N IE ONTWAKEN ONZE VAART ÜÜeet ge cuat omeinsche Statiën 51e Jaar. - Nummer 8. 30 Centiemen. Zaterdag 23 Februari 1929. J Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Roomsehe Questië Over een Open brief SNIPPERINGEN V.i l)ct ijjjcrecljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 'fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keiijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huU, morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3e Zaterdag der maand, van 9 Yz tot 12 uur, in de* Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 J/z tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in fj «HET YPERSCHE VOLK (t|> I!" Zondag van de Vasten II' static, in S. Maria in Domnica. .,j irf bevond zich de woonst van Ttt*vriaqiië waar... van de ee'ste .fiièn somwijlen vergaarden, en ^7 daarom de naam droeg van Do- '^Vjliiciini Waarschijnlijk was het in is Ponii'nicum dat de H. I au- ^tiits, diaken en martelaar, de laat- fr dagen vóór zijnen dood. aan de liien uitdeelde de schatten der Kerk. lib I' herdenking van St Kauren'ius, 4 a- eertijds de paster der Kerk, hier opgericht, een diaken en toen nog ^7 teerste- der 14 diakens, pasters in ebne. of in .andere bewoording de ftrts-óiaken. De Kardinaal aarts dia- 111 kondigt hedendaags de name af 111 den nieuw-gekozenen Paus en 'X i- hij ook, die den nielhveii l'aus de feu 11 opzet, tijdens zijne kroning. Bij Jzc kerk stond vroeger het groot ^'poster der Paters van de H. Drievul- ien glieid of Trinitairen, waar verbleven left de stichter van dit orde St Joan- s Matha en later de Pater-Generaal.: Hen KUF statie, den Maandag, in St pmens. St Clemens, .patroon der molenaars, (jjjiius, die verbannen wierd 111 Cherso- jse (Crimea) en daar gemarteld Met jii zwaren anker aan den hals wierd t ji geworpen in zee, op versch'Mige g [ijlen van de kust. De christenen, bid- hide op het strand, zagen de zee ri;è mijlen achteruit trekken en wierd "■"irlitbaar een marnieren graf. gelij- pde aan een tempeltje, waarin lijk mL' vair St Clemens en er neven* de I ljiker. Deze reliquien wiemen' tater *"lar Rome gebracht door de H. H. Cy- ftus en Methodius, apostels der sla- hamen ook berusten in r kerk. door Leo XIII e kerk van St Clemens l\-{ ren der Kleine Basilieken van Rome, n'.v groot, maar ajlerliefjijkst en zeer r merkweerdig. -Waarom-hebben de niolcngars dezen gëiioriieif als parrooii fsY hijs-, srliieu, omdat men g-ewoonlijk zulke .;,6alsrechtingeii verrichtte, met het fastmaken aan den hals niet van een del nker maar van een molensteen"' En hj icn molensteen moogt gij u niet ver- leefden, dis onze groote zware, maar ■sifih een steen groot gelijk een platten 'tonden kaas; zulke steenen trof men ™jan, in ieder huisgezin, voor het dage- /Jjjksch malen van 't graan. m X1 V" statie, den Dynsdag, in. Ste -'Balbina, gelegen op de helling van den i'heuvel Aventin. *vSl Gregorius-de-groóte; die den ir.ekt rkzang inbracht en het gebruik der '430 gregoriaansche niiss.en voor over ledenen. celebreerde hiér een Synode of plaatselijke Kerkvergadering in 594, i X X\ statie, den Woensdag, in Ste Cecilia. ®pln November 1.1., hebt ge. in 't Yp?rscJl? Volk kpnnen lezen, bijzonderheden nopens dé marteling 'dezer Heilige, die men niet kon ver - smachten in hare warme-badkamer, ttie men vruchteloos poogde te