakt zien naar het nieu we jaar met hoop op herstel. Hoeveel ongehuwden verwachten van het ko mende jaar den gelukslag, den prins of de prinses, le coup de foudre, hoe wei nigen verwachten er zich aan dat dit jaar het laatste van hun leven zal zijn. Voor eikendeen heeft het jonge jaar zijne beteekenis. Wat brengt het mij, wat voert het u toe? Gaan zal het gelijk al de andere zijne twaalf stap pen en als 't voorhij is u een jaar ouder iaten en een jaar is heel wat te zeggen in een menschenleven. Gij staat met den teerling in uw handwerpen zult ge hem en de uit komst van het jaar zal het antwoord zijn. Nieuwjaar is nog de dag van de kleine kinders, van de complimentjes en de nieuwjaarbrieven. Ik heb er nog onthoud van hoe wij, kleine kleuters, van masoeur elk eene splinternieuwe pen kregen om onze groote letters te krabbelen op het ontzaglijk papier versierd met goud en bloemen en bla deren. Het is de dag dat vader en moe der, peter en meter, noom en moei in hunne zakken mogen schieten en van 't hunne geven, thans geene giften meer uit den hemel gelijk op Ste Maarten of Ste Niklaasdag, maar uit hun eigen beurs. Beter dan de groote menschen drukken de bengels in hun onbewuste taal de gevoelens uit van hun hart, beter dan de groote men schen wenschen zij wat zalig en voor spoedig is en zij denken daarbij aan geene vrijheid van gedachte. Laten wij, groote menschen, gelijk de kinderen doen en onze nieuwjaar- wenschen halen uit de schatten men schelijke goedheid die ons hart bevat, dan zal nieuwjaar waarlijk blijdjaar zijn en niet gelijk nu eene koude ver- vrozene formule, koud en vervrozen gelijk alles waar de menschelijke geest het goddelijke uit verbannen heeft. Deze week werd over geheel Vlaan- J deren vanwege de Vlaamsche Natio nalisten een plakbrief uitgehangen, waarop wij onder meer het volgende lezen «Voor de eerste maal sedert 1830' werd in de Belgische Kamer de her- eeniging der Nederlanders als uit eindelijk doel van den Vlaamsch-Na- tionalistische strijd uiteengezet. Het activisme werd verheerlijkt, de Vlaamsch-Nationalistische overloo- pers gehuldigd Het spel is dus blootgesteld. Het gaat niet om zelfstandig Vlaanderen, zooals ze immer zegden, maar om de aanhechting van Vlaanderen aan Holland We gelooven niet dat de Hollanders dat hegeeren, doch we zijn er zeker van De Vlamingen, de groote massa der Vlamingen willen dat niet, ze zul len dat nooit willen, De Nationalisten hebben ditmaal het masker afgeworpen en meteen hun vinger in hun oog gestoken- Mochten nu toch de oogen open gaan van zooveel jongens die blinde lings tot hiertoe die extremisten volg den. Ons Vlaamsche Volk is te lier om gelijk welk ander land te dienen Wij willen in eigen land een vrij volk zijn. Wij willen in ons eigen Belgie genie ten van ons volle recht en dat beko men, moeten wij. Dat is en blijft ON8 doel. Laten we de Nationalisten het ac tivisme verheerlijken en de overloo- pers huldigen. Nooit zal men hij de massa van ons Vlaamsche Volk dat meeloopen met den vijand in oorlogs tijd, goed praten, en vooral niet het aanklagen van eigen volk aan den vijand. Ons volk is vergevingsgezind en vraagt amnestie voor hen die faal den, maar geen verheerlijking, geen huldiging. De verkiezing van Antwerpen heeft dat beteekend, meer niet, en de naaste verkiezingen zullen dat komen beves tigen. We moeten de Nationalisten dank baar zijn dat ze eindelijk met open vizier strijden. Het antwoord klinkt luidVlaanderen gaat naar Holland niet over. Nooit. Te Yper was het beslist de stad toe te wijden aan 't H. Hart. Het Comiteit had de meewerking en eene toelage gevraagd aan 't gemeentebestuur De gemeenteraad is samen gesteld uit vijf Katholieken, drie Liberalen, twee So cialisten en vier