0. k Vroaoi van Smetten Prijskamp CDeet ge cjoat van tien tteermier iioeris Romeinsche Statiën SNIPPERINGEN 30 Centiemen. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Feestdag van 'i Schijnt dit Forms naar Yper komt. 44 Waarom is Meester Butaye in 1918 met Oe Schaapdrijver Van Sant en anderen niet overgeloopen tDE BEGRAVING E ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL 1 io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn buis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 l/i tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK I PASSIE-ZONDAG. XXXIII statië in St Pieters, waar ree - statië was, op den tweeden Zon de in den Vasten. XXXIV statië. den Maandag, in St Chrysogonus, over den Tiber. De liaster dezer kerk is als dusdanig ka: iinaal-priester...heden ten dage Ziine Eminencië Maffi, aartsbisschop va-: i'isa. St Chrysogonus wordt ge marld in den canon der mis en hij was een Romein, gemarteld in Aquilea, tij - (Iers Diocletianus. XXX\* statië, den Dynsdag, in St Cyriaque-in-Santa-Maria-in-via- lata. Hier zoude het huis gestaan hebben, yvaa" St Paulus, als gevangene, twee ja.:- verbleef en waar hij zoude ge- se:.: .ven hebben zijnen «Epistel tot de Hei reeuwers». Daar ook zoude St Lu cas geschreven hebben de Handelin gen der Apostelen 1 )e paster dezer kerk was een dia ken. en wie er nu van paster wordt, is daardoor een der 14 kardinalen-dia kens. XXXVI statië, den Woensdag, in St Marcellus. Van deze kerk wierd, bij vergissing, 'me', iing gemaakt, voor den Zaterdag der II week, waarop statië is niet in '(leren tempel maar in St St Marcelli- nus en Petrus. Deze laatste bidplaats staat 3 kilo meters van stad, langs den ouden weg Lavicajfta en is eene van de 8 constan- tirXaansche Basilieken. In Rome 'heeft men drie soorten van bijzondere '.basilieken1°) De 8 Constantiniaan- sche, te weten Lateranen, St Pieters, St Paulus, St Laurentius, buiten de Muren, St Kruis, St Marcellinus, Ste Acnes buiten de Muren en deze der LXJ: Apostelen. j De 5 Patriarchale, te weten I .a- KLa^.ik St Pieters', St Patilus, St Lau- rc us buiten de Muren, St Maria-de- Meerdere, en deze zijn of herinneren de patriarchale kerken van 't Westen (Kome), van Constantinopel. van An- ti< icitiën, van Alexandrien en van Je rusalem. Zij hebben elk eene poort, ge woonlijk toegemetst maar open in 't jubeljaar, en zij moeten dan eene Zeker getal keeren bezocht worden v<i. v 't winnen van den Jubilé. v i De 7 Romeinsche Basilieken te 'weten Lateranen, St Pieters, St Pau lus, St Laurentius buiten de Muren, S. Maria de Meerdere, St Kruis en St Se- ,hastraan. Aan het bezoek van deze ze ven kerken is vastgehecht het winnen van geheel bijzondere aflaten. Alle iiachte, tijdens zijn verblijf in Rome, deed de H. Benedictus Labre dien beê- weg. Buiten Rome kan men ook hier of laar dien aflaat verdienen. Alzoo eertijds in de Kathedrale van Brugge, waren er zeven altaren, dewelke die •7 Romeinsche Basilieken vertegen woordigden, om met een bezoek er van bovengemelden aflaat te verdie nen. Hetzelfde geldt nu voor de 7 Koo- ren der abdij van Zevenkerken, bij Brugge. XXXVII statië, den Donderdag, in St Apollinaris. Deze kerk en bijge bouwen wierden geschonken aan Sint Ignatius van Loyola, voor zijn Ger- maansch Kollegië en later, met het schorsen der Jesuiten Orde, toegekend aan 't Romeinsch Seminarie. Dat Se- minarië nu is ter zeiver