KIEZERS Katholieks le Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper KAMER SENAAT Geen veiwringspo itiek! SNIPPERINGEN AVONDROOD CDeet ge cuot 51e Jaar. - Nummer 17. Stemt voor deze Katholieke Kandidaten die streven voor Eerbied voor den godsdienst, De sociale vrede in 't land, De gelijkheid van rechten tusschen Vlamingen en Walen, De vermindering van lasten, De vereenvoudiging der taksen en fiscale zegels. Katholieke Lijst der Burgers en Landbouwers Hendrik Brutsaert, Hubert Van Éislandë, Robert Lepoutre Gilbert Mul lie, G. Bruneel de Montpeilier, Albert Cappelle. Éfer; Rodoif Demyttenaere, Ernest Iweins d'Eeckoutte, Einie! Desmytter, Boudevvyn Lietaert, Cyriel Lemahieu, Jean Pollet, Henri Debrabandere, Joseph Van der Kersch, Qnza politieke tegenstre vers pluizen iedere week met veel zorg en... angst onze snipperingen uit. «Da Werkman ontkent De Werkman schrijft onder den titel Socialistische Overwinning de volgende geestdriftige woorden Wij ook roepen blijgezind Lean Slum, proficsaf We hadden geschreven over het artikel van Meester Claeys in De Ypersehe Bode van 6 April onder den titel Schandaal te Wervick versche nen Dat artikeltje zou best in een socialistisch dagblad verschijnen. En cm aan hunne loffelijke VVeat gij, beste lezers, dat in 1928, te Denderleeuw, de frontersmeerderheid de vrije scholen niet wilde aanvaarden. En ts Antwerpen komt H.Scheere een Vlaamsch Katholiek Nationalist op van het Arrondissement Yper. J* ABONNEMENTSPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Oprtelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. WERKELIJKE KANDIDA TEN WERKELIIKE KANDIDA TEN uittredend Volksvertegenwoor diger, Geneesheer en Gemeen teraadslid te Poperinghe. BRSSSRfó ESBsst^tze! Landbouwer te Wervik. Provinciaal Raadslid Schepen te Waasten. PL A A TS VER VA NGERS uittredend Sena'or. Landbouwer nffijj' Hfll en Veearts te Döttenijs'. gewezen Senator te Kemmël. Nijveraar. Gemeenteraadslid te Meenen. Landbouwer en Handelaar' te Bs Gheluwe. Oud-Strijder te Brielen. Landbouwer Gemeenteraads- U I te Poperinghe. Landbouwer, te Poelcapelle. PLAATS VER P/1 NGERS Landbouwer Schepen te Yper. Brouwer Provinciaal Raadslid te Moeskroen. Landbouwer,Provinciaal Raads lid Burgemeest., Desselghem. ,-ïdv'ókaat-PleilbezOrger té Vper. Om te bewijzen dat het Vlaamsch Na tionalisme nooit veroordeeld werd, be weert de Ypersehe Bode dat zij DAT vernomen heeft van de Residentie Bode» uit Holland, die het wist vaneen HOO- GE KERKELIJKE HOOGWAARDIG HEIDS BEKLEEDER uit Vlaanderen Wie is die hooge kerkelijke hoog waardigheids bekleeder Hij mag niet genoemd worden, staat er in de Bode, hetgeen aardig is Want, is hij een geleerde, dan moet hij geen pennetwist duchten is hij hoog geplaatst van wie is hij benauwd Laten we dus kortweg be sluiten, dat het gezegde van zoo een geleerden, die niet mag gekend zijn, niet meerder in aanmerking kan genomen worden, dan de beschuldigingen die U per naamloozen brief zouden toegestuurd worden. Als tweede argument brengt de Bode naamlooze theologen bij, die beweren dat het Vlaamsch Nationalisme eene vrije zaak is, waarin Mgr. falen kon. Eerst eene vraag. Zouden die theologanten soms niet weten dat het hier gaat over bestuurmacht en dat de onfaalbaarheid hier niet te pas komt. Dan ons ant woord Wie bestuurt de H. Kerk De Bisschop van Rome, opvolger van St Pie- ter, DE PAUS, EN DE BISSCHOP PEN, aan wie