CDaet ge cDot H. BLASIUS 51 Jaar. - Nummer 5. 30 Centiemen. Zaterdag 2 Februari 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Goed nieuujs voor de geteisterden SNIPPERINGEN ïjjUTSCfjf ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr- Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND SS frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5. YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIBR) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden wprden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1® en 3® Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 x/2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK rte~cjxama iwi ww i :*.z>amESEm Met het feest van O.-L.-Vrouw Lichtmis, dat vandaag gevierd wordt, hebber wij een der oudste en meest volksgeliefde heiligdagen, die eeuwen j en eeuwen lang, met een innige, gods- vrucht door onze voorouders in eere gehouden werd. Op Lichtmis is geen vrouwke zoo arm. Of zij maakt haar panneke warm». zoo zegt een Vlaamsche volksspreuk l en om Onze Lieve Vrouw te herden ken, die veertig dagen na dé geboorte I van haar goddelijk Kind, in den tempel van Jerusalem haren Kerkgang deed, waren alle moeders in de weer. I Dien dag moest het in de Heilige Fa milie feest geweest zijn: aan eiken ichristelijken haard moest er dus ook vreugde heerschenHet was kermis len koekebak was aan de orde van den dag. V2n daar de volksnaam 't Is O.-L.-Vrouw schud-de-panne!» Kin- rderlijk gezegde, dat getuigt van de 'gevoelens des harten. 1 Het waren schoone tijden, toen de (godsdienst alzoo de ziel was van het dagelijksch leven. Over het feit zelf van Maria's reini ging staat het volgende in het Evange lie van den H. Lukas te lezen «Toen de dagen tot Maria's en Jezus' reiniging Volgens de wet van [Mozes verloopen waren, brachten zij iHem naar Jeruzalem ter opdracht aan EUn Heer, en om een offer te brengen ilgens de uitspraak van de wei des eeren een paar tortels of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jerusa lem, met name Simeonrechtvaardig fen godvreezend, en in de verwachting ^an rsraërv,VtfrJtribsting7J#eïf de'TIè'f-" lige Geest was over hem. En hem was geopenbaard door den Heiligen Geest dat hij den dood niet zien zou, vooral eer den Gezalfde des Heeren te hebben aanschouwd. En hij kwam door den (leest naar den tempel. En toen de (ouders het Kind Jezus binnenbrachten Lom voor hem te doen naar de gewoon ste der Wet, ontving ook hij Het in Izijne armen, en hij zegende God en Lei: lNu laat Gij uwen dienaar gaan, o [Heer volgens uw woord, in vrede. [Want gezien hebben mijne oogen uw [heil dat gij berei'd hebt voor het aan schijn aller volken, |Een LICHT tot veropenbaring aan de heidenen en tot luister van uw volk Israël. En zijn vader en zijne moeder wa ren verwonderd over hetgeen over Hem gezegd werd. Die eerbiedige verwondering van (Maria en Jozef over het goddelijk .licht, dat door de werking van het [Kind over de gansche wereld stralen Lzou, heeft zich in een gulle feeststem- fming medegedeeld aan allen die de i klaarheid van het geloof aan den Heer te danken hebben. Binnen en buiten de kerk, te huis en op straat moest er licht branden, om de veropenbaring van de christene waarheid te verbeel den. De processie moest uitgaan in allen luister met fakkels en toortsen; en de kaarsgieters, die natuurlijk dan in hun schik waren, vierden Hunnen F« mestdag». Aan elk hunner kalanten [gaven zij een versierde kaars, opdat zij des te beter aan Onze Lieve Vrouw Lichtmis zouden kunnen mededoen. Reeds in de vierde eeuw was er te [Jerusalem processie op den huidigen feestdagen in 494 stelde Paus