21 JULI Uiaainscti na ionaiismê en Priesiers CDeet ge cuat VeHigheidstentoonstelling BEURS - BANK - WISSEL 5T Jaar. - Nummer 29. 30 Centiemen. Zaterdag 20 Juli 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Dii Congres, en de namen van al zijne leden staan gebeiteld op de Con- greskolon te Brussel, bood de kroon van België aan aan den Hertog wan Nemours, zoon van Louis-Philippe, I Koning der Franschen. Hij weigerde. Feest van 21 juli. Programma van het Kunstconcert OPGEDRAGEN AAN UU ARDEN OOM te LICHTERVELDE. Zijn de VI. Nationalisten de vijanden van Orde en Gezag Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank: YPER, Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Veertiendaagsche Rekening 4.50 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 netto 6 maanden id. 4.50°/o netto I jaar (id. 5 netto 0BLI3ATIEN op 5 JAAR aan drager 6 °/o NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. JUUTöC ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbu'eel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 jcasier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2" Zaterdag der maand, van 9 J4 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK t VIERT den 1! JULI. -- Bevlagt uwe huizen In Augusti 1830 was België in volle gis ting en in September in opstand tegen I Holland. De holiandsche troepen, aange- j voerd door prins Frederic rukten op Brussel toe, konden zich van de stad niet meester maken en verschansten zich in 't Park, ouden tuin der Hertogen van Burgondië, gelegen tusschen het huidige Koningspaleis en 't gebouw der wetge vende Kamers. Vier dagen werden zij er belegerd door de belgische vrijwilligers en in den nacht van 27 September namen zij de vluchtBrussel was vrijZij werden nog overwonnen gedurende den aftocht, in Waelhem, bij Mechelen en in Berchem, bij Antwerpen. Den 4 October, riep het voorioopig Bestuur de onafhankelijkheid uit der bel gische Provinciën. Den 10 November kwamen te Brussel 200 leden samen, door het Volk vrijlijk I gekozen, waaronder Mgr Dehaer- ne, in Yper geboren, om een grond wet vast te stellen. Een der punten was, I dat België een Koninkrijk zou vormen, met grondwet, wetgevende Kamers en een Koning. Dan benoemde men, in afwachting, Surle: de Chokisr als regent. Een de Merode, aan wien men de kroon aanbood, keurde ook de vraag af, omdat hij oordeelde dat België behoefte had aan een prins, die tevens Staatsman! zoude zijn en die nauwe betrekkingen diende te hebben met de Europeesche Vorstenhuizen. En zoo werd de Kroon aangeboden aan Leopold van Sa- xe-Coburg, die nochtans reeds deze van Griekenland geweigerd had, hem aangeboden door England, Rusland en1 Frankrijk. Leopold, weduwenaar van de engelsche prinses Charlotte, die. hadde zij moeten langer leven, Koningin van' England zoude geworden zijn, vertoefde; dan in England. Hij aanveerdde en on dernam den aanvang der reis op 16 Juli. Langs Dover-Kales kwam hij op 't vast land en België bereikte hij iangs de Pan ne, langs waar ons vorstenhuis in 1914 het land zoude moeten verlaten hebben, hadden onze jongens geen stand kunnen houden aan den Yzer. Op Belgisch grond gebied werd hij verwelkomd door burg meester Rycksboer. Van de Panne- Veurne reisde de Koning naar Brussel, niet per trein want er waren nog geen, maar per rijkoets of berline. Hij kwam in de hoofdstad toe en legde er zijnen eed af van getrouwheid aan de grondwet, op 21 Juli 1£31. Om reden van algemeene verdrukking scheurde zich België los van Holland in 1830, Holland, aan wie de gröot-ne- derlanders opnieuw Vlaanderen