Crédit Anversois WW s Plaatsbeschrijving uanoua vdt I tttfit Ypersche Kroniek. Dixmudestraat, 18, YPER J-Tet ypep5(jhe Qoll{ De Bank Caisse Commerciale de Roulers huldigt 4 harer trouwe bedienden. St Niklaaskerk. Rechterlijke Krtrbk CAISSE COMMERCIALE - - DE ROULERS - - DIENST SPAARKAS S s Hulde aan M. Joseph De Boeckx. Oktaaf van de H. Agnes. Kristen Middenstand. Franciscaansche Derde-Orde Kerkelijk Nieuws. Op de verdronken weiden Katholieke Derde Orde. - Davidsfonds Yper. Luisterlijk TURNFEEST WATOU Joos Vredeman 't Ypersche Volk 2? Afschaffing van de godsdienstige eedformuul in gerechtszoken. 3 Invoering van de willekeurige ver branding van menschenlijken 4 Afschaffing an alle toelagen aan alle gelootbelijder.de werken en instel lingen fn een woord een positief en con structief iprogramma. Alles afbreken, dat kunnen de kinders ook. Maar wat zal onzen volksvertegen woordiger Missiaen daarvan zeggen,*hij die altijd zoo goedzakkig beweert en blijft beweren dat de socialisten tegen den godsdienst niet zijn. En we zien dat vrijdenkers kongres in een socialistisch lokaal door een der socialistitche voor mannen voorgezeten. En wat gezegd van de Vlaamsche zoo gezegde katholieken die er enkel op uit zijn om de katholieke partij en hare wer ken en inrichtingen in brokkken te scheu ren en uit te kankeren. En zoodoende in den troef kaarten van socio's en liberale fanatiekers waarvan de verdraagzaam heid op godsdienstig gebied op afdoende wijze bewezen is. En van De Ypersche Bode die politieke mannen en voorvechters huldigt en ten hemel tilt. mmmmmmm N.V. BANK BEURS WISSEL^ Nationale Woningsfonds der Kroostrijke Gezinnen van Belgie. GROOTE VERGADERING op 20 Januari te Brugge voor de afdeeling der Provincie W -VI. Het is een ontegensprekelijk feit dat het geboortevraagstuk, de open bare gezondheid, nauw verband houdt met het woningenvraagstuk. Men telt in de Provincie bij honderden jonge gezinnen die bij gebrek aan een onder dak, bij anderen moeten inwonen. Wat gezegd van die gezinnen, kroostrijke gezinnen vooral, welke in krotten ver blijven. De droevige gevolgen zijn U bekendgeboortevermindering, kin dersterfte, tering, bloedarmoede, ra chitis; van den ander kant zedelijk verval, ondeugd, misdaad haat en op stand. Alwie 's lands welvaart betracht moet het als een plicht aanzien aan de lichamelijke en zedelijke gezondma king van ons volk mede te werken, door het hunne bij te brengen om den woningsnood te doen ophouden, en de krotten, die voor het land een gevaar opleveren, erger nog dan eene open bare smetplaag, uit te roeien. Met dat doel werd een Nationaal Woningsfonds der Kroostrijke Gezin nen gesticht en eene algemeene in schrijving geopend, ontworpen door den Heer Minister HEYMAN, en onder de hooge bescherming van hun ne Majesteiten den Koning en de Koningin, van het Belgisch Episco paat en van alle gezagvoerders uit de verschillende politieke partijen van het land. In onze Provincie bestaat eene Pro vinciale Afdeeling van het Nationaal Woningenfonds, welke te Brugge op 20 Januari aanstaande, om 2 u., in de groote zaal van het Stadhuis, met me dewerking van het hoofdkomiteit, eene groote vergadering belegt, waar op sprekers van verschillende partijen het woord zullen voeren en het groote maatschappelijk werk van het Wo ningenfonds zullen uiteenzetten. Alle weldenkende lieden zullen die vergadering bijwonen en het hun als een plicht aanzien mede te werken tot de verwezenlijking van het ernstig vraagstuk verdwijning der krotten eene gezonde woning aan onze kroost- rijke gezinnen. Namens het Pr. W. F. van West-Vl.: De Best. Sekr., Ph. Verbeke. De Voorzitter, Hil. Depraetere. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnementvragen in de post op Onlangs we den voor 30 jaar trouwe diensten HH Louis Cuvclieren Marcelin Deceuleneer, On der-Bestuurders tot Rid der der Leopold 11 Orde benoemd en HH. Cyriel en Alphonse Bouteca met de Gouden Palmen der Kroonorde geëere- merkt. Bij die gelegenheid werd Zaterdag 5 Januari hen een pr chtig banket aange boden waaraan de 125 bedienden der Bank uitgenoodigd waren. *t Was een puik feest deftige vroolijkheid, geest drift en gezelligheid. Mijnheer Emile Van den Boogaerde. Beheerder-Afgevaardigde, opende de reeks der redevoeringen. Na^en heildronk aan Zijie .Majesteit den Koning, schetste hij in korte maar treffende woorden de schit terende geschiedenis der Caisse Commer ciale de Roulers vanaf hare stichting in 1864. Hij deed de groote diensten uit schijnen welke de Bank met de hulp der Banque de Bruxelles bewezen heeft en nog steeds bewijst in onze Vlaamsche itreken aan ha delaars en nijveraars Hij bracht hulde aan de vier helden van het feest en drukte met erkentelijkheid op de diensten welke zij gedurende hunne lange loopbaan aan de Bank bewezen. Vervolgens werden hen onder geest driftig en eindeloos applaus prachtige geschenken overhandigd. In gepasteb.-woording herinnerde daar na Mijnheer Croenen, Bestuurder der Bank hoe, na den wapenstilstand, handel en nijverheid in onze geteisterde streek te kampen had met allerhande moeiehjk he den. Hij deed uitschijnen dat de «Caisse Commerciale de Roulers oneindig veel heeft bijgedragen met medehulp van de Banque de Bruxelles tot de herop bouw onzer verwoeste fabrieken Hij herinnerde verders hoe, voor de stabilisa tie, de hevige wisselschommelingen de bevolking hadden verontrust en wees met fierheid op het fe t dat zelfs in die bange omstandigheden dank aan hare stevigheid en heerlijk verleden de Bank Caisse Commerciale de Roulers rekenen mocht op het volle vertrouwen harer talrijke klanten. Hij bedankte met ontroering de aanwezige bedienden en spoorde ze ten slotte aan het schoone voorb eld der vier gevierden te volg n. Mijnheer Lehembre, afgevaardigde der Banque de Bruxelles mocht gerekend wo'den om mede te helpen tot den bloei en de uitbreiding van handel en nijverheid in Vlaanderens gewesten. Mijnheer Depraetere in naam der Agentscl appen en Mijnheer Wery in naam der bedienden van den Hoofdzete1 huldigden op hunne beurt hunne gevierde kollegas. Mijnheer Louis Cuvelier.diep ontroerd bedankte in naam der geeeremerjiten. In een woord ee-> prachtig feest. De redaktie wenscht d j gevierden geluk om hunne eervolle ond rsclieiding Wervik vervolgd voor beleediging worden bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. Mahieu Ernest van Gheluwe 23 fr voor slagen en 10 fr. voor beleedigingen, voorwaardelijk gedurende 3 en i jaar. Comm.