ie M Prijskamp A Het Heilig Bloed CUeet ge cuat KATHOLIEKEN SNIPPERINGEN 51e Jaar. - Nummer 15. 30 Centiemen. Zaterdag 13 April 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper van het Arrondissement Yper. i Bsreicft li iot tien s rijd nen uil die nog onnoozel genoeg is om de verdediging van Ward Hermans waar te nemen. Schandaal te Wervik Op De Ypersche Bade schrijft De kiesstrijd is hij de Roo- tien volop aa« dec gaag. Te Poparinghe op de Markt De "Ypersche Uode vindt De Kiezingen naderen. fid llolk ABGNNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL IQ5, ZONNEBEKE STEENWEG, IO5, YPER Postcheckrekening 40.20': (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 J4 tot 12 uur, in de* Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK De Katholieke Vereeniging van het Arrondissement Yper, heeft in den Katho lieken Kring een inlichtingsbureel inge richt. Dit bureel is open eiken Zaterdag morgen van 8.30 tot 12 uur. Iedereen is welgekomen. Wij nemen de gelegenheid waar om aan elkeen te herinneren, dat de Heer Volksvertegenwoordiger- Brutsaert, pen 1" en 3" Zaterdag van elke maand, feich ter beschikking stelt van al deze die lem willen raadplegen, in den Katholie ken Kring, van 9.30 tot 12 uur. en in de volkslegende gekend onder de naam van Bloecaptlleke Van Kortrijk bracht men de- kost bare Relicjuie over naar Brugge en op dien laatsten tocht was het Leonius, prelaat der abdij van St Bertinus te St Oma-ars, die ze droeg, hetgeen hij steeds gedaan had, sedert het heen gaan uit Jerusalem. -Hij droeg Ze, hangende met een zilveren ketting aan den hals en 's morgens waar hij mis las, plaatste hij Ze op het altaar. Deze oproep is gericht tot de katho lieken, want de aanstaande wetgeven de verkiezingen zijn wellicht de ge wichtigste, die wij na de verkiezingen van 1884 en 1912 zullen gekend héb ben. Wij herhalen hier de woorden van heer Van Cauwelaert in zijn groote Bij het ingaan in Brugge, Diederik,I verkiezingsrede te Antwerpen: gezeten op een wit peerd dat geleidI «Het opklaren der na-oorlogsche wierd door twee monikken gaande toestanden heeft de politieke opvat blootsvoets, droeg zelve de Reliquie. tingen wederom scherper naar voren Volgden de 30 ridders, die met Diede- I gebracht. Het bestuur van morgen zal rik uit het Oosten terugkwamen en in ons land steunen op een regeerings- aan de poorten der stad, hadden zij programma, waarop onbetwistbaar .de De belangrijke verkiezingen die over onzen katholieken invloed moe ten beslissen is de opkomst, leggen ons den gebiedenden plicht op: Strijd voor onze katholieke beginse len Terwijl de moedige Staatskathoüeke helden hun best doen om lasterbriefjes op te stellen en die achter het veilige schild der naamloosheid aan den man te brengen...» zoo schrijft ze. De campagne tegen Mr Butaye kan ze politiek en ontmaskerd Strijd tegen allen die met open vizier over de maag niet krijgen... en met reden of bedektelijk onze katholieke partij bedreigen-en aanvallen! De Mandelbode verwelkomd geweest door het stede- De Ypersche Bode in een artikel Hun waarheidsliefde handelt over een roemrijkenwaarheidslievend nieuwsblad. Dit moet Het Ypersche Volk zijn, dat Met 3 Mei aanstaande, begint de 94 daagsche plechtigheid, gevierd ter tere van het H. Bloed, in Brugge be- lijk magistraat en de geestelijkheid, den stempel zal drukken. De graaf droeg het H. Bloed naar de «Daarom heeft het een zeer groot oude burchtkapel van St Basilius, waar belang, dat de katholieke partij ver- politieke richting der leidende Part'j <je Jode eertijds noemde Ypersche Sloore, Ze nu nog berustend