2 69 Handelsfoo STAD YPER Df Brutsaert in de Ijamep IllTÏ van 28 Maart tot 1 April Luchtvaart Tentoonstelling. Hl "'"Romeinsche Statiën AFGODEN CUeet ge cuat 5T Jaar. - Nummer 12. 30 Centiemen. Zaterdag 23 Maart 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Gr, s. IN( "Waarom is Meests" Btilaye in 19 6 met DeSchaepdrijver, Van Sant en anderen niei overgeioopen Omdat hij te dien tijde slechts... zaktivist was (Proven). Omdat hij nog tabak over had (uit Watou). Omdat hij dikke kniën... gewon nen had in de loopgrachten van 't Cout- hof (uit Poperinghe). Omdat hij wenschte Ko II te wor den (uit Abeele). Omdat hij nog niet van zijne poli tieke strekkingen bewust was (uit Vlamertinghe). Omdat hij zijn postje van zerova- ger en potjedrager niet wilde kwijtspe len» (uit Watou). Omdat hij van de Duitschers bang was (uit Berlijn). Omdat hij nog Wat Fransch geld en Engelsche ponden wenschte te verdie nen (uit Abeele). Omdat zijne brandkast te zwaar' was om mede te nemen (uit Watou). Omdat hij te dik zijnde door het pinnekensdraad niet kruipen kon (uit Proven). Omdat hij om zijne boonen te weeken te leggen het water van den Yzer niet van doen had (uit Rousbrugge). SNIPPERINGEN ri iuhtsc -EU ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 ff. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- CASÏEH) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den -WOENSDAG avond. :R. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK 3 prij «rit h XL statie, op Palmen Zondag, in St Jan van Lateranan. Deze Kerk, waar reedc statie was op Iden eersten Zondag,'wierd eigenlijk toe- ^fcewijd aan den Zaligmaker en als bij-pa- ^troon aan den H. Joannes-den-dooper, [omdat Keizer Constantinus hier ter **folaatse gedoopt wierd. Den 24 Juni, feestdag van St Jan, zingt jjmenerhet loflied, waar uit men getrok- |ken heeft den naam onzer muzieknoten I f UT queant laxis REsonare fibris Af/ra gestorum f.4muli tuorum SOLve polluti L4bei reatum SAncte (Si) Joannes. ,A XL1 statiëi den Maandag, in ,M Ste Praxeriis, I Deze Heilige was de Zuster van St-Pu- fdentiana en dochter van den Senator J Pudens, bij wien St Petrus verbleven nTheeft. H. Carolus-Borromeus, aarts- «4[bisschop van Milanen, was Kardinaal [van den titel der H. Praxedis en in deze IlKerk bewaart men zijnen zetel en den Stale!, aan denwelken hij aan arme men den te eten gaf. In een zijkapel ver- f' eert men een stuk kolon, betiteld Kolon f dergeeseling O. H. J. C. bij dewelke Carolus Borromeus somwijlen geheele j nachten overbracht in geestelijke be schouwingen. XL11 statië, den Dinsdag, in Ste Prisqua, op den heuvel Aven- tinus. Hier stond het huis van Aquila en Prisqua, waarvan St Paulus spreekt in zijnen brief tot de Romeinen: Groet Aquila en Prisqua, die mij hielpen in het verkondigen van Jesus' leering, alsook de geloovigen, die in hun huis vergaren.» Die woonst was dus eene soorte Kerk inde eerste tijden des Christendoms. Deze Kerk staat op den Aventinus. Soms noemt men Rome de Stad der zeven heuvelen, namelijk: van het Capitolium, waar was de versterkte burcht of citadelle der stad en waar nu staan het stadhuis, het paleis van 't Senaat en de Kerk Ara Coelivan den Patitinus, waar zich ver hief de woonst der Keizers, hebbende al- zoo de naam gekregen van palatium, die in onze talen geworden is palais, paleis van den Esquilinus, waar gebouwd wierd i 0. L. Vrouw Ke'ke ter sneeuw van het Quirinal, waar nu staat de woonst des Konings van den Aventinus, waar het algemeen Klooster der Benedictijnen of van St Anselmus zich verheftvan den Coetius, waar opgericht wierd de Kerk van Lateranen, de eerste der wereld in tijd en in weerdigheid en eindelijk van de Viminale, waarbij zich bevonden de warme-baden-zalen van Diocletianus en bij