S Verkiezing Gemeten KIEZER STEMT ALLEN KAMER SENAAT CDest ge mat MORGENLICHT 51e Jaar. - Nummer 19. 30 Centiemen, Zaterdag ft Mei 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper LStemt voor deze Katholieke Kandidaten die streven voor Eerbied voor den godsdienst, De sociaie vrede in 't land, De gelijkheid van rechten tusschen Vlamingen en Walen, De vermindering van lasten, De vereenvoudiging der taksen en fiscale zegels. ONDER Nr voor de Katholieke Lijst der Burgers Landbouwers Hendrik Brutsaert, Hubert Van Elslande, Robert Lepoutre Era. Iweins d'Eeckhoutte, Emiel Desmytter, Boudewyn Lietaert, Gilbert IVÏullie, G. Bruneel de IVIontpellier, Albert Cappeile. Rodolf Demyttenaere, Cyriel Lemahieu, Jean Pollet, Hetcfi Dehrabandere, Joseph Van der IVIersch, De Yparsehe Bode ès erg in De sjacheraars van 't Rerkelijk gezag Socialistische Proefneming ook tegen Eet ker-j j~n wat doen nog alle dage de nationa- Uit de Pers. Da Fronters en het Katho'iek Onderwijs RAAK ANTtUOORD, Ds Katholieke Vlaamsche Volkspartij docr den Bisschop afgekeurd God verloochenen is Bar baar worden.De Krasnaja Ga- zeta, sovietisch dagblad, maakt eeir verzoekschrift kenbaar, gezonden door een soviet van oostelijk Siberië naar den procureur van Kamtchatka: «Bij dezen vragen wij u de toelating oro onze oude moei Styngeutt te mogen verwurgen. Volgens onze wetten moeten de ouderlin gen om hals gebracht worden en voor noemde Styngeutt is ziek, kan niet meer eten en weent gedurig Franly die het grondbeginsel uit vond, namelijk het verwekken van elec- trieken stroom op afstand zonder ge bruik van overzetdraad en waarop Marconi den eersten telegraaf zonder draad steunde, was en is een groot ge- loovige. Pasteur, die de eerste serums, namelijk tegen de razernij, ont dekte, insgelijké, en eindelijk iedereen weet dat de groote generaal Foeh, die den oorlog won, een vurige katholiek was. "Jnl socialisten, met eéhê roode vlag, doorwandelden eenige straten van stad... en nu Chrisiane Liefdadigheid ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIEP.) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, "s morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 91/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2" Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Arrondissement YPER-POPERINGHE Arrondissement KORTRIJK-YPER WERKELIJKE KANDIDATEN ui! tredend Volksvertegenwoor diger, Geneesheer en Gemeen teraadslid te Poperinghe. Landbouwer te Wervik. P.oyla iaal Raadslid Schepen te Waasten. PLAATS VER VA NGERS VOud-Strijder te Brielen. Landbouwer Gemeenteraads lid te Poperinghe. Landbouwer, te Poelcapelle. WERKELIJKE KANDIDATEN uittredend Sena'or. Landbouwer en Veearts te Dottenijs. gewezen Senator te Kemmel. Nijveraar, Gemeenteraadslid te Meenen. Landbouwer en Handelaar te GheJuwe. PL A A TSVER VANGERS Landbouwer Schepen te Yper. Brouwer.Provinciaal Raadslid te Moeskroen. Landbouwer.Provinciaal Raads lid Burgemeest., Dessclghem. Advokaat-Pleitbezorger te Yper. bevat in de encycliek «Rerum Novarum», aankleven. Maar is dit ook geen grond beginsel en mogelijks wel het eerste, dat de Katholieke sociale organisa tie, om Kathoiiak te zijn, moet staan onder de leiding en de gehoorzaamheid der Bis schoppen Staat gij daar onder, nationalisten Zeg, Ypersche Bode, geen verwarrings- politiek, hé de war! Twee artikels onder dezelf- voor knechten van de Katholieke partij, die