PROPHEET BALAAM DE DRIE KONINGEN Locomobiel LANZ 20 P.K. COMEDIË. AREOPAGIET CUeet ge cuot 51f Jaar. - Nummer 1. 30 Centiemen. Zaterdag 5 Januari 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper (j. casier) ZITDAGEN. TE KOOP Meester Butaye in de Kamer. Buitenland mengelingen. Dronkaards. Diensten van oorlogsschavergoeding. Vrij van grondbelasting voor 10 jaar Prijzen in November 1928. Scheldebewoners Fonds voor Gebrekkelijken Verminkten CONGO Men zoekt voor Congo iemand die goed op de hoogte is van den kweek en de verzorging van tabak, iemand die de zaak practisc'n kent, die dus tabak geplant, geoogst, verzorgd heeft, en ook kennis heeft van tabak. i)d tjpcröcljc llolk ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 ff. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK i De propheet Balaam was een zonda- rig mensch. Die woorden klinken aardig. Er zijn twee soorten van bovennatuurlijke genaden of gratiën: De eerste heiligen den persoon, die ze ontvangt en onder deze de bijzonder ste is de Heiligmakende Gratië De tweede worden geschonken aan iemand om anderen te heiligen en onder deze een der voornaamste is het priesterdom, ook het propheet- zijn. Nu indien eene der tweede soort gemeenlijk vergezeld is van vele andere, die den bevoordeeligde heili gen, het tegenovergstelde is mogelijk en zoo kunnen er ware propheten zijn, die zondaars waren't Is het geval van Balaam, alsook van de Sybilen of priesteressen van afgoden, die voor speld hebben de komst van den Zalig maker en van zijne Moeder De Israëlieten nu, togende naar 't land van Beloften, legerden op de velden van Moab. De koning dier streek, Balac, zond naar den propheet Balaam, met bede van het volk van Israël te komen vervloeken. Na her haalde uitnoodigingen en beloften van groote belooning, de propheet, tegen het gebod van God in, ging mede. Het lastdier, waarop hij gezeten was, een ezel, verliet eens den weg en vluchtte de velden in. De propheet met menigvuldige stokslagen bracht het dier op de baan terug. Verder, waar de weg heenging tusschen rotsen, zoo dicht bij elkander gelegen, dat er niet alleenlijk geen mogelijkheid was van links of rechts af te wijken, maar zelfs niet van terug te keeren, het dier liet zich vallen op de knien. De propheet sloeg het geweldig om het wederom op te slakken en de ezel sprak en zegde: «Waarom slaat gij mij». Op het zelfde oogenblik zag 13alaam voor hem een Engel met blooten degen en deze zegdeWarè de ezel van den weg niet afgeweken, gij waret een man des doods Ik heb gezon digd wedervoer Balaam, ik zal weder.keerenEn de Engel Neen. Ga nu met die mannen mede, maar spreek alleenlijk wat ik u ge bieden zal Op drie achtereenvolgende reizen, Balaam, geleid door Balac op drie verschillige heuvelen, van waar men het kamp der Israëlieten ontwaren kon, na telkens zeven offers op ze ven altaren geslacht te hebben, in de plaats van Israël te vervloeken, sprak er over zegeningen: 't Was in de derde zegening, dat de propheet uitriepDaar zal eene ster uit Jacob opgaan Het woord ster beteekent hier een eerlijken koning, afstamme ling van Jacob, te weten: Den Zalig maker, wiens geboorte ook door eene ster aangekondigd wierd. Schriftgeleerden beweren dat de drie Wijzen, afstammelingen waren van Balaam, dat zij per overlevering kennis hadden dier vermaarde voor zegging van hunnen stamvader, en dat zij, sterrekundigen, bij het zien der wonderbare ster, overtuigd waren van de geboorte des Eerlijken Konings, zoon van 