51e Jaar. - Nummer 2. 30 Centiemen. Zaterdag 12 Januari 1929. Katholiek VVeekblad van het Arrondissement Yper Hersenschimmen der Vlaamsche Nationalisten Wenschen de Vlamingen terug Hollanders te worden? CHINEESCHE MARTELAREN GÜeet ge cuat TE KOOP Locomobiel LANZ 20 P.X. Buitenland J-fet Vpeps^he Öoll^ f ycvedjc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn buis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 /2 tot 12 uur, in Het Kapitel Uit de vele geschriften, die reeds door menschen, die tot de Vlaamsche nationalistische groepen behooren, hebben we reeds kunnen leeren. dat er onder de Vlaamsche Nationalisten wa ren, die a) voorstanders zijn van een fede ratief België, t.t.z. zij zouden willen, dat Vlaanderen en Wallonië een soort zelfstandigen staat werden maar- blij vende staan in het kader van het hui dige België, dus politieke en bestuur lijke scheiding; b) voorstanders van een souvereinen staat Vlaanderen, 't is te zeggen, het vernietigen van den staat België, om in de plaats daarvan te stellen een afzonderlijken, alleenstaanden s+aat Vlaanderen en anderzijds een afzon derlijken staat Wallonië; c) voorstanders van de vernietiging van den staat België, met het gevolg dat Vlaanderen zou Worden vereerigd met Holland en Wallonië zou zijn plan kunnen trekken, met te worden een departement van Frankrijk; tl) nog andere zouden te-vinden zijn voor een aaneensluiting van Vlaande ren met enkele katholieke provincies maar, van Holland, en als gevolg daar van, natuurlijk ook den staat België opvouwen e) en tenslotte, zijn er de even groote droomers als die der andere reeksen, die zouden willen dat Fransch-Vlaanderen met Vlaanderen worde vereenigd, om aldus een groo- ten staat Vlaanderen te vormen, nog maals met het gevolg dat België zou worden te niet gedaan. En al de menschen, die deze ver- schillige gedachten aankleven noemen zich vlaamsche nationalisten. Wanneer er sprake is over vlaamsche nationalis ten is het dus wel hoogst noodig eerst goed te bepalen, van welke nationalis ten er wel zal sprake zijn. Een heele boel menschen, die zich nationalisten noemen, weten dan ook zoo precies niet wat ze eigenlijk willen en nog veel minder HOF, ze het zou den verwezenlijken. We willen ons alleen bekommeren om die kategorie, die we zullen noe men de politieke nationalisten, omdat ze beweren te zijn een Vlaamsch nationalistische partij, die haar ver tegenwoordigers naar het parlement heeft gezonden. Wat die menschen wilden, hebben we nooit klaarder hooren uiteendoen, dan door een hunner woordvoerders in de Kamerzitting van 29 Novem ber jl. Gezien de politieke nationalisten hebben getracht heel West-Vlaande- ren op te roepen om zich solidair te verklaren met wat hun woordvoerder in de Kamer heeft gezegd, en zij aldus hebben willen bewijzen, dat wat er daar in het Parlement werd gezegd, als 't ware de credo is van de po litieke nationalisten, heeft het zijn belang eens van dichtbij te onderzoe ken, wat er juist werd verteld. Het is echter doodjammer, dat die woordvoerder zijn volledige rede, den uitvoerigen tekst, niet heeft laten op nemen in de «annales parlementaires». Heeft hij soms niet gedurfd? Is hij teruggeschrikt voor de groote enormi teiten die hij had verteld en oordeelde hij het achteraf zelf maar geraad zaam, den tekst zijner rede niet onder de oogen van het publiek te brengen? We moeten het aldus veronderstel len, vermits we in de Annales Par lementaires alleen de beknopte sa menvatting