lhicr«c 6 landelsfoor 8P ORANJE BOVEN! STAD YPER van e 28 Maart tot 1 April Luchtvaart Tentoonstelling. PASCHEN ÉS pocH 5T Jaar. - Nummer 13. 30 Centiemen. Zaterdag 30 Maart 1S29. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper C? |Y! P F" £3 I fSI Ca itot een stam- tot een v°lk behocren Heropening V3n het Museum BRUGGE. Huldebetoon ter eere van Z. H. Paus Puis XI. ABONNEMEMTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZO'NNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- CASIER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is s.pre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn Kuis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1® en 3e Zaterdag der maand, van 9 >2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2° Zaterdag der maand, van 9 y? tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK oorlog wist hij na den wapenstils'and zijn land en de bondgenooten met raad en daad bij te staan in al de na-oorlogs- sche moeieüjke aangelegenheden. Hij was ten rechte als een der ver- maardste kapiteinen beschouwd en ge prezen. Hij was de goede dienaar van.zijn Vaderland. I De zware taak die men op zijne schou- £•1 I ders getild had wist hij met zelfopoffering en geestdrift te dragen. Zijn stalen wil hield zijn krank lichaam op ten dienste van de zegepraal. Aan die verwezenlij king wijde hij al de krachten van zijne gekrenkte gezondheid. Na den oorlog zullen wij over ons kind weenen zegde hij tot zijne vrouw toen hij vernam dat zijnen eenigen zoon Om 3 1/2 uur zal Mgr Micara in de Hoofdkerk een pontifikaal lof zingen, waarna de deelnemers stoetsgewijze naar de Stadshalle zullen optrekken waar de grootefeestvergadering zal plaats hebben. Vlaanderen zich ook zelfstandig kun nen ontwikkelen vooral steunende op de Hollandsche kuituur, en dan zal de Waming en zal de Hollander van lie verlede gaan voelen dat ze van elkan- der niet meerder verschillen dan een - Zeeuw- en NoordBrabanderdat ze !«li r ciat er een Zuidnederlander is en een De Werkman drukt wekelijksch Noordnederlander, en dan is het mo de inschrijvingslijsten voor de Strijd- gelijk, ja, waarschijnlijk dat ze beide penning. 1 tot het inzicht komen hoe voordeeüger De gezellen schijnen ons vol geest- j' het zou zijn een Groot-Nederlandschen vóór den oorlog. Voor het volk, van alle landen en tij- fden.zijn de paascheieren een geliefkoosd [zinnebeeld der verrijzenis O.H.J.C. Even als de brekende schaal een nieuw i levend wezen de wereld inzendt, zoo liet [het steenen graf den verrezenen Heiland .heengaan. Het steenen graf van Joseph van Ari- mathea, gelegen nabij den Kalvariëberg bestond uit eene eerste zaal, met toegang op den hof den Zaterdag wierden er daar wachten opgesteld en den Zondag morgen, na het heengaan des Heeren, (verscheen er de Engel aan de soldaten. Daarom noemt men die eerste zaal Kapel van den Engel 't Einden die zaal, rechtover den ingang, was de toe- j gang, nauwelijks een meter hoog, tot de tweede zaal, betrekkelijk veel kleiner, en zijnde de grafkamer. Voor dien toegang -.kon gerold worden om hem te sluiten, een steen groot als een wagenwiel en die rolde in eene vore, gekapt vóór en op geheel de engte van den eindsmuur. In de grafkamer, waarvan men het gewelf met de hand aanraken kon, was een laag smal tafelbed, waarop den Vrijdag vóór zonnenondergang gelegd wierd het Li- schaam des Heeren, met haastegebalsemd 'engewikkeld in zwachtels en een dood laken. Op het Aangezicht, bloot gelaten, wierd er een zweetdoek geplaatst. De steen, dien de bedrukte