denwelken men nu de Centrale spoor- halle aantreft. De Janicule, waar Petrus gekruisigd wierd en de heuvel Vaticaan, waar hij begraven wierd lagen eigenlijk buiten de stadot'ures.Rond de stad, die om muurd was, waren er nog uitgestrekte vóórsteden, die men noemde buiten de muren en 't Keizerlijk Rome had eene doorsnede van tien uren, bevatte 42.600 blokken van huizen, 2116 paleizen, 424; openbare plaatsen, 470 tempels, 854 bad- instellingen, 1352 vijvers en waterbek kens, twee groote schouwburgen met ongeveer 100.000 plaatsen, twee groote renbanen en in een er van waren er 150.000 zitplaatsen, vijf groote vijvers' waar men zee-slagen leverde, 14 water- leidingen brachten het water aan van de nabijgelegene bergen en 24 breede ianen, stelden langs 24 poorten, Rome in ver band met de wingewesten. Keizer Constantinus kwam eens naar Rome, mer den Persier Hormisdas, ver maarden bouwkundige, die voor de eerste maal in Italië kwam. Als zij reeds verre gevorderd waren in de vóórsteden, de Keizer vroeg aan Horsmidas, die ver stomd was voor al die pracht en al dat bouwwerk, wat hij oordeelde over Rome: Ik meen, zegde de vreemdeling, dat wij reeds den grooten helft doorloopen heb ben en dan waren_ze nog vier uren van de eigenlijke stad! XL1II statie, den Woensdag, in O. L. Vrouw ter Sneeuw. XL1V statië, den Donderdag, in Late anen. XLV statië, den Vrijdag, in de H. Kruis-Kerke. XLVl statië, den Zaterdag, in Lateranen. Gedurende de ceremonien van dien dag, wordt er de doopvont gewijd en het doopsel dikwijls toegediend aan volwas sen menschen uit de missielanden. Dan gedurende de Paaschmis, geschieden ook de priesterwijdingen voor 't Bisdom Rome. De Poperinghenaar vair 17 dezer, deed met overschot van gelijk opmer ken dat in den loop der geschiedenis, lieden die van God afweken, dat is die niet meer aanschouwen dat alles van God uitgaat en er naar toe leiden moet, afgoden ter vereering in brachten. De Liberalen, dit overnemende van de fransche omwenteling, deden den afgod van den Modernen Staat ver eerenAlles moet staan in den dienst van den staat, ook de Godsdiensten alles, wat den staat niet bevoordeeligt, moet afgekeurd worden. De Socialisten zouden willen den socialistischen staat doen vereeren, -waarin de proletariër alleenheerschend is, en nog eens alles wat dien staat niet bevoordeeligt moet afgekeurd worden. De Nationalisten slaan nu den zelf den weg in. Het nationalistisch gedacht is het heiligste 1. - Missië actië, onder de leiding der geestelijke Overheid, bevoordeeligt niet of niet genoeg, dat nationalistisch gedacht, dus is af te keuren. 2. - Eucharistische kruistocht, zoo hij nu bestaat, bevoordeeligt niet dat nationalistisch gedacht, dus is ook af te keuren. ■3. - Democratische groepeeringen, door de Bisschoppen goedgekeurd, be- voordeeligen niet genoeg dat nationa listisch gedacht, dus er tegen ge wrocht. 4. - Bisschoppen, die hun recht van Herder uitoefenende, oordeel vellen, nuttig voor hunne kudde maar niet be- voordeeligende het nationalistisch ge dacht, worden afgekeurd. 5. - Moeste nu de Paus die, door het feit alleen dat hij niet spreekt, de Bis schoppen goedkeurt, dewelke de H. Geest, aanstelde om de Kerk Christi te besturen, moeste de Paus uitdruk kelijk die Bisschoppen goedkeuren, dan zal Hij het nationalistisch gedacht niet bevoordeeligen en eveneens wor den afgekeurd, zooals wij het onlangs in Frankrijk hebben gezien. Het Katholiek standpunt moet we zen Voor uit en voor al de ware Gods dienst en alles wat dien Godsdienst tegenwerkt, moet afgekeurd worden en men moet er tegen gekant staan. De Ypersche Bodesprekende over artikels uit «De Poperinghenaar» schertst er mede en gekt met «F)e(n) Poperinghenaar» op zijn beste 't Ware veel beter dit hier eens over