is. Volgens den brief (Bulle) van Cle ment V, gedagteekend uit Avignon, den 1 Juni 1310 en aflaten toestaande [waard. In verschillige oorden der wé-'^1™ bedeyaarde naar't H. Bloed, te ld vereerde of vereert men H. Bloed. IA HAocd TT U' VnJdafe v\°V In Brussel, tijdens de Hertogen vanbaar' Dit nurakd zou opgehouden heb Ktifgondië, wierden' er H bnteerd door Joden, die er hunne dol sterkt uit den strijd kome, om zich te doen gelden wanneer het zal betreffen onze godsdienstige sociale en Vlaarn- sche belangen te doen behartigen De verkiezingen van Mei a. s. zul len beslissen over de toekomst cjer katholieke partij. Versterkt'beteekeïit lam in ploften. Veel bloed liep uit de Imteerde H. H. Hostiën. Van die H. H. Hostiën zijn er nog in Brussel bewaard en,men noemt ze het H. Sakrament fraö 't mirakel. f In Bolsena, Hij Rome, om een pries ter ter hulpe te komen, die zich niet kon ontdoen van onvrij willigen twijfel liop'ehs de tegenwoordigheid van C. H. in het H. Sakrament, liet God hoe dat, per ongeval, een deel van de dl. Specie van Wijn (na de consecratië klus) uit den Kelk stortte op den witten altaardoek. Dit veroorzaakte eene feroote bloedvlek op den doek, heden daags nog bewaard en vereerd. Dit 'mirakel was de gelegenheid voor Raus jWrbanös I V, alsdan regeerende. oiti tot' geheel de Kerk uit te breiden, den feestdag van het H. Sakrament, reeds gevierd in 't bisdom Luik. Dat Bloed van Brussel en dat Bloed 1 ben ten jare 1325 en sedert dien'blijftIversteviging onzer gezonde politiek: ri. nosuen I verzwakt beteekent een gevaar van .anti-katholieke drijverijen. En waar Tijdens de godsdienstooi logen in de onze godsdienstige gevoelens worden 'AT eeuw, wieul de Reliquie teiy jai e bedreigd, daar is krachtdadige slag maar het artikel, vol hoogdravende woor den en meetingsproza, is niet al te klaar, nu sommige menschen bewonderen altijd holklinkende zinsneden, die ze niet verstaan Dit artikel schijnt te zeggen dat Het [Ypersche Volk om les gaat bij de Gazette en dc Nation Dat is [geen waar, daarenboven zegt het dat de Standaard de leermeester van 't Ypersche Volk is; en dat erkennen wij met geestdriftige instemming. Immers wij be-amen wat de Standaard schrijft, omdat dit Nieuwsblad de juiste note heeft 1578 verdoken door Don >an Perez I vaardi|heid"ên ëen ^Terke""etndracht L" /ake Vlaamsch fn daarbij omdat het de Malvenda, eersten kerkheer der „„i,n,i.n <rPvvéi de St Basilius' kapelzij berustte eerst in Malvenda'! woonst bij St Jan-Nepo- muceenensbrug en in de gevel var. dit huis, langs de Rozenkrans-kaai, steekt er een steen, waarop gekapt is: Zoo Obededom de Arke borg, Zoo Perez de Malvenda's zorg Bewaerde ons Heeren Bloed alhier Voor haet en nijd en oorlogs vier. Zij berustte daarna in Malvenda s huis in de Nieuwstraat en wierd op nieuw overhandigd aan den tweeden bisschop van Brugge Retni Drieu/, den, ZB November 1584. Tijdens de Fransche Omwenteling wierd de H. Reliquie nogmaals ver doken tot in Mei 1819. I Gedurende den oorlog 1914-18 't was van Bolsena, was zeer eerbiedwaardigM Waiïelaert, bisschop van Brugge en marikuleus, maar was geen Bloed d> er persoonlijk voor zorgde in zijr geboden gewetensplicht. Onze Bisschoppen, in hun gezame- lijken vastenbrief, hebben op hunne buurt nadruk gelegd op het belang dei aanstaande verkiezingen. Wij zullen dit jaar vooral, nu we herdenken hoe Sint Jozef tot bijzon- deren Patroon van Belgie werd uitge roepen, over het heden en de toekomst van ons duurbaar vaderland, zijn he- melsche Wan het gezag van de geestelijke overheid erkent en er tia handelt. Integendeel kunnen