K IE ZE R S nummer 5 Verkiezing Geweien lï Provinciale Verkiezingen op 9 Juni 1929. ttm 1)13*88 Katholieken stemt onder SCHOUWEN Maria Middelares ty 51' Jaar. - Nummer 21. 30 Centiemen. Zaterdag 25 Mei 1929. N :kei Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper 'tjtet EZ nge sb Bmt aüen voor de Kandidaten der Katholieke Lijst der Burgers en Landbouwers. LASTERAARS HUICHELAARS &ji gij KATHOLIEK of PRO- tant? KATHOLIEK. Is er eere viize fos in hun krp? iets z>jn in hun binnenste dat hen zal Het Geweten UIT DE PERS if Tel :N vb? ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen al'e inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- keHjk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 36 Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK» riet jnei pt voor de Katholieke Kandidaten die streven voor: EERBIED VOOR DEN GODSDIENST, DE SOCIALE VREDE IN 'T LAND, DE GELIJKHEID VAN RECHTEN TUSSCHEN VLAMINGEN EN WALEN, VERMINDERING VAN LASTEN, DE VEREENVOUDIGING DER TAKSEN EN FISCALE ZEGELS. STEMT ALLEN fss-s**- voor de KATHOLIEKE LIJST TSü onder Nr fg JP der Burgers en Landbouwers TOO rrcBdUument YPER-POPERINGHE KAMER Arrondiiiement KORTRIJK-YPER SENAAT R WERKELIJKE KANDIDATEN Hendrik Brutsaert, [reilend Volksvertegenwcor- jer, Geneesheer en Gemeen- fteraaaslid te Poperinghe Hubert Van Elslande, Landbouwer te Wervick. Robert Lepoutre, ovinciaal Raadslid Schepen te Waasten. PLAATSVERVANGERS toeat Iweins d'Eeckhoutte, Oud-Strijder te Brielen. Emiel Desmylter, pdbouwer (k Gemeenteraads lid te Poperinghe. Boudewijn Lietaert, Laaftouwer te Poelcapelle. WERKELIJKE KANDIDATEN Gilbert Mullie, uittredend Senator, Landbouwer en Veearts te Dottenijs, G. Bruneel de Montpellier, gewezen Senator te Kemmel. Albert Cappelle, Nijveraar, Gemeenteraadslid te Meenen. Rudolf Demyttenaere, Landbouwer en Handelaar te Gheluwe. PLAATSVERVANGERS Cyriel Lemahieu, Landbouwer Schepen te Yper. Jan Pollet, Brouwer Provinciaal Raadslid te Moescroen. Henri Debrabandere, Landbouwer, Provinciaal Raads lid Burgemeester, Desselghem. Joseph Van der Mersch, Advokaat-Pleitbezorger te Yper. act w DISTRICT YPER WERVICK-PASSCHENDAELE Lil Karei Bostyn, landbouwer en Iepen, Zillebeke. J- Valere Seys, nijveraar en gewe- "f1 gemeenteraadslid, Yper.. Alphonse Talpe, lanbouwer, Ghe- r Robert Dumortier, brouwer, Ko- I" Remi Pecceu, landbouwer en bur- teester, Zuidschote. B. - DISTRICT POPERINGHE- ROUSBRUGGE-MEESSEN. 1. Robert Lepoutre, uittr. provinci aalraadslid en schepen, Waasten. 2. Wilfried Van Eecke, notaris, Po peringhe. 3. Georges Dejonghe, Burgemeester en landbouwer, Watou. us De Nationalisten hebben het masker n katholiek afgeworpen 11 hebben het aangedurfd wat tot nog de liberalen, socialisten, zelfs de Immunisten niet hebben gedaan 2 hebben te Yper en elders de kerken smeurd met hunne lastertaalZoo is Luther begonnen H ie durft gij het aan te drukken dat priesters den stoel der waarheid mis- tiken om mede te loopen met loge- tmen Wanneer heeft ooit de kerk het onrecht 'dedigd, omdat het de macht had Waar 'naait gij het recht het kerkelijk zag te oordeelen en te veroordeelen cda; het de geloovigen tegen uwe dalingen waarschuwt Stemt voor de Katholieken die de Vlaamsche zaak vooruithelpen. Wat hebben de Nationalisten gedaan voor Vlaanderen Niets, tenzij afgebroken. Alles Kapotdat is hun leus Nog meer zij willen ons verknechten aan Holland! Wij willen geen groot Nederlanders, geen Hollanders weerom worden. Wij