i i ONZE VAART V omsehe statiën in de Vasten QUeet ge cuat HET YPERSCHE VOLK 51' Jaar. - Nummer 7. 30 Centiemen. Zaterdag 16 Februari 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 'k Overweging van den "Boek-tijd,. van den Vasten. Belangrijk Bericht ffe ORANJE BOVEN. Handelaars HET YPERSCHE VOLK,, Goed heil, Senator Mullie i SNIPPERIHGEN BIJ DE KROOSTRIJKE GEZINNEN Edelmoedige Daden. t loo J I ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 ff. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 ff. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casiek) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, "s morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 Y tot 12 uur, in de» Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Hei Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Pr!iZf)n Zondag. Vijfde statie in: Jan van Lateranen. Deze is de ,L"®^ste kerk der wereld, gebouwd door liddei per Constantinus en ingewijd door [Silvester. 't Is de Kathedraal 'n 't bisdom Rome, en aangezien i fiboter stierf als bisschop van Rome, je bisschop is van die Kathedraal, is l_ij Irolger van St l'ieter en tins «Papa», "{fans». «H. X'ader». «Opperherder r Kerk Christi». Leo XT11Pi- X, Benedictus XV en tot heden hs XJ hebben nooit den dorpel dier ")P|jrk kunnen overtreden en zij zonden Ij ten plaatsvervanger, namelijk den i irdinaal-\~icaris. om in hunnen naam F/feit te nemen der Kathedra of Bis- fcippelijken Zetel. In die kerk be- N krt men de schedels van Petrus en aroofclius. den houten koffer of altaar króp St l'ieter mis celebreerde, het kl van den tafel van 't laatste kmdmaal. 'JnsiW tandag. St Pieters Zesde statie in Banden. St l'ieter wierd [y, Jangen gezet in Jerusalem en later pfome. De ketens, die hem in beide fatsen boeiden, zijn op wonderbare ft an ier samengeschakela, als de Paus n Rome de keten uit Rome toonde n keizerin Helena, die Hem als ge- lunk aanbracht, deze uit Jerusalem. ■^.[Reii namaaksel dier ketens hangt qd St l'ieters-beelcl in de kerk van If'ie.ters, binnen Yper. Misdag. Zevende statie in St Anastasie. St Anastasia was Hesfjne christene weduwe, door 't vuur iKI.iidgemarteld, onder Diocletianus. kerk was de keizerlijke parochie1 in Rome en de Paus. die op vaigj'Hdag. Middernachttnis en Hoogmis oor febreerde in O. L. Vrouw ter "£»i: celcbreerdt bU 3 H 'er j/>; rjay^fixztejd,. Velen heloivsiuin ia»,*, niet het jcrif'-«'>"Van den ctwv,- ir/et goed.begwmefl, maai toen goecf 'i'r HÉHHÜÉflBBlÉÉi M Wegwijzer v. reizigers naar den Hemel. Doel der reis Eene eeuwige vaste woonplaats. Hebr. XIII, 14. De weg Vlucht het kwaad en doet goed. 1 Petrus, III, 10. Vertrekuren Alle oogenblikken van dag en nacht. Luc. XII. AankomstDe Rechter komt onver wacht. Math. XXIV, 44. Prijs der plaatsen le Klas Onschuld bewaard. II1' Klas Onschuld herwonnen door berouw en boete. 1. Er zijn geen kaarten voor gaan en keeren en geen pleiziertreinen. Neemt uw voorraad Veertiendaagsche biechtda- gelijksche Communie 't vluchten van lichte gezelschappen,gevaarlijke plaat sen, slechte cinemas, vroegtijdige ver keeringen en bederflijke lezingen Die het gevaar bemint, zal erin vergaan. Ecc. III, 27. 2. deen reispakken medenemen, tenzij de goede werken. Het overige zou niet baten en veel moeilijkheden bij brengen aan de vertrekstatië... Het Sterfbed. 3. Wie niet volkomen voldaan heeft aan God, zal eenigen tijd opgehouden worden in de tusschenstatië... Het Va gevuur. 4. Pe trein der onboetveerdige zon daars zal ontriggelen en nederstorten in den afgrond... de Hel. 5. Gemakkelijk en voordeelig reizen voor H. Hertebonden, Congregatiën, Kajotters, Lentemeisjes, Godvruchtige Genootschappen en getrouwe bijwoners der parochiale diensten. 