Ge m ei Prijskamp Romeinsche Statiën CÜeet ge tuot ORANJE BOVEN SNIPPERINGEN 51e Jaar. - Nummer 9. 30 Centiemen. Zaterdag 2 Maart 1929. I N'. Bij vergissing wierd deze kerk ingegeven voor de IX statië. den F), nderdag der eerste week van de lasten, op welken dag er statië is in Jt Laurentius in Paneperna of Panis- De Violo-Pianola doet haar effekt. De Opstelraad van de «Werkman» krijgt veel betere en beschaafder manie ren. La musique adoucit les rnoeurs Te beterTe beter "Waa-om is Meester Butaye in 1918 met De Schaepdry- ver, Var. Sant en anderen niet overgeloopen Verleden week drukten wij onze verwondering uit aangaande de verscheidenheid der opstel raadsleden van De Ypersche Bode Verleden week immers kregen wij een puik artikel te lezen van 'nen zwijnhandelaar over dierenpsychologie en over politieke aan gelegenheden. Wij waren avertuigd dat die zwijnhandelaar-collaboratie een rekord was dat nooit zou kunnen geklopt worden. Maar we waren mis! Na den zwijnhandelaar komt nu in de Ypersche Bode Georges Monballiu-Bailey, reser vekapitein veldpriester oorlogs-oudge- diende van het leger der V. S. (ouf aan de pen. Wij wiiien een eerlijken kiesstrijd voeren», schrijft de Ypersche Bode en het monopool van de persoonlijke aanvallen overlaten aan de cirkelmannen (wat is dat voor Vlaamsch of Vlaams en hun week blaadje In het kiesfonds der Yper sche Bode lezen wij Over veertien dagen in de De Werkman schrijft ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 ff. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk vcor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3® Zaterdag der maand, van 9 J4 tot 12 uur, in de» Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in j «HET YPERSCHE VOLK I lil Zondag. XIX statie in St Lau- ientius buiten de muren. [I r jema. Deze laatste kerk is gebouwd op de laats, waar St Laurentius gemarteld loJiérd. De rechter had hem veroordeeld |n verbrand te worden en ten einde marteling smertend ën langdurig te aken. moeste het geschieden op een ster en met een kiein vuur. De mar- u tiaar, met Gods Gratie kon geniak- elijk de pijnen uitstaan en zelfs had ij den moed om te schertsen met ijne beulen, want als hij nu reeds t |n tijd aan 't vuur blootgesteld was, ([egde hij: Langs dezen kant ben ik boeg gebraden, draait mij eens. I laurentius stierf, den 10 Augustus en en wonderbaar samentreffen, den acht van 10 Augustus ontwaart men Ij larlijks veel dwaal- of springsterren, oodanig dat de kenners somwijlen o éggenVan den nacht gaat het ster- én regen. In St Laurentius buiten de muren, waart men de reliquien van den dia- |en-martelaar en de steen waarop zijn «ster stond. In die kerk, namenlijk '"lil de zaal, zoo wijd als de kerk en nu ■plegen achter de choor, is 't eenvou- Ig graf van Pius IX, die per testa- ment bepaald had, dat hij moest begra- len worden in St Laurentius, maar in [en uiterst eenvoudig graf. Dien Mvensch heeft men volbracht, maar de atholieke wereld, die daarmede zijne «ewondering voor den grootén Paus liet uiten kon, heeft de zaal, waar het iraf staat, op kunstvolle en zeer rijke tij ze doen versieren. XX® statië, den Maandag, in St Mar- cene wei-edele vrouw der eerste tijden, Mie zaak uitspraak doen, wat groote- Ste Lucina. jujks de Erembduten verbitterde, diti 't Is de derde der vier kerken Sint zegden Hij wil ons slaven maken Laurentius toegewijd. Hier bewaart IWat c!ien haat. n°S vermeerderde, men den rooster, terwijl in Laurentius D\as de straf, die. Karei uitsprak, na buiten de muren bewaard wordt, de toen nog de eerste der cm, steen waarop die-rooster stond. De pastoor dezer kerk is, als dusdanig kardinaal ên Kardinalen-priesters