zijn, wij blijven, wij sterven vrij en Vlaming. De Nationalisten weigerden de toelage aan de Katholieke Hoogeschool te Leuven, aan de vrije Katholieke Scholen te Denderleeuw zelfs te Yper voor 't hul digen van Christus-Koning. Chrisiene Menschen weestdit indachtig en stemt in 't leven zien en door het leven gaan. Dan ontdekken wij overal schoons, nieuws, groots, op de akkers des Zondags, in de fabriek op den werkdag in de wereld der De zaak is nu klaar of zal bet nooit geen latijn kennen: anders zouden zij niachienen en j'achtwielen, in huis en hof, meer worden. reeds over 4 jaar de klare tale van de Dij de vogelen des hemels en bij de bloe- Zondag laatst werd duidelijk uit Bisschpppen verstaan hebben, die uit- men des velds, op de boomen met hun naam van ziin D H den Bisschop van drukkelijk zegden: «wij veroordeelen 1°"8 geurige groen en hunne boften m Brugge aan alle christen, menschenihd Vlaamsch Nationalisme,: .Na- Opm. klare oogen vinden overal wat blijde en gelukkig maakt. Dat is ja een zoo schoone trek van de evangeliën, dat ze overal weerspiegelen wat jesus al zag en hoe Hij dan aan het volk zijne diepe leeringen verkondigde in de beeldspraak van hetgeen zij met hem aanschouwden en zagen den landman op gen hun geloovigen voor te houden het veld, die daar zaaide in lastigen gang, wat deze doen moeten in geweten? En maar vol hoop op den komenden oogst waarlijk, ja! Hebben wij Zondag den koopman die uit het verre land zijne laatst niet tot op onze kerkdeuren die peerlen brachtde wijnboer boven in den 'schandalige plakbrieven zien hangen, wijnberg; de scharen der werkloozen, wftarop gedrukt stond: «de stoel der die zonder iets te doen op de markt ledig waarheid in dienst van de logeman- stonden, den herder op het veld die het ntn; de geestelijkheid die ons be- verloren schaap achterna ging; de moeder kampt doet het omdat zij in de macht in huis die het tarwenmeel en den zuur- oiizer vijanden geloofd. Morgen zijn deeg vermengelde, de vrouw die eenige wij die macht, en dan staat zij met stuivers kwijtgerocht en die nu geheel bekampt en bestreden, nu eens open-ons». 'het huis afzocht; de visschers aan het lijk, dan eens bedektelijk, maar al-Wonderbare Katholieken die bewe-meer met hunne zeilen, roer en booten; tijd met diepen haat voor Christus en ren dat men van Gp den Stoel der de voornamen aan tafel, in de huizen der zijn Kerk. j waarheid het onrecht verdedigd omdat tollenaars en farizeërsde bloemen te Zekerlijk nu de tijd daar is dat haar het de macht in handen heeft, en die j velde, de leliën in het dal, de vogels op kandidaten moeten herkozen worden, uitdrukkelijk durven zeggen dat men de boomen. Al dit zag Hij, nietswashem spreken zij met z'eemerige schijnh ei- van op den predikstoel en nog wel'te k,ein en alles wat zijn oog zag benut- uit naFam v^n den Hisschop zelve _;te zijne ziel tot ietshoogers goddelijks, een ketterij voorhoudt, want het iS|fe"wlgS' om de duizenden langs deze een ware ketterij te bevestigen dat ladder omhoog te voeren tot de hoogten men mag meedoen met het onrecht, j deus Seloots aan den Vader die de men- a!s 't onrecht maar de macht is. I ®che"^ze, aards(che wereld met alle hare r heerlukheden gaf, opdat zn hem zouden Het masker ,s afgevallen Reeds erkenner vjn(fen, aanbidden, lange hebben wij gezegd, dat zoo 2f)0 moeten wjj schouwen en niet ge- mannen best zouden het masker af- f dachtenloos door onze dagen gaan als doen van katholiek. Nu is het geraan, met