H. Sakrarsientsdag. FEEST VAN NET HElliIG NERT f-atauFbese' oüaxing rovineiaie Verkiezingen Rond de verkiezing Onze Zegepraal SNIPPERINGEN 51' Jaar. - Nummer 22. 30 Centiemen. Zaterdag 2 Juni 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: emt allen voor de Kandidaten der Katholieke Lijst der Burgers en Landbouwers. KATHOLIEKE LIJST Burgers en Land! souwers. VRTJDAG 7 JUKI 1929. In In Op de Kerk, woont de Mis bij en Communiceert, uw Huis, herdenkt de intronisatie de straat, bevlagt. en Zondag aanstaande, in Sint Maartenskerk hoogmis ten 9 ure'» en ten 10 1/4 de H. Sakra- mentsproeessie begint haren ommegang. Qfficieele uitslagen. Kamer. De Pannjüfabrkkan van Hae'e- vJjn en de Pannjnfabrleken van Roncq gelegen bij de Gre s, vragen goede weekhe den, van 15 tot 30 jaar. Zeer goede loonen. We waren goeds profsten De kiezingen zijn in stad zeer kalmtjes afgeloopen. Roode Baas Ganzendonck De Vlaamsche Nationalisten heli her- en ze hebben er reden toe te Yper hunne zegepraal ge\ ierd. De VI. Nationalisten veroveren twee zetels in Yper. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 Yz tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 Yu tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK van 9 Juni 1929. ülESDISTRIKTEN YPER WERVICK-PASSCHENDAELE PopenngheRemHgtiulal"WUNRJufre, flssbruoge-ilaTinghe, Grombeke, Pro- ei, WatoiT. Westvleteren, Meesscn, (r-uwutre, kemmel, Locre, Nieuwkerke, lorgsteert, Waasten, Wulverghem, l'vtschaete. KAREL BOSTYN Landbouwer Schepen, Zillebeke VALERE SEYS Nijver. Gemeenteraadslid, Yper. ALPHONSE TALPE Landbouwer, Geluwe. ROBERT DUMORTIER Brouwer. Komen. REMI PECCEU I.andb. Burgem. Znydschocte KIESDISTRICTEN POPERINGHE MEESSEN-ROUSBRUGGE, ROBERT LEPOUTRE Uiltr. Provinciaalraadsl. Waasten W1LFRIED VAN EECKE Notaris, Poperinghe GEORGES DEJONGUE (Burgemeester Landb. Watou 'ït f De Nationalisten hebben te Yper, met luid gerucht, hun succes gevierd. Zij «innen 1133 stemmen de RaülïoSËe- keri samen winnsn er 1490. Met 13018 stemmen krijgen zij één zetel; de nationalisten met 9492 stemmen be komen er twee' Dit had de profeet van deYpersche Bode die 12000 stemmen voorzien had voor de nationalisten, toch zeker in zijn droomgezicht niet gelezen !{Tj| Nu echter dat de hitte van den strijd wat is afgekoeld cn de roes der overwin ning wat gestild, moeten de leiders der nationalistische partij, bijzonder hier bij tons, wanneer zij met hun geweten alleen zijn, onder Gods alziende Oog, toch wel licht wei eenige wroeging voelen, ten ware zij zich de schrikkelijk verantwoor delijkheid zouden onbewust zijn, die zij voor God op zich hebben genomen. Openbaarlijk zijn zij opgestaan tegen hunne Bisschoppen overalniet enkel in West-Vlaanderen, doch ook in Oost- Vlaanderen, Antwerpen, Brabant, Lim burg en Luik. Volgens goddelijke instel ling door Christus zeif gewild, zijn de bisschoppen aangesteld om de H. Kerk 'e besturen. Die dit loochent, ook prak tisch, verloochent met der daad Christus en zijne Kerk. En dit ten minste waren de leiders der partij zich bewust, zou men benken. Waarom zouden zij anders zich verklaard hebben als de besten onder de Katholieken, Kathoiieker dan de Bis schoppen, Roomsch-Katholieken Waar om anders die aanhoudend herhaalde be schuldiging tegen de Bisschoppen, *in plakbrieven, in kies- en weekbladen, «Isof de Bisschoppen zouden den gods dienst misbruiken om aan politiek te doen? Doch sinds wanneer