vrienden des Heeren eerbiediglijk voor de opening van den grafkamer rolden, wierd den Zater dag door 's Heerens vijanden aan de rotsewanden gezegeld, hetgeen samen met de bijblijvende wacht een onweder- iegbaar bewijs wierd van het feit, dat het Lichaam Christi door zijne vrienden niet werd weggenomen drift... voor de aanstaande kiezing. En De Werkman schijnt ons veel gazetvulling noodig te hebben. De inschrijvingslijst voor Le Rizet neemt eene halve kolom: gezamentlijk bedrag10,25 frank. De lijst van Wervick palmt een ko lom en half in: gezamentlijk bedrag: 49,50 frank. De letterzetters van De Werk man moeten karig betaald zijn... of op het slagveld gesneuveld was. Hij was ook eene vrome en overtuigde beslist binnen en zag de linnen zwachtels I katholiek, die voor de belijdenis van zijn liggen en den zweetdoek, die over zijn geloof niet achteruit deinsde, hoofd had gelegen, afzonderlijk opgerold Aan Qlemenceau die hem, ten tijde van op eene eigene plaats. De leerlingen den oorlogsminister vrijmetselaar gerie- Jj« De Werkman moet van geld"weten, trokken dan weder huiswaarts, verwon- raai Picquart, als bestuurder der Krijgs derd over het gebeurde en Maria-Magda- school wilde aanstellen zegde hij: «Ik lena bleef in de voorzaal «van den Engel», moet u verwittigen dat ik katholiek ben Zij weende... bukte zich voorover in den en een broeder heb die Jesuiet is. En grafkamer en zag twee engelen in witte tijdens den oorlog placht hij op het front gewaden, de een aan het hoofd-de ande- zelfs in plat geschoten kerken God te re aan het voeteinde,waar Jesus' Lichaam aanbidden. Neen, hij behoorde niet tot gelegen had.«Vrouw,waarom weent ge dat ras van officieren, die, omdat zij Staat te vormen. Ja, ja, w'hebben het verstaan. en in de gaten. Autourdat wil niet zeggen alentour Zijn we te akkoord? «We De Ypersche Bode schrijft vreezen de Waarheid niet!» We willen dat wel geloovenze laat geene occasie voorbij gaan, zonder Haar 'ne neuke te draaien zegden de Engels. «Omdat men mijnen eenen sabel aan de zijde en sporen aan Heer heeft weggenomen», antwoordde Magdalena en koortsachtig wendde zij zich achterwaarts. Zij ontwaarde iemand) staande in den hof en deze zegde haar Vrouw waarom weent ge Mag- de hielen dragen, het geloof minachten en kleineeren. De fierheid van zijne onvoorwaardelij ke vaderlandsliefde, de glorierijke klank van zijne wonderlijke loopbaan, de dalena, meenende aangesproken te wor- schranderheid van zijn vernuft, de een den door den hovenier, riep hem toe voudigheid en de minzaamheid van zijnen «Heer, indien gij Hem hebt weggenomen, omgang, de vroomheid van dit schoone zeg waar gij Hem hebt neêrgelegd en ik en edele leven hadden hem evenwel als zal Hem wegnemen Mariaantwoordde zijne onschatbare diensten de vereering de de verschijning en Magdalena, aan die en de genegenheid van gansch het be- spraak den Heer herkennende, Rab- schaafde Europa verworven boni Mijn Leeraarriep zij uit. Glorierijke doch onbaatzuchtige die- Dadelijk liep zij op Hem toe en viel naar van zijn Land, ootmoedige doch vóór zijne voeten Ga tot mijne Broe- fiere belijder van zijn vroom geloof, een ders en zegt hun Ik klim op tot mijn voudig kind van onze Kerk, zijne ge- Vader en uw VaderMet deze woorden dachtenis blijve in ons geheugen als een' verzwond de verschijning. onovertrefbaar vóór-beeld van een ieveu De Zaligmaker, die eerst verscheen immer aan het Goede gewijd, voor Kerfe niet aan Petrus, het hoofd zijner Kerk, en Land ten beste gegeven, noch aan Joannes den welbeminden