ont- hoofden, ;die zieltogend drie dagen ten £roi)d$ lag, .dragende, haar met bloed ht jineurd kleed in goud-laken, hebben de (hie sabelhouwen in den nek, en die K' haar sterven met de eene hand een vinger toondeIk geloof in een God en lias en Ai.etnc soofn, wier lich; INGjjie kapel der (gericht. Deze den gewonen Responsorium Hic est vere Martyr... Deze is een ware mar telaar. In de kerk van den H. Marcel be waart men de reliquien van St Kongi- nits. den honderdman, die het Hert des Heeren doorboorde en zijn leven lang. zorgvuldig bewaarde van het H. Bloed, dat satiren met water uit de Gebene dijde Zi jde stroomde. Van dat H. Bloed is een deel bewaard in de stad Mati- toue (Italië), waar Longinus stierf, alsook in Weingarten (Duitschland). De kerk van den H. Marcel is be diend door de Servieten, verspreiders der devotie van O.L.Vrouw van Smer- ten. en in 't aanpalend klooster, nu policiëgebouw, verbleef de l'ater-Ge- neraal. Nota. Wie breedvoeriger bijzon derheden begeert te kennen nopens de Romeinsche Statië-kerken schaffe zich aan: Guide du Pèlerin a Rome, door Pater Bonavenlura, S. J. uit gegeven door Desclée en C., via S. Chi- ara, 20-21. Rome. In de opstelraad van de Ypersche Bode schuilt een kadet die uit een arti kel van Volksvertegenwoordiger Rubbens in de Belgische (en niet Fransehe Revue Catholique des Idéés et des Faits een enkel zinsnedeken gevischt heeft om aan zijne nationalistische gevoelen en drift lucht te geven. En zijne beweringen, bevestigingen en uitlatingen zijn zoodanig voorgesteld dat schrijver van bewust artikel Ontwaken aan den Heer Rub bens schijnt toe te schrijven al wat zijn acuut en hevig donderend nationalism hem inblaast. Dat is eerlijke polemiek. M. Rubbens heeft geschreven in zijn artikel dat het officieel Belgie het ver trouwen van Vlaanderen verloren heeft. Een welbekende staatsman die daarbij nog een fijne psycholoog was zegde eer tijds: Geef me eene zinsnede uit -een boejt en ik laafden schrijver ophangen Dè Ypersche Bode ként die methode ook en heeft er een handje van deze methode in praktijk te stellen. Dat er in Vlaanderen wantoestanden bestaan eri dat de Regeering dikwerf de oplossing dezer toestanden te iichtzinnig onderschatte bekennen we graag. Maar dat er in officieele kringen haat bestaat tegen de Vlamingen en dat, zooals schrij ver van Ontwaken beweert, geduren de den oorlog deze officieele kringen den Vlaamschen soldaat haat toedroegen is en blijft eene bloote bevestiging waarvan we met ongeduld de bewijzen verwachten. En wat de schrijver van Ontwaken verzwijgt is dat het artikel van M. Rub bens eene uiteenzetting is van de geestes- verhouding in Vlaanderen en voor bij zonder doel heeft naar middelen uit te zien om 't Vlaamsche mistrouwen te lenigen. Is het Vlaamsch Nationalism de eenige weg om deze grieven weg te ruimen, vraagt M. Rubbens, Eri zijn antwoord luidt klaar en duide lijk Neen. Indien, schrijft hij, het Vlaamsch Nationalism een bepaaald programma had dat gemakkelijk kon verwezentlijkt worden en indien de bekeering van het officiel Belgie tot een ideaaf van taalvre- de onmogelijk bleek, dan zou de zaak van het Nationalism van nu af gefvonnen niet de andere drie... en in drie Per-lzijn. Maar de toestaad is anders. Het sonen. Nationalism staat ver van het tijdperk Kardinaal Rampolla was paster de,-J