'Jacob. Zij togen dan naar het land der Joden, Jacobs afstamme lingen en volgden de ster. Bij het in komen van 't Jodenland, meenende dat de geboren Heiland Kind moest wezen van den koning der streek, zij gingen naar de hoofdstad Jerusalem toe. Dit doende verlieten zij den weg, leidende naar Bethleëm en de ster ver dween. Koning Herodes, geheel ont roerd door die vraag Waar is gebo ren de nieuwe Koning der Joden riep bij-een het Sanhedrin, den Hoo- gen Raad en stelde de vraag: «Waar moet de Messias geboren worden Het antwoord was: «In Bethleëm». Dan zond Herodes de Wijzen daar heen, zeggende: Zoekt het Kind, en als gij Het gevonden hebt, kondigt het mij aan. opdat ik ook ga om het te vereeren. Toen nu de Wijzen weder om op den rechten weg waren naar Bethleëm, de ster verscheen hun op nieuw en geleidde ze tot aan de krib. Daar vonden ze een schamel Kind. met Maria en Joseph. En geloovende dat dat Kind de Zaligmaker was, door hunnen voorouder vóórspeld, zij boden Het aanWierook, Myrrhe, Goud. De wierook offert men aan God, de myr rhe gebruikt men om menschüjke lichamen te balsemen en goud geeft men aan Koning-en. Zoo handelende beleden zij dat C. O. H. God is, Mensch en Koning. in besten staat, gemonteerd op wielen, aan zeer voordeeUgen prijs. Werkhuizen P. BENOOT, Marcke-bij-Kortrijk. Een historisch feit. Woensdag 19" dezer, werd in de Kamer de overeenkomst besproken, getroffen tusschen België en Frankrijk om den toestand te re gelen der Militianen die, hoewel in Frankrijk geboren, toch van Belgische nationaliteit zijn. Na bespreking werd de zaak goedge keurd in den voormiddag nog. 's Avonds laat, wanneer er nog enkel een paar leden vertrekkensgereed in de zaal waren, haalde Meester een lang papier uit, en, wijl de laatste Kamerleden vertrokken, begon hij heel alleen in de Kamer zijnde eene lange redevoering af te lezen om te vragen dat schikkingen zouden genomen worden juist over die zaken die 's morgens vereffend waren geweest. De geschiedenis voegt er niet bij of Mees ter na lezing zijn zeiven toejuichte maar in alle geval daar zonder is zulke houding reeds belachelijk genoeg. En toch zal Meester kunnen doen drukken dat hij in de Kamer eene belangrijke rede voering uitsprak, zoo belangrijk dat binst heel de lezing niemand hem onderbroken heeft Een beetje is wel, Meester, maar zooveel moogt Ge toch den aap niet houden met uw kiezers, of tot de eenvoudigste toe zullen het nog gewaar worden dat er in de wereld veel gevleid wordt om eigen hoogmoed te vol doen. In De Ypersche Bode nr 104, staat er te lezen Zondag j.l. zijn onze jonge wachters naar Roeselaere geweest... Ruim twee duizend partijgenooten waren aanwezig om met stormachtig applaus Van Seve- rens rede in de Kamer toe te juichen. Bourn Bourn Boum Alles is Comedië Boum Boum Boum Alles, alles, let het wel Alles is Come-die-spel. Boum! Eerste aki: Katholieke Vlamingen, voorgedregen door gefopte brave lieden. Tweede aktNationalisten. Hoofdrol: Heer Leuridan. Derde akt: GROOT-NEDERLAND-ERS. Hoofdrol: Van Severen. In de laatste nr der Ypersche Bode staat er te lezen Zijn het wij of is he. de Areopagiet van 't Ypersche Volk Wat is dat een areopogiet En hoe komt dat hier te pas of is 't misschien draaien rond den pot? Slechts eenige maanden zijn voorbij sedert dat Amanoulah Koning van Afganistan met de Koningin zijne eenige vrouw eene rondreis in Europa maakte en in de bijzonderste landen door de regeeringen koninglijk wierden onthaald. De Afganistan