van zijn rede vinden, zoo als die in het Beknopt Kamerver slag was verschenen. Het is dus niet anders mogelijk, dan voort te gaan, op wat die woord voerder volgens dat beknopt verslag heeft gezegd. Volgens de bedoelde rede komt dus het programma van de politieke Vlaamsche nationalisten neer op de volgende hoofdpunten, die ten andere heel klaar werden herhaald in een plakbrief die heel de provincie West- laanderen door werd uitgehangen, om de nationalisten op te roepen hun solidariteit met dien credo te ko men betuigen 1. Huldiging en verheerlijking van het activisme van tijdens de Dtiitsche Bezetting 2. Bewondering en verheerlijking van diegenen, die tijdens den oorlog in t aanschijn van den vijand, naar de vijandelijke lijnen overliepen, en du: desertie pleegden voor den vijand; 3. Vlaanderen terug hij Holland brengen, om aldus Groot-Nederland te vormen. Volgens het Beknopt «Kamerver slag heeft^de woordvoerder van de politieke nationalisten verklaard, dat het activisme een der edelste bewe gingen is die de beschaving illustree- ren.Wij onderlijnen het woord edelste Een beweging die er op gericht was, met de hulp van' den vijand, de scheiding van Vlaanderen en Wallonië, dus practisch de vernie tiging van den bestaanden staatsvorm na te streven, wordt hier zoomaar ge woonweg genoemd, een edele be weging! De Vlaamsche menschen denken er anders overMen vrage het maar aan de duizenden arbeiders-martelaars uit de gevangen en weggevoerden-kam pen van tijdens den oorlog! Hf! is dus in een geest van verhe ven nationalisme det De Schaepdrvver en zijn vrienden hebben gehandeld, en ik zend hen hier de uitdrukking van onze bewondering Die woorden lezen we in het Kamer verslag. Overloopen naar den vijand, om dien vijand gelegenheid te geven uit sommige inlichtingen' de positie onzer aan het front gebleven jongens te raden, wat aan dien vijand gelegen heid gaf nog wat meer sukkelaars in den dood tê sturen, noemen die poli tieke nationalisten onbeschaamd, «een verheven nationalisme». Zij die in 't aanschijn van den vijand, hun post verlaten om naar den vijand over te loopen. noemt men in plat-vlaamsch, gewoonweg lafaards niets minder en ook niets meer. En zij, die zoo gaarne het bloed en het lijden onzer Vlaamsche jongens aan den Ijzer uit buiten in vergaderingen, vlugschriften en meetingen, zouden niet mógen ver geten, dat zij thans juist menschen huldigen, die om hun daad en de bloe dige gevolgen ervan, de eersten zou-, den moeten zijn, stil te zwijgen, want •ooi. M) hebben er -wn rechtstreek* schuld aan, dat, wij weten niet hoeveel, kinderen van Vlaamsche moeders wer den weggemaaid, door mitraillcuzen van den vijand, wier dood-spmvende monden waren gericht ingevolge in lichtingen, vernomen uit den mond van verraders en lafaards. Fn wanneer nu die politieke natio nalisten. aan onze menschen, politiek nationalisme willen komen opvijzen, dat verheven genoemd wordt, omdat er broederbloed en verraderszweet aankleeft, dan zullen zij vanwege de Vlaamsche menschen ontvangen wor den. met den afschuw en den afkeer, die alleen voor zulke menschen past. Het activisme, de uitdrukking van het Vlaamsche nationalisme, is noch dwaling, noch verraadsprak hun onbeschaamde woordvoerder nog in de Kamer. Het kon niet klaarder gezegd wor den wat voor die politieke nationalis ten het Vlaamsch nationalisme isde uitdrukking van het activisme, dus van die beweging, die met den steun der duitsche bajonnetten heel het vóór- oorlogsche