Gela- sius ook te Rome het feest ter eere i van Maria's reinging in, evenals de processie met kaarsen die te dier ge- I legenheid voor den goddelijken dienst Ujewijd werden. Wie zou de blijde kaarsvlam niet vreugdig begroeten als r zinnebeeld van het eeuwig licht der jjvaarheid, die volgens Simeons voor- I zegging, door Christus aan de heide- 1 nen veropenbaard werd Heil aan hen. ëdie hunne oogen niet gesloten houden voor dat licht j Dit is voorzeker de reden, waarom |Onze-I,ieve-Vrouw Lichtmis met een wmitengewonen luister gevierd wordt jin de Katholieke Hoogescholen. Te 1 Leuven gaan de professoren en de stu denten onzer L'niversiteit naar de heerlijke hoofdkerk van St-Pieter, waar een beeld van Maria onder den (naam van Sedes Sapient im (Stoel der Wijsheid) vereerd wordt. Onder den oorlog, toen de Duitsche gewelde naars de stad verwoest, en de kerk *elt in brand gestoken hebben, is het Leeld gespaard gebleven. En vandaag op het feest van O.-L.-Vr. Lichtmis, dat de Universiteit als haar eigen feest aanziet, wordt er een algemeene hulde gebracht aan de machtige bescherm ster van het hoog katholiek onderwijs. Het beeld dagteekent van het jaar 1442. en werd op hevel van hét I,eu- vensch i Mjri')F glje.stuurals een kunstwerk. mvTé kerk geplaatst. Het moest een ouder beeW. vervangen* dat te klein was om in eene processie zichtbaar te zijn voor het volk. Bij alle ongelukken kwam men de barm hartige tusschenkomst van Maria af- smeeken. Zoo gebeurde het onder andere in 1635, wanneer de Holland- sche en de Fransche legers voor de stad hunne tgnten hadden opgeslagen dank zij de gebeden der geloovigen bleef Leuven ongeschonden. Onder de vierjarige Duitsche dwingelandij, die wij gedurende den oorlog gekend heb ben. stroomde het volk nogmaals naar O.-L.-Vrouw Stoel van Wijsheid die men soms, ter nagedachtenis der vorige bescherming, ook O -L.- Vrouw van belegeringheet Uit dankbaarheid werd verleden jaar het beeld in de half herstelde kerk, naar opdracht va Ti den Paus, plechtig ge kroond door Z. Km; Kardinaal Van Koey. Volgens een eeuwenoud gebruik ko men nu nog de nieuw .bevorderde Meesters in Godgeleerdheid zich daar toewijden aan Muria, beschermster der Katholieke Universiteit, en zij be loven de godsvrucht tot de Heilige Maagd uit ai hunne krachten te ver dedigen en voor te staan. Onnoodig te zeggen dat de studee- rerule jeugd vandaag te Leuven feest viert: O.-L.-Vrouw Lichtmis wordt er soms «Leuvenistenmesdag» genoemd. Te Antwerpen, in de St-Andries- kerk, wordt' op den vooravond van O.-L.-Vrouw, Lichtmis het Mariabeeld uit de kapeL gehaald en door de jon- gtf4js -v4.ii 'itC ■>vgeze.nbiii*-iie kei .witL tien der kerk gedragen. Op den dag zelf, na de mis, ging vroeger de pro cessie uit langs de wijk: nu blijft zij binnen de kerk. En de brandende kaar sen, <lie het licht der christene waar heid verbeelden, zetten aan cle plech tigheid een treffenclen luister hij. Te Brussel, in de St-Niklaaskerk, draagt vandaag het beeld van O.-L.- rouw van Vrede zelf een brandende kaars in de hand om wel te toonen, dat het licht welk onze heidensche voorouders bestraald heeft en hun het waar geloof veropenbaarde, aan haar te danken is. Talrijker nog dan naar gewoonte komen de geloovigen de Heilige Maagd vereeren. Aan de kerkelijke plechtigheden hij het vieren van O.-L.