Zie! S2H3GB1B, SHIS gSHSIUn Voor onze Inva'ieden Paaschlegénde CDeet ge wat SNIPPERINGEN 30 Centiemen. Zaterdag 6 April 1929. Katholiek \Veekblad van het Arrondissement "Yper (j. casier) - Qo sprortg van de wser- Eersa som geid, op den bank ge plaatst met aangroeiend intrest aan 5 is verdubbeld na 14 jaar. Moeste Vader Adam één centiem geplaatst hebben met aangroeiend intrest, op den dag van he den om uit te betalen dat kapitaal en zijne intresten, zoude men van doen hebben een klomp goud, meerder dan de aardbol Dat schijnt ongeloofbaar. GharSes-Louss had een hondje en was altijd slecht gekomen bij de buurvrouw, als hij er binnen kwam met zijn keffertje. Op een Zaterdag bij den noen, als Theresia netjes haren keu- kengeschuurd had, kwam hij binnen met zijn hondje, 't Was zomer en droog we der, dus geen gevaar, dat het beestje voetstapjes op den vloer laten zou. Zijt ge daar weer met uw leelijk beestriep Theresia hem toe. 't Is zoo een proper diertjeantwoordde Charles-Louis ge heel bedaard. Drinkt u een druppel wedervoer Theresia. Geen refus zegde Charles-Lous. De druppel wierd geechon- ken en alswanneer Theresia daarna een oogenblik de keuken verliet, Charles- Louis goot den helft van zijnen druppel langs den poot van een stoel... dit miek een klein waterplasje wel zichtbaar op den zwarten tegel. Als Theresia nu, bij haar wederkeeren, 't plasje bemerkte Ah dien vuilpot tierde ze en ze wierp wat ze in de handen had naar den hond die huilende wegvluchtte. Wat is dat nu zegde Charles-Louis. Daardaar schreeuwde Theresia. Is het maar dat hernam Charles-Louis en hij zette zich op de knieën, om het op te lekken. Wel gilde Theresia, haar aangezicht verdui kende in haar voorschoot hoever de passië een mensch brengen kan Wat geschiedenis nopen Vlaanderen. Volgens een schrijven van Daarmee kunnen alle Belgen, zelfs zijne Hoogweerdigheid den Bisschop van Walen te akkoord gaan Luik aan zijne diocesanen, 230.000 num- Maar waarom wordt er van de mid mers van dagelijksche Katholieke gazet- delen om tot dit doel te geraken geen ten worden in Belgie gelezen, tegen het minste gewag gemaakt ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 5 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. den WOENSDAG Alle Aankondigingen moeten tegen ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten WOENSDAG avond. laatste tegen den ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in des Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Op een zoelen Aprilavond, twee rui - ^rs keerden langs de Appia-baan faagzaam terug naar Rome. De oud- Ie, met ernstige en droevige gelaats- jrekken, reeds gevorderd in ouderdom, [r eg de kleedij van een hoogen edel- |jm en had meer het uitzicht van een onsul d.i. vertegenwoordiger des izers dan van een krijgsman. De Lgste scheen een jeugdige soldaat, Irbiedig en gemeenzaam omgaande het den plechtigen magistraat. [l ijf of zes slaven, te peerde, volgden ip ikorten afstand de twee ruiters. [Bij het naderen van de Porta Cape- ia, dus in de nabijheid der stad, zegde |e jongeling Mijn Oom, bemerkt ge jat volk, dat een voor een landwaarts htrekt en dat verdwijnt in dien loop haf, ginder links van de haan, in de jroestenij Zouden dat geen same'n- kveerders zijn? I— Zwijg, losbolDe slaven, die ons telgen kunnen ons afluisteren en de haven, die den weg omzoomen heb- len ooren. Intusschen, de oude edele ruiter, be- Lerkte zorgvuldig die schaduwen, halende in de avondschemering en legde eindelijk.: Laat ons ook dien feheimzinnigen weg inslaan. f Aan den ingang van een smallen rang, die diep onder den grond leidde, [teeg hij van zijn peerd, zeggende: rSextus., wacht hier met onze dienst eden op mijn wederkeeren. En hoe ang ook mijne afwezigheid