Over het Beroepsonderwijs ONZE VAART Baas Anseele te Yper CDeet ge cuot Locomobiel LANZ 20 P.K. 51e Jaar. - Nummer 3. \V 30 Centiemen. Zaterdag 19 Januari 1929. Katholiek Wéekblad van het Arrondissement Yper Uit de Kroniek van Yper in 't jaar 1428 TE KOOP n t I Irtnolnt ULMzwelt en verlicht. Zoo is ijs lichter dan oq ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het' Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, id5. YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAQjj^yi ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste WOENSDAG avond. tegen den De katholieke leer heeft het zich ten allen tijde als een plicht aangerekend niet enkel de zwakken te beschermen, de armen te' helpen en de ellende te lenigen, maar vooral er naar te stre ven gedurige verbetering en meer welstand, ook op stoffelijk gebied, te doen ontstaan onder het volk, indach tig'dat het heter is miserie te voorko men dan te helpen. Heden nog zijn de katholieken dien roep getrouw en kwijten ze dien plicht, onder meer door hunne gestadige pogingen om de weldaden van het beroepsonderwijs meer en meer te verspreiden onder de aankomende werkende klas, en door de groote opofferingen die zij zich ge troosten voor de uitbreiding van dat onderwijs. Ook hier in Yper mogen zij het zich tot eene eer aanrekenen, in onze streek, onder de eerste geweest \q zijn (.in ertoe te besluiten, het be roepsonderwijs in te richten, ofschoon pi'U' stad en hare omgeving geen zui vere nijverheidsstreek was en de nood- v. v ndigheirj pan vakkennis zjch dap iüi': fjiin dringend liet gevoelen. Seder; bijna viji en twintig jaar, spannen zij hun beste: krachten in en sparen geen moeite om hun vrij beroepsonderwijs op peil te houden, en, God zij dank, zijn zij er toe gekomen, ondanks de jasten van den tijd, hunne beroeps- school op te voeren tot dien graad van ontwikkeling en bloei, die aan dezelfde de minst verstandige en de meest: ha telijke aanvallen doet te beurt vallen van wege hen, die zich zelve durven noemen de volksvrienden hij uit> stek en bij uitsluiting van gelijk wie. Gelukkig voorwaar, want dat is voor ieder nadenkend mensch een veelbe tekenend feit: moesten de socialisten er ooit toe hesluiten eene Vrije Be roepsschool op te hemelen, liet ware ecu droevig teeken dat het er met het onderwijs in die school deerlijk en el lendig gesteld is en het ware eene allerslechtste aanbeveling voor zulke school. Maar hier in Yper zijp wc, ■gelukkig, zoo verre niet: hierweten ze'ni'ets dan kwaad van het beroeps onderwijs; daarmede zijn zij in hun natuurlijken rol en bewijzen ter dege de uitmuntendheid van ónze Ypersche vakschool. Zij steken het onder geen stoelen, dat een vrije Beroepsschool hen tegen de borst stoot, oyndat de leerlingen er ook op hun zedelijk- godsdienstig leven gewezen worden 'zij zouden scholen willen, neutraal, p.pgerieht niet met hunne, maat wel ujet de algemeene centen, scholen n aar de arbeidersjeugd buiten. God en zijn gebód worde opgevoed (zie Rus land), scholen ten slofte die niets dan goddelooze én dus gewete.nlooze ke rels in de maatschappij binnenbren gen de zulke immers zijn de aange wezen prooi voor socialisme ep, ja, communisme. De hemel spare er onze maatschappij voor, Wij daarentegen zijn ervan diep be wust dat de heropbeuring van den werkersstand, uitgebuit en uitgeput floor eene eeuw overheersching van liberale beginselen, op maatschappelijk en economisch gebied, dan alleen zal verwezenlijkt worden, als