een te brengen In De Ypersche Bode van 16 de zer, staat gedruktBorras heeft ge zegd dat de Kath. VI. Nationalisten scherp zullen te velde trekken tegen de flauwe, ontzenuwende, zoogezegde vlaamsche politiek van Dr Van Cau- welaertDoch heeft de onge kroonde Ko van Vlaanderen gezeefd in zijne troonrede te Antwerpen «Wij hernemen den strijd tegen België, die mij losliet uit het gevang; tegen de Katholieke partij, die meest voor die loslating werkte en tegen Van Cau- welaert, die het dapperste pleitte voor die loslating Verder schrijft die «Ypersch Rode» Zeg eens Guido, zoudt u... hem (Borms) durven zeggen dat hij (Borms) het katholicisme wil schade berokkenen, dat hij den katholieken godsdienst wil ten gronde helpen?... De zake is niet wat Rorms wil, maar wat hij doet. Wat hij wil, daarvan moet hij voor God en zijn geweten verantwoordenover zijne daden, die hij openbaarliik stelt mag iedereen oordeelen en hij mag ook alle dage te Kommunië gaan, zoo ten anderen ook schismatieken doen." de vfaag blijtf of hij ja of neen het katholiscime schade berokkent. En nog iets. Tot nog toe de Na tionalisten hebben niets anders gedaan dan afbreken. Beter ware voor hen den droom der inpalming van Vlaan deren door Holland te laten varen en eens af te komen met een programma, als dit van het taalstatuut door Walen en Vlamingen, in het algemeen Chris ten Werkersverbond, te Brussel aan genomen op Woensdag 13 dezer, en dit om te verwezenlijken tegen 1930: J De taal der openbare hesturea Vlaamsch in Vlaanderen, Fransch id Walenland, tweetalig ro Brussel en in sommige grensgemeenten. Duitsch in Eupen-Malmedv. In 't gerecht verwezenlijking vart het voorstel Van Isacker-Van Dievoet op 't gebruik der talen in burgelijke zaken en het vellen der arresten van het X'erbrekingshof in de taal der vo rige proceduur, een vlaamsche zaak, vlaamsch arresteen fransche zaak, fransch arrest. Voor het leger, de verdeeling der militaire school in Vlaamsche en Waa!- sche sectiës, vlaamsche en waalsche regimenten, kommandotaal vlaamsch in vlaamsche regimenten, fransch in de waalsche. Voor het onderwijs, twee groote hervormingen In het middelbaar on derwijs zoo wel als in het lager, moe dertaal voertaal en volledige ver- vlaamsching der staatshoogeschool te Gent. Menschen. die van goeden wil zijt en rechtzinnig Vlaamsch en Katholiek wilt zijn, wat gij nroogt en moet zijn, laat u niet misleiden door mannen, die altijd schermen met hun vlaamsch en katholiek zijn Hoe zij katholiek zijn hebben wij gezien te Yper zelf. Hunne daden leeren ons dit beter dan hunne woorden. Wat hebben zij ge daan. toen de toelage der IT. Her- te-Feesten ter sprake kwam Wat hebben zij gedaan in de zake van 't be stuur der middelbare school? Wilden zij zelfs de socialisten, die er uit ge raakt waren, nog eens langs omwegen niet binnensmokkelen? Bekennen die mannen niet, dat zij ongehoorzaam staan tegen hunnen Bisschop, die, (wat zij ook zeggen) spreekt over vraagstukken in de zedelijke orde be schouwd-).zoo als De. Poperiuglüe- naar van Zondag 1. wel deed opmer ken. En hun Vlaamschgezindheid Vlaanderen verknechten aan Hol land Maskers van Vlaming en Katholiek af Onze katholieke Volksvertegen woordiger tijdens de bespreking van de begrooting der Koloniën sprak eene kernachtige, zaakrijke, opbouwende rede uit die met toejuichingen door de Kamer begroet werd. Ze zou geheel ons blad innemen moesten wij ze overdrukken. Wie be lang stelt in Congo kwesties verwijzen wij naar de «Annales Parlementaires» van 28 Februari waar de rede van Dr Brutsaert in 't lange en in 't breede te lezen staat. De verledene week, Woensdag 13 Maart, als verslaggever van de be grooting van Binnenlandsche zaken en volksgezondheid nam Dr Brutsaert weer het woord. Het eerste