tijd eene gees telijke Universiteit, waar heden ten dage doceert een vlaamsche Capucvn, K l'ater Gratiaan 'De Schepper. XXXVIII statië, den Vrijdag, in St Stephanus, de ronde kerk, op den .Celius-heuvel. Deze kerk wierd geschonken door Gregorius XIII aan 't Germaansch Kollegië. Op de muren der kerk heeft men afgemaald voorstellingen der fol teringen van de martelaars, maar zij z:jn te realist. XXXIX statië, den Zaterdag, in St Jan-in-de-olië of aan de Latijn- sche Poort. St Jan is de eenige apostel, die den marteldood niet stierf. O. H. J. C. had dat voorspeld, na dat Hij Petrus als Paus aangesteld had. met hem te zeggen: Weid mijne lammeren, weid mijne schapen en dat Hij er bij voeg de: Petrus volg Mij d. i. gij zult ster ven als ik. Daarop had Petrus, aan wijzende Joannes, gezegdHeer wat zal er met dezen gebeuren En O.H. antwoordde: Indien Ik begeer dat hij leve, tot dat Ik hem kome halen, be kommer u daar niet mede. St Jan wierd nogthans veroordeeld om gemarteld te worden en hier wierp men hem in eenen ketel, vol kokend (•lië. De Apostel kwam er wondloos uit en wierd verbannen naar 't eiland Pathmos, waar hij schreef den boek: Apocalypse d.i. der veropenbaring. op den Vrijdag, na Passie-Zondag. Den goeden Vrijdag, gedurende de aanbidding van 't Kruis, dat de priester ontbloot en verheven heeft, leest de priester en zingt het koor de vermaarde klachten des Heeren Popule meus quid feci tibi. Mijn volk wat heb Ik tegen u misdaan Responde mihi... Antwoord Mij... Voor u heb lk Egypte geslagen en gij hebt Mij gegeeseld u heb Ik uit Egypte geleid en gij hebt Mij bij den Opperpriester gebracht voor u heb Ik de zee geopend en gij hebt Mijne zijde doorboord vóór u.ging Ik in de wolken zuil en gij leiddet Mij naar Pilatus om uwen dorst te laven, deed Ik water uit de rotse springen en gij laafdet Mij met gal en azijn u heb Ik een Koningschap be zorgd en gij kroondet Mij met doornen. Bij de christenen van den Libanon zingt men ook in de goede week, als tegenhanger der klachten van den Heer, de klachten der bedrukte O. L Vrouw. Mijn Heer en mijn Zoon, wie hechtte U aan 't Kruis Zoon des Allerhoogsten, waarom nagelden U de aardlingen aan dat hout Gij deeldet aan allen uwe wel daden uit,aan allen schonkt Gij genezing Waarom gaven zij U in ruiling al den smaad van 't Kruis O Joden, wat heeft mijn Zoon u mis daan Welke euveldaad heeft Hij be gaan, om zulk misprijzen te verdienen? Hij verwekte uwe dooden waarom sterft Hij Hij genas uwe zieken waarom lijdt Hij Om al het goede dat Hij deed, wordt Hij gefolterd op het Kruis. Wee u Jerusalem Uw beschaming is nabij. Hij, Wien gij gekruisigd hebt, zal uw ondergang zijn. Hij schokt uwe grondvesten door zijn Kruis. Omdat gij 'Hem ter dood veroordeeld hebt, is uw rijk gedaan en uw roem is aan 't ver dwijnen. Mijn Zoon en mijn HeerWeihoe kan ik U niet alleene beweenen de beulen staan rond het Kruis en de boozen hebben uwen ondergang besloten. Geef keel en stem aan levenlooze wezens om U te beweenen. Gebied en het uitspansel zal zich met zwart betrekken en zeggen hoe bitter uw dood is Zeg dat de duisternissen uw Kruis omgeven, om voor de oogen van 't volk uw naaktheid te dekken. Ver dwijn, o Zon, en laat Hem niet zien door de beulen Aarde, hoe gij zwijgt Beef, want gij hebt onnoozel bloed gedronken. Spreekt, machtige rotsen en raakt het hert van die beulen. Hij is uw Meester, schepselen, siddert