de Paus een bisdom toe vertrouwt en die als dusdanig opvolgers zijn der Apostelen en PRINSEN DER KERK. En 't is al, ...want alle ANDERE gees telijke en wereldlijke personen, geleerd of niet geleerd, hooggeplaatst of geringe lieden, ZIJN VAN GEEN TEL, indien zij niet werken in overeenstemming met den Pausen die Bisschoppen. Immers zij zijn allen schapen der kud de, waarvan de Bisschoppen de Herders en de Paus de Opperherder is én zou het de verkeerde wereld niet zijn, mochten de schapen hunne Herders afkeuren en hun de les spellen Wie kan eenen Bis schop afkeuren Niet dc onderdanen, maar alleen de Opperherder en als de Paus nu niet spreekt, dan kan dit maar enkel als een goedkeuren worden opge vat en uitgelegd. Luther was een geleerde monnik, die zich niet wilde onderwerpen aan 't kerke lijk gezag en hij wierd de vader van ketlers. Calvin was een geleerde pastoor, die de voetstappen van Luther volgde en hij wierd de stamvader van eene andere soort. En nader van ons, voor een goed honderd jaar, als de Paus op vrage van Napoleon veranderingen deed in het bis schoppelijk korps van België, dan wilden priester Stevens en eenige anderen met hunne volgelingen afhangen van den Paus en niet van die Bisschoppen, en alzooontstond de schismatieke secte der S'.evenieten, nu bijna overal uitge storven. Laten wij nog van kante de oneerbie dige manier waarop die hooge kerkelijke hoogwaardigheidbekleederzich uitlaat over onzen Bisschop, ...die man schijnt in alle geval niet goed op de hoogte, want wie latijn kan lezen, en dit kan hij, zou men denken, zal in den omzendbrief der zes Bisschoppen van België, van 11 October 1929 het volgende vinden «Igitur polit'fcam, ut ajunt, nationalisti- cam quae, spreta auctoritate etiam eccle- siastica, ad extrema concludit, sive in unum sive in alterum oppositum sensum, videlicet in sic dictum nationalismum sive quemdam gallicum, sive flandri- cum, PARITER 1MPR0BAMUS; et monemus sacerdotes et clericos OMNES qui, quod Deus avertat, aperte vel occulte eidem favere praesumerent, quod in ma- kria gravi contra legitiman auctoritatem, etiam ecclesiasticam, inobedientiae ac rebellionis reos sese constituerent. Bonos ceteroquin c'nristianos, qui hoc in negotio quovis modo erreqt aut decepti fuerint... ad rectam semitani reducere... satagant sacerdo'es Dus Ypersehe Bode dit is GEENE VRIJE ZAAK. Het kerkelijk gezag heeft, daarover, die zaak beschouwende IN DE ZEDELIJKE ORDE, klaar en duidelijk uitspraak gedaan en het NATIONALIS ME VEROORDEELD Dit was zijn rechtmeer nog zijn plicht, want de Bis schoppen zijn'door den H. Geest aange steld om te zorgen voor hunne geioovigen en ze af te houden van alle wegen, waar op zij zouden verdwaald geraken. Het Beifort van Brugge, 13-4-1929, schrijft insgelijks nopens de Nationa listen Doch wat vooral hier moet in aanmer king komen, 't is dat zij op hun program ma punten hebben die wij als Katholieken niet kunnen bijtreden, namelijk alles wat gericht is tegen het vaderland. De om verwerping van 't gezag in het land. de ontbinding van 't land, de aanhechting van Vlaanderen aan Holland, kunnen wij niet goedkeuren. Niet alleen HEEFT DE KERKELIJKE OVERHEID DAAR OVER UITSPRAAK GEDAAN, EN MOET ELK CHRISTEN MENSCH ZICH DAARAAN ONDERWERPEN, maar zooals de zaken nu staan, kan die hou ding niet verrechtvaardigd worden. Wat er voor Vlaanderen in taaiopzicht moet geeischt worden, staat volledig