KatnoiieK Naamsen nationaal Vèrüofid Rousseiaere - inint. Een Klein entwoordie aan een Groep oud-sirijders Zij hebben oogen WILLEN niet zien Feestvergadering en Tooneelwedstrijd. CDeet ge cjuat 30 Centiemen. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper PLAKBRIEF IN ROUSSELAERE. Ponerin^he 20-1-1929. IC t)|)CföC ABONNEMEN'TPRIJS t Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 -fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBHKF STEENWEG, io5. YPER Postcheckreening 40.201 0- casikr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Aan alle Vlaamsche Nationalisten Op Donderdag 29 November 11. heeft de kranige rede van Joris Van Severen het parlement in re]) en roer gezet. Voor de eerste maal sinds 1830 werd in de Belgische Kamer de hereeniging der Nederlanden als uiteindelijk doel van den Vlaamschen strijd vooruitge zet. Het activisme werd verheerlijkt De overloopers van den Yzer gehul digd De Belgische pershonden kunnen hun spijt en razernij niet verbergen. Zij beweren dat Van Severen alleen staat en niet spreekt in naam van het Vlaamsche Volk. Daarom betuigt West-Vlaanderen te Rousselare zijn Solidariteit, Zondag 16 December a.s. te 10 u. 's voormid dags. De Vlaamsche harmoniën van Thielt, Rousselare en Iseghem zullen den stoet opluisteren. Daarna Alge- meene Vergadering met volgende sprekers Namens arrondissement Brugge, Mevrouw Marechal. Namens arrondissement Kortrijk, Adv. P. Beeckman. Namens arrondissement Oostende, A*dv. Jer. Leuridan. Namens arrondissement leper. Meester Butaye. Namens arr. Rousselare-Iseghem, A. Vandenberghe. Namens arrondissement Thielt, Adv. Thiers. woord hebben geantwoord, alhoewel het antwoord reeds een paar maal werd aangekondigd in hun weekblad. Heeft men soms bij het nationalis tisch partijbestuur reeds gevoeld.-dat men door het optreden van enkele onervaren, en voortvarende propagan disten. een politieke flater van wal- vischafmetingen heeft begaan' Destijds werd gevraagd naar klaren wijndie werd geschonken naar klare taledie werd gesproken. De Ypersche Bode in het nummer Vlaamsche Nationalisten, allen m de van 19 Januari 11. tracht zelve nu het water te vertroebelen, om eenvoudige brave lieden te verleiden zooals altijd. In Het Arrondissements-Bestuur bedoelden artikel nopens de aanstaande Rousselare-Thielt. jH. Hertefeesten is spraak over «den uitsluitingsmaatregel tegen de Vlaam sche Harmonie genomen rangen, Daarop kwam als antwoord in De Rouselaarsche Bode Wenschen de Vlamingen terug Hollanders te wor den aangehaald in het laatste Yper sche Volk In Rouselare verscheen een strooi- briefken met eene lange reeks pries ters-namen. wedergegeven door De Ypersche Bode Op dit laatste eene nieuwe antwoord in Rouselare, die luidt als volgt: Ons artikel over de hersenschim men van de Vlaamsche nationalisten schijnt nogal raak te zijn geweest, zelfs zoodanig raak, dat de betrokken en bedoelde politieke Vlaamsche natio nalisten van de provincie West-Vlaan deren, zich achter een groep oud strijders zijn gaan verschuilen om vlak nevens de kwestie te antwoorden en de treffers te ontwijken op een ma nier die de overgroote meerderheid onzer bevolking als uiterst belachelijk en kinderachtig is voorgekomen. Die groep oud-strijders doet alle moeite van de wereld om het te doen voorkomen, dat ze niet aan «politiek» doen willen, doch heel hun stuk waarin ze een heele massa West-Vlaamsche geestelijken willen in 't gedrang bren gen, is een klare verdediging van den idealist Van Severen, de leider der West-Vlaamsche frontpartij, die men in heel wat nationalistische krin gen veel liever zou verloren, dan ge vonden hebben Daar wordt in het manifest van die groep oud-strijders geweldig ge schermd met de vredes-boodschap van Kerstdag en zelfs worden er den helft van Acht Zaligheden bijgesleurd Zijn die nationalisten, die zich ver schuilen