duren pocht, ik verbied u mij te volgen i Hij stapte den gang binnen en zon- Ber vrees volgde hij, in de duisternis- ten, die eigenaardige wandelaars, kvaarvan hij de stappen hoorde. Wel haast wierd hij rumoer gewaar van heel volk, dan afwisselend het gezang [van een klagende stem... vreugdege roep... iemand die sprak te midden ttner godsdienstige stilte. IAl met eens stond hij aan den in gang van eene groote zaal, verlicht door honderden aarden lampjes en 4overal ontwaarde hij groente, hvacin- ifhen, jesmijnen, veelkleurige bloemen. I Niemand bemerkte het binnenkomen Ivan den edelman, tenzij deze die, zit rechter zijde: «Spreek», zegde hem' Het Ministerie was niet principieel Petrus. en leg getuigenis af (vijandig aan die groote uitbreiding, maar Die man was een der discipelen van wilde toch weten wat het aan de Schatkist Ëmmaüs. En hij vertelde het glorievolkosten zou. M. Jaspar, hoofdminister, en ontmoeten van den verrezen Jesus, op Minister de Broqueville hebben beide de een lente-avond als deze, die ze dan beleefden, langs een verlaten weg in Palestina. Bin Jesus had hun gezegd: Waarom zijt gij droevig. Bin zij hadden geantwoord: «Men heeft de zer dagen Jesus de Nazarener, den grooten propheet ter dood gebracht wij hoopten dat Hij Israël verlossen zou en zie, sedert drie dagen is alles verijdeld. Vrouwen, die vóór het krie ken van den dag naar 't graf gegaan zijn, hebben ons schrik aangejaagd Het Lichaam hadden ze niet meer ge vonden maar engels gezien, die zeg den: Hij leeft. Daarop heeft onze reisgezel de Schriften uitgelegd en la tende varen het gedacht van verder te reizen in den nacht, is Hij met ons hinnegegaan in Emmaüs, om met ons te avondmalen. En 't is bij het zegenen en het breken van 't brood, dat wij den verrezen Jesus herkenden, die dan voor onze oogen verdween. Op nieuw schetterde het Alluluia in de Catacomben en daarna stond Pe trus op en sprak Broeders, laat ons bidden. Amen antwoordden de Chris tenen. Bidden wij hernam Petrus, voor de blinde Joden, die het komen van den Missias niet begrepen bidden wij voor onze vaders in 't oud geloof van Abraham, Moises en David. Bid den wij voor de heidenen, opdat zij het goede nieuws aannemen. Bidden wij voor den keizer, die ons vervolgt, voor Jerusalem, voor 't menschdom. Bidt voor mij, opdat de Bleer mij vergeve. Bidt voor u, opdat de Heer u sterkte verschaffe in uw geloof, standvastig heid in de vervolging, moed in de mar teling. «Amen! Amen!» riepen de aanwe zigen. En bidt voor dezen mensch zeg de Petrus met donderende stem... zich wendende tot dien onbekenden, die. een kleed droég met" purper omzoomd. Dan bezag de discipel van Emmaüs den edelen Romein en bevende sprak hij den naam uit van Pilatus, hetwelke pende op een verheven gestoelte, de eenieder verschrikte, leider scheen te zijn dezer vergadering Pontius stond recht en ging op Pe en die was: de Opperpriester, de Va- trus toe. Ier, Petrus, de eerste der apostelen en fe midden eener doodsche stilte I hoofd der Kerk. Hij verbleekte, sloot Sprak hij: Hij beweerde dar hij ecu oogenblik de oogen, als om beter rechtzinnig den Nazerener had willen late denken op droevige herinaerin- I redden, dat de woede van 't volk en en met een gebiedend gebaar wees cjer Synagoge het hem belet had dat pij aan deze, die binnen kwan, eene zjjn plicht was van een opstand tegen plaatse aan te midden werklieden. I Rome te verijdelen; dat sedert dien De edelman zette zich ljssder tus-rampzaligen dag hij over-ongelukkig then een schipper van den 1 iber- leefde. jtrpom en een smid van den Esquili- Qjj moet u niet verontschuldigen dat thans hoven de bergen van Chili en Argentinië troont. Het beeld werd per spoor naar het gebergte vervoerd, waar duizenden