mogen de B:sschoppen niet meer voorhouden wat (fe geh. gen in geweten verplicht zijn te doecKleven de nationalisten nu mis- K oc Jrondsteilingen aan van die '.a a .gisten, die destijds hielden .at de politieke daden van den '*anschen koning moesten onttrokken worden van de macht van 't kerkelijk gezag? Zoo ook misschien hun politieke daad In alle geval hebben de nationalisten •n den Kiesstrijd meer dan één dwaalleer •erkondigd of gehuldigd. Eerst en vooral dat gedurig beroep op den Paus van Rome. Zij zouden moeten weten, als zij een weinig kerkgeschiedenis kennen, en men zou toch denken dat zij daar iets van af weten, want zij spelen met de teksten uit de pauselijke docu menten zij zouden moeten weten dat alle dwaalleeraars dien weg bewandeld hebben en naar Rome zijn gegaan, tot dat zij eindelijk te Rome zelf werden ver oordeeld Daarbij, moest de Paus spreken, is dit zoo zeker, dat de nationalisten zich daar bij zouden neerleggen Zouden zij dan den weg niet opgaan van de Action Frangaise», die door Rome zelf veroor deeld werd en onmiddelijk uitvond dat de Paus verkeerd was ingelicht? Wij hebben nu ten anderen klare, duidelijke uitspra ken van eene heele reeks Pausen over sociale organisatie en katholieke actië, die moet staan onder de leiding der Bis schoppen. Tot hoever hebben de nationa listen daaraan gehoorzaamd Weten de nationalisten ook niet dat zoolang de Paus ée Bisschoppen niet uitdrukkelijk afkeurt, Hij ze werkelijk heel en a! goedkeurt. Dit werd hun noch- tan's meer dan eens voorgehouden, en dit is ten anderen zoo klaar als 't zonnelicht voor iemand die toch maar iets kent van de kerkelijke inrichting door Christus zelve gewild. Moest het noodig zijn dat de Paus uitdrukkelijk goedkeure al wat de Bisschoppen ergens opleggen of ver bieden, dan ware 't bisschoppelijk gezag van geen tel meer, een nutloos iéts in de inrichting der Kerk. Doch volgens Chris tus' instelling zijn de bisschoppen aange steld, om onder 't oppergezag van den Paus, de kerk van Christus te besturen met waar gezag. Zoo spreekt de H. Schrift klaar en duidelijk De Bisschop pen zijn door den H. Geest aangesteld om de Kerk van God te besturen. Een tweede dwaalleer, in nauw ver band met de eerste, is deze Omdat de Paus alleen onfalbaar is, moeten zij naar de bisschoppen, die falbaar zijn, niet luisteren. Dit werd zoo oneerbiedig mo gelijk uitgesproken Rome, dat onfal baar is, zegt Gij moogt wel stemmen voor de nationalisten; Brugge, dat falen kan, zegtGij moogt niet i Waar en wanneer zou de Paus gezegd hebben, wat de nationalisten in den mond leggen van zijne Heiligheid Doch laten wij dit van kant. De nationalisten schijnen niet eens te weten dat, moest de Paus zoo'n uit spraak doen Gij moogt stemmen voor de nationalisten, Hij daarin even min onfalbaar zou zijn. De onfalbaarhein gaat over punten van geloof of zedeleer, die moeten geloofd worden; hier komt de onfaalbaarheid niet te pas, zooals wij vroeger meermalen gezegd hebben. Het geldt hier geen leergezag dat voorhoudt wat moet geloofd worden, doch wel bc- stuurmacht, die richtinggeeft en praktisch handelen voorschrijft en oplegt. Dit staat nog eens zoo klaar mogelijk in den brief van Z. E. Kardirraal Van Roey, dien wij Zondag laatst hebben afgedrukthet gaat niet over de teer van 't nationalism, over wat 't nationrlisme is in zijn wezen, doch wel over nationalisme zoo als het in feite bestaat, zoo als het voorkomt in