-Vrouw Lichtmis zijn wij overigens een aloud gebruik verschuldigd, dat diepe wortelen in de ziel van ons volk geschoten heeft, en eens te meer toont hoe het katholiek geloof met ons familieleven vergroeid is wij bedoelen het christelijk gebruik der gewijde kaars Is er wel een enkel huis, waar er geen bewaard wordt? Deze wordt aangestoken in allerlei gewichtige omstandigheden. Bij voorbeeld als iemand berecht wordt of op sterven ligt, geeft men hem de brandende kaars in cle handen, om het licht van het geloof 'te bedui den. dat den zieke of den stervende den weg naar den Hemel wijst. Ook nog, als iemand gestorven is, laat men in de kist. vooraleer het lijk erin neer te leggen eenige wasdruppels der ge wijde kaars en eenige druppels wijwa ter invallen het lichaam van den afge storven christene, dat de tempel was van den Heiligen Geest, en dat eens lorievol verrijzen moet. zal alzoo steeds onder de hoede van zijn geloof en met den zegen der Kerk in zijn graf rusten. Ook Hij on weder, als het dondert en bliksemt, sprooit men gewijd water in huisen nadat vader of moeder de ge wijde kaars heeft laten branden, leest geheel het huisgezin het begin van St-Jans Evangelie. In ons diep ge- loovig Vlaanderen zou insgelijks nie mand den nacht in een nieuw huis w illen doorbrengen zonder eerst in de vier hoeken eenige druppels van de brandende gewijde kaars te laten val len zoo wordt de woning aan God toe gewijd omdat de nieuwe bewoners getuigenis geven van "hun katholiek geloof. Telkens wij de voorvaderlijke chris telijke gebruiken welke de F.. H. Celis in zijn Kalender samenvat, hij ons Vlaamsche volk ontmoeten, vervliegt onze geest naar vorige tijden toen het leven minder gejaagd was, doch mis schien meer geluk bijbracht dan nu. De feesten, van het Kerkelijk jaar wa ren dan c|e groote hoogdagen, naar welke alles berekend werd. Van O -L.- Vrouw Lichtmis zei de landman Lichtmis klaar en hel. Zoo is de hoer een arme gezel Lichtmis duister en donker. Zoo is de boer een jonker. Of nog: Lichtmis in groen kleed. Paschen wit besneeuwd. En na den gevierden heiligdag, her nam hij met moed zijnen ajbeid, en verwachtte Gods zegen op al zijn wegen De tijden zijn nu wel veran derdmaar is zulks een reden om aan onze oude gebruiken vaarwel te zeg gen, en om onzen huiselijken haard te laten ontchristenen Maandag laatst werd er te Yper op het Staatskommissariaat eene vergadering gehouden, voorgezeten door den Heer Algemeen Bestuurder Verhaeghe, tijdens de welke het vraagstuk van de intresten op1 oorlogsschade besproken werd. Woonden die vergadering bij heer hoofdstaatscommissaris Esquelin; heer hoofdopziener Ververken heer a.dvokaat Butaye heer H. Geuter, heer A. Vuyl- steke; heer Cordonnier en heer advokaat Van der Mersch. Eene gedachten wisseling had plaats tusschen, den heer Algemeen-Bestuurder Verhaeghe en de vertegenwoordigers der geteisterden, De heer Algemeen-Bestuurder Ver haeghe heeft óns beloofd, verscheidene maatregelen aan de goedkeuring van den heer Minister van geldwezen te onder werpen, die, in geval zij aangenomen zijn, volkomen voldoening aan de getei sterden zullen geven. Wij bedanken hartelijk den heer Alge meen-Bestuurder Verhaeghe deze verga dering te hebben willen beleggen, en in acht nemende de dienstvaardigheid welke hij voor alle geteisterden heeft, zijn wij verzekerd dat hij met kracht hunne zaken voor den heer Minister van geldwezen zal verdedigen en voldoening bekomen. Op den feestdag van den H. Blasius laat dé H. Kerk toe, twee keersen te wij den, dewelke men de geloovigen oplegt, zeggende DojJr de voo spraak van den H.Blasius "Bisschop en Martelaar, dat God u bevrij de van keel-kwaie en allerhande kwaad. ?n den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geest. Amen. 2 De ceremonie van het wijden en 't op- reggen dier keersen, wordt gedaan in St Pieterskerk, binnen Yper, Zondag 3 februari, na de Mis van 7 uur. Na al de andere Missen worden de keersen opgelegd