fflttNIO Onze zegepraal Een jVIaptelaap? F. HARTEpEESTEN OOGST 51e Jaar. - Nummer 24. 30 Centiemen. Zaterdag 15 Juni 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper d 'EZ het Arrondissement Yper. 'Ine. I Al U EAU OT „ttlond de Vepkiezing De Pannenfabrieken van Haele- wijn en de Pannenfabrieken van Roncq. gelegen bij de Greis, vragen goede werklie den, van 15 tot 30 jaar. Zeer goede loonen. Het schrijven van den zoogezeg den priester uit Kortrijk heeft ons met verbazing geslagen. In de Ontvoogding heeft men nog voor 253 frank portretten van Mis siaen verkocht ten bate van het Kies- fonds. Wij raden aan alle handelaars en SNIPPERINGEN We vragen onze revan che zegde Missiaen na de Wetgeven de kiezingen..'Die revanche moesten de Socialisten Zondag laatst verkrijgen, Om zich in zijn bitier onge luk te troosten haalt Missiaen in De Werkman het voorbeeld van de triomf der zoogezegde Engelsche socia listen aan. Ware het niet dat het op perste belang (ons persoonlijk be lang daargelaten, wel te verstaan. N. V. Redaktie) onzer diep verdrukte klas se op het spel staat, we zouden het verdommen (sic) tegenover smeerlappen als de klerikalen en christene demokrati- sche leiders te... moeten in het strijdperk treden zoo spreekt de zoo beschaafde of litteraire (of geletterden volgens de nieuwe spraakleer der Yper sche socialisten)Werkman. CDeet ge cuat We zullen aanstaande Zon dag nogmaals koppijn heb- ben, want Missiaen zal nogmaals erop aangbracht waren en waar onder de De Ypersche Nationalisten hebben Maandag laatst hun sukses gevierd... en eens te meer bewezen hoe kordaat ze hunne kloefen vegen aan 't g™"oenid "worden" H.'Hara'Tekre- kerkelijk gezag. j taris van den kardinaal van Philadel- Ge moet wei weten dat De Ypersche Bode ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 rot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1® en 3e Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK •h, ^r li >ei: t Kathoiieke Vereeniging van het (ondissement Yper, heeft in den Katho- :en Kring een inlichtingsbureel inge- it. Dit bureel is open eiken Zaterdag Ken van 8.30 tot 12 uur. Iedereen is [gekomen. Wij nemen de gelegenheid r om aan elkeen te herinneren, dat de er Volksvertegenwoordiger Brutsaert, P en 3n Zaterdag van elke maand, ji ter beschikking stelt van al deze die in willen raadplegen, in den Katholie- Kring, van 9.30 tot 12 uur. arot -riën De uitslag van de provinciale verkie- igen heeft de uitslag van de wetgeven- verkiezingen bevestigd. In het distrikt Yper namelijk de lijst i Katholieke Burgers en Landbouwers st op de cijfers van 26 Mei eene winst n vijf honderd stemmen te boeken. De katholieken behouden hunne zetels TiA de meerderheid in den Provintialen De socialisten verloren 1700 stemmen I de cijfers van 1925 en mochten bij fverlies van 1250 stemmen op 26 Mei boekt er nog 450 bij lappen, de uit leiding van het kieskorps niet inbe- iepen. Dit achteruitboeren van Missiaen en jne partij is algemeen het gansche land ^or: zij verliezen stemmen en zetels bij macht. Dank aan al degenen die in de sfeer tan invloed tot het welgelukken ;er verkiezingen het hunne bijgebracht i, en zich noch moeite noch opof- b'jggespaard hebben ten bate van de Molieke gedachte en de Katholieke artij. I Stati les»! KINGl IG. ÏTIW m ior ii rEEE :nGE Spt Zijn gekozen In het distrikt Yper-Werzick-Passchen- aele: KatholiekKarei Bostyn. Kristen WerkmanAmand Lom- |iez. Poperinghe-Meessen- In het distrikt ousbrugge KathloiekRobert Lepoutre. WerkmanHilaïre Le- ibvre. Aan allen onze beste gelukwenschen Zij zullen zorgen voor den welvaart ons arrondissement. uil' SERB v jPE* Kristen oestel rug jontó riEK, :ht.