-yne Eudoxie van Yper be ticht van diefstal wordt tot 100 fr. boete of i maand gevang veroordeeld. feestje hem door zijne medewerkers aan geboden, «aan den Heer Joseph De Boeckx, die zijn eervol ontslag komt te nemen als Staatscommissaris. Bestuurder van den Dienst voor Landbouwherstel der Ypersche Verwoeste Gewesten, Voorbeel dige Ambtenaar en Onvermoeibare Wer ker van het eerste uur, wist hij de achting en de genegenheid te verwerven van allen Maenhout Irene van Komen die door die met hem in aanraking zijn gekomen de politicrc». tcank voor diefstal tot 10 fr was veroordeeld, had beroep aangeteekertd. De rechtbank veroordeelt haar tot i fr. boete voorwaardelijk gedurenne jaar. Leroy Abel een staker van Wervick die iu staat van dronkenschap de politie beleedigd had, wordt daarvoor tot 26 fr. of 8 dagen veroordeeld, voor dronken schap i5 fr. of 3 dagen, voorwaardelijk gedurende 5 jaar voor de eerste en 1 jaar voor de tweede Zekere Rateau Julien, douanier, reeds bij het gerecht bekend, wordt ver volgd om te Locre op eenen auto gescho ten te hebben, Ratteau, en zijn kollega in jde streek De Dikke Leon genaamd, beweeren dat zij aan de autovoerder tee- ken tot stilstand gedaan hadden, de inzit tenden verklaren ten stelligste daarvan niets gezien te hebben. Die Rateau had niets beters gevonden dan op den auto te schieten, doch in plaats van op de banden of de motor zooals hem opgelegd was, en die hem gekend hebben in den loop zijner tienjarige vruchtbare loopbaan, gansch gewijd aan het herstel van onze verwoeste landbouwstreek. Er dient gezegd dat zijne krachtige medewerking aan het spoedig herstel on zer vroeger zoo rijke Ypersche landbouw streek er levendig zal bewaard blijven. Het Ypersche Volk acht het als een plicht den verdienstelijken Heer De Boeckx-Sobry, schoonzoon van onzen Heer Burgemeester, hertelijk te bedanken en wenscht hem geluk en voorspoed in zijne nieuwe onderneming STAD YPER. De nieuwe orgel is bijna gansch ge plaatst. Indien er niets tusschenkomt, zal de plechtige wijding er van plaats grijpen, op Zondag 27 dezer, gedurende de hoog mis. Van heden af mogen wij rekenen op de waren de kogels juist voorde oogen der welwillende medewerking van M Louis inzittenden, waarvan een door glasschër- Vanhoutte, gewezen orgelist der hoofd- ven gekwetst werd voorbijgevlogen. Toen kerk van St Maartens, wvarvan de be de auto stilhield had die Rateau dan tot kwaamheid door alle Yperlin^en gewaar- twee maal toe gedreigd Karei Covemacker deerd is. die de orgel zal houden geduren- neer te schieten. de de plechtigheid der wijding Rateau had echter gemeend proces-ver- baal voor beleediging en ook een voor dienstweigering te moeten opmaken. Het BERICHT, eei ste omdat een der inzittenden zou ge-De Oud-Strijders van 43 jaar, dragers zegd hebben dat men lafaard moest zijn van frontstrepen, worden verzocht naam om op vreedzame personen te schieten. en aJres op ,e zenden naar het «Natio- Deze drie zaken werden samen onder- naaj Verbond der Frontstrijders», Ko- hoord, uit het verhoor der getuigen bleek njnklijke straat, 85, Brussel, en er een dat er een potjen abt opgepakt was ge- briefomslag met zegel van 60 centiemen weest, zelfs niet een doch twee in een slag, bjj te voegen voor het antwoord. Zij zullen voor Rateau en zun kollega Dikken (jan p^p p0St- eene formuul en inlichtingen Leon De inzittenden hadden zich als ontvangen tot het verkrijgen der front- burgerlijke partij aangesteld en elk 1 fr. streeprente schadevergoeding gevraagd Het open baar ministerie beoordielJe Ter herinnering aa« de aankondiging uitgeplakt op 5 dezer, berichtende dat er door den Schepenraad op Woensdag 2.3 Januari 1929. om i5 ure, ten stad huize, zal overgegaan worden tot de GROOTE KARNAVALSTOET OP ZONDAG 10 FEBRUARI 1929 Met de welwillende medehulp van het Stadsbestuur en der Bevolking van de Stad. 6.000 frank premiën worden aan de deelnemende troepen toegekend. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden tot het Bestuurlokaal Ho tel du Nord Statiestraat, 63, Yper. Santv Joseph van Ploegsteert, voor beleediging wordt tot 10 fr. of 2 dagen veroordeeld, voorwaardelijk gedurend een jaar. - Versteele Gast., Dervcke, Verstaan Maur., Covemaecker Gast., Dep sorter Ach Prirci G., Dehaenc H., Plaetevoet en Depoorter G. allen van Merckem die aan de flesschen bier gezeten hadden wor den voor verheeling ieder tot 3o fr. boete veroordeeld. Derudder Remi van Wervick die dronken zijnde een meisje geslagen had dat met hem niet wildedansen wordt tot 28 fr. of 8 dagen voor slagen en i5 fr. voor dronkenschap veroordeeld. De bur gerlijke partij bekomt dekosten harer aan stelling. Lewys Jerome en Knockaert Is. van in strenge woorden Rateau en vroeg zijne veroordee ling, voor de processen tegen de inzitten den opgemaakt vioeg het vrijspraak eh verklaarde dat het gemakkelijk te verstaan was dat men de daad van Rateau als een - lafheid mocht I eschouwen. Covemaecker opening der aanboden voor de vergunning Leonel en Charles, Dumont Gera d en van "en reinighaids en Gouw ij Gustaaf worden vrijgesproken det s,:aT vooreen termijn van 3, 6, 9 ot van de feiten hun ten laste gelegd. Die 12 naeenvolgende jaren, die aanvang zul Rateau word'veroordeeld eerst tot 5o fr. -tnemen 1 Maart 1929, vestigen of 15 dagen en dan noi? tot 3o fr. of 10 wff óe aandacht dat aileen aanboden van dagen. Vonnis met veel voldoening door personen te h per gevestigd aangenomen het talrijk publiek aanhoord. - (worden en de aanb-den, ingevolge het c T lastenkobier, dat ter inzage ligt in 't ge Sed -yn Jules en zij 11 vrouw Masselis j 6 ui ,l-u ui 9 v l j j meentesecretariaat, ten aatste twee dagen Mathilde, herbergiers te Y per, houdende ,s- ni a a f vóór den dag der aanbesteding moeten de danszaal Victoria Palace, vonden dat 1 - u j 1 onder aanbevolen omslag ter post besteld er geen volk genoeg ïrs hunne danszaal'1. d was b.nonnen zelf nach gerucht te ma (worden aan het adres van den Heer Bur- ken. de politie kwam toe en het spel ein-Jer"Pfter lan meldlnë Aan" x- a 1 --j 1 4. (besteding KeimgheiJsdienst. digde maar na een uur lawijd gemaakt te** 5 hebben, krijgen elk 200 franken boet. Burgemeester, II. SOBRY. s 13, Hondstraat, 13 door J. CORN1LLIE. Al den anderen kant en een weinig verder heeft men het Gouden Vele vioolstraatje, dat zijn naam houdt van het Gouden Vedelhuis. aldaar ge legen (ibid. II. 2. bl. 18). Verderop langs dezelfde zijde is het Maanstraatje, al zoo genoemd naar de herberg, de halve Maan, in die straat gelegen. Honderd jaar geleden heette het. het Maltastraatje (ibid., bl. 4 en Com. R. 1836, bl. 1.63). Omstreeks 1350 kocht de abt van Voormezeele een hujs in de Hond straat, (Chr. Vorm., bl. 8) dicht tegen het Maanstraatje, dat tot toevluchts oord ot refuge zou dienen. Het werd door de Geuzen tijdens de bezetting der stad (1578-84) grooten- deels