Nationalisten. Men wist cjat de Liberalen en Socialisten zouden tegenstemmen. De Nationa listen hadden dus de beslissing in han den. Zij hebben niet willen ja stem men, en tengevolge van hun onthou ding werd het voorstel verworpen Geen toelagen meer aan ons Katho liek onderwijs Geen officieele toewijding meer aan 't H. Hart! En morgen met pak en zak naar Holland! Als Katholiek en als Vlaming be danken we er voorZoo dient men 't Katholiek Vlaanderen niet. Gezel Cot... vervangt gezel Bos... in den Gemeenteraad. Het intellektueel peil van de Gemeenteraad in 't algemeen en van de socialistische vertegenwoordiging in 't bijzonder is fel aan 't stijgen. Maar wie had ooit durven denken dat een stamineebaas kan beschouwd worden als... werkmam 't Zijn toch zijne klien- ten die met den glazenhandboom werken. Cap... heeft zich ook bij de stemming der stedelijke toelage voor de H. Harte- feesten onthouden. Had eertijds dat kappoentje niet ver klaard dat hij geen nationalist was? Was hij het niet hij is het geworden. En de kiezers der Vlaamsche Katholieken zijn eens te meer gefopt. Men hoort dikwijls zeggen de So cialistische partij is eene politieke partij, evcd goed als de andere Gezel Dewinde, hoofdopsteller van het rood blad Le Peuple GEMATIGDE SOCIALIST REFORMIST (die dus van geen geweld of revolutie hooren wil maar wel van evolutie) schrijft in dit blad De Socialisten hebben voor doel het kapitalistisch regiem te veranderen in een regiem waarvan de collectivistischen eigendom de basis zal wezen Het werk dezer onteigening mag slechts on dernomen worden met de grootste voor zichtigheid LANGZAMERHAND EN GE LEIDELIJK wanneer men de verzekering zal opgedaan hebben dat de onteigenen zullen kunnen VERVANGEN worden in hunne nuttige werking. Na den val van het regiem zal WAARSCHIJNLIJK LANG de kleiue en gemiddelde eigendom blij ven voortbestaan nevens den gesociali- seerden eigendom Zij zullen dus alle eigenaars onteigenen (zonder vergoeding wel te verstaan) de groote eerst, de kleine daarna. Een aan genaam vooruitzicht voorwaar. Middenstanders en werklieden, de roode baas loert op uw goed. Vroeg of laat moet gij eraan... als ze aan het bewind geraken. Maar dat is eene andere zaak. Op een hoekje der Voetvolkkaserne geeft eene humoristische aanplakker on- den titel De Kuische Bruidegom (opvoering der Sterre) eene «Leve Borms» geplakt.Zou dat reeds-een uitwerksel zijn der amnestiewet Tijdens de bespreking der toelage voor de H. Hertefeesten stelt M. Vannieuwen- hove voor deze feesten op den datum der carnavalstoet tedoen doorgaan.Dit klinkt vreemd in den mond van een liberaal,die, PER DEFINITIE, den godsdienst en een andermans gedacht eerbiedigt. Jammer dat tusschen definitie en wer kelijkheid altijd een afgrond gaapt. KERL1NGA schrijft in de Ypersche Bode van 22 December Niet alleen op onze kerken, ook op onze belforten stond er geschreven dat er geen twee levens bestaan een kristelijk privaat leven en een geloofloos openbaar maar dat Jezus gewild heeft dat wij OPENLIJK VOOR HEM ZOUDEN GETUIGEN En om zijne daden naar zijne woorden te schikken onthoudt M. LEURIDAN zich bij de stemming en stelt de katholieke meerderheid in de onmogelijkheid deze openbare hulde te brengen aan het H. Hart. Dat zal logiekzijn. Volgens de Ypersche Bode in het artikel «De Politiek boven de Godsdienst» is het de schuld der katholieken indiende toelage verworpen werd. Wie zijn hond wil slaan vindt altijd nen stok. Ze schrijft verders Indien gij een woordje durft reppen, zeggen we alles Dat is gemeen gesproken chantage of zijn ze bewust (zooals een hunner leiders zegde) dat ze nen gaai geschoten hebben? We verwachten met nieuwsgierigheid hunne verrechtvaardiging. Dat zal een mooi stukje wezen