n EBBE VLOED üffliiw GEZAG BEURS - BANK - WISSEL 5T Jaar, - Nummer 27. 30 Centiemen, Zaterdag 6 Juli 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper HULDEBETOOGING in ons land door den Paus goedgekeurd en aangesteld niet wilden erkennen. De ver dwaalden staan bij ons bekend onder den naam 'Stevenisten, en hunne schis ma is nu om zoo te zeggen uitgestorven The- resia en den H. Joannes van 't Kruis, door hemelsche ingeving aangezet, aan de hervorming van het orde der Carmelieten. Maar de hervor ming moest uitgaan van de wettige overheid. Beiden hebben ook veel te verduren gehad, vooraleer zij er in ge lukten de Overheid tot hun gedacht te winnen. En ais het nu aan de H. There- sia toegestaan werd een klooster op te richten, volgens de hervorming, mocht zij zelve er eerst niet binnen treden en deel Belg'e op I Januari 1929 Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-cn Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar '15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL iö5, ZONNEBEKE STEENWEG, iö5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) rvaar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn buis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3.e Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERV1CK, den 2° Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK uwe KATHOLIEKE VEREENIGING van bet Arrondissement Yper. De Katholieke Vereeiaiging wan 'het Arrondissement Yper, heeft m den Katholieken Kring een inlichtingsbu reel ingericht. Dit bureel is ©jieu eiken Zaterdag morgen van 8,30 t©.t 12 uur. Iedereen is welgekomen. W.y nemen de gelegenheid waar <om :aan elkeen te herinneren, dat de Heer Volksverte genwoordiger Brutsaert, den ln en 3n Zaterdag van elke maand, zich ter beschikking stelt vaan al deze die hem willen raadplegen., in den Katholieken Kring, van 9.33 tot 12 uur. Beatrix, dochter van Hendrik II, hertog van Brabant,wedu we wan .Hen drik, landgraaf van Tliuring.en en schoonbroeder der H„ Elisabeth, 'huw de in 1247 Willem van Dampierre, oud sten zoon van Margareta van Vlaan- dren. Haar zuster MathiMe luwde Robrecht van Artesic, broeder van de H. Bodewijk en werd de moeder van Robrecht van Artesië, die kind zijnde lang vertoefde bij zijne moei le Kort- rijk en die sneuvelde in den Steg* der Gulden Sporen. Beatrix immers, na den dood van haren gemaal, die veron gelukte in een steekspel te Trazegnies, vestigde zich te Kortrijk en omstreeks het jaar 1280 bouwde daar, door de Zusters der abdij van Marcke, een prachtig klooster buiten de Gentpoort, hetwelk de naam ontving van Groe- ningherklooster. Naderhand verliet zij haar paleis en kwam wonen in de ab dij, waar zij overleed in geur van hei ligheid ten jare 1288. Haar lichaam werd in het klooster van Marquette, bij Rijsel, ter aarde besteld, maar baai hert berustte, gelijk nog heden ten da ge, te Kortrijk, bij het O. L. Vrouwen Beeldeken. waarover het volgende: Van eene reis naar Rome, ondernomen om voor haar geliefd klooster kost bare relikwien aan te schaffen, bracht Beatrix een mirakuleus O. L. Vrou wen Beeldeken mede, haar geschon ken 'door Paus Honorius IV. De Koningin der Hemels is staande afge beeld; een lang kleed omgeeft hare lenden, een- mantel daalt zwierig hare ■schouderen af, haar hoofd is met eenen lichten sluier getooid. Tn de rechte hand draagt Zij den scepter met.de linke ondersteunt Zij het god delijk Kind, insgelijks met een gol vend kleed bedekt. De Zaligmaker draagt de wereldbol op de linke hand; zijn rechter -arm omvat den hals van Maria. Moeder en Kind lachen elkan- [der minzaam Poe en zijn als in weder- zijdsche liefde verslonden «Volgens eene algemeene overlcve- ring gebeurde er te Rome, onder het pausdom van Martinus IV, een merk- weerdig voorval. Pelgrims hadden verscheidene -malen, in een bosch te- r gen de stad, lieflijke gezangen ge hoord. zonder er de oorzaak van te kunnen ontdekken. Welhaast ver spreidde zich de tijding van het won der, en eene menigte inwoners van Rome, bezochten het bosch. waar