willen voegen, is ver van met dien eisch in te stemmen en zal deel nemen aan de wereld tentoonstelling van 1830, om België's on afhankelijkheid te helpen meê vieren. A De Burgemeester der stad Yper heeft de eer de inwoners uit te noodigen hunne huizen te bevlaggen op 21 Juli, verjaar dag der Inhuldiging van den Doorluchti- gen Stichter van Ons Vorstenhuis. De Burgemeester, H. SOBRY. Programma der feesten. Om 11 1 2 uur, in St Pieters kerk Te Deum Om 20 1 2 uur concert door de Harmo nie Ypriana. Om 22 uur vuurwerk. gegeven door de Harmonie YPRIANA den 21 Juli, te 20.30 uur op de Groote Markt. 1. Montréal, Marche Giison. 2. Belgische Natie, Openingstuk Benoit. 3- Scènes Danses Congolaises Langhois. f- Caprice A. Van Eegroo. 5. D oorheen het werk van Peter Benoit. 6- Brabanfonne. In 't nationalistisch blad De Ypersche Bode heft Warden Oom eene Jeremiade aan van bedied, over den erbarmelijken kiesstrijd. Hij meent heel bescheiden al leen nog wat durf te hebben, om aan de Katholieken eens goed de les voor te le zen Zij hebben al 't ongelijk alleen en die arme schapen van nationalisten wer den geroskamd zonder recht of reden, dat het eene oprechte schande was. Zij zijn toch zoo braafenkel wat in opstand te gen de Bisschoppen. En is het niet wreed zoo te moeten kie zen tusschen vlaamsch zijn of katholiek En is 't niet pijnlijk te moeten zijne liefde ontzeggen aan de priesters en zijn be trouwen in hen te moeten verliezen Warden Oom kan heel schoone Ro mans schrijven doch schijnt maar weinig van de werkelijkheid af te weten, 't Is nu volstrekt niet noodig te kiezen tusschen Vlaamsch en Katholiek en evenmin noo dig zijn vertrouwen te verliezen in de priesters, 't Is immers aan onze vlaam- sche priesters eerst en meest te danken, dat ons vlaamsche Volk gebleven is wat het nu nog is,zooals Kardinaal Van Roey terecht deed opmerken. En wat de strijdmethode betreft, hoe vindt Warden Oom dien plakbrief op de kerkdeuren, waar de geestelijkheid, die gehoorzaamt aan de Bisschoppen, beschuldigd wordt van logsmaninen-poiitiek? Hoe be-oordeelt hij die taktiek der nationalis ten, die den Paus stellen tegen de Bis schoppen Voor 't algemeen welzijn van 't Katholiek Vlaandren ware het on eindig veel beter 't Katholicisme in Vlaan dren niet met hand en tand in stukken te trekken en opstand van priesters tegen bisschoppelijk gezag aan te wakkeren Wij hadden iets beters verwacht van Warden Oom, die ons vlaamsch volk zoo schoon kan beschrijven. 4zaÈsagaasaBaaBiSS3«»wi«»iii^^ Hoe dikwijls hebben we niet jonge nationalisten die tot doorchristene fa- milien behooren, zich hooren beroepen om hun gedrag te wettigen, op het oordeel van sommige priesters, die zouden verklaren dat de bisschoppe lijke veroordeeling van 't nationalisme van geener waarde is Wij hebben priesters met ons, zeg gen ze; daarmede denken ze dat alles gezegd is en dat ze denkelijk katholiek kunnen zijn met, buiten de katholieke hiërarchie, de leiding te volgen van priesters, die in 't stille of in het open baar hunnen Bisschop tegenspreken. Ze denken niet na dat men maar kan katholiek zijn als men met het center der katholieke kerk, de Paus van Ro me, verbonden is door zijne Bisschop en zijne aangestelde parochiale gees telijkheid. Zekerlijk kan het gebeuren dat een priester zich aanstelt in tegenstrijd met de kerkelijke hiërarchie en de ker kelijke leering; maar dan komt het den Bisschop toe hem te recht te wij zen. Zelfs kan het gebeuren dat een Bis schop faalt, maar dan komt het den Paus toe hem tot de orde te roepen, zooals het in de laatste jaren in Frank