en knielt. Sterren, verlaat uw loopbaan, want het Licht hangt op Golgotha. Toont u' niet meer, want de Zon is op het Kruis. Maar als Zij zal gedaald zijn, dan moogt gij weer uwe hooge banen volgen O Gij, die de Verrijzenis zijt, wie heeft U aan het Kruis gespijkerd De dooden hebben Uwe Stem gehoord en hebben de rust van hun verblijf verlaten. De dooden verblijden zich in U, in plaats van de boozen, die U haten Mijn Heer en mijn Zoon Waarom die wonden op uw maagdlijk Lichaam Zij hebben Uwe Schoonheiden Uwen stillen i Luister geschonden De glans van Uw Aanschijn is voor bleekheid geweken Uwe Tranen druppelen als regen Uwe j Smerten hebben mij verteerd Uw Lijden heeft mij uitgeput Volk en van den Katholieken Kring van Yper. Dit gevoelen van afgunst en tnachte- loosheid is hen de baas. Ze kunifen dat niet kroppen. Toen er sprake was hetYpersch Volk te stichten zegde een hunner groote mannen, die ver van Yper toch overtuigd is Yper goed te kennen (hij is immers van Oostvleteren): Ze. zullen over veel geld beschikken maar geen arti kelen hebben en ze moeten bestatigen tot hun groot spijt dat we onder oogpunt van artikelen verre zijn van bij hen ten achteren te zijn. Integendeel. De Katholieke Kring ware 'nen schoon Vlaamsch kot, zegde een andere Oostvletenaar. (Dat zijn vieze njannen die van Oostvleteren). En hunne poging alles te overrompelen bleef vruchteloos en niettegenstaande hunne pogingen stijgt het getal leden dezer inrichting. Wij hebhen dus op geen gebied van die pottezuipers les te ontvan gen. De toekomst zal uitwijzen wat er binnen enkele jaren van hunne beweging op politiek en op godsdienstig gebied zal overblijven... en wij zuilen dan spreken. En 't is voornaam en treffelijk van wege de opstelraad van De Ypersche Jode aan die deftige lastertaal en dron kaardspraat zulke ruchtbaarheid te ver- leenen. We zullen eenen eerlijken kiesstrijd voeren. Ja, in woorden. We betreuren te moeten verklaren dat ze gerust voorbeeld mogen nemen op het kiesfonds dat in De Werkman wordt overgedrukt. De publiceering in Het Utrechtsch Dagblad van het zoogezegd Fransch - Belgisch militair verbood loopt (zooals het te verwach ten was) ter schande van de Hollanders, VI. Nationalisten en hunnen voorman Ward Hermans uit. De «Ypersche Bode» die rond die ophefmakende veropenbaring zooveel lawijt miek tracht zich nu uit dit spinne- net los v/ringen... maar op miserabele wijze. Zij is nu gedwongen de valscheid der documenten te erkennen... maar zij be weert niettemin in die documenten het bewijs te vinden van... Belgie's.plich- .tigheid. Dat is 'nen fijne advokatentrek. En zij blijft daar niet bij... En stout ge sproken is half gevochten, zij durft op den hoop toe nog spreken van een schandaal... van wege het... Ministerie, wel te verstaan. Met de grootste ernst dat zij in alle zaken brengt schrijft tmmers De Yper sche Bode 'Ne anderhalve maand geleden werd in de kringen van Minister jaspar verteld dat kort voor de verkiezin gen een schandaal zou uitbreken waar van de VI. Nationalisten de dupe zouden zijn. Maar waarom hebben dan deze fijne en doorslepen politiekers hunne lezers en partijgenooten tegenover dat dreigend gevaar niet gewaarschuwd Waarom heeft Ward Hermans, de man van De Schelde zich zoo laten beet nemen Waarom hij dan zoo lichtzinnig zijne faam van idealist voor enkele duizende belgisehe franken verbeurd Zooveel