soldaten en matrozen uit Chili en Ar- plechtige belofte gedaan het vraagstuk t geheel te onderzoeken, inbegrepen de neergelegde amendementen van MM. Van Isacker, Blavier, Vanhoeck en Cons.., en eene algeheele herziening te doen. De besluiten van dat ministerieel onderzoek zullen aan de beraadslaging der Leger- kommissie worden onderworpen. Dat in den kortst mogelijken tijd. Op den grond van die uitdrukkelijke verklaring werden met eenparige instem ming van de aanwezige leden de neerge legde amendementen ingetrokken. Het vraagstuk der diensttijdrente en voor de krijgsgevangenen (wellicht ook voor de geïnterneerden) is aldus voorbe houden. 2. Verandering aan de wet op de samengeordende militaire pensioenen M. Vanhoeck, verslaggever, heeft; twee belangrijke wijzigingen doen aannemen 1) Rechtgevend op de militaire pensioe nen is de uiterste grens van huwelijk verlegd tot 1 Januari 1930 2) voortaan zullen de weduwen van oorlogsinvalieden recht hebben op militair pensioen wanneer de invaliditeit van den overleden echtge noot minstens 30 bedroeg. (Vroeger was het 60 3. Voor de groote oorlogsinvalieden van 100 en méér (samengevoegde in validiteit) wordt eene verhooging inge voerd, die gaat van 10 tot 100 4. Voortaan zal het Nationaal Werk der Oorlogsweezen alleen recht hebben van toezicht op de giften der openbare liefdadigheid ten behoeve der oorlogsin valieden, oorlogsweezen en dezer tami liën. Bij de bespreking en aanneming van die belangrijke verbeteringen ten bate van de oud-strijders, krijgsverminkten en dragers van allerhande oorlogswee, was geen enkele der Vlaamsche Nationalis tische vertegenwoordigers aanwezig. M. Butaye had een amendement neer gelegd. Hij was er niet om het te verdedi gen. Aldus werd het niet in aanmerking, genomen. Dat zal aangeteekend blijven. Datum 22 Maart 1929. 480.000 niet Katholieke. Voeg daarbij de menigvuldige ongodsdienstige bladen, die inkomen van Holland en bijzonderlijk van Vrankrijk en men komt tot hetbesta- tigen dat in Belgie 1 goede gazet gelezen gentinjë gereed stonden om het naar wordt tegen 3 slechte.Daar aan heb de plaats van bestemming te vervoe-ben veel schuld veel Katholieken, die be en, hetgeen natuurlijk met zeer groo- j weren te moeten kennen het voor en het te moeilijkheden gepaard ging. Met tegen en die niet schrikken van onzij- roote plechtigheid werd het op 13 i dige bladen. Maart 1904 gewijd; bij deze gelegen heid werd op een zeer eigenaardige wijze de geest van vrede en verzoe- Want 't is daar dat het schoentje spant en dat de hond gebonden ligt. Wat meer klaarheid, a.u.b. en wat meer eerlijkheid. Hc bus. De plechtige dienst vorderde. gen diaken. Dit verhaal was de volks- j geschiedenis der Passië en der Verrij zenis, van het heiligschendende treur spel en van 't zegepralend mirakel, waarvan Petrus, op dezen lente-avond, ze de Petrus. Midden ons zijt gij geen betichte, want de Heer vergaf Mannen uit het volk, soldaten, edele j^an zijne beulen en wij hebben voor u Poomsche vrouwen, slaven, inboorlin- j gebeden. En ten anderen, het mysterie gen van Gallië en van Syrië,... luister- j van bermhertigheid en liefde, gaan wij den naar het verhaal van een j'eugdi- t celebreèren. Twee jonge lieden overhandigden aan den Bisschop twee mandekens brood. Petrus zegende het brood, brak het en gaf het aan de geloovigen. h Een laatste maal weerklonk het Alle ge herinnering vierde in de Catacom-1 ]u;a en cje vergadering ging uiteen. De ®en. De diaken sprak van den nachtchristenen kwamen langs Pilatus In den Olijfhof, van het verraad van voorbij, zonder grammoedige gedach- pdas, van Jesus gesleurd door de (-en maar met eene soort eerbied, want straten van Jerusalem, van het paleis Was hij, niettegenstaande zijne