gesloten oogen. Wij zijn geen blind- nu is de opstand openbaarlijk. Nooit voorgehouden wat zij in geweten en tionalismum flandricum pariter im- voor God verplicht zijn te doen in zake probamus verkiezing. j Jïn 'met hoeveel recht en reden dit Het is dus streng verboden in ge-'gedaan werd, hebben wij meer dan weten, en wie het niet doet maakt eens hier uiteengezet, zich zwaar plichtig voor God, te stem- j 'Of zullen de nationalisten misschien men hetzij voor de liberalen, hetzij aan de Bisschoppen het recht ontzeg voor de socialisten, hetzij voor de communisten, hetzij ook voor de zoo gezegde Katholieke vlaamsche natio nalisten. Iedereen weet hoe liberalen, socia listen en communisten vijandig staan tegenover den godsdienst, tegenover Christus en de H. Kerk. Altijd en overal waar zij de gelegenheiid gehad hebben, hebben zij in scholen, in be stuur, in wetten, het katholiek geloof *heid aan de geloovige arbeiders, en roepen dat godsdienst privaatzaak is, dat zij niets hebben tegen den gods dienst, dat zij voor de vrijheid zijn, en wat weet ik nog al. Doch niemand zal zich laten bedriegen. Hunne daden staan borge voor de toekomst; bij de eerste gelegenheid zullen zij hun ant-i- clericalisme ontbinden. Wij zullen niet spreken van den schoolstrijd van over 50 jaar; ziet maar eens wat 2ii te Moeskroen in 't zicht hebben, waar zij de kloosterzusters uit 't hospitaal wil len jagen of te Sëraing waar de kruis beelden met groot geweld buiten de' scholen -word-en..-geworpen.! En de zoogezegde katholieke vlaamsche nationalisten, deze zijn in opstand tegen 't kerkelijk gezag, wil len de klare uitspraak van al de Bis schoppen van Belgie niet aanveerden. Tot in De(n) West-Vlaming van Zondag laatst, 15 Mei, werd schijn heilig den twijfel geworpen over de veroordeeling' van het nationalisme. Wat zullen ze nu zeggen? Waar schijnlijk de vertelling opdisschen van de valsche dokumentenDie men schen, wij weten het door de historie van Ward Hermans, kunnen moeilijk onderscheiden tusschen echt en on echt Doch hier gaat dit spelleken niet. Uitdrukkelijk staat op den Brief: de mandato Episcopi Wij vertalen op Bevel van den Bisschop.», want wij weten genoeg dat die mannen hebben liberalen, socialisten, zelf niet kommunisten het aangedurfd hun aanval tegen de Kerk aan te plakken tot op de kerkdeuren zelfs. Om daar nog een voorbeeld van te vinden, moet Men "Opklimmen tot 1-517, wanneer Luther, de vader van 't protestantis me, zijn aanvallen tegen de Katholie ke Kerk, ging aanplakken op de deu ren van de kerk te Wittemberg Proper gezelschap! Zullen de chris- tene menschen, die 't nog wel meenen, nu eindelijk de oogen openen? Katholieke Vlamingen, die altijd gehouden hebt aan uw oud'Katholiek .Geloof, waarvoor onze vaderen hun Bloed gegeven hebben, weest dit in dachtig. Volgt uwe Bisschoppen door den H. Geest zelve aangesteld om de H. Kerk te besturen. Stemt Katholiek en weet ook goed. zooals uw Bisschop het U deed voorlezen Zondag laatst, dat gij eensdaags zult rekenschap ge ven over uwe stem voor den Opper sten Rechter. r doen denken op nr 5, 't zal hun geweten Waarlijk als men de doenwijze van de zÜn dje ze een laatste maal verwittigd, nationalisten nagaat moet men denken D>e üjst nr 5 zal ze aantrekken 't zal dat er iets in hun hersenen niet meer op De kracht van 't geweten zijn. Willen of de goede plaats ligt. niet die nr 5 zullen ze op hun stembrief Sedert hun ontstaan roepen de natio- zieJ\. staan> Die n' 5 zal