XXV statië, den Zaterdag in S. Su- zanna. Deze heilige is niet de deugdzame vrouw van Babvlonië, waarvan spre ken de boeken van het Oud-Testament, maar eene martelares, dochter van St Gabinus en nicht van St Caius, paus. Omdat deze ingericht wierd in het htfis van haren vader en nevens het huis van Oaius, men noemt ze somwij len ad duas domos bij de twee huizen Q eene der oudste kerken van Rome, gesticht -door St .Marcus, patts ""(337- p4ü) ter eere van zijnen patroon den SKvangelist. Onder het Hoogaltaar bewaart men de reliquien van de H. H. "Malon en Sennen, edele personen, in Rome gemarteld. i XXP statië, den Dynsdag in Ste Pu- identiana. Volgens oude overlevering Ste Pu- fJcntiana en haar zuster Ste Praxedis paren kinderen van Senator Pudens, wiens woonst stond waar nu deze ker ke slaat en bij wien zoude St Pieter. ten minsten voor een zekeren tijd, ver bleven hebben. De Senators en an- flere hooggeplaatste mannen van 't oud Rome. hadden noch autos noch rijtui gen, om zich te doen voeren naar de leestplaatsen en zij deden zich dragen, jtloor hunne slaven, in hunnen senato- rialen zetel, opgesmukt met elpen been (ivoor), alsook met goud en zil- jveren versierselsde Sedes Curulis. [Nevens hen droeg men gröote waaiers fin kostbare pluimen, om eene koelende (luchtverplaatsing te veroorzaken en [de vliegen te weren. Senator Pudens nu hegeerde dat St Pieter, op de groo tte dagen, Mis zoude celebreeren in de prachtigste zaal van zijn paleis en dat (lij dan daar zijn intrede zoude doen, gedregen op zijnen sedes curulis en vergezeld van waaier-dragers. Die ge woonte is blijven bestaan tot den dag Jfaii heden, en als de Paus in plechtige statië zijne intrede doet, b. v. in St Pieters kerk, hij is gedregen op de l«Sedes gestatoria (d. i. draagstoel) [en nevens hem houdt men twee groote [waaiers, gemaakt van witte struisvo- [gelpluimen. De oude sedes curu- Ilisvan St Pieter is hedendaags be- f vat in een grooten bronzen prachtze- I tel, hooge verheven boven het altaar 't einden St Pieters kerk en onder- j steund door vier standbeelden, die ver- Ilieelden vier kerkleeraarsAmbrosius tn Augustinus (twee westersche) [Athanasius en Chrysostotnu» (twee loostersche). Dit altaar noemt men [het altaar van St Pieters Stoel. I XXII® statië, den Woefhsdag in St Sixtus. St Sixtus was de Paus waarvan Sint j laurentius de dienaar of diaken was. Als de beulen St Sixtus leidden naar de catacomben, om hem daar te onthoof- <ien op zijn bisschoppelijken zetel, hier [ontmoette hij St Laurentius, die I vroeg: X ader, waarom gaat gij ter slachtofferande zonder uwen diaken? I— Wees gerust, mijn zoon, antwoord-, i de Sixtus, binnen drie dagen, zult gij een hevigeren strijd dan ik te leveren I hebben. En drie dagen later roosterde Hen Laurentius. I XXIIP statië, den Donderdag in St Cosmas en Damianus. I Deze waren twee geneesheeren. ten Lre 303 gemarteld onder Diocletianus. Het portaal der kerk was den ouden ■pgodentempel, waar men vereerde Romulus, handiet, stichter van Rome 4X) jaar vóór onze tijdrekening. ^an den naam Romulus komt de naam der stadRoma. XXIV statië. den Vrijdag in St Lau bij-patroon van 't Bisdom Brugge. Feestdag op 2 Maart. Zijn vader was St Knuüt van Dene marken, zijne moeder Adelaide, doch ter van Robrecht-de-Vries, stichter van onze St Pieterskerk. Zijn vader stierf den marteldood in Denemarken, ten jare 1086 en konin gin Adele, met Karei haar kind, vlucht te naar Vlaanderen. Karei verbleef aan 't hof van zijn groot-vader Robrecht-cle-Vries (rond 1092) en van zijn oom Robrecht II van Jerusalem. Samen wierd hij opgevoed met Balduinus Hapken, zijn ooms zoon, geboren in 1091. Als