Cavalcade vao Half-Vas Prijskamp Romeinsche Statiën CUeet ge ouat SNIPPERINGEN 51e Jaar. - Nummer 10. 30 Centiemen. Zaterdag 9 Maart 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper La Philosophie de l'His- toire d.i. waarom moesten die docu menten gepubliceerd worden dren door Holland. Bovenge melde Standaard schrijft immers Zon der twijfel was de publicatie, volgend op de zitting te Utrecht, bedoeld om de atmosfeer tusschen Nederland en België te vertroebelen. De groeiende toena dering, welke gedurende de laatste weken duidelijk moest blijken, diende te worden verhinderd, opdat tusschen Brussel en den Haag geen verdrag tot stand zou komen Het Fransch-Belgisch Militair Akkoord De Werkman schrijft ('t Men vraagt ook ons oordeel over het volgend gewichtig, zeer gewichtig (niet waar roode burgemeester- of sche- pencandidaat vraagstuk het zelfbe schikkingsrecht van het volk in verband met... (kunt ge het raden?) de samen stelling van het Ypersch Stadsbestuur Dat is me nen oppergaaiWie dat uitge vonden heeft verdient zijn standbeeld te Yper in... rood marmer. De Werkman verklaart Missiaen schrijft een hevig arti kel tegen de nationalisten. Meester Butaye heeft zijne kiescampagne ingezet. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK gsyji as«% raimttwp^ IV* Zondag in de Vasten. XXVI* statië in de kerk Kruis van Jerusalem of S. Croce, opgericht (if. - keizerin H. Helena, moeder van Cor-tantinus, eersten christen keizer var: Rome, in haar paleis bij St Jan van Lateranen. De grond onder den vloer wierd aan bracht uit Jerusalem. Men bewaart er een Nagel van C. O. H. Kruisiging. De H. Helena vond waarschijnlijk vier nagels, samen met het H. Kruis, in een citerne-put tusschen Calvarië en den stadsmuur. Een der vier nagels zoude zij. geworpen hebben in 't water, om een tempeest te bedarenvan een tweeden, zoude zij een gebijt hebben doen verveerdigen voor Constantinus' oorii igspeerd en den derden, zoude zij doe uitslaan hebben tot een ijzeren ban die versierd met goud en edel gesteenten keizers kroon was én die nu Je vermaarde ijzeren kroon is van Italië. In deze kerk bewaart men ook het kruisplankje I. N. R. I. of beter wat er van overblijft met het opschrift ((Irieksch) UNEPAZAN; (latijn NE- RAZAN, en eenige hebreeuwschc let- ler...' alsook den wijsvinger van Sint Thomas, denwelken den apostel plaat ste in de handen wonden van de ver rezenen C. O. H. XXVIP statië. den Maandag in F kerk der Vier gekroonden. I Dezer vier is de naam onbekend en het waren officieren van 't romeinsch leger. Bij hen wierden begraven vijf beek;houwers, gemarteld omdat zij, 'weigerden een afgodenbeeld van Escu- lape te verveerdigen en zij worden aanroepen als de patronen der bouw- werklieden. XXVIII6 statië, den Dijnsdag, in St Laurentius in Damaso. 't Is de vierde kerk aan St Lauren- Itius toegewijd. j. {Zie: 1° week, den Donderdag... in l'aru-perna, plaats der marteling. III® wu:k. fleji,ZonJs.p;.buiten de niurep waar de relïquien berusten; den Vrij dag... in Luciua, waar de rooster is. Deze kerk wierd opgericht door Paus Damasius, in de IVe eeuw. Boven het altaar van het hoog koor is het 'Crucifix, vóór Hetwelk de H. Brigitta, vermaard door de vèropenbaringen 110- Ipens C.O.H. zijne bittere T'assië, dik- wijls had. In deze kerke celebreerde meermaals St Carollus Borromens en St Franciscus Xaverius prak er. Wierd hier begraven graaf Rossi, mi nister van l'ius IX, die, weinigen tijd vóur de vlucht van Pius IX