en wordt er gezegend met de Reliquie. M. Muiier, Katholiek Senator van Yper, heeft op 31 December de volgende vraag gesteld aan'den Heer Minister van Geldwezen. De minister gelieve mij te zeggen: I. 1° Hoeveel dossiers van oorlogs schade: a) contracten voor herstel en vol tooiing b) contracten voor draaineering, door de diensten van het landbouwher- stel werden opgemaakt en onderzocht 2" Voor hoeveel dossiers dadingen of eindvonnissen waren geboekt: a) op het oogenblik van de opheffing der diensten van landbouwherstel b) thans 3" Welk het bedrag is van de vergoe dingen door deze contracten ioegekend a) voor herstelb) voor draineering 4o Hoevee! er van die bedragen betaald was a) bij de opheffing der diensten b) thans II. De herstelkontracten, nivelleering of draineering, werden over het afgemeen afgesloten tusschen den Staat, den eige naar en den pachter. Sedert de opeffing van den dienst voor landbouwherstel maken bedoelde contracten het voorwerp uit van een vonnis of van eene dading waarbij de pachter geen partij meer i§. Deze pachter heeft over het algemeen de nivelleerings- en draineeringswerken uit gevoerd, vertrouwend op. het contract met den dienst voor landbouwherstel. Welke maatregelen heeft de minister getroffen of is hij voornemens te treffen om de belangen te vrijwaren van de pachters zooals zij omschreven werden in de eerste contracten met den dienst voor landbouwherstel Antwoord Nadere inlichtingen worden gevraagd aan de betrokken diensten, ten einde het geachte lid van antwoord te kunnen dienen. Blasius woonde te Sebaste in Armenië, was er befaamd als een godvreezend en zeer deugdzame mensch én wierd er gekozen tot bisschop der stad. Ten tij :e dat de roomsche Keizer Diocletianus er de christenen op wreede manier vervolg de,de H. Blasius verbleef in eene spelonk van den Argeus-berg, naar hem kwamen daar veel menschen, medevoerende veel zieken, die op wonderbare manier door den heiligen genezen wierden.Onder deze mirakelen, wat meest in de gedachtenis van 't volk voortleefde, was het feit vari een kind, dat men stervend aanbracht, ter oorzake van een beentje dat in de adem- pijpe stak. De heilige genas het kind, met hem op te leggen twee gekruiste keersen. Daarom wordt heden ten dage de H. Blasius nog verbeeld, dragende in de linkerhand twee gekruiste keersen. De heilige Bisschop wierd eindelijk ont dek; in zijne schuitplaats, door op jacht zijnde soldaten, die hem gevangen mede leidden naar den stadsoverste. Nagegee- seld en gefolterd geweest te zijn, omdat hij aan de afgoden geen offer wilde bren gen. wierd de H. Biasitis het ht ofd afge- siegen. op den derden bag van de maand Februari. De socialisten zijn tegen den Godsdienst niet. Nochtans over enkele dagen dreef het rood dagblad van Charleroi den spot met drie liberale voormannen die met de kerk begraven werden. Dat vond ze illogiek. Hebben de socialisten dus alleen het voorrecht te beschikken indien ze met of zonder kerk willen begraven worden. Zij zijn ook tegen de goede zeden niet. Nochtans deze week werd door de Socia- li.s:en iri de Kamer eene hevige interpel latie op touw gezet om de maatregelen te hekelen en te doen afkeuren die de Re geering tegenover de zedenschendende boeken genomen had. Socialist Destrèe, oud-minister, hield de volgende thesis voor dat een meerderjarig persoon het recht heeft, indien het hem belieft, onze delijk en zedeloos te zijn Past dat toe op de socialistische onderwijzers. En dat zijn de opvoeders die ze in de zoogezegde rreutrale scholen willen opdringen! Indien die meesters de socialistische grondbe ginselen stipt volgen genieten de kinde ren in deze