achter een groep oud-strij ders nu ineens zoo 'n vrede-lievende menschen geworden; nadat ze alles in 't werk hebben gesteld om de katho lieke partij-inrichtingen en leiders aan stukken en brokken te trekken, zoo veel ze maar geven konden, en ze in hun spreken en schrijven nog dag aan dag, oorlogskreten slaken tegen al wat niet denkt zooals zij? We laten daarover de bevolking oordeelen schen de overloopers, als Charpentier. De Schaepdryver. Van Santé, en de tientallen andere overloopers! Kn dan tenslotte de kwestie van het huldigen der activisten! V ie zou er vragen, van al de acti- is ten, die -in het manifest van de groep oud-strijders worden genoemd, dat hij zou gehuldigd worden? We hadden gelegenheid met ver schillende oud-activisten te spreken: velen van die menschen, zijn thans tot het klare inzicht gekomen, dat ze den hal missloegen en ware het te herdoen, velen, zouden zich heel en al op 't ach terplan houden. Velen van degenen, d-ie het land hebben moeten ontvluch ten, lijden thans in het buitenland, aan een schrikkelijk heimwee en be vroeden eerst nu, hoe ze zich al te lichtzinnig in een beweging zonder uitkomst hebben geworpen. Zouden de menschen van die groep oud-strijders, zij die zoo schijnen op de hoogte te zijn van de zending, die de overloopers hebben gekregen, de bevolking niet eens willen inlichten, wat men feitelijk bereiken wilde, door een verbinding te verzekeren tusschen de Vlaamsche nationalisten van de loopgrachten van den Ijzer en de activisten van het bezette gebied? Het zou interessant zijn te weten in hoeverre dergelijke verbinding de Deutsche Flamenpolitiek zou heb ben gediend Het zal er wel verre van af zijn, dat al de Vlamingen-oudstrijders in be wondering staan voor de daad die werd gesteld door de overloopers van den Ijzer, en nog verder van hun ge dacht zal het zijn, die menschen te gaan verheerlijken en te huldigen. Het is jammer dat de West-Vlaam sche politieke nationalisten, den moed niet schijnen te hebben, rechtstreeks te antwoorden op de verschillende punten van hun plakbrief-programma, dat ze met zooveel tam-tam hebben onderlijnd, door een algemeene ver gadering te Rousselare. Dat ons blad rond-uit zijn meening Die groep oud-strijders neemt het ons kwalijk, dat we wat algemeen zijn geweest, in onze beoordeeling over activisten en overloopers. Mogen we aan die heeren nog eens den tekst van hun plakbrief herinneren? Het gedeelte dat daarop betrekking heeft volgt hier Op Donderdag 29 November 11. heeft de kranige rede van Joris Van Severen het parlement in rep en roer gezet. Voor de eerste maal sinds 1830 werd in de Belgische Kamer de her eeniging der Nederlanden als uitein delijk doel van den Vlaamschen strijd voorujtgezet. Het activisme werd ver heerlijkt! De overloopers van den I Jzer gehuldigd Met dit alles werd solidariteit be tuigd Zijn bovenstaande zinnen alge meen of niet Wordt er niet gezegd. HET ACTI VISME», dat is toch wel zoo alge meen mogelijk en er wordt geen on derscheid gemaakt tusschen activisten als Borms, Tack. Verhees en de idea listen als Dosfel, Depla, Eng. Van Ove en A. Muiier? Het arrondissements-bestuur van Rousselare-Thielt der Vlaamsche na- ben tusschengeloopen. we zullen ons tionalis-ten scheert dus ook AL de j onthouden natnen en familieboomen activisten over één kam aan te halen, die zeker beter den naam Daar stond duidelijk in den plak ran zaktivistendan van act'.vis- brief «DE OVERLOOPERS». dus ten» zullen verdiend hebben, eveneens zoo algemeen mogelijkdaar We stellen tenslotte vast, dat de werd geen onderscheid gemaakt tus- politieke - nationalisten nog geen vergadering uiteen. Die maatregel heeft niets te doen,met Amitiés Fran?aises noch met Ka tholieken Kring Het werd alzoo vast gesteld omdat de hooge leiding van de Vlaamsche Harmonie verklaarde dat die maatschappij nationalistisch is en bekende