basten Predikatie ORANJE BOVEN. 51e Jaar. - Nummer 6. 30 Centiemen. Zaterdag 9 Februari 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Goed nieuujs voor de geteisterden ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T«BUITENLAND 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BP In onze streken mediteert men. ge urende den'Vasten, liet bitter Lijden jan 0. H. In andere streken, doet len ieder Zondag een sermoen over plsdienstig" onderwijs en alleenlijk, p Passië-Zondag of op Witten Don- er dag. draagt men voren beschomvin- ten nopens 't bitter Lijden. Daar be krit men die onderwijzingen: Predi- Ltië der"Yasten-Statiës. (Prêcher fs stations du Caréme.) [Wat is eene Statie? [Hij de Romeinen statio of statie, was h wacht staan in 't krijgskamp De lerste Christenen, op den verjaardag Ier marteling van een martelaar, hiel- fen statio op zijn graf in de Catacom- jenhetgeen bestond in het zingen jan lofliederen, "t aanhooren van eene bierwijzing, het celebreeren der H. Bis en het Communiceeren. [Na 3IJ. als het toegelaten was aan fe Christenen van kerken te bouwen n openlijk hunne godsdienstoefening en te verrichten... op gestelde dagen, [j/.onderlijk verjaardagen, vergader en zij bij voorkeur in eene bepaalde klplaatsDaar was er statio.of statië. jl de kostbaarheden der kerk wierden in toon gesteld, al de beste gewaden Ftgehaald, Van daar plechtige kleedij, [en zou nu zeggen officieele kostuum, beitit men statiekleed en plechtig op- pmeii noemt men verschijnen in volie tatië. [Gregorius de Groote, die leefde van Bt) tot 604 en die den kerkzang in- racht, regelde ook de statiën. Hij telde vast op welken dag eene be- kalde kerk zoude statië vieren en in telke bidplaats de Paus, de geestelijk- feid en 't volk vergaren zouden, om In daar processiëwijs naar de statië- evk te trekken. In deze kerke nu, blebreerde de Paus de mis of ten min ted deed er het sermoen of homelie n als men hedendaags gezegden aan- jaalt der H. H. Vaders, velen zijn ge- rokken uit die homeliën en het Folk communieceerde. Wie aanwezig (ras aan die statiëoefeningen kon bij zondere gunsten en aflaten verdienen. Met het verblijf der pauzen in Avi- 'non, pontificaal grondgebied ge- egen in Vrankrjjk en d$t pauslijk ligendom bleef tot aan de Omwente- ing, verdween dat gebruik van igt jilechtig vieren der statiën, ten zij in jSt Markus'dag en de kruisdagen, ledeiplaggs doet men nog op de ge- ftelde dagen bijzondere ceremoniën in ie kerken pf ten minste kan men er le aflaten der statiën verdienen, mits en bezoek aan de kerk en een gebed er irttëntië van den Paus. Insgelijks yie op die dagen eene kerk bezoekt, laar bestaat het broederschap vari L. Vrouw van Smerten, b, v. St jPif;- ers binnen Yper-, hij kan daar ook de iflaten der Romeinsehë statiën wiri- fen. De eerste statië in den vasten, na- feelijk op Asschen-Woensdag, ge- Schiedt in de kerk van Ste Sabina. Deze Heilige, bekeerd door hare sla- fin Serapia, stierf den marteldood. De kerk en het klooster er nevens, wier- ilen door paus Honorius III, die het arde der Predikheeren goedkeurde, pegeven aan den H. Dominions. De H.H. Raymond. Thomas van Aquini- ën, Pius V,(laatste paus, die heilig ver klaard wierd en leefde in de jaren 1? honderd), allen predikheeren, heb ben er gewoond De H. Franciscus van Assisiën en de carmeliet St Ange zijn komen, om er te bidden en te spreken men, om er te bidden en te spreken over hun missiëwerk, in de zoo slechte tijden van 't begin der XIII eeuw In den hof groeit nog de oranje-boom, daar geplant in de jaren 12 honderd, door den verspreider van den Rozen krans. 