6. Wie van trein gemist is, wanhope niet, al ware het ook op het einde der reis Hij trekke aan het noodsein... iWoensdag. Achtste statie in IE11 0. L. Vrouw ter Sneeuw of O. L. V. 'Meerdere. Aan den edelman Jan L (t» diens vrouwe, clie, kinderloos,'be- U/ïeerden O. L. Vrouw als erfgenaam .jj'fiii te stellen, alsook aan den toenma- Mtgen Paus Liberius (352-366), in zojpegin van den «stikkende» Augus- »Tl®s* maand, verscheen op een nacht H. Maria, die hun zegde Waar dj in Rome morgen sneeuw zult vin- ter eere, eene kerk», de grootste was van' m'I de heiligdommen aan Maria toege- ijd. noemde ze men ook O. 1,. Y. de geëindigd. 7. Kleine kinders doen de reis, onver- geld, op den schoot hunner moeder. N. B. Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot den statieoverste... Den Biechtvader. Injfl L".\' 2j*fcn, bouwt Mij drlmdat die kerk 'elP de heiligdom: yijd. noen Jffeerdere. iDbnderdag Uf Xegenste statië in St Laurentius buiten de Muren. It Laurentius, de vermaardste diaken fan Rome, wierd gemarteld op een «ster (in deze kerk bewaard), t Stephanus, de eerste martelaar, dia- Eifecn van Jerusalem, wierd daar ge- steenigd en St Paulus, nog kerkver- voiger bestuurde de strafuitvoering. Sf)c reiiquien dier twee diakens berus ten in de kerk. 61 EX rijdag. Tiende statië in de Kerk der 12 Apostelen. Deze kerk i wierd opgericht ter gelegenheid der De vereeniging van Vlaandren met Holland is het doel der nationalistische beweging, Dat verklaarde Van Severen in den Kamer en Borms te Antwerpen, Wat de ongekroonde KO van Vlaan deren deze eeretitel stond alzoo te lezen op een spandoek rondgedregen in de Scheldestad nog uitbazuimde was Wij hernemen den strijd tegen Belgie, die mij losliet uit het gevangtegen de Katholieke partij, die meest voor die rooster (in deze kerk bewaard). loslaiing werkte en tegen Van Cauwe- |t Stephanus, de eerste martelaar, dia- jaert die het dapperste pleitte voor die loslating. Wat denkt men in Holland, van de Borms-actie De Nieuwe Rotterdamsche Courant druktWelk is Dr Borms Ideaal Geen ander dan Vlaanderen los van Belgie en opgenomen in Groot Nederland... Wij willen in het midden laten of het ideaal van Dr Borms ooit verwezenlijk baar zal blijken. Het doel zal nooit kun nen worden bereikt of Nederland zal toch ook nog wel een woordje hebben mee te spreken. Vergissen wij ons niet, dan zal er in Nederland nog heel wat moeten veranderen, eer het Nederlandsch ideaal met dat van Dr Borms accoord gaat;... Nederlanders... neemt als gij wilt voor hiTzeo-de Borms den hoed af, doch maakt hem •V - ,.i,r.ilt in en voor Nederland niet tot een politic al op i ment ken he]d Het Volk van Amsterdam, socialis tisch blad keurt ook de Borms-actie af, schrijvende om drie redenen nu, keuren wij deze Nederlandsch-Vlaamscheagitatie af1" Nederlandsche inmenging in... de maakt dien strijd aanhang en ver- ouderdom van 120 jaar. wierd hij ge- scherpt den tegenstand dien hij vindt2 IWarteld. Men wierp hem van een der Niets is meer in staat de verhouding tus- J daken der tempelgebouwen en waar sc«en België en Nederland te verbitteren, 'hij viel en stervende lag. sloeg hem als zuks een Nederlandsche inmenging in een wever dood met een wevers- Belgische zaken 3" Splitsing van den boom. In de kerk bewaart men o. m. Belgischen Staat beduidt het oproepen een nagel die diende voor St Pieters van Europeesch oorlogsgevaar. Men on- ratruisiging en een groote reli<|iiie van derschatte dit gevaar niet. [den H. Blasius. overbrenging naar Rome der reiiquien !