Vereen Prijskamp Staatskatholieken NACHT CDeet ge cuot .4 SNIPPERINGEN 51e Jaar. - Nummer 16. 30 Centiemen. Zaterdag 20 April 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement A per P (P j \j van het Arrondissement Yper. Wai verschil vindt ge tus- schcn de Ypersche Bode en 't Ypersche Volk Uit West-Kieuwkerke N. Vindt de Ypersche Bode dat ze per voorkeur door ons aangevallen bij de Katholieke Staatspartij, die par- wordt, het doel is te beletten dat van tij steunen eir helpen machtig worden onze brave menschen verleid worden door en in tijd van verkiezing voor de man-., haar Katholiek zijn en wederspannig datarissen van die partij stemmen. Dat worden aan onzen Bisschop, is plicht, gewetensplicht en op dien De Gevangen?n Vei lossen. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. De Katholieke Vereeniging van het Arrondissement Yper, heeft in den Katho- lieken Kring een inlichtingsbureel inge- richt. Dit bureel is open eiken Zaterdag morgen van 8.30 tot 12 uur. Iedereen is welgekomen. Wij nemen de gelegenheid waar om aan elkeen te herinneren, dat de Heer Volksvertegenwoordiger Brutsaert, den ln en 3" Zaterdag van elke maand, zich ter beschikking stelt van al deze die j hem willen raadplegen, in den Katholie ken Kring, van 9.30 tot 12 uur. De fronters in al hun gazetten en 'r meëtingen' komen maar gedurig voor den dag met de woorden staatska- tholieke partij en staatskatholiê ken Zij hebben die woorden nu reeds meer dan honderdduizend keeren ge reid en herhaald de menschen worden I het beu. Maar weten de nationalisten i welke beteekenis die woorden heb ben? Wij zullen het hun eens uiteen doen en de VERSTANDIGE MEN- SCHEN zullen ons begrijpen. keest dus met aandacht Het woord Staatskatholiek kan een goede beteekenis hébben en willen zeggen: katholieken, die niet alleen katholiek zijn in hun privaat leven, maar ook in het openbaar leven die ijveren om de katholieke beginselen te doen doordringen en zegevieren in de maatschappij, in de samenleving- die werken en strijden om de openbare besturen en voornamelijk het Staats- bestuur te bemachtigen ten einde daar |de Katholieke beginselen toe te pas sen. En om tot dat doel te geraken vvil- len en moeten zij een macht vormen, .die zich.kan doen gelden en eerlvedi- gerft en daarom sluiten zij zich aaneen inde politieke partijde Katholieke Staatspartij. Staatskatholieken zijn j(lus leden van de Katholieke Staats partij. In dezen zin nemen wij die be naming aan. Ja, wij zijn Staatskatho lieken en wij gaan fier op dien naam. plicht hebben onze Bisschoppen in de laatste Vastenbulle met nadruk ge wezen. Zij dus. die zich van die partij afzij dig houden, die wel willen katholiek zijn in hmi privaat leven. maar. in het openbaar 'maatschappelijk leven be weren boven en buiten de politiek te staan, blijven te kort aan hun ka tholieken plicht, zijn niet katholiek in den vollen zin des woords. Zij die nog verder gaan en zich openlijk afscheuren van de Katholieke Staatspartij en tegenover die partij een nieuwe partij vormen, die zii ook katholiek noemen,-die de «Staatspartij bevechten en in brokken trekken be gaat effenaf een gewetensmisdaad Zij ondermijnen de katholieke macht in het openbaar levenzij dragen de schuld van de verzwakking van den katholieken invloed in het landsbe stuur en van al de rampzalige geval gen die er uit kunnen voortkomen Ja, wij zijn, wij moeten en wij willen Staatskatholieken zijn; wij willen als echte katholieken onze plicht vervul len en stemmen voor de kandidaten der Katholieke Staatspartij. BANQUE NATIONALE D E B