dat zij niet onderdanig was,noch wilde zijn aan bisschoppelijk gezag! En die nieuwe beschuldiging van anti- Vlaamschgezindheid komt hier nog eens niet te pas. Meetings-proza is hier mis plaatst. Wat nu ook klaar is en duidelijk voor al wie pogen heeft en wil zien, ooren heelt ei wil hooren, dat is dat het niet stemmen der toelagen voor de H. Hei te- feesten eene NIET-KATHOLIEKE daad was en blijft, Kajolter Lucien Struye van i'operin- ghe opende de f eslvergadering. De feest zaal van I operinglic was bomvol. Meer dan 200 Kajotters waren geestdriftig opgekomen en veie leden en vrienden uit Poperinghe waren daar om de Ka- jottersbeweging te steunen, aan te moe digen. Kajotter S'ruye verwelkomde het talrijk publiek, drukte de vreugde uit der afdeeling Poperinglie om 't schoon feest te Poperinglie gehouden, bedankte de jury leden die de Listige taak opnamen den wedstrijd te oordeelen. E. H. Verhaeghe leeraar aan het bis schoppelijk college te Poperinglie hield ons eene welgepaste, diepindrukwekken- de gelegenheids aanspraak. Hij was zoo gelukkig, hij de leeraar van studenten, voor jongelingen uit burger- en hooger stand, eens te mogen spreken, zijn hert openen aan de Kajotters, de pioniers der jonge werklieden. Reeds bij de Grieken was ware schoon heid het synoniem niet van uiterlijke schoone wezenstrekken, maar van inwen dige en uitwendige vormingzooveel te meer bij ons Christenen moet ware schoonheid en grootheid maar gezegd worden van iemaed die zich zeiven dus danig verbeterde en de deugden, de Christene deugden beoefent in een geest van fierheid, Cristene fierheid, dat het Christen geloof alleen ons geven kan, in een geest van blijheid, meer zuivere vreugde omdat wij alleen de waarheid met ons hebben, in een geest van broe derlijkheid, echte Christene genegenheid voor malkaar zoo moeten de Kajotters vooruitter verwezentlijking van hun ideaal. E. H. Verbouwe, bestuurder van maat schappelijke werken te Poperinghe, be- In de grotten van Eisenerz in Stiermarken, Oostenrijk, die een \va- jongelieden van 22-24-28 jaar. ge leerden. aangezien zij allen een diplo ma moeten bezitten,die even als de apostelen, begeeren het aanschijn van de wereld te veranderen. Zij bouwen ren doolhof zijn onder den grond was overgroote vakscholen, waar duizende, gezegd heeft over de programma-rede dankte in aller naam de feestredenaar, van Van Severen, herhaald in reeds Pe Werkersjeugd aan Christus-Katho- genoemden plakbnet. neemt hoege- ljeke Aktie - He goed dat reeds in U naamd met weg. dat we partijgangers Kajotters ligt, in den juisten zin van 't blijven van de algemeene amnestie. woord, moogt gij niet laten verteren maar De oorlog ligt tien jaar achter den meer en meer ontwikkelenWelver- rug en alhoewel we stellig weigeren diende ovatie begroete de talentvolle activisten en overloopers te verheer- redenaar. lijken en te huldigen, toch zijn we van oordeel dat de tijd meer dan gekomefri Verslag van den Wedstrijd: is, cm een breed gebaar van vergeven Tr en vergeten te stellen Per- Beker: Arrondissements Ver- De menschen in Vlaanderen zijn meer dan genoeg op de hoogte van de toestanden en feiten, om te weten, dat. wanneer er van activisten in 't alge meen wordt gesproken, er daaronder zijn. die zeker goede bedoelingen had den en ter goeder trouw hebben ge handeld, doch ze weten zooveel te meer. dat er heel wat schuimers heb- bond K. A. J. Becelaere, BekerArr. VV. B. Yper. Gheluwe, Beker: Z. E. H. Deken Po peringhe. Wervick, BekerChristen Werkers- verbond Poperinghe. Zonnebeke, Bekeronzer gevierden Senator Deponthieu. Aan allen onze beste gelukwenschen en aan de juryleden onzen besten dank. Tusschenin wierd eene omhaling ge daan voor de stakers van Wervick. In onbeschrijfelijke geestdrift ging de 111 Juli 1.1. binnengetreden, dokter Baschüler, leeraar der Weensche hoo- gere Burgersscholen, en