rijk geschied is, waar een Bisschop, op stelling genomen had voor het fransch nationalisme, door den Paus afge keurd werd. Doch hier in ons land, waar de Bis schoppen eensgezind, het nationalisme veroordeeld hebben, waar sindsdien het nauw verbond dat tusschen den Paus en het Belgisch Episcopaat be staat bijgelegd werd door de verhef fing van den nieuwen aartsbisschop van Mechelen tot het kardinalaat; waar de werking van katholieke actie, door de bisschoppen ingezet bij ge legenheid van de betooging der katho lieke jeugd te Antwerpen, door een persoonlijk schrijven van den Paus werd goedgekeurd en aangemoedigd, hier is de richting door de Bisschoppen gegeven in zaak nationalisme ontwij felbaar deze, die de Paus goedkeurt. Ook zien we voortaan de algemeen heid der geestelijkheid trouw de Bis schoppelijke richting volgen. Dat er echter nog hier, gelijk ook in Frankrijk enkele priesters overblij ven, die halsstarig weigeren zmh aan de bisschoppelijke voorschriften te on derwerpen valt diep te betreuren, maar is geene reden 0111 ze in hunnen op stand tegen het kerkelijk gezag te vol gen. Dat men niet zeggehet zij.n voorbeeldige ijverige priesters. Fjeji priester, die zijn eed van gehoorzaam heid. dien hij, op den dag zijner wij ding aan den Bisschop gezworen heeft, miskent is geen voorbeeldige priester. Is het zieleniever weigeren de lei ding te nemen van die inrichtingen van katholieke actie, door de Bisschoppen met aanmoediging van den Paus in 't leven geroepen, zooals de kajotters Is het voorbeeldige priester zijn in slechte veroordeelde weekbladen óf dagbladen artikels schrijven, wel we tende dat het algemeen kerkelijk wet boek in Canon 1386 bepaalt: Het is verboden aan wereldlijke geestHij- ken zonder oorlof van hunnen Bis- schop, en ook religieuzen zonder oor- lof van hunnen Provinciaal en van den plaatselijken Bisschop in dagbla- den, kranten, en tijdschriften te schrijven of dezelve te beheeren Men kan gemakkelijk begrijpen, dat aan priesters, wier geweten zoo mis vormd is, dat ze zonder wroeging zoo volkomelijk hunne plichten met de voeten treden, de Bisschop in geweten geen zielenlast kan toevertrouwen. Die zich bij zulke priesters aanslui ten nemen rechtstreeks stelling tegen ■de katholieke kerk van welke die on- gelukkigen zich in werkelijkhefrl los rukken. Ongelukkiglijk hebben er in alle tij den zulke priesters geweest die zich aan de leiding der kerkelijke hierar chic hebben onttrokken en die door hun dweeperij eene menigte hebben medegesleept in een schisma. Vurige jonge lieden laten zich zoo gemakkelijk medeslepen, maar hetjis de plicht der ouders hun gezag te ge bruiken om hunne zonen .en docht,«4:s aan dien verderfelijken stroom te ont trekken. Ouders, waakt op uwe kinders en laat niet na het gezag, dat ge nog hebt, degelijk te gebruiken vooraleer het te laat is. merd met het vraagstuk, heeft met vaste hand de propaganda althans in den eersten zin aangevat en op korten tijd eerst de wel willende belangstelling en dan de onbegrens de bewondering weten af tedwingen van wie in binnen- en buitenland met het vraagstuk begaan is. Het bewijs is daarhet steeds groeiend succes van onze tentoonstellingen en hunne gedurige uitbreidingen. Wie nader met het vraagstuk wil kennis maken moet dan maar tusschen 20 en 28 Juli even een kijk nemen in de tentoonstelling in de Patronagezaai van Lichtervelde inge richt. Zooals wij reeds mededeelden zal ter gele genheid der Ste Margrietefeesten van Lich tervelde, op initiatief van de plaatselijke afdeeling der K.A.J, en met de medewerking van het