hun in de oogen nalisten boven alle daken, dat het einde fch,)nen d«or "w Sewetf" ,zal d!t ge beuren. In t bijzijn van t alziende oog van God alléén zult gij de stem van uw geweten aanhooren of versfeoten. Denkt daarop en ver hoorbaar is Wij zijn niet tegen den godsdienstWij eerbiedigen de priesters Of dat waar is kunt gij zon neklaar zien op hun plakbrief Vlamin gen Daar staat in groote letters de predikstoel is ten dienste van Brutsaert en logemannen Begrijpt ge? De pries ters prediken ten voordeele der franc- mapons Welke schandalige woorden naar het hoofd der geestelijkheid Neemt Butaye de verantwoordelijkheid daarvan op hem Onder die afschuwelijke be schuldiging staan nog eenige zinnen die beteekenen Vlamingen luistert naar het geen de geestelijken predikenSchan delijke raadgeving Nog erger teeken van onzin van Bu taye. Terwijl het bovengemeld plakkaat door hem en zijn partij uitgehangen wordt belooft Butaye op zijn woord van eer geëcht te blijven aan den godsdienst, aan de priesters en aan de katholieke instel lingen. Heeft Butaye, misschien getrof fen door het schandalige op den plak- plakbrief, zich bekeerd? Neen. Hij blijft (als nationalist) tegen het gezag der gees telijkheid gekant en daarom veroordeeld. Onzin, niet waar Ten slotte nog iets, dat misschien me nig lezer aan 't plakaat niet zal begrepen hebben De geestelijkheid zal morgen met ens zijn Dat wil zeggen: tegen woordig veroordeelen zij ons, morgen (als wij machtiger zijn) zullen zij ons goedkeuren. Denken de nationalisten dat de leer der katholieke kerk, draait gelijk den haan op de kerk De nationalisten beweren goede katho lieken te zijn zij kunnen dus nog de Schouwt omhoog en heft uwe hoofden op. Li e. 21, 28. Is dat eene vreugde, door velden en wouden, aan bergen en burchten voorbij te varen, aan nieuw en oud, aan duizend steden en 'dorpen, wanneer alles daar ligt in den zonneglans van den blauwen he mel en in stralende lentepracht, eene gansche schepping, als ware ze zooeven versch en nieuw uit de hand van den Al machtige te voorschijn gekomen. Daar iaat men zijne oogen op wandel gaan. Zij nemen de wisselende bonte beelden blijd- zaam in zich op, het eene na het andere, en worden den ganschen dag niet moede van schouwen. Het is als openden zij voor den geest altijd n'euwe kapellen in den grooten tempel van den God-Schep per, dien hij ons menschen gebouwd heeft opdat wij zijne heerlijkheid erkennen en hem prijzen den Vader dje in den heme len is. Daartoe juist moeten wij onze oogen opendoen, wij moeten zien en bewonde ren, schouwen en ons verblijden. Het is merkwaardig hoeveel menschen door Gods wereld trek en zonder ooit entwat te zien, in de verte niets en in de nabij heid niets, noch oud noch nieuw, noch klein noch groot, noch lenteschoonheid geborenen voor wie al de pracht van het heelal omdonkerd is. Met vreugde en heilige bewondering moeten wij de verhe vene schriftplaatsen lezen en beschouwen waarin de Almachtige zijne liefde en wijs heid, zijne macht en, majesteit ons.opem baarde. Dan v&uwea wij yn?e bahd.