in een ver afgelegen land tusschen Rusland en Britisch Indië,wiens bevolking muzulmaansch is en wiens ontwikkeling niet uitstekend is.Amanoul- lah met zijn stoet doorreisde Italië, Fran krijk, England, Duitschland en ook Bel- gie waar hij een bezoek bracht te Brussel, Antwerpen, Bergen, Gent en was het niet van een onpasselijkheid zou hij te Luik ook geweest zijn. Hij bewonderde de snelheid van den heropbouw na de verwoesting van den oorlog hoe land bouw en nijverheid zoo spoedig wederom in volle levenvoortbrengst gekomen wa ren. Misschien was het bestatigen dezer snelle ontwikkeling voor hem de oorzaak der hervormingen op nijverheidsgebied die hij voor zijn land opvatte. In alle landen wierd hij met Sympathie ontvangen om zijn streven naar vooruit gang. Wapenschouwen, Koncerten, Vertoo ningen en Feesten wierden ter zijner inzicht ingericht. Hij woonde een zitting der Wetgevende Kamers bij, bezocht fabrieken, wapentuigen, vliegpleinen.enz. Eindelijk doorreisde hij de Sovietische Republiek van Rusland. Gedurende zijn afwezigheid had Amanoullah een vol maakt programma van hervormingen bestudeerd om zijn land op de hoogte der Europeaansche landen te brengen, in zaak, van onderwijs, van beschaving,van nijverheidr en ook van usantiën en ge woonten.Alles was bereid en alswanneer hij te Kaboul teruggekomen was sloeg men hand aan het werk om 't zoo prach tige programma uit te voeren. Maar intusschen waren de Bolchevis- ten niet werkeloos gebleven. (Vergeten wij niet dat voor hen de Afganistan naar Britisch Indië leidt, welke een hunner doeleinden is). In het geheim, gedurende de afwezig heid des Konings bereidde men eene omwenteling tegen de toekomende invoe ring der nieuwigheden. Aangaande het inrichten van nieuwe Scholen,' van Wetgevende Kamers, van Yzerwegen, Fabrieken, vervoer per auto mobiel of vliegmachienen, dit alles aan- veerdde men. Maar aangaande het ver- vervangen van tulbans door hoeden, het afschaffen van de veelwijverij(polygamia) de toelating voor de vrouwen een onge dekt aangezicht te toonen, was het een ander paar mouwen. Oproer onder het volk, gevaarlijke omwenteling. Alles onder te boven, men is aan het vechten en de zaken zijn niet geruststellend. De hoofdstad Kaboul is in gevaar door de muiters ingenomen te zijn. De Koninglij- ke familie is gedwongen door bedreigin gen hunne hoofdstad te verlaten en het uitvoeren van gansch de hervormings programma te verwijderen. De bolche- visten zijn doorslepen kerels, en zij weten maar al te goed hoe men het volk aanhit sen moet. Nochtans moet men erkennen dat onder verscheidene volkeren de aard ook gansch verschillend is. Wat bij een volk aanmatigend is blijft onwerkend bij een ander. In Afganistan, het afschaffen van het dekkleed waarmede de vrouwen hun aangezicht verduiken was een der grootste oorzaak der omwenteling. Nooit heb ik de minste onrust gehad van oproer in Belgie uit reden van verkorting van rokken of van bovenlijf. Zou de zedig heid daar in hoogere eerbied zijn dan hier Ze uitlangen zou misschien zoo gemak kelijk niet gaan. Verrekijker. Met de laatste Kerstfeesten veel volk, touristen en pelgrims in Pales tina en voornaamlijk in Bethleëm. Uren aan een stuk bolden autos, van Kaïfa (beneden den Carmelus' berg) over Nazareth en Sichem naar Jeru salem en van daar twee uren verder naar Bethleëm. Over 30 jaar, wat men nu doet in eenige uren vergde vijf da gen reizen. lederen dag was men van 6 tot 9 uren te peerde, 's nachts sliep men onder de