leer-) ling, maar aan de HH. Vrouwen en aan Magdalena, de bekeerde zondares,... ver toonde zich in den loop van den dag aan j Simon-Petrus, met het vallen van den avond aan de 2 discipelen van Emmaüs| 'en in den avond aan al de apostelen samen,Thomas uitgezonderd, in .het Cenakel. Daar Jesus, zeggende l« Vrede zij metu binnen kwam dweers) door de muren, in eene zaal wel afgeslo- De kiezingen naderen. De Werkman heft zijn tradition- neel vooizeken aande Socialisten zijn tegen den Godsdienst niet En'om het te bewijzen haalt hij uit zijn arsenaal van argumenten., de laagste lastertaal tegen godsdienst', Paus en priesters die men uitvinden kan. Het ware ons inziens billijker te trachten te bewijzen dat de socialisti sche beginsels niet tegenstrijdig zijn met het natuurlijk recht, alle gods dienstige gedachten van kant te 'aten. Maar dat ook kunnen zijn niet. De Werkman schrijft: leder een weet dat bij de klerikalen niets minder te vinden is dan eerlijk heid De geletterde schrijver van bewust artikel heeft zeker wel willen bedoe- .lenbij de klerikalen alles te vinden is behalve eerlijkheid Wij zijn hunne beleefdheid te gewoon om te kunnen Twijfdlen. Ze zijn even ervaren in so ciologie als in taalkunde. De... eerlijkheid van de socialisti sche millionnairs, -nijverheidsbazen en capitalisten is volgens ons onbetwist baar. De Katholieke St-Michiels Turners van Koning Albert ging over enkele da- Yper bedanken uit ganscher harte de gen naar Parijs om het lijk van Mar- Eereleden die hunnen oproep beantwoord schalk Foch te groeten. Met den Zaterdag avond eindigde deten, uit vrees der Joden, de discipelen, hebben, en die allen zeer mildig eene| bijdrage voor 1929 gestort hebben. Goed gebruik zal er gemaakt worden van den penning ons zoo welgemeend] overhandigd. Maar hier moeten zij een jammerlijken MAAR laten drukken... Het getal der\ bovengemelde Eere- en Beschermleden bereikt met moeite de vijftig... en zoo kan Sabbat-ruste en de HH. Vrouwen gingen niettegenstaande de vredesgroet, ver [den aankoop doen van linnen en reuk-j schrikten, meenende een geest te zien. En werken, om den Zondag met den vroegen nadat Jesus ze berispt had omdat zij het lichaam des Heeren, opnieuw en degenen, die Hem verrezen gezien had- 1 zorgvuldig te balsemen. jden, niet geloofden, voegde Hij er bij Volgens één evangelist was het nog'« Ziet Mijne handen en Mijne voeten... volle nacht, dat wil niet zeggen pik- betast Mij en ziet... want een geest heeft Me'"gezame:1de som nog naar de helft donker, want de nachten in Palestina zijn 'geen vleesch en beenderen, gelijk ge aan-1 - van onze öeër0C) 'n§ steeds klaar en dan was men nog daarbij schouwt dat Ik heb De apostelen twij- in het tijdstip der afwassende maan als felden niet meer. 't Was wel Jesus, dien den Zondag vroeg de HH. Vrouwen hare ze vóór oogen hadden. Zijne gelaatstrek woonst verlietenen volgens een ande- ken, zijne stem. De Meester mengde zich ren Evangelist, was de zonne boven de weder in hun leven, zij wierden gemeen kim, toen ze aan 't graf aankwamen. !zaam met Hem en dachten Hem nu be In Jerusalem en omstreken is er een ge-paald wedergevonden te hebben. ,r L heel korten dageraad en tusschen volle- Hij zegde hun dan wederom: Vrede onze.Per e stede is een beschamend nacht en vollen dag verloopen enkele zij met u En na deze woorden blies Hij I §ea.' [minuten. l over hen en voegde er bij Ontvangt De HH. Vrouwen, die niets wisten van den H. Geest Wier zonden gij vergeeft, het verzegelen van den grafsteen en van j hun zijn ze vergeven wier zonden