wij de Ypersche Bode niet beamen omdat de Redactie zich niet onderwerpen wit aan 't Bisschoplijk gezag. Zij is onvoorwaardelijk Vlaamsch. Dus spreekt de Bisschop tegen haar ge dacht, 't is af te keuren en moeste de Paus uitdrukkelijk den Bisschop goed keuren, 't ware ook af te keuren. Dat noemt de Redactie der Bode onvoorwaar delijk Vlaamsch zijn en Katholiek ■van O. H. J. C., omdat het Bloed des [Heeren, sedert de verrijzenis, niet [meer kan gescheiden worden van zijn [duurbaar Lichaam en omdat in het H. Sakrament des Altaars, als de ge- [daante van Brood of Wijn verdwijnt Christus O. H. er niet meer tegen woordig is. Te Mantoua, in Italië, te Weingar- bissöhoplijk paleis. Volgens de Bode 't kiesprogramma der bescherming nederroepgn, I nationalisten is kort en goed De Rechten t er dreigen -gewen: de kie^n^,het Vleamsch« volk - verdedigen en voor de Kamers en 1 rovmcie met i bemachtigen. Maar dit is het programma w ier voorbereiding reeds werd begon-1 ^er Katholieke Vlamingen, zie o. m. het brengt de geestelijke, zedelijke taaistatuut van 't Algemeen Werkersver- ïniiiweho Kq I n n r>-o n non hof Intirl I - bond te Brussel aangenomen door Walen en Vlamingen op Woensdag 13 Maart., en dit is niet het programma der Vlaam- sche Katholieken, die tot nu toe niet anders gedaan hebben dan stokken in 't nen en economische belangen van het land in het gedrang. Alle goede burgers moeten in het uitoefenen van hun stemrecht deze groote belangen be hartigen en handhaven. De godvruch- ken dat zij over een middel beschikken waarvan de ongeloovigen het bestaan Welke eer zijn wij aan de H. Reli-|en de kracht niet beseffen: wij bedoe qiiie van Brugge. Mantoua en Wein- len het gebed'. God immers regelt en garten verschuldigd? bestuurt den gang der gebeurtenissen, Dat H. Bloed, als het deel miek van en het geloof leert ons dat Hij met O. H. Lichaam, was vereenigd met de bet gebed der Hem toegewijde zielen Godheid, en alzoo beschouwd mocht gansch bijzonder rekent in het bestu- het aanbeden worden. ren der volkeren, zoowel als in het lei- v „i i i-i den van ieder menschenleven. Het ge Ail is het H. Bloed gescheiden van i i i i.- u TT i u i bed is dan vooral machtig, waar het O. H. Lichaam, dus niet meer ver- i j i A 1U wordt opgedragen onder de voor eenigd met de Godheid en het mag nu' - 1 - - tige geloovigen zullen daarbij beden- j wiét gesteken, laatste bewijs hiervan Lr ie» 11 rlnr 711 rtvpr /^Ati mirlrlf»! h 11.-L-f»n 1 Bij de bespreking in den Kamer van de dienstrente waren de vijf nationalisten afwezig. ten, in Duitschland en te Brugge be [waart men H. Bloed, voortkomende van Christus' bitter Passië. De hon derdman van dienst op Calvarië noem de Longintis en na den dood des Zalig makers, als de beulen de beenderen verbrijzelden der twee moordenaars en het Lichaam Christi ongeschonden lie ten, plofte zijne lans in Christus' zijde en doorboorde zijn duurbaar Hert. Water en bloed vloeide uit de gapende wonde en Longinus, die eene erge oogkwaal had en die er van ('ogenblikkelijk genezen wierd door 't H Bloed, dat hem in aangezicht spat te, heeft zorgvuldig dat Bloed opge- f nomen en eerbiediglijk bewaard. Hij i wierd Christen en fin Mantoua, waar tot op den dag van heden bewaard en ronddraagt. Zij wierd gemaakt in tvereerd wordt. Om een duitschen Kei- 1650-17 door Jan Crabbe en daarom zer Hendrik III te beloonen voor zijne nevens de 31 schilden van de edele groote mildadigheid ten voordeele van lieden der confrérie het waren 30 het heiligdom van Matoua, wierd hem ridders die met Diederik de Reliquie S een deel van dit H. Bloed