eerst het xedelijk-godsdienstig peil bij den werkman hooger wordt opgevoerd en aan dezen tevens de noodige vak kennis verstrekt wordt die hem toe laten moet op eene menschwaardige manier te leven in de samenleving, bij het zelfbewuste volbrengen van zijne maatschappelijke en economische ver plichtingen. Aan dat programma getrouw, heeft de Beroepsschool van Yper er sedert meer dan twintig jaar naar gestreefd om van de kinderen, haar door ver standige ouders toevertrouwd, man nen te vormen die hunne plichten je gens God, ouders en maatschappij grondig leèren kennen en tevens den vasten wil hebben dezelfde, vooruit en vooraf getrouw na te leven. En dat zulks niet geschaad heeft aan de vak kennis en aan de opleiding door de school gegeven, dat zullen zelfs de ergste vijanden der Beroepsschool, meenen we, wel niet durven loochenen. Dat zouden desnoods de 500 leerlingen komen bevestigen die in de korte tijd spanne na den oorlog van het dnder- wijs der school genoten hebben. Be wijzen daarvan zouden opleveren, en in groot getal, zij die door de vorming, het onderricht en de leiding in de vak school genoten, in staat gesteld wier den tot vooraanstaande plaatsen op te klimmen, vertrouwensposten te be- kleeden in fabrieken en werkhuizen, en ja, nog meer, aan de leiding te staan van een geheel bedrijf in onze vlaam- sche nijverheidscentra, in het nijverige Noorden van Frankrijk, hij den vlieg dienst in het leger en bij openbare be sturen. Wij laten nog deze van kant die het. dank aan hunne vakkennis en hunne karaktervorming hebben aange durfd op eigene wieken te drijven en thans geen ondergeschikte rol meer vervullen, maar zelfstandig staan in de samenleving aan het hoofd van eigene onderneming. En hoeveel gaan we er dan niet onder stilzwijgen voor hij''die, ja, eene zeer bescheidene rol vervullen, maar het toch hun leven lang zullen aoji de beroepsschool te danken hebbefj, dat ze geen wrakken zijn in de maatschappij, maar dat ze ér eenen stiel hebben aangeleerd waar door ze in staat zijn. met eerlijken en deftigen arbeid, als ordelievende bur gers door het leven te trekkeneenen stiel, die hun toelaat het noodige te verschaffen aan vrouw en kinderen, hoe talrijk deze dan ook wezen mo gen eenen stiel die van hen mannen heeft gemaakt, die fier het hoofd mo gen opheffen, omdat zij vrij en vrank hunne plichten vervullen jegens God en den evenmenSch, mannen die dan ook, zooals het behoort den rug toe- keeren aan misnoegdheidzaaiers en ordestoorders. Het aanschouwen van zulke uitsla gen is er niet naar om den ingeslagen weg vaarwel te zeggen of om de groo te uitgaven te betreuren die omdes- wille van het beroepsonderwijs gedaan worden. Moeilijk ware het een groo teren dienst te stellen: veel kan ep moet er nog gedaan woyden opdat de arbeideps zulks meer en meer-beseffen en imyner dieper doordrongen worden van de noodzakelijkheid eene.r dege lijke opleiding. Ook voor de verbete ring van den toestand in de arbeiders middens en de algeheele bevredigtpg in de huiclige maatschappij kunnen de openbare besturen en de private in richtingen geen inspanningen te veel doen, hunne krachten en hunne mid delen zullen ze nooit nuttiger besteed hebben, Aan het verwezenlijken van dat doel zal de Beroepsschool voort het beste harer krachten wijden<*tot spijt van wie het benijdt: de ware, de echte volksvriendschap bestaat immers niet in woorden maar in daden. Op een stuk perkament gevonden in de Stadsbibliotheek, Mondstraat, te