der verwezenlijking. Het is zuiver nega- [zer kerk en zorgde voor de kunstvolle Hef en mystiek en zal het nog lang blij4 [versiering der graven van Ste Cecilia,ven. Het zou gee.ne grootere beproeving 'van haren man Valerianus en haren kunnen te doorstaan hebben dan van heden af voor de noodzakelijkheid te schoonbroeder Tiburce. Berusten ook in de kerk de reliquien van St l'rba- iius. paus. die Valerianus en Tiburce doopte en Cecilia bijstond in haren doodstrijd. XV!" statie, den Donderdag in S. Maria over den Tiber, in het kwar tier. waar omstreeks de geboorte des, Bleeren. de fevefléveriiif staan zijn doeleinde te verwezentlijken En in een artikel verschenen op 15 No vember 1.1. dringt M. Rubbens nogmaals op het gebrek aan effectiviteit van het Vlaamsch Nationalism, Maar van deze meening van M. Rub bens, waaraan ze nochtans eenig gewicht joden huisnierden. Een schijnt te echten, maakt de «Ypersche beweert dat. korts vóór Bode geen gewag. Om hare politiek van verwarring door te drijven zou ze best naar andere wa penen zien of liever nog het... ontleende goed in eerlijkheid gebruiken. Het oplossen der Roomsehe Questië wekt belangstelling in geheel de wereld en in ons land, al de gazetten schrijven dé geboorte des Zaligmakers, hier eene I t v >n opwelde', gevende olië. De chris- I tenen, later, hebben dat feit uitgelegd f - eene voorzegging der geboorte als I den Gezalfden des Heeren». XV II" statië. den Yrijdav. in St Vi- taiis. t In deze kerk vereert men de ,'eli- K*|iiien van den H. Vital, martelaar, nnlaneés... en van zijne zonen Gerva- >iu- en Prbtasïus. Deze twee laatste H. H. worden samen aanroepen, in de er over De Katholieke met vreugde .litanie van al de Heiligen. sommige liberale zonder geestdrift err XVIII" >tatië. den Zaterdag, in zonder oneerbiedigheden andere libera- St Marcellinus en Petrus. Ie, godsdiensthatende. spotten er mede St Marcel. pau>. wierd gedwongen de socialistische spuwen vuur en vlam, door Maxentius van hier. in een «ca- omdat Mussolini, die de zaak begeerde t bulum waar voerlieden peelden (niet uit godsdienstlieide, want hij is en vagen- hérbergden, het werk te ongeloovig) en die de zaak mogelijk miek. |dc,er. van -talknecht. Hij -tiert ten een van de hunnen geweest is. die veran- gev Ige van ontberingen. Hij is mar- derde van gedacht en zij ook spotten er télaar. alhoewel zijn dood geen gewei- mede. 'ge dood was en voor de inerte- De Ypersche Bode die veel van sar-, w aarvan hunne natuurlijke dood Zijn Heiligheid den Paus maakt, drukt er gde op martelingen, bidt men. 11a overeen langen artikel, vol geschiedkun de achtste le- van 't officië. den bij- dige wetenschapen vol eerbied, t. w. zonderen Responsorium Domme Met wat geduld en durve, komt men pr evenistiGij hebt hem, o Heer, toch waar men wil. Zie de Paus heit eene kostbare kroon geschonken. Aan wel 'n resultaat gekregen, en dan nog U vroeg hij het leven en Gij schenkt van Mussolini. Dat is ook nog 'n patatte hem een eeuwig bestaan. en niet voor die Katholieke keuningen en ande- re menschen van ginder Maar intus- -> schen is die Romeinsche oplossing toch gekwest. En of ze allemaal tevreden zijn en wij ook 't Bewijs dat ze 'nen Tee Déjum zongen in open lucht, ('t ls misschien daardoor dat 't zoo kaad is geworden, zegt Stance, 't plafon van de lucht zal open gebleven