ze gebruikt, zegt nog eens gij, om u in bekoring te leiden tot dat gij uw ge loof zoudet afzweren. Zweer uw geloof niet af blijf in de jen titel Kiezing en Geweten: Een op Kerk van Christus, als gehoorzaam kind Ie eerste bladzijde en een tweede in een 'en zoo zult ge bewijzen, dat ook voor u lijvoegselMoet dat artikel waarin De 'geldt Vlaandren voor Chris- 'opennghenaar bewijst dat men in ge-jus. (eten voor de nationalisten niet mag1 Hemmen, op hun maag liggen Twee theologanten staan op de bres. )e eerste schijnt echter niet goed te huis Nog een artikel in de Ypersche Bode om te bewijzen dat de Nationalisten de beste Katholieken zijn. De anderen, al len, zijn franskiljonsche katholieken. En zij Hollandskiljonsche misschien Doch we zullen maar niet schelden en doen wat de nationalisten beloofd hebben en nooit gedaan. De Ypersche Bode schrijft: De ge hoorzaamste onderdanen van hunne doorluchtige Hoogweerdigheden de Bis schoppen zijn immer de overtuigste Vla mingen geweest». Daar over akkoord Viaamsch en Katholiek zijn steeds syno- nyme, gelijkbeduidend, geweest en wij zouden er mogen bijvoegen Een recht geaard vlaming gaat altijd recht door zee. Nu volgt in de Ypersche Bode Niet van onzen kant wordt het bisschoppelijk gezag bedreigd Naar onze beste krach ten streven wij er naar, hun te gehoor zamen, hoe pijnlijk dit ons ook soms vallen moge. Kunnen onze tegenstrevers dit van zich getuigen Met dezelfde rechtzinnigheid We weten het wel, men tracht ons bij de geestelijke overheid verdacht te maken. Men sticht wantrou wen tegen over onze werkingsomniige priesters en geestelijken zijn tegen ons gekant. Des niet te min verklaren we hier in alle eerlijkheid Dat we oprechte Katholieken willen zijn en onderdanige zonen van onze Kerkelijke overheid wil len blijven. "We wéten het genoeg: Nie mand zal voor ons bij de hoogere over heid ten beste spreken. Onze stem kan moeilijk zoo hoog doordringen Bravo, Ypersche Bode, dus ge wilt aan de Bisschoppen gehoorzamen Geen nood, uw stem zal zoo hooge doordrin gen, als ge klaar en duidelijk wilt spre ken. Schrijft of zegt aan hunne doorluch tige Hoogweerdigheden dat gs wilt en zult do - rs wat zij u zeggen, en 't vraagstuk is opgelost God en Vlaanderen ten bate. Missen is menschelijk zich onderwer pen is iets goddelijks, doch God zal u helpen, als ge het wel meent. pelijke goedkeuring hebben. Wel heb ik een woord van dank gestuurd voor de betuiging van godsdienstige gevoelens mij van hunnentwege in eén brief uitge drukt. Doch verre van hun optreden met éen afzonderlijke lijst goed te keuren, dan van het licht, want hunne werken waren slecht. Dat werpt eene dompige zwoele atmospheer over de nachttijd uit. Nu stijgt de zonne weder omhoog. Het is als wilde zij alle de booze geesten met hare lichtstralen als met evenzooveel kan ik niet anders doen dan zulks betreu- pijlen verjagen. De aarde is als verjongd ren en afkeuren, zooals ik het overigens en de menschen gaan met nieuwe lust in een privaat schrijven mede gedeeld tot voortbrengen aan het dagwerk. Deden heb. zij het maar niet gedachtenloos. Dat optreden buitetr en tegen het j Deze kent den rijkdom en het geluk kader der katholieke groepeeringen is des van eenen nieuwen dag niet die hem niet te meer te betreuren, daar het geschiedt (van de morgenvroegte uit overschouwt. in feite, zooals het blijkt uit hunnen brief van 14 Februari 1929 als uiting van