Yper, lazen we over enkele dagen het volgende ..Ende dan liep Pater Mathias seer snel Pater Abt foe. Sine ontroering was seer groot ende met bevende stemme z£g-'°p haan van Rouselare naar Moor- vater en zwemt er steeds boven. Het voor prinsen of zótten water, bevat in dicht gesloten buizen en dat vervriest, moet kunnen zwellen en kan het niet de huize zal opensprin ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3C Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel ginder zegt, is verhoogd in prijsde tweede en derde afgesU^jgBSSSs Per kilometer de prijs is; gen. zeli's ware het een toegeschroefd in eerste, eertijds 65 centieftil'Mmi 67, kanon, in tweede, eertijds 45 centiemen nu 33, i in derde, eertijds 30 efentiemen nu 22. Hiddeck. Tijdens den oorlog, aan den Ruiter M. Mullie, Katholiek Senator, deelt ons het volgende schrijven mede van Heer Minister Baels. Wij zijn gelukkig die goede mare aan onze lezers mede te deelen. Brussel, 10 Januari 1929. Waarde Senator, Het is mij aangenaam U te laten weten dat ik de inschrijving voor het bouwen van de Sluis Het Sas te Baesinghe, in de vaart vaq Ieperen naar den Yzer, goedgekeurd heb, Met de meeste hoogachting, H. BAELS. de hi Mine sangers willen niet meer singen in onse cappelle. Mine lieve san gers maken komplot ende hunne so soete ende melodieuse stemmen sullen wi in onse nieuwe cappelle niet meer horen En hi vertelede met sine bevende stemme ende fn grote alteratie hoe de sanger flie van der Scelde gewesten gecomen was ën hoe de sanger die so soet van de tamboe- ryne wiste te spielen en hoe ook alle andere het okzale dreigden te laten. Ende de abt om de redenen vraegende van d$se boose dreigementen telde hi hoe seer si allen gepinigd geweest waren in hunne so suuvere onvoorwaardelike gedachte ende eatoliecke consciëntie door de dee ming der valse leer die ten dien tide so geweldig in ïpre's streke woekerde. De Sceldeman zelve die so geerne so melo dieus doop sjne stemme so soet als nach- tigalesang sovele jonge freulénherten wist te becoren, die eertids in blauwe en onsijdige maat sea pïen op so aangename wise alle vermaarde musiek gesongen had vooraleer de okzale van de abdie te beclimmen, de Sceldenaar zelf wilde ook de messe niet meer singen. Ende al de andere sangers ook oinuedat si door zin spelingen ende ook door de predicatie so gepinigd waren. Ende al de kloosterlin gen waren vol wee in de herte en ween den vele bittere tranen van verdriet urn dat groote verlies. Ende si poogden met sokolade en Corinthebrood hunne san gers te bedaringe te brengen.... maar si en konden niet se tot betere gevoelens bringen. En hun wee was see* groot. En sochtten de patyrs jn hunne dikke heft- ken entje in de kristeüke Skriftuur onm vinden wat in dese saecke moeste gedaen worden. Ende na lange tiden van gebed ende studie ettd.e meditatie spreekte de Abt de volgende besluuten N, v. R. Wij zetten onze opzoekingen voort ten einde het vervolg van deze boeiende ge. cfiienenis te vinden. Wij hopen aanstaande week te kunnen aan onze lezers inededeelen welk besluit in deze historische aangelegenheden getrof fen werd, slede-Passchendaele, langs waar duit sche soldaten naar"'t front trokkerg hong er aan den gevel der school eene ijzeren kooie en eF ity een gemaakte vent. met de kleedij van engelschen soldaat. Er op stond te lezen, geschil derd o]) een plankje; Hiddeck. Ver vang de c door s en de duit sche woor den. waarvan de eerste letters Hiddeck vormen, worden