be vat in het programma van 't algemeen Christen Werkersverbond dat wij aan kleven. Wanneer dat uitgewerkt wordt, heeft Vlaanderen zijn recht veroverd, en ter verwezenlijking daarvan zullen wij in en door den Katholieken Kamergroep ai onze krachten aanwenden. Wij zijn over tuigd dat we de eindoplossing rap na deren. Dus blijft onze eerste conclusie ge handhaafd We moeten Katholiek stem men. Dat doet ons genoegen. Ze waardeeren dus ons werk. En De Werkman en De Ypersehe Bode laten geene enkele gelegenheid voorbij om onze nuchtere beschouwingen te trachten te ontzenuwen. Maar dat gaat niet en 't lukt hen niet. 't Is al zeever schrijft de beleefde Werkman - maar onder ons gezegd 't is van dat zeever dat hen zwaar op de maag weegt. Des te beter zonder te ontkennen we! te verstaan' dat Senator Maertens, op Paaschavond op het Statieplein te Yper eene onver wachte mee ing kwam geven. Bewuste Senator had waarschijnlijk nog enkele bombastvolle zinsneden en perioden (waarvan hij te Bizet waar schijnlijk niet kwijt geraakte) te goed. Zou De Werkman die tandentrek ker,smethoden misschien afkeuren Maar wat 'n kaakslag dan voor z'n Baas Messiaen, die de volgende Vrijdag middag op de Markt te Poperinghe vpn- i it 'ne schamele «camionnette dbor 'nen luidspreker zijne welgekende wel sprekendheid midden de onverschillig heid der foorkramers bot vierde en zich aan dergelijke propagandamethode kléin- eerde Eenieder weet dat I eon Blum'n ware proletair is. Als advccaat pleit hij de vet betaalde zaakjes der... Capitaliden, en als burger bezit die sukkelaar benevens zijn pracht- huis te Parijs slechts 'n paar villa's... a la Cöte d'Azur, a. u. b. 'Ne ware proletair dus als Bdas Ansceie. 'Ne echte socialistische volkvertegen woordiger als... Anseele, Vandervelde, Hallet en zooveel andere. We verstaan dus best dat zijne kiezing aan de arbeiderspartij zooveel pleizier verschaft. 't Is immers eene echte socialistische overwinning. Een naamloos verdediger van den zoo meesterachtigen meester Claeys verzoekt ons deze meening te staven. Het overdrukken in extenso van bewust artikel ware het beste bewijs van de gerechtigheid onzer meening. Meester Claeys schrijft er onder andere overde koene kamp om den broode van heldhaftig optreden om een mensch- waardiger bestaan tegenover de Godter gende koppigheid van het allesbehalve menschlievende en rechtgeaarde Franseh patronaat van heropgenomen slaven juk van de zegepraal van de hatelijk ste en meest onrechtvaardige willekeur enz., enz. En we stellen de vraag Is dit, ja of neen, aanhitsing tot klassenstrijd Hoe kan men die theoriën en die strijdmetho- den te akkoord stellen met de beginselen van liefde en rechtvaardigheid van de katholieke sociale werking en met de Rerum Novarum Encycliek verrechtvaar digen En we verwachten met ongeduld hun antwoord. De uil, die zoogez gd uit faieuwkerhe huiii heeft ook onze snipperingen uitgepluisd en hij tracht zich pijnlijk en met moeite uit de voeten te helpen en zijn onbezonnen pleidooike voor Ward Hermans goed te maken. En hij schrijft met zijne beste pen, die hij best mogelijk uit een der vlerken zijner uilin getrokken heeft Verders heeft hij in geweten gehan deld en indien hij overtuigd was dat het door Brussel vervalschte stuk echt is dan moest hij het bekend maken om zijn volk en om andere volkeren van een nieuwe menschenmoorderij te verlossen. Maar van het opgestreken geld