6RCF2ËRHE "iïSlii ,1 GRAFKELIERS 21 01tijd 25 tot 50 Gpofzep^en in. qnagazijn in alle ppijzen. i VAN LEDE Breuken WYPELIER-TAFFIN N.V. i I mM In de Pupper Aan de Heeren Rookers It ené SCHMIDT- mie marmer- en nrduinuiemen DDARffiEREN SGROUttlEN in magazijn. 1+ Tl - L Si»»t I t DE R00DE PILLEN Het oudste en beslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. <3raitö JBa^ar C*e la 'IRue au Beurre I IPS iïlarohiin- Reisartikelen II. Asaert-Salomé Fabrique de Fauteuils en tous genres HUIS GRYSON - WOESTYN ij BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI - V YPER EEEE Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. HOTEL CONTINENTAL BRUGGE. 9, AKADEMIESTRAAT, 9 Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage 61eQ>tPiïi(jatie Ondepnemingeo J-toogspanningsLtioht- en Dnijfkraehtinriehtingen. Dixmudestraat, 14, YPER. 21, jVtEEfiENSTEEfiWEG, 21. -i- -,i4 VOOR UWE PORTRETTEN Ferdinand utaierbiey Riem HUIS AIME GRUWEZ Ferdinand Waterbley-Riem Effen en Gegolfde Cimentplaten - Draïneerbuizen Tarief der Geldplaatsingen op Hypotheken Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN uiterst verzorgd werk. &SB* geplaatst binnen de DE NIEUWE AUTOS Garage Davos Dewanckel VRIJEN INGANG 14, Boferstraat, 14 VASTE PRIJZEN 14, Boferstraat, 14 Rookersartikelen HORLOGEN JUWEELEN Boferstraat, 6, YPER. Boferstraat YPER KORTRIJK BIJHUIS open alle dage Kokelaarstraat, 3 Stores - Rideaux - Étoffes pour Ameublements - Tapis Toiles a Matelas - Papier peints - Linoléum Toiles Cirées - Laines Crins - Plumes - Stores-Flous Dentelles de Bruges et Cluny au mètre. IIIs P* Q D g c TAPISSIER-GARNISSEUR J U LL O D S LLL 16, rue de men in, 16, ypres Bouwstoffen en Kolen Moden-artikelen in 't Groei Tabakfabrikant - YPER - Maloulaan, 34 Bijz. aanbevolen Tabakken Aannemer De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTK00PSTE en de BESTE. Een enkele proefneming i£ moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Handelaars Ev. BAETE-TONNON NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Telefoon 154. R. Brutsaert-Develter Telefoon 785 Telefoon 785 Koud Buffet - Buffet froid Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. Moerstraat, 19, Brugge. Iieeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypotliekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. 6 lj2 voor 5 of 10 jaar naar keus van den geldstorter. koot Ucjq geld in CJÜest*C?laandepen. Bureelen open van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren. Afdeeling YPER ALGEMEENE Qestel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. _*T JA- 7 t1 1-1-5 -i"'v «fes-, p> *!*-- »j§8@K*v M tf* - 5 R modellen 1928, 11 HP, verbruiken 7 tot 8 iiters per 100 k;-. Voor alle inlichtingen zich wenden Tel 55 Meenenpoort YPER. Tel y genezen de verstoptheid, zij maken he bloed zuiver, de maag net en de ingt. wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver. tering, het overgeven, het zuur, de sla. perachtigheid na het eten, de winden de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos4.50 frde halve doos 3,50 fr - h CHARETTEN en KINDERSTOELEN g Eiereuaui- .J ÜLES VFKSAXLLES Huisgerief, Glas- en Gleiswerk, Porcelein, Fantaisie-artikeien Artikelen voor Gesehenken HUIS VAN VERTROUWEN Gesticht in I896 Bijzondere pr zen voor voortverkoopers. Het Huis gelast zich met alle Herstellingen. Abonneert U op «HET YPERSCHE VOLK» '/'Ni, De schoonste keus. De genadigste prijzen. wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, hu welijken en groepen, alsook alle buiten werken. Gematigde prijzen. - Meest verzorgd werk. Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdagen. Open alle dagen van af 8 uur 's mor-1 gens tot 8 uur 's avonds. i GENEZING van alle soort van BREUK, ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDEN- UITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, door de nieuwe GEBREVETEER- DE toestellen van den GE DIPLOMEERDEN Spe cialist Breukmeester Albert DUMONCEAU Belgische firma, opgericht in 1885, VIJFMAAL GE- BREVETEERD. EERE- DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES. Deze toestel len volkomen zonder RUG- of ZIJVEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werken zonder eenig ongemak gedragen Weerhouden onder zachte REGELMATIGE druk king alle breuk, doet ze verminderen tot volledige verdwijning, met alle WAARBORGE passing en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, van 9 lot 2 uur te YPER de 4l Zaterdag v. iedere maand in «Hotel du Nord» Statiestraat van 8 tot 6 uur. BIJZONDER HUIS te BRUSSEL 65-67, Rue de la Meuse, 65-67. Compte Cheques Postaux 109.1)89 GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. K! eerstoffen, Witgoed, Merceriën Sujetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLING!] Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat YI»F H dicht bij de Halle Postcheck 37.177 -«o»- Voor uwe TABAKKEN en andere ROOKERSBENOODIGHEDEN wendt U tot het SPECIALITEITEN Wervickschen Tabak. Maryland. Moravie. Groote keus van CIGAREN. - LIKEUREN WIJNEN De Planters van Tabak kunnen zich in vertrouwen tot het Huis wenden voor het KERVEN van hunnen Tabak. Nr 1. 12 fr. de 500 grammen. Nr 2. Zacht, 10 fr. de 500 gr Nr3 Halfzwaar, 10 f. 500 gr. Deze tabakken zijn alleen verpakt in 1/2 kilos pakken. In extra Security papier. Gedeponeerd Merk van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. vraagt eene aankondiging in "HET YPERSCHE VOLK,, Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S. Y. K. H. M. Y. - E C Y. - C.P.Y. EIKEN en ACAJOU MOULUREN Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caoutchouc buizenblad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, Poetskatoen, Riemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machtenen en wagens, Lamp-olie, alsook beste Saladeolie. OPVOLGSTER DER FIRMA one NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix Hxe - Prix moderés aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommée Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 000.000 fr. mmJ

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 4