E L G I Q U E. Obligations de la Société Nationale de Crédit a I'Industrie, écheant le 15 Mai 1929. I,es porteurs de ces obligations peu- vent se présenter a la Banque Nationa le dés le 22 Avril pour It KENOUVEL- LEMENT, sans aucun frais, de leurs titres. Le dernier coupon des obligat ons anciennes a l'échéance du 15 Mat 1929, leur sera pavé d'avance jusqti'a concurrence de 1.000 frs en couoons. NATIONALE BANK VAN BELG IE. Schuldbrieven van het Nationale Vennootschap voor Krediet aan de Nijverheid, uitkeerbaar den 15 Mei 1929. De dragers van die schuldbrieven mogen zich ter Nationale Bank aan t Is een zegen voor ons dierbaar Ge- bieden, vanaf 22 April, voor de VER- van de Mei loof dat er in ons land een Katholieke NIEUWING, zonder onkosten, Staatspartij bestaat en wij aanzien het hunne titels. De laatste koepon van als een weldaad en een geluk dat deze uitkeerbare schuldbrieven op 15 partij op dit oogenblik, evenals voor- 1929, zal hun op voorhand uitbetaald heen, door eendracht sterk is. Izijn, tot beloop eener som van 1.000 fr Veronderstelt eens dat er in ons land jn koepons. geen Staatskatholieken zijn, geen Ka tholieke Staatspartij bestaat, wat zou er gebeuren Wij zouden machteloos overgeleverd zijn aan de willekeur van de anti-katholieke Staatspartijen: de socialisten e'n de liberalen. En wat zou er dan geworden van onze katholieke -godsdienstvrijheid, van onze katholie ke scholen Om u daarvan te overtuigen, ziet naar de andere landen, ziet bijvoor- J.„ezoriden. Oordeelt, beeld naar onze geburen: Holland en Frankrijk. In HOLLAND zijn de Katholieken de minderheid. Langen tijd werden zij door de Protestantsche meerderheid miskend, veracht, verdrukt. Zij waren De te beTantwoorden vraag was Weinige antwoorden wierden ons toe zonden. Oordeelt. Uit de De Stuersstraat Yper De Ypersche Bode beschikt over goede schrijvers, het Ypersche Volk niet Mogelijks is de naamlooze inzender een bewonderaar van de bombastvolle niets, telden tot niets. Toen verscheen uitdrukkingen der hoofdartikels van de de groote Staatskatholiek Dr Schaep man. Hij schaarde rond zich zijn ka- Jode. Vooze politiekers, die de menschen tholieke medeburgers en bracht de den kop willen inslaan met het kruis... Katholieke Staatspartij tot stand,, die Onze handen jeuken naar strijd... het weldra de machtigste Staatspartijvlaamseh leger staat immer pal... wie werd in Holland. Sinds de Hollandsche ons tegenkant, dien zullen wij afbijten. katholieken Staatskatholieken gewor den zijn, hebben ze gezag en ontzag verworvenzij 'zijn geacht en geëer biedigd zij hebben een doo.rslaanden De Ypersche Bode is Vlaamsch-Katho- invloed in de openbare besturen en in Hek en het Ypersche Volk is Kathoüek- de regeering; zij hebben voldoening Vlaamseh. weten te veroveren voor al hunne j Die snaak slaat den nagel op den kop. -rechten; zij hebben een schoolwetge- ja zeker, het Ypersche Volk is eerst en ving weten te voeren, zoo gunstig voor vooral Katholiek, onderdanig aan de de katholieken, gelijk er in geen land Geestelijke Overheid, er van aannemende ter wereld een dergelijke bestaat. alle leiding... en daarna Vlaamseh; ter- Ziet daarentegen FRANKRIJK, wijl de Ypersche Bode onvoorwaardlijk Frankrijk is een Katholiek land. Maar Vlaamseh is d. i. eerst en voor al in Frankrijk bestaat er geen Katho- Vlaamseh en afkeurende al wat het Na- Heke Staatspartij. De Katholieken, die tionalistisch gedacht niet of niet genoeg nochtans de meerderheid zijn van de bevoordeeligt, zoo als de Missie-Actië, be woners hebben niets te zeggen in den Eucharistischen