maakt de Uil geen gewag. En nochtans werpt dit opstrijken op het idealism van Ward Hermans en zijne innerlijke beweegredenen eene niet te minachten klaarte. Uii weet niet dat er in de N. R. Ct gedrukt is geweest.dat het echt document in Holland bij een Vlaming zou berusten en dat de publiceering ervan zou ge schieden den dag dat Hermans voor het Assisenhof zou moeten verschijnen. Hermans kon dus niet van de echtheid van het verkochte document overtuigd zijn. En Ward Hermans zingt in De Schelde z'n weezang Wij hebben vriendschap geoogst met volle garven en haat met volle schoven en zelfs de ontgoocheling van eigen vrienden bleef ons niet gespaardDat was het pijnlijkst van al. Ik had mijne fouten. Wie had er geen Wie veel deed kon veel falen. Wie weinig deed had minder kan. Wie is de scherprechter in Vlaanderen. Wie die nooit faalde Ward Hermans pleit dus de verzachten- j de omstandigheden. Zijne nuchtere bekentenis stopt het gehuil in uw muil Oh, Uil. (Vader Cats). ge-woont3 niet te kort te blijven huilt Uil daarbij Eerlijk in alies. Eh, eh, Uil. Daarover zouden anderen meer kunnen meepraten. Ze zullen haar niet hebben de schoone ziel van 't kind, niet waar Lodewijk Dosfel schreef eer tijds In katholiek opzicht staat de katho lieke partij,alles te saam genomen, dich ter bij het katholicisme dan om het even welke andere. Dat moet den doorslag geven, hoe ook het hart daarbij bloeden mocht, wat een zwaar en pijnlijk offer het ook is niet te stemmen voor eene partij, die in godsdienstig opzicht een voldoender programma heeft. Een katho liek moet toch het offer gewoon zijn aan het eenige noodzakelijke. de bloklijst op tusschen tweevriizin- nigers. En dat heet men logiek zijn... op z'n nationalist, wel te verstaan. Borms schijnt veor'aars als hoofdopsteller van De Ypersehe Bode te fungeeren. Zijne artikelen prijken regelmatig op de eerste plaats. Dat het De Ypersehe Bode wel- gevalle. Men wie men verkeerd, word men vereerd. En Borms schrijft«Met geheel Vlaan deren staan wij aan de zijde van Ward Hermans. Die wij (de nous maje- statief a. u. b.) schijnt me ietwat ver waand. Maar het feit aan de zijde van Ward Hermans te staan moet Borms niet of weinig schelen. Gedurende de oorlog stond hij weieens Duitschers aan de zijde en sedert dien is hij daar gewoon aan geraakt. Maar onder ons gezegd dat ter zijde staan van Borms zal aan Ward Hermans weinig luister en eer bijbrengen. En Borms seftr ïjft: Ward Hermans wordt in den kerker opgesloten omdat hij... Vlaming is. Maar hij vergeet erbij te voegen dat na twee dagen opsluiting Ward Hermans op vrije voeten liep waarschijnlijk omdat hij... geen Vlaming meer was. dagelijks nieuw de heete arbeid en het ernstige streven van eenen mensch zijn, zooals de zonne in ononderbroken loop haren wijden weg voleindigt, om den vol genden morgen met verschen moed weder te beginnen. Dan wordt het slot van den dag in der waarheid tot een feestavond van verdien de rust, omstraald door het stille avond rood tehuis in den trouwen familiekring daar wordt het der ziele licht en vroolijk, zij zal haar vreugdig uitrusten, want zij heeft de rust van den nacht verdiend. Zoo vredig en stil als de zonne bachten den horizon verzinkt, zal ons leven een maal onderzinken, wanneer de doodes- sehemer langzaam naderen zal, en de laatste avond optrektHeer blijf bij ons want het wil avond worden en reeds heeft de dag zich geneigd