«n de Apostelen Philippus en Jaco- bus-de-Mindere, in de jaren 5 honderd. Deze Jacobus was naar familielid van 'C O. H. Hij was de eerste bisschop van Jerusalem en leidde een zeer boet- veerdig leven. Als Petrus, verlost door een Engel uit de gevangenis, bij de Christenen aankwam, die vergaderd I laden voor zijne verlossin liun vóór hij ze verliet, om op te gaan: «Groet onzen broeder Jaco- Vnu In de eerste Kerkvergadering j van Jerusalem, deed Jacobus, die wel .gezien was van de joodsche-christe- nen, eene redevoering om te bewijzen, - Hat men de heidenen, die zich bekeer- f Nederlandsche inme [effen, niet moest verplichten eerst de Waamsche taalstrijd... niaa joodse he wet aan te nemen. In den xerdacht, verzwakt zijn aan Zaterdag. Elfde statië in St Pieters kerk, gelegen nevens het Yatikaan en gebouwd boven St I'ie- ters-grat. Rome de stad der zeven heuvelen, behelsde niet den X'atikaan-heuvel. Et l'ieter. na zijne kruisiging, wierd begraven buiten de stad. aan den voet van die X'aticaan-heuvel, nu geheel 'verdekt door het paleis en de hovin gen van Pius XI, Paus en Koning. vraagt eene aankondiging in In 't Senaat /an 7 11. heeft onze Senator eene verhooging van 6.950.000 fr. uitga ven gevraagd, om de vaart X'per-Yzer bevaarbaar te maken tegen 1930. dat is 950.000 fr. voor het herstel der Boe- singhe brug en den heraanleg van den ketsweg 2.500.000 fr. vosr een tweede sluis ten zuiden der ijzerwegbrugwegteBoesinghe; 1 2.000.000 fr. voor baggerwerken tus- schen het nieuw sluis en de kaai van i Yper. 1 1.500.000 fr. voor bijwerk aan de hooge vaart, of heraanleg van den kets- 1 weg, het verplaatsen stroomopwaarts van de waterleiding van Westbuizen, het ver beteren der monding der Zwaanhofbeek, en het herstellen der brug en der kaai muren t'Yper. 't Is de vaart die, krachtdadig verde digd, 's lands vijand 4 jaarlang tegen hield 't is de beschotene, verwoeste waterweg die sedert de wet van 10 Mei 1919 schreit en schreeuwt om het beloofd herstel der geledene oorlogsscha, 't is de eeuwenoude waterstraat die Yper toegang gaf tot de bevaarbare wateren van 't land en van de wijde wereldzee, 't is de eenige verbinding per water met het omliggende, waaronder Yper, dat 4 jaar streed en leed en stierf voor Belgie, tot nood en dood verdoemd blijft. M. de Minister Baels belooft het mogelijke. De verslaggever van 't budget M. Beauduin ondersteunde M. Mullie. Wij vragen ons recht. XX ij lezen in het beknopt verslag van de vergadering van 7 Februari van het Senaat, de redevoering door onzen Senator M. Mullie uitgesproken betrekkelijk de werken van den vaarft Yper-den \rzer. Ik wil de'aandacht van den minister vestigen op de herstelling van het kq- naal Ieperen naar den Yzer. Dit vraagstuk heeft de aandacht van den Senaat reeds in andere omstan digheden gaande gemaakt. Reeds acht jaar komt het voor op het programma der uit te voeren werken, maar tot nogtoe zijn de werken enkel geschetst. I)e begrooting voor 1929 voorziet een uitgave van 3 millioen voor bag gerwerken en voor het bouwen een er sluis. Maar er blijft nog een tweede sluis aan te leggen. De Minister. X ergeet niet dat er belangrijke werken werden uitgevoerd te Drie Grachten De 'heer Mullie. Stellig! Het. is logisch dat er vooreerst wordt ge werkt langs den kant van de zee. Maar er moet thans worden gearbeid aan de •«1,1 U l Éls globaal bedrag van de kredieten, die noodig' zijn om deze sluis in 19241 te voltooien, verleend zullen kunnen wor-, den. Ik heb hooren zeggen dat de mi nister een amendement zou indienen. De Minister. Het zal morgen worden ingediend. Het hoeft nog al-, leen onderteekend door den minister Van