was niet meer teruggekomen. Nu heeft men er zijn lijk ontdekt en er nevens van zijn geschrifte, meldende dat hij in de grotten verdoold liep... dat hij den hongerdood te gemuet gaat, daar zijn proviand opgeraakt... dat zijne laatste keers aan 't branden is... dat hij vaar wel zegt aan vrouw en kinders... dat hij de wanhoop nabij is Schrikkelijke dood die herinnert de n^arteling van Ugolin, dwingland van Pisa in Italië, die afgezet geworden zijnde, met zijne zonen opgesloten wierd in een toren, waar zij allen om kwamen van honger en dorst. De 6 Januari 1429, de Heilige Joanna d'Arc was 17 jaar. Zes weken later verliet zij Vaucouleurs, om vol gens hemelsch bevel den niet gezalf den koning van Vrankrijk te leiden naar Reims. In Mei ontzette zij Orleans, door de Eugelschen belegerd en in Juli was zij tegenwoordig aan de plechtige zalving des konings in de stad Reims. Twee jaar later wierd ze door de Eugelschen verbrand, op de markt van Rouen. Men spreekt van het aanleggen van twee tunnels onder zee-engten. Een eerste tusschen Vuankrijk en England, aan 't nauw vaa Cales en een tweede tusschen Spanje en Afrika, aan I de zee-engte van Gibraltar. De rotsen van Gibraltar is de eenige plaats van Europa, waar nog, in 't wil- j de, apen leven. Met grooten ernst begint men de koeistallen na té gaan, omdat er zoo veel koeien door tering aangedaan zijn en door hunne melk, die ziekte bij menschen overzetten. Gebruikt nooit geen melk, die niet goed gekokt wierd. - In onze tijden en streken, zou men zich het leven niet kunnen inbeelden, zonder 't gebruik van melk. Dat was niet overal en altijd zoo: De oude Grieken dronken geen melk en Homerus betitelt den melk Voed sel voor barbaren»; De Amerikanen, die Christopel Colombus eerst ont moette, dronken ook geen melk, maar bloed van dierenIn streken van China en Oost-Asia heeft men tot heden te dage afkeer van den melk, dien men betitelt: Wit bloed Van een ande ren kant, hier hebben zij goesten die totaal indruischen met de onzeAlzoo kan men in China geen kermismaal aanbieden, zonder te doen eten van een vetten wel gebraden hond 't Eeuwfeest van Jules Verne wierd den 16 Januari 1.1. gevierd, in de groote vergaderzaal der Sorbonne, in Parijs. Verne beschreef eene reis van 5 weken per luchtbal, langen tijd vóór dat men dacht aan vliegmachie- nen en 'bestuurbare luchtschepen en hij beschreef ook een reis van 20000 uren onder de zee, vóór dat er onder zeeërs hestonden. 't Was een pro pheet. op zijn mode. Hij veronderstelde dat men per dui kelend schip kon dalen tot in de groot ste diepten der zee, dat is van 4 tot 8000 meters en meer diepe en dat men daar. door een groote spiegelruit, de eigenaardige visschen er verblijvende, kon bewonderen en nagaan. De hedendaagsche onderzeeërs, die meer dan 100 meters dalen onder den zeespiegel, zijn verloren. De druk king immers van 't water is er reeds zoo groot, dat de wanden van 't schip ingedowen worden en het schip zinkt. Hoe dieper nu het schip daalt, hoe heviger de drukking wordt, zoo danig dat het platgedowen moet zijn. als het den diepen bodem bereikt. Wat dan gezegd van de visschen, die duizende meters diepe zwemmen, on der zulk eene drukking? Zij zijn geschapen, hebbende eene inwendige drukking zoo groot of die uitwendige en als men. met bijzondere vangst apparaten. van die dieren boven brengt, de oogen puilen geweldig uit, alsook het vel dat de lichaamsholten bekleedt, omdat hunne inwendige drukking veel grooter is, dan de uit wendige. die ze hier ondergaan In Italië. Vrankrijk. Palestina, Zuid-Amerika worden er wonderen verricht door de Opera Ferrari. 