BORMS KIEZERS VERKIEZING Katholieke Vlamingen! ZONOPGANG QDeet ge cuat KAMER SENAAT SNIPPERINGEN 51? Jaar. - Nummer 18r 30 Centiemen. Zaterdag 4 Mei 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper tent voor deze Katholieke Kandidaten die streven voor i Eerbied voor den godsdienst, De sociale vrede in 't land, De gelijkheid van rechten tusschen Vlamingen en Walen, De vermindering van lésten, De vereenvoudiging der taksen en fiscale zegels. Katholieke Lijst x ter Burgers en Landbouwers. Arrondissement Kortrijk-Yper. Hendrik Brutsaert, Hubert Van Elslande, Robert Lepoutre [niest Iweins d'Eeckoutte, Emiel Desmytter; Boudewyn Lietaert, Gilbert Mu!lie, G. Bruneel de Montpellier,- Albert Cappelle. Rodolf Demyttenaere, Cyriel Lemahieu, Jean Pollet, Henri Debrabandere, Joseph Van der Mersch, 10R KAMER EN SENA T Of die mannen nog katho liek zijn In alle geval op hunne manier. Of dat nu nog ook kaholie ken zijn? Of ze nog Vlamingen zijn. die rechte door zee varen en zeggen wie ze zijn Of is dit hun manier waarop zij verstaan Alles voor Christus Hoe de Nationalisten de Bisschoppen eerbiedigen Een raadsel opgelosJ Katholieke Aetië Succes te Moll in de Kempen. Nog grooter succes te Bornhem. Ket offensief tegende Staafs- katholifcken (want zoo heeten ze ons) werd Zondag laatst door de VI. j Nationalisten op touw gezet. Hun bijval was slechts klein We schreven over enkele weken over Borms dat zijn aureool aan het tanen was. Edg. Messiaers, hst roode haasjs van Yper, schrijft met 'ne lyrische pen en 'nen mol in de keel over de eerste Mei viering 'nen geestdriftig artikel. Hoor de vsr-nuft ge definitie Wij lezen in «De Werkman» «Wie sfertie zijn uur Socn niet vraagt -< De Werkman Thieffry, die in 1925 de eerste vloog van Brussel naar Kinshasa in Con go, is verongelukt in onze colonie. Het nieuws werd naar Brussel getelegra- phieerd door zijne zuster, die missionna- resse is bij de zwarten. Thieffry was een oorlogsheld en een zeer goede Christen. ijrt ijpct'öcljf ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. rjpprppü p\T OPSTFT io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIEP) waar op alle wekedagen al;e inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 10 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn buis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» KERKELIJKE KANDIDATEN ittredend Volks vertegen woor- ig r. Geneesheer en Gemeen- cmadslid te Poperinghe. SOmk3H!SS Landbouwer te Wervik. Lovinciaal Raadslid Schepen te Waasten. PLAATSVERVANGERS WERKELIJKE KANDIDATEN I Oud Strijder te Brielen. landbouwer Gemeenteraads- lid te Poperinghe. Landbouwer, te Poelcapelle. uittredend Senator. Landbouwer en Veearts te Dottenijs. gewezen Senator te Kemmel. Nijveraar. Gemeenteraadslid te Meenen. Landbouwer en Handelaar te Ghéluwe. PLAATS VER VA NGERS Landbouwei Schepen le Yper. BfouwefTc Provinciaal Raadslid te Moeskroen. Landbouwer.Provinciaal Raads lid Burgemeest., Desselghem. Advokaat-Pleitbezorger te Yper. De christen moet christen zijn in geheel n leven; in al zijn doen en laten; dus k 'n dj politiek. Zijn leven in twee lijden, om slechts voor de helft met ods wetten rekening te houden, en om il openbaar optreden in de politiek regelen alsof er noch God noch Kerk istond, is een monsterachtige opvatting, e legen alle waarheid indruischt. Het een van de dwaasheden, die de liberale [socialistische bedriegers overal rond- izuinen en op hunne lippen klinkt Godsdienst is privaatzaak In welk ikrompen brein mag die valschhèid wel gerezen zijn? Neen! Godsdienst is ten privaatzaaken Gods geboden gel en altijd, overal en in alles. Hetgeen ar is in het bijzonder leven, blijft even aar in het openbaar. Wij mogen en Innen niet te zanten echte christenen Ju rond onzen huizelijken haard, en als t denen handelen op den dag der ver ft zing bij de stembus. En voornamelijk moeten wij ons geloof irdedigen tegen alle sekten en tegen de [doordeelde dwalingen