gij de aanwezigheid der wachten, hadden behoudt, hun zijn zij behouden.» Daar- zich juist afgevraagd, wie voor hen denmeê stelde de Heer het Sacrament der grafsteen zoude kunnen wegrollen,...toen biecht in en nog stonden de apostels ont t de aardbeving geschiedde,die samen ging roerd te luisteren, als de Meester reeds met het verschijnen van den engel aan de 1 uit hunne oogen was verdwenen voor 1929. Dit weze hoegenaamd geen verwijt aan dezen die ons steunden, meer hadden wij van hen niet durven verwachten, maar zoovele anderen hebben dat werk der katholieke jeugd nog niet ingezien en zijn ten achteren gebleven. Vijftig Eere- en Beschermleden voor Minstens twee honderd moesten de Katholieke Turners ter zijde staan. Bij vrienden dus aangeklopt en onmid dellijk gestort op de postcheckrekening van den Eerw. Bestuurder E. H. L. Socquet 30521 Yper. soldaten, het wegrollen door den engel van den steen en het weg vluchten der overbenauwde krijgslieden. De zaal van den Engel binnentredende. Beste lezer, somtijds hebt ge u mis schien de vraag gesteld Hoe zullen onze lichamen wezen, als wij zullen ver rijzen voor de gelukzalige eeuwigheid Wat krijgt «Ce Ypersche Bode «De Ypersche Bode» en tutti quanti zullen waarschijnlijk schrijven over de verknechting van Belgie aan Frank rijk. En daarover nog vele onnoozele woorden de nek kraken. Te Watou werd over enkele dagen eene oud-strijdersbond gesticht die van de V.O.S.-beweging afweek. Enkele Ypersche V.O.S.-sen trokken er met veel geweld naar toe. Zelfs een advocaat uit Yper nam aan deze expe ditie deel. Vogens het schijnt lapte hij er eene zeer degelijke redevoering af. Zeer degelijk gezien de aanwezig heid van eenen priester. Hetgeen bewijst 1. - dat bij hen beleefdheid bijzaak is (zij hadden immers daar niets te verrichten). 2. - dat onzen volksvertegenwoordi ger en oud-strijder Butaye niet in staat is op voldoende wijze op te tre den ten einde zijne gedachten en strek kingen te verdedigen. Voorwaar, we hebben daar een uit stekend volks vertegen woordigert je In de laatste algemeene vergadering te Brussel gehouden door de nationale Donderdag, om 11 uur, had de inhul diging plaats van de zaal Louise De Hem op het Stadmuseum. Deze zaal bevat 49 schoone kunst schilderijen en pastels van de Ypersche kunstenares, door hare zuster, Me vrouw Ceriez aa nde' stad Yper gele gateerd. Het inrichten der zaal, tot dewelke M. Daniel Tack, bewaarder van het Museum en M. Cyriel Schmidt, schrij ver der Commissie hunne zorgen ver leend hebben, is wonder goed gelukt. De inhuldiging van het Museum werd door den Heer Burgemeester Sobry gedaan, omringd van de leden van het Schepencollege en van den Ge meenteraad. Onder de uitgenoodigden bemerkten we Z. E. H. Kanunnik La- miroy, Deken van Yper, H. Haus, Voorzitter der Rechtbank, M. De Poortere, Prokureur des Konings, de Heeren Volksvertegenwoordigers Brutsaert en Missiaen,.de Heeren,Ver- wilghen, Afgevaardigde Bestuurder van het Koninkl.Hoog Kommissariaat, F.squelin, Hoofdstaatskommissaris, Ververeken, Hoofdopziener van het Herbeleg, Maurice De Hem, de familie van de kunstenares vertegenwoordi gende, Coomans, Bouwkundige van stad, Heer Notaris Alberic Lauwers, enz. M. Tack, Bewaarder van het Muse um nam eerst het woord om aan de uitgenoodigden het werk van Me vrouw Louise De Plem uiteen te zet ten. Hieronder geven wij het belangrijk verslag van den Heer Tack. dan Onze taak is niet volbracht, Mijn- heeren, nu wij eene zaal hebben van moderne schilderijen, moeten wij er een bekomen van oude, alsmede