van eenvoudige waar heid. Maar dat zal niet baten. Ze zijn geoor deeld en... veroordeeld. PRIESTERWIJDINGEN Werden op 22 December door Z. D. H. Monseigneur Waffelaert gewijd Tot Onderdiaken: Jacques De Pauw, Brug ge; Emmanuel Allaer, Brugge; Jan Brug- geman, HulsteJozef Cools, Oudenburg; Maurits Dermaux, KortrijkAugust Masu- reel. Kortrijk; Benoit Syoen, Loo; Omer Timmerman, Brugge; Jozef Vereecke, Wae- reghem. Tot Diaken: Jules Aclce, Meenen; Willy Cordy, Jabbeke; Gustaf Daele, De Panne; Antoon De Meyer, Vyve St BaafsGerard Holvoet, Avelghem; Jules Magherman, Kort rijk, Harold Shepherd, van bet Bisdom Ply mouth (Engeland)Michel Vanden Bussche, Clercken Karei Vandeputte, Kortrijk Gas ton Monin, van het Bisdom van den H. Pe trus en Fort de France (Martinique)Fr. Mar. Michaël (Michel Vanden Driessche) Fr. Mar. Raphael (Petrus D'Hoedt), beide Trappisten van de Abdij van St Sixtus te i West-Vleteren. Tot Prie»ter: De Eerw. Heeren Jan Ghys- saert, BruggeAlbert Lernout, Gheluwe I Jozef Mestdagh. Moorslede; André Naert, I kortrijk; Jozef Notebaert, Yper; Henri Re- maut, Ledeghem Adolf Spruytte, Rumbeke Gustaf Stemgee, OostendeHector Suykers, Assebrouck Florent Van Caeyseele. Zonne- bekeJozef Van Isacker, Heyst Maurits (VanMaele, Brugge; Oscar Vrielinck, Mee nen Louis Celis van het Bisdom Luik- Abonneert U op Met den ln Januari begint ons nieuwjaar 1929. Eertijds aanzag men, begin van 't jaar, den ln Maart en dan' was Septem-ber waarlijk de zevenste maand, Octo-ber de achtste, Novem ber de negenste en Decem-ber de tien de. Tot in de jaren 1500 nog, aanzag men als begin van den dag den zon- nenondergang. Alzoa in 1226, St Fran- ciscus van Assisiën stierf juist na den zonnenondergang van 3 October. Voor ons nu ware dat 3 October, maar dan was het gerekend als 4 October en 't is op 4 October dat men van dien heiligen, heden ten dage, den feestdag viert. In Engeland zijn er meer dan een millioen werkverletters en dat sedert jarenEen gevolg van de hooge weerde van 't pond. Ter oorzaak van gebrek aan eten in de bosschen van Schotland, zijn er bij (luizende herten afgezakt naar England en veroorzaken daar veel schade. Een hert is moeilijk om jagen, daar hij zoo liesig hoort en zulke fijne reuk heeft. Bij een opening in het bosch, al den kant tegen den wind, verschuilt zich de jager en moet daar geruchtloos wachten, gedurende dat opjagers van uit verschillige rich tingen en van geheel ver de herten er heen drijven. Als een hert dan in de opening verschijnt, schiet er de jager op. Koningin Victoria van England, be geerde eens in Balmoral, haren ge niaal prins Albrecht te vergezellen op hertenjacht. De prins koos de schuil plaats en zegde aan de koningin Zet u daar; geen gerucht maken: Niet spreken, niet vertrappelen, zelfs niet uwe neus snuitenVictoria zat er vier uren... en nooit meer ging zij nog mede op jacht. In October IJ. uit Reims alléén, zonder dus mede te rekenen de leve ringen van Epernay en andere op brengst-plaatsen, wierden verzonden 1.350.425 flesschen champagne: Voor Vrankrijk 384.814, voor 't buitenland 965.611. Boven den toren van de Kathe draal van Albert (Vrankrijk) stond een groot verguld bronzen standbeeld van Maria. De Duitschers in den oor log haalden het neer, tijdens de ver woesting der stad. Een nieuw even groot en schoon beeld wordt dezer dagen op den nieuwen toren ge- heschen. Van al den kaas, vervoerd door den internationalen koophandel, de Engelschmans verbruiken er van bijna de helft. In England met de Christmas, in alle huizen nut men eene gans of eenen turkschen haan, waarvan vele toegezonden worden uit Vrankrijk. Daar men in England, met de ziekte des konings,eene nationale rouw vreesde, wierd de aankoop van ganzen en turksche