verklaringen, meer nog in daden en han delingen, die zooals Kard. Van Roey ook zegt, indruischen onder meer tegen de herhaalde voorschriften van de Pausen, bijv. in zake sociale organisatie, die staan moet onder de leiding der Bisschoppen, om te mogen Katholiek genoemd worden. De nationalisten, die niet verblind zijn, zouden vele kumien aanleeren met eens aandachtig, kalm en nuchter den brief te herlezen van den Aartsbisschop van Mechelen, niet een oud Man, en eveneens een groot Theologant. Zij zouden daarin ook vinden hoe zij den tekst van Leo XIII moeten begrijpen, waarvan zoo'n mis bruik werd gemaakt, tot op de plakbrie ven aan de kerkdeuren aangeplakt. Doch wat is die proza, voor eele nationalisten, vergeleken bij de proza van een school meester, die ook al eens over theologie schrijft. Die Bisschop, Dokteren Meester in de godgeleerdheid, gewezen hoog leeraar te Leuven, die nochtans schrijft dat hij de zaak ernstig opneemt en vol gens zijn geweten spreekt en denkt te moeten spreken, zal zeker ook verblind zijn, misschien verkocht aan de loge Een derde dwaalleering, die eveneens tot op de kerkdeuren werd aangeplakt, en op alle toontjes gezongen in week- en kiesbiaden, is dat de geestelijkheid, in onderhavig geval nog eens de Bisschop pen, want zij zijn het die gesproken heb ben, dat de Bisschoppen tegen 't na tionalisme zijn, omdat zij gelooven in de macht der staaiskatholieken, om een woord te gebruiken, dat de nationalisten bijzonder lief hebben. Dit komt hier op neer, voor iemand die vlaamsch verstaatWij hebben ge lijk, de staatskatholieken hebben ongelijk. En niettegenstaande deze laatsten onge lijk hebben, en 't recht tegen hen zij, spannen de Bisschoppen toch samen met hen, met de logemannen, hebben de nationalisten aangedurfd te drukken, en zij zullen met ons zijn, wanneer wij de macht in handen krijgen. Wij laten van kante den lagen en vui- gen laster, die daarin besloten ligt, doch vragen aan de nationalisten of zij dit hier willen zeggen De macht maakt uit dat iets recht of onrecht zij Meenen zij werkelijk dat alles rechtma ig wordt, zelfs als men ongelijk heeft, wanneer men de macht in handen krijgt Was het niet Michiavel die schreefHet doel wettigt de middelen ts dit»soms niet een kette rij En hebben de nationalisten niet praktisch dit duivelsch princiep gehul digd, wanneer zij met alle middelen hun politiek doel hebben doorgedreven, ten prijze van het geweten der brave men- schen, die zij bedrogen hebben met hun vlaamsch en katholiek Vlaamsch en Katholiek Met die slag woorden werd de strijd gevoerd. Katho liek willen de nationalisten ten allen prij ze blijven, minstens met den naam, want zij weten maar al te wel dat ons vlaamsch volk, bijzonderlijk ons West-Vlaamsch volk, rechtzinnig katholiek is tot in 't diepste van zijn ziel. Daarom werd tot op het laatste oogenblik alle geweld ge bruikt om het volk te overtuigen.dat het nationalisme katholiek blijft, niet tegen staande de veroordeeling der Bisschop pen, daarom eveneens dat herhaaldelijk beroep op pauselijke uitspraken, als die b.v. van Leo XIII, die nochtans den zin niet heeft, dien de nationalisten cr aan geven, zooals Kardinaal Van Roey klaar en duidelijk bewijst in zijnen brief. Die duizende stemmen voor de nationalisten bewijzen dus niet dat ons volk opstond tegen zijne Bisschoppen; zij bewijzen echter zonneklaar dat de nationalistische leiders er in gelukt zijn om 't volk te be