zijn). En de Paus mag nu vyazeeren en zijn Vati- kaan verlaten juist lijk als wij. Is er iets meer waard dan de vrijheid.Daarop zullen wij Vlamingen later nog beter kunnen antwoorden dan nu 't Is al, al Met verwondering hebben wij in het nationalistisch dagblad De Ypersche Bode een open brief gelezen, ondertee kend door de Paters uit de Mondstraat tegen ons artikeltjeUyt de Cronicke van 't jaer 1428 't Is misschien nuttig aan onze lezers te zeggen dat wij dezen brief niet ontvan gen hebben wij zouden het zeker heb ben overgedrukt. Indien wij nu de twee terechtwijzingen waarover in dezen brief gesproken wordt niet opgenomen hebben, is het 1. Omdat ons artikel zoodanig was opgesteld dat het enkel vatbaar was voor hen die van de zaak iets wisten. 2. Omdat die antwoorden... geene antwoorden waren. En het vervolg van die Cronicke verscheen niet om de goede reden dat dit volstrekt overbodig was. A bon entendeur Jammer is het te moeten bestatigen dat de oud-vlaamsche cronicke over enkele maanden in de Ypersche Bode ver schenen en die naar onze meening wat meer gepeperd was, nochtans al die op spraak niet heeft verwekt. Daarmee sluiten we dit incidentje 'ne storm in 'nen dreupelglas. Verleden week drukten wij de redevoe ring van onzen Senator Mullie over betrekkelijk de voltooiïngswerken van den vaart Yper-den Yzer. Wij geven hieronder het antwoord van den Heer Minister (vergadering van 14 Februari 11.) Nu kom ik tot het amendement van den Heer Mullie, waarbij ik mij zoowel als de commissie aansluit. Wat betreft het aanleggen van het kanaal van Yper naar den Yzer, w?ren de eerste werken reeds begonnen. De belanghebbenden, door den Heer Mullie verdedigd, wenschen dat de noodige globale kredieten werden voorzien om het werk in zijn geheel te voltooien. Wij hadden een alnendement ingediend waarbij een krediet van 6 mil- lioen wordt voorzien. De Heer Mullie vraagt 7 1/2 millioen, denkende dat zulk bedrag noodig is. Ik zal hem voldoening geven en een amendement indienen waar door het krediet op 8 millioen wordt ge bracht. We kunnen niet genoèg onzen Senator Mullie gelukwenschen voor zijne toewij ding aan de zaak onzer vaart en de goede uitslagen die hij bekomen heeft, ten beste voor handel en nijverheid in Yper. De lichaamswarmte van een ge zond mënsch is 37 graden boven nu! en die graad wordt behouden, zelfs bij overgroote koude of warmte van de luchtruimte. Dezer dagen, hadden wij in België tot 22 graden onder nul. zelfs 25 in Arlon. Waar liet warmst wezen kan is in Ethiopië en te Gardaia. in de Sahara. I11 déze laatste plaats. vertelde Mgr Leniaitre. 1111 aarts bisschop van Carthago en die eenige jaren verbleef in Gardaia. als overste der W itte Raters. was liet somwij len zoo warm. dat hij met de blnote hand niet kon vastnemen den belle trekker van 't hospitaal, waar hij da gelijks naar toe ging. Als het erg koud is, om de 37 graden warmte in 't lichaam te bewaren, moet men zich dik kleeden met fourruren en veel vet nemen. De rüssische soldaten, die in onze streken waren, tijdens de laatste oorlogen met Napoleon.... door oude gewoonte aangezet, waren erg vc'ek- kerd op onze roetenkeersen. dewelke zij aflekten of lieten smelten in hunne soep. Van daar dagteekent onze spreuk Soupe a la grais-e de chan- delles Als het zeer warm i-, "t beste is van wijde kleederen te