Karei 18 jaar was, (in 1102) be devaarde hij naar 't H. Land, waar sedert drie jaar de Christenen, met de inname van Jerusalem (1099) totaal meester waren. Bij 't afsterven van zijn oom Ro brecht ff, (1111) Balduinus* "Hapken, zeven jaar jonger dan Karei, volgde zijn vader op en wierd in 't bestuur van 't graafschap geholpen door Karei, die mede-regent wierd. Een zijner eer ste daden, waarschijnlijk door Karei ingegeven, was het uitroepen der landsvrede o. m. Niemand mag 's nachts in een anders huis inbreken. Niemand, buiten de dienaars des graven, zoo als de baljuws, mag gewa pend zijn. Brandstichting en moord wordt met den dood gestraft In 1118, Balduinus gekwetst in Eux. (Normandie) wierd overgebracht naar Rouselare, waar hij al de grooten des lands samenriep en Karei als grave deed erkennen. Hij zelf wierd monnik en stierf 't jaar daarna (1119). Als Karei nu' als graaf regeerde, na zijne menigvuldige tegenstrevers tot ruste gedwongen te hebben, muntte hij uit door zijne liefde tot den arme: Alle morgenden, vóór zich naar de kerke te begeven, kwam hij in den koer van zijn paleis, deelde almoesen en kleederen uit aan de armen... ging dan ter kerke, bad ten gronde liggend de zeven boetspalmen ter uitboeting zijner vroegere zonden (waar schijnlijk het deelnemen aan steek spelen. hetgeen door de Kerk verbo den was) en hoorde mis, O]) zijn bidbank lagen er muntstukken, die de graaf zonder om- of opzien aan de bij komende behoeftigen uitdeelde. We der te huis zijnde, aanhoorde Karei alwie kwam klachte doen, geringe zoowel als aanzienlijke personen en sprak vonnis uit, volgens alle recht- veerdigheid. Bij de maaltijden waren er altijd, nevens de grooten van zijn hof, dertien armen aan tafel. Karei was niet heerschzuchtig. Het vierde jaar van zijne regeering (1122), weigerde hij koning van Jerusalem te worden en wat later aanveerde hij ook niet de weerdigheid van koning van Rome, hem toegekend door de zeven keizers van 't Heilig Keizer rijk en uit hoofde waarvan de Paus hem kronen zou. tot keizer van 't Wes ten. Karei was krachtdadig in zijn be stier: Er was een zeer kwade winter in 1124-1125; de boomen botten maat na Sinxen en half Juni, een geweldige vorst vernietigde koorn en haverde hongersnood woedde einde 1125; Ka- rel veerdigde uit de volgende bevelen 1°) In de naaste lente, moet de helft van de landerijen beplant worden met erwten en boonen, (omdat die vruch ten kloek zijn en eerst rijp). 2°) Xie- vers mag er hier gebrouwd wórden. 3°) Alle honden en ossen moeten ge slacht worden. Aan 't hof van den graaf, leefde men zeer zuimig, hetgeen mogelijk miek, dat men daar dagelijks 130 armen voedde. De graaf doorreisde zijn land, om overal de noodlijdenden te helpen en alzoo hier in Yper, deelde hij uit op een dag 7800 brooden. De machtige familië van de Erembouten, waarvan Berthulf, zonder priester te zijn, proost was der kanonikken van St Donaas en kanselier van Ylaandren, kende zich ten onrechte edeldom toe. Om aan een klachte te voldoen, zou *wtiu* in Lucina, opgericht door I Karei, volgens het bestaande recht, in zijne terugkomst uit Aquitanië. tegen Busschaert. baljuw van den graaf en Berthulfs neef. Karei teugkomende uit Vrankrijk, in 1127, kwam langs Yper, ti jclens den jaarmarkt, beginnen de dan Óen 22 Februari en zijnde nu de Kattenfeest Hij kocht er een zil-j veren beker- aan de Lombardiersche kooplieden en te Yper aanhoorde hij de klachten der schamele menschen.. die in 't Noorden, tijdens zijne afwe zigheid door de grooten benadeeligd geweest waren. Niettegenstaande den raad der priesters, die vreesden voor Kareis leven; vertrok hij naar Brugge, zeggende; 't