driegen met hun verwarringspoiitiek ongetwijfeld is 't getal heel groot van hen, die nog te goeder trouw gestemd hebben voor de nationalisten. Eene zware verantwoordelijkheid voor die leiders Sinds lang ook hebben de nationalisten zich 't monopolium toegeëigend van vlaamschgezindheid en dit moge eene les zijn voor hen, die nog niet ingezien hebben dat de vlaamsche grieven voort bestaan, dat de vlaamsche kwestie een levenszaak is, die moet opgelost worden eerlijk, in haar geheel. Het moelijke problema is hoe, doch een dingen is van nu af zeker't gaat niet langs nationalistische banen. De nationa listen weten niet eens zelve wat zij wil len Federalisme, of groot Nederland, of ook nog zelfbestuur Dit hangt af van 'r oogenblik zij draaien met den wind, bijzonder in Kiesperiode. Tot hier toe hebben zij evenmin een bepaalde met hode uitgebracht om hun programma, moest het nog vast staan te verwezenlij ken. Nooit hebben zij iets praktisch kun nen voorstellen, zooals b.v. vóór weken gedaan werd, door 't algemeen Christen Werkersverbond van België. En toch blijven zij, volgens hun eigen, bescheiden meening, de eenige ware Vlamingen. Alle de anderen zijn leliaarts, lauwaards,bastaaids of zoo als de natio nalisten het nog liefst zeggen Verkor ven Vlamingen Van Cauwelaert is een verkorven Vlaming Een niet verkorven vlaming is Borms Dank u wel Wie zich niet nationalistisch voelt, is dus geen vlaming meer, misschien ook geen katholiek meerMen moet voelen; denken is overbodig, zoo als Baas Gan- zendonck bij Conscience zegde aan zijnen knecht, dien hij met den schoonen naam van «uilskuiken» aansprak Alles samen genomen hebben de natio nalisten eene schoone overwinning be haald op de Bisschoppen van België, ten prijze van hei geweten van de katholieke Vlamingen! Alles voor Vlaanderen Vlaanderen vcor Christus Deze feestdag werd destijds als hoog dag gevierdnu is het een afgestelde misdagen zijne plechtigheid is verplaatst op den volgenden Zondag, zijnde den tweeden na Sinxen. De oorsprong van dezen feestdag is Belgisch Te Luik, in 't Kloosterken van berg Cornillion, woonde de H. Ju liana, begunstigd met vizioenen. Haar verscheen eens een glansrijke cirkel, door eene duistere vlek onderbroken en haar werd kenbaar gemaakt, dat die cirkel verbeelde den kring feesten ingericht door de H. Kerk, om Christus O. Z., beschouwd onder veel oogpunten te vieren. De 25 Maart herden' t de menschwor- ding van C. O. H, en men viert den Tweeden Persoon der H. Drievuldigheid mensch wordende. Op Kerstdag 't is de Zaligmaker, eenvoudig en ootmoedig verschijnende op de wereld, die het voor werp is onzer vereering. Op de Zondagen in 't jaar 't is de Leerarende Christus, de wonderdoenende Zaligmaker, de Pro pheet die herdacht wordt, in den vasten 't is de lijdende Heiland en met Pachen en Hemelvaartdag 't is de zegepralende Verlosser. Wat nog niet door een bijzonder feest vereerd wordt, verkondigde Jesus aan Juliana,is mijn Koningschap, dat Ik van uit het tabernakel uitoefen over allen, die de waarheid aankleven, door Mij in deze wereld gebracht, en die alzoo worden de leden van mijn geestelijk Koningdom. Maak dus dat die feestdag ingesteld worde. Na veel moeilijkheden en tegenkantingen, gelukte Juliana er in dat hij gevierd werd in 't Bisdom Luik. De toenmalige aartsdiaken der Luik- sche Kathedraal werd later Paus, en na het mirakel van Bolsena, waar miraku- ieus Bloed te zien werd, bij