vragen, zooveel geheimen, on verklaarbaar van hunnentwege. Maar de Ypersche Bode heeft er een handje van aan hare lezers zeeser- penten voor paling op te disschen. Wij zullen dus eens dien raren vogel, professor van Vlaamsche energie te zien krijgen. En wij zullen eens te meer veroverd worden. Maar 't zal voor Vlaanderen zijn zoo als te Iseghem. En we verwedden graag een pakje van 't beste snuif van Meester Butaye dat na die heuchelijke gebeurtenis de Yper sche Bode zal schrijven met eene geest driftige pen, 'nen mol in de keel: Het Vlaamsche heir staat immer pal. j Wij zullen een eerlijken kiesstrijd voeren» schreef de «Ypersche Bode» en wij twijfelden eraan. En wij hadden daarin gelijk. In het zoo vermaard kiesfonds dat in dat heerlijk bladje opgenomen word, ge ven ze lucht aan hunne eerlijke en deftige gevoelens. 'Ne puik gedacht van den opstelraad, voorwaar. Dat vult immers de meer en meer kwij nende kolommen van hun weekblad aan en verschaft aan de pottezuipers van het ,V1. Huis de gelegenheid tusschen twee pinten aan wat litteratuur te doen. De lezing van dit kiesfonds is zeer aangenaam en leerrijk. Enkele persoonlijke aanvalletjes waar j scheldwoorden en lastertaal aan gezond verstand en kiesheid het onderspit doen 'delven. Maar bovenal straalt hun nijd te bestatigen de bijval van «het Ypersch gen tien goede oplossingen dragend wat waarlijk een rekord is. Aanstaande week publiceeren wij nog enkele antwoorden de beste onder de beste. Dit voor 't pleizier van onze lezers en... ter verheerlijking van onzen... ini- mitabelen Volksvertegenwoordiger Mees ter Butaye van Watou. Wij schreven over veertien dagen de volgende prijskamp uit Zooals we verleden week schreven hebben we oneindig veel antwoorden ont vangen. De eene beter dan de andere. Vele van Proven. Watou, Poperinghe, Abeele.waar Meester Butaye best gekend en... naar zijne waarde geschat en... ge prezen is. De oplossing was 44 Omdat HIJ te verre van het front zat 4 lezers hebben de juiste oplossing gevonden Proficiat Wij zijn gelukkig te bestatigen dat bij onze lezers de spitsvondigheid eeneeerste hoedanigheid is. Wij hebben zelfs antwoorden ontvan Als het gedurende den winter in Palestina veel regent, dat is,... een drie maanden lang nu en dan verschil- lige malen per dag, groote dondervla gen, gelijk wij hier nooit geen zien, men is zeker van een goeden oogst. Van dees jaar, in het regengetijde, re gende het er zoo weinig, dat de katho lieke Patriark van Jerusalem openbare gebeden voorschreef voor het beko men van regen. De bede wierd ver hoord hetgeen groote vreugde overal verwekte en het mooi weder is nu her vat, nadat nieuwe openbare gebeden bevolen wierden, voor het staken der regenbuiën. Gedurende de 8 zomermaanden, valt er in die streek nooit geen druppel water. Allés verschroeit op het land en de vruchten rijpen goed op de hoo rnen. Geen vochtigheid meer, tenzij van den dauw, die zoo geweldig zijn kan, dat... goed buiten liggende er van doorweekt wordt, juist of had met het gedompeld in een emmer water. levers aan kloppen. In ouder- wetscher gebouwen, is de ingangdeur I voorzien van een korten zwaren ha mer, vast met het uiteinde aan eene groote vijs-oog. Wil men binnen, men heft den hamer op en laat hem neder- bonsen. op een ijzeren plaat, deel ma kende van de deur. Het gerucht hoort men ver en vervangt het rinkelen van eene bel. De poorten van sommige kerken zijn voorzien Van groote en zware ijzeren ringels, dewelke men ook als kluphaiuer kan laten neervallen, 't Is de Knokker. Eertijds waren de kerken aanzien als schuiloorden en wie, achtervolgd voor sommige misdaden, er kon invluchten, mocht niet aange houden worden, b. v. deze die per on voorzichtigheid moord gepleegd had den. Was de kerk nu gesloten en kon de vluchtende den knokker vastnemen, hij was aanzien als zijnde binnen de kerk: Dus was daar ook vrij. 