van het nationa- N.van het liberalism en van het socia- sm. niet enkel met zelf in ons eigen ten de dwalingen te schuwen, maar ik met de vijanden der Kerk en van den DdsJienst, door alle wettelijke middelen, beletten hunne heillöoze plannen in hef ndbestuur ten uitvoer te brengen. Dit et katholieke politiek en niemand fig er zich aan onttrekken. eedige: hij loopt uit de rangen weg, vlak voor den vijand en weigert het eerewoord gestand te doen, dat hij aan zijnen Meester verpand heeft. Wij kennen de plannen der vijanden en hoe zij het, in het bijzonder, thans op de reine ziel van het kind gemunt hebben. Liberalen en socialisten zoeken Belgie te ontchriste- nen, of, zooals zij vroeger onbe schaamd zegden, zielen aan de Kerk te ontrukken. Nationalisten prediken weerstand aan de Kerkelijke overheid. Ziedaar de strijd, waarvoor iedereens dapperheid vereischt wordt. Strijden en werken, ook in het maatschappelijk en in het politiek leven is onze taaken in alles en boven alles katholiek zijn, wordt door God zelf aan allen opgelegd. Alle christene menschen, indachtig wat zij aan Christus beloofd hebben, zullen dus alle ondergeschikte belangen over 't hoofd zien en hun plicht van christen mensch vervullen. Zwicht u van mede te werken met de vijanden van de H. Kerk en van de ziel uwer kinderen. Geef uwe stem aan hen die het programma aan vaard hebben van het Katholiek Verbond en die de verdedigers zullen zijn van uwen H. Godsdienst in de Wetgevende Kamers. Twee Katholieke lijsten zijn u voorgesteld; deze en deze alléén kunnen en mogen mei- recht den naam van Katholieke lijstendragen. En hun doel Ons verknechten aan Holland. Doch Vlamingen willen we zijn en blijven. We doen geen slavendienst ten bate van gelijk wie, ook niet ten bate van Holland, dat ten ander van ons niet wil Dat is alles voor Vlaandren. Te Antwerpen, loopen ze samen met de vijanden van ons oud vlaamsch katholiek geloovedaar staat Vos, een vrijdenker als eerste nationalistische kandidaat. Te ThieSi zullen ze Van Sever heb ben. Ook al een katholiek Te Kortrijk spannen ze samen met de Daensisten, die in opstand staan tegen het kerkelijk gezag. Soort zoekt soort! Dat doen onze nationalisten ook. Te Yper, werd door hunne schuld de toelage verworpen voor het huldigen van Christus-Koning. Dat goed-praten gaat niet: Wie niet met Christus is, die is tegen Hem en in de omstandigheden, waarin die toelage verworpen werd, kan de nationalistische daad best bij het han denwasschen van Pilatus vergeleken worden. Om alles te bekronen en opdat nie mand, die oogen heeft en wil zien zich nog zou kunnen vergissen, hebben ze te DitrEderlfeuw, met goedkeuring der gansche nationalistische partij de toe lagen geweigerd aan ons vrij katholiek onderwijs. De tekst van de verklaring is te vinden in de Dender» van 9-X11-1928. Er is inderdaad een jammerlijk feit dat icereen in 't oog vallen moet: in ons ifd heeft de kerk te kampen tegen on- f'zoenbare vijanden, die ze op alle wijze ^strijden en haren zaligmakenden in- fred op de maatschappij willen vernie len. Daartoe misbruiken zij, bij voor meld. de wetgevende macht, zoodra zij 'dm klauw kunnen op leggen, om door fcUelooze wetten, inbreuk te maken op m vrijheid en de rechten der Kerk. Dit 5fieen nieuwigheid; want altijd is het *ade tegen het goede opgestaan. Bloe- 'ge vervolgingen, ontelbare ketterijen, verraad dgr eenen en het zedenbederf anderen, en in de laatste tljdën een ^slagen ongeloof en een teugelooze ^handigheid zijn voor niets achteruit Tinsd, om Kristus' Kerk uit te roeien, tze echter blijft onwankelbaar op Pe- 's rots: doch zij hoeft de hevigste aan- •SiSen af te slaan. Werken en strijden •km God en Kerk is werken en strijden Por hunne miskende rechtenen voor christenen ligt daar een dure plicht, •e zich onzijdig verklaart in dien ver- dden oorlog en zijne handen wascht, 'ijk Pilatus, is een lafaard en een mein- In ons hoofdartikel hebben wij er op gewezen dat enkel twee