't Was in die kerk dat jaarlijks de BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. den WOENSDAG Alle Aankondigingen moeten tegen ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten WOENSDAG avond. laatste tegen den ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 ]/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WErViCK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 j-i tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK SCHIKKINGEN VAN DEN VASTEN. De kerkelijke wet over het vasten en spijsderven bevat de volgende ver ordeningen I. De wet over het spijsderven ver biedt het gebruik van vleesch en vleeschsap. Worden altijd toegestaan eieren, melk, boter en alle andere spij- en. ook al worden ze bereid met vet. Het gebod van het spijsderven ver plicht op de Woensdagen (1) en Wij- dagen van de VastenWoensdagen, Vrijdagen en Zaterdagen van Quater temper al de Vrijdagen in het jaar,, uitgenomen als de Vrijdag valt op eenen geboden heiligdag of op Nieuw jaarde Vigiliën van Sinksen, O. L- Vrouw Hemelvaart, Allerheiligen en Kerstdag. Zijn verplicht door dit gebod over het spijsderven al degenen die zeven jaren vol zijn. II. De wet over het vasten geldt voor al de dagen van de veertigdaag- sche kasten, tot aan Paaschavond 's noens, de Zondagen uitgezonderd: en buiten de Veertigdaagsche Vasten, voor de Quatertemperdagen en de vier vermelde Vigiliedagen (2). Zijn verplicht te vasten al degenen die 21 jaren vol zijn, totdat zij hun zestigste jaar begonnen zijn. III. Op de dagen dat men mag vleesch eten. is het niet verboden visch en vleesch te eten in denzelfden maal tijd. IV. Krachtens bijzondere macht van den H. Stoel ontvangen, staan Wij toe aan de militairen van allen graad, aan hunne huisvrouwen, kinderen en dienstboden, alsook aan de andere personen die dadelijk in militairen dienst zijn, het gebruik van vleesch op al de dagen van het jaar, uitgeno men op Goeden Vrijdag. Met de militairen stellen Wij gelijk de gendarmen, de douaniers en de stadspolitie-agenten in werkeliiken dienst zijnde, de boschwachters, dege nen die in dienst zijn op de treinen van ijzervyeg en tram,, .of werkzaam "zijn langs de baan aan telegraaf- en tele- phoonstelsel, alsook de briefdragers, de bedienden der accijsen in werk zaamheid, de zeelieden, de schippers en de werklieden in de havens. Wij vergunnen dezelfde toelating aan de huisgezinnen die de soldaten, in opmarsch zijnde, herbergen of voe den aan de arbeiders die in de smelt ovens. bjj de ovens van glasblazerijen, in mijnen pf steengroeven werkzaam 1 ziin. Worden ook ontslagen van de wet op het spijsderven degenen die, op reis zijnde, of om reden van arbeid of be zigheden buiten hun huis verblijvende, hun eethiaal nemen in gasthuizen, spijshuizen of herbergen; ook nog de werklieden die van den huize hunne spijzen mededragen om ze op hun werk .te nemen. Zij die verplicht zijn te vasten, mo gen, buiten de Zondagen, maar één maal daags vleesch eten. te weten op den voornaamsten maaltijd en niet op de collatie. Hetzelfde geldt voor de eieren. V. De Pastors hebben macht om. in bijzondere gevallen, geheel of ten deele te ontslaan van de wet op het vasten en het spijsderven, of om deze verplichtingen te veranderen in andere goede werken, op voorwaarde dat er daartoe een goede reden bestaat. Wij verleenen dezelfde macht, doch in de biecht alléén te gebruiken, aan al de biechtvaders. De zieken en kranken zullen zich schikken naar het oordeel van eenen gewetensvollen geneesheer. VL Wij verzoeken de geloovigen driemaal den Onze Vader en Wees ge groet en eens de Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw te bidden, eiken dag dat zij gebruik maken van Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer U te laten weten dat, om