zich •op zekere dagen het bovennatuurlijk Siuziek liet hooren. De toeloop werd eindelijk- zoo groot, dat de Paus ze'f er kennis van gekregen hebbende, nauw keurig al de omstandigheden der won ders deed onderzoeken. Zoo bleek het, dat geene andere reden dier gezangen kon aangebracht worden dan de te genwoordigheid eens standbeelds der [-H. Maagd in het bosch gevonden en daar waarschijnlijk door de hemel- sche geesten henen gevoerd en ver eerd. Diensvolgens begaf zich de H. I ader. met een talrijken stoet bis schoppen en kardinalen, naar het ^ch, vereerde de achtbare beeltenis [en Bracht dezelve te Rome in ziir pa lleis... Omtrent het jaar 1280, werd die Wltenis door Honorius IV geschon den aan Beatrix van Vlaandren en zoo 'kwam ze in Kortrijk. Daar werd het «door de rmvoner-s irrret alen grootsten lever aanroepen en buiten de bijzon dere gunsten door Maria verkregen, voelde de geheéle stad in menig om standigheid hare krachtige voor spraak. Veertien jaar na den dood van Beatrix, kwam een gevaar de kloos terlingen bedreigen. Filips de Schoone had zijne talrijke benden over Vlaan dren gezondenindien deze v rcede -soldaten cle,zegepraal bekwamen, had den de godgewijde maagden alles van hunne baldadigheid te vreezen. Reeds had het vlaamsche leger den strijd aangevangen in Me velden van Kort rijk en de kloosterlingen, vóór het 'beeld van 'O. L. Vrouwe geknield, smeekten de bescherming van de Ko ningin des Hemels af. In het eerste scheen God haar vertrouwen te willen beproeven. De Vlamingen, achteruit gedreven, deinsden naar de abdij van 'Groeninghe af en het gekletter der wapenen weergalmde tot vóór het al taar van .Maria. Gwijde nochtans, die de vlamingen aanvoert, wordt op dat '©ogenblik <Üe godsvrucht zijner moei Beatrix indachtig: Heilige Koningin des Hemels, roept hij uit, sta mi; hij Aanstonds verandert de wending van 't gevecht: De Vlamingen drijven de Franschen op de vlucht en behalen een volkomene zegepraal. Men verhaalt dat een der fransche strijders, Sigis, Koning van Maiorka te ..midden des gevechts. eene schitte rende klaarte 'boven het klooster ont waarde en in deze klaarte het afbeeld sel van Maria, Daar hij verbaasd den naam van 't gesticht vraagde, kreeg hij tot antwoord: Het lis het klooster van Groeninghe, door Beatrix ge bouwd, en waar Maria bijzonder ver eerd wordt. Zeker dat de bevreesde zusters Maria's hulp afsmeèken... Toen Koning Sigis dit gehoord had: Ik ben verloren, riep hij tut, dia at is het ook dat ik moet sterven! - In derdaad, hij bezweek in den sla<r, niet ver van de kerk en werd, op hevel van Isabella van Houplines, alsdan ahdes, in den choor zelf begraven. Zijn grafzerk nog heden bewaard, draagt 1 tot opschrift In 't jaer ons Heere MCCCII Up Sinte Benedictus dach in h<n rnn-m j Was de strijd te Curtruke. Onder deze es gegraven de Conytvc [Sigis. Bidt God voor alle zielen. Amen. MCCCII. Rond dien steen, toen hij nog in het kapitel des kloosters berustte, las men een ander omschrift,welk aldus luidde Lof moet weesen aen H. Moeder Ma Groening en Glorie, [ria van Die door haer miraculeus bildt in l't jaar 1.302 heeft gegeven victorie, Ende omtrent 40 duysent mannen [zijnde fnns van stamme edelsaet, Daervan de sepulture van Conirckx in 't middel staet. [Sigis hier Dat cijfer van veertig duizend is misschien een weinig overdreven. Wat er van zij, men nam op het slagveld twee en vijftig vaandels e:i meer dan vier duizend sporen van edele ridders. Deze omstandigheid deed aan het ge vecht den naam van Slag der Gulden Sporen schenken en de overwinnaren, tot bewijs van erkentenis, vereerden het altaar van Maria met die glorie rijke zegeteekeiien. Zij bleven in de kapel der Graven van Vlaandren tot dat de Franschen in 1382, Kortrijk veroverende, die blijken hunner vorige nederlaag deden verdwijnen. In 1660 E. Pater Hermans, klooster ling der Duinen en biechtvader der Zusters van Groeninghe. verkreeg van Aexander VII de inrichting eens Rroe- derschaps onder den titel van O. L. Vrouw van Groeninghe, troosteres der