scholen eene voorname 'opvoeding. i. Ze zijn ook tegen de priesters niet. En het gaze.je van Missiaen «De Werkman» (zoo heet het weekblad, wel te verstaan) schrijft in 't laatste nummer «Een pries ter is uit Vrankrijk gedreven omdat hij te goed de kunst verstond de spaarcenten van de werkmenschen en kleine burgers te beleggen Dus, willekeurig en met het opzicht met zijne vuige lastertaal al de priesters te besmeuren verzwijgt hij de bedoelde persoon.door de geestelijke overheid als Aalmoezenier in Vrankrijk niet aange steld was en zelfs dat eene suspensio a divinis tegen hem in onderzoek is. Maar zijn ze niet tegen den Godsdienst, de openbare zedelijkheid en de geeste lijkheid ze zijn ten minste tegen 't Kapi taal en 't Kapitalisin. Om u daarvan te overtuigen hoeft ge slechts de lijst der Roode Millionnairs Proletairs in oogen- schouw te nemen met de armen Anseele, den armen Vandervelde, den armen Hal- let, en wie weet ik nog meer. In een woord, bij de Socio's «tegen» wil zeggen «vóór» en «niet tegen» «tegen», 't Is de eenige middel om uit dien warboel te geraken en u daarin weer te vinden, 't Is een beetje lastig in 't begin maar met tijd en geduld geraakt men er toch. Omdat wij de Kapitalistische titels en postjes van Baas Anseele aangehaald hebben (wij dachten hem pleizier te doen) is De Werkman ('k bedoel Missiaen niet) gram en zoodanig gram dat hij het in zijne verontwaardiging niet verder brengen kan dan mij het woordje «kwi bus» naar het hoofd te zwaaien. Kwibus Wel ja, Kwibus «On- noozel Kwibusken Ook goed. Zou het onnoozel kwibusken den nagel goed op den kop getroffen hebben 't Is daa/ dat het schoetje spant Onnoodig te zeggen (niet waar?) dat de meeting Anseele een ongehoord sukses was. Ingang en woord vrij droegen de plakkaten. (Papier is gewillig). Maar degenen die het aandurfden het woord te vragen werden hoffelijk buitengewipt. Anseele verdraagt geene tegenspraak. Noch in de meetingen, noch in de be heerraden waar hij als voorzitter fungeert. i Volgens men ons vertelde heeft Ansee le in zijne redevoering over de Compagnie du Ruzizi niet gesproken. Dat doet hij slechts als hij als capitalist optreedt. En hij had daar reden toe. Zijn makker Wauters (oud-socialistisch Minister) die, de arme, de middelen heett om over enkele maanden een reisje in Afrika te doen (oh, zweet der werklieden) heeft bij zijn terugkeer in een interview verklaard dat hij het stichten door de socialisten van naamlooze vennootschap pen zooals te Gent niet goedkeuren kon omdat in tegenstrijd met de zuivere socialistische leer en de nadeeligste ver dachtingen kon medeslepen, 't Was wijs gesproken. Maar *t was naar de goes;e niet van gezel Balthazar, socialistisch schepen van Gent en luitenant van Baas Anseele en medegenieter van al die vette postjes en kaasjes. En Balthazar schreef in de Vooruit een weinig bitsig, want 't Ventje was door dien direkt 'van Wauters in zijn gevoelig persoontje ge troffen, dat hij de socialistische leer en beginsels evengoed kende als Wauters maar dat zij, socialisten van Gent, noch iets meer kenden, iets dat dikwijls uit het oog verloren was, en dat heet de werkelijkheid In korte woorden de princiepen zijn juist goed om er onze botten aan te vegen Wij stellen vast dat de socialistische instellingen en maatschappijen (dat Mis siaen dat ook vergeve aan den armen kwibus) op capitalistisch leest ingericht en geschoeid zijn en bestatigen dat nie mand door het nauw naleven en de stipte toepassing van de zuivere socialistisch beginselen in de beheerraad van de Compagnie de la Ruzizi geraken kan. Gezel Balthazar heeft het gezegd. In de oproep voor 't Kiesfoade van de Ypersche Bode lezen we met (wij zulien het maar volmondig bekennen) verbazing 't volgende «Verdedigt U en valt aan, scherp en vlijmend als het moet. Maar steeds loyaal met open vizier. Den ande ren strijd laten wij aan de Staatskatholie- ken over Mogen wij de Ypersche Bode doen herrinneren 1/ dat in Yper bij katholieken rondge gaan werd om buiten alle politiek eene Vlaamsche studiekring, een Vlaamsch KatWoliek Muziek, een Vlaamsch Katho Hek dagblad en een Vlaamsch Katholiek lokaal te stichten. 