Kruistocht, Maat- het Staatsbestuur omdat ze geen schappelijke Vereenigingen door de Bis- Staatskatholieken zijn. De goddeloo- schoppen goedgekeurd, het veroordeelen zen zijn het land meester, met het der Bisschoppen zelf... en daarna Katho- rampspoedig gevolg dat er geen ka- Hek. tholieke scholen zijn. dat de kloosters geen recht van 1>estaan hebben en dat het op dit oogenblik onzeggelijk veel' örugjC moeite kost om aan enkele missieeon-1 Wie eenigszins, hoe onbeduidend ook, gregaties het leven eenigszins moge- meewerkt aan het Ypersche Volk, pleegt lijk te maken. i in geweten eene verdienstelijke daad... Daaruit blijkt klaar dat de noodza-terwijl wie eenigszins, hoe onbeduidend kelijkheid van het bestaan eener mach- ook, meewerkt aan de persche Bode, in tige Katholieke Staatspartij. Bestond geweten het tegenovergestelde pleegt, die niet in ons land. dan_ zouden we' spoedig den weg opgaan van Frank- 1 rijk. Daarom moeten alle katholieken Staatskatholieken zijn. zich aansluiten. Gij nachten des Heeren, looft den Heer stille sterrenklare nacht. Hoe ze flikkeren en fonkelen, alle die duizenden lichten daarboven, aangestoken door Gods almachtige scheppershand terwijl de zonne in het westen wegzonk, betrok de maan hare nachtwacht en verlichtte met haar zacht geleende licht de donkere wegen der menschenkinderen opdat zij zich ook in de duistere uren terecht zou den vinden. Er ligt iets diep feestelijks over de wereld, die van de lasten van het dagwerk uitrust en zich nieuwe kracht tdf nieuw voortbrengen verzamelt. Een heilige wijdom is sedert duizenden van jaren over de zwijgende nacht als een sluier uitgespreid. De meeste groote da den Gods voor de menschheid zijn in het verborgene gehuld en ontrukt aan de wereld, omgeven van het heimelijke duister van den nacht. Als God des scheppingswoord de wijde wereldruimten schiep en bezielde was alles duister, het was nacht en God sprak er worde licht en het licht werd. Als de Zoon Gods het straiengewaad van zijne hemels heerlijkheid neerlegde om tot de mensch heid neder te dalen, was het stille nacht, de heiligste van alle nachten, eene waarachtig gewijde nacht Wijnacht Slechts het engelengezang uit de wolken hoogten doorbrak hare diepe rust. Nacht was het, als Hij bij het scheiden van deze aarde, aan de menschen de hoogste gave van liefde schonk, zijn allerheiligste sakrament, den zonopgang van Gods liefde in het donkere van deze nacht. Nacht ontving hem in het worstelen en lijden op den olijfberg slechts de Witten- Donderdags-nacht heeft zijn zuchten en klagen gehoord, zijn doodsbleeke aange zicht en zijne lichtende bloeddruppelen in den valen maneschijn aanschouwd, hem zien liggen ten gronde gebogen onder den zondenlast als de duizend met zon den beladen nachten der menschheid aan zijnen geest voorbijtrokken en zijne ziel tot in den dood bedroefden. Nacht werd het, als Hij zijne aardsche loopbaan aan het kruis eindigde de,zon weigerde het drama óp Golgotha haar licht. Nacht was het, eene waarachtig gelukkige nacht die alleen gewaardigd werd te aanschou wen hoe Hij de doodsketenen verbrak en glorierijk uit het grafdonker tot het helste licht en leven te voorschijn trad, de Paaschnacht verrijzenislicht, zegen, Paaschvrede. Gewijde nachten, waarom de groote daden van goddelijke liefde en ontferming eenen glorieschijn geweven hebben. Beschouw nu de nacht in het leven der moderne wereld zij hebben de nacht veranderd in den dag Stroomen de ruischende leven in de groote stad, dagklaarte, lawijd en liederen. Wagende menschenmenigten op de straten. Buiten gaat