deel van zijne rede, dat betrek heeft op de belangrijkheid van den dienst der statiestieken en vroed vrouwen-ziekenverpleegsters laten wij achterwege, maar drukken een en an dere wetenswaardigheid over. Volksgezondheid. Als geneesheer heb ik een bijzonder nauw keurig onderzoek gewijd aan de kredieten betreffende de volksgezondheid, want bene vens al de geldelijke offers voor het behoud der gezondheid van de bevolking, moeten wij ook alle pogingen inspannen tot de bestrij ding van de vreeselijkste kwalen. Ik bedoel vooral de kwalen welke men so ciale kwalen heetde syphilis, de kanker en de tuberculosis. De syphilis. De schitterende uitslagen welke men in den strijd tegen de syphilis heeft bekomen, zijn vooral te danken aan het feit dat men geneesmiddelen van eene onge kende kracht heeft gevonden. De groote verdienste der regeering is dat zij van af den wapenstilstand eene weinig ingewikkelde, practische en weinig kostende organisatie heeft ingericht, welke de min be- goede zieken een kostelooze en bescheiden behandeling bezorgde. De uitslagen hebben alle verwachtingen overtroffen en wij mogen er fier op zijn dat wij de nieuwe besmettingen met meer dan 9/10 hebben verminderd. Al de geneesheeren zijn het op dat punt eens. Mag men nog be tere uitslagen verhopen en om zoo te zeggen tot de uitroeiing van de kwaal geraken? Dit valt te betwijfelen, bijzonder daar er steeds besmette vreemdelingen op onze arbeidswer- ven komen. Doch, dat wil niet zeggen dat wij het niet moeten beproeven. De heer minister heeft in den Senaat ver klaard dat het beheer der volksgezondheid in onderhandeling is getreden met de sociale werken, ten einde dezer medewerking met de openbare besturen doeltreffender en nauwer te maken. Ik ben overtuigd datjiet beheer der volks gezondheid den goedeif weg is opgegaan en ik wensch er den heer minister geluk om. Maar. ik keur hem nog levendiger goed. waar hij ons verklaart dat hij de in 1926 op gelegde beperkingen heeft ingetrokken. Van 1 Juli aanstaande af dus zullen al de eerbaar gekende geneesheeren machtiging bekomen hunne min begoede kh'ënten sommige bijzon dere geneesmiddelen op kosten van den Staat voor te schrijven. Ik verheug er mij om, want juist deze maatregel is bij de machte den strijd tegen de syphilis nieuwe kracht bij te zetten. Het ware inderdaad moeilijk de rol te over schatten van den dapperen geneesheer, die feitelijk de beste, ik zou graag zeggen, de eenige goede propagandist is: Ik wil geen kwaad spreken van de propa ganda van den Nationalen Bond tegen het ve nerisch gevaar maar toch wil ik doen opmer ken dat men wijselijk zou handelen, met wal minder beslag te maken rond sommige waar lijk overdreven vulgaristiemiddelen, welke het doel voorbijstreven en welker eerste uitsla gen zijn eene nieuwe reeks zieken te verwek ken. de syphilisvreezenden die dikwijls moeilijker te genezen zijn dan de echte syphi- iislijders. Dit betreft, onder andere, sommige waarlijk buitensporige tooneelspelen. Wat meer bescheidenheid ware gepast. Een woord over den kanker. Het krediet van twee milllioen frank, dat voor de kankerbestrijding aangevraagd wordt, is bestemd om de hoogescholen in staat te stellen zich het uiterste duur mate riaal aan te schaffen, dat voor de behandeling inet radium vereischt is. Tot nog toe weet men niet waaraan de kanker toe te schrijven'is, en men kent dan ook het middel niet om die geduchte kwaal te bestrijden. Wat is in die voorwaarden de behandeling met radium waard? De tijd is nog niet gekomen om op die vraag te antwoorden, en zoo die genezings kuur, terecht trouwens, veel hoop gegeven heeft, moet men nochtans opmerken dat de in de begrooting opgeschreven kredieten ten behoeve van die nog onzekere behandeling betrekkelijk aanzienlijk