eau hier en elders. SCHRIJFMACHIENEN P LANTA RDi PPELEN Heule. Zaterdag namiddag is al hier aan den onbewaakten barreel, tus schen Heu e en Ste-Catherine, een ongeval gebeurd dat erge gevolgen kon hebber. De m lkkoopman Sabbe kwam met zijne kar en paard den barreel doorge reden. Tengevolge der koude bad hij de kap opgezet en daardoor zag hij den trein niet afkomen. De kar werd gevat, op rijde geworpen en aan stukken geslagen. De melkkoopman werd te gronde nevens de baan geslingerd en den bil gebroken Hij werd in eene naburige woning gedra gen en, na ter plaats eenige zorgen ont vangen te hebben, naar het heelkundig gesticht van het A Hart te Iseghem overgebracht. Men hoopt dat men het, been zal kunnen behouden G. DERYCKE, 18, Poperinghestraat, 18, YPER. - Tel. 250. Poperinghe. Zaterdag avond, rond 5 12 ure, werd vrouw C. D. in het naar huis gaan, nabij het houtmagazijn Beheyt door Emma P... aange:allen. De eerste bekwam erge beten in den vinger en wordt hierdoor werkeloos. De gendar men die klacht ontvingen maakten proces verbaal op. ELVERDINGHE KODDIGES Leening der Verwoeste Gewesten Buitenland Men Vraagt Te Huren in Yper drukfout Wat moet ik lezen bankbrie- rea of brieven van dankbetuiging? En die tienduizend verschillende personen die uw Meester ontvangen heeft.In wat steekt hun verschil. 't Zijn zeker verscheide ne personen. Zeg. Klauw, onder ons, deze die maar eenen keer geweest zijn bij uwen atkod. 't zijn de slimste, hé 1 Maar de andere, bijzonderlijk deze van vijftig keeren Nu, nu. wij zullen het wel weten daar Meester een museum v n papieren van zijn huis maakt En die twintig duizend geschreven brieven op «Belgisch papier» binst tien jaren, dat maakt wel vijf tot zes brieven daags. Maar waarom naamtcij Meester een reuze 't Is zeker omdat hi; een voet t'huis en den anderen in 't Cout- hof had, binst den oorlog. Maar Klauw, ge vergeet nog al die werkzaamheden van in de Kamers: redevoeringen over Staats zaken, economische, sociale, buitenland- sche, we sontwerpen, verslagen, 01 der- vrag ng-n, bij kilometers papier leest ge De n Poperinghenaar niet meer Ja Klauwaert, dat zijn andersche patriotten hé, dan boffen ei blazen.. Zeg, Klauwaert, dat ware iets voor u geschiedschrijver van dien «noeren, nede- rigen, rechtzinnigen wie zingt er 't liedje mede) Vlaamschen Volksman en Werker Al die duizenden en .duizenden papieren uitgeven met vragen 'door .Meester zelf opgemaakt en d} ant woorden dat ware iets voor de archie ven van Watou voor het dankbare volk van Watou Zeg Klauwaert, inzake God Zondeen hiernamaals zal ik u niet volgen, ik laat dat aan de g dgeleerden, en deze van uwe soort die aan 't walen zijn. Als de vos de passie preekt pachter, wacht uwe ganzen. Klauwaert, gij zijt aan 't goochelen,aan 't behendig erdraaien voor uwe lezers als gij schrijft dat ik w il «beletten dat V.O S. en B V, O. sen hunne bezweken makkers op 'n weerdige manier mogen begraven Ikhb va geen begraving gesproken. Ventje, gaat bij Meester om te leeren [lezen. - Wat ik wil beletten is van Hel- 'denhulde te bewijzen met het printbeeld van den verrader B tuis en Reus Fijn- hardt mede. En ge moet mijne woorden niet ver draaien en gaan vertellen dat ik tegen de ■feesten van 11 November ben. Integen deel, hoe meer vermaak hoe liever, hoe meer reuzen hoe liever, gij en uw Meester moogt en ook bij zijn, maar geen Iielden- hulde safmen met Carnavalstoet en verra der Borras mede. Zwijg maar. jongen, van onze gesneu velde helden,zij sloegen op teen «Belgen» maar op de Duitsche en z'hebben