te voldoen aan bet verlangen uitge- drukt door uwen Bond en zooals ér overeengekomen was tijdens het ondet- houd, welke gij en uwe afgeveerdigdeïi gehad hebt met den Algemeenen Be- stuurder Verhaeghe, zal er voortaan verzaakt worden aan het inzamelen dér intresten, betaald op de titels betrek- kelijk de vergoedingen toegestaan onder de wet van 10 Mei 1919, met der intresten sedert den ln Januari 192GÊ, zoowel bij eind- als bij voorloopig vonnis. Er zal nochtans mogen uitzondering gemaakt woreen, wanneer het herbeleg uitsluitelijk verdaagd werd uit winst- bejag of geen begin van uitvoering ont- vangen heeft 6 maanden na de eerste betaling in specie. Deze overeenkomst maakt het voor- werp uit van een voorstel van Konink- lijk Besluit welk ik onderwerp tergoed- keuring van den Ministerraad. Gelief te aanveerden, Mijnheer de Voorzitter, enz. De Minister van geldwezen, (get.) HOUTART. Die brief spreekt niet van de overeen komsten maar wij weten door de afge- veerdigden die deze vergadering bijge woond hebben dat dezelfde beslissing voor de overeenkomsten getroffen is. Wij bedanken den H. Minister Hou- tart voor deze goede beslissing, welk een e'nde zal stellen aan de onrust der getei- sterden en wij drukken aan den H. Alge meenen Bestuurder Verhaeghe onze er kentelijkheid uit om die onderhandelingen aangenomen te hebben welke op dit be sluit uitgeloopen zijn. Heb ik u alreeds niet bewezen dat de socio's tegen den Godsdienst niet zijn Wilt ge nog meer bewijzen 't Is niet moeielijk ze ontbreken niet. Gezel Marlot, socialistisch burgemees ter te Seraing-bij-Luik heeft onlangs al de schraapzucht veel bergen ontboscht. Noodlottige gevolgen: De aarde der hooge plaatsen, niet meer door boom wortels tegenhouden, kwam met den regen naar beneden en de berg kruinen wierden naakte rotsendan kruisbeelden uit de lokalen van de Midi Dij overvloedige regens, het water val- delbare Meisjesschool doen afhalen Onnoodig te zeggen dat die gesfé «*van domme en radikale kinderachtige vervol ging een flink protest uitlokte. Gevolge aan die protestatie heeft deze zeer ver draagzame Kwibus het bevel gegeven door een beambte van het Stadsbestuur voor en na iedere les van Godsdienst de kruisbeelden te doen aan- en afdoen. Hetgeen eens te meer bewijst en van de verdraagzaamheid van gezel Merlot en van zijne bezuinigingsgeest tegenover de stedelijke geldkas en de ongelukkige belastingbetalers. Kan de zoo vernuftige en zoo verstan dige Missiaen ons zeggen wie de voor ganger was van den Heer Onnoozele Kwibus Gij zult zien dat hij het zal weten. Wat weet die mensch niet Ze streden eerst voor de gelijkheid op taalgebied, dan voor de intellectueele heropbeuring van het Volk,dan voor zijne economische ontwikkeling, daarna voor zijne politieke zelstandigheid, ten laatste van Groot Nederland. We hadden al lang het lont geroken. Butayë, Van Severen, Borms en C° huldigen het Groot Nederlandsch pro gramma. Op de huldebetooging te Ant werpen wapperde de Hollandsche kleuren. Wies Moens te Rotterdam in eene lezing over Vlaanderen's Glorie en Vlaanderen's Nogd bekent dat het logisch einddoel van den na-ooriogschen VI. Nationalistischen Strijd de stichting van een Groot Neder land moet wezen waartoe eene zoo breed mogelijke politieke zelfstandigheid leiden moet. In een woord eerst zelfstandig gera ken om daarna gemakkelijker van Belgie SKIPPERIHGEN Het komt ons voor alsof gezel Missialn en zijne luitenanten sinds de fiasco van de meeting van Baas Anseele de bol kwijt geraakt zijn. We lezen inderdaad met verbazing in «De Werkman* van Wrlèden''vfëëk '«flftfófc' te "rukken en Höllahdich onderdaan Pauzen kwamen voor de ceremonie volle of gedeeltelijke