« ra?a lanii stras' ÏL zach« fff' L uiti'j plet de provinciale verkiezing hebben va! t Nationalisten nog eens uitgepakt met un programma Voor Vlaanderen Wat voor Vlaanderen Is het zelfbestuur, zelfstandigheid, tderalism of Groot Nederland Onmogelijk dit uit te maken Dit is zeker iets voor later als zij de ia:ht in handen krijgen Vlamingen, maakt u gereed om dan tor Holland over te zeilen, want een ui bak is minstens onbetwijfelbaar zeker Ie mannen hebben in den zin ons te ver hechten aan Holland. Vlamingen, die u laten vangen hebt schoone woorden, gij hebt Vlaamsch stemd voor... Holland Zoo wordt gij ij de neus geleid naar ...Oranje boven Met de laatste verkiezingen hebben de htionalisten inderdaad stemmen bij ge- 'onnen. Wien zou het verwonderen De Vlamingen willen recht, en men Sett nu aan de Nationalisten sinds jaren 9er in de streek den alleenverkoop van Vlaamschgezindheid toegelaten. Wan eer zullen alle katholieken de ware, 'e te verstaan, die in de Kerk van ïtristus onderdanig staan aan 't gezag tor Christus zelf ingesteld wanneer 'hen zij, de handen wederom aan,'t werk 'art om eensgezind, over alle bijkom- ?e moeilijkheden en plaatselijke ver- fcidheden heen, te strijden hand in lnd, eerlijk vlaamschgezind en oprecht atholiek I at BESTE en ZEKERSTE middel om tnitig het blad te ontvangen, is een nnement vragen in de post op Het ypeps^he Öolk ef- Schouwt op ons, ziet de velden, hoe ze wit staan voor den oogst. Joh. 4. 35. Buiten wiegewagen in den zonneschijn de zwaar zich buigende garven op en ne der. Was het uitzaaien, maanden geleden, lastig en hard, zoo is de vreugde nu dub bel groot en diep. Rijken uitzaai, rijken oogst; lastigen uitzaai, loonenden oogst. Nu spreiden zich ver en wijd de gul- dene velden open. Zooals eenmaal de Verlosser met zijne volgelingen over de koornvelden van Sichar schreed en blijd- zaam uitriep verheft uwe oogen en be ziet de velden, hoe ze rijp voor den oogst daar staan, zoo verblijden zich duizen den met dankvolle harten over den rijken oogst. Oogsttijd is zonnige, wonnige vreugde tijd. De oudste feesten der menschen zijn oogstfeesten geweest. Zij waren vrome feesten. Dan dachten de menschenkinde ren aan den zegen van boven, aan de goedheid huns Scheppers, aan de vrijge vigheid zijner Almacht in dewelke Hij zijne milde hand opendeed en hunne schuren met rijke garven vulde. Hoewel de mensch in heeten arbeid den akker be- drichten moet en altijd voort opnieuw voortbrengen tot den laatsten zeisenslag, het groeien en het gedijen liggen toch niet in zijne macht. Deze komen slechts uit de schatkamer des hemels. Hem zij dank Nu trekken zij zich heen over ak kers en weiden, over hoogten en diepten de menigvuldige oogstbeelden. De gan sche aarde is ten slotte slechts een eenig wijd uitgestrekte oogstveld. De akker is de wereld, waar het ten allen kante kiemt en bloeit en vruchten geeft. Ook menschenleven is oogstveld. Iede re dag is zaaidag en iedere avond zou moeten gouden garven naar huis voeren Wanneer frisch en blijde krachtgevoel het dagwerk 's morgens moedig weer be ginnen laat, en het volbracht wordt over- saagd en onverdroten, dan is de avond schoon en lieflijk als op een oogstfeest niets ging verloren, de oogst kwam. Veel werd bij ons door anderen gezaaid. Wij zijn in hun werk ingestapt en voe ren den oogst binnen. Wat ouders, lee raars, zielzorgers ons gaven dat ging allemaal geleidelijk op het groeide in de kracht die geheimvol door ieder leven stroomt, wij weten zelf niet hoe. Het is lichamelijk groeien, geestelijk groeien, groeien aan inzicht, verstand, wilskracht zielensterkte, Godsgenade. Ieder