euvel- tan Annas, van het tribunaal van t aï- <Jaad, niet een der bijzonderste getui- phas en terwijl Petrus, in de tegen- g-en van g Verlossingswerk? woordigheid van de roomsche geloo- Pilatus verliet ook met kalm stap Mgen, droevig en deemoedig op de qe catacomben, vervuld van bloemen- °rst.klopte, van het verloochenen des geur Sextus en de dienstknechten ongelukkigen apostels. wachtten steeds op hem aan den in verders beschreef hij het Keizerlijk ganghij steeg wederom te peerd en retorium, de twijfelachtig- en flauw- keercie huiswaarts zonder een woord Jhertigheid van Pontius Pilatus, het te antW00rden op de vragen, die men schrikwekkend gehuil der menigte: ppnl [«Kruis Hem, Kruis Plem j^ir (r. Hij sprak ook van de onmenschlijke In 't Ypersche van Zondag 1.1. staat er te lezen, dat Mijnheer Stoffel, de groote volksvriend van gedurende en na den oorlog, rotsvast stond in zijne grond beginselen».Bedoelt men daarmede dat hij die ongodsdienstig leefde ook on godsdienstig gestorven zou zijn? In dat geval is de bevestiging totaal mis. De christene bevolking van Yper, die bad voor heer Stoffel zijne bekeering, heeft het pleit gewonnen. Mijnheer Stoffel op zijn sterfbed heeft zijne biecht gesproken aan E. Pater Dejaegher S. J. en herhaal de met veel ingetogenheid de gebeden en het akte van berouw, dat men hem voorlas. De Heer weze er om bedankt ning tot uiting gebracht; de troepen galcozefortuin der Rotschilds. van Chili lagen op het grondgebied van .Argentinië, terwijl soldaten van Argentinië op Chileesch grondgebied gelegerd waren. Het Christusbeeld van den Andes, staat op een hoogte van 13.000 voet boven den zeespiegel. Met een gebaar van zegen strekt het zijn recht.erhand uit naar het Noorden, ter wijl de linkerhand een kruis vasthoudt. In het voetstuk is het volgende cloku- inent ingemetseld Eerder zullen deze rotsen ineenstorten en tot stof vergaan dan dat het volk van Argen tinië en Chili dezen plechtigen eed zal vergeten, dien het hier aan de voeten van dit Christusbeeld gezworen heeft. Hij, die ons verzoend heeft, is onze vrede Marschalk Foch, vermaarde sol daat en vurige Christen is overleden en met weergalooze plechtigheid be graven. In 1918, als de zaken nog slecht stonden, vroeg hem op zekeren dag onzen Koning Albert, wat hij van den toestand oordeelde en de kranige soldaat woord den gaf dit kenschetsend ant- Sire, er moet gebeden wor maar droeviger dan ooit. op Teeseling, van de doornen kroon [Christus bloedende Hoofd gedrukt, van den rieten schepter en de purperen Ziehier de samenvatting van de vier versleten mantel, van de wreedheid en wetsvoorstellen aangenomen ten voordee- het misprijzen des vadermoordenden le van de oud-strijders, de krijgsvermink- 'sraëls. ten, de oorlogsweduwen en de oorlogs Luistert zegde de diaken, naar weezen. We geschiedenis van Joannes, den lie- 1. Voor de dragers van frontstrepen [veling. Zij groetten Hem als Koning werd het bedrag der frontstrepenrente der Joden en zij sloegen Hem in het met vijf vermenigvuldigd, en de ouder aangezicht. Pilatus voor de tweede dom van in-genottreding verlaagd van maal kwam buiten om hun toe te roe- 50 en 55 jaar op 45 jaar. pen: Ziet, ik breng Hem bij u, opdat Voorde lc frontstreep wordt de rente gij erkennet dat ik in Hem geen aldus gebracht op 590 fr. voor de vol >chuld vinde. Jesus kwam dus te gende op 250 fr. voorschijn, dragende de doornen kroon Dat zal dus voor gevolg hebben.dat en den purperen mantel en Pilatus een drager van 8 frontstrepen vanaf den zegdeZiet daar den menschleeftijd van 45 jaar recht krijgt op een Op dat oogenblik de edele Romein jaarlijksche rente van 2250 fr. verdook zijn aangezicht in den zoom Over dit wetsontwerp werd een merk van zijnen bovenmantel en