Is eene schoone dood, sterven voor de Rechtveerdigheid en te Brugge op 28 Februari, omdat hij de landsvrede gebroken had met oorlog te voeren tegen de Van Straten, op St Andries, veroordeelde hij den baljuw Busschaert, tot scha-vier. d. i. hij deed dezes kasteel oplaaiën en af breken. Vier dagen later, den 2 Maart, Bus schaert, handelende in den naam der Erembouten, die tegen Karei Veete gezworen hadden, vermoordde den graaf in St Donaas kerk, gedurende de mis. De samenzweerders, die. belegerd eerst in den Burg, daarna in de kerk en eindelijk in den toren van St Do naas, tot overgave gedwongen wier den, wierden te Brugge gehalsrecht, uitgenomen eenigen, die konden vluch ten. Onder dezen was Berthulf, de welke gevangen wierd in 't zuiden van Vlaanderen en naar Yper gebracht. Mën doodde hem te Yper op de markt en hij wierd begraven in de abdij van Voormezeele, waarschijnlijk omdat een pater dier abdij hem bijstond in zijne laatste stonden. N. Getrokken uit het boek -van kanonik DuclosKarel-de-Goede. grafzerkjes van heldenhulde, de subli mes deserteurs in een woord, er ont breekt niets aan het factum Borms onrechtvaardig veroordeeld wordt vergeleken aan... Georges Was hington, de stichter van de Vereenigde Staten en het Bormsproces is een schand-' vlek voor Belgie. De beschaafde wereld zal dit geding op gelijke hoogte stellen met de rechtspraak in achterlijke landen I B;j Erfurt) in Duitschland> twee L' (jonge arbeiders namen plaats-in een En zeggen dat men ons leert dat m |on[jdraaiëhden 1>ak (d{! centrifuge) whisky meer verbru,tt v A geen America wordt. 't Is om er niet wijs uit te geraken. Dat het publiceeren van de Archieven van de Raad van Vlaanderen de Yper- sche Bode op de maag weegt, kunnen we verstaan en aanvaardenmaar dat ze Georges Monballiu Bailley reservekapi tein... enz. noodig hebben om al dien flauwen praat uit te zeeveren dat gaat ons te boven. Voorwaar ik zeg het u: de zwijnhande laar schreef beter. Om hare jonge krachten aan te zetten tot propaganda De Ypersche Bode drukt Dat elkeen, even stil, even recht zinnig en even eerlijktrouw (iedereen naar zijn geweten en middelen) zooals ons, doe EVEN STIL d. i. spreekt niet van de TOELAGE voor de H. Hertefeesten van Yper,die wij niet hebben willen stemmen, noch van de vereeniging van VLAAN- DREN MET HOLLAND, hetgeen wij bedoelen en voor wat wij werken. De mode is aan de prijskampen. Om die mode te volgen heeft de Opstel- raad van het Ypersche Volk besloten ook een prijskamp uit te schrijven. We stellen dus de spitsvondigheid onzer lezers en lezeressen ter beproeving en stellen de volgende vraag WIE DE EERSTE, TEN LAATSTE TEGEN DINSDAG AANSTAANDE het juiste antwoord aan den Opstelraad van Het Ypersche Volk laat geworden, wint 'nen schoonen prijs. Als de wa.re leer nu van Amerika komt, dan zijn wij om zeepe. Onder den vorm van 'nen open brief aan de Ligue pour l'Unité Beige die de archieven van den Raad van Vlaande ren ui'gaf geeft die reserve-kapitein veld priester oorlogs-oudgediende lucht aan zijne... amerikaansche gevoelens nopens Belgie en Vlaanderen. En 't is me iets. 't ls voor de Ypersche Bode drie dikke kolommen gazettevulling. Al het blagaai en lawaai dat men in Schelde en West-Vlaming en andergelijke se- rieuse dagbladen lezen kan, wordt in eenen romantischen hutsepot gedraaid tot meerder eere van de Amerikaansche objectiviteitsgaven en critieke geest. Het ophemelen van al de activisten en verraders, de verdrukking van Vlaande ren door Belgie, het zelfbeschikkingsrecht der kleine nationaliteiten, de behandeling der soldaten aan het front, de zaak der Wij zullen wachten en ze naar hunne daden oordeelen, want