België wilde aan stukken trekken, terwijl in de folterkampen van het Westerfront en de honger kampen in Duitschland, duizenden en duizenden onzer beste jongens van allen rang en stand, werden gekfiakt en besmet met slepende ziekten en ongeneeslijke kwalen, terwijl de een voudige jongens aan den Ijzer in het slijk stonden te drabben, stervend voor Vlaanderen, ja, maar niet voor een Vlaanderen, dat door Duitsche bajon netten was beschermd. Wij zijn idealisten, geen extremis ten lazen we verder nog in de korte samenvatting van de hier gesproken rede. IdealistenHet is zoo gemakke lijk idealist te zijn, en te zeggen, dat men om een ideaal den strijd ontloopt om in de armen van den vijand zijn leven te laten beschermen Idealisten, ware idealisten zijn menschen van een ander soort. Idealisten zijn andere menschen. dan die klaarziende natio nalisten die zoo slecht zien, dat ze niet eens bemerken, dat ze hersen schimmen naloopen. wanneer ze den ken dat Vlaanderen en het Vlaamsche volk. enkele hvsterieke droomers en dandy's uitgezonderd, er zouden mee gediend zijn. dat Vlaanderen terug met Holland zou worden vereenigd. «Klaarziende nationalisten», die zoo stekeblind zijn, dat ze niet eens bemer ken, dat de overgroote meerderheid van het volk van Vlaanderen heel hun actie met afschuw en afkeer bejegent, die niet eens zien dat Holland Vlaan deren veel liever verloren dan gevon den heeft en die zoo weinig werke- lijksheidszin aan den dag leggen, dat ze niet eens schijnen te beseften, dat ze heel Europa in rep en roer zouden zetten, rep en roer, waarover de groote mogendheden feestelijk zouden bedanken, en waar ze ook op tijd en stond wel een stroo zouden voor ste ken, moest het werkelijk zoo ver ko men. dat er eenigen schijn of gedacht zou van zijn, België in twee stukken te snijden. Die menschen die gisteren zelfbe stuur schreeuwden, geven thans reeds hun zelfbestuur-leuze op, om hun zelf standigheid te gaan in den schoot leg gen van de Koningin van Holland Voor menschen, die van hun politiek credo beweren te maken, een ver heerlijking van hen die Vlaanderen verkochten voor goud-marken, een huldiging voor menschen, die enkel benauwderikken of lafaards mogen genoemd, een hersenschimmig streven naar het terug drijven van Vlaanderen in de armen van Holland, heeft het koel-denkende en gezond-redeneeren- de Vlaamsche volk slechts één woord overKLUCHTSPELERS Uit De Rousselaersche Bode Nieuwe post-timbers. In de Romeinsche Catacomben van St Da- masius en Pretextat gaat Spanje be langrijke delvingen bekostigen. Om het noodige geld in te zamelen, -gaat men in Toledo en St Jacobs-van-Com- postella timbers verkoopen, met de twee beeltenissen van Koning Alphon- so en Paus Pius XI. 't Is de eerste maal dat de beeltenis van een Paus op een flmher zal te zien zijn. Vóór 't jaar 1870, als de Paus zijne staten bezat en bestuurde, de Romeinsche timbers waren geluw van kleur en vertoonden boven twee gekruiste sleutels, de pauslijke tiara. In Vrank rijk gaat men uitgeven een veelkleurige timber, dit eene nieuwigheid met de beeltenis van H. Joanna d'Arc en de jaartallen 1429-1929. Hunne lijken opgegraven. Bij de onlangs verrichte opgraving van vier lijken van Chineesche marte laren uit den Boksersopstand van 1900, was Christine Wu, echtgenoote van een van hen en moeder van drie ande ren, tegenwoordig. Het proces van za ligverklaring van de vier martelaren is in gang. Op 14 Juli 1900 werden 42 katholie ken, mannen en jongens, ter