Viaamsch nationalisme,, in strijd met de onderrichtingen d:er Belgische Bisschop pen in 1923 en opeen oogenblik waarop tegen de vast aaneengesloten rangen der tegenstrevers het onverdeeld samengaan van alle katholieke krachten meer dan ooit noodzakkeiijk is. De katholieken in Limburg weten dus waaraan zich te houden. Ze zullen hun kiezerspiicht volbrengen naar het verlan gen van hun geestelijken Opperherder en dus niet hunne stem geven aan scheur makers. Deerlijke mislukking. De socialisten gaan voort met te bewe ren dat de Staat beter dan wie ook den verbruiker dient, en dat men handel en nijverheid in handen van den Staat zou moeten overleveren. Zij noemen dat étatiseeren Doch de 'socialisten zwijgen als een graf over de proefneming die, in België, door de diensten van de Bevoorrading gedaan werd. De rekening van de bevoor rading sloot met een tekort van 785 mil joen dit verlies trof al de departementen, uitgenomen dit van den suiker, waar het toen niet moeilijk was van geld te verdie nen. Er werd verloren 67 miljoen op het vieesch, 11 miljoen op de koel- en vriesinstellingen, 400 miljoen op de ibidem, 84 miljoen op het vee en de aard appelen, 3 miljoen op het nationaal kos tuum, 10 miljoen op de binnenvaart. De intercommunals verloren 40 miljoen, enzoovoorts. Theologant nummer twee heeft met de veroordeeling van 't nationalisme geen nonderscheidingen en 't is wellicht daar-vrede en wil bewijzen, dat de Bisschop in: dat de tweede hem ter hulp springt. pen het nationalisme niet hebben veroor Maar mensch toch, schrijver van num-jdeeld Dat is nu een slimmerik, die ook ie: één, hoe kunt ge toch vragen dat in al S' Thomas er bij brengt. Zou die Ie Poperinghenaar de artikels zouden mensch latijn kennen Hij zou misschien nderteekend worden Begin daar eens kunnen eens probeeren om den tekst te :!ve mede en spreek dan. j vertalen, die we voor veertien dagen hier Voor theologant nummer één, beeft afgedrukt hebben. In alle geval riskiert ihrijver van 't artikel in De Poperinghe-j hiJ een onderscheidingske maar 't komt aar een zonde tegen den H. Geest op ongelukkig voor hem, niet te pas. ijn geweten. Een theologant in de ze- 't Gaat hier niet over dogmas of ge teer dus Hij zal niet twisten over de loofspunten, noch over wat het nationa Loordeeling van 't nationalisme Mis- lisme is in zijn wezen wij hebben het liien niets er over te zeggen, man 't Is vroeger reeds klaar genoeg gezegd, het er; zoo klaar of het zonlicht dat de gaat over de schoppen van Belgie het nationalismeKerk. En de Bisschoppen hebben het bben veroordeeld, en nooit er van iets Hecht, meer nog, de plicht hunne geloovi- bben ingetrokken, zooals het genoeg gen af te houden van alle wegen, waarop ijkt uit een laatste schrijven van den ize zouden verdwaald geraken. Zoo werd sschop van Luik, dat wij verder zullen (het nationalisme veroordeeld als eene irukken. Indien nu, zoo als die zelfdewerking, als pogingen (molimina) tegen G igant beweert, priesters de nationa- de eenheid van het vaderland gericht. En ten intiem steunen en aanmoedigen, j inderdaad die werking komt ons vlaam- to:: in geweten wel'doen fren te vragen j-sche volk en den Katholieken godsdienst |t zij eens den brief van de Bisschoppen ten kwade. roden herlezeh. En indien hij mag roe- We zullen maar op godsdienstig terrein In in 't geweten van andere menschen, blijven, aangezien we met een theologant Pgen wij dat misschien