draagt zulk een zaadveld in de eigene borst. Maar alles is bedoeld op geleidelijke rijpdom en oogst.Niemand moet ver gaan om zijn zaadveld te vinden. Hij moet slechts werken rust en roestloos, onop houdend, in stormwind zooals in zonne schijn. Dan wordt het gansche leven als een bestendig oogstfeest. Altijd voort nieuw zaad, altijd voort nieuwe arbeid, altijd voort nieuw zweet en nieuwe moei te, altijd voort echter ook nieuwe vrucht altijd voort nieuwe gezegende oogst. Hij wordt eenmaal binnengedaan in de eeuwige schuren, op aarde gemaaid, van menschenhanden omhooggedragen tot het moederland daarboven, en daarneder- gelegd tot zaligen vrede der eeuwigheid De levenstijd is tijd der.-zaaidhede,de eeuwigheid was een eindeloos van geluk- stralend oogstfeest. In tranen strooiden zij hun zaad blijdzaam kwamen zij thuis beladen met rijke garven. Op den levensavond wordt de pikke eraan ge legd. Dan is het uur van den oogst ge komen. Heer der rijke binnengevoerde vrucht is de oneindige God, de hemel- sche zaadheer en hovenier. Millioenen menschenzielen trekken binnen, gelijk garven met vrucht beladen. Zij wortelden in goede en kwade dagen des aardelevens in God, zochten zijnen zonneschijn, keerden steeds hun aangezicht het licht toe en wrongen zich uit de aardediepten steeds hooger omhoog. Zoo werden zij groot en sterk en hadden op den oogst dag de zielenrfjpdom in de geestelijke volmaking bereikt. Dat is Godes oogst in de menschheid. Wij kennen in onzen heiligen gods dienst martelaars die hun leven en bloed gaven voor Christusthans heb ben wij een nieuwe soort martelaars der nationalistische gedachte in op stand tegen de Kerk van Christus! Een priester uit Kortrijk, cor respondent van De Ypersche Bode schrijft in het nationalistisch blad, met veel aandoening over den broodroof van een priester uit het Kortrijksrhe, die ontzet werd uit zijn ambt omdat hij bij zijn Bisschop zijn belijdenis van Vlaamsch Nationalism volhield. Die aandoening van dien priester zal niemand verwonderen, want die is zeker ook niet in regel met de kerke lijke wet, door den Paus zelve uitge vaardigd, volgens dewelke het aan alle priesters streng verboden is te schrij ven in dag-' of weekbladen zonder de toelating van hunnen bisschop. Zou die priester die toelating hebben? Die priester nu schijnt uiter mate verwonderd dat een zeker Rerw. Heer zou ontzet zijn geweest uit zijn ambt, omdat hij de Yiaamsche natio nalistische gedachte is toegedaan. Weet die priester soms niet dat op 't plechtig oogenblik van zijne heilige wijding elk priester gehoorzaamheid belooft aan zijnen Bisschop? Kent hij misschien die klare, duidelijke voor schriften en vermaningen niet van Z. D. H. den Bisschop van Brugge en van al de Bisschoppen van België: Wij leggen ten strengste aan alle priesters op, volgens hun heilige be lofte van gehoorzaamheid, in zake Na tionalism, dien weg te volgen die hun wordt aangewezen door den Bisschop; van Hem, en van Hem alléén, krijgen zij hun zending en hun ambt... Wij verwittigen dus alle priesters en gees telijken, die, wat God moge verhoe den, 't zij in 't openbaar 't zij in 't ge heim, het nationalism zouden voor staan, dat zij zich zouden zwaar p'ich- tig maken aan ongehoorzaamheid en opstand tegen het rechtmatig gezag, ook tegen het Kerkelijke». Is het feit nu dat een priester zoo maar openlijk in opstand komt tegen zijn Bisschop, aan wien hij plechtig gehoorzaamheid heeft beloofd, mis schien niet eene genoegzame reden om beroofd te worden van zijn ambt Ren priester wordt toch gewijd om zijn Bisschop te helpen, niet om Hem te gen te werken. In de Kerk van Chris tus worden de