tentde reis was veel lastiger, maar onzegbaar veel dichter- lijker; men kon genieten van die weergalooze zonnenop- en ondergan gen men had tijd om de volkszeden, die nog dezelfde waren van vóór 2000 jaar, na te gaan, van veel zaken te bemerken, die het verstaan van den bijbel vergemakkelijken en van innig te mediteeren over de gebeurtenissen, die ten tijde van O. H J. C. en vóór Hem, in de streken van Galilea, La- maria en Judea voorvielen. Een auto, een tramtrein... langs die wegen, die O. H. met zijne apostels en de volkscharen te voet bewandel de... is een afschuwelijkheid! De 20 December 1879 celebreerde de Paus zijne eerste mis. Vijf jaar doceerde hij in het groot seminarie van Milanen en daarna van 1884 tot 1912 was hij werkzaam in de wereld beroemde Bibliotheek dier stad, eerst als helper, vervolgens als bestuurder. In 1912 wierd hij door Pius X naar Rome geroepen, om daar de biblio theek van 't Vatikaan, nog belangrij ker dan deze van Milanen, te bezor gen. Na den oorlog, in 1919 wierd hij als eenvoudige priester, alhoewel met den eeretitel van Monsignore, gezon den .naar Polen. Daar hij zoowel slaagde in de opge legde taak, wierd hij per telegram aangesteld als Nuntius te Warschou; korts nadien Bisschop genoemd en in Warschou, door den daar wonenden Kardinaal gezalfd, nam hij in zijn wapen op den Poolschen Arend. Als de Soviets-legers Warschou bedreig den en dat al de vreemde ambassa deurs vluchtten, hij had op hunne aan zetting tot heengaan, geantwoord De overheid zond mij naar hier en hier blijf ik. In 1921 wierd Monseigneur Ratti aartsbisschop genoemd van Mi lanen en in die hoedanigheid ontmoet te hij en kwam in betrekking te Lour- des met den vlaamschen bedevaart uit Kortrijk. En als een zijner vrienden hem dan eens zegdeMonseigneur, nu welhaast Kardinaal en dan Paus... met ernstigen blik staarde hij stilzwijgend in de verte en eindigde met te zeggen Is dat Gods Wil, dat het geschiede. Min of één jaar nadien was hij Kar dinaal geworden en Paus uitgeropen. In de statie te Brugge is er een machtige luidspreker die aankondigt het inkomen en weggaan der treinen, 't Is de oude tijd, alhoewel fel veran derd, die weerkeert. Niets nieuws onder de zon zegde Salomon. Vóór 2000 jaar, in 't oude Griekenland en in de Romeinsche staten, theaterstuk- hken wierden opgevoerd in openlucht. De spelers droegen maskers voorzien van korte buizen, die pasten vóór den mond om aan de stem meer kracht te geven. Persona wil zeggen masker en wie speelde met zoo een masker aan. noemde men personage. Daar die masker den kop verzwaarsde, moest men den speler verlengen en daarom droeg hij hoog-staande-schoeisels of cothurne. In de plechtige vertooningen van Griekenland, zong men al het ge- deklameerde der gewone vertooningen op eene zangwijze, die deze is onzer Prefatië der mis en van den Exsultet op Paaschavond. Volgens berichten uit De Kaap, hebben een 1000-tal onafhankelijke mijners de diamantvelden van Nama- qualand overweldigdvan kop tot teen gewapend, zijn zij besloten zich tot het eipde te verdedigen tegen elke po ging van uitdrijving. De diamant is de hardste steen, dien men kent. Ruw, is hij niet glinsterend, niet schoon. Wrijf hem tegen een slijpsteen, deze slijt, de diamant niet. Val er op met allerbeste vijl, deze wordt uitgeëten, de diamant blijft on geschonden. Als het gedacht opgevat wierd van diamant te wrijven tegen diamant, dan was het hard tegen on- zochte en, (beter of die twee leeu wen die elkander opaten