arrondissementsverbond, eene ten toonstelling ingericht worden voor het voor komen der werkongevallen, door den Lands bond der Kristene Arbeidersjeugd. De Kristene Arbeidersjeugd is de organi satie van de Katholieke jonge werklieden en bedienden, die onder de kenspreuk DOOR EIGEN WERK STERK aan hunne alzijdige opleiding, bescherming en de behartiging van al hunne belangen. De K.A.J. tracht haar doel te verwezenlijken door hare vergaderin gen, studiekringen, studiedagen, onderzoe ken, recollecties, door de uitgave van een tijdschrift en door het nemen van alle andere initiatieven die de verwezenlijking van haar programma kunnen bevorderen. Zoo in zake opleiding tot voorzichtigheid aan den arbeid, tot voorkoming der werkongevallen heeft de K.A.J. eene rondreizende tentoonstelling in gericht die reeds op zes verschillende plaat sen het grootste succes heeft bekomen. Zoo onlangs nog. in de maand April, werd zij in de lokalen der oude Zuidstatie van Gent bezocht door meer dan 19.000 bezoekers op eene week tijd Thans werd Lichtervelde uitverkoren om tijdelijk de tentoonstelling te herbergen en zonder twijfel zal zij hier evenzeer als elders, de belangstelling weten op te wekken van eenieder. Waarom die tentoonstelling? Er gebeuren in ons land alle jaren zoowat 175.000 werkongevallen. Op de gevolgen, de nadeelen, de verliezen, de kommer en ellende door die ongevallen veroorzaakt moeten wij niet wijzen. Iedereen geeft zich goed reken schap van de draagwijdte van de gevolgen der werkongevallen, die een ware ramp zijn én voor den arbeider, én voor zijn gezin, én voor de nijverheid, én voor de gemeenschap. Werkongevallen nu. kunnen vermeden, kunnen voorkomen worden toch in groote mate. De groote meerderheid der werkonge vallen is te wijten aan de onvoorzichtigheid van den eenen, aan de nalatigheid van de anderen. Vandaar dan ook de dringende noodzakelijkheid om aan de belanghebben den te wijzen op het belang van het vraag stuk en de middelen aan de hand te doen om de werkongevallen zooniet geheel te vermij den. dan toch grootendeels te verminderen. In al de landen van de wereld bestaan or ganismen die als bijzonder doel hebben te strijden tegen de werkongevallen door eener- zijds bij middel van sprekende en pakkende platen, opschriften, artikels in de pers, voor drachten, enz. de enkelen voor te lichten en hun op te wekken tot meer voorzichtigheid en anderzijds door verbetering de perfec- tionneering der machineriên en van de werk inrichting te bevorderen, de gevaren aan het bedrijfsleven verbonden, te verminderen. De K.A.J. sinds lang en terecht bekom Dit staat dus vast 1. - In alle maatschappij en nop veel meer in die groote Maatschappij die men Staat noemt is er een gezag noo dig. Het gezag is er de- grondvest, de band en de leiding van. Daar zonder wanorde en ondergang. 2. - Het gezag is er voor zijn zeiven niet maar voor de maatschappij voor 't welzijn van de maatschappij. Het is de middel en de eenige middel om het algemeen welzijn van de maat schappij te verwezenlijken. 3. - De taak van het gezag, of van het bestuur, is vooruit en vooral de vege beoefening der rechten en der plichten zijner onderdanen te waar borgen ze desnoods te beschermen en te verdedigen en zelfs zooveel het mo gelijk is mee te helpen ojM'at alle on derdanen van het gemeen welzijn zouden genieten. Dat zijn de hoofdpunten van de Ka tholieke Leering in zake,,van gezag. Wij meenen in dit alles met De Ypersche Bode eens te zijri. Nu het gevolg Ziehier het schrijven der Ynersche Bode Wanneer wij, Vlaamsche Nationa- listen, het