bedrukten. Xegendaagsche oefeningen bereidden de geloovigen tot het ver kondigen van den pauzelijken Brief. Den iaatsten dag der novene werd het beeld der Moeder Gods met groote plechtigheid rondgedragen en met ge rommel der trommen, losbranding van het geschut en algemeen geluid der klokken begroet. (Fanfaren en har- moniën als nu. bestonden nog niet. Deze immers dagteekenen maai* van over één honderd jaar. N. D. RA De Heer Jan d'Esclaibes, bevelhebber der ruiterij, eene talrijke geestelijkheid der omliggende dorpen en eene me nigte edelen en moedige krijgslieden schitterende vanen en twaalf mindere wimpels prijkten, allen door de bij zonderste officieren gedragen. Het eerste broederschap rekende onder zijne leden de doorluchtigste personen van 't bisdom Zijne Hoog- weerdigheid Maxi mi liaan van Gent, bisschop van Doornikzijnen neef Mijnheer Adriaan van Gent: den F. H. J. B. Malteser. leeraar'in de godsge leerdheid, lvanonik en paster van Sint Pieters, te Yper den heer 'd'Esclaibes Don Marius Caïafa, don I.azaro d'Aquies, don Maximiliaan de Taralto,. Franciscus Mora vos, Leclewijk de Nil- ly, allen ruiters ten dienste zijner Ka tholieke Majesteit; de edele Jong vrouw Dorothea van 'Arenberg; gra vin van Hoorn en een aantal edelen van alle benoeming. Dit' broederschap bestond te zamen met 'de abdij van Groeninghe tot dat de fransche omwenteling hare dwing- landij ook over België kwam uitstrek ken. Het klooster van Groeninghe overleefde de fransche omwenteling niet-. De kostbare schatten, welke hek bevatte, werden ongelukkig verloren, uitgenomen: Eenige hoofden der elf duizend maagden, (gezellinnen van de H. Ursula) en die hoofden worden nu nog vereerd in 'den binnenkoor der Kannêlitersen van Kortrijkde Ka- suifel van den H. Thomas van Cantor- beryhet Beeld van O. L. Vrouw en dé H. Keers, beiden berustende in de kerk der F. Paters Jesuiten te Korf rijk. Getrokken liit het 'boekje van J. De 'Frock. Kortrijk "I860. 'Waar is er iemand die nog nadenkt Jeremias. Kan ereen plechtiger oogenblik zijn dan wanneer men gansch alleen met niets bij zich.dan Gods grootheid aan het zee strand :staatien de heerlijkheid der natuur bewondert Golf na golf komt in der haast nabijgewenteld, gaat tegen het zand.op, maakt onze voeten nat om spoorloos weer te verdwijnen. En zoo medeen is een nieuwe daar, en reeds we derom «en nieuwe. De zee heeft ze doen geboren worden, de stormwind heeft ze aan en bijgevoerd. Zoo zijn de dagen eens menschenlevens, eene golf na de an dere, zonder ophouden zoo in de jaren die voorbij zijn,zoo ook in de nieuwe die even beginnen. Het gaat zonder ophou den voort de eene dag verdringt den an deren. Een nieuw jaar te beginnen dat is ons lijk eene insnede en eene afsnede. Een nieuw begin na het afsluiten.De oude re keningboeken worden gesloten, de nieu we nog onbeschreven worden opengesla gen. Het is als een eerste schrede buiten, opeen nog brake veld, de zaate begint, vore op vore, en op het einde moet het blijken hoeveel van het zaad er opgegaan is door regen en zonneschijn. Hoe zal er de slotrekening en de algemeene op brengst van het nieuwe jaar eruit zien, hoe ziet er deze uit van het even vervio- dene jaar Ze komen alle eens uit in den oceaan der eeuwigheid waar het men- schenleven eerst zijn volle rust vindt. In dit licht echter bekomen alle handelingen van iederen dog ook de kleinst en aan zienlijkste eene eeuwige onvergankelijke waarde. In dit licht worden ze volgeldig en alle de dagen die zoo snel op elkaar volgen, blijven in der daad onvervangbaar en onherstelbaar. Dit maakt den ernstder jaren uit, deze zware, groote levensop vatting de achtergrond ervan is de eeuwigheid, het gewicht ervan is het ge recht over alles wat in ons en door ons werkt, begonnen en voleindigd werd. Niet in het lawaai van de Sylvesternacht, maar wel in de plechtige stilte des kerk- gangsop nieuwjaarmorgen overkomt ons dit bewustzijn en het laat ons met eenen heiligen ernst door de poorten der nieuw jaarsnacht op den drempel treden zingend en proevend. Maar