het onvrij willig omslaan van den Kelk na de con- secratië, deze Paus miek den feestdag verplichtend voor geheel de wereld. Hij belaste den H.Thomas van Aquineën met het samenstellen van een officie en mis geleden, het H. Sakrament ter eere, en 't is onder het zingen der lofzangen er in heerlijkheid Gods en het firmament ver bevat, dat op Heilig Sakramentsdag de Koning van het Tabernakel in steden en dorpen, een plechtig bezoek brengt aan zijne onderdanen Ziet daar eigenlijk de beteekenis der processiën. kondigt de werken zijner handen. Van God is alles uitgegaan, menschen en menschheid, geestenwereld en sterren wereld, plantenrijken dierenrijk, de leven looze als de levende natuur. Door Hem wordt alles onderhouden. Van Hem 'stroomt leven, kracht en werkzaamheid altijd opnieuw uit. Op Hem heeft echter ook alles zijn betrekking. Hij is de koning en eenige heerscher in dit millioenenrijk, de drijvende en bewegende kracht, het middenpunt, de eenige in zijn eigendom. Hoe meer wij Hem daarom met ganscher zoeken, hoe gauwer wij Hem zullen vin- Iden in aandachtige beschouwing van de schoonheden, schatten en gaven der na- tuur en harer Godsversiering. Ware natuurvreugde uit stille vroolijke De blauwe vlag wapperde aan de gevel van Concordia de vlag van de liberale partij. 't Was de eerste maal dat ik dat te zien kreeg. Wat een afgrijselijk blauw 't En is noch bleu d'azur noch bleu Héraldique noch bleu de Prus- se 't Gelijk 'nen beetje op bleu de lessive En toen ze later inden avond vernamen dat ze het mis waren lieten ze het vaan del hangen... om de zegepraal... in het land behaald te vieren en te huldigen. Er zijn menschen die altijd tevreden zijn En Eaaske, rood Baaske Êaanzendonck, in 't geniep en om zijne zenuwachtigheid te stillen, verward en vernesteld in al zijne rekeningen en al de tegenstrijdige toepassingen van het lende leeuwerikken wanneer zij zich uitwas* ,?ton ?'cl1 n|et meer weerhouden... de akkervoren in de lucht omhoogdrijven en telefoneerde van De Ontvoog- Godes troon te geinoet, tot het feestelijkding naar het Kristen Volkshuis om De Socialisten hebben 1200 stemmen verloren op het cijfer van 1925, de uit-1 natUurbeschoUWing geschept, is iets diep breiding van het kieskorps niet in acht 'godsdienstigs. De heilige bladen van de genomen. En dit niettegenstaande de bjjbel stroomen juist over van den lof der luidruchtige propaganda die door de schepping, dien de gansche wereld zingt, Rooden op touw werd gezet, niettegen- beginnende in het morgengebed der jube- apparentement waarvan er sprake staande de redevoeringen en meetingen -i-v. 1 gegeven door Anseele, Huysmans, Maer- tens en anderen. De Katholieke lijsten winnen 1490 stemmen. Het achteruitboeren van de Roode Partij is algemeen in het land, zoowel in Vlaanderen als Wallonië. Zeverliezen er stemmen en zetels. De roode vloed is gestuit... 't is ebbetijd. Hulde aan onze gekozenen: Senators Mull e en Bruneel de Montpellier, Volks vertegenwoordiger: Dr Brutsaert. Zij zullen door die zegepraal aange spoord, alles 'in werking stellen Óftf de belangen van de stad, het arrondissement en het land te verdedigen en te be hartigen. Een woordje dank aan al degenen die voor het verwezenlijken van dien uitslag al hunne krachten hebben ingespannen, zich noch moeite noch opoffering ge spaard hebben en de Katholieke actie steunden. 