zijn, terwijl men zich zoo gierig toont ter bestrijding van de tering. De Tering. De tering is een ziekte die kan vermeden worden en die wij van lieverlede zullen kun nen overwinnen, als het land zich maar de noodige opofferingen getroost. Tien duizend onzer landgenooten bezwijken jaarlijks onder die geduchte kwaal. Een groot aantal levens zou kunnen gespaard worden. Om aan de dringendste behoeften te vol doen moeten wij maar streven ten spoedigste nieuwe kuur-gestichten op te richten, niet alleen voor geneesbare teringlijders, maar ook en vooral voor chronische zieken, wier leven nog lang kan dureii en die een voort durend gevaar zijn voor hun omgeving. Voor de geneesbaren stemmeïi de openbare besturen commissies van bijstand, pro vincies, gemeenten, en mutualiteiten nog al gemakkelijk er in toe gedurende enkele maanden de noodige verblijfskosten te be *t»)en. - Hetzelfde geldt niet wanneer de afzon dering een langen tijd, jaren lang soms, moet duren. In den Senaat heeft de geachte minister gezegd dat hij de mogelijkheid in overweging nam om een klimmende toelage toe te ken nen, zoodanig dat de zieken voor dewelke een lange duur noodig is, beter de voordeden van den Staatsteun kunnen genieten. Ik denk dat al de teringkenners u zullen goedkeuren en ik koester de hoop dat gij aanstaande jaar aan het parlement de noo dige kredieten zult willen vragen om dat ont werp te verwezenlijken en daarbij zeer mild te zijn. Nu dat gij er in geslaagd zijt de eenheid van front te verwezenlijken in de verdediging tegen de tering, twijfel ik er niet aan dat gij vastberaden zult vooruitgaan en dat gij er in zult slagen, ten beste van 's lands belangen, tegelijk het vraagstuk van de afzondering der ongeneesbare teringlijders op te lossen, dat van de wederaanpassing van den arbeid van de teringlijders en dat van de inenting tegen de tering van de pasgeboren kinderen. Het zal het parlement tot eer strekken, in dien het u daarbij steunt en gij persoonlijk zult daardoor, mijnheer de minister, 's lands erVentelijk ten volle verdiend hebben. Daar waar de strijd aangebonden werd ten voordeele van het hospitaliseeren van de ge neesbare en niet geneesbare teringlijders, heeft men schitterende uitslagen bekomen. Denemarken, een land van mist en regen, Denemarken is thans spijts zijn ongunstig klimaat het land waar het sterftecijfer toe te schrijven aan de tering, het laagst is en die uitslag werd in enkele jaren bekomen, dank zij de stelselmatige afzondering van al de teringlijders. De plicht van de regeering is zonder aarze len dien weg op te gaan. Tot nog toe kwam het beheer van den ge zondheidsdienst tusschenbeide naar rato van 3.000 fr. per bed. in de kosten van oprichting van de kuurgestichten. Die bijdrage bleef on veranderd sedert den tijd dat een bed op 10.000 frank kwam te staan, terwijl het thans drie of vier maal meer kost. De geachte minister heeft bij de bespreking van zijn begrooting in den Senaat verklaard dat die bijdrage voortaan op 5.000 frank zou gebracht worden. Dat is een slap in de goede ichting. Men moet op dien weg voortgaan. Veel verder moet men gaan 10.000 frank per bed moet er gegeven worden. Dat zal maar billijk zijn en al degenen die heseffen hoe ernstig het teringvraagstuk is, zullen u goed keuren. Doch niet alleen de bouwkosten moesten in aanmerking komenook de onderhouds kosten van de zieken verdienen dat er reke ning mede gehouden wordt. (Zeer wel! zeer we'! op talrijke banken.) Voor de geneesbare zieken betalen de Openbare Besturen Provintie. Gemeente. Commissie van Openbaren Onderstand, nog al gemakkeliik gedurende eenige maanden de onderhoudskosten. Maar de zaken verslechten als de isolee- rine langen tiid. somtijds jaren, duren moet. Gij hebt in 't Senaat