uit Rome, vermoord "wierd in 1848. XXIX0 statië, den Woensdag, in St Pauwels-buiten-de-muren. Deze kerk is een der vijf groote Basilieken, gebouwd boven het graf van St Paulus. Deze apostel wierd het hoofd afge slepen op eene halve uur van hierhet hoofd viel op den grond, bonsde twee maal op, en op de drie plaatsen waar het hoofd den grond aanraakte, sproot ieene fontein, dewelke nu nog water genven. Dit Heiligdom noemt men St Pauwels-drie-fonteinen. In de basiliek, buiten de muren, zijn er 80 groote kolonnen, van een stuk, het geen de indruk geeft van eenen zeer uitgestrekter; tempel, terwijl St Pie ters, die veel grooter is, met het eerste (•aanzicht, klein schijnt, omdat er maar 10 groote pilaren te zien zijn. XXX6 statië, den Donderdag, in St Sijlvestre, paus, die tijdens Con stantinus... de eerste kerken van 't Christendom inwijddeLateranen, St Pieters, St Pauwels en wiens feest dag gevierd wordt den laatsten dag van 't jaar. Deze kerk noemt men ook in Capite, omdat men er bewaart een deel van den schedel van St Jan- Kaptiste, en in dit heiligdom berus ten de reliquien van Tarcisius, den misdiener, die vermoord wierd, omdat hij niet overhandigen wilde aan heide nen het H. Sakrament des Altaars, dat hir heimlijk droeg naar martelaars, die in 't gevang hunne marteling afwacht ten. XXXI6 statië, den Vrijdag, in Ste Bibiana. Ware deze kerk staat, noemde men eertijds de plaats ad ursuiii pileatum den bemutsten beer soort Bertje van de Logië, en Jaar stond het huis van den prefect Flavianus, vader van Ste Bibiana. Kla- vianus wierd gebannen door Julianus- Jen-apostaat, nadat deze had doen ont hoofden Ste Daphrosa, vrouw van Fla vianus, en doen geeselen tot den dood hare dochters, Ste Bibiana en Ste De- metria. XXXII6 statië, den Zaterdag, in St Niklaais-in-carcere. Eertijds stond er hier een gevang. In de kerk berusten de reliquien van M Marc en St Marcellinus, die gena geld wierden op een galgenhout en die Jaar op, één dag en ééne nacht, gedu rig lofzangen zongen. Dat martelaars zongen gedurende fiunne marteling bewijst dat God bij staat al wie zijnen plicht volbrengt en dan gemakkelijk maakt zelfs wat on mogelijk schijnt. Tot aan de laatste herziening van 't Kerkelijk Recht, verschenen gedurende den groofen oorlog, was de wet der der vingen in de Vasten Van Asch-Woensdag tot Paschen, geen vleesch, geen melk, geen eieren, enz., zelfs niet de Zondagen. Maar alle jare wierden er dispensatien afgekondigd Het is toegelaten vleesch te eten den Zondag, Maandag, Dinsdag, Donderdag... het is toegelaten eieren te nutten alle dage, uitgenomen Goeden Vrijdag, enz. Omdat de wet nu veel verzacht is, is het niet meer noodig dispensatiën te ver melden, uitgenomen voor zekere perso nen. Als wanneer de wet der dervingen, in al zijne strengheid onderhouden wierd, men oordeelde het goed wat uitspanning te nemen vóór men den boete-tijd in trad en alzoo waren er feestlijkheden, in al de Katholieke landen, niet in de protestant- sche. Die feesten noemde men Carnaval... d. i. val(e) vaarwel Carna (van Caroaan 't vleesch. In Rome waren er, met toestemming der Pauzen, volksfeesten, den Zondag, Maandag en Dinsdag vóór de Vasten. Verkleed, maar niet gemaskerd, mocht men ter strate komen en één dag wierd er gevochten met bloemen en één avond «geschermd» met kaarslicht. Ieder een droeg eene brandende keers men trachtte de keersen van den gebuur uit te blazen, men beschermde de zijne en ais de uwe uitgeblazen wierd, gij