Bisschoppen en nie mand anders aangesteld om de ge.loo- vigen te besturen. Allen moeten ge hoorzamen aan de Bisschoppen vol gens den wil van den goddeljken in- steller der Kerkallen, zonder uitzon dering, doch dit moeten op de eerste plaats de priesters doen, die uitdruk kelijk beloven altijd en overal aan hun Bisschop te gehoorzamen en Hem te helpen. Volgens dien priester zou de straf niet zijn toegepast, geweest om reden van het niet aflezen van den brief van den Bisschop. Dus zou die Eerw. Heer daarin ook ongehoorzaam zijn geweest Doch waar haalt die priester uit Kortrijk het recht zoovele andere priesters van het Bisdom Brugge ver dacht te maken? «Het is bekend, schrijft hij, dat zelfs verschillende pas toors weigerden in den predikstoel dien brief voor te lezen Dit is zoo bekend niet. Welke pastoors hebben zoo gehandeld Geen beschuldigingen zonder bewijzen Voor lastertaal gaat die priester evenmin achteruit. Hij schrijft nog in 't nationalistisch bladVele priesters die de Vlaam- sche nationale gedachte zijn toege daan hebben hunne overtuiging uit schrik voor hun brood niet durven be lijden Hoe noemt men nu men schen die zoo, en om die reden, hun gedachte wegduiken? Lafaards of valschaards Of alle beide Van waar heeft die priester het recht andere priesters zoo af te schilderen? En nog eens, bewijzen Geen beschuldigingen zonder bewijzen Ten anderen niemand moet zijn ge dachte wegduiken, als hij enkel recht geaard katholiek Vlaming wil zijn. Iedereen weet immers dat het na tionalism werd veroordeeld, niet om dat het recht zou eischen voor de Vla mingen. doch wel omdat het de Ka tholieke Werking, ook de zuiver gods dienstige. lam legt en dwaarsboomt. Mogen christene menschen, die den naam van christenen waardig zijn, mogen priesters aan zoo iets meewer ken? Hadden de Bisschoppen niet het recht, of meer nog niet den plicht, hunne geloovigen op dit gevaar *e wij zen en aan hunne priesters den rech ten weg voor te honden Die priester uit Kortrijk be sluit: Ondertusschen zal- Vlaanderen zelf zorgen voor het brood en het dak van zijn vervolgden priester? Wat wil dat zeggen Is dit opstand aan wakkeren? Wil die priester f?) de K£rk van Christus met beide handen afbreken 'Zouden wij dien priester mogen aanraden, indien hij werkelijk bestaat, vcjor God eens ernstig den dag van zijn heilige priesterwijding te overden ken Arm Katholiek Vlaanderen beelden aan te halen om dit Chineesch stelsel te hekelen en te bestrijden. Maar de slimme vos let wel op voor beelden aan te halen van arrondissemen ten waar dank aan dat Chineesch stel sel de socialisten van enkele zeteltjes geprofiteerd hebben. Is hij mischien bewust stemmen ge wonnen te hebben. Ge zult zien dat hij aanstaande week zijne geloovige lezers daarvan zal weten te overtuigen. Wat kan die man niet Voltaire, een gekende fransche god loochenaar en godsdiensthater, schreef weleer Liegt, liegt maar door er blijft toch altijd iets van uwe leugens bewijs dat Missiaen zijn lot over en zijn tegenspoed met philisophie Zouden de Nationalisten die 't princiep opneemt en zijn kruis draagt met gelaten- huldigen van Machiavel Het doel heid en ootmoed, vindt men onbetwist- wettigt de middelen nu ook ter school gaan bij Voltaire Zij schreven nog eens in hun kiesblad De toelage voor de H. Hartefeesten werd niet gestemd door de Nationalisten baar in de beleefdheid die hij als voor name dagbladschrijver voor de dag legt... zooals hij ten anderen altijd placht te doen. 