't Vriest dat het kraakt. Van ge wone vorst en gewoon kraken, door buizen die springen, grond die barst en dergelijks, weet een ieder te spre ken. Maar wat ge mogelijks niet weef, in den strengen winter 1870-71, tijdens den oorlog, de Duitschers hadden zich meester gemaakt van Epinal, in de Vo- geezen en op zeker nacht meenden zij een franschen aanval te moeten af slaan, omdat er aanhoudend geknal,van uit de bijgelegen bosschen, te hooren viel. 't Waren eenvoudiglijk een groot getal boomen, die door de hevige kou de, rekewijs barsten. Had dat moeten gebeuren in 1914, zij zouden mogelijks geroepen hebben Man had geschos- 'sen en de burgerij had moeten de gebrokene potten betalen Gaten in de lucht, dat zijn lucht- looze ruimten in den dampkring. Als een vliegtoestel daar in geraakt, het ondergaat een min of meer gewel digen val. Bij Tours de vlieger Gi- gnoux wierd er door uit zijne zitplaats geworpen en viel gelukkiglijk nog ne der op het uiteinde van de vlerk, waar hij zich vastklampte, terwijl zijn maat Favier het toestel naar beneden bracht. In Londen Feldmaréchal Robert son in eene redevoering beweerde, dat de wereldoorlog 1914-18 meer gekost had, dan al de oorlogen samen, die ge woed hebben tusschen 1794 en 1814, te weten10 millioen menschenlevens en 12250 milliards frank, van onze te genwoordige munt. Paus Pius XI is geen koning, dien men, gelijk veel andere, betitelen mag: Een schrijfmachien, die handteekens zet. Hij spreekt en schrijft tien talen,' waaronder russischHij leest en be- antwoordt zijnen koerier; Hij onder zoekt de stukken. Hem tot het teeke nen aangeboden door 11 congregatiën (d. i. soort geestelijke ministeriën) 3 tribunalen. 4 officiën en 7 commis- siënvoor het opstellen van het trak taat van Lateranen. heeft Hij in zijn werkkamer, een 200 vergaderingen gehoudenHij werkt tot 's nachts ten 1 J4 en is te been om 7 uren. Ingezien al dat werk, zal de Paus maar weinig tijd vinden om te reizen, zoo het som mige gazetten van nu af vóórspellen De hoofdopsteller van het offici eel orgaan der Chineesche regeering is een kranige katholieke jonge man Franciscus Xaverius Zia. In zijne rede aan cle diplomaten, afgeveerdigden bij den H. Stoel, heeft Zijne Heiligheid cle Paus doen bemer ken, dat in alle landen van de wereld, de volkstem Hem geluk wenschte, - wat eene waarborg is voor den nieu wen staat van zaken. Wij ontvin gen brieven en telegrammen niet al leen uit alle steden en vele dorpen van Italië, niet alleen uit steden en vele dorpen van alle landen van Europa, maar ook uit beide Amerika's, uit In- dië, China, Japan, Australië, Nieuw- Zeeland, Noord-, Midden-, Zuid-Afri- ka en de ijsvelden van Alaska. Zijne Heiligheid zegde diep getrof fen te zijn omdat Hij in die uitgebrei de en ontzaggelijke volksraadpleging, de geestdréiftige stem gehoord had van het klein getal overlevenden dier helden, die, jaren lang in den geest van het katholiek geloof', hun leven ter beschikking stelden en ter verdediging van den H. Stoel,... namelijk der Zou- aven. In het groot kerkhof te Rome, in Campo Verano, bij St Laurentius bui ten de Muren, deed Pius IX een ge- denkteeken oprichten, ter eer der Zou- aven, die sneuvelden in Castel-Ficlardo en Mentana. Het stelt voor St Pieter overhandigende een degen aan een ge- knielden Zouaaf, met dit opschrift: Ontvang dit zweerd, geschenk Gods, waarmede gij bestrijden zult de vijan den van mijn volk van Israël.