dispensatie in de van 't opleggen der gewijde assche. j wet op het vasten en spijsdervenof- Aan den Paus zeiven wierd er ook ge: well eene aalmoes, ieder volgens zijne zcgd «Gedenk, o mensch, dat gij devotie, te storten in den offerblok van assche zijt en in asch zult wederkee- den Vasten. ren>. J De tweede statië, op den volgenden (li Voor België mag de Woensdag Donderdag geschiedt, in de kerk van'genomen worden in plaats van den St Joris op de Koeimarkt. De pa«ter Zaterdag (Pauselijke vergunning van dezer kerk was een diaken. W ie nu er IT December 1919). van paster is, is Zijne Eminencië Sin- J (2) Wanneer eene vigilie vervroegd cero, dezer dagen bisschop gewijd vvordt. moet men noch vasten noch dix>r Pius XI en, als paster van St Jo- vleesch derven, fis, is hij Kardinaal-diaken. St Joris was soldaat en martelaar. - einig is hekend van zijne geschie denis van zijne reliquien berusten in de kerk. De derde statië, op Vrijdag na Asch- In ons laatste nummer, hebben wij dag. is in de kerk van St Jan en Pau- aangekondigd dat er eene vergadering lus. Deze waren twee hofbedienden gehouden is geweest te Yper verleden van Constantinus-de-Groote, die wei- week, onder het Voorzitterschap van den Eerden hun ambt voort te bedienen, als Heer Algemeenen Bestuurder Verhaeghe ijuliaan de apostaat keizer was. Deze ten einde de vraag te onderzoeken we ideed de "twee vrome Christenen, die gens de terugbetaling der intresten aan V'Mgerden afgodendienaars te worden, den Staat. Spithoofden en begraven in hun eigen Met veel genoegen laten wij onze lezers «nis. Dit deed hij daar geschieden, om- weten dat de onderhandelingen zeer goed •lat hij een opstand vreesde van "t volk afgeloopen zijn. cn "t was de eerste maal dat binnen de De Minister van geldwezen, H stad Rome. iemand gehalsrecht wierd Hov.tart, heeft den volgenden brief ge en begraven. zonden aan den Heer Voorzitter van den De vierde statië, op Zaterdag na Bond der geteisterden te per. Aschdag viert men in St Tryphon. bet Ypersche Volk, het weekblad der fronters van Yper staat verleden week een artikel van Borms dat sluit met de woorden Heil Gioot Nederland Hebt gij dat bij ons gelezen, beste lezers? Neen, nietwaar Die ongegronde aanhaling bewijst eens te meer dat die mannen evenveel zorg toewijden aan het opstellen van hun weekblad als aan de belangen van de werkersklas, De Werkman schrijft nog over de meeting Anseele. Ons dunkens had hij best dat potje gedekt gelaten. De militai re wijze waarop aan communistische en separatische kandidaten... tegensprekers het woord gegund werd (ze mochten bin nen, ze mochten tegenspreken maar... ze moesten eerst buiten bewijst hoe duch tig capitalist Anseele er voor vreest zijne socialistische komedie in tegenwoordig heid van politieke aanhangers te zien schandvlekken. Die formeele en onver zoenbare tegenstrijdigheid tusschen zijne politieke en finantieele werkzaamheid is noch van op theoretisch standpunt noch uit opportuniteitskwestie goed te maken. En aan het feit dat onzen rooden volks vertegenwoordiger die illogieke handels wijze van zijnen baas Anseele zelfs goed keurt (zijn ordedienst op de meeting Anseele bewijst het) kan slechts als af doende verrechtvaardiging gevonden wor den zijne begeerte de levensbaan van Anseele te volgen en zooals hem van tak tot tak, van uit het liberaal muziek van Meenen tot in de Kamer en vandaar tot in den confortabelen zetel van eenen evenzeer confortabelen beheerraad te geraken. In de Afrikaansche bosschen, op de hooge takken van oneindige woudreuzen zitten de Groote Apen, onbeschaamd en buiten bereik,met ironische onverschillig heid te staren op de schamele negers die in de moerassen zweeten en