verwoest. Mattheus Moerman, op dat tijdstip abt van Voormezeele, herstelde het niet alleen, maar kocht daarbij nog het aanpalende huis, de Maan (de Halve Maan?) genoemd, dat den hoek van 't Maanstraatje vormde (ibid. 17) Gedurende den godsdienstoorlog was de Relikwie van het H. Bloed al daar bewaard. Den 20 Maart 1664 werd ze door den Generaal der Capu- cienen naar Voormezeele terugge bracht (Kr.) Den 10 Mei 1794 brandden de Fran- schen geheel Voormezeele plat, zoodat de Kloosterlingen wederom hun toe vluchtsoord hier te Yper betrokken. In 17% werden ze aldaar ten getale van 15 uitgedreven (Ypr. VI, 284) De 53e en laatste abt, Alipius Struye, stierf te Yper den 24 September 1808 in den ouderdom van 73 jaar (Chr. Yor.. bl. 231. Rechtover het Maanstraatje had men eertijds het St Jacobstraatje. Het was een smalle steeg, die aan den hoek van St Jacobskerkhof uitkwam. Dit straatje, dat voor voertuigen ontoe gankelijk was, bestond nog in 1744 (ibid., bl. 18 en plan F). De Engelsche of Ierlandsche Damen (Benedictinessen) na 7 jaar in de voor stad (kaai) verbleven te hebben, kwa men zich in 1673 vestigen aan den Zuidw esterhoek van het St Jacob straatje i D. Not., bl. 354 en Plan E). Het gemeenschap tusschen de Hond- en de St Jacobstraat verbeter gevende 4 per honderd netto intrest. Al de gestorte sommen kunnei ten alle tijde afgehaald worden. IkaitfiHHHHIHHHIHHrt Deapoth ekvan M Van Robasys, Roterstraaf, is alleen open op Zondag 20 Januari 1929. Zondag laatst werd eene welverdiende hulde gebracht, in een gezellig familie- de. door het aanleggen van den St facobsnieuwweg. omstreeks 1500 (Plan A). In de jaren 1600 keerden de Ge schoeide Carmelieten uit Frankrijk naar Yper weer. en bouwden een klooster in de Hondstraat, omtrent tegen St Jacobsnieuwweg (Plan D). Reeds in 1272, na verschillende ja ren onderhandelingen, kregen de Ge schoeide Carmelieten van St Maar- tensproostdij de toelating een klooster op te richten in de voorstad (S. M. I, 70). Het stond aan de Potyze, Noord van de straat (1372, M. II. 625) en werd tijdens het beleg van 1383 verwoest. Volgens hun overeenkomst van 1265 met St Maartensproostdij (S. M. II. 2391 mochten de Ongeschoeide Carme lieten binnen de vestingen niet komen wonen. Zij richtten dan een nieuw klooster op langs den Noordkant van St Janskerk (Bruggesteenweg, om rent de herberg «De Voerman») Plan B Daarom werden ze in 't ver- volg soms Broeders van St Jans ge noemd (Ep. Ypr.. 83). Hun klooster werd te zamen met die kerk geplun derd in 1566, en in 1578 door de Geu zen vernield- (Hist, des Gueux - Vyn- ckius, bl. 13). Zondag aanstaande, zijnde den 20 Ja nuari, hebben wij 's avonds om 5 ure in de kerk van Belle's Godshuis, de opening der oktaaf van de H. Agnes. Die jeugdige ma igd en martelares, gediend tegen keel- en hoofdpijn, werd hier ter stede door de geloovigen vereerd sedert 1279 en zulks met een onverstoorbaar vertrouwen. Ook moet die onafgebroken vereering gedurende die groote spanne tijds voor ons zeker «el het schoonste bewijs zijn dat de H. Agnes hare vereerders heeft weten te aanhooren en door God heeft doen verhooren. Dit jaar zal de toeloop van volk als op andere tiiden, wij zijn er overtuigd van, even groot wezen. Op de wekedagen, de H. Mis om 7l/t ure. Het lof om 5 ure. Zondag 27 Januari, 's avonds onder het lof, sermoen, 's Zondags de H Mis om 8 ure. Op Maandag 4 Februari, om 7 uur 's avonds, herbeginnen de lessen over boekhouden in 't lokaal der Manestraat Wie zich n g niet heeft laten inschrij ven late niet na het zoohaast mogelijk te doen. 