het, uit alle deuren komen ze, buiten naar genot en naar vreugde. Laat ons het leven genieten, zoolange het nog tijd ismorgen zijn wij misschien dood Daarom willen wij ons met roozen be kranzen en hem opheffen en drinken den beker der lust En de zonde trekt rond, haar huldigen dearmemenschenkinderen, en zij jagen door den lichtenden stroom daarheen en van louter licht en jubel ziet niemand meer tot de stille sterren op die boven aan den hemel hunnen weg trek ken en treurend in het zondenzotte bedrijf der wereldstad nederblikken waar de menschenzielen het flakkerendegloeiende licht te nabij komen zoodat hunne vleugels verbrand worden. De duivel lacht hij sluipt door de scharen, zeker van zijnen zege en vroolijk om zijnen buit. De langzaam schemerende morgen treft met zijne eerste stralen gekwollen harten, verwoeste gewetens, arbeidschuwe men schen, die het leven van zich werpen,daar zij het slechts als eene verwenschte last aanzien,diezij zouden willen afschudden, hoe eerder hoe liever. O nacht hoeveel zegen en hoeveel vloek bergt gij in uwen donkeren schoot hoeveel genade en hoeveel schuld, hoe veel zacht heilend maan en sterrenlicht en hoeveel benauwelijke duisternis, hoe veel stil bewegen der engelen en hoeveel helsche bokkensprongen der duivelen Tijd der rust, des vreden, van den ver- kwikkenden sluimer en van de stille hei melijke vernieuwing des levens, maar ook tijd van kwellende onrust, van opdrijven- den zielekamp, van zwaren gewetens nood, schandige nederlagen, brandende zorgen en smarten. Boven hoog in het vierde verdiep eene armzalige kamer en een nog armzaliger bed. Mat lamplicht zendt zijnen onrusti- gen schijn heen en weder voor het ziek bed zit wakend de barmhartige zuster. Zij let op iederen ademtrek op ieder lijze woord des kranken, die algauw uitgewor- steld heeft, vergeten van de wereld hier boven, eenzaam in stille met leed door trokken nacht. Hij is geduldig, overgege ven bijna vroolijk algauw verandert de nacht in eeuwigen dag God, mijn God tot ontwake ik in de morgenvroegte, uit het donker xter aardenacht tot het eeuwig licht in des hemels zaligheid- Weinige uren nog dan blinkt de morgen.Ze bidden en offeren terwijl de doodsengel nadert. Buiten diepbeneden stroomt het volle leven der_nacht, het jaagt den eeuwigen dood tegemoet. Hier boven vergaat de laatste kracht van een arme plichtgetrou we menschenleven. Eer deze nacht voor bijgegaan is, heeft het zijne aardsche loopbaan voleindigd. Voor hem blinkt na de nacht der dood en hare duisternis het glorievolle licht van eenen eeuwigen dag. We wisten reeds dat Meester Bu taye 'ne groote Staatsman was. We weten nu dat hij op den hoop toe (want 't is een «Übermensch» in de genre van Missiaen) nog 'ne fijne «debatter» is en dat ieder Kamerlid Jzijne tusschenkomsten in de bespre kingen weet te waardeeren Een staaltje daarvan, yj Op de vergadering van 16 April zeg de Minister Her-man aan Meester Bu taye: «Als gij voortgaat met te han delen zooals gij doet, dan zal dat (t.t.z. de verbetering der Vlaamsche wantoe standen) nog honderd jaar duren. Waarop Meester Butaye antwoord de Dat is waar 'Ne kordate bekentenis. Ofwel Meester Butaye is overtuigd dat zijn politiek stelsel (voor zooveel hij er een heeft wel te verstaan) on vermijdelijk failliet moet gaan ofwel zijn de Nationalisten zeer geduldig voor wat de verwezent lij king van hun programma betreft. Waaraan wij nooit getwijfeld heb ben. De kiezingen naderen. De Ypersche Bode wordt zacht en zoet als een lam. Van Groot-Nederland en Bonus i er geen spraak meer. Te veel kiezers houden daarvan af schrikken. Alleenlijk in een lang en hoogdra vend artikel wordt er gewag gemaakt van het veranderen van verachtelijk belgisch staatkundigstel sel om het te vervangen door een Vlaamseh zelfstandig regiem. Ge zijt niet meer gelijk weleer! De kiezingen nadefeh De kiezingen naderen en Missiaen in De Werkman spreekt met al den ernst die hem kenmerkt over «Het Uur der Afrekening». 