zoodanig dat er na één uur maar twee steerten meer overbleven) de een versleet den an deren en ze blonken en glinsterden alle twee. Hedendaags men wrijft den diamant tegen diamantengruis, wat overeen uitkomt, en om te beletten dat een windtje van dat kostbaar gruis wegblaze, de diamantslijper zit in eene soort glazen kas. De eerste geslepene diamant was in 't bezit van Karel-den- Stoute, hertog van Burgondië, in de jaren 1400. De grootste wereldbe- faamde diamanten zijn: «De groote Mogol van Persië, wegende 279 ca rats, d.i. 57 grammenDe «Orloff van Rusland 193 caratsDe «Regent» van Parijs, 136 carats. Deze laatste is zeker de schoonste. In Belgie gaat men een nieuwe uitgave doen van briefken? van 50 frank. - Het model waarmede men een bankbriefje of timber drukt is een stalen plaat en die wordt met de band door den kunstenaar gegraveerd. Een kunstenaar kan onmogelijk eene tweede plaat graveeren, juist gelijk met de eersteNiet te vreezen dus, dat hij zou kunnen niet verkenbare val- sche brief kens of timbers uitgeven. Minister Vandepereboom heeft dat eens beproefd met het uigeven van een nieuwen timberHij vroeg aan den kunstenaar, na het inleveren der drukplaat, van eenige timbers te druk ken, met eene nieuwe plaat, die zoude de zelfde teekening wedergeven van de eerste. Maanden later kwam in 't ministerië een omslag toe bevatten de een twintigtal timbers, allen los van elkander. De minister en zijn perso neel, gewapend elk met een krachtig vergrootglas, vergeleken de toegezon dene timbers met de officieele. Geen het minste verschil na te speuren. Daarop gaat de minister de kunste naar proficiat wenschen, met zijn wel geslaagd werk. En deze antwoordt Al de timbers in den omslag zijn van de uwemaar deze, die al buiten, voor de verzending, er op gepiakt is, is een valsche en niemand van de postbe dienden heeft het bemerkt. Vande pereboom vergeleek dan nauwkeurig dezen timber met een officieelen en aanstonds zag hij het verschil. Van over ouds was de stad Bale in Zwitserland gekend voor het groot getal miljonnairs, die er woonden. Maar wat gezegd van de Vereenigde Staten in Amerika, die in 1914 telden 7000 miljonairs en nu van 30 tot 40 duizend. Twee jonge studenten, goede vrien den, deden eene omreis in België, een van zeer rijke familië en een van nederige afkomst. De eerste was een stoffer, de tweede niet. De eerste zeg de eens aan een tafelmaatWij zijn miljonairs. Ja, voegde er de tweede bij, hij, mijn vriend, heeft het miljoen en ik den air Geweldige wervelstorm op de Philipijnsche eilanden: Bilan: 20 sche pen vergaan, 500 personen omgeko men. In onze streken een wervelwind noemt men eene varende Vrouw I Dat is een soorte groote trechter, j honderde meters hoog, zwartachtig i van uitzicht, waarvan de top ongeveer een meter boven den grond zweeft. Die trechter draait en al wat er in gevat wordt, is meegesleurd, ge kraakt, verbrijzeld. Hooge boomen worden alzoo letterlijk afgedraaid, tot op een meter van den grond en de wortels blijven ongedeerd. In de jaren 1890 heeft zulk een rukwind veel schade veroorzaakt in Moorslede, en in 1902 in Cortemarck. Te Moorslede kon men zitten op het onderste ge deelte van een hoogen popelier. die scheen afgezaagd te zijn 80 ctm. boven den grond. In warme streken, waar zulke wer velstormen veel voorvallen, bouwt men nevens de woonsten schuilplaat sen onder de grond, waar iedereen invlucht, bij nakend gevaar. In de abdij van Zevenkerken, bij Brugge, op Drie Koningen-dag, komt ter kerke een prachtstoet, gelijk ten tijde van de mysteriëspelen op de groote hoogdagen. 