ze ver slagen Ik had gesproken van haag OF muur tje want voor mij is dat gelijk als ik het graf van bloed erwanten of vrienden be zoek, ga ik 't kerkhof binnen maar a s uw Meester en gij dat van op straat of markt moeten doen vind ik geen bezwaar dat Meester de hage van 't kerkhof ver- vange door een muurtje in schoon geel stee met ee s fraai traliewerk erop. Nu dat het Belgisch geld van invaliditeit, van schoolmeester pensioen van Kamer zetel en van 'k en weet niet wat al, zijne schoone witte werkershanden verbrandt en moet uitgedeeld worden,zullen wij vele goeie werken gedaan zien op onze ■parochie Ja, ja, Klauw,'k versta wel waarom uw Meester het grootsche standbeeld op de Markt niet wil noch kan bezien, ge zegt het wel omdat het door onze Belgen (dat wil zeggen d Watouna- ren die noch Hollandsch noch D itsch willen worden) gesteld, verheelt n'en piot in uniform der loopgraven, met ge weer en belgisch vaan aan 't hart ge praamd en een revolver in de rechter hand. De belgische leeuwernaast met zijn poot op 'n Duitsche casque Ja Klauw 't standbeeld is het zinnebeeld van hel denmoed en overwinning de piut verheelt de soldaat der vuurlinie en 't ge weer is het keurwapen, van dezen die niet bang zijn de belgische vlag is deze waaronder en waarvoren onze parochia nen gestieden en gevallen zijn. Is dat niet grootsch, Klauw. Zie daar ook het grootsche standbe. ld, dat Watou deed oprijzen toen de gemeente door uwe keuze nog niet gescheurd was. Het blijve daar staan ten eeuwigen dage met namen onzer dierbare gesneuvelden ingebéiteld. En voor wat leeuwen aangaat, Klauw, tent gij het verschil tusschen eeien Vlaamschen en eenen Belgischen keuw. De Vlaamsche leeuw is zwart en de Bel- e gische is goud, gelijk dat klein verguld j leeuwtle dat te prijken staat aan uwen Meesters' venster. Ge moet niet aktivislar zijn dan uwen Meester, Klauw. Hij heeft nog een gul den belgisch gedenkpenning hangen juist op de plaats waa- de Hindous hun nen afgod Bouddka kassen deze medalie geeft uwen afgod- vrijgelijde door geheel de «Belgiekeop trams, treins. schepen, luchtvaar^ en hij maakt gebruik van de Belgieksche voermiddels S Neen, Klauw, ik ben er niet tegen dat de Vlaamsche en Fransche vlaggen de Stoffelijke ove*blijfsels van eenen Vlaming t< uit Vrankrijk omwinden, juist a'sof de nl.eeuwenvaan en de Belgische kleuren [samen het liik van eenen Vlaming uit r-| Belgie zouden omkleeden. Wij zullen nog r eindigen met ons te verstaan, Klauw 4 m lar met als pij met onze Leeuwenvaan I wilt overlonpen naar Holland of Duitsch- land. Maar w ren die vlaggen wel samen Klauw, er - as het met uwe toest< mming' Klauw, ja, tot Zaterdag, in 't een of in 't ander, door mij of door een ander. C D. kaa nut verkroppen dat in het s:hrif uitgegeve^ door de meerderheid van den gemeenteraad van Watou ge schreven staat dat hij niet mocht de school van \beek ga n bezichtigen. Volgens C. D. hij ging niet omdat hij de verantwoordelijkheid niet op hem wilde nemen als stielman. Zoo Waarom niet 't Was nochthans uw plicht, als gemeenteraadslid, te werken in 't voor deel der gemeente. (Jij deedt dus uw plicht nietF.n 't was vooral uw plicht omdat gij in zake bouwen het meest bevoegd zijt. Wat zullen uw kiezers den ken over 't gev al Maar, C. D., zoogschepen van open bare werken i werd gekozen geweest ge lijk het vroeger beschikt was wat zoudt gij gedaan hebben in de kwestie school Abeele zoudt gij ook geen verantwoor delij1 heid hebben willen nemen Gi; zoudt een triestige schepen geweest zijn Voorzeker gij zoudt