geschonken. in Brugge brachten, is schild, voorstellende niet meer aanbeden maar alleen lijk, als de kostbaarste Reliquie, die ievers bestaat, vereerdworden. Daarom wordt o. m. de H. Reliquie door den priester bewierookt, niet knielende, zoo hij het doet bewieroó- kende het Allerheiligste Sakrament, maar rechtstaande. spraak der Heiligen in den hemel. Bedenkt dan nog wat er gebeurde In Yper..., ze stemden de toelagen voor de H. Hertefeesten niet. In de Kamer..., Van Severen zegde dat ze strijden voor de inpalming van Vlaan deren door Holland Te Antwerpen... de ongekroonde Ko beweerde in zijne troonrede: Wij herrie men den strijd tegen Belgie, die mij loS' Wendt dus dat krachtig middel aan. liet uit het gevang; tegen de Katholieke hanteert dit vredewapen in den dienst partij, die meest voor die loslating werkte der groote belangen die op het spel en tegen Van Cauwelaert, die het dapper staan. ste pleitte voor die loslating. Wie naar Brugge bedevaart, na de H. Reliquie vereerd te hebben, schenke De katholieke beginselen en de par tij die deze beginselen voorstaat en verdedigt, zullen door allerhande vij- anden worden bedreigd en bestookt. Onze vijanden zijn de liberalen, die nog: steeds zijn de partij der vrijmet- want 't is me ietwat gepeperd en de pres tige van Meester Butaye (voor zooveel er van prestige kan spraak zijn, we! te ver staan) laat er leelijk hare pluimen aan. E11 waarom zouden we antwoorden op dien laster Is het niet het gemak kelijkste zoo eene stelling aan te nemen Niet antwoorden Waarom Zou het antwoord misschien lastig zijn om op eene ordentelijke en slaande wijze voor gebracht te worden. Wij twijfelen er niet aan dat onze véronderstelling juist is en dat het moei lijk is voor zelfs zijne beste luitenanten (wat past in den staf van den oud-strijder en oorlogsinvalied Butaye) zijne verde diging waar te nemen. Was het Meester Butaye niet die op eene meeting gehouden te Yper in de Cinemazaal en in tegenwoordigheid van Van Severen en advokaat Hoornaert bekende zonder het minste schaamte gevoel dat hij gedurende de oorlog zijn plan getrokken had. 't Is. voorwaar eene stichtende geloofs belijdenis ofte beginselverklaring. En kunnen de Nationalisten daarmede hunnen pap koelen, tc beter voor hen. Ontmaskerd moeten die godsdienst poesjenellen en zullen ze worden. Maar die verwijting komt ons vreemd voor vanwege eene politieke, partij die, volgens de gezegden van Mr X.... ge sticht werd met het eenige doel als eene kankerende wonde de katholieke partij uit te teren. Tg V/est-Nieuw Kerke schuit Die man is goed op de hoogte van het geen over het geval Ward Hermans zelf in de Nationalistische pers geschreven wordt. eene ongehoorde wijze verraadt de zoo gezegde Kristene.deinokra^iede, zcyeo maandenlange strijd der Werviksche Textielers».Schrijft in de Ypersche Bode: Meester Claeys (nog 'nen Meester, wat zijn die menschen tocht meesterachtig), VI. Nat. propagandist. Dat artikeltje zou best in een socialist blad verschijnen. In een katholiek of zoo gezegd katholiek blad komt het even goed te pas als een trekplaaster op 'nen houten been. Wat bewijst dat de VI. Nationalis ten op sociaal gebied '11e principieele katholieke actie voeren... en de Rerum Novarum encycliek trouw blijven. Maar wat kunt ge van vriendjes der communisten verwachten Ja ons Vlaamsche Volk weet nog zijne priesters teeeren Ja... maar de Ypersche Bode weet hen niet te gehoorzamen. Den Prijs van den molen, hes te ezer, hebt ge hem gevonden? Op den eersten tert moeten er 2 centiemen liggen, op den tweeden 4, op den der den 8, op den vierden 