't Zijn drie in Koning-gekleede knapen met talrijk gevolg en aan de offerande, die Konin gen en hun gevolg gaan eerst ten offer. Wie eertijds moest Koning spelen, wierd aangewezen door 't lot. Van daar het Koning trekken en wie die rol speelde, moest zijn hof, zijne vrienden en kennissen vergasten. 4 M* In de jaren 1840 zond Louis-Phi- lippe een zijner zonen naar Algeriën, als gouverneur. De prins ontvong de officieele mannen van Marseille aan boord van zijn oorlogsschip, vóór hij afvaarde. In zulke ontvangsten de koning of prins stelt vragen, waarop de voorgestelde personen mogen breedvoerig antwoorden vragen stel len integendeel is hun niet toegelaten. De laatste lieden die den prins aange boden werden, waren de Bisschop Ma- zenod en zijne vicaarheeren. Daar het stoomscheepje, dat die Heeren moest wederbrengen naar de haven, (want de fregate lag in volle zee,) te lang verbeidde, de ontvangst bleef duren en de prins was 't einden zijn latijn: Hij zweeg, de anderen ook. Ten laatsten om een 't wat te vragen, zegde hij Monseigneur zoudet gij mij niet kunnen zeggen wat het grootste won der geweest is van het oud testa ment Algemeene verbaasdheid Daar men ten dien tijde, als chic type doorging, wanneer men den Zondag deed werken en als men spot ten kou met den God-sdienst. een ma joor van 't gevolg van den prins, meende een heldhaftige daad te ple gen met te durven roepen't Was het feit van den propheet Elias, die in een vurigen wagen ten hemel voer, zonder zijn kleed te verbranden Neen, neen riep hem de Bisschop toe, «'t was 't feit van den ezel van Ba laam, die sprak zonder gevraagd te zijn. Men vindt geschreven in 't latijn Dat er zes en twintig soorten van dron- [kaards zijn Den eersten is wijs, of hij peist het, och [Heere Den tweeden is mild, ais washij een heere, Den derden heeft vaak en zou altijd [slapen, Den vierden wil altoos voort gieten en [gapen' De vijfde heeft honger en wil alijd eten, De zesde verbabbelt de grootste secreten, De zevende vindt alle vrouwen zeer lief, De achtste zou stelen gelijk eenen dief, De negenste vindt alle wegen zoo krom, De tiende drinkt tot hij dom is en stom, De elfste wil altijd gaan kijven en vechten, De twaalfde kan alles, zou alles berechten, De dertiende liegt en gaat voort met [liegen. De veertiende wil alles in stukken zien [vliegen, De vijftiende spreekt van zaken te maken, De zestiende drinkt om niet thuis te [ge raken, De zeventiende ruischt, verspeelt en ver beert, De achtiende is kwaad en vloekt en zweert, De negentiende gedraagt zich als gek, De twintigste heeft steeds 't vuilste in zijn [bek, Den een en twintigste moet fluiten en [zingen, De twee en twintigste wil dansen en [springen, De drie en twintigste wordt meer en [meer dul, De vier en twintigste schijnt onnoozel en [sul, De vijf en twintigste droomt van moord [en brand, En de laatste is een beest, het mensch- [dom tot schand. -«o»- Bij K. B. van 17 Dec. 1928 is het man daat hernieuwd van de Hoofdcommissa rissen, Staatcommissarissen, toezieners en ondertoezieners voor het herbeleg, in dienst gehouden bij de hoven en Recht banken voor oorlogsschade voor een ter mijn van 3 maanden vallende einde Maart 1929. -«o»- De Wet van 10-20 juni 1928 ontslaat van grondbelasting en opcentiemen voor den Staat de nieuwe huizen gebouwd na 31 December 1927 en bewoond vóór 1 Januari 1931, op voorwaarde 1. Dat zij goed