's Zondags van 10 tot 11 uur in 't lokaal ofwel op de wekedagen in nr 16, De Haernestraat. In 't lokaal zijn ook alle boeken te be komen voor een gewone boekhouding, zooals grootboek, dagboek voor inkom sten en,uitgaven, faktuurboek, enz. TE YPER. 20 JAN. Te 9 u.: Zielemis voor J. Si- donie Xotebaert, overledene Derde- Ordelinge. 's Nam., te 2,30 ureVergadering der Zusters en toewijding aan het H. Hart. Gen. Abs. 27 JAN. Te 9 u.: Jaarlijksche zielen- dienst voor* de overledenen van beir de afdêelingen met het uitdeelen van gedachtenissen. 28 JAN. Te 7,30 ure 's av., in het Bis schoppelijk College, Bollingstraat, ethmologische voordracht over het familieleven der Ngbandi, gegeven door Zeer Eerw. Pater Theotimus van Westvleteren, Doktor in de Godheid, oud-leeraar van Wijsbe geerte en Godgeleerdheid, Prof.- Prefekt en Overste der Belgische Capucienen in Ubanghi (Congo). Ingang vrij voor iedereen boven de 16 jaar. Op ZONDAG 20 JANUARI 1929 In St JACOBS te 7 v. uur gezongene zielmis voor Ma thilde Carton, huisvr. Parez. te 8y2 uur gezongene zielmis voor Marie Delahoutre, huisvr. Malfait. In St NIKLAA1S te 8 y, uur zielmis voor M. Van Winsen Zijne voordracht kan samengevat we den in 3 deelen. Het opkomen van d» ketterij, den beroerden toestand die het - handen wrocht. Het ongelukkig en schandelijk tijdped der beeldstormerij en uitmoorden van dt geestelijkheid bijzonder hier rond Yper, Het plotseling verdwijnen der ketter? Dankbaar juichte het publiek den g-,. vierden spreker toe. Mochten wij hier nog meer den ijverigen proost ontvangen toejuichen. Een die er WAS. De laatste winterdagen gaven gelegen, heid aan de liefhebbers van het «schaver- dijnen-sport zich hertelijk te verzette; op onze Ypersche verdronken weiden.D:; traditioneel winterschouwspel aan de Rijsselpoort, herinnert aan de oude Yper- lingen.de vroegere luisterlijke feesten op het ijs toen het lang kon winter maken, als de kolen verkocht wierden aan 18 franken het duizend kilos. Wanneer komt dien goeden - tijd weer sf: sj« STAD YPER. Vervolgens hebben die kloosterlin-" gen eenigen tijd vertoefd bij de Grau we Broeders, achter St Pieterskerk (Ep. Ypr., 83) en schijnen vandaar naar Frankrijk belonden te zijn (Ep. Ypr., 83). I11 1624 keerden zij naar Yper terug en bouwden een nieuw klooster in de Hondstraat (D. Not., 355). Tijdens de Fransche Omwenteling werden ze ten getale van 15 uit hun klooster gejaagd (Ypr. VI, 285). St Aloysiusschool was eertijds het toevluchtsoord van de abdij van Waas ten «Kr. Boeteman). In 1566 kwam zij in 't bezit van deze erve door verwis seling tegen hun huis in de St Jacob straat. Ten gevolge van de beeldstor merij verbleven de kloosterlingen er van 14 December 1566 tot 6 Oogst 1567. In 17% schenen zij reeds ver strooid te zijn geweest, want de abt alleen teekent verzet aan tegen de uit drijving. Deze stierf te Yper in 1811 (Chr. V arnest., 16-18-28). De Wisselaarstraat, tusschen St Aloysius' school en de St Jacobsnieuw weg gelegen, kreeg volgens de kronie ken dezen naam, omdat aldaar een kreupele bedelaar woonde, die zijn ge