ook wel eens te doen hebben jf»t zouden die priesters, die bestaan Wilden niet wijsneuzen van studenten K". .ie Ypersche Bode, hun geweten in de zuiver-godsdienstige beweging van N brengen met deze klare tale van onze den Eucharistischen Kruistocht" lam leg- «sschoppen gen, omdat die beweging volgens hun 'nnemus sacerdotes et clericos om- jongensverstand zou afbreuk doen aan T qui, quod Deus avertat, aperte vel hun viaarnsch-zijn date eidem favere praesumerent, quod Wilden niet hoog-studenten de missië- ~<uieria gravi centra legitimam aucto- actië in handen hebben, opdat ze, onder Ük:n, etiam ecclesiasticam, inobedien- hunne hoede niet zoude afwijken van Je uv rebetlionis reos sese constitue- 't vlaamsch-zijn ïïi* j En wie draagt de schuld, dat alle eer- |y wil zeggen Wij verwittigen bied voor gelijk welk rechtmatig gezag, 'la priesters en geestelijken, 0ok voor het Kerklijk, bij zooveel jonk- fa, wat God moge verhoed ?n, heden te niete gaat Herlees maar eens Mij in 't openbaar 't zij in 't het smaadschrift in de Schelde versche- I®heim, het nationalisme zou- nen, tegen den Bisschop van Gent, en de Jan voorstaan, dat zij zich lage, ook niet onderteekende aanvallen *>uden £W 4AR PL3CHTIG rria- van een onbekenden Kerkdijken hoo- ®h aan ongehoorzaamheid gen hoogwaardigheidsbekleeder tegen jh opstand, tegsn 't rechtma- den Bisschop van Brugge. I listen met het inrichten van hunne svndi- M zult ons niet wijs maken, Ypersche kalen, die ze nevens en noodzakelijk Ke. Jat priesters zoo ieis doen. Wat j tegen de Christene organisaties stellen? Rer eerbied voor onze priesters, num- j Men zou nochtans denken dat de Paus - Ge hebt het recht niet zoo te zelve klaar en duidelijk genoeg heeft •"-tien even min moogt ge de ande- gesproken. Zeker, beweren de nationalis- -- zegt gij, tegen u zijn, uitschelden ten ook al dat zij de grondbeginselen. Uit het kiesblad van de Christene Volkspartij van het arrondissement Brus sel, knippen wij wat volgt: De Fronters beweren dat zij evengoed als wie ook de belangen der katholieke bevolking behartigen. Laten we eens nagaan wat daarvan zooal waar is. In de Kamerzitting van 22 Februari 1928 moest een krediet van vijf millioen gestemd worden voor de Katholieke Hoo geschool van Leuven. Welnu, de Fronters: Declercq, Van Opdenbosch, Van Severen, Vos en Bu taye, onthielden zich. Dus hunne leuze is zooals deze van socialisten en liberalen NIETS voor de Katholieke Hoogeschool, die nochtans, zooals iedereen weet, zoo 'n groote dien sten bewijst aan land en volk en waar de studenten weldra volledige Vlaamsche studiën zullen kunnen doen. Te Denderleeuw stemden de Fronters, om zich te wreken, tegen de benoeming van den burgemeester, als één man tegen de vernieuwing van het schoolkontrakt weigerden aldus de toelagen aan het vrij katholiek onderwijs. Deze houding zoo verklaarden zij, werd hun opgelegd door den Algemeenen Raad der Frontpartij. Dus, de Fronters zijn de vijanden van het Katholiek onderwijs. De socialisten hebben in de Kamer ge pleit ten voordeele van een nieuwe pere quatie der staatswedden, natuurlijk uit kiesbelang. M. R. De Bruyne stelt in Het Volk de socialistische demagogie als volgt aan de kaak In de vorige regeering zaten vier socia listische ministers. En M. Anseele was minister van spoorwegen. M. Anseele verloochende de Staatsex- P'oita.tic van Spoorwegen, en Pr. Bruyn verklaarde bij de laatste bespre