(Deze woorden hoorde Judas Machabeër uit den mond van den propheet Jeremias, die hem's nachts in een vizioen ver scheen, om hem een degen aan te bie den.) In 1870, als de Piemonteezen aangevoerd door Victor Emmanuel, Rome bemachtigden, zij hebben dit kunstgevrocht niet durven neerhalen maar hebben, den 21 October 1871, eene plaat met volgend opschrift aan den voet er van vastgemaaktQwesto monumento, dit gedenkteeken, che il gevemo theocratic© dat een godvree- zend bestuur ergeva a ricordo di mer- cenari straaieri oprichtte tér h'erinnë- ring aan vreemde huurlingen, Roma redenta lascia ai posteri het verloste Rome laat het ongedeerd aan de nako melingen testimonia perenne di tempi calamitcsi als een eeuwig bewijs dier rampvolle tijden. S. P. Q. R. Het senaat en 't volk van Rome. Zal men nu dat smadend en ongeschiedkundig opschrift weg némen? 't Is te hopen. H. Joanna d'Arc, die de Engelschen bestreed en uit een groot deel van Vrankrijk verjoeg, is in groote eer ge houden bij het hedendaagsch engeisch volk. Te Surrey gaat men eene kerk bouwen die Heldin ter eere en de bis schop van Beauvais gaat bijwonen het leggen van den eersten steen er van. Een londensch blad schrijft: «De naam der heldin staat bij de Engel schen in even hoog aanzien als bij de Franschen. Joanna is de bescherm heilige der Fransch-Engelsche broe derlijkheid. In het Vatikaan buiten den Edel- wacht, zijn er drie soorten van solda ten 80 Gendarmen; de palatijnsche wacht (of Paleizenwacht) samenge steld uit romeinsche burgers, die er vrijwillig dienst in nemen De Zwit sers, 70 in getal. Dit korps wierd ge sticht ten jare 1505 door Paus Julius II en ging steeds door als het allerge- trouwste korps Allen zijn Zwitser van geboorte en ongehuwd. Eertijds, bijna alle koningen hadden een lijf wacht van Zwitsers en de 700, die ver bleven aan 't hof van Vrankrijk, wier den er met hunne officieren, tot den laatsten toe, vermoord in 1793. Eer tijds zwitsersche wacht was even veel zeggend of getrouwe, uitgelezene wacht. Hedendaags nog de trouwe po- licië der kerken betiteld men voortdu rend met de name van Suisse of Zwitser Te Montpellier in Vrankrijk heeft men afgebroken wat nog overbleef van het huis, waar in 1785 stierf Char les Buonaparte, wiens zoon, dan 16 jaar oud, geworden is keizer Napoleon. 't Is ook te Montpellier, dat geboren wierd en stierf de heilige pelgrim, die met het maken van een kruisteeken zooveel pestlijders genas en vereerd is onder den naam van St Rochus. De president der Oostenrijksche Republiek is Willem Miklas, eertijds onderwijzer. Hij is vader van elf kin deren. allen in leven en voor de op voeding derwelke hij druk moest wer ken. Twee er van zijn kloosterzusters, eene bediende in de telephone en daar bij zijn er nog twee, die hun brood ver dienen kunnen. President Miklaas betrekt geen pa leis, maar een appartement in een pri vaat hotelAls