verstaanbaar in, 't Vlaaiusch Hoofdzaak is dat de Euglander sla gen krijge. De Werkman schrijft vol geestdrift: 't is dus Zondag 20 Januari dat de I groote socialistische voorkamper, de pro pagandist voor het Socialisme van het eerste uur, onze vriend Anseele te Yper een meeting komt geven Volgens ingewonnen inlichtingen zal het wel de moeite waard zijn naar die meeting te gaan en de rede van Anseele te hooien. Want, beste lezers, Als voorzitter van den beheerraad van de Maatschappijen Armement Osten- dais Bonneterie V. Ameye Tissa ge et Teinturerie d'Alloet Cotonnière de Braine le Chateau Sociëté Textile des Flandres Filatures et Tissages réunis», Filsoietis zal Anseele spre ken over de verdrukking der werklieden door de groote bazen van de Nijverheid die zicji vet kweeken mei het zweet van de werklieden Als voorzitter van den beheerraad van deCompagnie de la Ruzizi zal hij donderen tegen de verdrukking der arme negers door de Coloniale maatschap pijen Als voorzitter van den beheerraad van de Banque Beige du Travail zal hij de kapitalistische methoden van de Bankiers aan de schandpaal stellen en het Kapita lism schandvlekken Als beheerder van de Sidac (die in Beurs 13.000 frank kwoteert) zal hij pro testeeren tegen de onverrechtveerdige beursschommelingen die voor werklieden en spaarders zoo nadeelig zijn Als beheerder van de Compagnie Co tonnière de l'Afrique Oriëntale zal hij het princiep der Colonisatie bestrijden; Als voorkamper en propagandist van het Socialism zal hij ten slotte eens te Volgens het schijnt, zijn er op geheel het grondgebied van Vrankrijk nog 6000 verlatene hoevèn en in ronde cijfers: Een half millioen Belgen zijn werkzaam in den oogst, een half mil lioen Polakken in de mijnen, een half millioen Spanjaards in de wijnbergen en een half millioen Italianen langs wegen en in den opbouw. - Van 1922 tot 1927 waren 1.568.000 Italianen uitgeweken, om te gaan wo nen in andere landen. Het Romeinsch Landsbestuur heeft gewrocht om die uitgewekenen te doen wederkeeren en te doen wonen, niet in de steden maar op den buiten van 't Moederland en der Koloniën. -932.000 zijn terug en 636.00G niet. in besien staat, gemonteerd op wiekn, aan z er voordee igen prijs. Werkhuizen P. BENOOT, /V'arcke-bij-Kortrijk. Wij beleven een tijd van eeuw feesten en standbeelden! In Brussel vierde men dezer dagen het eeuwfeest des geboorte-dags van Gevaert, we- reldberoemden toondichter, in zijn le ven bestuurder des conservatoriums d. i. der staats-muziekschool, van Brussel. Hij miek in 1905 Naar wijd en zijd Groote mannen hebben ook dikwijls een kleinen kant. Gevaert was bewust van zijn talent en ver droeg geen tegenspraak, uitgenomen van Tinei, nog grooter muziekant dan hij en die hem opvolgde, als bestuurder van 't Conservatorium. Een leeraar, die reeds 20 jaat les gaf in liet Conservatorium, had eens op café gescherst met Gevaert. Een over drager vermelde het aan Gevaert en deze ontsloeg aanstonds den leeraar uit zijn ambt. -Kleingeestig! Thiers, die 11a den val van 't keizer dom de eerste president was der fran- sche Republiek in 1871, had eerste minister geweest onder den laatsten koning Louis-Philippe. Hij was een vrijzegger en eens zegde hij aan Louis-PhilippeSire, ik heb zoo veel verstand of gij En de koning antwoordde: Moeste dat waar zijn, gij zoudt het niet zeggen Algemeene regel in natuurkunde: Met de warmte, de lichamen zetten uit en verlichten. B. v... Warmt ijzer, het zwelt, het wordt vloeibaar