dra den. niever- gesloten, maar niet dun doch in flanelle en opdat het lichaam de warmtegraad van buiten niet nan- nenie. men zweet geweldig, hetgeen het lichaam steeds verkoelt. Voor v.ien koorts heeft, de lichaams warmte is boven de 37 graden. Voor wien dan niet zweet, zijn aangezicht wordt blinkend rood en de warmte graad geweldig hoog; Aan 40 of er boven begint de zieke te dolen en aan 43 of min zelfs i- algemeene r,.gel de dood. Met geweldig te z wee ten. verkoeh het lichaam eti de koorts zakt gemeenlijk. De gazetten dezer dagen meld den dat vijf Oostenrijkers, niettegen staande de hooge koude, dagelijks hun bad namen in de rivier. Gij uivert mis schien, als gij denkt op dat dompelen in ijskoud water. Maar belet dat dit water 20 a 30 graden warmder was can de lucht: Immers, aangezien liet België, heeft de lórt veranderd was in ijs. 't is dat het boven nul stond. Op betrekkelijk kleine diepte reeds, Heeft het water, winter... zomer, den- zelfden warmtegraad, circa 4 graden en daar ook is het niet beïnvloed zelfs onfalbaarheid van den Paus van Rome. als Hij spreekt als opvolger va'1 St I'ieter in zaken die liet Geloof of Ze den aangaan. I11 een der vergaderingen van de Commissie der Kamerrekenu gen van socia'i.-t ö'l>, diet vorengësféld de "bezoldiging '<Ter Ka merleden te brengen van 25 -op 40 dui zend frank!! door de hevigste stormen, die den zee- s|iiegel omwoelen. Als het koud is, de visschen schuilen in liet diepste der rivieren en vijvers betreklijk warm is. omdat het daar Va. De Kervergadering Dynsdag, 12 Februari, vierde men in de Nonciatuur te Brussel, de ver jaardag van des pauzen kroning. I11 de ontvangstzaal, stond een der zeld zame overgeblevene zouaven. die vochten in Castel-Fidardo, in Mentana en aan de Porta-Pia. Kranig en preusch hield hij een pauslijk vaandel: Wit en Gehfw. Er is wederom spraak, dat in 1030 een algemeene Kerkvergadering zal bijeengeroepen werden in Rome, of beter dat het Concilië van 't Vatikaan, geschorst in 1870, causa den Duitsch- Franschen oorlog, zal voortgezet wor den. Fr wierden in het verloop der tijden, 20 algemeene Kerkvergaderingen ge houden; dat zijn samenkomsten van al de Bisschoppen van de wereld, bij eengeroepen door den Paus, die aan wezig is of er naar toe zijne legaat zendt. De beslissingen van die Con ciliën hebben maar kracht, als zij door den H. Vader, opvolger van St I'ieter, op wien C. O. H. zijne Kerk getimmerd heeft, aanveerd en bekrachtigd wor den. Om gemakkelijk de reeks cociliën vriwrt'hrmtlen. liecft irren- de geheimzin-1 nige spreuk Ni, Co, F. Chal, Co, Co. Ni, Co, La, Ka, Ka, Ka li. Li. Yi. Con. Ba. La. Tri wat te zeggen is van 1° NICK'.A, ten jare 325, waar ge doemd wierd het Arianisme, bewe rende dat de Z0011 geen God was als de Vader 2° COXSTAXTINOPFK. ten are 381 3" EPHFSF, ten jare 431. waar ge doemd wierd het Nestorianisme, be werende dat er in O. J. C. twee Per sonen zijn en dat Mariade Moeder Gods niet is. 4" CHAL-CKDOKXK. teil jare 451. waar gedoemd wierd het Eutyches- nisme, bewerende dat er in C. O. H. maar eene Natuur is. 5" COXSTAXTINOPFK. ten iare 553 6" COXSTAXTINOPFK, ten jare 680, waar gedoemd wierd het Mono theïsme, bewerende dat C. O. H. maar ééne Wil heeft. 7" NICEA. ten jare 787. gericht te gen de Oostersche Beeldstormers, voorgangers van onze Watergeuzen. 