16,... enz, en alzoo op den tiensten ligt er 10 fr. 24, op den twintigsten 10.485 fr. 76 en oj) den dertigsten 10.737.418 fr. 48. De som van al die getallen samen vindt men snel, met het laatste te ver menigvuldigen door 2... (d. i. den be stendigen vermenigvuldiger, waardoor al de getallen vermenigvuldigd wier den)... en dit geeft 21.474.836 fr. 48. Hiervan moet ge aftrekken het eerste getal en de uitkomst 21.474.836 fr. 46 is de prijs van den molen. Schijnt het u dus wat geloofbaar, dat 2 centiemen door Vader Adam op den bank gelegd tegen 5 °/e en d<e 11a ieder 14 jaar en 75 dagen verdubbelen, nu zouden uit te betalen wezen, met een klomp goud meerder dan de aard bol verbleef langen tijd °°lc zijne aandacht aan de kostelijke selarij en van het anticlerikalisme en alzoo dit H. Bloed, I Rijve, waarin men Ze processiewijs streven naar één doel: de vernietiging v Op Paasch-Zondag kwam te Yper in den avond een roode propagandist ter statie in auto af. Enkele zeggen dat het Senator Martens was. Op het statieplein hield de auto stil. Enkele muziekanten van de Socialisti sche Harmonie (Missiaen blaasde er de piston niet, dat bekennen we graag) gaven enkele deuntjes te beste. Toen een dertigtal wandelaars bh de auto rondge- schoold waren lapte bewuste propagan dist eene redevoering af... of liever een brokje van 'ne redevoering want, toen de toehoorders gewaar wierden dat het eene socialistische propagandist was en wisten waar den hond gebonden lag, trokken zij in een haai en een zwaai van onder en onderkruipersters uwer gemeente zien]sPreker mocht het aftrappen zonder meer afgebracht worden 50. Beziet dan complimenten, den autobus van Meenen-Gheluwe 25. Wij lezen in de strijpenning (sic) van De Werkman ('t Is waarschijnlijk van strijdpen- nmg dat er sprake is) GheluweRechtvaardige arbeiders en in Henegouwen, bestrijden zij open- hater overhandigde de Keizer deze re- 32e liquie aan Balduitius V van Ylaande- met het jaartal 1617. Boven het kastje ren, die het per testament overliet aan waarin de Reliquie steekt, slingert, zijne dochter Judith. Deze was ge- onder aan den troonhemel, de k'-oon, huvvd met een beierschen prins en Ju- in bevrocht zilver, van Maria, aarts 'lith om het gelukkig weerkomen van hertogin van Burgondie en grootmoe haar gemaal uit Palestina (1090) te der van Keizer Karei. Onder de merk-1 lijk het vrij onderwijs, hekomen. begiftigde er mede de abdij weerdige steenen, die de rijve versie- Onze vijanden zijn de Communisten, van Weingarten. ren. zooals witte diamanten, roode I Onze H. Vader zelf stelt voor als in In Jerusalem bewaarde men zor'»- cubis, groene emeranden. violetkleu- Ttentie van het Apostelschap des Ge vttldig tot aan de kruisvaarten H. rige amethysten. geluwe topazen is er beds voor de maand Maartopdat allen Bloed, van het Lichaam Christi door een groote zwarte diamant, geschenk het Communisme beschouwen als liet Joseph van A rim at hea afgenomen den van Maria Stuart en er tusschen prij-grootste ge\aai xoor de kristelijke rijdag achternoen, als hij dat Rer an Gheluwe 25. Wilt u dagelijks der kerk. Onze vijanden zijn de socialisten zij zeggen wel dat ze niet tegen den godsdienst zijn en dat godsdienst pri- JDewelke om 5 pj uren te Gheluwe vaatzaak is. Doch aan de vruchten j plaats aankomt 25. Dan zult ge twee er een kent men den boom. Naar aanleiding zwijntjes onderkruipsters zien afstap-komt iedere Vrijdag 'ne auto (de auto's eene krab van het herstel van de Pauselijke Sou- pen 50. Schande aan hen en aan de kosten geen geld en plaats voorde armen, vereiniteit bespotten en belasteren zij 1 vervoerders Meenenaars 25. j nie waar met socialistische kiesplak den Paus en de Kerk. Te Seraing wer- ^ye jezen ;n de «Eibre Belgique katen beplakt en van een luidspreker pen zij de kruisbeelden uit de scholen, j van 3 .