ë.n stil tot een gebed. Dat moéten wij leeren: zien en bewonderen en ons verwonderen met opene oogen. FEDERALISTEN, GROOT NEDERLANDERS OF WAT De Schelde schrijft De Standaard zegt dat de verklaring van Dosfel neerkwam op politieke zelf standigheid van Vlaanderen, reëele unie tusschen Vlaanderen eri Wallonië, in het staatsverband Belgie, onder de kroon van koning Albert. Gaat de -< Schelde hiermee akkoord vraagt de Standaard. Heeft de Standaard ooit iets anders in De Schelde gelezen Was onver- franscht, onverduitscht niet onze leuze? En gaat de Standaard akkoord meteen federatief Belgie Het zal wel blijken van ja, eens dat we de rollende federatieve steen nog wat ver der gekregen hebben. Zooals men ziet is het orgaay der front partij voor een federaiief Belgie, al staat er af en toe in te lezen Weg met Belgi-e De vertegenwoordigers der frontpartij in de Kamers denken er anders over. Zoo legde M. Van Severen, volgens het Kamerverslag van 29 November 1928, daar de volgende verklaring af Ik herhaal dat wij het Vlaamsche volk er zullen van overtuigen, d it zijn voorspoed en zijn roem slechts zullen ge red worden dank zij het herstel wan Groot Nederland, dat voor ons volk zijn waar, teruggevonden vaderland zal zijn. In kamerzitting van 6 December 1928 werd deze verklaring bevestigd door Af. S. Declercq, die zegde Groot-Nederland zal er komen. Alleen omdat zulks nog kan lang duren, durven zekere menschen er niet mede vooruitkomen. Wies Moens, eerste kandidaat op de fronterslijst te Gent, die de laatste maan den een respectabel aantal werken over staathuishoudkunde verslonden heeft, is nog van een andere meening. Ziehier volgens hem, het doel van den VI. Natio nalist De Vlaamsche Nationalist voert een strijd om zelfstandigheid. Hij eischt voor zijn volk de volledige meesterschap op over al zijn aangelegenheden, verwer pende iedere inmenging van vreem den. Vlaanderen voor de Vlamingen zoo luidt zijn leuze. Zijn wil, in die leuze uitgedrukt, is gericht op de verovering voor het Vlaamsche volk straks de zelfbewuste Vlaamsche natie van den Vlaarrtschen Siaat. waarin de Vla ming beschikken zal over eigen wetgeven de, uitvoerende, rechterlijke en militaire VERKIEZINGSVOORUITZICHTEN De Brusselsche berichtgever van De Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft in een brief over de aanstaande wetge vende kiezingen Het aantal stemmen, noodig voor het bekomen van een senatorszetel, is hooger dan voor de Kamer, wat verklaart waar om tot dusver, de kleine partijen geen vasten voel kregen in dit deel van het parlement, maar de Vlaamsche nationa listen wanhopen niet er ditmaal wel een paar hunner menschen mr. Van Die ren, de gewezen advocaat van dr. Borms, candidaat te Mechelen, dr. Gravez, te Aalst, mr. Raoul Hoornaert, te Brussel of een der West-Vlaamsche candidate n op de deftige roode zetels met de gebor duurde leeuwen te brengen. Maar hij laat er onmiddellijk op vol gen Toch is het zoo goed als uitgesloten, dat de naderende verkiezingen het uit zicht van den Senaat merkbaar zouden kunnen wijzigen. Het is geen bemoedigend vooruitzicht voor M. Van Dieren, die het nu eens in de arrondissementen Mechelen-Turnhout gaat probeeren. -«os>- noch winterpracht. Zij nemen alles aan als iets alledaagsch en daarom zijn ze!macht. nooit verwonderd over de wonderwerken We krijgen stilletjes aan evenwel rich- Gods rondom hen, waarvan de gansche tingen aan bij de fronters als bij de acti- wereld ja vol is. En toch gaf hij ons onze visten. twee oogen, die wij openen kunnen en) Toch beweren de fronters, dat zij het stem van hun geweten hooren. Zondagu sluiten als twee deuren waaruit ons schat- bij het rechte eind hebben. Zij? Wie is 28 Mei zullen zij alleen staan in het stembureel op het punt te stemmen. Hun geweten zal roepen stemt goed. Er werd aangetoond wat gced stemmen is. Er zal ten en rijkdommen zonder einde te