lijsten als katho liek kunnen worden beschouwd voor ons arrondissementDe lijst der Burgers en Landbouwers eenerzijdsde lijst der Christene Werklieden anderzijds. Deze zijn ook beide vlaamschgezind Ze willen en zullen bewerken.de gelijkheid in recht en in feite der Vlamingen en Walen, vol gens 't programma van 't Algemeen Christen Werkersverbond van België. Nu echter strooit men briefjes uit van het Katholiek Vlaamsch Nationaal Ver bond, om stemmen te vragen voor de Kandidaten van het Nationalistisch Ver bond. Wij zeggen Nationalistisch Ver bond zonder meer, want dat Katholiek en Vlaamsch mag gerust weg gelaten worden. Wat willen en wat doen die Vlamingen, die volgens hun eigen oordeel en zeggen enkel en alleen Vlamingen zijn. Wat ze d ren Niets, ten zij afbreken en tegentrekken en van zich afbijten wie niet met hen meeloopt. Tot nog toe heb ben zij niets bijgebracht tot veroveren van ons recht. Wij hebben ze ook niet noodig, wij zullen het alleen doen, en zonder hun tegenwerking, ware de vlaam- sche beweging veel verder. Zij leggen die' dood, zooals we gezien hebben, wanneer de vervlaamsching van Gent ter sprake kwam in de Kamers. In een der jongsle nummers van de Schelde van Antwerpen' verscheen het volgende smaadartikel tegen Mgr Coppieters, Bisschop van Gent We geven het bericht, waardoor Mgr Coppieters het opdragen eener H. Mis verbood voor Vlaamsche Nationalisten. Het raadsel dezer dappere Belgische daad is opgelost. Mgr Coppieters is benoemd tot Ridder in de Leopolsorde. Zijn ridderschap kwam een paar dagen na zijn verbod. Mgr Coppieters heeft de dekoratie aangenomen. De zonde van hoovaardigheid na die der onrechtvaardigheid. Sinds wanneer zijn de Nationalisten aangesteld om te oordeelen of de Bis schop zonde doet Wij dachten dat de Paus het was, die daar over moeste oordeelen. Zulke dingen verwonderen ons nochtans niet. Hebben we hier ook geen Nationalisten, die niet enkel onge hoorzaam staan ten opzichte van 't bis schoplijk gezag en daarbij nog heel oneerbiedig zijn. Verstaan Ypersche Bode En hooren wij hier ook niet dat de Bisschop van Brugge zoo moet spreken omdat hij door den Staat betaald is Verstaat ge nu Katholieke menschen en gij ouders bezonderlijk, waarom na tionalistische bladen, zooals de «Schelde» en ook de West-Vlaming door de Kerkelijke Overheid verbo den zijn t» lezen. Nationalisten hebt ge Theologan ten, die 't tegenovergestelde durven openbaarlijk zeggen De Ypersche Bode spreekt ook mede van Katholieke Actië. Een vraags- ken daaroven en wij verwachten ant woord. Moet de Katholieke Actië niet meer staan onder de leiding van de Bisschop pen Hier is het Paus zelve, die spreekt. Is het nog niet klaar genoeg En sinds wanneer moet sociale actië niet meer staan onder de leiding van de Bisschoppen Zijn de pauslijke Ency- klieken daarover ook niet klaar Of kan men nu ook al Katholiek zijn, zonderde Paus Is dat misschien Roomsch Katho liek Borms is te Moll op ontvangst geweest. De pers is daarover akkoord, dat het mager is geweest. Sedert hij zijn marte laarskroon niet meer draagt heeft hij er veel bij verloren. Maandag avond nam de ongekroon de koning van Vlaanderen het woord op eene meeting der Vlaamsche Nationalis ten te Bornhem-bij-Puurs. Talrijke werk lieden van de gemeente, die door de Duitschers, tijdens den oorlog wegge voerd tverden, en gezien hadden hoe toen Borms en de activisten door de Duitsche bajonnetten beschermd werden, en ook talrijke oud-strijders en invalieden, in een woord gansch de verontwaardigde bevolking, was voor de herberg, waar de meeting gehouden werd, saamgestroomd. Gansch den nacht moesten Borms en zijn vieze apostels daar opgesloten blijven. Dinsdag morgen toen Borms eindelijk kon vluchten, was het onder het gehuil van het volk, het Vlaamsche volk van j Bornhem, dat Borms, in zijn auto verdo ken, het hazenpad kon kiezen. Hier is God zelf aanwezig o wie kan dit gedenken en zijnen knie niet bui gen en zijn hoofd