en zal zelfs in zeer hooge warmte verdampen. Eene uitzonderingHet ei. als men het warmt, zal niet van vloeibare staat overgaan in dampen, maar hard wor den en stijven. Met de koude, de lichamen krimpen verzwaren. Het water maakt uit- meer met zijne aanhoorders... den aap zon{|ering. Verkoelende, het krempt houden. en verzwaart tot aan 4 graden boven vriespunt. ('t Gewicht van een cubieken centimeter water aan 4 gra den. dus als het ten zwaarten is. is de ypT VDCDCPU C uni I/1 Voorts verkoelende, het Nog een eeuwfeest Bij Salz burg, te.Neuoherndorf heeft men ..een gedenk teek en ingehuldigd, ter eere van Gruber en Mohr, die dichtten en toonzetten het vermaard Kerst liede ken Stille Nacht, Heilige Nacht Wie het Fransch Kerstlied «Minuit, Chretiens» miek is de toondichter Adam. De vrouw van dezen laatsten, soort dichteres, zegde eens in tegenwoordig heid van Humbert, tweeden koning van 't vereenigde Italië, een stukje verzen op, om op te hemelen de dich terlijke schoonheid van de Campana Rörnana, d. i. de woeste streek, die Rome omringt en waar eertijds deelen stonden van het overgroot keizerlijk Rome... en waar men nu veel wit marmeren overblijfsels vindt der oude praalgebouwen. De koning, die geen dichterlijke ziel had, wanneer hij hoor de den lof spreken van die menigvul dige eerlijke puinen, die het oog overal ontwaart in de Campana, zegde onder vorm van gelukwenschen voor de dichteresIk zou liever meer patat ten zien groeien Paus Pius XI heeft den 20 De cember 1.1. het vijftigste jaar zijner priesterlijke loophaan ingezet, met eene gelezene mis, op St Pietersgraf, en gedurende dewelke Hij de eerste H. Communië uitdeelde aan 50 kleine knechtjes en 50 kleine meisjes, van t patronaat: «Oratorio San Pietro LJat is weerdig van den Plaatsver vanger van C. O. H., die zegde: Laat de kleinen tot Mij komen en van den gewezen almoezenier van 't Cena- cle in Milanen. Hier had de eenvoudige groote geleerde, die bestuurder was der vermaarde Ambrosiane Biblio theek, -D011 Ratti, 30 jaar lang, bijna dagelijks, na zijne zware bezig heden, eenige uren komen overbren gen met de kleine kinderen. Xa dé Communiëmis, al die eerste Communikanten mochten bij den Paus komen, gezeten op zijnen troon en ontvingen elk eene medalië met de beeltenis van Pius XI en de woorden Pius XI, in St Pieters, begon zijn 50" priestersjaar met mij de eerste H. Communië toe te reiken. 20-XII 1928 Als antwoord op al de leugens, die gedurende de laatste presidents- kiezing in de Vereenigde Staten tegen de Katholieken werden uitgekraamd, is een hoek verschenen. De veertig laatste bladzijden handelen over fa- miliëleden en afstammelingen van pre sidenten, die katholiek geworden zijn. Zoo lezen wij dat 85 familieleden van Washington, den eersten presi dent. katholiek waren, waar onder priesters en zusters en 4 der familië- leden van John Adams waren ook priester, één hunner kardinaal. Op de Duitsche ijzerwegen be st. nden er vier klassen. De vierde is afgeschaft; de eerste, die maar dient Voor wat de derde betreft, dat is goedkooper of in België. x Als men nu de gazetten raad pleegt, nopens de koude in andere stre ken. soms is er sprake van bevrozene handen of voeten, opgedaan in de ijsr velden xler hooge bergen. Die bevro- zenheid is wat anders dan hetgeene men hier tegenkomt. Hier is het eene kleinigheid, elie hij het warm worden onaangename jeuking verwekt, maar daar is het erg. Een bevrozen voet of hand, die bij tijds niet ontdooid