icols van Comtella ouer nam. ui. itaiionaiismiis Bond der Kroostrijke Gezinnen CDeet ge cuat 51e Jaar. - Nummer 30. 30 Centiemen. Zaterdag 27 Juli 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Tper Santiago is nog steeds de oorlogs kreet der Spanjaarden en dit dagteekent van den slag van Clavi-jo, door de Span jaarden ten jare 844 gewonnen op de Musuimannen. Gedurende het gevecht, beweert de legende, verscheen hun St Jacob, gezeten op een wit peerd en dra gende een wit schild met een rood Kruis. I. - Betreffende de algemeene politiek van de Regeering. II. - Betreffende Gezinsvergoedingen. III. - Betreffende de Belastingen. Lie/enscomiieit. - Moorslede Programma Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank: Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper - Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsche Rekening 4.50 Spaarkas Zicht5 °/0 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4% netto 6 maanden I jaar id. id. OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 °/0 Rente betaalbaar met zesmaandelijksche BEURS - BANK - WISSEL 4.50 °/o netto 5 netto NETTO. Koepons. t)jicrsc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5Ï YPF.R Postcheckrekening 40.201 0- CASIER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zi n van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en WOENSDAG avond. nieuws ten laatste tegen den ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn buit, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1® en 3® Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Voor openbare schelmstukken werden eertijds (geheel dikwijls door de geestelij ke overheden), als openbare boetstraffen, opgelegd bedevaarten naar Jerusalem, Rome of St Jacobs in Spanje. Verders het opheffen eener belofte van bedevaart lot eene dezer drie plaatsen was altijd en nu nog voorbehouden aan den Paus. Den 25 Juli was het de feestdag van St - Jacobs - den - Meerderen. Onder de apostels waren er twee Jaco- bussen Een eerste was broeder van St Jan en een der drie getuigen van de opstanding der dochter van Jaïr, van de gedaanteverandering des Heeren en van dezes doodstrijd Men noemt hem Jaco- bus-den-Meerderen. Een tweede, broeder van apostel Thaddeus, was naar familie lid des Heeren, werd de eerste bisschop van Jerusalem, leefde tot den ouderdom van 120 jaar en wordt genoemd Jaco- bus-de-Mindere. Jacobus-de-Meerdere, na de nederda- ling des H. Geestes, reisde naar Spanje en deed er de eerste bekeeringen, zoo dat men hem aanziet als den Apostel van dat land. In eene terugreize naar Jerusalem, werd hij er gevangen genomen door Ko ning Herodes, ter dood veroordeeld en onthoofd. Zijne discipelen brachten zijn lichaam over naar Spanje. Op volgende manier spreekt er van de Gulden Legende Na den dood van Jaco bus, zijne discipelen, uit vrees voor de Joden, plaatsten zijn lichaam op een schip en scheepten er mede in, zich over latende aan de Goddelijke Wijsheid. De Engelen stuwden het vaartuig dweersch door de Middelandsche Zee en men land de aan in Galicïë d. i. in het Noord- Westen van Spanje. Het lijk werd daar begraven maar 't graf geraakte in vergetelheid en bleef lange jaren onbe kend. In 835, vernam Bisschop Theodomir van de stad Iria Flavia, dat men 's nachts vlammen of eene ster ontwaardde in het bosch van een niet bewoonden heuvel. Hij deed het bosch gedeeltelijk uitroeien, keerde grond om en vond er een marmer graf en in het graf een