niet neigen tot het stof Kerklied. lederen morgen laat God de zonne opnieuw opstijgen, opdat zij gedurende haren dagelijkschen loop de aarde zou verwarmen, belevendigen en verheugen. Zij is als de vonkelende monstrans, waarmeê de hand van den Oneindige zijne wijde schepping dagelijksch zegent. Wanneer ze voor ons opgaat, zinkt ze voor andere volkeren onder. Gaat zij bij ons schijnbaar ter rust,zoo maakt zij dag in de landen op de andere helft van den aardbol. Rustloos is zij in werkzaamheid, eene klaarte die nooit achterblijft, een licht dat nimmer ondergaat. lederen morgen is er voor ons, men schen, voor wie Gods eeuwige onbe grensde liefde licht, ook een geestelijke zonopgang, die nog schooner en groot- scher is. Men zegt het zoo dikwijls en men heeft het zoo dikwijls gezegd in eene treffende vergelijkingGod de Heer is zonne, de leven uitdeeler, die immer op nieuw de lente voortbrengt, het middel punt waarrond alles draaien moet; en zoo is dit bij dezen geestelijken zonop gang letterlijk waar. In de morgenvroegte verschijnt hij, wiens troon de hemel, wiens voetschabel de aarde is, op onze altaren en wordt daar voor ons armen,'ot kivengevend licht dat geenen ondergang kent. Over het ontwakende Wereldal heen galmen de honderdduizend klokken die tot dezen geestelijken zonopgang dik wijls reeds eerder roepen dan de zichtbare zonne opgegaan is. Daar zij immer wijder haren wereldweg trekt, zoo gaat het heilig Offer met haar over de haarde heen, en terwijl onze dag vooraan en vooropschrijdt, den avond toe, luidt het steeds zwaar op Gods wijde aarde ter Gedaante Verandering tot teeken dat de Heiland daar nederge daald is, zich voor ons opoffert en de zijnen zegent. Van het altaar, het middenpunt, gaat de kracht en het leven in duizendvoudige stralen tot de menschenzieien binnen. Daar is er licht en warmte en vruchtbaar heid. «Van den opgang der zonne tot haren ondergang schaart zich de katho lieke christenheid aanbiddend rond hem, het midden- en kernpunt der Eenheid, den vuurhaard van haar geloof en van hare liefde, om haren God in het heilig Sakrament, die haar alles 'n alles is. Wat ware de wereld zonder de zonne Wat zou van haar geworden op den dag dat de zonne zou ophouden ons hare stroomen van licht en haren gloed van warmte te zenden Algauw ware alles in nacht en ijs versteven wat tot hiertoe s'raaide als een meer van vette licht. Indien ons heilig Sakrament ons ontbrak, indien het eeuwig licht verdween, de aarde zou ons woest en ledig worden en enze kerken stonden ijzig koud. Wat echter zou er wel uit de innerlijke wereld onzer zielen worden indien wij de heerlijke hemelzonne van het heilig Sakrament in volle zegenende kracht over ons en in ons zich ontvouwen lieten Wat de zonne vermag is wonderbaar. Stralende klaarheid, vurige liefde, ijver en kracht komt van den genadentroog der eeuwige geestenwereld tot ons over. Al zijne ge naden zijn ons zonnestralen,fonkelend in gouden glans vol schoonheid en warmte. Vroeger zonken de menschen voor de koningin zonnè nederhare stille glan zende majesteit dwong hen op hun kieën. Dat kan men maar al te goed verstaan. Er ligt zooveel wonderbaars in dit glan zen en schijnen. Maar voor het heilig Sakrament dwingt het ons gansch anders neder op de knieën ter aanbidding in ge loof, liefde en dank. Daar is God zelf aanwezig. Hij is de zonne die in alle eeuwigheid geenen ondergang kent. De West-Vlaming js zoc.alg eenie der weet, door de Kerkelijke Overhad1 veroordeeld. Om te bewijzen hoe gehoorzaam en onderdanig ze zijn aan deze wenken bevelen en onderrichtingen hebben jonge kwastjes Zondag laatst rond alle kerken en bij het uitgaan van al de missen met De West-Vlaming rond gevent. Wat ook bewijst dat ze slechts tegen de Staatskatholieken propaganda voeren en het tegen hen alleen gemunt hebben. Maar dat wisten we reeds. 