wordt, is verloren en men moet hem afzetten, om te beletten dat het verrotten, die zich zal vorendoen, niet overga naar de gezonde deelen van 't lichaam en den dood veroorzakè. Vindt men daar een man bevrozen langs den weg, hem in de warmte brengen, zal hem doo- den, indien hij nog leeft. Men moet hem leggen in een ijskoud had en aeer traagzaam het water verwarmen. Dat alleen kan hem redden. Den 27 Januari is Wilhelm van Doorn 70 jaar oud. Hij gaat dit vieren, met een feestmaal aan te bieden aan 600 Duitschers, partijgangers van het Keizerrijk. Gedurende'den oorlog, vertelde men dat keizer Wil helm aan koning Albert zoude ge vraagd hebben Arme koning, Waar is uw woning? en 't antwoord Aan den Eizer, Snoode keizer. Sterfte in België, volgens het Driemaandblad, uitgegeven door 't mi nisterie vaif Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid. Stierven in 't jaar 1927 door Besmetlijke kinderziekten: 1914 tegen 1960 in 1926; Griep: 2530 tegen 2695 in 1926Kanker6886 te gen 6666 in 1926; Tering: 7696 tegen 7340 in 1926; Zenuwziekten: 9287 te gen 9006 in 1926; Bloedopdrang17092 tegen 19260 in 19.26; Ademhalingstel sel-ziekten: 16596 tegen 15133 in 1926. Wij zijn reeds ver af van den tijd, waarop voor 't maken van die stati stieken, naar de gemeente-sekretaris- sen gezonden wierden tabellen uitslui- telijk in 't fransch opgesteld en dat de sekretaris eener buitengemeente, die niet op de hoogte was der fransche technieke woorden en die in 't opma ken van zijnen tafel hier en daar een slag er door sloeg, eens geschreven had nevens Fièvre puerpérale 4 hommes 3 femmes. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK bladeren, die door den wind kunnen weggeblazen worden In New-York is hegraven Tex- Rickard, bokser. r* 50.000 personen hebben deelgenomen aan de lijkplech- tigheden en de held lag in een bronzen kist, die koste 15.000 dollars. 't Is een- troost dat, met al die on kosten, iemand zijn brood verdient. Nog een eeuwfeest. 't Was in 1829 dat Henri Martin er in gelukte een tiger te temmen. Het temmen van leeuwen en tigers had men niet meer kunnen verwezenlijken, sedert den tijd der Romeinen, 1700 jaar vroeger. en de Romeinen hadden daar toe een handje. Als het waar is wat Juvenal, Romeinsche schrijver, vertelt, zij waren er nog in gehikt, een wagen te doen vooruittrekken, door vier aangespannen leeuwen. Men zal zeker ievers wel dit eeuw feest vieren en 't zal zonder twijfel een leeuw zijn, die zal moeten de rede voering doen. Men kan dan de feestvergadering sluiten met eene mi nuut ingetogenheid... of ware het maar om de mode te volgen. In Weenen veel menschen die godsdienstloos worden, hij katholie ken, protestanten en joden; Ten jare 1927 ware er 31700. Het overgrootste getal er van zijn sociaal-democraten. Een nieuw bewijs dat dé socialen te gen den godsdienst niet zijn Lange jaren vóór den oorlog, in een regimentschool der streek, een lieutenant-leeraar, hebbende nog wat middeleeuwsche gedachten, gaf eens aan zijne soldaten leerlingen als voor werp van vlaainsch opstel, het volgen de Veronderstelt dat gij deel neemt aan den stormloop op eene verschan ste stad; Ge hebt wel gevochten, maar ongelukkiglijk gij wordt getroffen en ligt stervende op het slagveld. Vóór te sterven, hebt gij nog het geluk het vaandel van 't regiment te zien post vatten, boven op de wallen. Gij daar, XT 3, wat zoudet gij alzoo wel denken, moestet gij daar liggen in 't veld en oijs vaandel fier zien wappe ren hoven