moest vuur bedelen of stelen bij een gebuur. Den Dinsdag avond, om 9 uren, luidde de klok van het Capitolium en velen trokken huiswaarts; ten 11 u. luidde ze nogmaals en de late-vierders verdwenen en ten 11 u. 55 luidde ze een derde maal en met middernacht begon de boete-tijd De Vasten. Daar die 6 1/2 weken boete lastig waren, oordeelde men dat halfwege, dat is op den vierden Zondag, er een rustdag wezen moestDe dervingen wierden niet geschorst maa.r ieeste pehnu#fr>n Qn rtipn dag de Paus ging stoetsgewijze,te peerde, van Lateranen naarSt Pieters. Het peerd van den Paus, wierd geleid bij den toom, voor den Syndic (Burg meester) der stad en na den Paus kwa men ook te peerde al de Kardinalen in Rome aanwezig. Peerd in 't Italiaansch i is Cavalo en dien stoet noemde men Calvalcade. De Paus droeg in de hand eene gouden Roos, dewelke hij wijdde in St Pieters vóór de mis. Na de mis trok de Paus, dragende de gewijde Roos, op nieuw te peerde en gevolgd door de Kardinalen, naar Lateranen. De Roos wierd dan weg gezet en na Paschen, zond haar de Paus naar eene Christene Prinses, die, in de laatste tijden, iets bijzonders gedaan had ten vobrdeele van de'Kerk. Ongelukkiglijk zijn die feesten van Vasten-avond en Half-Vasten geheel ver- wereldsch, even als, in veel plaatsen, de ontspanningen van Kerst-nacht ükiije eetiEif In 't voeren van propaganda, drukt de Ypersche Bode Dat elkeen, even stil, even rechtzin nig en even eerlijktrouw, (iedereen naar zijn geweten en middelen) zoo als ons, doe Dat eerlijktrouwen dat geweten,breng dat samen, beste lezer, met wat er te liezen staat in «De Standaard» van 4 I Maart, nopens de valsche documenten 'door «Utrechtsch Dagblad» gepubliceerd: j Frank-Heine verklaarde, dat hij de documenten aan een Vlaamsch dagblad- schrijver 'had overgemaakt en dat deze ze op het «Utrechtsch Dagblad» had terecht 'gebracht. Deze Vlaamsche dagbladschrij- ver is een redacteur van De Schel de zouden wij er kunnen bijvoegen datdestijds in "De West-Vlaming,, een essai verscheen, hoe de VI. Nationa listen wel eens de macht zouden kunnen veroveren in één slag, bij -een gunstige gelegenheid. Die gunstige gelegenheid ware een oorlog tusschen Italië en Fran krijk... hoe Belgie alsdan Frankrijk met twee afdeelingen ginder zou moeten bij springen... en hoe de VI. Nat. dooreen krachtige greep zich alsdan van het be wind zouden meester maken. Dat is ook een zonderlingsamentreffen, maar is dat alles meer dan toeval Nog uit «De Standaard» van 4 Maart Einde Januari maakte ik heel haastig het document, dat te Utrecht werd afge drukt. Ik heb het aan Hgegeven den 29 Januari 1929 in Café Thèo te Meche- len, H... heeft ten andere aan deze zaak niet meer dan vijf- of zesduizend frank verdiend. Hij is een idealist De Nationalisten willen geen toe nadering van Vlaanderen met Hol land maar inpalming van Vlaan- In de meeting der socialen, gehóuden te Amsterdam, Zondag 3" dezer, zegde Huysmans, de Belgische Volksvertegen woordiger daar opzetlijk uitgenoodigd, o. m. Thans is het annexionism in België dood en begraven, maar de aandacht dient gevestigd opeen ander Nederiandsch annexionnism, dat, onder voorwendsel van stampolitiek, Vlaanderen bij Neder land wil echten en aldus de wereldvrede in het gedrang brengt Het Nederlandsche Volk mag zich niet door de aktivisten op sleeptouw laten nemen. De Vlaamsche strijd moet door de Vlamingen uitgevochten worden. Van Nederland wenschen de Vlamingen kultu- reele hulp, maar geen