een Museum van allerhande oudheden. Doch gij weet het, Mijnheeren. een Museum tot stand brengen is een werk van jaren. De commissie van het Museum heeft onderhandelingen aangebonden met don heer Minister van Schoone Kun sten en met den heer Algemeenen Be waarder van het Museum te BRUS SEL. Overal werden wij best ont haald en wij mochten er de verzeke ring 'opdoen van daar alle mogelijke hulp te ontvangen voor het weder tot stand brengen van ons Museum. Verders he'ben wij te BRUSSEL het Museum bezocht, van Moderne- en Oude schilderijen, wij hebben er de re- serven gezien, ook gingen wij naar het Museum van den Cinquantenaire Hier ook ligt iets voor handen zoo als: sculpturen, statuetten, faieneen, enz... Doch, Mijnheeren, en hier richt ik het woord tot den heer Burgemees ter en de heeren Volksvertegenwoor digers, dat de reserven te Brussel, zoo als wij het hebben kunnen bewonderen niet onuitputbaar zijn! Want van alle kanten komt men aankloppen bij den heer Minister om schilderijen te bekomen, dat doet, na- mentlijk: DOORN IJK, BRUGGE, AUDENAERDE, RONSE en and-re steden. Daarom vragen wij U, Mijnheeren, ons te steunen, en uwe stem bij den heer Minister te doen hooren. opdat ook onze bede daar zou mogen aan hoord en verhoord worden. Dan al leen krijgen wij een Museum, waar over de Yperlingen zullen mogen fier rijn, clan alleen zullen wij een Museum bezitten, dat waardig zal zijn van onze wereldberoemde stad. ontwaarden de HH. Vrouwen den niet De kortste antwoord op die vraag luidt I Borms, volgens een uittreksel uit De raad van de liberale partij heeft Minis meer gesloten maar gapenden toegang tot als volgt. Gelijk het glorieus Lichaam \sehelde bedoelt geenszins aanhechting ter eene redevoering gehouden de grafkamer. Zij hebben den Heer weg van Christus, onzen broeder, op Paasch gestolen riep Maria-Magdalena en ze dag vluchtte naar 't Cenakel op den Sion, om dat treurig nieuws aan de apostelen te verkondigen. De andere HH. Vrouwen, meer be daard, traden nader toe en eerst on twaarden ze zittende op den lijktafel van Vlaanderen met Holland, maar eene soort kameraadschap, waarbij zich voe gen zal, met goedzakkige toestem ming van Engeland! de Boeren Staat Transvaal. De Poperinghenaar was verleden week op zijn bestzegde de Bode, maar De Ypersche Bode die verandert van gedacht en dus veelkleurig wordt, is zeker Arlequin aan 't worden Komediant Wanneer komt nu de ongekroonde Ko, met zijne vleugeladjudanten Anita en Rosa en zijn leger dat steeds pal staat waarin hij onder ander erkende dat de Kerk recht had in schoolkwestie haar apostolaat uit te oefenen. Hij snrak verders ook over het vertrouwen dat Mijnheeren, Het is met eene oprechte voldoe ning, dat ik, namens de Commissie van het Museum, U ontvangen mag ter gelegnheid der opening der eerste za len van het nieuw Museum. Deze zalen, welke gij zult bewonde ren Mijnheeren, bevatten het merk waardigste deel der kunstwerken van onze Stadsgenote, Mevrouw Louise DE HEM. Door haar mild legaat van 49 schoo ne kunstschilderijen en pastels, beeft Mevrouw Louise DE HEM ons toe gelaten een Museum op te richten van moderne werken, welke menige groo- te steden zouden benijden. Mevrouw Louise DE HEM had voor eersten Meester haar schoonbroeder, onzen welgekenden en onvergetebjken kunstschilder, heer Theodore CE RIEZ, die gedurende zooveel jaren met zulk een meesterlijke hand onze Academie van Schoone Kunsten be stuurde Verders verbleef zij verscheidene jaren te PARIJS en had voor Meester den roemvollen Belgischen Kunst schilder