naar Abeele gegaan zijn meester zou alsdan niet hebber moeten b knibbelen en zich onthouden onder voorwendsel dat ze de oude school niet bezjen hadden. Die verantwoordelijkheid als stielman is een uitvluchtsel Met dit uitvluchtsel te gebruiken geeft C. zich uit als een raads lid die zijn plicht niet vervult. Oin te bewijzen dat de reden waarom hij naar Abeele niet ging niet w as niet mogen» zegt C. D. dat hij reeds twee maal meegegaan is om het huis Decae te bezichtigen. Dit bewijst eens te meer dat uw «verantwoordelijk een uitvindsel is. Waarom neemt gij nu verantwoordelijk heid De ééne maal geen verantwoorde lijkheid willen, een andermaal willen. Hoe knoopt men dat aaneen 't Is geheel eenvoudig De eers'.e maal niet mogen, in het tweede geval mogen. Leg u daar Canis C. D. spreekt nog over 't benoemen van schepen (hum !i De mi Merheid was niet baatzuchtig, aangezien ze tevreden was met één schepen'». Dat kan iedereen wel gelo ven. Vroeger, vóór de stemming als gij een schepen beloofd werd vermits een en dezelfde te vormen, wildet gij niet. Na de stemming, toen gij in minderheid waart, zoudt ge toch een schepen moeten gehad hebben. Zijt gij een beetje ziek of kinderachtig Wildet gij een schepen gij moest vóór de kiezing overeengekomen hebben Niet te verwonderen dat er ge zegd werd nu '(na de kiezing) is liet te laat. Toen Haeghedoor. n zegde: «Indien Wij wisten Die woorden bewijzen dat de meerderheid grootelijks aan twijfelde aan vredede minderheid heeft te veel geroepen Strijd moet er zijn Voor slot vermeld ik de b oordetling van een nationalist over het strooibriefje uitgegeven door de meerderheid van den gemeenteraad. (Zie kiesfonds). Geen enkele der 6 is bekwaam een betamelijk antwoord te geven ('t is geschreven door) Joos Vredeman Dat is een bekentenis dat het schrift betamelijk is. 't Is zoo be'- tamelijk dat, niets beantwoord wordt (tenzij hetgeen C. schrijft en dat d. o m. slim is). l)e naarulooze, mildadige gever in 't Kiesfonds weet ook zeer wel dat wat hij zegt van geen waarde is Hij stort niets in 't kiesfonds. Brouwerij aan de statie, gebeurde Zater dag avond een ernstig ongevalDe werk man Remi Voet werd onder het werk door he- springen van een flesch aan den rech ter pols een ader afgesneden en op bevel van den geneesheer moest het slachtoffer naar eeoe kliniek overgebracht worden ter verpl ging. Zandvoorde. enoeming van een Viearts-l'leeschkeurder. In de gemeenteraadszitting van Dinsdag 15n 11. werd overgegaan tot de aanstelling van een officieeie vleescl keurder voor de ge meente. Dokter-Veearts M D'Hoore van Wervik werd aargesteld als opvolger van wijlen Hee* Dokter-Veearts Paul Van Raes voor de bediening van Vleeschkeur- der op het grondgebied Zandvo rde. Roesseiaere. Maandag namid dag had er in eent? firma langs den Beve rensteenweg, een smartelijk ongeluk plaats. Eenige werklieden waren bezig met een-lokomobiel op een wagentje te laden bij het vooruitsteken brak opeens he: wagentje waardoor de lokomobiel om kantelde Zekere Van Iseghem, wonende Dixmudesteenweg, kon zich niet in tijds onttrekken en werd zoo door de lading getroffen. Opgenomen klocg hij van in-, wendige pijnen. Hij werd naar het heel kundig gesticht van het Heilig Hart, Meent n seen wegovergebracht, waar hem de eerste zorgen werden toegediend Waereghem. De gendarmen zetten ieverig het onderzoek voort nopens den stoutmoed gen diefstal van 32 (>00 fr die hier des avonds op de wijk Gaver ken bij de weduwe Dejoncker gepleegd w rd. Vele personen werden reeds onder- hoord en na