jaarwedde trekt hij wat meer dan 200.000 belgisehe fran ken en met sparen kan hij er komen, terwijl de president der fransche re publiek, die kinderloos is en ongehuwd, zijn beste moet doen. om te kunnen het groot getal millioen verteren, de welke hij als jaarwedde trekt. Ten jare 1928 vvierden in Parijs verloren, en in de dépots wederge- vonden, 28749 regenschermen, 4954 bundels sleutels. - Op een Zondag avond, in «den laatsten stuiver een kluchtige kerel, had op tafel een handsvol boonen ge legd en ééne van de boonen op kant geschoven... Wie kan mij zeggen, riep hij uit. voor een ronde demis,... hoe die boone Napoleon verbeeldt?» En daar niemand de oplossing vond voegde hij er bijZeg, is dat niet boone-a-part! Algemeen gelach bij dezen, die het vatten. Maar Seven, met zijnen dronken kop, had het niet gevat, alhoewel hij luidruchtig meê loeg, en toen hij wat later de herberg verliet en zonder in te gaan in 't Nachtlichtje recht naar huis suk kelde,... bij zijn inkomen te huis moest hij een vlage scheldwoorden trotsee- ren, die zijne vrouw hem toesnauwde, omdat hij opnieuw zoo lang weg geze ten had. Vrouwtje, zegde hij, hij de eerste opklaring van 't ongeweerte, niet boos zijn, ik ga u doen lachen 1 Hewel én dan Haal eens eene handsvol boonen Goezakkïg zoo ze was, ze deed het en Seven schoof op zijde van den tafel, waar de boonen lagen, ééne boon. Vrouw tje, zegde hij deze boone toonende. wie is dit? «Hoe, komt ge zot, 't is eene boonGij zijt er niet, meis je, schaterlachte Seven, 't is... Napo leon! Maandag, om 10,30 uur, in de St Ni- klaaskerk heeft de begraving plaats gehad van den diepbetreurden heer Rechter Vanaerde. Zij was geheel eenvoudig, volgens den wil van den afgestorvene, die aan alle eerebetoon en redevoeringen verzaakt had, maar hoe diep ontroerend. De lijkbaar werd gevolgd door zijn neef. heer Jules Vanaerde, student aan de katholieke hoogeschool van Leu ven vergezeld door den Eerw. H. Bras. Onmiddelijk na de familie, hadden de leden der Rechtbank, van het Parket van de twee Vredegerechten plaats ge grepen begeleid door den Voorzitter Haus en den heer Prokureur des Ro llings De Poortere, de leden der balie voorafgegaan door hun stokhouder M*. Juste Courouble, de Deurwaarders en het personneel der Rechtbank. Daarop volgden de leden en het per sonneel der Commissie van Openbaren Onderstand van Yper, waarvan de heer Vanaerde Voorzitter was, de Gemeen teraad begeleid door den heer Schepen Declercq, bij afwezigheid van den heer Burgemeester Sobry, onpasselijk. In het koor hadden plaats genomen. Z. E. H. Kanunnik Lamiroy, deken van Yper en de leden der kerkfabriek. De zetel van den heer Vanaerde, Voor zitter der Kerkfabriek van St Niklaas was met rouw behangen. Ten offer gingen zeer veel vrienden en kennissen, alzoo een laatsten blijk van genegenheid en erkentelijkheid gevende aan hem die den trouwen die naar was van het Recht, de man van plicht en zelfopoffering, de wel over tuigde Christen. Woensdag werd er een lijkdienst opgedragen in de St Xiklaaskerk, op aanvraag der leden der Rechtbank en der Balie, tot zielelafenis van den heer Vanaerde. Al de magistraten en advo- katen waren er tegenwoordig. De dag te voren werd er een lijkdienst opge dragen in de kapel van het Belle godshuis op aanvraag der leden van de Commissie van Openbaren Onder stand.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1