en gezond bevonden wezen door de Beschermingscomiteiten van Werkmanswoningen 2. Dat hun kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan 1500 fr. in de gemeen ten van min dan 5000 zielen, 2000 fr. in de gemeenten van 5000 tot 15000 zielen, enz., nochtans mag het kadastraal inko men 500 fr. meer bedragen voor bijvoe ging van bedrijfsgebouwen. De verbeterde krotwoningen en onge zonde huizen zijn ook ontslegen onder voormelde voorwaarden. Maar worden niet ontslegen van grond belastingen 1. De huizen van aangenomene bouw maatschappijen 2. De huizen die door die maatschap pijen verkocht worden, met winst eener premie 3. De huizen waarvoor de Staat eene bouwpremie betaalde 4. De huizen gebouwd met vergoeding voor oorlogsschade 5. De villa's en herbergen. Wie slaat hand aan 't werk om de plat- geschotene gemeenten gansch herop te bouwen en profijt te trekken uit de nieuwe Wet De middenprijs der granen en land- bouwvoortbrengsels verkocht op de markten van Westvlaanderen in Novem ber 1928 bereikte per 100 kilos voor: Tarwe 162,68 fr.; rogge 165,43 fr.; boekweit 209,40 fr.; haver 169,33 fr.; gerst 162,50 tr.erwten 273.27 fr.; peer- deboonen 189,50 fr.; lijnzaad 255,40 fr.; koolzaad 415,50 fr.; aardappelen 59,82 fr.; chicoreiboonen 150,07 fr.; strooi 50,78 fr.; hooi 66.95 fr.; voederbeeten 14,65 fr.; ruw vlas 168,75 fr.; tabak 800 fr.; per 50 kilos Poperinghsche hop 322,50 fr.; per kilo: boter 32,36 fr.; kla verzaad 20,55 fr.; per 27 eiers 36,12 fr. -«o»- Het Ypersche Volk, dat 4 jaar lang met den oorlog geplaagd wierd, en werk en winning, huis en hove, bloedverwanten en vrienden er door verloor, werd pijnlijk getroffen door het nieuws der ramp, waar onder gij lijdt door de dijkbreuken van den Scheldestroom en van de erin vloeien de rivieren en door de schadelijke over strooming berooving van uwe woningen en bestaanmiddelen die er het gevolg van zijn. Het was gelukkig binst en sedert den oorlog, hulp en bijstand te ontvangen om het leven te behouden en alles te herstel len en het wil daarom ook au bijdragen in het dekken uwer kosten, veroorzaakt door het weghalen en herbergen van zie ken, ouderlingen en kinderen, het aan- koopen van levensmiddelen, het inrichten van gezondheidsdiensten, bet herstellen van beschadigde gebouwen en wegen, en het graven van waterloopen en grachten om de streek weer bewoonbaar en vrucht baar te maken. Ontvangt, bidden wij U, met de uit drukking van ons diep medelijden, de gift van 2000 fr. gestemd door Ypers Gemeen teraad en al wat liefdadige Yperlingen er zullen bij voegen. Het Ypersche Volk. De Wet van 1-28 December 1928 richt bij het Ministerie van Nijverheid en Ar beid een Fonds op ten voordeele der gebrekkelijken, verminkten, blinden, doo- ven en stommen die Belg zijn en in Belgie verblijven, ten minste 14 jaar oud zijn, behoeftig zijn, eene bestendige onbe kwaamheid hebben van ten minste 30 t.h. en aanveerden zoo 't mogelijk is, beroeps- op- of heropleiding te ondergaan. De hulp wordt berekend op den voet van 2250 fr. in evenredigheid met den graad der werkonbekwaamheid. De Staat betaalt den helft, de Provin ciën 1/4 en de gemeenten ook 1/4. De Gemeenten kunnen aan den Open baren Onderstand de terugbetaling van hare bijdrage opeischen. Deze Wet is uitvoerbaar den 1 Januari volgende op de bekendmaking van liet Kon. Uitvoeringsbesluit. Zich wenden bij Dr Brutsaert, Volks vertegenwoordiger, die de aanvraag zal overmaken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1