niet seffens weer haastig en gedachteloos ook daarbinnen Sta stil, houd in en schouw voorwaarts. Zulk een inhouden hebben wij geplaagde menschen der twintigste eeuw broodnoo- dig, een wisseling van ebbe en vloed in het leven zooals de arbeidsdagen wisselen met de rust van den stillen Zondag. Wat i ons sterk maakt is niet het eeuwig voort brengen en rusteloos bemoeien. Wij wil len en wij moeten ook tot ons zei ven ko men. De tijd schijnt vast eene voortdu- I rende ononderbroken opdrijvende uit spanning van alle krachten van ons te vorderen, alsof eenieder meer te doen had 'dan hij bewerken kan, meer arbeid en plagen, meer vreugde en genoegens, meer onrust en zorgen. Frissche arbeid doet ja goed zij houdt ons gelukkig en beschermt pns tegen ziekte, onrust en wanhoop maar de nood van het hedendaagsche le- ,ven ligt ook slechts daaraan dat het de wet van ebbe en vloed niet geleerd heeft. Hoe komt de zwaageplaagde op den rand der uitputting en ontreddering Hij meen de dat hij geen rustpoos mocht nemen als hij wilde dat zijn werk wat voort bracht, en nu ziet hij dat ongedwongen inspanning hem doodt. Ware hij van tijd tot.tijd opgestaan, hadde hij ingehouden en zijne ziele en het eeuwige tot zich la- terispreken, dan waren hem in oogenbllk- keij van zaligmakende rust nieuwe waar heden toegestroomd, nieuwe vreugde, nieuwe moed, nieuwe kracht, nieuwe Godes.zegen zou zich over zijn werk uit gestoft hebben. De ware wet des levens eischt den wisselgang Ebbe en Vloed. Zoo zullen wij het doen in het nieuwe jaar. In eene stille zondagsuur als het ge- ruisch van de luidruchtige wereld ver stomd is, moet lijze en zacht onbemerkt de vloed des Geestes weder over het le ven heenstroamen dat in den effengang der dagen verzand is, en het met nieuwe kracht en frisc.hh.eid vervullen.De gedach ten des geloofs en de hoop op 't eeuwig leven zijn voor ons hel weerlichtende gol ven in den zonneschijn. Met hen trekken wij moedig en vol ernst het nieuwe jaar binnen. Het moet een gelukzalig worden zoo wenschen wij het ons alle wederzijds op zijne eersten morgen. Mogen wij dan zoogauw niet vergeten hoeveel wij het zelf in onze macht hebben een gelukzalig erv.an te maken. Wij mogen even den ouden droom niet weder droomen dat het geluk ons van ergens ievers plotselings zal komen toegevlogen. Neen, neen het komt niet van buiten naar ons toe. Dat kan het niet. In 't binnenste ligt het, en .slechts uit het binnenste onzer ziel kunnen wij het uithalen zooals peerlen op den grond der zee liggen van waar men ze in den zonneschijn omhooghaalt. Van bin nen, van binnen alleen is het diepste ge luk eens menschen te vinden, van binnen moet ge het zoeken, in stillen inkeer. Kan men in de geschiedenis één geval aanhalen van ware christene hervorming, of van ware christene verbetering, door gevoerd met weerstand aan de wettige Overheid Niet een. Oordeelt o. m. Het begin der X11F eeuw, was zoo slecht, dat onze tegenwoordige maat- uitmaken van het nieuwe gemeente zij heeft nog moeten een tijd lang vertoeven in haar oud Klooster en leven volgens den ouden regel. Ook in die XVIe eeuw had de Kerk Christi groote behoefte aan hervorming. Hebben er aan gewrocht Ten eerste Ignatius van Loyola, met totale goedkeuring van de wettige Overheid Leest en verspreidt «HET YPERSCHE VOLK» Morgen Zondag, 7 Juli, viert Gkelu- we zijnetoewijdingaan het H. Hart. In tegenwoordigheid van vele vreemde lingen, die zullen optreden als getuigen, zullen de ingezetenen van dit dorp open lijk verklaren door bemiddeling van hun nen burgervader, dat zij Christus 0. H. erkennen als hunnen Meester en Koning; zij zullen bekennen dat zij, om te voldoen aan zijnen wensch, ten eerste zich zeiven totaal toewijden aan Hem en ten tweede eerherstel begeeren te plegen, voor al wie de stem van den Geliefden niet aanhoort, voor alwie zijne liefde vergoedt met smaad en ondankbaarheid. Morgen Zondag, in een ander dorp, is er ook een huldebetooging, 't is voor een oorlogsvrijwidiger, een houthakker en volkspriester zoo zegt men, maar