't Is Kardinaal Ferrari, aartsbisschop van Milanen die 't werk stichtte en dat zijn jongelieden gedrild wordenze richten op en besturen toevluchtsoorden, slaapplaatsenze brengen tot stand bidplaatsen en kapellen én voor 't volk, dat er "nog niet naar toe komt, ze gaan prediken in openlucht. Hunne" inrich tingen in 't studenten kwartier van Parijs, hebben niet min dan 20 millioen srekost Waarvan lijden de soldaten meest, die een aanvals-wagen of tank besturen Van de warmte, als hun wagen bemitrailleerd wordt. Een kogel van kanon of geweer, die een hinderpaal niet doorboren kan, en die daar schielijk zijne vlucht staakt, verwarmt zoo hevig, dat het gloeien nabij is. Als nu de kogels eener mi trailleuse regenen op een tank. ieder kogel zet wat warmte over aan den aanvals-wagen en na korten tijd is het daar binnen stikkend warm. Het ministerie van buitenland- sohe zaken van Hongarië, heeft door verschillige comiteiten uitgenoodigd geweest, om verzet aan te teeken Dij het bestuur van Mexico, causa de ver volging der katholieken. De Kardi naal-Primaat van Ëstergoum doet be merken, dat noch het Natiën-Ver hond (Société des Nations) noch de naburige landen ooit iets beproefd hebben, om de zake te verhelpen., en in Hongarië, niets kan er geluiren of uitlanders komen er zich mede be- moeiën. Over eenige weken huldigde men in ee-fierr itieuweir biss-ehop,- -in de stad Rijsel. namelijk Zeer Eerw. Liénart, gewezen deken van St Christophe in Tourkonje. De kinders van 't bis dom hebben spaarcenten bijgebracht, om er mede te bekostigen den troon, clie als geschenk gegeven wierd aan den nietnven bisschop en dewelken hij gebruiken zal in de kathedrale, tijdens de plechtige diensten. De armleunin gen van den zetel, zijn ondersteund door twee leeuwen, waarvan de eerste betiteld is Leo de tribu Juda leeuw van Juda en de tweede Leo Flandrioe Leeuw van Vlaandren. Verleden Dinsdag werd te Lop- hem een gewezen heidensche eerste minister van China tot Benediktijn ge profest Hij trouwde, weleer in 't Russisch Gezantschap zijnde, met eene Belgi sche Juffer die in hem, door hare tact volle handelwijze en haar stichtend voorbeeld, de eerste liefde voor het kristendom waker riep. Echtgenooten, ge kunt toch zoovele op den man als gij hem wel weet te behandelen en inzonder grooter en heter te maken door uw eigen leven! Die eerste eerbied voor ons Ge- loove sloeg over tot vurige liefde, eene liefde die dagelijks vermeerderde. Zij brandde zoo vurig in zijn hert dat, toen zijn aanbeden Vrouw stierf, hij, den dag zelve, het voornemen miek aan grootheid en wereldsche eere, waarmede hij overladen was, te ver zaken om zijn leven te gaan begraven in een Kloostercel... Hij deed wat hij beloofde en dees' weke werd hij te Lophem geprofest Ts er wel een Godsdienst, een wijs- geerige gedachte die zulke heldhaftige voornemens kan inspreken? Toen na de plechtigheid, de abdij- klokke den dood zong over dit ééns zoo schitterend aardsche leven, dach ten wij aan het geluk van dien gewe zen hooggeplaatsten heiden en alles... de menschelijke driften en grillen, dagelijksche vitterijen en twisten om geld. om plezier, om eereposten, om politieke veroveringen, enz... dit alles scheen ons zoo onbeduidend klein en nietig nevens de beteekenis van het groote sacrificie dat daar kwam vol trokken te worden!... Den tweeden Zondag dezer maand las men in onze Kerken een Bisschoppelijken brief over de Gods lasteringen. Er werd daarin gewezen op de on eerbiedigheid en de onbetamelijkheid die daarin gelegen zijn, niet enkel in de zondige lastertaal, maar in dit woord, helaas zoo mondsgemeene. dat. misschien zonder kwaad te zijn, zoo afstootelijk-leelijk is... Gaat maar in alle landen der wereld, bij alle volkeren, nievers zult gij die grove zegswijze hooren lijk hier!... Is dit niet treurig-om zeggen van een >choon volk lijk het onze? Vlaanderen heeft een heerlijk ver- ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre ke!! ik voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK leden, steden die schitteren van knnst- juweelen, een tale die zoo zuiver en prachtig klinkt, een volk dat zoo rijke lijk begaafd is door overlevering, kal- men zin en Godsdienstige grootheid, en is het niet jammer, doodjammer, dat bij vele Vlamingen de schorse soms zoo ruw is? 