de treinen die uit Frankrijk de werklieden aanvoeren, werdenopnieuw een drietal personen onderhoord om te trachteu op grond van de Inlichtingen door hen verstrekt op het spoor der stout moedige daders te komen die vermoede lijk met 4 in getal waren. marktprijslijst voor geheel 't land opge maakt worden volgens de prijzen der landbouwvoortbrengselen die zullen ver kocht worden op 42 prijsregelende mark ten van Belgie, waaronder Yper en Pope- ringhe. Gelijkheid Willen de Engelschen in Canada toe gang hebben tot de hoogere graden in 's lands die: sten, zij moeten fransch ken nen, alzoowel of dat de Franschen ten zelfden einde moeten engelsch kennen, dat vroeg en bekwam uit Amerika de fransch sprekende bevolking, die de vroe ger engelsche bevolking kwam aanvullen. Is het dan niet recht en redelijk, dat, in Belgie. waar van sedert eeuwen, meer Vlamingen dan Walen wonen, de Walen verplicht wezen Vlaamsch te kennen, om op 's lands kosten, de hoogere dienstgra- den te veroveren, juist gelijk de Vlamin gen daartoa moeten fransch kennen? Eenigeverkooper van 1/ fl DDCl Groote 'K®us het goed gekende merk l\MrrLI- van occasiemachienen. Duplicateurs - Alle benoodigheden Linten, papier, carbone,stencils, inkt, enz. Verwisselingen. - Alle herstelling van gelijk weike maohienen. zaamheid zullen overmaken zal er nog veel water onder de brug vloeien. Wat hun gebunr bezit is onrechtvaardig, wat hun toebehoort is onschendbaar. Maar praten is gemakkelijk en in het algemeen zijn leugens dnor de massa beter Onthaald dan eenvoudige waarheid. VERREKIJKER. Een landbouwer-melkvoerder trok des morgens voorbij de herberg West- Vlaanderea en zette er in 't portaal eene mand, inlu udende 70 eieren, 3 hen nen en eenige duivenjongen. Hij waar schuwde echter de inwoners niet en toen hij wat later terug kwam zien om de mand te halen, bleek het dat alles ver^ dwenen was. Rond 9 1/2 ure des avo ds, in een herberg, weigerde zekere C..., van St-Jan ter Biezen, den drank te betalen die hij besteld had Elij sloeg de juffer ten gronde die hem om zijne schuld verzocht, en na eenige vensterruiten te hebben stukge slagen ging hij op de vlucht. Achtervolgd door een Engelschman daar aanwezig, werd hij door deze van zijn velo gestuikt, doch hij gelukte er toch in te ontvluchten na zijn vervolger ook een slag in het ge zicht gegeven te hebben. De policie die te weten is gekomen wie dezen driestaard was, heefteen proces-verbaal opgemaakt. Zillebeke. Maandag namiddag, om 4 ure, was Henri Neyrinck, oud26 jaar, bi) den vijver op zijn land aan het spitten. Op een zeker oogenblik moet hij ergens met zijne spade een obus geraakt hebben, want eene schrikkelijke ontplof fing liet zich hooren. De toegeloopen geburen vonden den armen jongen badend in zijn bloed De hersenen lagen bloot en aan arm*en beenen dro?g hij verscheidene ernstige wonden. Na een eerste v erbinding werd hij dadelijk naar het hospitaal van Yper overgebracht. Men vreest voor zijn leven. Poelcapeiie. - Een bond voor Kroostruke Gezinnen is hier ges icht ge worden De opkomst was talrijk De heer Decock uit Iseghem en M. Depraeter uit Ingelmunster. hielden beurtelings een zakelijke voordracht over de verse illende programmapunten der K. G. Beweging Bij algemeen handgeklap wc d het voor- loopig aangesteld bestuur aanvard met E. H onderpastoor als proost en M. G. Gourtens als voorzitter. Ten slotte had de inschrijving der leden plaats. Proven. Rond G ure 's avonds, al op dienstzijnde, is de 54-jarige Moors brigadier der douanen, s.hielijk gestor ven. Een