dood ge bracht op bevel van den vice-koning Ju Sien, omdat zij geweigerd hadden van hun geloof af te vallen, gelijk hun de goeverneur van Tai Juen Fu be volen had. Een nog wreeder marte ling was het deel der vrouwen, die men dwong tegenwoordig te zijn bij het ter dood brengen van hun echtge- nooteu, kinderen en broers. Eén van hen, Christine Wu, had een kindje vai> twexrmaanden in haar armen, De sol* daten, niet tevreden met haar 'man en twee zoons van 10 en 5 jaar ter dood gebracht te hebben, vroegen haar of het een jongen of een meisje was. Of schoon zij in bekoring kwam, onwaar heid te spreken, sprak zij de waarheid en veroordeelde hierdoor haar kleinen zoon Michel tot hetzelfde lot. Op bevel van. de soldaten zette zij het kind op den grond, kruiste het de armen, opdat het deze niet zou bewegen, terwijl een soldaat met een zwaardslag het kind doodde. De marteldood van haar echtgenoot en twee andere zoons was even ont roerend. Op het oogenblik dat men, den vader ging dooden, vroeg de jongste, AntoonWat heeft vader gedaan en de moeder antwoordde: «Wees stil, want vader gaat naar den hemel Zij zeide haar kinderen de handen voor de oogen te houden en, nauwelijks had zij dit gezegd of zij zag de jongens voor haar oogen onthoofd. Tijdens dit moordtooneel moest de moeder nog zorgen voor twee meisjes, Lucie van 12 en Elisabeth van 16 jaar, die vol vrees en angst vlak naast haar ston den. Zelfs werd een oogenblik Lucie door een soldaat medegenomen, maar door de kracht der wanhoop gelukte het de moeder haar te redden voor haar iets overkwam. Lucie is nog bij haar moeder en Elisabeth woont in dezelfde stad als Zuster Franciscanes. De opgraving van de lijken der mar telaren had plaats onder leiding van Pater J. Ricci, O.F.M. en Pater Michel Chiapetta, O.F.M. In Rusland gaat het van langs om slechterOntgoochelde hoeren, die meenden dat de akker hun zou toebe- hooren. als men de groote grondeige naars onteigende Bij duizenden zwervende en woonstlooze kinderen; In veel streken hongersnood... enz. In 't begin der omwenteling, eens op eene talrijke samenkomst, een man uit het volk toonde zijn wandelstok, hebbende een ijzeren pin al onder en eene smaakvolle handvatsel al boven. Het handvatsel zegde hij, ver beeldt de rijke klassen, de eigenlijke stok het volk en de pin het gespuis. Zie hier nu wat de revolutië is Hij hield zijnen stok in de hand met de pin rustende op den grond en zeg de: «Dit is de toestand vóór de om wenteling: 't Groot volk al boven, 't volk in het midden, 't gespuis al onderDaarna draaide hij den stok het onderste boven en het hand vatsel rustende op den grond en hij zegde Nu de toestand heden daags: 't Groot volk al onder, het ge spuis al hoven en voor 't volk geen verandering! t olk dus had er niet bij gewonnen, maar sedert dien heeft het ontzagge lijk veel verloren Gazetten kondigen aan dat men in 1929 het eeuwfeest vieren zal van de naaimachien en zij geven als uit vinder van deze laatste Thimonnier, geboortig van St Etienne in Vrank- rijk. Tot nu toe nogthans beweerde men dat Elias Howe, (1819-1867) de geniale uitvinder er van was en men bewaart in 't Kessington Museum van Londen zijne eerste machien. De naai de ervan is een witte nagel (Parijs pointe) en de draad een fijn koordetje. Wat hij te zoeken had en vond, 't was 't maken van den knoop met de koorde van de naaide en de koorde der spoel. In de eerste toepassingen, de spoel ging weg en weer, dus eene schiet spoel, en in de