politiek. Neder landsche ambtenaren en officieren moeten zich niet met den Vlaamschen strijd bemoeien. De vertegenwoordiger van Duitschland te Brussel, is ook gaan aankloppen bij onzen Minister van Buitenlandsche Za ken, om uitleg te vragen nopens de ont hullingen van Utrechtsch Dagblad De ontvangst was kort en de Mof trok er van onder, rood gelijk een pioen/want men had er hem gezegd Op 't woord van België moogt ge steunen, op dat van Duitschland niet. Herinner u 1914. De prijskamp, welke wij verleden week uitschreven, heeft bij onze lezers 'nen h M 1J AM «/Mi r A M >«•- „Lljw. L 'Nen te groote bijval. Wij hebben zooveel en zooveel oplos singen ontvangen op het vraagske Waarom is Meester Butaye in 1918 met Oe Schaapdrijvec Van Sant en anderen niet overgelecpen dat de opstelraad van Het Ypersche Volk verplicht is bijzonder personneel aan te schaffen om al die antwoorden te lezen en te keuren. Wij hopen aanstaande week de goede oplossing te kunnen mededeelen. Tot nu toe is Proven, waar Meester Butaye, best gekend is,... boven. Tusschen Belgie en Holland zijn moeilijkheden hangend. Om desaan- gaande bevredigende oplossingen te treffen werden over enkele maanden tusschen beide regeeringen gesprek ken aangeknoopt waarvan de gunstige uitslag algemeen verwacht was. Het Utrechtsche Dagblad publi ceerde op 23 Februari de zoogezegde inhoud van het zoogezegd militair ak koord tusschen Belgie en Vrankrijk in 1927 gesloten waarbij Bepaald werd dat in geval van oorlog tusschen Vrankrijk en Duitschland of Spanje of Italië en tusschen Belgie en Holland of Duitschland de beschikbare macht van Belgie en Vrankrijk wederzijdsch ter hulp zouden geboden en gegeven wor den. Onnoodig te zeggen dat die publi ceering als een donderslag in de inter nationale wereld weerklonk en dat de Hollandsche en VI. Nationalistische dagbladen van die publiceering ge bruik en misbruik mieken, om. met veel geweld, het militarisme, het im perialisme en het snood verraad en de dubbelhartigheid van Belgie te schand vlekken. Van Parijs en Brussel kwamen kate- gorieke loochenstraffingen. Op de Kamers werden door de H. H. Jaspar, Hymans en Vandervelde for- meele verklaringen gedaan. Te ver geefs. Niets baatte. Als men zijn hond wilt slaan vindt men altijd een stok. Nochtans was er een luchtje aan dit zaakje. Met wat gezond oordeel en zonder vooringenomendheid mocht iedereen dat bemerken. Inderdaad het was maar naar de hoofdrollen van dit komediespel te zien. Wie hebben wij in de hoofdrollen Het Utrechtsche Dagblad waar gedurende de oorlogsjaren de Duitsch- gezindheid in Holland hooge tij vierde. Dr Ritter. zijn hoofdopsteller, duitschman en bekende duitschgezin- de. W. H..., opsteller van «De Schelde», activist, is op de vlucht. Hij bracht de dokumenten naar Holland. Franck Heine, van Duitsch-Jood- sche afkomste, met een zeer zwaar verleden en een pikzwart strafregister, tweemaal buiten Engeland gezet, dik wijls veroordeeld, word door de politie opgepikt en bekent zelf die ophefma kende stukken vervaardigd te hebben. Oud Minister Kam. Huysmans gaat naar Holland om op een kongres der Socialisten van Holland de valschheid van het gepubliceerde verdrag te schandvlekken. De vergadering werd door Hollandsche Groot-Nederland- gezinde studenten gestoord. Ziet gij. Lezers, de samenzwering en samenheuling en verstandhouding tusschen die verdachte Hollandsche en Vlaamsche elementen Die voorname pacifisten en volks vrienden die niet aarzelen om hun