\prp dat |n de nacilt van Zondag voorzien (wat ook voor die arme prole- Daar \\aai ze meestei zijn. te JJrussel 1 laatst te Wervick eene granaat gewor- jtairs weinig geld kost). hiedweerdig Lichaam afwiesch. voor Het te balsemen en in 't nieuw stee nen graf te leggen. Diederik van den Klzas, kleinzoon langs moederskant van Robrecht-de-\ ries en eigen kozijn van Karel-de-Goede aan wien hijals graaf van Vlaanderen, opvolgdq ten ;are 1128, trok viermaal naar Jerusa lem. waar hij zich onderscheidde door heldhaftige wapenfeiten. Tijdens zijn tweede verblijf in Palestina (1147- 1149), Balduinus III. christen koning van Jerusalem en schoonbroeder van Diederik, samen met den Patriarch besloot een deel van dit H. Bloed aan Diederik te schenken, als belooning zijner uitstekende diensten. Dit ge schiedde op Kerstdag 1148 in ken twee hedendaagsche kameeën beschaving en er zich werkdadig zou (steenen waarop eene figuur gegra-1 den tegen verzetten. veerd is) geschenk van Leopold I Getrokken uit den boek Le pre- cieux Sang a Bruges par E. Yan- haecke Onze vijanden en althans in dezen verkiezingsstrijd zijn helaas ook zij die onze broeders en strijdgenooten zouden moeten zijnde Vlaamsche Nationalisten, die rechtstreeks de ka tholieke partij bekampen en feitelijk medewerken aan de verzwakking van den katholieken godsdienst. Katholieken bereidt u tot den strijd. Onze hoogste belangen staan op het pen werd in het huis van een werkman' En beurtelinge wordt door een gramo- die gedurende de werkstaking zijn phoon enkele muziekstukken gespeeld en werk voortzette. j eene kleine redevoering door roode pro- We stellen dus vast dat de lezers pagandisten gegeven. Naar't schijnt zou van De Werkman door dit deftig Vrijdag laatst ook gezel Missiaen in den blad aangehitst worden tegenover de- auto gekropen zijn om zijne welbekende genen die niettegenstaande de werk- welsprekendheid bot te vieren. 'staking hun werk voortzetten. Dit alles gebeurt midden het gewoel en Het uur en de plaats waar ze dage-het gejoel der marktkramers en deonver- lijks kunnen... gevonden worden wordt schilHgheid van allen, gratis vermeld. Natuurlijk om hen alle 'n Hen tijd gingen van foor tot foor met ongemak te vermijden, wel te ver- muziek de tandtrekkers hunne klanten staan. Van wege een blad dat voor hoofd opsteller heeft een volksvertegen woordiger die gezworen heeft de wet ten te eerbiedigen valt dit nogal co- misch voor. We verwedden '11e demi, dat, moest er iets gel>euren,... Missiaen en zijne bedienen en hoe grootere pijne hoe ge weldiger het muziek was. Maar 'k vraag me af waarom, hande lend over socialistische propagandisten ik van tandtrekkers komt te spreken. 't Is 100 jaar geleden dat de Ka tholieken in England, die er sedei f de XVI eeuw, met het „inkomen var het protestantisme. c.'vtflging verduur den, burgerrecht verworven hebben. Om in die rampzalige tijden te beletten dat een Katholiek een vooraanstaand ambt bekleedde, moesten de benc em- den den eed afleggen, dat zij niet ge loofden in de tegenwoordigheid van C. O. H. in het Sakrament des Altaars. De zaken waren begonnen beteren na den oorlog met Amer-ika, einde 1700, en de fransche omwentelingten was nogthans maar in 1829, dat door de aanhoudende werking van den Ier O'Connell, aan alle de Katholieken van geheel England toegestaan uierden dezelfde rechten als aan de protestan