hedendaagsche machie- nen, de spoel draait weg en weer op een as, gelijk de ronde slinger der zakuurwerken. Tn Neder-Oostenrijk is men bezig aan 't opdelven van eenen schat, die zoude zijn de legendarische Niebelun- genschat, daar gedolven door graaf Rüdiger. von Bechelarn. De Niebe- lungen is een verdichtsel, voorstel lende den strijd der Burgonden tegen Attila. Deze goudenschat zou nu ontdekt geweest zijn door Kapitein Levin, wichelroede-looper uit Weenen. De wikkelroede is eene soort regel, die men op de hand of op den vinger hield en waarmede een fransche pries ter, bijgenaamd le sourcier veel waterbronnen, liggende meters en meters onder den grond, aangewezen heeft. Maakt men nu vast aan die roede:... zink, lood, zilver, gtmd, enz... het wikkelen van de roede zal aan wijzen, voor wien er in ervaren is, indien onder den grond, waarop hij staat, zulkdanig metaal te vinden is. De Chinezen, die tot nu toe een almanach of kalender in gebruik had den, steunende op de wentelingen der maan rond den aardbol, bezigen van nu voortaan den onzen, steunende op de wentelingen van den aardbol rond de zon, hetgeen geschiedt één maal in 365 dagen plus eenige uren en minu ten. Dat overschot van eenige tiren, maakt dat men alle 4 jaar bijna één dag te kort gerekend heeft en daarom heeft ieder vierde jaar een dag meer in Februari. Zoo handelende voegt men iets te veel bij, wat een dag te veel zou maken in 100 jaar en daarom het honderdste jaar is geen schrikkeljaar, alhoewel het in de reeks der schrikkel jaren valt. Sedert Romulus, stichter van Rome, 700 jaar vóór C. O. H., rékende men den tijd volgens de zonJules Cesar deed er de eerste verandering aan om dat bovengemeld overschot niet te verwaarloozenmaar de verbetering was niet geheel juist en in de jaren 1500, was men 10 dagen achter hij de zon. Daarom onder Gregorius XIII, wierd er beslist: a) dat ten jare 1582 de dag volgende op 4 October zoude wezen den 15; b) In alle jaartallen, deelbaar door 4, zoude het schrikkel jaar zijn: c) De hondertallen zouden geen schrikkeljaar wezen. Zoo zijn wij nu goed voor 40 eeuwen. Eeuwe oude gebruiken zijn zoo moeilijk om te veranderen.Van daar de onaangenaamheden, die noodzakelijk Turkeië, China en Afghanistan moeten tegenkomen in hunne hedendaagsche hervormingen. Wat nog die bevesti ging kan staven is wat men ziet in England. Ons metriekstelsel met me ter. kilo en liter is zoo redelijk en England meet nog steeds met duimen en voeten. Dat bestond ook zoo in onze streken. Tien duimen waren een voetZes en twintig duimen waren een el. Allen hebt ge hooren spre ken vanDuimberd. d.i. planken één duim dikMenschen van 6 voet hoog d.i. van ongeveer 1 m. 80. Voor de landmate, men sprak van twintig, der tig... roeden lands. Daarbij de roede verschilde van streek tot streek enz. Dus een dolhof. Op het stadhuis van Meenen staan de volgende letters: S. P. Q. U V. Q. M. S. senatus... het bestuur P. populus... het volk U. urbs... de stad V. virga... de roede M. Menenenses... van Meenen. De roede moet hier beteekenen wat men nu zoude noemen het canton, en dat beteekende eertijds het gewest, waar de meensche Roede of landmaat in voege was. In Berlin heeft het gerecht doen aanslaan al de boeken, waarvan titel Strasse freid.i. vrije straat Die boeken zijn zedenkwetsend. Schrijvers en teekenaars zullen vervolgd worden. Bravo! Wanneer zal men dat hier ook navolgenDie boeken zijn uit gegeven door de communisten. Maat schappij Spartakus-bond. Spartakus