financiën. Baron Houtart, minister van finan ciën. Het is een gevaarlijk stelsel, amendementen in te dienen om de uit gaven te verhoogen wanneer de be grooting reeds afgesloten is. De heer Mullie. Ik voorzag die opwerping. Maar ik was vol moed om dat ik wist dat de minister van finan ciën, evenals wij, deze werken tot een goed einde wenscht gebracht te zien. De Minister. -Natuurlijk, maar zoo ik in dit geval een uitzondering maak dan zal iedereen uitzonderingen vragen voor andere gevallen. De heer Mullie. De begrooting /.al niet in gevaar worden gebracht door 8 millioen. Ik zou wenschen dat al de werken in 1929 werden begonnen om het toe te laten dat het kanaal voltooid worde. Daarom had ik een amendement voor zien om de brug van Boesinghe op nieuw te bouwen. Bij de behandeling van de begrooting van spoorwegen zal ik aan den minister Van spoorwegen vragen hoever de bouw van de nieuwe spoorbrug bij de statie van Boesinghe gevorderd is. De herstelling van de tweede sluis moet voorzien worden, en de uitbag gering van de tweede sectie tot Iepe ren. Ten slotte, zijn er nog bijkomende werken, zooals het wederaanleggen van een jaagpad, het verplaatsen van waterwerken,het herstellen van de ha ven en van de kaaimuren te Ieperen. Dit alles vertegenwoordigt een uit gave van 1.500.0CX) frank. Ik heb er alle reden toe otn te ge- looven dat de minister zal vrede nemen met het amendement en dat in 1930 de inwoners van Ieperen het genoegen zullen smaken te zien dat hunne vaart volkomen bevaarbaar is. De Minister. Dit is onze vurigste wensch, en ik heb er aan gedacht toen ik voor Xieuwpoort zorgde. De heer Mullie. Ik zou nog een paar opmerkingen moeten maken over de betaling der oorlogsschade, en meer in het bijzonder over de vereffening der landbouwschade. Ik zou willen dat een reeks vergoedingen, toegestaan door de rechtbanken of toegekend ten gevolge van onderhandelingen, ten spoedigste zouden worden uitbetaald. F.r bestaan overeenkomsten, die dag- teekenen van l'>24 en 1925. De werken werden uitgevoerd en geschat en de rechthebbenden wachten steeds c>6 be taling. De heer Franpois. Over t alge meen hebben zij zich tot een vergelijk laten overhalen, met de hoop spoedig het geld te ontvangen. De heer Mullie. Ik spreek over bijzondere overeenkomsten voor het gelijkmaken van de gronden en voor de waterafvoer. Men zou onmiddellijk kunnen uitbetalen, vermits die werken goedgekeurd en nagezien werden. De landbouwdienst werd afgeschaft en de niet afgewikkelde dossiers werden naar de rechtbanken gestuurd. De rer.htbank kent alleen den eigenaar, niet den huurder. Gelukkig had, de dienst voor het herstel vandgp land- bu'q.n gewerkt met het oog op de spoedige uitvoering van de werken. Xu gebeurt het dat de huurders, die mérken hebben uitgevoerd onder het bijzonder contract, thans alle waar borgen moeten missen. Zoo komt het dat de afwikkeling geen plaats vindt. Ik dring er dus op aan dat de kwestie bij hoogdringendheid opnieuw zou be studeerd worden. De Minister. princiep. Ik ben het eens Droevig voorbeeld. Ken fra-nsche ga/.et handelende over 19 Ministers en den President der Republiek, zegt er van X'ier onder hen zijn ongehuwd, twee gehuwd en kinderloos; een ge scheiden van zijne vrouw: acht heb ben één kind, vier twee en één vier kinderen. Dus voor twintig gezinnen, twintig kinderen. Maria Christina, aartshertogin van Oostenrijk, die huwde met Alphon- se XÏI, wierd bij het afsterven van ha ren man. Regentes van hare oudste dochter, voorloopig uiugeroepen tot Koningin van Spanje. Korte maan den na dien, schonk zij het leven aan een manlijk kind, dat volgens de be staande wetten aan. zijn vader opvol gen moest en is Alphonse XIII, huidi ge Koning van Spanje. Deze had Paus l.eo XIII als peter. gescheiden van 't uiteindendeel der rompDit. omdat puidebillen de oor zaak geweest zijn der ontdekking van den electrieken-stroom. Een leeraar van lichaam-ontleedkunde. Volta bij naam, geboren in Cremona, had, voor „zijne te geven les, zulke puidebillen inet cen ijzerendraad geh:.