bedelde stuivers tegen zilveren of gou den munt uitwisselde. Eertijds noemde INTERNATIONALE BIDWEEK in al de Kerken van 18 tot 25 Januari. Haar doel. Door een algemeene ge bedsactie, gehouden over de geheele wereld, van het JFeest van Petrus Stoel (18 Jan.) tot het feest van Pau lus' Bekeering (25 Jan.) den Hemel een heilig geweld aandoen om te ver krijgenEenheid van Kerk, door den terugkeer der afgescheiden Christenen en de bekeering der Niet-Christenen Ontstaan en Geschiedenis. Het idee dezer Bidweek ging uit, in 1908, van een Anglikaansch geestelijke, J. Paul Francis. Reeds het volgend jaar- ging hij over tot de Kath. Kerk, samen met geheel het door hem gestichte «Genootschap der Verzoening». Goed gekeurd en gezegend door Paus Pi us X, werd de Bidweek in 1916 door Benedictus XV verrijkt met een vollen aflaat. In 1920 nam het wereldcongres van Protestantsche en Oostersche Kerken deze Bidweek over voor hunne gploovigen. In de Vereenigde Staten besloot het gezamenlijk Kath. Episco paat tot het houden der Bidweek in hunne bisdommen. In vele landen reeds wordt zij door het volk ijverig gehouden. Zijn^Em. Kard. Van Roey heeft nu voor 't 'eerst, de publieke viering offi cieel in zijn aartsbisdom voorgeschre ven. Ook Z. H. Paus Pius XI neemt persoonlijk aan de Bidweek deel. Meer dan 800 Kardinalen, Aartsbis schoppen en Bisschoppen hebben het verzoekschrift geteekend, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat Z. PI de Paus de deelname aan de Bidweek over de geheele wereld op gelijke lijn wille stellen met Mei- en October oefeningen. Merkwaardig is het feit, dat voor het eerst sinds de Hervorming, Ka tholieken en Protestanten te zamen optrekken in dezen gebedskruistocht voor hetzelfde doel en onder hetzelfde mottoUt omnes unum sint Opdat allen één zijn! Zaterdag 26 Januari om 7 ure grijpt het jaarlijksch avondmaal plaats in den Katholieken Kring van Yper (Inschrij ven bij den lokaalhouder 20 fr.) Het Bestuur dringt bij al de leden aan opdat ze zoo talrijk mogelijk zouden op komen en aan dit feestje deelnemen Zaterdag laatst had voor de leden der Boldersmaatschappij de maandelijkscbe prijsspeling plaats. Na een schoonen kamp won het viertal M.M. Norman O., Vandae'e V., Benoot F. en Santy L. de uitgeloofde prijzen. Hartelijk proficiat aan die Heeren die de sterkste matadors klop ten. Een Afgeboi.de. Maandag laatst in het Bisschoppelijk Collegie gaf Eerw. Heer P. Allosseri; eene prachtige als leerrijke voordracht over het Protestantisme in Vlaanderen.' ze ook de Bollestraat (An. Em. II, 2, bl. 19). Rechtover dezelfde school ligt het Gouden Poortestraatje, dat zijn naam houdt van een herberg met dien naam (ibid., bl. 5). Langs den Zuidkant van hoogerge- noemde school bestond in vroegere tijden het Dullenriansstraetje (ibid., hl. 19). De Hondstraat geeft langs het Zui den uitweg tot de Bukkerstraat, reeds in 1276 alzoo geheeten (C. I, 21). Arthur Merghelynck geeft in zijn werken de Buckere op als familienaam 1 Page d'hist. II„ bl. 383). Joris Buc kere staat in 1578 in de Geschiedenis van 't bisdom van Yper vermeld (hl. 90). Ten Oosten der Bukkerstraat had men eertijds de Schippersstraet (An. Em. II. 2, bl. 19) in de XVII8 eeuw de Rijke Clarenstraat genoemd, omdat de Rijke Claren zich langs den Zuidkant dier straat vestigden. Het klooster der Rijke Claren