boog zijn waardig verslag uitgebracht door M. de hoofd tot bijna op de knieën. Langen Burlet, en de Legercommissie stelde ver- tijd bleef hij zoo gezeten en hief maar scheidene amendementen voor. zijn hoofd op, alswanneer hij uit een Intusschen was bij de oud-strijders- f.room scheen te ontwaken, bij het vereenigingen eene beweging losgekomen blijde geroep van vreugdekreten, om frontstrepenrente gewijzigd te krijgen t Was het paaschlijk Alleluia, dat in den zin van diensttijdrente. Al de oud weerklonk in de Catacomben, schet- strijders,degene die achter 't front hebben terend als het trompetgeschal van hon- gestaan en krijgsgevangen werden ge derden Aartsengels. maakt, zouden daaraan deelachtig ge Dan, op een teeken van Petrus, een maakt worden, der geloovigen kwam uit het volk en MM. Vanhoeck en Blavier en Delacol plaatste zich nevens den eersten bis- lette hebben deze uitbreiding prachtig schop van Rome, staande aan zijne verdedigd. De Gazetten melden de plechtige ontvangst in Jerusalem van Z. Exc. Mgr Valeri, die reeds apostolische De- legaat was in Egypte en het nu ook geworden is van Palestina. Men spreekt in die artikels van den Patri ark, die met den Delegaat naar de H. Grafkerke gaat en van den Custos van het H. Land, die er 's Pauzen-Ver tegenwoordiger verwelkomt, - Dele gaat is evenveel zeggend of nuncius dus Pauzelijke ambassadeurDe Pa triark is de aartsbisschop van Jerusa lent en de Custos is de algemeene overste der paters Franciskanen, die sedert eeuwen, de bewaarders zijn der Heilige Plaatsen. St Franciscus ging naar Palestina, met het doel de Mahomedanen te bekeeren of daar den marteldood te sterven. Maar hij be kwam noch het een, noch het ander De Mahomedanen wilden zich niet be keeren en hun opperhoofd Saladin, ver van Franciscus te vervolgen, hield hem in groote eer. Franciscus dan besloot terug te keeren naar Europa en vroeg aan Saladin, bij zijn afscheidsbezoek in het land te mogen laten eenige zij ner geestelijke zonen, om er de Heili ge plaatsen, als Calvarie, het H. Graf het Cenakel, den Olijfhof enz. te be zorgen. Dit wierd hem toegestaan. De stamvader was een jood wonende te Frankfurt in de herberg «Rood Schild». Hij ging eens aanbellen in een bank en vroeg om werk. Hij wierd beleefd afge wezen. De bankier belette, bij toeval, hoe dat hij daarna de straat dweerschen de zorgvuldig iets opraapte en verborg. Daarop riep hij hem weder, om te vragen, wat hij daar gevonden had. En Rotschild toonde hem «een cent». Bestatigende hoeveel gewag hij miek van kleine weer de Ik heb werk voor u zegde de bankier, kom binnen En zoo wierd Rotschild bankbediende. In 1815 was Rotschild in Belgie, om te zien hoe de gevechten tusschen Napoleon en de Verbonden eindigen zouden. Pas was Napoleon verslegen in Waterloo toen Rotschild zich haastig begaf naar de posterij er een peerd huurde en vluchtte in de richting van Cales. Aan ieder posterij nam hij een versch peerd en bereikte alzoo spoedig de zeekust Daar gelukte hij er in niettegenstaande tempeesteuweder, hem per boot te doen overzetten naar England, waar hij opnieuw, van posterij tot posterij vluchtte Londenwaarts. Hier wist men niet van Napoleons nederlaag, daar in dien tijd nog geen telegraaph bestond en op de beurs alle weerden stonden zeer laag Rotschild kocht op, al wat hij kon en als wanneer eenige dagen later het nieuws van Waterloo inkwam, alle weerden stegen hoog in prijs en Rotschild wierd met een slag machtig rijk. Het Christusbeeld van den An des gebergte. Toen de nieuwe President van de Vereenigde Staten, M. Hoover, op zijn reis door Zuid-Amerika, op de grens tusschen Chili en Argentinië kwam liet hij, zooals bekend is, den sneltrein stoppen, om het beroemde Christus eeld op den