't Is om er bij te trillen van be nauwdheid. Als wij het bilan maken van hetgeen er door Wauters en Vandervelde, so cialistische ministers, eertijds verwe- zentlijkt werd en Herman verwezentlijkte zijn we voor het uur der afrekening niet bang. Eenieder weet hoe zuinig ze met de Staatskas omsprongen in zake mono- pool van bevoorrading der bevolking de costume national enz. dit op een oogenblik dat het land tot over de ooren in de schulden zat. Tn min dan vier jaar wisten zii 150 millioen nieuwe belastingen te doen stemmen waarvan 80 de verbruiks- artikelen troffen. Eenieder weet dat Minister Anseele 5.000 staatsbedienden waaronder veel oud-strijders en oorlogsverminkten'af- dankte, dit niettegenstaande zijne be loften. Sinds dien noodlottigen tijd beeft Minister Heyman de volgende verbe teringen en verwezentlijkingen uige- bracht 1. - de toepassing der ondersteuning van het nationaal Krisisfonds werd merkelijk uitgebreid en verbeterd 2. - de premies voor het bouwen van nieuwe werkmanswoningen, door Wauters afgeschaft, werden weer ver leend 3. - eene wet werd gestemd die de verplichting oplegt van familietoeslag te betalen aan de werklieden werk zaam aan werken door de Openbare Besturen in aanbesteding gebracht 4. - familietoeslag aan al de staats werklieden en bedienden vanaf het eerste kind (wat de socialistische mi nisters weigerden in te brengen'» 5. - eene wet is neergelegd die bü het bouwen van nieuwe woningen voor 5 jaar ontslaging van grondlasten ver leend 6. - eene wet is neergelegd, de wet op de arbeidsongevallen verbeterende 7. - voorbereiding eener wet on de sociale verzekeringen merkelijke verhooging der toela gen aan mutualiteiten, moederkassen en pensioenkassen. Wij mogen dus met volle vertrou wen het uur der afrekening afwachten. De kiezingen naderen en de Roo- den schieten eenen oppervogel. We wisten reeds dat ze tegen den godsdienst niet zijn. We hebben reeds dikwijls aan onze Lezers staaltjes van hunne godsdienst- gezindheid gegeven. Enkele onder veel. Maar geduren'de den kiesstrijd kun- nen.zij daar niet luj blijven, niet waar? Wij lezen iri de Peuple officieel dat na twintig eeuwen Kristendom het lot der ongelukkige slachtoffers van ongevallen nog moet afhangen van de mildadigheid der bevolking. Degenen die werken en lijden eischen recht op leven. Alleenlijk het Socialisme, gees telijke erfgenaam van de leer van Kristus, kan hen dat verzekeren En zeggen dat menschen zich met zulke... dommigheden laten paaien. Borms en zijne acolieten schreeu wen en bulderen zooveel ze maar kun nen van «Oranje Boven» en «leve Groot-Nederland Wilt ge, beste Lezers, weten en ver nemen hoe Borms in Holland geacht is We lezen in De Nieuwe Eeuw holjandsch tijdschrift Voor de professoren en Groot Ne- derlandverbonders die gemeend heb ben Borms na zijn ontslag uit de ge vangenis hier te moeten huldigen moet ik er op wijzen dat in Vlaanderen de Borms figuur aan het tanen is. Politiek gesproken begaat hij onhandigheden Zijn manifest was er een. Het opdrin gen van zijn dochter om deze op de lijst der Vlaamsche Nationalisten te plaatsen was een tweede. Zoo zijn er meer. Hij schijnt nu den raad te vol gen