Alfred STEVENS. Waar Ypersch kind. Mevrouw Loui De dood van Maarschalk Foch heeft in waar Christus' Lichaam gelegen had, gansch Europa veel ophef verwekt, ter rechterzijde, een jongeling... wat. De dagbladen hebben aan zijn leven, later ontwaarden zij twee engels in schit- zijne loopbaan en zijnen persoon breed- terend gewaad en deze zegden hun voerige artikelen gewijd. Vreest nietGe zoekt Jesus den Naza-' Het schijnt ons overbodig daarover uit renerwat zoekt ge den Levende bij de te wijden. dooden Hij is niet hier, want Hij is1 Iedereen kent zijne roemrijke geschie verrezen, gelijk Hij het voorgezegd heeft, denis, zijne campagne in Lorraine, zijne I de goede stede van Yper veroveren Gaat spoedig en zegt aan zijne leerlingen beslissende tusschenkomsten in den slag j Malborough s'en va-t-en guerre en aan Petrus Hij is verrezen van de der Marne en dezen van Vlaanderen.de dooden Vol vrees en groote blijd- offensieven van Artois en den slag van schap gingen de HH. Vrouwen in aller- de Somme. In 1918, werd hij als bevel- haast henen. Op hunnen terugtocht ont- hebber van de legers der bondgenooten moetten zij Jesus O. H., Die hun zegde aangesteld. Hij wist al de Dutsche offen- Weest Gegroet Vreest niets. sieven te stuiten en samen met Maar- Gaat, boodschapt Mijn broeders, dat zij schalk Petain de zegepraal der bondge- naar Galilea gaan daar zullen ze Mij nooten te bereiden en te verwezentlijken zien Den' 3 September 1918 onder zijne Midderwijl was Maria-Magdalena met leiding trokken de bondgenooten ten vele huisgezinnen stellen in het vrijSe DE HEM, bracht het grootste deel onderwijs. vertrouwen, zegde hij, dat van haar leven over in ons midden men niet vernietigen zal Ook zien wij meest al hare schilderijen ij hebben het hem niet doen zeg- personen verbeelden van Yper of om gen... en nemen akt, met veel genoe- liggende, gen van deze moedige en edele verkla-Zij legde zich bijzonder toe on het ring die ons tegenover vele anti-kle-schilderen van Portretten en Pastels rikale luidschreetnvers nog wel eens en zoo heeft zij deze geschilderd van zal te pas komen. 11 viendra-z-a Paques ou a la Trinité! De bijval dat het Groot-Neder- landsch programma onder de bevol king genoten heeft spoort De Yper sche Bode aan wat water in hunnen... Hollandschen genever te doen. menige onzer Magistraten en Burge meesters. Op menige tentoonstel lingen te BRUSSEL, PARIJS en RljSEL. primeerden haar werken en bekwamen onderscheidingen. Gij zult bijzonderlijk bewonderen Mijnheeren, het zelfportret van de kunstschildster door haar zelf geschil Als men zingt en schreeuwt Oran derd. ge boven dat beduidt in geen geval De portretten van haar moeder, het (zoo schrijft ze ten minste) dat de VI. portret van den heer Burgemeester Nationalisten begeeren dat Vlaanderen COLAERT. de schilderij genaamd de en Holland een Staat moeten irtma- Drie geslachten, de schilderij genaamd ken. de Venitiaansche lanteern, de Koster En het bewijs daarvan is... dat en nog andere!!! Op Maandag 1 April zal te Brugge een huldebetoon plaats grijpen ter eere van Petrus en Joannes naar 't gTaf terugge- aanvaT et twee maanden later waren de IZ. H. P. XI ter gelegenheid der oplossing! Borms schrijft in «De Schelde» van Wij mogen fier zijn, Mijnheeren keerd. Wie eerst aankwam, was Joannes, Duitschers verplicht den wapenstilstand der Romeinskhe Kwestie en zijn gulden 13 dezer de volgende lijnen over dat over de zalen van Louise DE HF.M. en daar hij jonger was en vlugger te been,en te vragen. Priesterjubileum. voor de Nationalisten