ge- dat? De redactie van De ScheldeDe moet komen. vertegenwoordigers in de Kamers? Wies Wie moeten beschouwen wat om ons Moens gebeurt, met open oogen en open geest «o» DE SOCIALISTEN EN HET KRUISBEELD Oh De socialisten zijn niet tegen den godsdienst. Schreef het Journal de Char leroi niet dat zij niet als socialisten, maar als vrijdenkers tegen den godsdienst zijn! Intusschen vinden wij in het orgaan van de socialistische federatie van Së raing de volgende gemeenheden Eindelijk is het er toch van gekomen De 150 Kruisbeelden, die in onze lagere scholen een hoon waren tegen het ge zond verstand, zijn onttrokken aan de blikken van onze kleine scholieren. Ziedaar dus die oude I.N.R.l. uit de circulatie getrokken, zooals de versleten muntstukken. De calotins moeten er zelf over tevreden zijn, want, oprecht, die arme drommels hingen er in geen goed gezelschap.'Oordeelt dan zij hingen tus schen den Koning en de Koningin. Doch, laat ons ernstig zijn. Zeggen wij dat de operatie gebeurd is tot ieders voldoening... En nu, wat gaat men uitrichten men dien ouden rommel Gaat men die pos turen in het bureel der openbare werken leggen? Ik teeken daartegen verzet aan in naam van de ongelukkige bedienden, die aldus in zulk onhebbelijk gezelschap zouden zitten. Onze kameraden van de nrestpacht hebben de Kruisbeelden en andere zinne beelden, welke de muren onzer scholen bevuilden en onteerden, opgeladen... Kwestie van zedelijke gezondheid, daar deze rottende overblijfsels uit een voor altijd vervloekt tijdperkhunnen stank van bloedige verbeesting verspreidden Het is een voorsmaak van wat ons te wachten staat mochten de socialisten baas worden. De feestdag van Maria Middelares, werd ingesteld op aanvraag der Belgische Bisschoppen, en verplichtend gemaakt voor geheel de wereld, namelijk voor den 31 Mei, telken jare. Wie ons tèn eeuwigen dood doemde was onze aartvader Adam en wie Adam zondigen deed en zoo de oorzaak werd van ons ongeluk was Eva. Wie ons van den eeuwigen dood verloste was de twee de Persoon der H. Drievuldigheid, mensch geworden en genoemd Jesus Christus onze Heer en wie ons Christus onzen Zaligma ker gaf was Maria. Omdat Maria ons den Zaligmaker gaf en omdat Zij deelzaam werd aan Zijn lijden en verlossingswerk, moet Ze aanzien worden als Medever- loster. 't Is de Tweede Persooir, Die als Mensch stervende op het kruis, ons alle genaden of gratiën verdiend heeft en aangezien Maria medeverloster was, heeft God gewild dat al de gratiën, door den Verlosser op het kruis gewonnen, ons door Haar zouden aangezet worden. Het volgende tafereel drukt geheel wel die twee waarheden uitOp liet kruis hangt de stervende Christus en aan den voet er van zit de bedrukte Moeder, het hert met een zweerd doorboord Dit geeft wel weder dat Maria is medeverloster. Van op het kruis golft in breede plooien naar beneden een sluier vol rozen het uiteinde van den sluier is opengespreid op Maria's schoot en Maria neemt van die rozen, om ze uit te werpen over de we reld. De rozen zijn de genaden door Christus verdiend en Maria zet ze over aan het menschdom. De titel van de kerk der Paters Capu- eynen, aan de Kruisstraat hier ter stede, is Maria Middelares en in die kerk met het einde der Meimaand, wordt jaarlijks gevierd een plechtige Triduum O. L. Vr. ter eere. Beste lezer. Iaat niet van, met deze dagen, er een bedevaart te doen. stemt voor de Katholieken onder Nr 5. I 11

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1