ten. Wat den eed Testhooger ver meld, betreft, die wierd behouden voor den koning, die hem uitspreken moest tijdens de ceremonie zijner kroning. Edward VII, die in 1901 opvolgde aan koningin Victoria, legde dien eed ge heel stil af, om er door de Katholieken zoo weinig mogelijk te smaden, Jo ris V, die thans regeert en den 6 Mei 1910 gekroond wierd, heeft dien eed niet meer moeten uitspreken, omdat als gevolg van het eucharistisch Con gres te Londen in 1908, die eed voor de koningwordenden afgeschaft ge weest was. Het christen onderwijzersver- bond van Belgie vergaarde Zondag 7 dezer in Brussel, onder het voo>i zit- terschap van Kardinaal Van Roer. ten einde zijne werking toe te wijden aan het H. Hert. 8000 onderwijzers en onderwijzeres sen, van officieele en vrije scholen, voor het grootste getal uit de vlaam sche provinciën, met prachtige honds- vlaggen en puike muziekkorpsen, ver aarden eerst in de Hoofdkerk, daarna in het Egniont-Paleis. Waren ook aanwezig NederlancKche afgeveerdigingen De voorzitter en se- kretaris van de Willebrordus-Federa- tië van Haarlem-ETtrecht en bestuur leden van de St Canisius-Federatië van Breda. Feest, onder al opzichten, opperbest gelukt. In 't jaar 1928 bedevaarden naar t verre Lourdes 729.017 pelgrims waaronder 5 Kardinalen. 20 Aar(sbis- schoppen en. 111 Bisschoppen. 70 duizend missen wierden er gecele breerd. Zoo wordt de wensch ver vuld door Maria aan Bernadette ken baar gemaakt: «Ik begeer dat men hier eene kerke bouwe en dat veel volk hier heen kome S:haepdryver, Van Sant en anderen niet overgeloopen spoort ons aan eene] nieuwe prijsvraag uit te schrijven. Wij stellen dus aan de spitvondigheid 'de van onze lezers de volgende vraag De geleerde Pater Cathrei schreef in het boek Katholiek en Katholieke KerkVoor iederen katholiek, is het plicht aan de verkiezingen deel te nemen, en hunne stem slechts op zulkdanige candidaten uit te brengen, die volle waarborgen bieden, dat zij in hunne politiek de katholieke be- H. Grat-kerk. Ten jare 1149 verliet j Wat verschil vindt ge tUSSChen het vlaamsch legerken het H. Land en d(J oYpersche Bode en het «Yper langzaam zakte het at naaF V laandren. Met den avond van 1 Mei 1150, was SChe VOlk,, men in Kortrijk en het H. Bloed ver-j [)e beste antwoorden zullen in ons] «ten der Kerk optreden.» nachtte in eene kapel, nu verdwenen, ^aanstaande nummer overgedrukt worden. Wezen wij dus slagvaardig! ginselen niet tegenwerken, integen- c deel beslist en moedig voor de rech- Pilatus hunne handen niet veel ophef lén veel... zeepe weten wit te was- (schen... en de misleide sukkelaars zul- I len in den bak vliegen. Ge kunt het rieken aan den toon van :de Ypersche Bode die alles te pas 'weet te brengen om stemmetjes voor En wij die dachten dat ze daaraan on verschillig bleven De Ypersche Bode krijgt er natuurlijk meest van socialisten 't is wel een slecht ras maar VI. Nat., wat denkt ge wel schrijft ze. Zoolang ze zich aan hunne verfoeilijke verwarringspolitiek zullen plichtig maken zullen we voort den nagel op den kop slaan. Te veel menschen laten zich nog aan Mr Butaye, onze voorman zoo schrijft hunne zoogezegde katholieke beginselen [ze, rond te halen. ^beet nemen De muziekschool Lemmens, waarvan men in Mechelen het gouden jubelfeest vierde, wierd gesticht in den schoolstrijd van -1879 en Lemmens, met zijne vrouw, zijne twee dochters en Tinei gaven concerten, ten voor deele van den Schoolpenning. De zwaartste locomotieve van Europa, moetende dienst doen 011 de lijn Salburg-Weenen en dat niet eene

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1