't Klinkt er zoo voornaam van kleri- omdat de Vlaamsche Harmonie geweerd kaal krapuul snoode smeerlapperij werd als vlaamschgezind onmenschelijke krapuleuze leugen» De waarheid is dat zij volstrekt niet smeerlapperijen en schande voor de geweerd werd als vlaamschgezind en ook menscheid en menige andere liefelijk-nijveraars aan, indien zij er op uit zijn nog dat de Nationalisten zich zelf hebben heden... van dezelfde soort. goedkoope aankondigingen te nemen, uitgesloten met de bekentenis dat zij nietWaarschijnlijk met het doel de smaak van de strijdpenning in de Werkman Nieuwkerke Kroniek komend uit het verre Westen. FerseerPerseer Was het volksvertegenwoordiger Leu- ridan niet, die in eene kiesvergadering in de Espérance te Yper uitriep: Dit bevel van den Bisschop is alleen tot de priesters en geestelijken gericht. Zij heb ben gehoorzaamheid gezworen Zou, onder dat opzicht, de nationalisti sche leer nu nogmaals eens veranderd zijn Oh, VI. Nationalistische logika Dat heet men «getrouw tot ter dood». onderdanig staan aan Bisschoppelijk van z'Jne lezers gezag; die bekentenis van vroeger hebben zij ten anderen nu gedurende den kies strijd door daden onweerlegbaar bewezen en gestaafd. Niemand die oogen heeft en zien wil, zal niet inzien dat ze openlijk in opstand zijn tegen de Bisschoppen van België. Wat komen zoo mannen doen bij 't huldigen van Christus Koning, zij die 't gezag der Bisschoppen door Christus aangesteld om zijne Kerk te besturen, met alle middelen te niet doen Sinds wanneer kan men tegen de Bis schoppen zijn en toch met Christus Is dat misschien de zin van Roomsch- Katholiek Of wil Roomsch-Katholiek wellicht zeggen met den Paus en tegen de Bisschoppen Wanneer krijgen wij H document, waarin de Paus zegt dat men voor de Nationalisten mag stemmen, als de Bisschoppen bevestigen dat men niet mag. Zou Ward Hermans dit document soms niet uithalen en lezeressen wat te wat meer beschaving Sprak Baas Ganzendonck zoo uit ver blindheid Of was het slechts bluff om zijne verslegene benden wat moed in te blazen Wie zal het zeggen In alle geval was de revanche prachtig en het kieskorps van Yper heeft hem nogmaals duidelijk gemaakt dat de Ypersche bevolking van zijn verwaand persoontje en zijne partijgenooten het beu was. De Socialisten hebben Zondag laatst te Yper nog enkele honderden stemmen verloren. Na de klopping van 26 Mei mag de Roode Partij op eene tweede nederlaag roemen. Dit bij de reste, hé Eens dat men daar aan gewoon geraakt wordt men weinig gevoelig. De kiezingen, schrijft hij, die verle den week in Engeland plaats hadden brachten aan de socialistische partij eene macht en een zegepraal die ze tot hier toe nog nooit kenden. Baas Ganzendonck vergeet dat de Labour Party met de socialistische stelsels die in Vrankrijk en Belgie in voege zijn, weinig, zooniet niets te ma ken heeft. Maar om zich zelf en zijne teleurge stelde partijgenooten te paaien is hij ver plicht van alle hout pijlen te maken. En daarmee moet hij tevreden zijn. verfijnen en hen te gunnen... En schamteloos spreekt De Werk man daarna van den fijnen geletter den Heer M. (sic) dokter Brutsaert. We zullen het dus niet aandurven de vooringenomenheid van De Werkman voor wat betreft hare eigen litteraire volmaaktheid tegen te spreken. Ik denk dat van hunnen kant de ka tholieke volksvertegen woordiger^hoogst tevreden zouden zijn met dusdanige fijne heerschappen niet meer in aanraking te moeten komen. Maar we zijn tevreden te mogen be- statigen dat het tegen zijne eigen goesting was dat Missiaen aan politiek deed. Nude kiezers van Yper hem afgedankt hebben zal niets meer hem in de weg staan om volkomen gelukkig zijn... en dit tot het einde van zijn leven. Dat wenschen wij hem uit de grond j van ons hart. gebruik of liever misbruik te maken. We lezen er immers