>ge!- aan de ijzeren leuning van zijn balkon. leder- maal dat de billen licht in beweging gebracht door den wind. het ijzer van den halkon genaakten, de billen on- dergingen eeneu kortstondige*! en ge weldigen schok. De geleetde bestu deerde het phenomeen en vond de pile. Omdat deze eerste pile, samengesteld was van opeengehoopte koperen en zinken schijven, zij geleek aan een cy linder geldstukken une pile de mon- naies van daar hare naam. Begeert ge een eigenaardige pile te verveerdigen, plaats een plaatje zink tusschen bovenlip en bovenste tanden, houd op de tong een metalen frankstuk, werp een dikken doek op het hoofd zoodanig dat gij u in den donker bevindt, en iedermaal dat gij met beweging van den tong dc.i frank zult doen genaken aan 't zink, gij zult ontwaren een zeer kleinen weerlicht. Uit Londen heeft Sir Swettenham een telegram gezonden naar Singa- pour, per draad; De afstand is 17.000 kilometers. Het antwoord ontvong in na ééne minuut en eenige seconden! XX'at zoude Xavier de Maistre /1764- 1852) daarvan oordeelen, hij dié, ver blijvende in Rusland, vele groote rei zen ondernam in een tijd dat ijzeryveg en telegraaph niet bestonden of schaarsch waren, en die dan reeds zeg deXX'at is de wereld klein: ?t" 1 s een oranje-appel. aangenaamheid» schrijft »De Werkman». En wat verder over «Kwibus» schrijft hij Hij braakt nog eene gansche kolom venijn, gal en andere smeerlapperij uit in het deftig Ypersch kaloteblad We raden den schrijver yan dat realis tisch zinsnedeke aan, vporfaan zjjne def tige artikeltjes- te schrijven wanneer de viola-pianola aan te spelen is. Zijn stijl zal er ongetwijfeld wat zacht heid en aangenaamheid bij winnen. Wat niet moeilijk zal zijn en ons in 't bijzon der en de beschaving in 't algemeen verheugen zal. Die oude «Koningin Moeder», (Tagén m Madrid iviTleden.' De'Ko'iuiig* wilde niet dat men haar balsemdq, noch dat vreemde handen haar afleg den en in de schrijne plaatsten. Dit alles werd verricht door hare kinders en klein-kinderen. Van de kamer, waar zij overleed, wierd haar geschrijnd lichaam gedregen naar de hof-kapel, door bewakers van 't koninklijk paleis, twee Grooten van Spanje, twee eere- dames en twee majordomen. De Ko ning. de Koningin en de Koninklijke familie volgden de lijkkist. Doofstomme, die geleerd ijn, '.o: cv vvTY'M'Si5 spreekt. [Jij eene cinemavefttfóning, waar een man verbeeld was. slervend op een zetel, waarin hij zich h'et neder- ■zakken, doofstommen voor wien men de vertooning gaf, gaven op luid ruchtige manier hunne vroolijkheid te kennen. Zij hadden immers op de lip pen gelezen, wat de stervende poseur zegde, toen hij zich liet nedervallen in den zetelAie iemand heeft eene spel de geplant in de zate van mijn stoel Wanneer zal kwibus van zijne onbenul lige pretentie genezen zijn vraagt De XVerkman». 