die meer bezadigde politieke vrienden hem gegeven hebben, name lijk om zich alleen te wijden aan wat zij noemen het bewust maken van Vlaanderen. Dat hij dit ook in Neder land wil beginnen is weer een onbe hendigheid, buitendien onkiesch en onverstandig. Als de Nederlanders hem beter zullen leeren kennen zal de martelaars-aureool spoedig verzwon den zijn en zullen zij den man weldra feestelijk buitenwalzen. Dat moet ge van uwe vriendjes k rij - gen. De Werkman is woedend om dat we zijn neus in zijn... proza gesto ken hebben en ditzeer-treffelijk lüadje schrijft Kwibus liegt als hij beweert dat De Werkman ooit iemand aange hitst heeft granaten te werpen in de huizen der onderkruipers te Wervick We hebben het nooit aangeraden maar we beklagen ook dezen niet die er het slachtoffer van waren 't Is te schoon om er een letter aan te veranderen. De Werkman hitst niemand aan maar in zijn Kiesfonds drukt het gewillig en kosteloos deze aanhitsin gen over. Valt er iets voor, komt er een onge luk voor, eh wel, dan we beklagen ze nietdat is hunne welverdiende straf die schelmen vinden eenvou dig wat ze gezocht hebben. Et voila En daarbij lezen we We zijn tegen alle geweld, omdat we overtuigd zijn dat brutaal geweld nooit eene oplos sing bracht in de wereldsche geschil len. Hoe dat aaneen geknoopt? Missiaen mag nog een paar uren aan een stuk zeeveren, nog kan hij in dit geval het pleit niet winnen. En ze spreken dan van de vrijheid van den arbeider. Wel te verstaan voor zooveel hij socialist is. We schreven in onze laatste snipperingen In West Nieuwkerke schuit er 'nen uil. Dat is ons leelijk tegengevallen Naar 't schijnt schuilen daar geen uilen. Des te beter! Des te beter' Er gebeuren heden ten dage zooveel merkwaardige dingen dat een mensch er verstomd van blijft. We verkeerden, wij, in de meening dat 'nen uil 'ne rare vogel was die al gemeen placht op dezelfde plaats zijn nest te vestigen en daar zijne lange loopbaan of levensbaan in gezelschap van zijne... uilin te sluiten. En we zijn het nogmaals mis. 't Schijnt dat de Nieuwkerksche uil 'ne reisvogel is die periodiek van het Noorden naar het binnenland reist en dus bij de «migrateurs» moet gerang schikt worden. Ik beken volmondig dat in dit spe cifiek geval mijne zoologische geleerd heid te kort schiet. Ik zag nog den uil als het zinnebeeld der geleerdheid, streng kijkend van op een hoop boeken. Maar naar het schijnt is het niet in dit dorp dat hij op boeken nestelt Vanwaar huilt dien uil dan Van welke verre en wereldvermaarde ge- ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 J-2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel orgaan van de socialistische partyi Het is waarlijk betreurenswaardig westen De uil is eene eigenaardige vogel, waarvoor niemand iets gevoelt Dat leeft in de eenzaamheid, komt slechts 's nacht te voorschijn. In een woord, zooals Buffon schreef Le hibou est un oiseau louftingue. En West-Xieuwkerke mag zich ge lukkig achten zulk een vogel over het dorp te hooren builen, 't Brengt slechts miserie mee. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Onder dezen titel verschijnt in De Schelde van 29 Maart 11.een artikel ge- teekend Aug. Borms. Schrijver tracht de gemoederen op te winden tegen de Regee ring en zegt onder ander koe ongelooflijk het ook moge schijnen, op dit oogenblik houden de Belgische machthebbers te Leuven nog altijd de Vlamingen gekerkerd, die wegens oorlogsfeiten (wij doen dat uitkomen) twintig jaar kregen-... En eindigend zegt schrijver Mocht Brussel zich nu eens laten vermurwen en ter gelegenheid van dit Paaschfeest mild zijn jegens dezen die reeds zoo lang hebben geleden in den kerker en in de eerste plaats je- gens de verongelijkten onder hen. Dr Borms weet dat met zoo te schrij ven hij veel lezers al zijn kant krijgt Wie zou er geen medelijden hebben met soldaten die sedert den wapenstilstand opgesloten zitten vooreen wanhoopsdaad onbedacht bedreven En welke Vlaming zou daarbij niet verontweerdigd zijn als hij verneemt dat de Walen losgelaten zijn en de Vlamingen opgesloten blijven En nochtans Dr Borms weet dat hij geen waarheid spreekt waar hij schrijft van nog opgeslotenen voor corlogsfeiten en de verongelijkten onder hen. Hij ver draait de waarheid uit kiespolitiek. Immers op 6 Nov.1928 verklaarde M. Janson, minister van Justitie, het volgen de in de kamer Er is geen één militair, wil wel verstaan, geen één militair meer in de gevangenissen, die er opgesloten is wegens oorlogsfeiten. Er zitten er nog juist 18 gevangen... Ze zijn opgeslo- ten voor moord, diefstal met inbraak per gewapende bende; verkrachting (op een meisje van 10 jaar) erge fei- ten met een knechtje van 5 jaar. Verschillige van die 18 werden reeds tot tweemaal toe vrijgelaten, maar werden weer aangehouden voor nieu- we misdrijven en dus Weer tot gevang veroordeeld... En Dr Borms weet dat, maar Dr Borms als goede Nationalist moet het volk tegen de regeering, ook tegen de Katho lieken opwinden, en alle middelen schij nen daarvoor goed. Aan onze Lezers te oordeelen of zulks eerlijk is en te besluiten hoe ver al die aandoenlijke brieven mogen betrouwd worden Wolkenkrabbers, dat zijn gehou wen niet 40, 50 en meer verdiepen Eene bijzonderheid der stad New- York, in Amerika. De Bank of Man hattan Manhattan is de naam van het eiland, omsloten door de zee mi de breede rivieren Hudson en East-Rlver, en waarop gebouwd staat het midden kwartier der stad, legt nu een ge bouw aan. dat moet opgemaakt zijn tegen 1 Mei 1930, dat moet bevatten 63 verdiepen en eene hoogte hebben van circa 250 meters. Zulke gebouwen moeten rusten op rotsegronden en zoo zijn hunne grondvesten, tot op 30 en meer meters diepte. Tusschen de wol kenkrabbers, daalt in de straten, alhoewel breed, -nooit geen zonne straal en in de onderste verdiepen, moet men den dag door electrieksch licht laten branden. Hoeveel aangenamer en gezonder moet het niet zijn te wonen in een ne derig huis, in 't vlakke veld. en in het aangenaam zonnelicht De zonne, zoo noodig voor kin deren en ouderlingen, is ook de groote geneesheer voor veel ziekten. Het zonlicht bevat zeven bundels van gekleurde en zichtbare lichtstra len Rood. oranje, geluw, groen, Hauw, indigo en violet. Deze. samen gesmolten, geven wit kleur. In t zonlicht zijn er ook onzichtbare stra len Warmte-stralendan Xstralen. die door 't lichaam henen inwendige kwalen laten vaststellen... en éindelijk over-violette of ultra-violette strulèn. Deze laatste zijn de genezende. Ont vangt ge er te veel. bijvoorbeeld op de bergtoppen, op en langs de zee of in 't vlakke veld vóór het seizoen der ondervlagen, ge wordt verbrand an de zon Dit laatste noemt men ook somwijlen zonneslag en mag niet verward worden, met den waren zon- slag. die eene ontsteltenis is van hersens of ruggemerg. dewelke altijd doodelijk is en die men bijzonderlijk opdoet, in warme streken als men met bloot hoofd of blooten nek in de zonne staat. Zonnebaden. Deze worden geno men in streken, gelijk Zwitserland, op hellingen van bergen, gevende op het zuiden en door de bergtoppen beschut

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1