gezegd. Mijnheer de Minister, dat gii de mogelijkheid inzaagt van eene trapsgewijze verhooging van de tus- schenkomst van den Staat voor die zieken. ier verpleging lange duurt. Allerloffelijkst is dat inzicht en ik verhoop dat gij 't jarent de noodige kredieten aan het Parlement zult vragen om dat edelmoedig ontwerp op bree de schaal te verwezentlijken. Nu dat gij er in gelukt zijt eenheid te bren gen in den striid tegen de tering, hopen wij nog verdere uitslagen te mogen begroeten. Benevens de verpleging der ongeneesbare zieken, zijn er nog twee kwesties die uwe aandacht vergenhet wederaanpassen aan het werk van de g'enezene tèerlijders "en da preventieve vaccinatie tegen de tering van de nieuwgeboren. 't Zal ter eere strekken van het Parlement u in uwe edelmoedige pogingen te ondersteu nen en gij zelft zult ten bate van het volk schoon werk verricht hebben. (Zeer wel, zeer wel, op vele banken.) Wij schreven over drie weken de volgende prijskamp uit In ons laatste nummer drukten wij de juiste oplossing over. Hieronder nu enkele goede antwoor den En er zijn er nog veel. Zooals ge ziet, lezers, de eene beter dan de andere. En allen even juist. Moet er geen zand zijn, Meester Advocaat Van der Heyde schrijft in (ietlaatste nummer van De Ypersche Bode een iangjuri disch pleidooi tegen 't vervolg tegen Ward Hermans ingespannen. Dit advocaatje schijnt ons eene uit muntende juridische geleerdheid op gedaan te hebben. Maar indien zijne argumentatie zoo doelmatig... en volgens zijn gedacht zoo onweerlegbaar is, waarom is dan Ward Hermans spoorloos verdwenen? Sinds zijn telegram geteekend Re porter aan De Scheldehebben wij van dien ietwat rumoerigen en luidsprekenden idealist niets meer te hooren gekregen. En in «De Nieuwe IXempen» schrijft Thomas De BackerWij staan te genover hem (Ward Hermans wel te verstaan N. V. R.) geheel onafhanke lijk Als het te laat is Meester Butaye heeft zijnen meester gevonden... in 't persoontje van Victor Delille, die na den oorlog bijna kandidaat was op de fronterslijst voor den Senaat voor Gent-Eekloo. Nu komt hij alleen op te Brugge met het volgend programma, dat in 't Ge trouwe Maldeghem overgedrukt is Men stemt Victor Delille, omdat hij alreeds in zijn lang leven, zooveel gedaan heeft, altijd gansch alleen. Daar kan het programma van de Katholieke Unie natuurlijk niet aan schrijft De Standaard Maar Meester Butaye misschien wel indien hij zijne natuurlijke gaven wat geweld weet aan te doen. Delille fn den Senaat en Meester Butaye in de Kamer en noch Kamer noch Senaat zullen zich nog iets te benijden hebben. «La Gripe (sic) a reparu» schrijft De Werkman Waarom, verdui- vels, dat woordenboek niet aanvaard dat wij eertijds aan den opstelraar! van «De Werkman aanboden Als lid van de Amitiés Franqaises» van Yper zou gezel en hoofdredakteur Missiaen toch moeten zien dat er in zijn geeerd blad correct Fransch geschreven word. En verders: Cette épidémie qui fut inventée lors de la dernière guerre... Men zjet dat ten dien tijde Roode Baas Ganzendonck ook ver van het front 2at. 't Was wel is waar in de loopgrachten van 't Couthof niet maar 't was toch ergens in een liberaal mu ziekje te Meenen. Met veel degelijkheid en ernst viert de franschonkundige medewer ker van De Werkman voor I,e Bi- zet-Ploegsteert zijne zeer godsdien stige gevoelens bot. Paus, Bisschoppen en Priesters wor den op domme en brutale wijze aan gevallen. Wat eens te meer bewijst dat ze tegen den godsdienst niet zijn. Wat ware het, waren ze er tegen!? De Werkmankan Kwibus toch niet met ruste laten. Maar antwoorden gaat noch min. Hij verdraait liever onze woorden. Flij vraagt ons, voor de tweede maal. ons oordeel te vellen over de christelijke gevoelens van het patronaat tegen over de