zwoegen om wat copal te vergaren Dat ziet men in Belgie ook. Een triestig boelke, dat kommunis- tisch verdeelersvolkje schrijft De Werkman Maar hij vergeet dat het dank 'is aan het ordewoord gegeven door den Raad der Socialistische Partij in Vrankrijk en aan de socialistische stemmen dat Zon dag laatst te Puteaux-bij-Parijs de com munist Marty als volksvertegenwoordiger gekozen werd. In 't openbaar, leven ze als honden en katten. Maar achter de schermen speelt een andere comedieen we zien socialisten en communisten als trouwe bondgenooten ten strijde trekken tegen de maatschappij en den godsdienst. Vergeten wij niet dat wat Missiaen er ook van zegge het communism fataal en logisch uit de leer van Marx apostel der socialistische leering, spruit. De gebeurtenissen in Rusland hebben het bewezen en de huichelarij van De Werkman en andere roode organen zullen er niets aan veranderen. te worderf. Alle andere opvattingen v.h. Vlaamsche vraagstuk (en deze worden dikwijls voor gedragen omdat ze weten dat de bevol king voor deze radikale en antinationale oplossing terugdeinzen zou) zijn dus slechts middelen om geleidelijk tot de annexatie met Holland te geraken. Maar is Holland daarmede te akkoord? Is de Vlaamsche bevolking daartoe be reid Daarmede zitten de dichters niet mee in. Want 't komt van 'nen dichter. En dit soort van menschen zijn gewoon ijdele zeepballen als zeer gewichtige dingen te beschouwen. lende op de naakte rotsen, vertoefde niet meer gedeeltelijk in den grond der hooge plaatsen, kwam in overgroote massa naar de valleien en was alzoo de oorzaak van overstroomingen in groote steden, bij voorbeeld Parijs, die eertijds die ranipen niet kenden. Verleden Woensdag was het het naamfeest van St Amandus, apostel van Vlaanderen. De legende beweert dat, als hij Iseghem, dat zich geens zins bekeeren wilde, verliet, hij uit riep: Boos Iseghem. In 't nabijgele gen Rumbeke lukte St Amand zoo wel. dat iedereen zich bekeerde en dat de Heilige dat dorp betitelde: Heilig Rumbeke. Eindelijk in Rouselare, waar de apostel zich daarna begaf, niet alleenlijk wilde iedereen overko men, maar als zij zagen dat er zooveel volk naar het sermoen kwam, van den tweeden dag, zetten zij op de plaats waar 't volk samenscholde rond Amandus,... kramen om te verkoopen en koophandel te drijven. St Amand dat ziende: Oolijk Rouselare, loech hij. Paster Callebert, geboortig van Rouselare, heeft eens, voor eene vlaamsche kermis, het bovenstaande in verzen uitgedrukt Als voor zijnen zielenhandel, St Amand sprak lajigs den Mandel, Iseghem was boos genoeg Dat 't dien heiligen man verjoeg; 't Wierd daarom Boos Iseghem! (Kwam hij nu, 't aanhoorde hem!) Rumbeke luisterde gewillig, Sint Amand verklaarde 't Heilig, Name dien 't van oud, Wel verdient en staande houdt, 't Heilig Rumbeke, in de streke. Staat voor 't goed, in de eerste reke. Naar Amand, te Rouselare Stroomde 't volk in dichte schare 't Was voor voute en autaar blij, Maar 't zette er een kraamke bjj, Sint Amand wierd dat gewaar, En zei: Oolijk Rouseiaar! Als in 't leger (want zijn dat eigenaar dige anti-militaristen) meldt de Ypersche Bode op hare eere-orders (dat ze er veel eere van halen) dat enkele K (atholie- ke V (laamsche) N (ationalistische) Jonge Wachters van Yper ('k zal maar hunne naam verzwijgen) wel van de Vlaamsche Zaak verdiend hebben om op Zondag 27 Januari aan de kerkdeuren 250 nummers van 't propaganda Borms- nummer van de West-Vlaming ver kocht te hebben. Hoe deze zoogezegde Katholieke Jonge Wachters het over hun katholiek geweten kunnen krijgen een door de geestelijke overheid veroordeeld blad te verspreiden is de Heer wijs. Wat zware verantwoordelijkheid voor die