2/ dat te Yper vier gemeenteraadsleden gekozen werden die zich alleenlijk als Vlaamsche Katholieken aanstelden. En nu de verschillende doeleinden be reikt zijn SluiJ de ^tu^elmng .zich flMil'jj l.j Algemeen NëtkTTatiffScn Veliwaar van onze lezers het programma en de strekking kennen). De Vlaamsche Har monie huldigt Mevr. Marèchal, nationa list en betoogt te Roeselaere tegen Staatsminister Van de Vyvere. De Yper sche Bode huldigt Borins, Van Severen en hun Groot Nederland programma. Leest de plakkaten die aan het Vlaamsch Huis hangen en ge zult van hunne poli tieke onzijdigheid bewust en overtuigd zijn (II). Én drie van de vier gekozene gemeenteraadsleden treden als Nationa listen op en als Katholieken maken zij zich medeplichtig aan de verwerping der stedelijke toelage aan de H.Hartefeesten. Dat is ten minste loyaal en met open vizier gestreden. Goddank dat zij ons den anderen strijd laten. Kordaat gesproken we vernemen dat met genoegen eR we hebben het hen niet doen zeggen. Wij boeken hunne kostelijke bekentenis fn ons laatste nummer drukten wij den tekst van het plakkaat over betrekkelijk de redevoering waarbij Van Severen de activisten en de overloopers aan den Yzer in de Kamer verheerlijkte en huldig de. Dit plakkaat geteekend door al de nationalistische kopstukken van West- Vlaanderen werd gedrukt en exemplaren verzonden naar al de steden en gemeenten van de provintie. Waarom werd dit plakkaat te Yper niet uitgeplakt Waarom in andere ste den werd het na enkele minuten afgeno men en ingetrokken Was men misschien bang voor den indruk dat dit schrift en die geloofsbelij denisbij de bevolking zou teweeggebracht hebben Altijd den loyalen strijd en het open vizier. 't Schijnt dat een communist die wilde Anseele tegenspreken van inzicht was van ons artikeltje over Anseele lezing te geven. We vragen ootmoedig vergiffenis aan Missiaen van dit wapen aan zijne vrien den, de communisten, ter hand te hebben gesteld. Is het waar dat Van Exterop den dag van de meeting Anseele zich bij een der nationalistische kopstukken in de Ri]sselstraat aanmelde Nen waardigen bondgenoot Tabora, gedurende den oorlog door de Belgen ingenomen. 't was dan duitsch grondgebied, liggende in duitsch-oost-Afrika. ligt op den ijzer weg van Dar-es-salem (Indie- schen Oceaan) naar het Tanganika- meer. Vóór 50 jaar. t.-w. den 12 Sep tember 1878, kwamen daar aan, na drie maanden lastige karavanenrels, de eerste witte Paters, zendelingen voor ■Midden Afrika. In die streek was er geen enkele ziel, die den waren God kende. En te Tabora, zagen de missio narissen de karavanen slaven aanko men, met ketens om den hals, bebloede voeten en doodsch gelaat. Waar dan de groote slavenmarkt was, staat nu een kerkje en in dat kerkje, ten jare 1928. wierden de drie eerste priesters gewijd, - inboorlingen der - streek In die streek zijn er nu talrijke missiën, waar honderden missionarissen werk zaam zijn en waar men de christenen en catechumenen niet honderdduizen den tellen mag. Het mostaardzaadje is een grooten boom geworden, wiens merkwaardig ste vruchten deze drie inlandsche priesters zijn. Een