tusschen woorden en daden is er somtijds, zooniet altijd, nog al een groot verschil. Het vooruitzicht van dien eerlijken kiesstrijd verheugt ons. We zullen maar kordaat bekennen dat we tot nu toe daar weinig van te zien kregen. Opdat het lasterblad Het Ypersche Volk wat schoonere manieren zou heb ben... 1,00 fr. De wensch en lust ons betere manieren .e zien krijgen moet maar kiein zijn. Of misschien is de onderteekenaar, de milde onderteekenaar, bewust dat er aan onze manieren weinig te veranderen vait. Maar het lasterblad We zullen eenen eerlijken kiesstrijd voeren 't begint goed. Maar we verwachten ons wel aan al die mondeling- sche eerlijkheid. Ypersche Bode aangaande de Ro- meinsche kwestie schreef de Schuifelator die wekelijksch aan zijnen windmolen draait en zelfs er zooveel reeds aange draaid heeft dat al zijn draaiend werk om de knoppen is en piept als 'nen ouden koffiemolen (qui chasse l'esprit aftrappe la bêtisse, zegt 'n fransch spreek woord) een zeer oneerbiedig artikel. In het laatste nummer gaat het er over iets meer serieus. Hoor: «...doch leeren we schoon worden opdat al de twijfel achtiger! onweerstaanbaar naar ons (sic) en via ons (resic!) naar de... Heilige Kerk en God zouden worden gemagneti seerd Ongelooflijk en toch waar Maar 't is niet alHet is meer dan tijd met alle kleinburgerlijkheid in het Katholicisme op te ruimen. Er moet ge zonde katholieke actie komen totaal boven en buiten de Belgische Staats- katholieke partij Maar van de gehoorzaamheid aan de geestelijke overheid wordt geen gewag gemaakt. Die gehoorzaamheid schijnt ons immers de eerste plicht van eenen katholiek en we denken dat het best is eerst zelf in orde te zijn vooraleer zich uit te rusten om de twijfelachtigen naar ons (hé, hél!) en via ons naar de Kerk te magnetiseeren Maar voor deze mannen is die gehoorzaamheid slechts bijzaak. Leeren we toch Katholiek zijn... vervolgt de Ypersche Bode Is dit eene bekentenis of een belofte van bekeering Beide veronderstellingen doen ons evenveel genoegen. Te Yper is er spraak van de meerder heid van den raad, de meerderheid van waarmede men het sap uit de suiker pulpe jaagt en wilden karoussel spelen. Korts nadien, als men den trommel stil legde, vond men er twee lijken. Gazetten spreken van dood door lucht druk, maar de reden moet elders ge zocht worden. Gelijk in een melkaf- roonier de melk ontbindt en de zwaar ste deelen verst van het center gejaagd worden, alzoo zullen ook hersen en vloeibare stoffen van hun lichaam ont bonden geweest zijn en den dood ver oorzaakt hebben. In Londen zegde een wetenschSip- lijke voordrachtgever, dat de zon ver dampt en per minuut 250 millioen ton nen stoft'e verliest. Mogelijks ver mindert zij per minuut van zooveel tonnen in omvang, maar het is niet door verdamping maar door inkrem- ping. Wat immers uitzet of verdempt slorpt warmte op denk op water, dat men in stoom verandert, door ge weldige warmte aan 't water over te zetten en aan ijzer dat men uitzet met te doen gloeien. Wat inkrempt straalt warmte uit en 't is alzoo dat de zon ons warmte verschaft. Zonder zon is op onze aarde alle leven onmogelijk. Veronderstel clat de zon uitdooftGeen klaarte meer, ten zij van cle sterren»;— geen regen meer - geen winden meergeen groeite meer bij de planten; -geen electrici- teit meer 5geen warmte meer en na kortê VvekFn.' ïiléttë'^ensfaan'ïlë ""alle kunstmatige warmte, zouden alle menschen en dieren sterven van de koude. De zon, die alzoo broodnoodig is om 't leven te bewaren op aarde, is een prachtig zinnebeeld van den Almógen den God. Aan God hebben alle schepselen te danken het bestaan: In Eo sumus en het bestaan: Tn Eo movemur Moeste God ophouden van de schepselen te ondersteunen, op het zelfde oogenblik, keert alles, buiten Hem. weder tot den niet. De chineesche Pater Ma Siang Pal heeft in het chineesch vertaald de geschiedenis van de H. Theresia van 't Kind Jezus, dewelke zij zelve schreef. >1: In Alaska Noord-Amerika) heeft men uit het ijs ontgraven een olifants tand, lang 11 voeten en 2 duimen(dus meer dan 3 meters) en wegende 300 pond (dus 150 kgr.) Deze tand moet toebehoord hebben aan een vóór-zond- vloedsche Mamouth. soort van over- groote olifant; (men zoude nu zeggen super-olifant). Vóór honderd jaar, overhandigde men aan den natuurkundige Cuvier, eenige groote uitgedolvene beenderen. Deze nu ze vergelijkende met soort gelijke beenderen maar veel minderen, gat" de beschrijving van het dier, tot hetwelk ze moesten behoord hebben. Dat doende steunde hij op de weerga- looze orde. die men in de Schepping aantreft.Wat later vond men begraven en geheel wel bewaard in het ijs der noordelijke streken, een dier geheel en gansch overeenstemmend met Cu- viers beschrijving en van welke soort er nu geen dieren meer leven op onzen aardbol. De gazetten kondigen aan, dat de Italiaansche spoorwegen een pracht- trein verveerdigen, ten gebruike van Zijne Heiligheid den Paus. Pius IX bezat een pracht-wagen. waarmede Hij eenige zeldzame en korte reizen gemaakt heeft. De voorzaat van Pius IX was Gregorius XVI, overle den 1 Juni 1846. Op die datum kon de bevolking, die de minderheid van den men niet van België reizen naar Rome raad bekampt (tot nu toe verstaat Kwi-jper trein, maar de verbinding per te- bus niets, ondanks zijnen zeventigjarigen legraat" bestond reeds. Kardinaal leeftijdomdat deze de ongeëvenaarde Sterkx, aartsbisschop van Merhelen, schaamteloosheid heeft, als minderheid ontvong 's morgens ten 8. per draad geheel alleen iie stad te willen besturen.» j mare. het nieuws van het overlijden Wij zijn volkomen te akkoord dat des pauzen en de uitnoodiging om naar moest Roode Baas Ganzendonck Mis-Rome te gaan. ten einde deel te nemen siaen een schepenzeteltje weten te ver- aan de pauzen-keuze. Met den noen overen (maar zijne verwachting werd op verliet hij Mechelen per Cha;se de bittere wijze teleurgesteld) de zaken der poste d. i. de post-sieze en per peer- stad veel beter zouden bestuurd zijn en... denrijtuig moest hij die lange reis zijn hoogmoed bevredigd. doen, al over Namen, Arlon, enz. Hij Maar naar ons gedacht werd het sche- was nog maar de Alpen over en aan- pencollege toch met eene meerderheid gekomen in Milanen. dus wat meer of van stemmen gekozen en we moeten be- halfweg, toen hij vernam dat Kardi- treuren dat, om persoonskwestiën, eene naai Mastaï gekozen was en den naam partij, die aan die. stemming het huidig aangenomen had van Pius IX. schepencollege steunde, zich in de oppo- Zulke reizen waren lastig, maar sitie wierp en zoodoende het bestuur van dichterlijker en leerzamer dan onze de Stad onmogelijk maakt. hedendaagsche snel-vluchten. Met deze koude dagen, sneeuw en ijs verwekkend tot in de zomerlan den, heeft men als eene buitengewone zeldzaamheid aangestipt dat er ijs vlakten te zien waren in Egypte Wat niet buitengewoon zeldzaam is, is dat men in de zandvlakten van de Sahara-woestijn, 's morgens ijs kan vinden op de bovenste laag van eene waterkruik, daar waar men den dag er vóren kon eieren koken in t zand, met ze eenvoudiglijk te leggen in de zon en te dekken met een laags- je zand. Dat schijnt ongeloofbaar en 't is toch verstaanbaar. Het droog zan^ zet moeilijk de warmte over Dus als de zon in dë woestijn blakert dë bovenste lagen van 't zand worden ge-> weldig