king der begrooting van dat département dat het personeel niet meer zou willen te rugkeeren tot het vorig regiem. Veroor deeling dus van een socialistisch beginsel of verloochening van een stuk uit 't eco nomisch programma van de socialisten. Is de perequatie van 16 December 1927 zoo slecht geweest als de interpellanten van Dinsdag hebben beweerd, dan moe ten ze zich in de eerste plaats keeren naar hunne partijgenooten: MM.Anseele, Van- dervelde, Huysmans en Wauters Er is erger. Als minister van Spoorwegen heeft M. Anseele heel het socialistisch Nationaal Syndikaat ontzenuwd. Hij deed beloften met de vleet, 't Werd hem dezer dagen te Mechelen, waar hij spreken zou voor hen personeel van 't arsenaal, streng her innerd. In strijd met zijne beloften werden dui- zende spoorwegagenten, waaronder vele oud-strijders en oorlogsverminkten, af gezet. Opdat ze zelf ontslag zouden ne men als voorloopige werklieden, werd door M. Anseele eene afdankingsvergoe- ding ingevoerd. Velen dergenen die zich daaraan lieten verlokken, hebben er later veel spijt van gehad. Intusschen had Mi nister Anseele met hen geen last meer. Dat alles zijn slaande feiten. Het per soneel der openbare besturen vergeet dat niet. En 'k herhaal het hier nogmaals de socialisten uit de vorige regeering - M. Anseele vooral - zijn uitmuntende propa gandisten geweest van de Christene orga- In Limburg is er voorde Wetgevende Kiezingen eene lijst welke de ndaiu' draagt Katholieke Vlaamsche Volks partij Er werd uitgestrooid dat die lijst de goedkeuring draagt van Z. D. H. Mgr den Bisschop van Luik. Mgr. Kerkhots heeft zich verhaast dat nieuws te logen straffen met volgenden brief, die tevens de afkeuring is van de zoogezegde Ka tholieke Vlaamsche Volkspartij Reeds had ik in zekere dagbladen uit Limburg die zonderlinge tijding gelezen' als zou de lijst der zoogezegde Katho lieke Volkspartij in Limburg bisschop Iedere versch ogstijgende morgen brengt ons de vreugdige uitnoodiging om het nogmaals toegereikte Godsgeschenk van den tijd met trouwen dank en wijze be nuttiging aan te nemen. Uit de enkele dagen voegt zich geleidelijk het leven tezamen zooals uit de bladen het boek, bladzijde aan bladzijde, blad voor blad. Hoe beloftenvol ligt ze voor ons, de na tuur uit den sluimer ontwaakt, met de dauwdruppelen nog aan halm en struik waaruit de zonneschijn reeds weerlicht. Daar spreekt alles luide van ontwaakte leven, van ontwaakte kracht, van ont waakt geluk. Des Scheppers lofliederen stijgen ten hemel op en een dankhymne voor de weder belevendigde hoop nieu we, jonge dag het nieuw groenend hopen, 's Morgens ontwaakt alle geesteskracht. Dit is het uur van het ontwaken in de altijddurende levensvreugde der mensch- heid. Wie niets daarvan speurt, hij voor wie geen zulk heilig helder uur komt, door het morgenrood doorgloeid, die hem tot krachtvol voortbrengen weer moed en vuur schenkt, deze leeft onverschillig in den dag en heeft, aldus van hem ook niets te verhopen. Over hem waait geen bele- vendigende adem. Den nieuwen dag moeten wij in bezit nemen Hebt gij den morgen geboden en aan het morgen rood zijne plaats getoond Wat is dat, den morgen gebieden Dat is meester van den tijd worden, tot den gever aller dagen dankbaar omhoogblikken, hem de naderende dagarbeid toewijden «Ik wijde alle mijne werken den Koning ze onder zijne bescherming stellen en in innig krachtig gebed zijnen vaderzegen