werkman die huiswaarts keerde vond het lijk langs de 1 steenweg van Rousbrugge. Het slachtoffer, een voor beeldig ambtenaar, algemeen geacht en bemind, droeg aan het hoofd eene gapen de wonde, e-moedelijk voroorzaakt door den val op de straatsteenen. De gendar men kwamen ter plaats voor de gebruike lijke vaststellingen te doen. Dottenys. In de Coöperatieve M*-t genoegen vernemen wij dat Eerw. Heer Storme, pastor der parochie, die in de laatste dagen erg ziek was. aan de beterhand is. Het Ypeische Volk drukt den op rechten wenscii uit voor zijne spoedige en volkom: ne herstellidg. Boekennieuuus I)e socia is ische boekhandel De Wil de Roos stelt te koop het boek van Otto Rauwer Sociaaldemokratie, Gods dienst en Kerk Het is een vertaling uit het Duitsch en heeft voor doelwit de fameuze spreuk Godsdienst is privaat zaak op socialistisch standpunt te bil lijken en aan te prijzen Daarmede hoopte de roode partij, zooals het hier uiteenge daan wordt, de geloovigen aan te lokken en het gezag der geestelijke overheid te ondermijnen. Onnoodig te zeggen da* wij dit boek aan niemand kunnen aanbevelen. Nen fl-mingant die van geen Fransch wilde hooren S' hreef naar zen suikertante die te Bouillon woonde. Na een half uur aan zen pennestok ge zogen te hebben schreef hij op den om slag Mevrouw Kerlinga... straat, Wa terzooi Mijnheer kwam in de kleine uurkens en in gezegende staat naar huis toe. Na lang en te vergeefs worten belde hij zijne vrouw op. «Zijt gij daar? riep ze hem verbolgen toe. Ge hebt zeker weer uwen sleutei ver geten i) Nee... neen 'k, riep hij weer. Maar in God's ndam smijt toch eenige sleutelgaten naar beneden Gedurende het laatste bal in het Vlaams Huis daar wordt sinds eenige tijd fel gedanst) zit een jong heertje te wachten op eene jonge dochter die met eenen anderen danst. Na lange wachten komt ze weer bij hem en hij zegt haar wrevelig Met welken aap waart ge daar aan 'ff dansen Met men broeder» luidt het antwoord. En 't ventje om zich uit den slag te trekken 'k Had het moeten denken Ge gelijkt alle twee goed op malkaar 5 p. h. 1922. Rlleplei Vermindering van opdecimen Krachtens de Wet van 27 Dec. 1928, verschenen in het staatsblad van t3 Jan. 1929, toepasselijk van daags na de bekend making, zijn de geldboeten enkel ver hoogd met 60 opdecimen, in plaats van 90. Krijgt ge voortaan eene boete van 10 fr., gi; moet maar 70 fr., in plaats van 100 fr. Bidweek Bidt van 18 tot 25 Jan. 1929 met de geheele wereld voor de bekeering tot Christus Katholieke Kerk van 120 mil- lioen schismatieken, 23o millioen Prote stanten, t3 millioen Joden, 25o millioen Mahomedanen en 899 millioen Heidenen. Ontplofbaar Bij besluit der Bestendige Afveerdiging wan West-Vlaanderen van 11 11. mag de Noamlooze Vennootschap Stéde travaux en Cement gevestigd te Bethune, om de onderstanden te doen Springen, t'Yper eene bewaarplaats van ontplofbare stoffen oprichten. Dooibarrieren Bij besluit van den Heer Gouverneur van West-Vlaanderen vnn 14 11. worden, van dan af, de dooibarrieren in West- Vlaanderen, tot nader bericht, gesloten. Rekening der Provincie W-VI. Den 25 Oct laatst sloot onze Provin cieraad de rekening van 't jaar 1928 met 34.150447.41 fr. Een gunstig wetsontwerp De Heer Vauthier, Minister van Kun sten en Wetenschappen, heeft ter Kamer een wetsontwerp neergelegd voor het be houd van monumenten en landschappen waarvan het voortbestaan van nationaal belang is ten opzichte van geschiedenis, schoonheid of wetenschap. Marktprijslijst Bij besluit van den Heer Minister van Landbouw