5793 5071 2828 9492 7225 689 Lijst nr 1 Christene Werklieden 2 Socialisten 3 Liberalen 4 Nationalisten 5 Katholieken 6 Communisten Gekozen Dr Brutsaert (Katholiek), PlaatsvervangerH.Iweins d'Eeckhoutte. - 2 Nationalisten (HH. Butaye en Van- denbulcke). De Socialisten verliezen een zetel (Missiaen). Senaat (Yper-Kortrijk). Lijst nr 1 Christene Werklieden 24924 2 2 Socialisten 26852 3 Liberalen 9855 4 Nationalisten 12274 5 Katholieken 21089 Gekozenen HH. Mullie en Bruneel de Montpellier (Katholieken), Plaatsver vangers Cyriel Lemahieu en J. Pollet, Moeskroen. Bossuyt, (Christene Wer klieden) Coole (Socialist). De Katholieken winnen een zetel. Wij weten dat de gansche schepping zucht... Rost. 8 22. De natuur is een dikwijls opengeslagen printenboek Gods. Daarin spreekt Hij eene luide en verstaanbare spraak tot alle diegenen die naar zijne stemme willen luisteren en voor haar ontvankelijk zijn. De natuur is de groote wijde tempel des allerhoogsten, waarin een eeuwige heer lijke godsdienst bij dag en bij nacht ge houden wordt, Gods huis en Gcds rijk. In Hem wordt ononderbroken de woor- delooze eeuwige aanbidding des heel- avondgebed der onderzinkende zonne, die haren weg «als een held» afgeloopen heeft, den Schepper ter eere. De psalmen van David bevatten glansstukken van verhevene natuurpoëzie, de zachtste zoo wel als de aangrijpendste natuurstem mingen men hoort erin het lijze ruischen van de boomen des wouds, het murmelen der bron, het geheimnisvol lispelen van het wiegewagende koornveld, zooals ook het dreunen der ontketende elementen die ons de gansche onmacht dés menschen tegenover de machten der natuur, waarin onze God werkt, duidelijk laten voelen. De profeten hebben dikwijls dreigende woorden voor het ontrouwe volk, maar wanneer zij de nakende tijden der toorns en der verwoesting geschilderd hebben dan klinkt door hunne snaren ook weer de hoop op eene vernieuwing van volk en land en zij schilderen liefelijke beelden van vruchtbaarheid en van wederopleven der gansche natuur, troostbeelden, Nage noeg iederen trouwen Israëliet, die zich inlichtingen en men antwoordde hem Gij zijt gekozen en hij telefoneerde naar het Vlaamsch Huis uit grootere zekerheid en daar ook antwoordde men hem Proficiat, ge zijt gekozen en zijn hart poppelde van vreugde en, over van geluk, riep hij vol geestdrift Baas 'k betale ne tournéeen 't vaandel buiten!» En de roode vod werd aan den gevel geheschen en wapperde van pleizier in de wind. En enkele uren later kwam het treuri ge bericht Missiaen was er buiten en 's nachts werd geheimelijk het vaandel binnen getrokken. Missiaen was gevallen. Daartoe heb ben wij ons steentje bijgebracht. We hebben voorspeld dat Missiaen zou buitengekegeld worden. Dat hadden we sinds lang geroken. Het formidabel sukses van de 1 Mei in Gods school voeren liet, zien wij in betooging, het niet min grootsch sukses vaste zielige voeling met het landschap van de wandelingen van het roode leger en het natuurleven van Chanaan, van in de veischillige kwartieren van stad, aan David, die op het herdersveld van niet muziek, van herberg tot herberg, Bethleem het leerde de taal der schepping waren van de val van Missiaen onheil- in heilige liederen te vertalen, tot aan voorspellende voorteekens. Joannes de Voorlooper wiens stilte en En noch de tusschei.k.m:.