kwam tot stand langs den Diksniudeweg Paddevijverstraat) op een grond, Rosendale geheeten, in 1259 door de Weduwe Jan Boudraven geschonken. Het werd in 1578 door de Geuzen ver woest (Warn. .V, 45). ZONDAG 27 JANUARI om 6 u. stipt, in de Feestzaal van 't Christen Volkshuis, St Jacobstraat, gegeven door de Katholieke St Mi- chiels Turners. Ingangsprijs 2 fr., genummerd voor behouden 4 fr. Kaarten te bekomen in het Christen Volkshuis, vanaf 21 Januari. ft sfc WERKRECHTERSRAAD Rechtsgebied Yper. Verslag der werkzaamheden van den Werkrechtersraad van Yper gedurende het dienstjaar 1928. KAMER DER WERKLIEDEN. Voor de Kamer der Werklieden wierden er in 1928 48 geschillen op rol gebracht, waarvan er door het verzoe- ningsbureel 20 vereffend wierden in der minne;, drie klachten wierden in getrokken 6 geschillen vóór de zitting, vereffend; 2 klachten waren niet ont- vankelijk; 4 gevallen door het Ver- zoeningsbureel gevonnisd en 13 naar den Raad verzonden. De Raad bekwam nog 4 verzoenin gen 3 klachten hieven zonder gevolg; 4 vonnissen van onbevoegdheid wer den geveld en 2 ten gronde afgewezen, KAMER DER BEDIENDEN. In 1928 kwamen er in de Kamer der Bedienden 6 geschillen op rol, waarvan er eene verzoening bekomen werd; 1 klacht werd ingetrokken en 4 ver zonden naar den Raad, die er nog eet geschil verzoende en die drie vonnis sen van onbevoegdheid uitsprak. Men schrijft ons uit Watou Onder dien oorlogskreet stijgt Klau- waert te peerde, het slagzweerd in dt hand en schiet op mij los Maar na vier slagen in de lucht, vliegt 't Manneke dej stijgbeugels uit en 't zit op den grond. Een knaap kan in 't zand bijten, roept; hij, maar haddet gij Mijnen Meester ge zien die er tien duizend langs hier, en twintig duizend langs daoren hij moest blazenvan boffen. En om te toonen dat het toch iets zelf kon, het aapte nu eenen predikant^dan eenen goochelaar na. En 't goochelen is zijn vak. Zeg, Klauwaert, indien gij uwen schoo nen naam wilt behouden, ge moet u e' naar gedragen Joos Vredeman, Broe der in 't geloof, Oostendsch vischwijf. komediant geheelde parochie verstaat wel wie gij wilt zeggen, en gij zijt mis. Laat die mannen van liefde gerust, zijn dag en nacht gereed om de menschet bij te staan, zelfs deze die ze besmeuren ft* Zeg Klauwaert, wat is dat met al dis duizenden dankbrieven, 't Is zeker eet De Rijke Claren kochten dan hei klooster der Grauwe Broeders, clerdei Ordelingen van St Franciscus, die aan den hoek der Bukker- en der Schip' perstraat woonden, en betrokken het in 1590 (Kr. en Lesc., bl. 547). Dit klooster werd door Jozef II ai- geschaft in 1783. De Grauwe Broeders verbleven daar reeds in 1440 (S. M. I. 733). In 1501 werden zij door St Maar tensproostdij gemachtigd een kapel te bouwen met een beuk, van 114 vod lang op 30 voet breed (S. M. II, 20- I-#ngs den Oostkant der Bakker straat hebben wij nog het Molen straatje, reeds in 1435 onder diF naam hekend (S. M. II, 717). Het wer alzoo genoemd, omdat men langsdaaj toegang had tot een molen, die op <-4 vestingen stond (Plan D). De Pateelstraat er rechtover wer olgens de kronieken alzoo gedoopj omdat Passchinken Plateels. die fi stierf in den ouderdom van 99 jaar maand en 9 dagen, aldaar potten (t oateelen verkocht (An. Em. IT. 'I al. 5). ('t Vervolgt.) I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 2