voor den beginnendën dag afsmeëken. De morgen zoo zegt het boek Job verder, is gelijk de zegel die op het was gedrukt wordt». De nacht drukt geene zegels op want zij is dadenlooze rust, be- krachting, herstelling. Daar is alles vorm loos en uitgestompt, geene klare gedach ten, maar slappe uitspanning. Nu komt de morgen van eenen jongen dag. Alle onze levensdagen bekomen, door de wijze waarop wij ze veivullen, hunnen vasten schijn. Wij drukken onze zegels daarop. Deze zegel moet den naamtrek van God bevatten dien wij dienen willen Alles mijnen God ter eerevan de morgenvroegte tot de nacht. Dan gaat de gedachte aan God voor ons leven niet, verloren, dat K] bezegeld heeft, ?n jn zijnen heiligen riaarii worden 2Ü? Urérï gevuld, alle werken volbracht, alle kruis wegen gegaan. Wat in God bezegeld is behoud, durende waarde, eeuwigheids waarde. Wat in Gods naam begint gaat ook in Gods naam verder en uit. Hebt gij het morgenrood zijne plaats getoond Wat moet het doen wanneer hem zijne plaats getoond is De morgen vat dan, zoo zegt ons bijbelsch vers, de uiteinden der aarde, schudt alle godde loosheid uit, reinigt de wereld van de zonden der nacht. Zooals een man zijnen rok buitendraagt, hem aan de uiteinden vat en uitschudt tot dat alle stof wegge vlogen is. Dat is Gods werk bij iederen nieuwen morgen. Hij legt zijnen hand op de wereldkogel schudt de donkerten der nacht af en zendt nieuw licht, leven en kracht. Ontwaakt zijn heet leven, werken, ent wat voortbrengen den komenden dag in moeizame arbeid zoo inrichten, dat men niet te wenschen heeft deze bladzijde uit het levensboek te scheuren zoodat ze veel meer met ernstige daden beschreven wor de, dat ze volgeldige waarde behoude en zich later ook als waardig "an het geheel leven vertoone. Maar geenen dag verlie zen, geenen in kleinigheden verspillen die doelloos zijn, maar iedere uur benuttigen n wegende schatting. Den dag «plukken» zoo de ouden zegden, rijpe vrucht des avonds gewonnen hebben die bevochtigd wordt met het zweet van het dagwerk. Het leven is veel te kostbaar als dat iemand ook slechts eenen dag dat leefde wat geen leven was. Om dat te voorko zicht voelt en ze dan ziet stijgen zooals aan de hemeltente de zonne stijgt. Laat ze maar zinken wanneer aan 't westen de laatste gloed verzinkt. Zij wordt hem met het morgenrood wedergeborennieuwe kracht, nieuw vuur, nieuw geluk. Te vsel Partner» In 't jaar 1928 telde men in Stiermarken één heelmeester voor 930 inwoners, in Beneden-Oosten rijk één voor 560, in Weeneti ëén voor 420 en in Burgenland één voor 117 Niet te verwonderen dat er daar armoede heerscht onder de dokters. In de nationale lijkplechtigheden van Foch, in den stoet van den Etoile naar O. L. Vrouw kerk, droeg men een processië-kruis voorafgaande de kardina len, die aan den stoet deelnamen. De fransche regeermg had dit willen niet toestaan, maar de weduwe van den maar schalk antwoordde beslistHet kruis moet er aanwezig zijn of ik weiger voor mijnen man alle huldbetoon, buiten de kerk. «S In 't fransch dorp Mialas, óp 11 kilo meters van Severac, woont er nog ééne familië en ze telt vier personen. Met den eersten Mei, hebben de Communisten in Brussel ook ma nifestatie gehouden. Volgens de Dra- peRu Rouge v ze warén 3.000 in getal, volgens de Peuple 350. Over vijf tig jaar schreef men somwijlen I nisaties van 't personeel der openbare diensten. j men daartoe brengt een frissche