wezen lijk is het ophemeling... van weerstand aan de wettelijke overheid,... namelijk de Bisschoppen, aangesteld door Christus-Koning om zij ne Kerkte besturen. schappelijke toestand er niet mede mag [en prachtig werk heeft hij geleverd Hij vergeleken worden. Twee hervormersstichtte het machtig en weergalooze orde traden op Franciscus en Domi- der Jesuiten hij bracht in de wereld het nicus; ze stichten de twee eerste bedel-doeltreffend gebruik der geestelijke af- orden met goedkeuring der overheid zonderingen en zijne geestelijke zonen en ze hervormen zoodanig de maatschap- hebben machtig veel bijgedragen voor pij, dat de XHF eeuw een der schoonste den goeden uitval van het hervormende is, in de geschiedenis. Ook nog in de XJIF eeuw, de H. Ju liana van Corniilon, bij Luik, ontving rechtstreeks van O. H., bij bij zondere openbaring, het bevel van jaar lijks een feestdag te doen celebreeren ter onheilvolle protestantisme, eere van het H. Sacrament. Dit nochtans Eindelijk, dichter bij ons d. i. een goed mocht zij niet ten uitvoer brengen op eeuw geleden, hebben enkele christene eigen hand, maar opdracht had ze gekre- geloovigen, hier in ons Vlaanderen en op gen van bij de overheid aan te drin- andere plaatsen van ons land, van de gen, opdat deze de zaak verwezenlijken Moederkerk losgescheurd, - omdat zij, zoude. Vóór zij er in gelukte, had ze veel wijzer en Katholieker meenden te zijn dan te verduren en toch werd de feestdag de Paus en hel Kerkelijk gezag Concilie van Trenten. Ten tweede wrocht ook aan de hervorming maar 'met weerstand aan de wettige Overheid, een Kloosterling, Luther bij name en hij werd de vader van het ingesteld eerst door den Bisschop van Luik voor zijn bisdom en later door den Paus, gewezen aartspriester van Luik voor geheel de H. Kerk. En als wanneer Franciscus van Assisiën, die stierf in 't jaar 1226, eens verbleef in 't klooster bij het Kapel- In Vlaanderen zijn er misschien nog 20 en leken Portiuncula opeen nacht hoor- in Brabant 300 Stevenisten. de hij hemelsch gezang in die bidplaats, j 't Ware te lang om hier te beschrijven Hij kwam zien en vond er Onzen Heer den bloei dier schisma in de jaren 1812-14 Jesus-Christus, zijné hemelsche'Moeder den terugkeer der ongeletterden in de en engelen choren. 't Kapelleken was jaren 1815-30 en de bekeering der gelet- schitterend verlicht en lag voi rozen. En terde stevenisten in de jaren 1830-60.Een Onze Heer «Franciscus», zegde Hij kleinigheid worde aangehaald. «Constant vraag Mij eene gunst En Franciscus Devilder, naar vermoeden een rijke bur- antwoordde Heer, ik begeer, dat al ger uit Kortrijk, ging naar Rome. In 1833 wie hier binnen komt, berouw hebbende werd hij meermaals door den Paus Gre- over zijne zonden, kwijtschelding bekome gorius XVI in bijzonder verhoor ontvan- van alle pijnen, die hij te lijden heeft,gen, mocht al de opwerpingen en twijfels voor vergevene zonden. Dat sta Ik u der stevenisten blootleggen en kreeg van toe wedervoer de Zaligmaker maar ga den Paus de uitdrukkelijke verklaring dat naar niijnen plaatsvervanger den Paus de Bisschoppen van België wel door Hem deel hem dat Hij die gunste verkondige In de XVPeeuw wrochten de H. I Mijne toestemming mede en.aangesteld waren en het dus zijn plicht was zich te onderwerpen. M. Reyntiens, handelssecretaris van het Britsch gezantschap, komt zijn jaar verslag over 1928, wegens Belgie uit te geven bij H. M. Stat'o nerij office London 4/6 net. Hij schrijft namelijk sedert de stabili satie van Oct. 1926 heeft ieder Belg er toe bijgebracht om de gewezene moeilijkhe den te boven te komen de openbare en persoonlijke geldtoestand is stevig han- Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank V »Elï, Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen. Veertiendaagsche'Rekening 4.50 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 °/0 netto 6 maanden id. 4.50% netto I jaar id. 5 °/0 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 °0 NETTO.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1