't Duet mij zeer zulks te moeten schrijven en nochtans ik en kan 't niet anders wil ik waar blijven .Om maar van dit verdoemd woord te spreken, om de liefde Gods, tracht, doet al wat ge. kunt om het achter te laten, mijne stamgenooten Die poginge, die t' einde de reke zal gelukken als ge krachtig tegen het misbruik werkt, zal glorie geven aan God, T veredelen en U in 't oog van vreemden een beteren name geve... Is het niet treurig dat de vreemden, Diiisden oorloge, en nadien, onze in den grond goede jongens, de vloe kers noemden? Gaat men nu op strate, is men op trein en tram en autobus, gaat men langs een werkhuis waar er genuch- tend- of gevieremaald wordt, is men ja. bij vele burgers, 't en duurt geen seconde of daar rolt een dezer afschu welijke woorden van 'de lippen' Wanneer zal dat toch eens beteren? Vlaamsche menschen, ja Vlaamsche vrouwen en kinderen soms, eerbiedigt L' zelf op dit gebied! Als wanneer de ijzerweg Kort- rijk-Brugge nog aan de Maatschap pij der Vlaandrenswas, de laatste trein, die. uit Kortrijk te Rouselare om 10 uren aankomen moest, had ge meenlijk vertraging en somwijlen zeer veel. Öp een avond, bij het in rijden in de statië van Iseghem, een reiziger roept naar den Chef-train Chef, heb ik tijd om een glas bier te nemen, recht vóór de statië?» Zeker, zeker, antwoordde de Chef, als ik mag mede gaan SNIPPERINGEH Neen, de Socialisten zijn tegen den godsdienst niet. Dat weten we. Missiaen heelt het genoeg gezegd. Maar 't bewijs blijlt achter. Wat hij ook zegt en zeker evenwel be wijzen zal (want wat kan dezen boven- mensch niet) is dat het Socialism de eenige partij is die alleen zich om den stoffelijken en zedelijken welvaart van den werkman bekommert. Voor wat de stoffelijke belangen van de werkliedenklas betreit we weten hoe zij er zich mede bekommerden: de werksta king te Herstal levert ons er het slaande bewijs van. Honderden mannen, vrouwen en kinderen gedurende lange maanden tot honger en eliende doemen om... zui vere politieke redenen. Nu voor wat de zedelijkheid van de werkliedenklas aangaat om aan te toonen met welke zorg de Socialisten de herop beuring or zedelijk gebied van de werk lieden betrachten weze aan onze lezers medegedeeld dat over enkele dagen te Brussel, ruc des Sables, in de uitstalling van de bureelen van den opstelraad en der drukkerij van het Socialistisch dag blad Le Peuple twee plakkaten te zien waren, dragende het eene HIER TE KOOP Dc boeken waarvan de verkooping verboden is in de kramen van de tram ways van Brussel ten verzoeke van het goevernement onder de drukking van den Bond der Openbare zedelijkheid. en het andere droeg HIER TE KOOP De boeken door het Parket aan de boekhandelaars aangeduid als tegen strijdig met de goede zeden. Zonder kommentaar. We lezen in De Ypersche Bode van 19" dezerWe weten leeds lang dat voor de Vlamingen ook bij liet gerecht ook twee maten en twee gewichten be staan. Denken de Nationalisten misschien dat de wet hen niet toepasselijk is Staan ze misschien boven de wet Willen ze het voorrecht van vrijdom van gerechtbaar heid Dat ware 'i e rare ge! kheid in rechte en in feite Of zijn de leden van een rechtbank die hunne separatisciie doeleinden niet dee- len ipso facto onbekwaam en onrecht vaardig? Zijn zij dus alleen voorbeelden van deugd, eerlijkheid en rechtvaardig heid Maar neen. 't Is hen genoeg en hoofd zaak 't volk op te ruien en alle zelfs oneerlijke middelen aan te wenden om alle gezag te ondermijnen en te verbrok kelen. En die eerbied voor de gestelde orde is een der karakteriestieken van hunne zuivere en onvoorwaardelijke catholici- teit. -«o»-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1