lichaam, dat kon vereenzelvigd worden, als dit van den Apostel Jacobus. De plaats van 't graf kreeg de naam van Campus land, stella der ster of samengetrokken Compostella en langzamerhand ont stond eene stad, rond kerk en klooster, die er opgetrokken werden. De Reliquiën van St Jacobus werden, den 25 Juli 1884, opnieuw echt verklaard door een decreet van de Congregatie der Riten. De bedevaart, nu vervallen, was in de middeleeuwen door zoo vele christenen gedaan, komende van alle landen, dat het noodig geoordeeld werd een militaire orde te stichten, om in Compostella de orde te handhaven. Het waren de ridders van Santiago of St Jacobus. He dendaags is het nog slechts een eerge- vend-orde. De grootmeester er van is de Koning van Spanje. De ridders, moeten afstammen van minstens 8 edele familiën en zijn gekleed in wit laken, d. i. broek en vest zij dragen een sabel op de linkerkant van den borst is gebrodeerd een rood kruis, de vorm weergevend van eenen dolk zij dragen hooge zwarte laarzen met gouden sporen, hebben witte handschoenen, gouden epauletten en een zilveren stormhoed met groote witte wuivende vederen op den stormhoed prijken ook een gouden kruis en twee gouden pelgrims-schelpen. In de kerkelij ke feestvergaderingen leggen zij sabel en stormhoed af, dragen een wijden witten mantel, met het roode Santiagos-Kruis op den linkerkant, en een wit hoofddeksel het hoofddeksel is zeskantig, met zes roode biezen en voorzien van een rooden kwast. En als er hedendaags één vreemdeling bedevaart naar Santiago van Compostel la, daar waar eertijds bij duizenden heen vaarden, dat is groot nieuws voor geheel de streek Een vreemdeling is aangeko men Belgie is een tweerassig landliet Vlaamsche ras en het aalsche Sedert 450 jaren leven de twee ras sen nevens malkander onder één hoofd en één bestuur als één volk! Opvol- gentlijk hebben zij onder de heerschap pij gestaan van Burgondië, Oostenrijk, Frankrijk en Holland. In 't jaar 1830 zijn zij bedegen tot een eigen onafhan kelijk Staat onder den naam van Ko ninkrijk van Belgie. Sedertdien-tt.z. sedert 100 jaren leven die twee rassen onderworpen aan de heerschappij der Hohenzollerns die onder de namen van Leopold I, Leopold II en Albert. I lel - genland besturen volgens een aan- veerdde constitutie. Nooit is er strijd of tweespalt ont staan onder Vlamingen en Walen uit hoofde van het rasgevoelenzij wroch ten en leefden nevens malkander en onder het bestuur van hunne u ijze koningen zijn zij machtig vooruitge gaan zoowel in bevolking als in wel stand, nijverheid en weelde, zoodanig dat ons land aan den top ging voor handel en benijd werd door de omlig gende landen om reden van zijnen bloei en zijne grootheid! Dat is de geschiedenis Als er dus een land is waar het ge zag eerlijk aanveerd en wettig geves tigd is, 't is Belgenland. Onder geen opzicht kan het betwist of bes+rcden zijn. Het is een gezag dat het merk- teeken draagt der goddelijkheid en is als dusdanig te aanveerden en te eer biedigen tenzij dat er ware en gewich tige redens zouden voorkomen om ge hoorzaamheid te weigeren. Maar zie, eene partij is opgekomen, zij noemt haar zei ven «Kath. VI, N,a- tionalismus». De nijd is haar wezen en de haat is haar drijfveer. Met een woest geweld valt zij aan al wat haar niet tegen lacht: de Kristen Werklie den al zoo wel als de Katholieke Bur gerspartij. Al wat Katholieke Vla ming is, zij mogen heeten Van Cauwe- laert, Vandevyvere, Rutten of Vandie- voet, alzoowel