Iedere avond in het menschenleven met zijne feestelijke stilte, met zijn avondklokken luiden, met zijn purperrood aan den hemel zou ons menschen aan onzen levensavond moeten herinneren en ons opnieuw voor de ern stige vraag stellen Zijt ge bereid Dan legt zich eene heilige godsvrucht over de ziel die door zoovele dagen van moeite van zorgen van lijden en strijden nu de opklarende eeuwigheid tegemoet pilgert daar verzinkt het leven als een groote lange dag. Het avondrood trekt op als of aan den lichtenden horizon in denzonnen ondergang zich de poort van eene andere wereld wilde openen. Dus, houd in, denk op den verganen dag en op vele die reeds voorbij zijn, haal het verzuimde in de handen vouwen zich tot het gebed tot het lijze avondgebed, in berouw in boete in hoop. Uit het avondbrood wordt een nieuwe dag geboren. Ais de zonne voor ons bach ten de bergen verdwijnt, als zij vast en zeker neerwaarts spoedt en ten langen laatst slechts nog een enkelen purper streep achterlaat, dan straalt zij in eene andere wereld nieuw op. Het avondrood wordt tot morgenrood van eenen naken den dag. Wanneer eenmaal de aardsche dag verzinkt, wordt ons uit het avond- purperiicht het morgengloeien van het eewig gelukkig leven geboren, in eenei zonneglans die geenen ondergang meer kent. De zonne heeft zich bachten de bergen teruggetrokken en zendt aan de men-, schenwereld uit de wijde verte eenen af-1 scheidsgroet. Zij heeft hare dagelijksche baan voleindigd, zooals de menschheid hare dagelijkschen arbeid. Nu kleurt zich j de gansche hemel, dat het een gloeien en een lichten wordt vol heerlijkheid. De westelijke gezichteinder staat in vlammen en verreweg verspreidt de purpere vuur-| schijn zijnen gloed hoe dit licht en vlamt alsof kort voor het duister de godenwere'd nog eenmaal in een lichtmeer moest ge-j doopt worden en als wilde de groote zon ne vóór haar afscheid, nog eenmaal eene volheid van stille pracht over de natuur heengieten. Dit gloeiend avondrood van eenen aan arbeid rijken dag aan te schou wen maakt het hart veel gelukkiger dan het klinkende loon het houdt met de ziel eene tweespraak, geheimelijk, en laat ze in het uur van het dagopslui'.en vroolijk worden. En toch heften slechts weinigen hun aangezicht en hunne gedachten tot die heerlijke klaarheid omhoog, die op den feesta ond het binnenste van den werkedagmensch met hcmelsche kleuren en vreugden vervullen zal. De avondklok ken komen van verre en bij overgeklin- geld en wenden de gedachten der men- schenkinderen opwaarts, in dank voor den ondergaanden dag, in gebed voor cie bescherming Gods voor de opkomende nacht. Iedere dag is eene nieuwe gave uit de hand des eeuwigen Vaders aan ons, menschen. Over Hem schittert meer nog dan de zonne aan het firmament,de gees- teszonne zijner mildheid en goedheid daarom in dezen glans rustig voortge bracht en gewerkt, zoolange het dag is om met vijf talenten die Hij ons gaf, vijf nieuwe daarbij te veroveren Dat moet Vrijdag, 19a dezer, heeft de Koning de beroepsschool bezocht der doofstom me rs ïe Brugge. Waarschijnlijk door Margareta van Constantinopel, in de jaren 12 honderd gesticht, bestond op Moorslede een gast huis voor passanten, dat door de geuzen geplunderd werd in 1566 en totaal ver woest eenige jaren later. Op raad van Petrus Simons, bisschop van Yper, zijn de weggevluchte zusters, na het onge- weerte, niet meer weergekeerd naar Moorslede