volksbestaan houden wil- len, al weze dit ten koste van de Staatsinrichting, dan plegen wij geen daad van wanorde, dan zijn wij geen afbrekers van alle gezag: maar wij staan met beide voeten op den stevigen weg van orde en zijn de sterkste beschutters van alle goed- begrepen gezag. Énkel zij die wanorde in stand houden willen, of die bestaande wanorde beschermen met hun gezag, zijn de vijanden van echte orde en deugdelijk gezag. De VI. Nationalisten van 't Ypersche beweren dusrecht te hebben van op stand het landsbestuur te mogen omverwerpen en 't Vlaamsche land ervan af te scheuren Meer nog. ze beweren als zij het doen, geen daad van wanorde te plegen, ten volle in orde te zijn en dan de sterkste be schutters van het gezag te zijn. Zelfs beweren zij dat alleenlijk deze die 'vil len dat Belgisch bestuur behouden, vij anden zijn van echte orde en deugde lijk gezag. Dat is stout gesproken Is het recht en juist? Neen Wij loochenen ten stelligste dat recht! Niets wettigt dien opstand, noch dat pogen ter verbrokkeling van Belgie. En waarom Als men iets voren houdt van zulk een ontzaggelijk belang als een op stand, een staatsaanslag, een onver mijdelijke twist onder de bevolking waarvan de ruste, de vrede en de toe komst van een land afhangen 't minste dat men moet kunnen bij brengen is een voldoende reden en het bewijs eener noodzakelijkheid in even redigheid van den aanslag. Welnu niets... zegge niets, geen en kel reden, geen enkel bewijs, geen woord zelf wordt aangegeven dat die bewering wettigt of vereenigt. Schrijver spreekt wel over natuur recht tot het gebruik en 't behoud van gaven en eigenschappen die God de menschen en de volkeren gegeven heeft, en over de deugdelijkheid der overeenkomst van de natuurwet met Gods wil. dat is waar en dat loochenen wij niet! Maar dat is hier de zake niet De eenige kwestie hier is dezeKan het volksbestaan van Vlaanderen zijne leefte en de uiting en ontwik-keling ervan te gare staan met een Belgisch Bestuur? Is er geen overeenkomUjk- heid mogelijk met het Volksbestaan en 's Landsbestuur? Hewel, daarover geen tegenbewijs, geen een, zelfs geen woord: alleenlijk eene bewering, eene zuivere bewe ring... en toen nog eene die valse', i is. Jamaar op een pure bewering, een puur zeggen, een pure inbeelding voortgaan om het recht te staven van een land in stukken te trekken, om oproer en Staatsaanslag te bewerken, dat is noch recht noch redelijk 1 Dat is een misdaad Waar ligt die onovereenkomliikheid van 't Volksbestaan met het Belgisch bestuur Heeft dat bestuur den oorlog ver klaard tegen het Vlaamsche land, ge lijk weleer Duitschland tegen Belgie? Heeft dat bestuur Vlaanderens le ven en levensmiddelen stil gelegd en ontnomen Is er beslag geleid op zijne vrucht bare landerijen en zijne rijke weiden Heeft Vlaanderen zijn haven niet meer, noch zijn zee, noch zijne stroo men? Zijn de treins tegen gehouden aan de grens van 't Vlaamsche land of zijn de waterloopen gedemjA' Is de nijverheid plat geleid en de handel be let? Liggen de fabrieken stil en zijn de koolmijnen gestopt? Is hét geld gestolen en werken de Banken niet meer Waar is dus dat Volksbestaan be dreigt en waarin? 