8° COXSTAXTINOPFK, ten jare 869, gericht tegen den patriark Pho- tius, die de eerste oorzaak was, dat de Grieksche Kerk later voor goed af scheurde van Rome. te weten onder den patriark Michiel (1043-58). 9° LATRAX. ten jare 1123. Dit Con cilie wierd gehouden te Rome in 't pa leis van Kateranen. waarvan zoo veel sprake dezer dagen, en besliste nopens de inmenging der wereldsche macht In 't benoemen der Bisschoppen. 10°. 11" en 12° namelijk in 113('. 1179 en 1215 wierden ook gehouden in 'r pa- leK van LATERAXEN13° en 14". namelijk" in 1245 en 1274. wierden ge houden te LI |OX. St Thomas van Aquienen. zich begevende, op bevel des Pauz'en. naar dit laatste, stierf onder weg, en in dit Concilië wierd aangeno men, hetgeen nogthans niet duren bleef, de hervereeniging der Grieksche Kerk met Rome. 15 VIKXXE, in Yrankrijk. ten 'are 1311, en handelende o. 111. over de af schaffing van de Templiers. U> CONSTANCE, in Zwitserland, ten jare 1414-1418 en liet kon aan de Gaan op dikken en lossen sneeuw is lastig, daar men gedurig diep'er in schiet. In de sneeuwstrekeri gebruikt men sneeuwschoenen Dit is een vlechtwerk van lichte wissen, een hal ven meter of wat meer lang en eer.ige vuisten breed, vastgemaakt onder' de schoenen. Het is niet zwaar en belet totaal het zinken in de sneeuw. De skis zijn lange smalle plankjes, op het vóór-einde wat naar omhoog gekruld. Als men skis onder de schoe nen heeft, men kan rechtstaande in snellen vaart eene berghelling af .-lij - deren. De slijderbaan eindigt op -eene soorte wipplank en men vliegt de ruimte in, om op min of meer verre afstand neder te stuiken op het sneeuwveld. In Chamonix. bij den Mont-Blanc, de Noorweger Petersen deed alzoo, dezer dagen, een sprong van 60 111. 50. Als ze reizen in de siieeuwstn-ken van Mackenzie en Atabaska, (Xoord- Amerika), de missionnarissen hebben een lange breede plank, aan de zijden voorzien van lange smalle z.eilen Op de plank ligt men al het reisgoed en men haalt de zeilen toe met rij-koor- den. Acht, tien tot twaalf koppels hon den, twee en tw.ee voor elkander ge spannen, trekken He slede. Wie het ge trek stuurt gaat nevens den laats ten koppel, juist vóór de slede. Als hij de dieren aanwakkeren 'wil, hij slaat lichtjes deze twee laatste honden, die. automatisch eene hete géven aan de vóórloopers. Deze zetten (Ie beet -ver aan de volgende en op. één oogwenk dus zijn al de honden geslegen of ge beten. (Dat is sedert lang de eerste toepassing van telegraaph zonder draadjes Avonds als men 't nachtkamp inricht, de eenen maken vuur met sperretakken en smelten sneeuw om drinkwater te hebbenanderen kap pen in den sneeuw een langwerpvier- kanten put, eenige voeten diepDit om te kunnen liggen huiten den wind. Na het avondmalen, men werpt wat takken in den grond van den put daar boven wollen dekens. Dan laat men maar de sterren flikkeren en oogsjes werpen. Cinder de hoede des Heeren slaapt men gerust in en komt er 's nachts sneeuw te vallen, 't is een buitenkansje, want die sneeuw-deken verschaft aangename warmte. Van menschen-memorië heeft men in België geen winter gehad, als de tegenwoordige, met zoo lage ti m- peratuur. Mogelijks heeft men er geweten die langer duurden. Zo.» in 1890 het begon te vriezen op Ste Ca- tharina. 