warm; maar zetten die warmte niet over... diep in den grond, en in dat gloeiënd zand kookt men eieren, 's Nachts, bij klare lucht, de bovenste lagen verliezen snel hunne warmte. - door uitstraling, en daar er geen nieuwe warmte komt uit den diepen, ze .dalen gemakkelijk onder nul. In de duitsche streek van Meck- lemburg.twee jonge meisjes waren van een dansfeest naar huis getrokken met ernstig bevrozen voeten, dat is dat die voeten was-wit waren en gevoelloos. In plaats van hunne voeten te wrijven met sneeuw en daarna te Iraden in ijs koud water, hetwelk met stilaan zoude verwarmen, ze dompelden ze in'bijna kokend water. Van het een meisjé de kuiten sprongen ópen en het is er van gestorven, van het ander heeft men moeten beide voeten afzetten. :K De auto is een bewonderings- weerdig getuig. Het vernuftigste deel er van is bevat in de lensvormige kas (d. i. een platte ronde doos) die men ontwaart midden den as der achter wielen. Daar in schuilt -de differen- cieele as die maakt dat de motor automatisch, 't is te zeggen van 't zelfs, de twee "aChtëiAf iëlW èveii snel doet draaiën. als men in rechte lijn vooruit snort; die maakt dat het achterwiel rechts sneller draait dan het achterwiel links, als de auto links zwenkt; die maakt dat het achterwiel links sneller draait dan het achterwiel rechts, als de auto rechts zwenkt. Had de auto geen differencieele as men zoude nooit mogen kort draaien en snel, wilde men niet omkan telen. De uitvinder van die soorte as is een koetsier van Parijs, die be merkte dat zijn rijtuig zoo veel te lij den had in het zwenken en draaien. St Fiacre is eene heilige, die veel vereert wordt in eene kerk gelegen bij Parijs. Gedurende zijne noveen, kon men altijd rijtuigen huren, om er naar toe te rijden, in eene afspanning van Parijs, die de naam droeg: In St Fi acre en van daar, eerst de huur rijtuigen rijdende naar die bedevaarts plaats wierden betiteld: Fiacre en na derhand alle huurrijtuigen. Wat neg te bewonderen is, in sommige autos, is het stelsel, dat de mengeling van lucht en benzine ver andert volgens 't weder en volgens de hoogte waar men rijdt. Wat den auto vooruit helpt zijn ontploffingen. Voor ieder ontploffing moet gemengeld worden een zeker hoeveelheid lucht en benzine en de piston in den cylinder moet vier maal, van het een tot het andere uiteinde geschoven worden. Een eerste maal om lucht en benzine in te zuigen en een tweede maal om ze samen te pressen een derde maal na de ontploffing, deze verwekt veel war me dampen, dewelke uitzettende den motor vooruit helpen een vierde maal om deze laatste dampen het luchtruim in te blazen. Als de barometer leegt moet meer lucht ingezogen worden, alsook als men in de berg- of heuvel streken hooger rijdt. Kardinaal Merry-del-Val was staats-sekretaris van Pius X, en deelde mede in 't jaar 1928, ter gelegenheid van den 25® verjaardag van Pius X veretting tot het Pousdom, wat hij wist nopens het vóórzien van den groaten oorlog door dezen heiligen vader. Pius X heb ik dikwijls hooren zeg gen, tijdens de gehooren, toen ik ge roepen was aan zijne zijde, dat wij naar een grooten oorlog gingen, die in 1914 zou uitbreken. Bij 't een of ander droevig nieuws, had hij de ge woonte te zeggenDat is niets nevens wat ons te wachten staat, bij den oor log, die nakende is. In de maand Mei 1914. aan den gezant van Bra zilië, dien Hij in afscheidsgroet ont vong. omdat deze diplomaat naar zijn land terug geroepen was, zegde Pi us X Gij hebt geluk, dat gij Europa op dit oogenblik verlaten kunt. Gij zult toch de ijselijkheden niet zien. die over Europa komen zullen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1