vroolijke Afoest ik van ironie houden, dan zou, dagbegin alles bij. De waarlijk groote k zeggen dat het Christeh Syndikaat van gebeurtenissen, gedachten, besluitselen, S. P. T. T. en L. op zijn grootste feest- daden schieten in de morgenvroegte op betooging van heden Zaterdagen Zondag gelijk de eerste stralen van het morgen- te Ledeberg en Gent, zeker dankbaarrood aan den oostenlijken hemel, oud-minister Anseele zal indachtig zijn. Nu geldt het deze sterke, fiere morgen- kracht zoo lange mogelijk vast te houden, de veerkracht van den geest te bewaren de vreugdige spankracht spijts de arbeid niet te snel in te boeten. Voor hem wiens gedachten en daden met de zonne gelij ken tred houden, werkt iedere dag als een ononderbroken morgen. Wat de wijzer op de klok of de menschen hem ook zeggen van verloopen tijd, is gansch Hebt i:i den m rgni geboden en aan het morgenrood zijne fin its ge oo< d lob. 38. 12. Een lichtende morgen trekt over de verschontwaakte aarde heen. Het is alsof bij iederen nieuwen morgen ons nieuw leven geschonken, tijd en aarde en hunne bijzaak zijn kracht vertoont te mïddage goederen ons opnieuw gegeven werden, nog de morgenzonne en de morgentrisch- De avond en de nacht huilen vele daden heid onverbruikt. Hij blijft wakkeren en wandaden der menschen in den dich- laat de slaperigheid over hem geen baas ten siuier hunner duisternis, dingen die worden. Gelukkig wie's morgens zulken het licht niet verdragen kunnen De zonopgang in zijn binnenste speurt, wie menschen hielden van de duisternis meer nieuw licht en léven, nieuwe warmte in In de oude sfocmmachierten de stoom duwt op de plaat van den pis ton, nu van links naar rechts, dan van rechts naar links en iedermaal dat de piston weg en weer gaat, doet het wie! der machien een toer. Een verbetering was het vervangen van den piston door een schroefrad of turbine, dat is een wiel voorzien op den buitenrand van openingen met schuinsch vlak, zooal s in de vlerken? der windmolens. De stoom blaast op die schuinsche vlakken en het wiel draait. Tot nu toe had men schepen met turbinen, en nu verveerdigt men in Engeland, voor den ijzerweg Londen- Schotland, locomotieven met schroefrad. Dit rad is klein en draait 28 tot 30 dui zend toeren in de minuut, dat is 500 toe ren in eene second en verwekt eene kracht van 2.000 peerden. Volgens de Bien Public» zijn er in de wereld 15.700 hospitalen en 135.CCO lie den, die er het werk begaan. Verders zijn er 140.OCO instellingen, die de ongeiukki- gen ten huize bijstaan. Vergelijk dit bij den toestand van de wereld, als C. O. H. als Zaligmaker er verscheen Dan be stond geen één hospitaal, geen één wee- zengesticht, geen toevluchtoorden voor oude menschen. Overal heerschte ikzucht zoo ver gedreven, dat het als eene schande aanzien werd, een ongelukkigen bij te staan. In Duitsciiland moest eene commissie n den Reichdag beslissen over het at- schaffen van de doodstraf, 't Werd verworpen en wie er tegen gekant was, waren de Communisten. Er is nu spraak van een vaartuig !e benuttigen, dat in 5 minuten cien afstand Douv.- es-GaSais afleg gen zou. Het is gedoopt onderden naam an schip-vuurpiji en zoude moeten eene snelheid verwezenlijken van 386km. per uur. Zal het mogelijk wezen Che lo sa Wie weet het, zegt de italiaan der. Eertijds de sr.eüe véaraigfn liepen 20 knopen d.i. 20x 1.650m. 33.000 m.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1