Andes in oogenschouw te nemen. In het jaar 1898 was er een geschil gerezen tusschen Argentinië en Chili, naar aanleiding van een meeningsver schil omtrent de regeling der grenzen tusschen beide Staten. Zoowel Argen tinië als Chili maakten zich gereed voor den oorlog, terwijl ze uit Europa allerlei oorlogsmateriaal lieten aan voeren. In de maand Maart van het jaar 1900, gedurende de Goede Week. deed de Bisschop van Buenos-Ayres, Mgr Benavente. in naam van Christus, een algemeenen oproep om toch den vrede te bewaren. Aan de andere zijde van het Andes-gebergte beantwoordde de Chileesche Bisschop, Mgr Jara, deze vredesboodschap, en heide kerkvor sten, eensgezind en vereenigd door hetzelfde geloof, doorkruisten hun land, om de vrede tusschen beide lan den te herstellen en te bewerken dat het niet tot bloedvergieten kwam Hunne pogingen werden met den bes ten uitslag bekroond en onder de ba nier van Christus werd de vrede getee kend. Toen werd besloten om op de grens van Chili en Argentinië, te mid den van de eeuwig witbesneeuwde bergtoppen, een reusachtig standbeeld op te richten van den God-Mensch Je zus Christus, die gedurende heel zij verblijf in deze wereld alle rolkeren tot vrede, eendracht en wederzijdsche liefde heeft aangespoord. In het arse naai van Buenos-Ayres, werden de kanonnen, machinegeweren en allerlei andere oorlogswerktuigen bijeenge bracht, die nu overbodig geworden waren, en van dit metaal werd het reusachtig groot standbeeld gegoten In de duitsche Gazet De Voss stond er te lezen Foch moet nog ge loofd worden voor andere redens dan zijn krijgstalent. Had hij moeten de onderhandelingen voor den wapenstil stand doen slepen, onze nederlaa_ zoude ramp geworden zijn en dat had zijnen roem nog doen stijgen. Maar hij drukte het gedacht uit en hij heeft er naar gehandeld, dat de oorlog geen minuut langer duren moest dan het noodig was, om de zegepraal te be komen Vrijheid en recht aan Vlaanderen is het eenige kiesprogramma waarmee e eigentlijk zonder gevaar voor den dag kunnen komen. Eenieder weet immers dat de natio nalistische vaan vele en verscheidene gedachten en politieke schakkeeringen dekt. Zooals de protestansche leer brok kelt de nationalistische partij uit in systemen en tegenstrijdige beginselen. In deze partij vindt men minimalis ten, regionalisten, federalisten, auto- nomisten en zelfs Groot Nederlanders. Voor eene zoo eensgezinde politieke partij kan slechts zulk een eenvoudig kiesprogramma te pas komen. Geene scheuringen zijn mogelijk. Zoek eens den prijs van een windmolen verkocht op volgende voorwaarde De molen heeft een trap van 30 treden. Op de eerste trede moet ge leggen één cent, op de tweede twee, op de derde vier, op de vierde acht, enz... dobbelende de som van ieder trede tot boven Maar na de kiezingen zullen we ze aan het werk zien tegen Belgie en voor Holland. Altijd dezelfde zuivere verwarrings- politiek. De kiezingen naderen en sinds we ken worden in De Ypersche Bode godsdienstige artikelen overgedrukt. De lezers moeten immers ervan overtuigd worden dat zij de ware kin deren der Kerk zijn. In woorden, maar niet met ter laad, wel te verstaan. «De Werkman» schrijft: «Wat denkt Kwibus nu van de kristelijke patronen van Yper die nog hun werk volk durven betalen aan 2,75 tot 3 fr. per uur en stielmannen aan 3,50 fr. per uur? Wij kunnen aan dit strikvraagske niet antwoorden vooraleer dat ons duidelijk gemaakt worde van wien men een antwoord verwacht. Is het van Het Ypersche Volk Wizijn bereid het gratis te geven en zonder er doekjes om te winden. Maar Kwibus kennen wij niet en er schuit zulk geen vogel in onze opstel- raad. Dat laten wij aan de geletterde opstellers van De Werkman over. We lezen in de «Libre Belgique van 3 