politieke dwepers die uit zuiver poli tiek bejag die opstandsgeest huldigen en vieren. En zeggen dat naar alle waarschijnlijk heid gedurende de oorlogsjaren deze jonge snotneuzen nog niet droog achter de ooren waren en dat ze van Borms en ijn gedoe slechts weten wat men hen verteld heeft. In welken maand klagen de Boe ren het minst? In Februari Waarom Een boer, die nooit klaagt, is het achtste wonder van de wereld. In de oude wereld somde men op als de zeven wonderen des wereldsDe Py- ramiden van Egypten,... dat zijn kunstmatige bergen, dienende als graf voor PharaonsDe Hangende Hoven van Babylone,... dat waren pracht- hoviiigen, aangelegd op trapwijs-ver- hoogende gewelven; De Diana-Tem- pel... van Ephese, waar St Jan bis schop was; Het Standbeeld van Jupi ter, gebeeldhouwd door den griek schen kunstenaar PhydiasHet Praal graf van Mausole, en van daar noemt men nog hedendaags de praalgraven Mausolées; De Lichttoren van Alexan drie, staande op het eiland Pharos, van waar ook zijn naam van PhareHet reusachtig Standbeeld van 't eiland Rhodes, opgericht 280 jaar vóór C.O.H. en door eene aardbeving geveld, ten jare 56 na C. Men noemt het ook De Kolosse van Rhodes. Als een boer ophoudt van klagen 't is hoog tijd om hem te doen berech ten. Dat is een peerde-gedacht. Peerd is hier evenveel zeggend of he- vig, groot, sterk. Zoo ook inPeer den-drank... hij heeft macht geliik een peerd... hij heeft koortsen gelijk een peerd... Een peerd of een peerd-ijzer is 't zinnebeeld van de zedeliike deugd Sterkte,... geliik de weegschaal ver zinnebeeldt de Rechtveerdigheid.een serpent de Voorzichtigheid en een beker de Matigheid. Begeert ge nog zinnebeelden1 Het kruis verbeeldt de goddelijke deugd van 't Geloof, de anker de Hoop en een herte de Liefde. Met 21 Maart aanstaande, feest dag van den H. Benedictus. zal men in Monte-Cassino den 14 honderd .ten schoon weder; Scolastica weenend verborg haar aangezicht in hare han den en bad. Toen zij het hoofd opr'cht- te. brak er schielijk zoo een ongeweer- te los, met donder en slagregen, dat Benedictus onmogelijk kon buiten stappen. Wat Scolastica niet bekomen had van haar broeder, verkreeg ze van God, die er voor dat mirakel verwekte. Twee amerikaansche vliegers, die van Amerika naar Australië gevlogen zijn met hun vliegtuig Kruis van 't Zuiden zijn van gedacht er mede te vliegen van Australië naar England, en dat in 13 dagen. 't Kruis van 't Zuiden is een groep sterren, kruis gewijze gerangschikt, waarvan een der sterren den Zuidpool aanwijst, dus de Zuidsterre, evenals voor ons de eerste der zeven sterren van den Kleinen Beer den Noordpool aan wijst en is onze Noordsterre. Qp Maandag 11 Februari is 't de verjaardag der eerste verschijning van O. L. Vrouw in Lourdes aan de geluk zalige Bernadette. O. E. Vrouw verscheen er 18 maal, daarom telt het beêsnoer van Lourdes 18 ballekens of 6 tientjes; dit laatste 3 maal gebeden maakt 3X6=08 tientjes. In de ver schijning van 25 Maart zegde Maria: «Ik ben de Onbevlekte Ontvangene en zij verscheen den laatsten maal op 16 Juli, zijnde den feestdag van O L. Vrouw van het scapulier. ■fi De Prins van Wales, kroonprins van England, op jacht zijnde, is nog maals van zijn peerd gevallen Wel haast zal hij mogen een jubelgetal vieren. In de zegwijzè: Hij kwam af ten dorse d. i. in allerhaast, het woord dorse moet eene vervorming zijn van het engelsch woord Horse dat be- teekentPeerd. Maandag laatst, 4 Februari, her dacht men in Holland den 250'' verjaar dag van het afsterven van Joost van den Vondel. Deze wierd geboren in Keulen, waar zijne ouders, Antwerpe naars, uitgeweken waren, omdat zij de ketterij der gereformeerden aan kleefden. Later woonde