hanen fel verminderd, hetgeen voor gevolg had merkelijken afslag in den prijs. In de bergstreek van Grenoble, twee jonge lieden, zekere Du Boin en Jufvrouw Renoux wilden kost wat kost bestijgen den berg Casque de Neron Een der hulpploegen die 's anderdaags de stad verlieten om de niet teruggekeerden op te zoeken, kon in den achternoen van ver met den in noodverkeerenden jongeling spreken. Aanstonds hulpe bieden was hun on mogelijk, daar het hevig begon te sneeuwen en dat de nachtelijke duis ternis intrad. Den volgenden dag be reikten zij de ongelukkigenDe Juf vrouw was reeds overleden en de jonge man had de handen vervrozen. En dat al voor eene redelooze sportliefhebherij Als men in de Alpen, causa een on geluk, hulp van doen heeft en dat men van ver kan gezien zijn, men moet met een goed zichtbaar voorwerp 6 maal rekewijs, alle tien seconden, één maal, eene boogvormigen zwaai gevendan ééne minuut wachten, om opnieuw 6 zwaaien te geven, enz. Kan men niet gezien zijn, men moet 6 maal, alle 10 sekonden een maal, een scherp ge schreeuw laten hooren, dan eene mi nuut wachten en vervolgens het schreeuwen hernemen. De echtscheidingen in de Ver- eenigde Staten van Amerika, in 1927, waren ten getalle van ééne scheiding op 10 huwelijken. Er waren 1880 huwelijken min dan in 1926 en 11184 scheidingen meer. Waar gaat dat schip naartoe Een treinwachter die eens wilde spotten met die weergalooze kwaal, riep bij het stilstaan van den trein in een station 20 minuten stilstand om te divorceeren In November 1.1. de mijnen van Kilo en Moto. in 'den belgischen Con go, hebben gelevrd 282 kilogrammen goud. Er was zoo eene groote hoeveelheid goud in den tempel van Jerusalem, waar de daken al buiten en de muren al binnen bedekt waren met gouden platen en waar er veel voorwerpen aanwezig waren in zuiver goud ver- veerdigd, dat na de verwoesting der stad door Titus, 44 jaar na den dood van C. O. H., het goud in de streek, maar den helft zijner weerde meer had, bij vóó de oorlogsramp. De kiel der houten rivier- en zeeschepen moet regelmatig geteerd worden. Een schipper was met zoo een werk bezig te Scheepsdaele, hij Brugge, aan een kanaalschip. Komt daar voorhij een boer met eene kar, getrokken door een muildier. Muil ezels kunnen koppige dieren wezen en deze muil, gestoord door de teer- reuk, stond schielijk stil en weigerde vooruit te stappen. De boer had schoon te roepen en te tieren, te trekken en te slaan, niet hielp. De schipper had er mede medelijden en geen lid zijnde der maatschappij tegen het mishandelen der dieren, hij komt hij en met zijnen borstel wel van teer voorzien, hij geeft een dop onder den steert van den kop- pigen muil. Het dier, door de pijn aangezet, springt vooruit en liep nu zoo snel, dat de hoer het onmogelijk 'volgen kon. De hoer, dat moetende bestatigen, en daar hij wat philosooph was en meende dat gelijke oorzaken gelijke gevolgen verwekken, hij kwam in allerhaast weer tot bij den schipper en riep hem zelfs van verre toeGeef mij ook eenen dop. Er is een nieuwe Bisschop in 't bisdom Rijsel, namelijk Mgr Lie- nart, oud deken van St Christophe in Tourkonje. Hij wierd bisschop ge zalfd in zijne dekanale kerk en is daar na naar zijne kathedraal van Rijsel gegaan, om bezit te nemen van zijnen bisschoplijken Stoel. De maatschap pij van den Nord Franqais ver voerde Hem per specialen trein en in Rijselstatie was de groote salon ter zijner beschikking, voor de eerste officieele ontvangst. Van de statie, de nieuwe Bisschop en zijn gevolg wier den stoetsgewijze geleid naar het ge- denkteeken der gesneuvelden, door het regiment voetvolk, waarvan Mgr Lienart gedurende den oorlog almoe- senier was. Daar las de Bisschop sa men met prelaten en priesters den De