nijpende vraag- over de kunstwerken die ze bevatten vooroverbukkend zag hij in den grafka-j Maarschalk van Frankrijk, van Enge- Z. Exc. Mgr Micara, Pauselijk gezant stuk (nijpend, omdat de kiezingen na- mer de lijnwaadstrooken liggen. Binnen- land en Polen. Lid der Fransche Acade- te Brussel en Z. D. H. Mgr Waffelaert deren, wel te verstaan!!?) gaan nogthans dierf hij niet en wachtte mie, Voorzitter der Militaire Commissie zullen de feesten met hunne tegenwoor- Borms wil een zelfstandigen staat op Petrus. Deze, bijzijn aankomen, trad der Bondgenooten. Zooals gedurende den digheid opluisteren. J van Vlaanderen. Eens dat die er is zal Deze zijn een gelukkige voorbode der andere nog in te richten deelen van het Museum, welke, wij durven het verhopen, belangrijker zullen worden Heer advokaat Van der Mersch, Voorzitter der Commisie van het Mu seum, bedankte naderhand, dé heer gemeester en de uitgenoodigden om aan de heropening van het Mu seum te hebben willen tegenwoordig zijn. Hij drukte de erkentelijkheid uit der Commissie aan de familie van Me vrouw Louise De Hem en van M. Ce riez, alsook den heer Griffier Maurice )e Hem, vertegenwoordigd, n'sook een goed woord ten opzichte van den heer Notaris Alberic Lauwers. die door de familie gelast was de schilde rijen naar Yper te doen geworden. Door gansch de tegenwoordige me nigte bekrachtigd, sprak hij de lofrede uit van den heer Daniel Tack, die al zijne kennissen en talenten, alsook zijne gansche verkleefdheid heeft aan gebracht tot het oprichten der zaal Louise De Hem en voegde bij die lofrede, M. Cyrille Schmidt, de ver kleefde medewerker van den heer Tack en den Schatbewaarder der Com missie, heer Maurice Cocle. Al eindigende, verzocht hij der heer Burgemeester Sobry tot de inhuldi ging van de nieuwe zaal te willen over gaan. De heer Griffier Maurice De Hem, namens de familie bedankte de Com missie van het Museum, als volgt: MM., Ik ben de tolk van gansch de familie, om de Heeren Voorzitter en Bestuurs leden van de Commissie van Stadsmu seum den welgemeendsten dank toe te sturen om de eer die zij ons aan doen, ons aan deze plechtigheid uit te noodigen. Graag werd deze uitnoodiging aan vaard en bij monde van haar afgevaar digde en gevolmachtigde wil zi: zich aansluiten bij de lof- en eerbetuigin gen. bij de welverdiende hulde, heden toegebracht aan een harer leden, Me vrouw Louise De Hem. We waren hoogstens verheugd te vernemen dat de merkwaardigste der kunstgewroch ten. der beroemde schilderes ten goede kwamen aan de stad Yper, haar ge boortestad, waar zij zooveel jaren had verbleven en waar zij de eerste prin ciepen harer kunstminnende en talent volle gevoelens had opgedaan en dat zij hier, ter stede, zouden tentoon ge steld worden en pralen in dit schoon gebouw, om een bijblijvende gedachte nis te worden en te blijven van het Ypersch kind en kunstenares. Met recht mag de stede fier zijn van haar kind. want de kunst bij Me vrouw Louise De Hem was in ruime mate gestegen, bij zoover dat van heinde en verre, haar werken van tel waren en dat zij ontelbare bewonde raars telde. Haar lof werd hier reeds uiteenge zet en haar talenten breedvoerig be schreven dusdanig dat ik het overbo dig acht hierop terug te keeren het weze mij geoorloofd den wensch uit te drukken dat haar voorbeeld mocht nagevolgd worden en dat aan de Moe derstad mocht ten goede komen tal van kunstgewrochten welke deze bij haar ingezetenen bezat vóór den oorlog. Zoo zou Yper als-weleer. de kunst-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1