van 17 Dec. 1928, verschenen in het staatsblad van Jan. 11., zal de TREKKING van 10 JANUARI Donderdag had de 8oe trekl ing Maats van de tweede leening 5 p. h. 1922 der Verwoeste Gewesten. Reeks 112,557 n. i3 wint 25o.ooo fr. Reeks i58,382 n. 16 wint 100.000 fr. Reeks 35,096 n. 10 wint eveneens 100.000 fr. De andere nummers van de boven vermelde reeksen, zijn terugbetaal baa~ met 3oo fr. Leening 4 t. h. 1921 Dir sdag"- orgen had de 65e trekking plaats van de leening 4 °/o der Ver- w este G westen. Reeks H.333 n. i5 wint het mil- ioen. De overige nummers van deze reeks ziin ui keerbaar met 25o fr. SPORT. VOETBAL. Het bureel van het Provinciaal Ko- miteit heeft het geraadzaam gevonden alle matchen Zondag laatst op te schorsen. Die maatregel die onze sportmannen van hun beste Zondag- verzet beroofde, werd nog al hard be knibbeld, en dit niet zonder reden als we rekening houden dat ons terrein toch wel zoo bespeelbaar was als de Zondag te voor. We mogen toch uit het oog niet verliezen dat die maatre gel getroffen werd voor de geheele provincie, dat de sneeuw tamelijk dik ke lag in het Kortrijksche en in het Brugsche, dat een derde der matchen van eene reeks laten doorgaan, strijdt tegen de regelmatigheid der kam pioenschappen, en de scheidsrechters laten beslissen, op niets anders uit komt dan, ofwel nuttelooze verplaat singskosten veroorzaken, ofwel de clubs blootstellen van op onmogelijke terreins te doen spelen, 't Is waar dat de matchen van hQogere afdeeling ge speeld werden, maar die clubs kunnen veql gemakkelijker dan die van Tïe de onkosten afdragen om bun terrein toch in orde te brengen. Zullen we Zondag spelen, 't Ware te hopen van ja. want met al die uitge stelde matchen zullen de kampioen schappen duren tot einde Mei. IIe divisie gaat dus naar Thotirout. Op 1 November had het Thourout hier geheel lastig en had ons minstens, naar de verhouding van 't spel, een 'puntje moeten afstaan. Ze kwamen dan op met 2 invallersZondag zullen ze naar alle waarschijnlijkheid volle dig optreden, en zoo wij met uitgesto ken elftal kunnen optreden, dan voor zie ik ik eenen lastigen strijd waarvan de winner tot 't laatste toe zal moeten doorgeven. We staan immers sterker dan twee maanden geleden, en al durf ik geene victorie pronostiekeeren. toch leef ik in de zoete hoop dat onze jon gens die mogen behalen. IIIe speciaal heeft het tegen S K. Sweveghem, om 2 ure op ons veld. 'lc En geloof niet dat Sweveghem veel kans heeft ons zelf een puntje te he in eesteren. JuHen en C° houden er aan een noodlottig seizoen op schitterende manier te eindigen, en de drie matchen die nog te sp.elen blijven zullen ons, daar hen ik van overtuigd, 6 punten geven. laatste match van hun reeks, nament- lijk tegen A. A. Moeskroen. Dien ploeg hebt ge op zijn veld, met 3-0 verslagen. Ge moet dat nog kunnen Zondag, maar niet gelooven dat het voor niets zal gaan, en ook niet ver geten dat ge den match moet winnen om zeker te zijn, aan 't hoofd van uwe reeks te eindigen. Zorgt ervoor dat we U Zondag als kampioen van uwe reeks mogen groeten. straat 48. Mahieu Suzanne, 2 m. Sec. D. 32. Beloften. Pattyn Camille, fa- briekw. te Dadizeele en Debeuf Rosalie, huishoudster te Wervick. - Coudron Leon. lekenplichtige, en Brysse Elza, z b. b. v. Wervick. Durnez Marcel, metsergast te Wervick, en Masschelein Julia, dienstmeid te Zonneheke Huwelijken. Casier Omer, dagloo- ner, te Gheluvelt en Ghesquiere Maria, fabriekw. te Wervick Nuyten Lean- der, papierbewerker en Vanheule Hélène, herbergierster, h v. Wervick. Kempi- naire Maurice, onderzoeker-bt lastingen te Brugge en Benoit Magdalena. z b. te Wervick. ENGELAND. Twee leden van de Tabour partij in Engeland, 't is te zeggen Socialisten, schijnen niet alleen op théo- rische grond te willen blijven maar hunne daden met hunne woorden te doen over een komen. 