was een slave, geboren in Thracia, en die ten jare 73 vóór C. O. H. onder de slaven een opstand verwekte tegen de Romeinen. Hij won verschillige veldslagen en sneuveldè hij Rhegium, ten jare 71 vóór C. Tn Kaboul (Afghanistan), waar er oorlog is, het engelsch gezantschap kon in verbinding niet komen met het Frarnsch, verwijderd van 3 kilometers. Het kon seinen naar Pechaver, die seinde naar Londen. Londen zette het over naar Moskow en Moskow naar 't Fransch gezantschap in Kaboul! Iets dergelijks: Gedurende den oor log, een inwoner van Rouselare, om een brief te laten geworden in Hoog lede, afstand 4 kilometers, zond hem naar een krijgsgevangen in Duitsch land en deze mocht hem sturen naar Hooglede. Pompiers onder de mieren! In 't wetenschappelijk gesticht van Fón- tainebleau heeft men volgende proef verwezenlijkt. Op een mierennest plaatste men een brandende cigarét, of een brandende einde lament. Veel mieren kwamen aanstonds te voor schijn en uitwerpende formica-zuur, (het vocht dat ons pijnigt als we van mieren gestraald zijn) doofden .zij den brand uit, eerst in ééne minuut, vervolgens in 15 of 20 seconden! Het Missiehuis van Scheut, bij Brussel heeft uitgegeven de cataloga der boeken door zijne paters geschre ven31 spraakkunsten en woorden boeken 163 catechismussen, bijbelver halen en natuurkundige boeken; 132 werken over aardrijkskunde; 14 over geschiedenis3 over leermethoden 8 over letterkunde; 5 over muziek; 2 over geneeskunde; 13 kaarten; ver ders boeken over godsdienstgeleerd heid, ascesis, missië-aangelegenheden. Van die boeken 17 zijn in 't latijn; 152 in 't vlaamsch; 185 in 't fransch; 11 in 't engelsch; 1 in 't duitsch1 in 't spaansch; 12 in 't chineesch; 139 in 't congoleesch volgens 13 gewest-ta len 21 in de gewest-talen der Phi- lipijnen. Die Paters... ah! die dompers!! Een heer was op wandel met zijne dame in besneeuwde velden: Wat prachtig boek... die eerlijke natuur! zegde Mijnheer. Ja, antwoordde Madame, maar 't is een boek, dat men niet lezen kan,... er zijn geen bladen! Bij de ouden, gebruikte men vaak, als versiering in gebeeldhouwde of geschilderde omlijstingen, ezelkop pen omkransd met druivelaarsranken. Volgens de legende de druivelaar gaf veel gebladerte en geen vrucht. Een ezel knauwde eens de bladeren af van een wijnstok en 't jaar er na, gaf deze verschillige schoone trossen. Sedert dien snoeide men jaarlijks den druive laar en men bekwam veel vrucht In Kasteelen langs de Loire, ge bouwd door fransche koningen, ziet men veel schilden, voorstellende den kop van een everzwijn, dragende eene kroon. Xa den oorlog, een belgische almoezenier van de franschmans zond naar een zijner oud-studenten eene prentkaart, met zoo eenen ge- kroonden everzwijnskop en schreef er op de volgende verzen Hier mede wordt ge geslagen Ridder van het gekroonde zwijn Moget ge steeds het bovenste dragen En nooit het onderste zijn. Onze oude dichters. Joost van den Vondel en Vader Cats zaten eens samen te noenmalen. Op 't einde, "t is altijd op het einde van 't maal dat HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK dergelijke dingen geschieden Rin gen zij aan 't wedden om 't kortste rijmtje te maken. Vondel, heel plechtig, doopte zijn vinger in de roomtaart, die vóór hem stond en wreef hem op den lakenias van zijn makker, zeggende Vet Smet. Vader Cats bezon zich eens, nam zijn mes en klopte ermede op den vui- len vinger van den grooten Meester, hem antwoordende: Ik Tik. Op dertienavond ging Karei be schonken huiswaarts. Alles zag hij in 't dubbel.