in (zie laatste num mer): Pour la reparation de vos chaus- sures, adressez-vous chez Xn° chemin detravail bien soigné 0.50 fr. Dat is ten minste een overtuigde en pratieke socialist. En 'ne goe marchand op den hoop toe In de ijsstreken van Noord-Aroeri- ka, heeft bisschop Mgr. Breynat een deel van zijn pastoraal bezoek gedaan per vliegmachien. De prelaat beweert dat die manier van reizen niet alleen lijk sneller is, maar ook goedkooper dan de reis per slede, getrokken door 24 honden. In Spanje heeft de aartsbisschop van Toledo, bijgestaan door genees- heeren, het lijk ontgraven der Karme- lites, Moeder Marie, in geur van hei ligheid gestorven, ten jare 1640. Als men de kist opende, een zoete balsem geur verspreidde zich en men vond het lichaam geheel wel bewaard en nog buigzaam, onder den sluier, die het bedekte. Tijdens de ceremonie der zaligver klaring van Joannes Bosco, zoo mel den de gazetten, zoude een begin van brand ontstaan zijn op het hoog-al- taar. Dit is moeilijk om aanvoerden, daar geheel het altaar in steen en i brons is en er zich niets anders op be- i vindt dan het monumenteel kruis en de kolosale kandelaars. Mogelijks zal het onheil geschied zijn op het altaar van St Pietersstoel, waar de mis gece lebreerd werd, waar veel versiering „en uit zijn om te bewijzen dat, niettegen-i overtaHjke gloeilampen eene kort- j sluiting met te verwonderen valt. Dit staande de socialisten een zetel te Yper| altaarsstaat geheel ten einde St Pie- verloren hebben en enkele honderden ters perk, die den vorm heett van stemmen erbij, de zegepraal aan hunne'een latijnsch kruis. terwijl het zijde js. f hoogaltaar opgericht is midden den kruisbeuk. 't Zijn immers de beste onder de Ka- phia (Amerika) 34 jaar oud is dezer Volgens de tegenwoordige kerkelij ke wetten, moet een geestelijk, 30 jaar oud zijn, om te kunnen bisschop tholieken. Na hun melodieus muziek ofte harmo nieuze Harmonie stapten bij het heen gaan een twintigtal personen. Als ze van hunne tournée en tournée's terugkwa men waren ze een hondertal, kinders, dagen bisschop benoemd, 't Is de jong ste van de wereld. Om priester te worden moet men maar 24 jaar zijn. En te Paray-le-Mo- nial, waar het H. Hart verscheen aan juffrouwtjes en vrouwen inbegrepen, t Is de H Margareta, E. H. Carnevillier. waar dat op dit oogenblik het reeds oud 61 jaar, heeft er dezer dagen ziuie donker was. eerste mis opgedragen. Voor twee Wij verstaan niets aan deze zaak jaar. na het sterven zijner vrouw, was ofwel stemt Yper nationalist en hoe komt ^et ^'<)OSter binnengetreden, het dan dat er zoo weinig menschen zijn om met den stoet mede te loopen Ofwel j komen de nationalistische stemmen van Nog een begin van brand, ditmaal in den buiten maar waarom dan in Yper den Toren van Londen Die To" daarmêe zooveel geweld gemaakt uit is een brief over van eenen priester Missiaen gevallen, het de schuld is van Kortrijk over het geval G... het apparentement. Dat beweert hij ten Dat schrijven komt uit hetzelfde vatje minste. ren is eigenlijk een versterkt kasteel, [gelegen bij den Teemsstroom, waar l vele politieke gevangen verbleven en gehalsrecht werden: ook nog vervolg- drukt de katholieken, zooals Thomas Morus, die er gekerkerd werden en er stier ven. De brand is uitgebroken in een gebouw aanpalend aan de schatkamer, waar men de juweelen bewaakt des x cl cl 1 llicil uc ju tr tt-itii uv. u aa t uta [als het Dagboek eener VI. Kloosterzus- Konings, o.m. den degen van St Ed- En hij vindt zijn pleizier enkele voor- ter (met toelating der schrijfster) en de ward en zijne kroon; verders de kro-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1