als de verstokte Frans kiljons al wat Katholiek Bestuur is, dat weze Jaspar of Poullet. Zelfs zij kan haar nijdigheid niet verbergen tegen hare hoogste Overheid, zij weze Kardinaal of Bisschop. Dat al veracht zij, dat al haat zij. Belgenland zelf het vaderland waarin zij groot gegroeid zijn waar door zij in voorspoed en vrijheid ver heven zijn, waarvan zij geleefd heb ben is nog het meest gehaate mik punt van haar aanvalBelgie moet in stukken, Belgiekske kapotWeg de koning, weg het Belgisch bestuur Maar, zult ge zeggenals de Kath. VI. Nationalisten er zoo duivels ge weldig op los gaan en met zulle een hatelijk misprijzen, zij moeten hooge en wettige redens hebben: 't zijn toch Katholieke menschen en een Katholiek zal toch geen door God gevestigd ge zag willen omverwerpen zonder be proefde redens. Daarenboven zij moe ten sterk en moedig zijn en zeker van hun slag. Het zijn toch geen kinderen! O]) de twee zijt ge mis: Zie hier wat ze bijbrengen? 't Volks bestaan, het verschil van ras, en de verdrukking. Vooreerst wat het Volksbestaan aangaat, dat hebben wij reeds behan deld zocfwel onder stoffelijk als onder zedelijk opzicht. Hun zeggen is an ders niets dan een pure beweren zon der eenige grond en door ons week!rig bestuur zelf te niet gedaan. Nooit kunt ge beter bewijzen dat ge leeft dan met u te toonen, levende en in bloeiende gezondheid. Dat doet het Vlaamsche volk .Wat het verschil van ras betreft! Dat is een leugen waarvan de valsch- heid door eeuwen bewezen is. Hebben Walen en Vlamingen ooit in strijd geweest om reden van rasge voelen En nu ook. hoevele Vlamingen le en in het Luiksche en in de Borinage te midden de Walen.. Waar hoort men van ruzie en twist om die reden Zijn het de Walen die tegen ons recht zijn Of zijn het de Franskiljons zoowet in 't aalsche land 't Vlaamsche of in Verdrukking. Daar was een tijd dat ons volk hit ter veracht was. misprezen, aclite' uit gesteld en in den hoek geduwd. Dat was ten tijde dat de Vlamiifg geen recht wedervaarde noch in Be stuur. noch in Leger, noch voor 't Ge recht, noch in 't Onderwijs. Dan mocht men spreken van g-ei- drukking en waarlijk met een bloe dend en veröntwèerdigd herte het ver wijten... Maar niemand zal zeggen dat het nu nog is gelijk over 50-O0 jaar! Dan was het volk zelf gedwee en zonder rasgevoelen. Maar nu dat het begint op te staan, dat liet begint zijn weerdigheid te gevoelen, dat het wil op gelijke voet gesteld ziin «in rechte en in feitemet de Walen ('t geen waarin het overgelijk heeftj hoe is het reeds veranderd En nu dat wij staan om de gelijk heid verwezentlijkt te zien. is het wel 't oogenblik om Belgie in stukken te trekken, de Burgers tegen malkander o]) te stoken, twist en tweedracht be zaaien en België t. t. z. zoowel het Vlaamsche gedeelte als het M'aalsche op den boord van den afgrond te bren gen, en het te werpen in een toekomst die den ondergang kan zijn van onze streken en den ondergang van onze godsdienstige vrijheid? Dat ware een afschuwelijkheid Daarbij wat zijn die mannen die dat voren houden Al wat bejaard en bedaard is, ziet bevreesd Al wat Katholiek is houdt hem terug. Al wat Bestuur of levens ervaring heeft keurt het afEn wat blijft er? Onder de leiders geen 9 man nen die ééns zijn en onder de menigte geen én op honderd die het beoogt en 'WïL" ~:v~w I* Houd een volksstemming op deze vraag: Mie. wil er Belgie in stuk ken? en gij zult zien: 150.000 op 2.400.000! En welk is hun getalsterkte' Als