4t i en weinig nummers werden verkocht niettegenstaande hun aandringen. Er is geen verkoop vandaag beken de een dezer occasioneele venters en hij trok het Vlaamsch Huis binnen om 'nen pot te pakken. Wij lazen over enkele dagen in de dag bladen, dat Maandag laatst te Bornhem bij Puers den ongekroonden Kö van Vlaanderen 'n merkwaardige ontvangst bezorgd werd. De vensters van het bierhuis waar hij meeting moest houden verden door de verontwaardigde bevolking aan stukken ge'.lagen zoodanig dat Kö en zijne aan hangers verplicht werden zich geheel den r.acht in het lokaal schuil te houden. Slechts 's anderdaags morgen kon hij, onder de bescherming der gendarmerie... der Belgische Gendarmerie, in automo biel en uitgejouwd naar stillere gewesten varen. De ongekroonde Kö??? Neen, de onttroonde Kö! IJdele woorden, hoogdravende ledige zinsneden aaneenschakelen dat kan dat slippedragerke van capitalist Anseele zeer goed. Maar versche gedachten ont wikkelen, daar blijft hij te kort aan. Volgens hem is NU de eerste Mei eene manifestatie voor de Vrede. Eertijds was het voor de achturenwet. En wij, onnoozele sukkelaars, die dachten dat die dag, als het symbool van de Sociale Omwenteling gevierd was. 't Is waar dat eene sociale omwenteling .veel socialistische--koppen- zou benadee lt'gen in hunne... porte-monnaies, waar aan ze, als vele menschen, zeer gevoelig zijn. En als leit-motiev van zijn zeer litterair stuk spreekt hij over utopie langs hier en utopie langs daar. Maar dat geleerd ventje vergeet dat socialist Sembat de Sociale Omwenteling als eene utopie ken schetste. Schoenmaker blijf bij uwe leest. Waarom bij uwen koperen piston niet gebleven van al wat niet socialist is door baas- ke Missiaen in hetzelfde artikel. 't Is om u 'ne breuke te lachen Zij, die leven van den vrucht van andermans arbeid (zoo loopen er veel in de -socialistische partij... en onder ons gezegd wat 'ne sneuve voor den nijver- héidskapi'tein Anseele en anderen); zij die nooit iets doen om de behoeftigen van de samenleving te helpen voldoen (alsof zij van degelijke en verstandige sociale werking de monopool of zelfs het minste besef hebben); zij die meer voordeel trek ken uit vernieling dan uit onontbeerlijke voortbrengst (zooals wel te verstaan bij de Bolchevieken en Communisten in Rusland, de geestelijke en logieke kin ders van profeet Marx, de vader en de theoretieker van het Socialism); zij die oorlog voeren in warme salons (is Baas millionnair Vandervelde de slechte harin gen die hij voor de schamele piotten in de Noorsche gewesten gekocht had met de strijders in de loopgrachteu komen helpen opeten... met Lala van mondaine gedachtenisse) en er veel geld bij winnen (op wie kan hij dat gemunt hebben «en verders zij die niet begrepen hebben dat bewapening en oorlog nooit ten goede kan komen aan het proletariaat die er niets kan bij vinden dan lijden en smart van angst en dood (want 't zijn slechts de socialisten die den oorlog medege maakt en de zegepraal behaald hebben. Waarom bij uwen koperen piston niet gebleven Schoenmaker blijf bij uwe leest. Te Pael, eene kleine gemeente in Limburg, werden twee socialistische pro pagandisten halt" dood geslegen, 't Zijn onze vrienden D. en P., die er eene mee ting willende geven aan de kerkdeur er door een priester fn misgewaad, geholpen door de plechtige kommuniekanten en een opgezweepte bende boerenkinkels aange vallen werden Wij zijn verheugd dit in De Werk man te vinden. Welke bekentenis J ferf zeggen dat ze zullen nog komen beweren niet tegen den godsdienst te zijn. En ze schrijven dat twee roode propa gandisten gedurende de godsdienstige plechtigheden aan de kerkdeur... meeting gaan houden en dus gepoogd hebben deze plechtigheden te storen voor zooveel ze deze niet gestoord hebben. De Werkman heeft propere en kiesche vrienden die voor de vrijheid van den eerdienst veel eerijied en voor den godsdienst veel verdraagzaamheid koes teren. We wenschen hem er veel geluk mede. En hebben ze troef ontvangen,wat niet bewezen is, eh wel, ze werden beloond naar verdienste