Groot-Nederlandsch programma en hunne anti-belgische politiek door te drijven, de driften van het Hollandsche Volk tegen Belgie en de vrede op te ruien.en beide volkeren tegen elkaar in het harnas te jagen. En «De Ypersche Bode» spreekt van schandaal, van militarisme, van ver knechting van Belgie aan Vrankrijk, van 't duurbaar Vlaamsche Bloed... alsof geheel die historie serieus was en... de valsche documenten officieel. Vooraleer te schrijven dopt de wijze man zevenmaal zijne pen in de inkt koker. Jammer dat De Ypersche Bode niet met evenveel wijsheid in deze zaak gehandeld heeft Le ridicule ne tue qu'en France Gelukkiglij k van 'nen volksvertegenwoordiger. En die redeneering komt uit het hoofd van 'nen gewezen schoolmeester. Eh wel, proficiat, Meester Onder ons gezegd ze mogen hem heb ben. En veel pleizier er mee komt dus van Missiaen niet) Kwibus heeft nog eens zijn zeeverlap uitgewrongen in de kolommen van het Ypersch kaloteblad. Anderhalve kolom met allerlei... gal... venijn... en valling- sap. Naar ons gedacht kan Zola aan het realism van Den Werkman geen lap leggen. Maar wij vragen ons af; Zou de Weber Viola Pianola, dit model yan zachtheid, Tfë fjpsfet- raad van De Werkman geen verzach tenden invloed meer 't Ware jammer Daarover hebben wij nochtans in ons laatste- nummer ons gedacht gegeven zonder er doekjes om te winden. Indien De Werkman dat niet be grepen heeft is het onze schuld niet. En er wordt dan gesproken van zwakke hersenkassen... maar, wel te verstaan, gesproken bij eigen ondervinding. noch tijd noch plaatsruimte te hebben om aan onzen onnoozelen praat te ant woorden. 't Is jammer en we betreuren het. Maar zou dat... beschaafde blad niet kunnen hare beleedigingen en groffe woorden door argumenten vervangen Het eene vergt niet meer plaatsruimte noch tijd dan het andere en het ware daarenboven wat freffelijker en degelijker en verstandiger. Maar op het tweede blad van De Werkman hekelt dit blad een strooi briefje tegen Meester Butaye uitgegeven en waarvan het Ypersch Volk vreemd gebleven is. Dat heet men, op zijn socialistisch ge sproken, logiek zijn Naar wij vernemen gaat hij in de dor- j pen van deur tot deuren ten lande van het eene perceel naar het andere ten einde aan Jan en allaman zijne theorièn te preeken. En 't is me iets! Dag, manneke, zegt hij... Belgie is toch maar een triestig iand... en wij Vlamingen, zijn den uil van 't spel... We hebben met den oorlog allemaal veel ver- j loren (dat zegt hij)... en dat is de schuld van Belgie... Hadde er geen Belziek geweest dan hadde Belgie nooit in den stiijd tusschen Vrankrijk en Duitschland gewikkeld geweest... En 't is daarom dat we naar Holland moeten... Heeft Holland oorlog gehad Neen, niet waar Eh wel, hadde Belgie bij Holland geweest, wij hadden ook nooit de oorlog gehad... En Holland heeft binst de oorlog nog veel geld verdiend... en wij veel geld verlo ren... Hadden wij dus bij Holland ge weest in 1914 wij hadden ook veel geld gewonnen, 't Is daarom dat we naar Holland moeten... En die zeeverpraat komt uit den mond In den laatsten nummer van 't Ypersche Volk heeft het zet- duivelkenveel perten gespeeld. Eenigen eischen verbetering: 1°) In de Romeinsche statiën: (20) H. H. Abdon en Sennen, edele persanen... d.i. van Persië. (25) Deze Kerk ingericht in het huis van haren vader en nevens het huis van Caius, noemt men somwijlen ad duas domus 2°) In Karel-de-Goede Robrecht-de-Vries (-J- 1092) en niet (rond 1092); de Zeven Kiezers van 't Heilig Keizerrijk) Leefde men zeer zuinig... (niet zui- mig) Karei terugkomend... (niet teug komend) 3° In Weet ge wat Aan God hebben alle schepselen te danken het ontstaan in Eo sumus en het bestaan in Eo movemur. Merkweerdig voorbeeld van zet- duivels perte in eene fransche Gazet. 