de zaken zoo erg staan, zoo schrikkelijk, zoo dwingelandsch hoe komt het dat op zoo een groot getal kiezers zoo hitter weinig voor de Kath. VI. Nationalisten gestemd hebben En nog moeten wij erbij voegen om der waarheids wille: Van die 150.000 stem men tegen 2.250.000, hoevele stemden voor Belgie weg? en hoeveel enkellijk voor Vlaamsch en Katholieken En 't is met dat leger dat zij Belgie aanvallen Daar is dus in de streving van die partij iets dat dobbel bedroevend is 1. De haat brengt haar tot strijd en vijandschap met dezen die zouden moeten hare broeders zijn en 2. Door hare verblindheid ver'iest zij uit ooge het verheven ideaal dat haar roem moest zijn t.t.z. de opwek king in ons Vlaamsche Volk van het rasgevoelen, dat moet onze sterkte en ons Kristene grootheid maken. God heter het De Bond der Kroostr. Gez. in België, op 30 Juni 1929 vergaderd in Congres te Hasselt, heeft de volgende wenschen uitgedrukt, welke werden overgemaakt aan M. Jaspar, Eersten Minister, Minis ter van Koloniën, en aan M. Heyman, Minister van Nijverheid, Arbeid en So ciale Voorzorg. Dat de Regeering het vraagstuk van de geboortebeperking en van de groote ge zinnen uitdrukkelijk in haar programma opneme en dat zij een geregeld plan van hervormingen met de passende geldmid delen zou voorzien om aan de groote ge zinnen den doelmatigen steun te verzeke ren dien de gerechtigheid billijkt en de toekomst van het Land vordert. 1) Dat de veralgemeening van de ge zinsvergoedingen zonder verwijl tot stand gebracht worde door middel van een wet 2) Dat die veralgemeening gelde niet alleen voor al de loon- of weddetrekkende gezinshoofden, doch ook voor de niet loontrekkende en weinig vermogende ge zinshoofden 3) Dat de openbare besturen bijdragen tot het bestrijden van de kosten wegens dealdus algemeen ingevoerde gezinsver goedingen, zooals zij bijdragen in de kos ten van de sociale verzekeringen 4) Dat, als onmiddellijk toe te passen maatregelen, de Staat voor ieder kind, den rang naar de volgorde der geboorte en de met dien rang overeenstemmende vergoeding handhave dat hij de gezins vergoedingen verleene aan zijne gepen- sionneerde bedienden, aan de weduwen van zijne bedienden en aan zijne gehuw de vrouwelijke bedienden. De Bond der Kroostrijke Gezinnen wenscht dat de veralgemeening van de gezinsvergoedingen, in 1930 tot stand gebracht, de verdiende belooning en aan moediging verzekere aan de gezinnen die, meer dan al de andere het hunne bijgebracht hebben tot het bestaan en de grootheid van het Vaderland. 1) Wat aangaat de rechtstreeksche be lastingen (bedrijfsbelasting en supertaxe, grondbelasting en belasting op het mo bilair), dienen voor het kroostrijk gezin zoodanige ontlastingen te worden voor zien dat het zich ongehinderd normaal kan uitbreiden in stoffelijk, zedelijk en verstandelijk opzicht. 2) Dat, voor de gezinnen met vier en meer kinderen, de successierechten in de rechte linie worden afgeschaft en dat zij, in de zijdlinie, merkelijk lager gesteld worden dan die, welke door de ongehuw- den of de gezinnen met een beperkt aan tal kinderen worden betaald. ZATERDAG 10 AUGUSTUS: Te .6 1L u... plechtig lof met sermoen door P. Dumoulin, S. J. waarna optocht met Har monie De Vereenigde Vrienden» en plech tige opening der missietentoonstelling. ZONDAG 11 AUGUSTUS: Te 10 uur op de markt pontificale mis door Z. Ent Kaïfil. Van Roey. Te 3 uurLievensstoet, gevolgd door de Inhuldiging van het ruitermonument, kunst stuk van beeldhouwer Josuë DuponLie- venscautate, gedicht door P. Fleerackers en getoonzet door Meester A. De Boeckfeest rede door P. De Clippele S. J. en Heer J. Vandenberghe, voorzitter der missiewerken van Rousselare. 