maar vestigden zich binnen Yper, eerst in de Volstraat op St Pietcrs, later op St facobskerkhof. Na 1670 openden zij eene school voor meisjes en ten jare 1695 gingen zij wo nen in de Meessenstraat. Omdat hun klooster merkelijk vermeerderd en verbe terd werd door hunnen bestuurber Jacob de Coninck, nam het den naam van Conincksdal. Op 9 Mei 1783 werd het klooster afgeschaft door Jozef 11, den Keizer-Koster van Oostenrijk, en de zus ters vertrokken op 27 Juni daaropvol gend. Onder deze was de eigen zuster van Pastor Verhelst van Moorslede en met eenige medezusters ging zij naar Moor slede en zij stichten daar een school- klooster, op dezelfde gemeente waar hun orde in vroegere tijden een passanten huis begong. In die school waren er van af 1829 zusters, die konden doofstommen aanleeren en de kapelaan De Haerne, in onze geschiedenis bekend onder de naam van Mgr De Haerne, en in Kortrijk heb bende zijn standbeeld,op wiens voetstuk te zien staat eene Kloosterzuster met een doofstom kind, voerde in de jaren 1830 die zusters mede naar Brugge, waar zij de vermaarde school -'oor doofstommen in 't gesticht Spermallië begonnen. Korte na dien wierd bestuurder dier schooien bleef het ettelijke jaren E. H. Kanonnik Carton. Deze roemvolle navol ger van den franschman 1-Abbé de l'Epëe die de eerste een doofstommen onderwees, heeft bijzonderen roem opge daan met het onderwijzen van eene Oostendsche dochter, die blind was en doofstom. Daar aan besteed hij menige jaren. Die dochter was 18 jaar als men ze naar Brugge bracht en kon maar in het gevoel en den smaak genot vinden en er doorgedachten opdoen. Men gaf ze een zacht bed en goed eten en zij was tevre den. Het uitgangspunt van haar onder wijs was het volgende. Kanonnik Carton deed ze betasten een ringel of O en ge lukte er in haar te doen verstaan dat dit verbeelde m Ond. Later deed hij haar twee ringels betasten, nevens elkaar liggend, dus uO en deed haar begrijpen dat dit verbeelde OOg. Later nog, twee ringels met een bijgezet teeken moesten verbeel den L'Or... en alzoo voort. In jaren tijds heeft hij het zoo ver gebracht dat die blinde-dooi-stomme kon schrijven, met uitkomende letterteekens, en lezen. Hij heeft ze totaal onderwezen in den gods dienst en waarmede hij meest moeite me.ie gehad heeft, 't was om haar te doen ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keüjk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aarkondiging in «HET YPERSCHE VOLK De Katholieke Vereenigi au het Arrondissement Yper, heeft in den Katho lieken Kring een inlichtingsbureel inge richt. Dit bureel is open eiken Zaterdag morgen van 8.30 tot 12 uur. Iedereen is welgekomen. Wij nemen de gelegenheid waar om aan elkeen te herinneren, dat de Heer Volksvertegenwoordiger Brutsaert, den ln en 3' Zaterdag van elke maand, zich ter beschikking stelt van al deze die hem willen raadplegen, in den Katholie ken Kring, van 9.30 tot 12 uur. aanveerde dat zij hare zonden moest biechten. Zij antwoordde, per geschrifte natuurlijk, steeds hetzelfde Als ik nu berouw heb over mijn kwaad, waarom moet ik dat nog bekennen Priester l'Abbé de l'Epée die de eerste de doofstommen onderwees en Kanonnik Carton van Brugge van wiens werk wij bovenstaande staaltje aanhalen, zijn nogmaals twee voorbeelden die be wijzen dat priesters en kloosterlingen geen dompers zijn De Lsodevaart vasi den Belgi schen floer gihottrï werd in gehoor