en hunne onbeschoftig- heid gewaardeerd als naar rechte, zooals de advocaten zeggen. Zou men misschien van deze onver draagzame rekels alles moeten dulden Geduld zooveel ge wilt. Maar den uil van 't spel, dat nooit. Missiaen heeft geen uur loon gestort. Dat kan hij immers niet. Hij is noch werkman noch arbeider, dus verdient hij geen loon. Hij geniet slechts van een traktementje zooals alle roode politiekers. Maar loon. Neen, foei, dat is hem te gemeen. En 't is in de traditie van de roode partij. Zoo zongen de oude zoo piepen de jongens zei Vader Cats zelfs in den tijd dat er geen socialisten bestonden. Vader Cats was 'n profeet. De parijsche pr-Eesï^r Gadoux, die dezer dagen te Preiburg werd gewijd, heeft niet minder dan 24 bloedverwanten, priester of kloosterling. Een oom en eene moei van vaders kant, zijn in de missië vier ooms en eene moei van moeders kant zijn in 't kloosteracht nichten, zijn zuster en zes neven zijn in de missië. En het houdt niet op Want de eerw. heer Cadoux, die de negende van 13 kin deren is, heeft nog twee broers in 't Se minarie, twee neven gaan naar 't groot Seminarie en een andgr is in een missie huis. Nog geen zwaluwen te zien Dat is wat anormaal, alhoewel late koude en soms veelschadende nachtvorsten, in April en zelfs begin van Mei, regelmatig voorvallen. De eerste maan (d.i. tie te genwoordige), na de Paaschmaan, noemt men in sommige streken de roste maan, omdat in dien tijd van 't jaar, door de late nachtvorsten, geheel dikwijls het jonge koorn rost uitslaat. Den 12 Mei is het de feestdag van de H.H. Achilleus, Nereus en Pancrace en de fransch- man noemt die Sinten les Saints de GlacéHoe komt het dat na de eerste warmte van de lente, men jaarlijks? eene periode koude dagen docr'eeft Dit is te wijten aan de ijsbergen, afkomende von de Poolgewesten met den dooi der eerste warmte en die dan liggen te smel ten in de Noordzee, 't Is maar, als ze weggesmolten zijn, dat het beslist lente en zomer wordt, 't Was een van die af zakkende ijsmassas, die den 15 April 1912, ten 10 u. 20 's avonds, het reuzen- schip de Titanic aanbotste, niet ver van Nieuw Land, (Terre-Neuve). Vier uren later verdween dat schip, dat als onzinkbaar aanschouwd was, in de zee diepte en 1513 menschen verdronken. Op het laatste oogenblik de voorsteven ver dween schielijk en totaal onder water en de achtersteven verhief zich in de lucht. Het schip stond recht, vóórsteven naar beneden, achtersteven omhoog en al wat boven het dek stond, menschen, stoelen, tafels en gerief hoopte zich op elkander', met afgrijselijk gedruisch en gekerm !.De zee schoof open, 't schip verdween, de zee schoof tce en alles werd doodstil bovenop het water. 711 schipbreukelin gen dobberden rond in de reddingsbeoten en het duurde nog twee uren, vooralleer de Carpathia aankwam, die ze op pikte. De Carpathia was op 100 kilo meters afstand, als het de noodseinen varv den Titanic opvong. en vaarde ijlings derwaarts. Jammer dat ten dien tijde de ■wet nog niet Bestond, die alle transatlan- tiekers verplicht geheel den nacht door de T. S. F. werkensgereed te houden anders, de Californian waarvan de telegraphist gaan sfapen was en die maar een 15-tal kilometers van den Titanic afgewijderd vaarde, zoude nog aangeko men zijn merkelijken tijd vóór dat de zeereus verdween. In New-York is er een tentoonstelling aan gang van Italiaansche boeken. Men zegt er dat de Fiorettis of Bloem- mekens van St Franciscus en die weergeven,legenden nopens den Serafyn- schen Patriark, de schoonste beek der wereld is. Daar is ook te zien een pracht- nitgave der Hel van Dante. we gende 20L kilos en waaraan 10 jaar lang gewrocht werd. Dante was een italiaansehs dichter, die geleefd heeft van 12£5tot 1321 die door het toedoen van politieke tegenstrevers verbannen werd uit zijn vaderland die in ballingschap een beroemd verdichtsel schreef, steeds door alle geleerden van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1