25 November en het vroos zeven weken aan een stuk. In dien tijd, een eigenaardige mensch. ontzien de van den Zaterdag versch linnen aan te doen, stropte wekelijks een nieuw hemd boven de andere: En als men hem eens vroeg: Karei, hoe lang vriest het al? Ken, twee, drie, vier. vijf, zes weken, zegde hij, aangezien ik oj) mijn zes hemden tellen kan. De winter van 1124-25 was geheel nood lottig' voor Vlaanderen. De boomen botten maar met Sinxen en half Juni. een geweldige vorst vernietigde koorn en haver, 't Gevolg was een schrikke lijke hongersnood einde 1125. K; rel- de-Goede. die thans regeerde, hevooi 1" Met de lente moet de helft der lan derijen beplant worden met erwten en boonen2" algemeen verbod van brouwen; 3" moeten gedood worden alle honden en ossen. Met 't schieten van 't blad. leed Ju dokus aan jicht, dat is van de ko zijntjes De paster kwam hem be zoeken en zegde o. m.«Judokus, langs alle kanten heeft men u gezegd en herhaald. en als ge wilt recht zinnig wezen, ge moet het nu toch be kennen. dat uwe aartsvijand de al cohol is!» «Ja wel, heer pastoor. Kerk Lhristi de eenheid wederschen- niaar crjj predikt, als staande te lozen ken. zoo lang geschokt door dc woe ling van tegen-pauzen. 17' BAKE, in Zwitserland, ten :are 1431 en voortgezet in de steden van Ferrare en Florence 1 Italië' De her vereeniging der Grieken met pome wierd opnieuw^beslist, maar op nieuw duurde niet. 17" LATRAX. ten jare 1512-1517. verklarende .het gezag van den Paus nog boven dit van een algemeen Ci >n- cilië. 111 't Evangelie, dat men moet ijne vijanden beminnen Goed zoo. Judokus, maar er staat in "t Evangelie nievers geschreven dat gij uwe vijan den moet verslinden!» De Werkman schrijft Op 26 Januari legde partijgenoot Delattre een dagorde neer verzoekende de natuurlijke Vr TRI KXTK. ten jare 1545-1565. rijkdommen van 't land niet aan eenige die veel hervormingen invoerde, veel geldbezitters weg te schenken doch maM- waarheden klaar bepaalde en bijzon- regelen te nemen om de ontginning van derlijk gericht w as tegen Luther en nieuwe koolmijnen in regie te laten doen«. de Protestanten. Dat schijnt ons een w einig onbezonnen. 20" 't VATIKAAN. en te dier gele- De ervaring leert ons dat de Staat steed genheid wierd plechtig verklaard de een zeer slecht beheerder is. i Iemand die voor zijne zaken zqnJer einde putten mag in andermans zakken en geen rekenschap geven moei, voor wie geld geld winnen of geldverliezen van geen tel is, stelt gewoonlijk zeer weinig belang in zijne zaken, en als gevolg daar van is zijne uitbating'altiid dehCt'r.ir. Dat is niet alleenlijk waar in Beigie maar in al de landen der wereld. En wij zien nu dat overal de Staaf Zoo veel mogelijk al die regiën op industriee- len voet aanlegt en dat deze industriali satie de uitbating winstgevend maakt daar waar eertijds de uitbating met aan zienlijke verliezen sloot. Wij herrinneren ons ook de...prachtige uitslagen na den oorlog door de socialis tische ministers in regiezaken verwezent lijkt... en de belastingen die wij mochten betalen om die aanzienlijke verliezen te dempen. Maar wat kan dat de Sosjes baten. Is hun droom niet alleman, zooals in Rus land, onder het teeken van het collecti vism, in de diepste ellende te dompelen. Het ontslag van gemeenteraadslid Boss... heeft voor gevolg gehad in de vervanging van twee roode leden in den Beheerraad der Middelbare School te doen voorzien. Als