ontvangen door Paus Pius XI. Dit ge hoor, gelijk al deze van eenige honder den personen, geschiedde op volgende wijze. De 5G0 aanwezigen werden ge plaatst op vier lijnen, elk van circa 125 personen, in de twee lange zalen genoemd Hertogenzaal en Koninklijkezaal én die op elkander volgen. Twee reken mannen stonden langs de muren en twee, gelijk loopend met de eerste, waren opgesteld in de middenruimte der zalen. De Paus, voorafgegaan van twee soldaten der Zwit- sersche wacht en vergezeld van den Bel gischen Ambassadeur en den hoofdbe stuurder van den Bond, trad voorbij ieder lijn latende zijnen ring kussen door ieder bedevaar-Ier, die bij het naderen van den Paus op den reehteren knie knielde. ledereen had alzoo gelegenheid om den Paus aandachüglijk te beschouwen en te bemerken zijne sneeuwwitte soutaan, zijnen wijden rooden mantel en rooden hoed, zijne witte pantoffels met een kruis in gouden draad versierd en die men «muil» noemt. Na alzoo ieder bedevaar der in 't bijzonder gegroet te hebben en een woordeken aan sommigen, bij voor keur oude lieden en geheel jonge, toege stuurd te hebben, nam de H. Vader plaats op zijnen troon in de Hertogenzaal en al de aanwezigen naderden tot vóór Hem. De 120 zijden gildevlaggen vatten post achter die 500 gelukkigen en de Paus ge durende de aanspraak, die Hij zoo ge moedelijk deed, heeft meermalen die vlaggen, die eigen zijn aan 't Reigisch Volk met zichtbare belangstelling bezien. Dinsdag 16 dezer, wrs het 50 jaar dat Bcrsiadette, aan wie in 1858 O. L. Vrouw 18 maal versch een in Lourdes, stierf in 't klooster der zusters van liefde, te Nevers. In 1925 wierd Bernadette, die als kloosterzuster noemde Marie-Bernard, gelukzalig verklaard. Het eerste wonder, dat door hare tussehen- komst geschiedde, gebeurde zonder haar weten, in den hof van 't Kloos'er waar zij verbleef. Een dame was in 't klooster aan gekomen, met een kind, dat lam op zijne beentjes, niet gaan kon. Aan de overste zegde zij Ik kom van Lourdes, waar ik gegaan was, om de genezing van mijn kind te bekomen. Maar ik werd er niet aanhoord en ik ben overtuigd, moeste zuster Marie-Bernard mijn kindje aanra ken, het zoude genezen zijn Daarop antwoordde de zusterWij mogen haar dat niet vragen, want het is ons verboden haar te spreken van al wat in Lourdes ge beurt of er mede betrekking heeft En 0111 die moeder te voldoen, die er zoo teleurgesteld van was, zegde de Overste Wij zullen het anders doen. Zuster Marie-Bernard is in den hof. Kom mede met mij, maar gij moogt haar geen w oord toesturen De overste, met die dame en haar kind, kwam dus in de hof en voorbij gaande vóór Zuster Marie-Bernard, die dan toevallig op een bank zat Zuster, zegde Moeder op onverschillige wijze, neem eens dit kind op uwen schoot en zorg er wel voor, terwijl ik en deze dame tot t'einden den hof gaan Zuster Marie-Bernard deed het gewillig, maar naar enkele stonden, het kind sprong van haren schoot en liep zijn moeder achter na. En de zuster, var. niets wetende, riep ootmoedig en benauwd de Overste toe Moeder, Moeder, ik kan dat kind geen meesterHet was gezezen. De hrJareehting fe Amicns, van een «goede moordenaar. In Augustus 1928 vroeg mij Gambler hem te doopen en ik overhandigde hem een gebedenboek en een Catechismus. Tot den 22 Februari 1929 ik betwijfelde zijne rechtzinnigheid, alhoewel hij steeds aan-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1