't Ware een groot geluk voor Yper Wat heeft het geluk van Yper daarmede te maken En we antwoorden aan De Werk man Wanneer zal roode Baas Gan- zendonck van zijne onbenullige pretentie genezen zijn Dat ware nog 'ne grooter geluk voor Yper Iemand ging te biechten en be schuldigde hem van veel onverduldig heden .met zijne kinderen. Hoeveel hebt ge ge er wel? vroeg de priester. Voor aan in de dertig, antwoordde hij eenvoudig weg. Dat is zeker niet van één huwelijk wedervoer de biechtvader verwonderd. Neen, neen, zegde hij. ik ben schoolmeester. Grooten van Spanje zijn eeni ge vooraanstaande edellieden, die in tegenwoordigheid von den Koning niet moeten rechtstaan maar mogen blij ven zitten, omdat zij in weerdigbeid met den Koning eenigermate gelijk gesteld worden en die mogen door gaan als zijne natuurlijke raadgevers. In X'rankrijk had men iets derge lijks Ees Pairs de France en he dendaags in ons land zoude men ze betitelen Ministers van State». Majordomé was eertijds de bestuur der van 't Hof. 't Latijnsch woordhet Groot Nederlandsch programma van Major beteekent de Grootste en Butaye, Borms, Van Severen en anderen: 't woord domus van het huis. Gaat Holland daarmede te akkoord Hollandsche dagbladen geven ons daarop een afdoende antwoord. Wij lazen immers in Het Vaderland dat in het programma van Borms vier punten kunnen gevonden worden die voor Hólland van belang zijn Ten eer- Sprekende over het tekort van 500.000 fr. dat in de stedelijke begrooting voor 1929 voorkomt schrijft De Werkman Als de Liberalen en Vlaamsche Na tionalisten hun woord niet intrekken en hun wantrouwen in het schepencollegie behouden, dan kan geen centiem nieuwe belastingen gestemd worden En dan moeten Burgemeester en Sche penen buiten, niet waar, om plaats te maken voor de groote genie van den Roo- den Baas Ganzendónck en zijne slippe- dragers. En dan zal de stad door de Socialisten beheerd worden en de stede lijke kas door hen netjes uitgeplunderd, zooals te Meenen en al andere steden waar de Sosjes de baas zijn. Uitgaven stemmen hoe meer hoe beter, niet waar. Maar de middelen verschaffen om deze uitgaven te gemoet te zien, dat is anderen peper. En dat lie eten zij de stad beheerrfi.i.,»ih«id te lachen ware het niét dat wij de gebroken potjes betalen. Maar wij stippen „met voldoening de onnoozele bekentenis van De Werk man aan. Ze is goud waard. En we hebben het bewijs van het laag complot dat Liberalen en Nationalisten samen met hunne roode bondgenooten en Roode Baas Ganzendónck gespand hebben om een goed stedelijk beheer onmogelijk te maken. En dit uit persoonlijke veete, om eene persoonlijke persoonskwestie. Kleine geesten Belachelijke en kort zichtige poesjenellen waarvan Bqas Gan zendónck de koorden trekt! Uitmuntende beheerders der stedelijke belangen, wanneer zult gij beseffen hoe nadeelig uwe stomme handelwijze voor de stad is Als het te laat zal zijn Verleden week schreven wij aangaande Aan den Requiem-dienst van Maria-Christiana in de hof-kerk, wa ren de Koning, de Koninklijke familië, de Ministers en hooge ambtenaars te genwoordig maar vergezelden bet lijk ste de verdwijning van den Belgischen niet naar de begrafplaats. Stoets- Staat. Ten tweede: de vernietiging van gewijze en met veel eerbetuigingen, den Nederlandschen Staat zooals hij voerde men het Lichaam van t paleishistorisch gevormd is. Ten derde de naar de Noordstatië, van waar Het. stichting van eenen revolutionnairen met bijzonderen trein, overgebrachtfGroot-Nederlandschen Staat, of eener wierd naar t Escurial. Dit is een reus- fe(jeratje Van Staten gesteund op de basis achtig gebouw paleis en klooster ge- van q revolutionnaire beginsel der natio- bouwd door 1 hilips II. zoon van .\ei- na]jtejten. Ten vierden de aangekondig- M1 1e",e j!on;e v'a^te tende samenwerking met de communisten. N.