deze zaak ter bespreking kwam in de Gemeenteraad stelde M. Leuridan (zoogezegde katholieke vlaming) voor deze twee uittredende leden te herkiezen. Ze verstaan malkander toch zoo goed. Maar niettegenstaande de samenspan ning van zoogezegde Katholieke Vlamin gen en Socialisten viel hun plan iri duigen en HH. Delahaye en Bouquet wérden in hunne plaats gestemd. Deze niet te ver rechtvaardigen verloochening van hunne godsdienstige princiepen en Katholiek programma heeft de Nationalisten weinig gebaat. Ze halen er noch eere noch profijt van!! Weet ge hoe. Le Peuple officieel orgaan der Socialisten, in zijn nummer van 7" dezer het besluit kenschetst door de Regeering genomen de interesten op de oorlogsschadevergoedingen terug te betalen Eene onrechtvaardigheid 1 (Une iniquité). En dat onder den tifej De Regeering zal ten onrechte op de kosten der belasting-plichtigen een geschenk van honderd millioen geven aan de dikke geteisterden (gros sinistrés). 'k Wensch aan al de lezers van Het Ypersche Volk tegen morgen honderd kilos te wegen om van dit geschenk te kunnen genieten. Alsof dat niet billijk en rechtvaardig is? Alsof de geteisterden altijd te boffen had den met de handelwijze van de Regeering en de karige verleende vergoedingen Alsof de gelijkheid aller Belgen tegenover het herstellen deroorlogsschade ooit Ver wezentlijkt werd Alsof de oorlog voor de meerderheid der geteisterden ooit eene bron van voorspoed was Maar is Roode Baas Ganzendonck; die als volksvertegenwoordiger onzer geteis terde streek de belangen der geteisterden behartigen moet, te akkoord met Le Peuple 't Ware nog al kurieus dat te vernemen. En wij lachen met de Socio's die aan de belastingbetalers zooveel bezorgdheid wijden... wanneer ze in de oppositie zijn. Want als ze aan het bewind geraken, laten zij de millioentjes rollen... en de belastingbetalers mogen het uit zweeten. ï|C De Ypersche Bode schreef onlangs dat Meester Butaye, de held van Watou, de dankbaarheid der zwijnen gewonnen had. We hadden daarmee wat gelachen. En we hadden ongelijk. Een zwijnhandelaar uit Poperinghe (waar gaat de Ypersche Bode toch hare opstellers zoeken) die veel verstand zaken moet hebben (een zwijnhandelaar is dik wijls een knappe polemist) schrijft in de Ypersche Bode Het Ypersche Volk door mannen van Mee nen en elders opge steld... Die man heeft het op De Werkman gemunt, waarin Missiaen (piston uit het liberaal muziek van Meenen) wekelijksch een wereldvermaard artikel schrijft. Maar hij durft het niet zeggen. Dat is 'n trek hé E11 na die kostelijke inlichting, en wat over de dankbaarheid der zwijnen uitge weken te hebben (want die zwijnhande laar is nog psycholoog op den hoop toe) geeft de zwijnhandelaar ons nog de vol gende raad Dan moogt ge voort krui pen onder de zweep van uwe Staatskatho- lieke meesters Ja, zooals uwe dankbare zijnen onder de zweep van uwe Nationalistischen Meester. Roode Baas Ganzendonck kan ons artikeltje niet slikken. Zijne woede doet hem de ziel van Kwibus naar de Hel doemen uit hoofde van Anseele's majesteitschennis. (Als zij maar naar den hemel gaan Er zal meer vreugde in den hemel heerschen voor een teruggevonden schaap als voor duizend rechtvaardigen De Waarheid kwetst en den nagel heb ben wij op den kop getroffen. Maar

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1