1°) Twee deugnieten. 2°) Gisteren wierd ingezegend in O. L. Vrouw kerk het huwelijk van Mr H..., den voorbeeldigen cipier van het gevang, met de bevallige Jufvrouw Suzanna C..., dochter van den greffier. 3°) Deze twee dommerikken wier den opgeleid door een agent en proces verbaal wierd opgemaakt. Wij wen schen dat een ernstige straf hun de gelegenheid versehaffé, om na te den ken op de dwaasheid van de daad, die 5°) Twee deugnieten P... en R... martelden gisteren den hond van M. A... den achtbaren vrederechter, in wiens oor zij een poederbuis ge plaatst hadden. 6°) Veel vrienden zijn hun komen hunne- gelukwenschen aanbieden, bij dewelke wij de onze voegen. Om hier uit wijs te geraken, lees rekewijs 1... 5... 3...; 4... 2... Cr; Het Engelsch geld staat hoog! Een gevolg er vanVoor 't oogenblik zijn er in England meer dan 2 millioen werkloozen en sedert 1913 heeft de Engelsche staat 400 millioen pond, dat is 70 milliard van onze franks uitge geven, als steungelden aan de werk loozen. De kerk San Carlo op den Corso in Rome wierd gebouwd door 't broe derschap der Lombardiers, te eere der aartsbisschoppen van Milanen, St Am- brosius, die leefde in de jaren 400 en St Carolus Borromeus, die leefde in de' jaren 1500. Ambrosius was burgerlij ke bestuurder der stad (Burgmeester zoude men nu zeggen), geloofsleerling maar nog niet gedoopt, toen hij door 't volk gekozen wierd tot Bisschop van Milanen. Na zijn doopsel, ontvong hij rekewijs al de weerdigheden, namelijk de vier kleine en de drie groote orders, der priesterlijke loopbaan en wierd ten slotte Bisschop gezalfd, 't Was een vermaarde redenaar en is bijzonder vermaard door zijn kranig optreden, tegen keizer Theodosius, aan wien hij den ingang der kerk verbood en dien hij strafte met den kerkdijken ban, omdat de keizer de uitmoording van Salonika bevolen had. Carolus Bor romeus is bijzonder vermaard door het bezorgen der Milanesche pestlijders, voor wie hij groote lazaretten bouwde en dewelke hij persoonlijk bijstond en berechtte, alsook door het invoeren in zijn bisdom der veelvuldige Commu nie. In deze kerk, den 20 December 1879, celebreerde Paus Pius XI, die van de streek van Milanen is. zijne eerste mis en daar gaat de katholieke wereld ter herdenking van dit feest, een prachtig altaar oprichten. Voor dat kunstwerk, zal men in al de bidplaatsen van Bel gie, den 10 Maart a., omhaling doen. In Carrare (Italië) zijn de groe ven. waar men het schoonste wit mar mer van de wereld uitkapt. Men heeft daar één steen uitgehouwen van 17 m. lengte en wegende 400.000 kgr. 't is dus het gewicht der lading van veertig wagons'. Hij lag 800 meters boven dén zee spiegel. Om hem beneden te voeren, heeft men hem gesteken in een ijzeren om hulsel, wegende 50.000 kgr. en ver trokken met 25 koppels ossen. Hij ligt nu in de haven van Carrare en zal per schip, langs den zeeweg en den Tiber- stroom, overgebracht worden naar Rome, waar men hem zal oprichten als graf-naaide (obelisque d. i. vier kantige pvramidale kolon), vóór de Villa Farnèse, ter eere van Mussolini. Verleden jaar deden een omreis in Europa de leden van den Ameri- kaanschen Rotary. De bisschoppen van Spanje hebben, in