droge dok is eene sluiskom, waar men schepen, die nagezien of vermaakt moeten worden aan den kiel, laat binnenvaren. Vervolgens 'pompt men het water uit de sluiskom en 't scheep wordt geheel zichtbaar. Men heeft ook vlottende dropge dok ken. Dat zijn overgroote langwerpige bakken, open al de voorzijde, waarvan bodem en wanden, reusachtige dikke en holde muren zijn. Die bakken, alhoewel met water gevuld, tot op een hoogte gelijkstaande met den wa terspiegel van rivier of zee, vlotten als een vaartuig. In dat vaartuig laat men binnenvaren het te vermaken Scheep. Dan verwijdert men het water, dat men in de muren liet loopen, om den dok op gewenschte diepte te laten zinken. De dok samen irjet het om vat Le scheep, rijst en 't scheep wordt geheel zichtbaar. Voor de zeybasis van Singapottr, te zuiden van 't scbi^ij- eiland Malaka, in Asia, heeft de eii- gelschman een vlottende dok gebouwd, -kunnende oplichten een scheep van 50.000 tonnen, dat is 50 millioen kilo grammen en de dok, in drie deelen gesplitst is op reis van England naar Singapottr, getrokken door machtige .■rS-lt ilH' >»IS9 Op eene hooge rots, ten noorden der stad Marseille staat sedert lang, een bronzen Lieve-Vrouw-Beeld, zoo groot, dat de toren waarop het staat, gelijkt aan een gewoon voetstuk Van in de haven en.van op zee, kan men dat reusachtig beeld ontwaren't Is O. E- 'Vrouw'-ter-wacht. Veel godvreezende zeelieden doen een bedevaart naar die kerk, vóór hun wegvaren op lange reis. De stad» Ismatna, aan den ingang van 't Suezkanaal, is nu ook be- heerscht door een reusachtig Lieve- Vrouw-Beeld en al wie, bij den door vaart het beeld beziet en bidt: «O Maria, ster der zee en beschermster der zeelieden, b. v. o. kan winnen 300 dagen aflaat. Braziliën gaat op de kruin van den berg Corcovado een reusachtig standbeeld oprichten van Christus- Koning. Het voetstuk er van is vol tooid en men heeft er voor gebruikt 15 duizend tonnekens ciment en 40 duizend kilogrammen ijzer. Men valt nu aan het binnenwerk van het stand beeld Soorte geraamte, dat zal be kleed worden met bronzen platen. Het beeld alleen zal 30 nieters hoogte heb ben. Aan den ingang van de haven van New-York, staat het standbeeld der vrijheid,. waarva,n de kop te zien was in Parijs, tijdens de tentoonstelling van 1878. Het dient voor lichttoren of Phare. 0e eerste zëeliohttoren wierd gebouwd langs de egyptiaansche kust. op 't eiland Pharos, en van daar 'zijn naam. Dat standbeeld houdt hoog in de lucht den rechterarm, dra gende een fakkel. Onder de bronzen- vlammen. van waar uit de electrieke lichtstroomen uitgaan, is eene £oort hobêche of ronde schijve. Die -schijv.e is eigenlijk een balkon, waarop een twintig tal personen kunnen post-vat- ten en om er te kunnen geraken een smalle wenteltrap wierd aangebracht in de hoog uitgestrekte arm. In de amerikaansche stemming voor den nieuwen President der Ver. Staten, er waren meer dan 21 millioen republikaansche. stemmen, meer dan 15'millioen voor de demokraten en nog geen 300 duizend voor de socialen De socialen hadden in 1920... 920.000 stemmen; in 1924... 500.000 en in 1928... 267.000. Zij gaan prachtig ach teruitIn de staten waar. er meest fabrieken zijn. b. v.: in den Illinois op 3.000.000 stemmen hebben er de socia listen maar 20 duizend, iri de (Minne sota op 1.000.000 nauwelijks 19.000 en in zes staten geen ééne stem. De italiaansche Opera Ferrari, die in de groote steden die overgroote vakscholen bouwt, alsook slaapplaat sen. eetzalen, kerken en kapellen voor de werkende klas... heeft ook de ka tholieke drukpers vooruitgeholpen, die

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1