't Zij rechtstreeks 't zij door verwant schap zijn beide, leden derk bijzonderste familien \an gansch Engeland. Sir Oswald Mosley zoon van een schatrijke Jood uit Londen trouwde over ongeveer twee jaar de jongste dochter van Lord Curgon die als minister van Buitenlandsche zaken een der aanzienlijk ste van het Engelsch Kabinet was. Niet tegenstaande dit huwelijk sir Oswald Mosley bleef een der hardnekkigste te genstrevers der conservatieven partij waarvan zijn schoonvader een der hoof den was. Onlangs heeft hij verklaard dat, ingevolge de socialistische theorie, hij besloten heeft afstand te doen van zijne rijkdommen ten voordeele van de goede rengemeenschap. Maar zijn vader heeft hem onterfd. Van zijnen kant de jonge graaf Ennis- more oud 22 jaren en erfgenaam van Lord Listovel voor de communistische leering gewonnen heeft aan zijn titel verzaakt en M. Here geworden. Met de medewerking van eenige zijner vrienden hebben zij onder den naam van Nedghbovis Zime- ted een maatschappij gesticht tot het aanveerden en besturen van al hunne rijk dommen ten voordeele der algemeenheid. Ongetwijfeld zijn dit schitterende voor beelden van menschenmin indien zij af doende zullen worden na" het afsterven hunner ouders. Het bezitsvermogen van Karl Marks vader van het Socialismus is dagelijks in de socialiste dagbladen opgehemeld zoo als de algemeene rijkdommen. Dagblad schrijvers, volks p'hitsers zijn daar over eensgezind maar slecht om te nemen en niet om te geven. Het voorbeeld van Mosley en Ennismore hebben wein'g kans van nagevolgd te worden ten andere deze zijn nog jong en onterfd Tot nu toe in Belgie men ziet de leiders :der socialiste'partij rijk worden, maar Shun ontkleeden dat nooit. Vandervelde, Hallet, Bertrand. Francois. Anseele, enz. vallen uit tegen een anders rijkdom, maar vooraleer zij he: hunne aan de gemeen Kantoor van den Notaris Ernest DE COCK te Yper Korte Thouroutstraat, Nr 4, Telef. Nr 185. OP ZATERDAG 26 JANUARI 1929, om 2 l/2 u. zeèr stipt namiddag, te Yper, in het Hotel «Skindies», Statieplaats INSTEL VAN Gemeente ZILLEBEKE. Een Schoon BUITENGOED, genaamd Het Hoepeltjemet 5 ha. 79 a. 78 ca. boomgaard, zaai- en weiland en vischrijke vijver, te Zillebeke. Volgens plakbrief verdeeld in drie koopen. Koopen een, twee en drie zijn gebruikt door den beer Cyriel Masschelein tot 1 Oc tober 1929 mits 2.200 fr. 's jaars boven de lasten. Koop een blijft gebruikt tot 1 October 1930 door gezegden heer Cyriel Masschelein mits 1.500 fr. 's jaars boven de lasten. Yz Instelpremie. OVERSLAG OP ZATERDAG 9 FEBRUARI 1929. Kantoor van de Notarissen BOUCQUEY en VAN EECKE beide te POPER1NGHE. BURGERSTAND VAN YPER, van 10 tot 16 Januari 1928. Geboorten. Moerman Madeleiue Dickebuschstw. Gryson Jacqueline, Maloulaan. Merckaert I,iliane, Stu- der.tenstraat. Hoflack Henriette, Fre- zenbergstraat. Overlijdens. Dewulf Martha, 31 j echtg. Isidoor Dewilde, Maloulaan. Decloet Maria, 74 jwed. Demey Juliana, Meenenstw. Gheysens Sidonie, 79 j., echtg. Van Craynest Camille. Capu- cienenstr. Gillioen Alfons, 69 j.z. b., ongeh Lange Thouroutstraat. Huwelijken. Dauchy Lucien, huur houder en Decap Estella, z. b. b te Yper. Billiet Achille, metserdiener en Bollein Margareta, fabriekwerkster Durieux