eenen gemeenzamen brief aan hun ne geloovigen, fel aangeraden geen deel te maken van den Rotary, het ge zelschap ter bescherming der dieren en den Vrouwen-Club, omdat dié «cho- cheteiten» er op bogen neutraal te zijn of onverschillig in zake Gods dienst Men begint met neutraal en men eindigt noodzakelijk met onge- loovig te worden. Wat kan dat maken, zegt men som wijlen, nu en dan eens in Vriendelijke betrekking te zijn met ongeloovigen In den schijn misschien niets, maar belet dat een teuge bier geen kwaad kan,... maar veel teugen, die. geen kwaad kunnen, maken nogthans dron ken Uit O Connels, grooten Ierschen vaderlander, testament Mijne ziele aan God, mijn hert aan Rome, mijn li chaam aan Ierland De Vaticaansche stad is ten groo ten deele ommuurd. Men gaat den om heiningsmuur verder bouwen ten einde geheel de stad in te sluiten. Daarom moet men inpalmen een deel van 't klein kerkhof Campo Santo dei Te- deschi, dat schijnt het oudste christen kerkhof van Rome te wezen, gelegen ten zuiden van St Pieters, en in 1779 voorbehouden voor het begraven van Duitschers en Hollanders. Op het ijzeren hekken staat te lezen: Teuto- nes in Pace. Daar wierd begraven Dokter Schaapman, hollandsche MonSeignoi De postzegels zijn kleine bank- briefkens. De eerste verschenen in England, ten jare 1840. België heeft er doen drukken in 1849 en de paus lijken Staat in 1852. Vóór het be staan der postzegels, betaalde men het bedrag aan den postkoerier, die den brief aanbracht. Hebt u nog hooren spreken van de voorzegging uitgegeven in 1700 door een Monnik van Padua en wedergevende deze van den Mon nik Malachie Op geheimzinnige ■wijze kondigt zij de eerst komende Pauzen aan Pius IX, die zijne groote beproevin gen te danken had aan het huis van 'Savoië, waarvan het wapen een wit Kruis is op rood veld, is er in aange kondigd met de woorden: Crux de Cruce,... Hij krijgt zijn Kruis van het Kruis. Leo XIII is voorspeld door Lumen- in-Coelo, Licht in den Hemel en die paus voerde in zijn wapen een glin sterende ster op blauw veld. Pius X, schertste er geeru mede, als hij aanhaalde dat Malachie hem voor spelde door de woordenIgnis Ar- dens... Gloeiend vuur. Benedictus XI had als familienaam della Chiesa Van de Kerk en voerde in zijn wapen een tempelge bouw. Zijn aankondiging is: Ecclesia depopulata d. i. Verwoeste Kerk. En voor Pius XI, 't is: Fides intre- pida, (Sterk geloof)Re d'Italia, Een koning van Italië; Fede ai meriti, citta Santa, (Steun op uwe verdiensten, heilige Stad). Voor een druppel wisky: De Amerikaansche Kamer stemde eene nieuwe strafwet, voor wie over treedt, de wet verbiedende het ge bruik van .Alcohol. De maximum is be paald op 5 jaar gevang of 10.000 dol lars boete. Van een anderen kant. New-York kondigt nu af, dat er in 1927 veertig maal meer menschen ge storven zijn, ten gevolge van misbruik in alcohol, dan in 1920, d. i. vóór de verbiedende wet. Slaat men daar geen verkeerden weg op? Als het hier zoo koud was, braad de men in Argentina: 38 graden 2/10 boven nul in Buenos-AiresOmdat veel menschen buiten kwamen in hun ne hemdemouwen, wierden ze opge leid door de policië en geboetOnge hoord was er het verbruik van bier en van kunstmatig ijs. Eeuwfeest van Gossec, geboren in Henegouwen ten jare 1734, die mis- diener was te Walcourt, musiek stu deerde te Maubeuge en bij den kapel meester van Antwerpen en die meest slaagde in Parijs. Hij mag aanzien

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1