-Vóór zijn huis stond er een straatlanteern, boven op een ijzerpaal. Als hij nu laveerde om 't zijnen binnen te gaan Dat is nu nog wat nieuws zegde hij in zijn zeiven, daar staan nu twee lanteernsHij deed dus zijn beste om het tusschen de twee lichten te jiassen en hij botste op de eigenlijke lanteernpaal. En achteruit waggelen de: «Drommels er zijn drie palen» stotterde hij en ik had de derde niet gezien in besten staat, gemonteerd op wiel n, aan zeer voordee igen prijs. Werkhuizen P. BENOOT, Marcke-bij-Kojrtrijk. YOUGOSLAVIA. Onder dezen naam is ons uitgebreid bondgenoot Servië ge kend. Tegenwoordig dit land bestaat uit oud Servië, Kroatië en nog andere gelijk- rassige afgescheurde provinciën van ge wezen Oostenrijk. Onder liet gebied van Koning Alexander niet dé tusschenkomst eener wetgevende Kaïner (Shoupchina) gingen de zaken op wieltjes niet. Hoor eens De parlementaire regeeringsvonn als politiek regeeringsmiddel scheent mij betreurde vader (Koning Pater) de beste te zijn. Dit blijft ook mijn idéaal. Maar er is zulk erg misbruik, bij oor zaak van blinde politieke zucht, in de ontwikkeling dezer staats inrichting, op gekomen, dat wezenlijk werk tot voor spoed van het land onmogelijk is. Niet alleen het afmaken maar zelf het aanroeren eener regeeringsprogramma is onuitvoerbaar gekomen. De verdeeldheid en de haat onder de kamerheeren leid tot omverwerping der geest en tot natio nale scheuring. Zoo sprak Koning Alexander in een zendbrief aan zijn volk. Na de ontbinding der Kamer benoemde hij een onpartijdig ministerie, een goed bestuur van het land en het uitvoeren der volks belangen. Overheid en verantwoordelijkheid zijn onscheidbaar voor goed bestuur en beide moeten in hoogere handen verblijven dan deze van kamerheeren ten opzichte van collegas die in afwisselende orde beschul- digeof rechtere kunnen worden. Natuurlijk zijn de parlementairén door dat koninglijk besluit ontstelt en gram, maar onder het volk, en bijzonder op ekonomisch gebied, is konings voordracht met vreugde aanveerd. Belgraad en In- greb zijn kalm en in het algemeen drukt men de .wensch uit dat het nieuw staats bestuur de oorsprong zal wezen van ge rustheid en vooruitgang. Voor onze groot vaders ook, over bijna 100 jaren, scheen de parlementaire regeeringsvorm onder het gebied eener grondvestige koning de beste te zijn, op zekere voorwaarden waaronder de Afscheiding der drie staats machten en verantwoordelijkheid en tot de oorlog gingen de zaken goed. Maar om met de overheid vruchtbaar te werken moet eene wetgevende kamer bestaan uit onafhankelijke leden voor wie de algetnee_ne belangen van het land en het welzijn der bevolking, en hoogere achting moet zijn dan hunne eigene be langen of deze eener partij of eener stand. Onbaatzuchtig moeten zij zijn en op geene wijze mag hun last een oorzaak van over hand of profijt wezen. Zoo niet vermindert het gezag, het ver trouwen verdwijnt. De partijen verbrok kelen, ieder brokkeling eischt de over hand over de andere en zoo bekomt een Parlement onvruchtbaar en het bestuur machteloos. Als waneer de touw te veel gespannen wordt ze breekt. Zoo gesëhiede het in Italië, in Spagne, in Poland, nu in Yougo- slavië, en de zaken gaan er niet erger. Nooit is men te oud om te leeren. VERREKIJKER. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnementvragen in de post op

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1