Gustaaf, mekaniekwerker en Ossieur Margareta, fabriekwerkster. - Andries J osephus, schoenmaker en Baelde Joanna, z. b. b. te Yper. BRIELEN, sedert Augustus. Geboorten. Godelieve Haeghebaert, d. v Firmin en Eleonora Vandevijver. Godelieve Hoflack, d. v. Camiel en Irma Hoflack. Anpré Gheldhof, z. v. Char les en Marie Cordy André Vanden- briele, z. v. Alfons en Julia Breyne. Maurice Poissonnier, z v. Remi en Ber tha Persyn. Jozef Buseyne, z. v. Remi en Rachel Bouve. André Vandamme, z. v. Cvriel en Maria Gheldof. D -nise Van Gheluwe, d. v. Henri en Beriha Dcwilde. Overlijdens Honoré Demarez. 77 j. Colette Rotsaert, 7 m. Clementine Plancke, 85 j wed van August Cracco. Charles Demeulemeester, 81 j. Huwelijken. Omer Catteau en 1 otj- ne Legrand. Oscar Boudry van Voor- mezeele en Alida Catteau. Camiel Poissonnier en Irma Ghesquiere. Mau rice Soenen en Maria Tiberghein. WERVICK, v. 8 Jan. tot 16 Jan. 1929. Geboorten. Degryse Marie, sec. F. 418. Malfait Mariette, Sec. B. 12. Dhantschotter Etienne. Sec. F. 47. De poortere Gilberte, Toekomststr. 5. Overlijdens. Wildeman Omer. 11 m. Speldenstr. 41. Vansteenkiste Leonie, 76 j., in 't hospitaal Decoene Mathil- de. echt. Masschelein, 83 j., Ommegang OP VRIJDAG 8 FEBRUARI 1929, te 2 uur nanoen, in het gasthof 't Paviljoen bij M. Pieter Verlly, nabij de statie te Poperinghe Openbare Verkooping van - EEN SCHOON, GERIEVIG en RUIM HANDELSHUI S zijnde het oud gekend buis Amic Deroo, bevattende 5 plaatsen beneden, 5 slaapka mers boven, met waschkeuken, poort, maga zijnen, 2 pompen, stalling voor 6 paarden en verdere afhanvelijkheden en 8 a. 90 ca. be bouwden grond en koer staande en gelegen te Poperinghe, aan de zuidzijde der Yper- straat. Bewoond door de medeverkoopers Kinders Huyghe. Te bezichtigen den Maandag en Woensdag van ieder week, mits éénen der voornoemde Notarissen daags op voorhand te verwittigen. Kantoor van den Notaris Em. THEVELIN te Meesser: OPENBARE VERKOOPING jp Maandag 21 Januari 1929 v. den overslag om V/2 uur namiddag dv herberg Au Conseil des Flandres bij "kamille Baelde te Meessen. Gemeente MEESSEN. Een WOONHUIS met afhankelijkheden, stalling, grond en zaailand gelegen langs den steenweg naar de Vier Koningen, groot 31 a. S0 ca. Vrij van gebruik. Ingesteld 17.100 fr. Vroeger bewoond door Leonard Danneel. Studie van den Deurwaarder GEORGES TAHONte Yper J. Capronstraat, Nr 11. OP DONDERDAG 24 JANUARI 1929, om 1 ure namiddag, te Zonnebeke (Polygone) aan den Aschhoop OPENBARE VERKOOPING van 7000 SUIKERBOONPERSEN (in sparren). Alles verdeeld in koopen telks gerieve. Komptant en gewone voorwaarden. eene DIENSTMEID, deftig en van goed gedrag. Zich wenden bij M. L de Thi- bault, Rozelaarkasteeltje, Vlamertinghe Schoon en Groot APPARTEMENT op L verdiep, niet gemeubeld Zich te wen den tot den Heer Verdonck-Minne, 7, H. Sesruysla n, Oostende. DUITSCHE INDUSTRIE Geregelde invoer sedert 1907. Met de kennis mijner, gedurende twintig jaren ondervinding, ga ik ter plaatse gedurende den groei, ga ik de opbrengst na, koop zelf bij den duit- schen boer, ben bij het laden tegen woordig en verzend zelf al de wagons. Zoo ben ik zeker gezond en het meest opbrengend plantgoed te kunnen le veren. Daar ik geene andere plant aardappelen invoer tenzij duitsche In dustrie, kan ik de zaak zorgvuldig en gewetensvol bezorgen. Geen enkele andere invoerder kan u zulke waarborgen geven. Levering in de Lente 1929. Van nu af worden bestellingen aan genomen. BENONI VERMEULEN, SINT-JAN-bij-Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 3