de ingenomen stad? Dat het waait, Lieutenant et In Bulgarië wordt een wet be sproken nopens de zelfmoorden a) Verbod aan de gazetten die te mel den b) Het testament van een zelf- moorder wordt krachtloos; c) Twee jaar gevang voor alwie zelfmoord ge poogd heeft. Vrankrijk verveerdigt 46 milli- arden solferstekjes per jaar. Daar het invoeren van het noodige hout vrij veel geld kost, zal men trachten stek jes te maken met geprest carton. In de Vereenigde Staten van Amerika is 't gebruik van alle alcohol- bevattende dranken verboden. Op een getal van 400 steden, heeft men in 1920, dus vóór dat verbod, moeten aan houden causa dronkenschap 235.000 lieden en in 1927 slechts 557.000. Dit laatste getal behelst dan nog niet het getal menschen gestorven of krank zinnig geworden door ongezonde dranken. In 't oud Servie wonen nu samen Serven en Croaten. In hunne wetge vende kamer de Skoupchtina, konnen ze niet 't akkoord komen: Men heeft er zelfs een revolvergevecht te betreu ren gehad. De koning Alexander heeft de kamer naar huis gezonden en hij, die wel gezien is van Serven en Cro aten, bestiert alleen met Servische en Croatische ministers. Stephaan Ra- ditch, die in den kamer geschoten wierd en er van stierf, als hij in 192o het gevang verliet, waar hij een straf uitgezeten had, ging naar den koring en zegde hem in naam van zijn volk Gij zijt de koning, hoofd der Ser ven; ik hen het hoofd der Croaten Gij zijt Karageorge en ik ben Raditchwij zijn twee boeren... twee wortels die elkander ontmoeten. Wij zijn geen SHipphkiNGEH We wachten en blijven wachten' op de sensationneele veropenbaring welke De Ypersche Bode wenschte te doen na de verwerping der H. Herte toelage op het Stadshuis. Wat was het voor een dreigement Ze zouden alles veropenbaard hebben met aanduiding van naam en toenaam, omstandigheden van tijd en plaats zonder voor iets of voor iemand te zwichten... Ze zouden dit... ze zouden dat... en ze hebben niets gedaan dan... vermoord, doodvermoord hunne eigene beestigheid verzwegen. 't Is immers het beste dat ze kunnen doen.., Maar 't zal niet pakken. Voor het oogenblik bestatigen we met genoegen dat de berg ne muis en De Ypersche Bode nen kemel gebaard heeft. Over enkele dagen moest Minister Janson eene letterkundige voordracht houden te Antwerpen. Volgens de dag bladen drongen een honderdtal aktivisten de zaal binnen om de vergadering te storen. (In Yper wordt dat ook gedaan. Maar ze zijn zooveel niet. N. v. R.) Buiten gewipt bombardeerden deze pacifisten de politie met steenen zoodanig dat verschillige agenten getroffen en erg verwond werden. Een schoon voorbeeld voorwaar van hunne beschaving en hun eerbied voor een andermans gedacht. (In Yper bestatigen wij dat ook. N. v. R.) Geraken die kereltjes aan 't bewind wij mogen ons aan eene onmeedoogende dictatuur verwaëhten. Maar zullen ze er geraken? Dat is eene andere geschiedenis, zooals Kipling zegt. «o» De vrijdenkers uit Henegouwen ver gaderd sp 13 Januari 1929 in het socialis tisch Maifon du Peuple van La Lou- vière onder het voorzitterschap van M. Victor Ernest of Ernest Victor, Socialis tisch Volksvertegenwoordig, r van Char leroi, hebben het volgende besluit ge stemd Alleenlijk stemmen voor de kandida ten aan poll's die zich zullen verplich ten de vier volgende hervormingen te doen verwezenlijken, nainentlijk F Afschaffing van de begrooting van eerediensten en scheiding tusschen Kerk en Staat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1