-n Baas- strengheid zich van eenzaam zwijgende Anseele, noch van Staatsminister Huys- wildernis aangetrokken gevoelde. En hoe mans hebben hem daartoe niet gebaat, heeft Christus eerst de heerlijke Godswe- 't En heeft hem ook maar weinig ge reld bemind hoe dikwij s heeft Hij op de holpeii iederen Vrijdag op de marktte bergen gebeden, aan het meer gepredikt, Poperinghe van uit eene cainionnette en uit het landschap zijne schöonst verge- door 'nen luidspreker zijne wankelende lijkingen geplukt en, ver van het gewoel benden aan te moedigen, der steden en der massas steeds in de stille feestelijkheid der natuur zijnekracht vernieuwd en zich aan hare pracht ver--- öe bluff die hij in alle gelegenheden heugd. aan den dag legde heeft hem weinig ge- Zoo moesten ook wij in het printen- diend. Het volk van Yper heeft klaar boek Gods lezen en bewonderen en Hem gezien en zijnen hoogmoed doorpeiid. aanbidden, den Eeuwigen.Wat beteeke- Hij alleen bleef halsstarrig gelooven in nen een paar ontgoochelingen des levens zijne superioriteit. Quos vult perdere tegen de groote vreugde overal Gods Jupiter dementat sporen te ontdekken op de wegen dezer wereld en in alle hare werken zijnen vin- ger te zien Wij zijn zulke arme lieden Bij ^on^erden cn hondar- maar hoe rijk zijn wij ook weder... hoe dan stemmen is de Sociaiistische nJ Partij achteruit geboerd Wat zal Baas Anseele aan gezel Mis siaen zeggen Wij zouden voor geen demi in z'n plaats willen zijn. 't Zal er schuw gaan, gelooft me. In den nacht van Zaterdag tot Zondag heerschte er eene zekere bedrijvigheid. Alle jonge wachten waren er op uit om met veelkleurig papier en eenkleurig pap de stad te versieren. Enkele partijen hebben het geraadzaam gevonden met verf en teer de straten en voorlanden te besmeuren en te beklad den. Waarschijnlijk ten einde de stem men te winnen van de inwoners die met de netheid van hun voorland gelast zijn verheugen uit liefde van hei welzijn van In ds Concordia stak eene blauwe vaan buiten. In de Ontvoog ding» was devaan rood.In het «Vlaamsch Huis» was de Vlaamsche Leeuw ge heschen. In de Katholieke Kring alleen wap perde de driekleur. Zouden wij de eenige zijn om ons te en die aangenaam verrast moesten zijn dit baatje ten hunne laste te zien. Lijsten 3 en 4 waren daarin de ware specialisten... wat van hunne burgerlijke soüdariteitsgevoelens een overtollig be wijs is. als gevierd, door het ruischen der zeeën liep vanaf den Zondag morgen wat ze- muziek. land en niet uit ioulere partijgeest. De Vlaamsche Harmonie doorkruis te de stad. Een vijftigtal mannen stapten nr het en het bruischen der s roomen, door het geluid der stormen, het lichten der blik sems, het rollen der donders, door den schrik der wouden en het zwijgen der hooge bergen, door de melodiën der voge len, den zoetgeurder bloemen, door den nuwachtig en bleek de stad af. Waar halen ze dan de ne- Hij had zijn pauwstaart uitgerukt en stemmen die Meester But,' er stak een ei in plaats van de pluimen. bekomen Er zijn menschen die zoo een ontwik- Nederigheid Beschaamdheid keld voorgevoelszin hebben. i m 't Is een troost in het ongeluk. j dm/' nd wsi te rijkdom in de dierenwereld, de wonder- sferenharmoniën der sterrenkooren, een 1 eenige steeds voortdurende aanbidding! Ds Maandag middag liep het des Scheppers die hemel en aarde ge- gerucht rond dat de candidaat van de maakt heeft de hemelen vertellen de lijst der liberalen gekozen was. i Dit sukses, dat ze niet verwacht heb ben, moet hen eenigszins teleurstellen, 't Is immers aan dit sukses te wijten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1