hij in Utrecht en Amsterdam. Hij leerde latijn, op den ouderdom van 30 jaar en grieksch, als hij 40 jaar was. Bereikt hebbende den ouderdom van 54 jaar, bekeerde hij zich tot het Roomsch Katho'iek Geloove en wierd vurige Christen. Als hij stierf, was hij meer dan 90 iaar. Zijne bijzonderste en wereldberoemde gewrochten zijnAdam in Balling schap Lucifer en Joseph in Do- tan. Zondag 1.1. was het in Antwerpen al van Oranje Boven Over honderd jaar, was 't er van Wij willen Willem weg, wil Willem wijzer wezen, wij willen Willem weer. Korts nadien, was 't er van Jantje Kaas zit in den den zak, Viva Potter en Rodenbach. En alles eindigde met het verjagen van den Hollander en het planten van Vrijheidsboomen. Wat nieuws verblijdt, zegde de zot, en hij keerde zijne kiak. het binnenste venaardag vieren der stichting d,er buiten i abdij. Monte-kassino is een berg, geheel alleen, te midden eene vlakte omzoomd door andere bergen en gele gen half-wege Napels en Rome. Óp de kruin van den berg bouwde Benedictus een klooster voor hem en de broeders De Monte Subiaco berg waar én aan den voet een tweede voor Sco St Benedictus verbleef vóór hii naar lastica en de zusters. Eens per jaar Monte-Cassino ging gaan stichten, en kwam Benedictus zijne zusters bezoe die bezocht wierd door den H. Fran- ken in haar klooster beneden den bert ciscus van Assisië. is nu totaal ont- Zeker jaar. dat hij geheel den da boscht. De Italiaansche regeering overgebracht had. in heilige gesprek heelt bij de 4 millioen lire gestemd ken met Scolastica, deze, bij 't vallen voor zijne herbebossching, dewelke van den avond, vroeg aan haar lwoe zal met grooten spoed doorgedreven der. van met haar te blijven tot 's an worden. derdags. Or.'mogelijk, was het be In de laatste eeuw. wierden uit slissend antwoord. 't was helder I tizil?- tMËk.-*-' fé CDeet ge cuat Als hennekoten bij nachte met helder electriek verlicht worden, de hennen ontwaken, komen van de stok ken en eten... De electriek doet de hennen meer eten en bijgevolg meer leggen. De planten ademen bij dage anders dan bij nachte. Verlicht men des nachts met helder electriek de broeikas, de planten ademen als bij dage, groeien en wassen. Alzoo heeft men, in dezen winter, in Parijs, frezen- struiken doen groeien net als over zo mer: Ze bloeiden en brachten vrucht voort. Die frezen waren schoon, mis schien wat min smaaklijk dan deze edurende den zomer buiten ge kweekt, maar veel duurder: 125 frank t stuk. Is dit laatste geen nieuw staaltje van ons opvaren naar de heidensche ebruiken? In sommige streken, ar men hebben geen brood en in andere, er zijn menschen, waarvan ieder beet kost boven de 100 frank Koningin Cleopatre van Egyptenland, korten tijd voor de komst der Heilands, had eene wedding aangegaan met haren man, den Romein Antonius, om op een avondmaal het duurste eten te mitsen. Van weerskanten hadden zij het kos telijkste doen bijbrengen en als Cleo patre gewaar wierd, dat zij" het onder spit zou moeten delven, zij nam de steenen. die haar dienden voor oorrin gen en die kostten 60.000 sestersen... ze doopte ze in den azijn en slikte ze in. Wil de maatschappij zich hervat ten,... den weg naar het steeds duur der leven stuiten... men leve eenvou diger. elk volgens zijnen staat, zonder al die buitensporige onkosten én men zal meer gezondheid hebben en meer waar genot. Zulk een leven betrach ten is het doel der Derde Orde van Franciscus. Moden zijn zot! De vrouwen heb ben nu geen zakken meer in hunne rokkeneertijds hadden zij er t wee en wie van u. heeft onthouden dat zij er maar één hadden, in de speelte van den rok en de rok ging dan toe, niet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1