-XX van Madrid. Omdat de spaan-i enkel dezer punten, schrijft het sche R-gers de zegepraal van t Ou en- (jaghlad Vaderland kan de zeer groote tin behaalden, den 10 Augustus 50/. meerderheid der Hollanders bevredigen, feestdag van St Laurentius. heeft ,,.n l'hilips II de gebouwen van 't F doen optrekken, zoodanig dat zij. ge- ou i- tt 1 u *-,aurcnuus. ..eei i pe noodzakelijkheid van het bestaan van Philips II de gebouwen van t Escurial Be, je jg een axjoom Qf een ^^geiijk doen optrekken, zoodanig dat z,j. ge- prjtfdcp van de buitenlandsche politiek zien van op den toren een rooster H£„and 0 De Hollandsche Staat weergeven herinnerende den rooster hjj w00rdj b kt j is waarop bt Laurentius gebraden wierd. UA rx - £14. niet genoeg het leven moe om het nood- loltig voorwerp le kunnen ui,maken van aangebracht, onder den kerkechoor en bekroond in de kerk, onder twee groe pen standbeelden, in verguld brons. eene dergelijke verandering.En verder Om het Zuiden te winnen, zouden wij Al den eenen kant van 't altaar zij ver- waarschijnlijk he Noorden verhezen beelden Keizer Karei, zijne vrouw Isa- £oo ook schrijft de Maasbode bella. zijne dochter Dona-Maria. zijne Dus- volgens de Hollanders zou de zusters Eleonora en Maria: al den an- annexatie van Belgie aan Holland nood- deren kant Philips II. drie prinsessen ottig wezen voor Holland.Zelis van eene en een prins. Die standbeelden, 4 me- federatie tusschen laanderen en Holland ters hoog, zijn geknield, ziende naar ^'"e.n ,ze n!e' ^cten. Het bestaan van het altaar en schijnende mis te hooren. Belgie is zelts voor Holland eene noodza kelijkheid. l Dus is het Groot-Nederlandsch pro- «'t Koninklijk Gesticht» van Lon- gramma eene utopie die nooit zal kunnen den bereidt zich van heden at*, om in erwezentlijkt worden. 1931 het eeuwfeest te vieren van de ,.0m te bouwen moet men met tweën electrieksche uitvindingen van Para- zÜn- zeg* het spreekwoord, day. Deze. den 29 Augustus 1831. toon- De Nationalisten hebben dat vergeten. de hoe men zonder behulp van uilen, electrieksche kracht kon verwekken, met omzetting van aantrekkings kracht der magneten. De bruid wil van hen niet hooren. 9 99 In de Ontvoogding werd onlangs Op veel electrieke-pile». ziet men als eene schoone viola-pianola gezet fabriekmerk twee puidebillen niet at- 't Is een eenig stuk van zachtheid een Abonneert u op Posteheeks. Einde Januari 11. bezaten 227.881 per sonen eene Postchecrekening, en deden in den maand Januari voor 3.986.028,604.12 fr. geldstortingen v. 18.731.849.675.50 fr. overschrijvingen v. 1.499.108.787.78 fr. betalingen per check aan dragervoor 2.627.779.487.29 fr. betalingen aan aan geduide personen te zamen fr. 26.844'766.554.79 1. 't Prov. Verbond van W.-Vl. gaf 3ooo fr. aan de Kr. Gez. der over stroomde gemeenten. Ter navolging. 2. 't Prov. Verbond van W.-Vi.. beeft reeds aan m menschen qi.ooo fr. gegeven voor te helpen grond koopen of een huis bouwen ot vermeerderen, omdat het hunne te klein of te slecht was voor hun groot gezin. Er liggen nog 200 aanvragen gereed maar 't Budjet, dat wellicht binnen 14 dagen zal gestemd zijn. zal in 't kort toe laten die aanvragen ook te voldoen. In geval van geldnood gann de dringendste gevallen vooraf, b. v. dwang en grootste getal kleine kinderen. 3. 't Prov. Verbond van W.-Vl. zal 2 Maart te Roeselare, eene groote vergadering houden om de laatste inlich tingen te geven over 't WON INGFONDS en den noodigen uitleg te verschaffen over familieloon en compensatiekassen. 'T FAMILIELOON ZAL IN KOR TEN TIJD ALGEMEEN WORDEN. 4. Er zullen omtrent 4000 SOLDA TEN OVER zijn op de klas die nu moet optrekken. XX'orden eerst vrii gesteld 1) De Kr. Gez. met zes of meer kin deren. 2) Deze huishoudens waar reeds 4 of meer soldaten waren. 't Prov. Verbond W.-Vl.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1