arbeiders over 50 jaar!!?? Kwibus was nog niet geboren, vriendschap, niettegenstaande zijnen Zeventigjarigen ouderdom, zooals ge zegt of peist te weten. Spreken over de gevoelens van men schen Tlie lang overleden zijn schijnt me, kordaat gesproken, lastig zooniet onmogelijk. De gevoelens der menschen zijn zëer subjectief en volgens ons ootmoedig oordeel kan een en hetzelfde voorwerp hij verscheidene personen geheel ver- schillige gevoelens verwekken. Kwibus drinkt graag een glas goé wijn. Missiaen ook, ten andere en Baas Van der Velde (Etniel, pour les Da mes) kan dit niet rieken (zoo zegt hij ten minste als hij buiten de «bar's» is). Kwibus voelt weinig aan muziek en Missiaen speelt of liever speelde de A Bas la Calotte op z'n koperen piston als wanneer hij als muziëkant bij de Blauwen van Meenen fun geerde. De gevoelens van menschen zijn rare dingen. Daar Kwibus over 50 jaar de katho lieke gevoelens der patron's niet ge polst heeft denkt hij daarover zijn oor deel niet te kunnen vellen. Indien Baas Missiaen clat kan (wat kan die man niet!!) wachten we met ongeduld op zijn antwoord, dat we dan zullen he spreken. Maar wat denkt de Roode Baas over de gevoelens van den ezel van Balaam op zijne reis naar Moab? 'i4 M? 1 Men begint te protesteeren. Men dat is Missiaen) schrijft met zijne welbekende kiesheid den wel bekenden opsteller van De Werk man En de reden Omdat de schepen van openbare werken door ziekte zooge zegd zijn ambt niet kan kwijten. Een spoedige verandering dringt zich op schrijft hij. Zou haas Missiaen na zijne ontgoo cheling het burgermeesterszetelt ie van onder zijn fondement te zien ver dwijnen een schepenzeteltje... in oog hebben? (si j'ose m'exprimer ainsi!) Zijne goede verstandhouding met de goede... Katholieke Vlamingen zou hem misschien deze bevrediging van zijnen laaienden hoogmoed mogelijk maken. Door zijn artikeltje schijnt hij ons o]) eene zeer... kiesche en onbezonnen manier een proefbalonneke op te laten. ft Die onbaatzuchtige idealisten Wieske Moens zoekt een zeteltje en Rosatje ook maar Anita-Anita (air connu) scheert hen beiden de baard voor zooveel, wel te verstaan Wies en Rosa baard dragen. Hieronder de bijzonder verwikke lingen van dit poesjenellenspel. Wies Moens, dichter en Orange Bovenist stelde zijne candituur als volksvertegenwoordiger te Gent. Hij hegeerde slechts de eerste plaats op de lijst. Rosa De Guchtenaere, die bij al de betoogingen Borms omhelst, (de liefde is blind, zei de boer, en...) wil Kamer- waarts en begeert ook de eerste plaats. Wrijving. Woordentwist. Polemiek. Dreigende scheuring: twee lijsten in 't verschiet. Ko Borms treedt als bemiddelaar op en... schenkt de eerste candidatuur aan zijn piepjong dochterke Anita-Anita (Air Connu) en de tweede aan I^osa, zijne Egérie. En Wieske zoekt een plaatske. En hij dicht in weezang Gij zijt niet meer gelijk weleer De schoone, de ijd'le droom die den Koning deed beven Ne Fransche reporter gaat aan al de politieke leiders de volgende vraag stellen Hoe leest gij uwe dagbladen Herriot, radikaal Fransche minister, heeft daarop geantwoord dat hij iede- ren dag verschillige bladen leest van verschillende opinies maar dat hij sys tematisch uitsluit de partijgazetten waarvan de toon te hevig is. Die bla den, zegt hij, kan ik niet lezen. Ze doen me walgen. Minister Herriot leest dus De Werkman niet noch De Ypersche Bode De Koning van Engeland is voort aan 't beteren. Als hij koning gekroond wierd wa ren de feestelijkheden weergaloos.Alle landen en regeerende hoofden waren er vertegenwoordigd, ook de Paus. De Ceremoniën der kroning zijn hoofdzakelijk eene protestansche godsdienstoefening, gedurende de welke de koning bekleed wordt met

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1