April dat in de nacht van Zondag laatst te Wervick eene granaat gewor pen Werd in het huis van een werkman die gedurende de werkstaking zijn Werk voortzette. We stellen dus vast dat de lezers van De Werkman door dit deftig blad aangehitst worden tegenover de genen die niettegenstaande de werk- taking hun werk voortzetten. Het uur en de plaats waar ze dage- jks kunnen... gevonden worden wordt ratis vermeld. Natuurlijk om hen alle ongemak te vermijden, wel te ver staan. Van wege een blad dat voor hoofd opsteller heeft een volksvertegen-: woordiger die gezworen heeft de wet ten te eerbiedigen valt dit nogal co- misch voor. We verwedden 'ne demi, dat, moest er iets gebeuren,... Missiaen en zijne huichelaarsbende zullen zooals Pontius Pilatus hunne handen met veel <:>phef én veel... zeepe weten wit te wa-s- schen... en de misleide sukkelaars zul len in den bak vliegen. In de XVI1 eeuw vlaamsche wevers voeren het lakenweven in in Engeland; n de XVI11 eeuw Vlamingen leerden aan de Schotten lijnwaden verveerdigen In 1106 en volgende jaren, uirgenoodigd door bisschop Friedrich, vlaamsche boe ren verhuisden naar de streek van Brüm en mieken er moeraslanden vruchtbaar en zoo wierden er vlaamsche dorpen ge sticht op de twee oevers van den Weser' «De Ypersche Bode» van 30 en in Holstein Trappisten gingen naarMaart lezen wij centraal Europa en rond hunne Kloosters 4 Neen, de nationalisten moeten den rezen vlaamsche dorpen op, waarvan de kiesstrijd niet inzetten... Hun pro- natte en onvruchtbare landerijen der gramma blijft hetzelfde, het program Wendes vruchtbaar mieken Zoo kwam ma gedrukt en geprent in alle Vlaam het nog, dat duitsche Heeren in Saxen en sche harten... (Zoodoende vermijden Pomeranië ook vlaamsche landbouwers binnen hunne gebieden aanlokten... daardoor kreeg de streek ten zuiden van Berlijn den naam van Flaming en men trof vlaamsche neerzettingen aan zij ten minste de drukkers-onkosten die iedere kiesstrijd onvermijdelijk medesleept)Vrijheid en recht aan Vlaanderen. Voor een kortbondig programma is tot in Silesiën en Transylvaniën. Tot het een kortbondig programma in 1873 bestond er in Bitterfeld eene Waar is de tijd waar de imge streek waar de Jus Flamingicum d. i. Vlaamsche Nationalisten in den kies het vlaamsche wettenstelsel in voege strijd voor den dag kwamen met een was. formidabel programma... aan kntho Getrokken uit La Belgique Maritime heken en socialisten ontleend. Colonlaleet Economique. Yu is het kort en bondig, hé Vrijheid en recht voor Vlaande ren. Wij lezen in de strijpenning (sic) van De Werkman ('t Is waarschijnlijk van strijdpen- nmg dat er sprake is) Gheluwe": Rechtvaardige arbeiders van Gheluwe 25. Wilt u dagelijks onderkruipersters uwer gemeente zien gebracht worden 50. Beziet dan den autobus van Meenen-Gheluwe 25. Dewelke om 5 Yi uren te Gheluwe plaats aankomt 25. Dan zult ge twee zwijntjes onderkruipsters zien afstap pen 50. Schande aan hen en aan de vervoerders Meenenaars 25. Om te bewijzen hoe eerlijk ze den godsdienst niet zijn plakken de socia listen in Mechelen plakbrieven uit -aardoor ze Kardinaal Van Roey op schandalige wijze aanvallen. Om te bwijzen hoe eerlijk ze den kiesstrijd aanvangen geven ze een strijdbladje uit waarin te lezen is De katholieken maken in hunne dagbla den veel gerucht over de gebeurtenis sen in Rusland en Mexico om te kun nen verduiken wat ze zelf in ons land plegen te doen. De katholieken zijn dus grootere misdadigers dan de communisten in Rusland en de kerkvervolgers van Mexico. En zeggen dat men... ernstige men- schen vindt om die dergelijke beestig heden neer te schrijven en... sukke laars om deze te slikken. 'Ne voorname partij, voorwaar.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1