't Is toch te onnoozel het te peizen en te belachelijk het te beweren. Als er een land is waar er gewrocht en getjouwd is, waar landbouw, han del en nijverheid bloeien, waar fabrie ken en banken werken, waar er nijd en vlijt is, 't is wel in 't Vlaamsche land, 't is wel bij onze noeste vlaam sche bevolking? Waar en door welk bestuur is het belemmerd? Dat is dus zuiver inbeel ding, pure bewering als men dan, niet tegenstaande dat de Nationalisten looze roepen: Weg met het Belgisch Bestuur, Belgiekske kaj)otWeg met den Koïiing.». giewel dat is wantaak Dat is een euveldaad, dat is door niets gerechtigd noch gewettigd. Die lei ders zijn vijand van gezag en van recht Maar zult ge zeggenHier geen sprake van stoffelijk volksbestaan: wij weten maar al te wel hoe Vlaande ren werkt en leeft, maar 't is kwestie van zijn zedelijk bestaan, t.t.z. van zijn taal, van zijn rasgevoelen, van zijn zeden, van zijne kuituur. Hewel op dat gebied ook vraag ik Welke onmogelijkheid voor het volks bestaan? Wat wordt er door 't Belgisch be stuur gedaan tot ondergang van 't volksleven als Vlaamsch 1. - Is er tegenkanting in godsdienst zaken en Kristen Vlaamsche leven? Is ons Godsdienstgevoelen vervolgd en versmacht? Zijn onze Kristen ze den bestreden gelijk in Rusland of Mexico of zelfs gelijk in Frankriik? Hier in Belgie gelijk in alle landen, hebben wij mannen van verschillige jjolitieke of godsdienstige gezindhe den die strijden voor 't bewind maar als Landsbestuur hebben wij zooveel te klagen of zijn wij zooveel tegen gegaan 2. - Is er tegenkanting tegen de Vlaamsche Kuituur? Zijn onze kunstenaars of kunstge wrochten' in- schilder-,, ijzer- of hout werk,, in: muziek, in tooneel of letter kunde als Vlaamsch bestreden, ge weerd en gedoemd door het Lands bestuur? Integendeel hoe viert dat al hoog tij 3. - Is er tegenkanting in taalge bruik of rasgevoelen Is 't gebruik van 't Vlaamsch ver boden...? als in Fransch-Vlaandbi en Mag het niet onderwezen zijn in de scholen en gebruikt in dfe kerk?" of vereenigingen Is ons rasgevoelen door dat Belgisch bestuur onderdrukt? Is iemand belet van Vlaming te zijn naar hert en ziel en uiting te geven aan zijne- Vlaam sche gevoelens? S Waar en wanneer is dus ons volks bestaan bedreigd? 'k En zegge niet dat wij al hebben wat wij begeeren en waartoe wij recht hebben dat punt zal wel eens besproken worden). Maar dat is nu de zake niet j De zaak is dezeKan 't Volksbe staan en 't Belgisch Bestuur niet te gare bestaan en dus is er reden en noodzakelijkheid om 't Landsbestuur omver te werpen Nu vooral dat er reeds zooveel bekomen is en alles staat om te rechte te komen Neen! Het is niet gewettigd en De Ypersche Bode» in zijn schrijven heeft geen een bewijs tot verrechtiginv er- van aangegeven. f 't Is eene bewering zonder grond en ingezien de lichtzinnigheid van vele lezers, dat is een slecht werk. Veefokkers van Colorado Ame.rL ka -meenen bestatigd te hebben, dat koeiën geern muziek hooren en in hunne stallen hebben zij fonografs re- jdaatst. Zij beweren dat de koeiën, door het hooren van muziek, meer melk geven In New-York is het gerij zoo ge weldig, dat op zekere uren het nor maal voorbijrijdenJnde straten onmo gelijk wordt. Een plan is aan den-ge meenteraad aangeboden, om on dér de bijzonderste stratendwee boven-elkan- der-liggende tunnels te maken. Zoo zouden mogelijk.worden het dagelijks voorbijrijden van 17. millioen ribuigen. Die tunnels moetejvkosten,3.Q0O.tniI- lioen frank. Te Antwerpen in 't museum van Kunstschilderijen- werd: ontstolen een klein tafereel op hout van Teniers, voorstellende eenilbndmarn.dje'luistert naar het muziek van een vedelspeler. Zal men het ook terugvinden, zoo als de vermaarde cjocondëvan Leonard-di-Vinci, die eenige jaren vóór den oorlog ontstolen werd in het Louvres-Museum: te* Parijs en die maar eenige maanden onvindbaar Fondsenbank Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen. I» rÉtil T' f3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1