Profondis te midden een alge- meene indrukwekkende stilte en na Hij eene bloemgerf op het graf gelegd had, trok Zijn Hoogweerdigheid zijn bisschoppelijk gewaad aan en van daar wierd Hij naar zijne kathedraal ge leid, door eenen tweeden stoet, dit maal een geestelijken. In deze donkere weken hebben gloeilampen en auërbekken het niet heneden den markt. De huizen worden zeldzaam waar men nog moet voort doen met eenen Quinquet. Over een goed honderd jaar, tot in de paleizen der koningen moest men gebruik ma ken van roete-keersen, die weinig ver lichtten, rookten als men niet hij tijden het lang geworden lament af- sneedt met eene schaar, genoemd Keersesnuiter en erg stonken. De geringe man gebruikte een ijzeren plat schaaltje, behoudende eene dunne laag olie, waarin staken een of meer lamentjes, die op den rand van 't schaaltje steunende, er huiten lagen te branden. Men had ook een koperen lante, en als men het lament, stekende in eene bijna horizontale huis, in den dag gereed miek, dat was de lante pinten Als men over een goed hon derd jaar, de glasblazers er in gelukt waren, glazen kaven te maken, Mijn heer Quinquet miek de quinquetlamp, waarin met een steekpomp de olie gedurig omhoog gepompt was tot bij de brandende wiek. Halfwege de XIX eeuw, met het ontdekken der veelgevende petrolbronnen kwam de petrolium in voege, en deze. in den quinquet gegoten, moest niet meer naar boven gepompt worden, maar klom van zelfs in het lament. Petrolium als verlichtingsmiddel is maar in voege gekomen met het ontdekken der veelgevende bronnen. Als er weinig petrolium bestond, men gebruikte hem als medecijn. inwen dig gebruik maar 't schijnt dat hij al zijne medicale krachten verloos, als wanneer men er veel ter hand kreeg! Petrolium is alleszijns goed voor uit wendig gebruik en als kinders erg ge plaagd zijn met juchtegevende porren, deze bestrijken met petrolium is goed om de kinders rustig te maken. Moscou zoude begeeren uitge- noodigd te worden tot onze tentoon stelling van 1930. Maar vergeten die kerels dan, dat zij met de vóóroorlog- sche schulden niet te willen erkennén, zij België bestolen hebben van onge veer 2 milliard goud-franks? - Er dreigt oorlog tusschen Bolivie en Paraguay in Zuid Amerika. De Paus heeft naar de twee staten ge schreven, ten voordeele van het be houden der vrede en de twee staten hebben den Paus innig bedankt voor zijne belangstelling. v* In Chicago zijn er van dees jaar reeds 479 moorden gepleegd. Beste Lezer indien gij verleden week beweerdet nog nooit een ha'ven zwijnskop gezien te .hebben met twee oogen, ik vraag u, als gij een halve zwijnskop zaget hangen hij den been houwer, met hoeveel oogen hebt gij gekeken? Een schoolvos van te lande, die om te kunnen verdere studiës doen. in woonde hij zijnen oom in stad. kwam op een avond te huis van school 'én riep: Onkel Paul wat gaan wij eten? Een koud kieken met een warm achterste,... luidde het antwoord. ZITDAGEN. D'' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 ]/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2" Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in Het Kapitel bekroond in den Provincialen Prijs kamp van West-Vlaanderen, voor het schrijven van vakboeken, met menig vuldige platen en figuren, voorafge gaan door een zaakrijke beschrijving van het gereedschap, door Watteeuw en Matthys. 3. Buitenleven, in drie deelen le deel Het Landbouwbedrijf 3e deel «Kijkjes in het Plantenrijk»; met platen en figuren, door Br. Me- gens, Roels en Raes. 5. De Teelt van Witloof, in woord en beeld, door P. Debacker. q. Het Gildeleven in vroeger eeuwen, door Paul Allosery. 13. Histoire de Belg que, par Adrien de Meëus. KX m m

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1