's Avonds verlichting der markt. MAANDAG 12 AUGUSTUS: Dag der Unio Cleri. Te 10 uur pontificale mis door Mgr Moris, bisschop van Roseau. Te 11 uur: bezoek aan de missietentoon stelling. Te 12/ uur: noenmaal. Te 2 uurvergadering in den St Jan Berchntanskring onder voorzitterschap van E. H. Kan. Vandermeersch. Sprekers E. H. De Boeck, E. P. Monnens S. J., E. H. Lowie en E. H. Carbonnez. DINSDAG 13 AUGUSTUS: Internationale Studentendag. Te 10 uur Pontificale mis met sermoen door P. Monnens S. J. Te 21/2 uur: openlucht vergadering waar als sprekers zullen optreden de afgevaardig den der verschillige landen, o. m. de Indische Jezuiet N. Kurjurfeestrede door Dr Brom der Kath. Hoogeschool van Nijmegen. WOENSDAG 14 AUGUSTUS Dag der H. Kindsheid. Te 9 uur: plechtige mis voor de kinderen met sermoen door P. Hoornaert. Te 10 uur bezoeken de knechtjes de .i ssie- tentoonstelling en houden de meisje.-: hun missieteestvoordracht met lichtbeelden over de H. Kindsheid door E. H. Verhelst, kioos- terhestuurder te Moorslede: voordracht met lichtbeelden over P. Lievens door E. H De- witte, onderpastoor te Passchendaeleop voering der t Blinde van Kiou-Kian door de meisjes van Moorslede. Te 2 uurbezoeken de meisjes de missie tentoonstelling en houden de knechtjes hun missiefeestVoordracht met lichtbeelden over de H. Kindsheid door Heer Vanhoutte- ghem. onderwijzer te Moorsledevoordracht met lichtbeelden over P. Lievens door E. H. Dewitteopvoering van De Kabouters door de jongens van Moorslede. DONDERDAG 15 AUGUSTUS: H. Harte Dag. Te 10 uur: plechtige mis. Te 3 uur: optocht der bonden en maat schappijen. Te 4 uur: onthulling van het H. Harte-I beeld, toewijding der gemeente en zegen met het Allerheiligste. Te 5 uurstoet de verspreiding voorstel lend van Christus rijk over de wereld, voor namelijz in Indie door P. Lievens. Te 6 uurcantate en 's avond verlichting der markt. VRIJDAG 16 AUGUSTUS: Dag der Naaikringen en Missieijveraarsters. Te 2 uur: vergadering in den St Jan Berchmanskring onder voorzitterschap van Z. E. H. Couckeverslag door Jufï. Ver- eeckesprekersZ. K. H. Kan. Callewaert en E. H. Carbonnez. ZATERDAG 17 AUGUSTUS: Dag der Chr. Onderwijzers en Onderwij zeressen. Te 10 uur: plechtige mis met sermoen door E. P. De Clippele. Te 11 uur: bezoek aan de missietentoon- stelling. Te 12 54 nur noenmaal. Te 2 algemeene vergadering der C.O.V. van West-Vlaanderen in de St Jan Berchmanskring. Te 4 uur: bezoek aan de missiekermis. ZONDAG 18 AUGUSTUS: Dag der Vrouwelijke Kruistochters B. Te 2 J4 uurplechtig lof door Z. E. H. Kan. Legrand, bestuurder van het Groot Se minarie van Brugge, sermoen door E. H. Van Cappel, dekanale bestuurder, vergadering in den St Jan Berchmanskring, waarna bloem en zanghulde aan het monument. N. B. 1. - Voor de Levensdagen zullen bijzondere maatregelen worden genomen voor het vervoer met trein, en zullen er autobussen zijn in alle richtingen. 2. - Door Z. Door. Hoogw. Mgr. Waffe laert werd dispensatie verleend in het vleeschderven op Woensdag 14 en Vrijdag 16 Augustus, op het grondgebied der ge meente Moorslede. 3. - Tijdens heel de week is er eene Indi sche missietentoonstelling in de meisjes school (Statiestraat) en eene missiekermis in de Gemeenteschool (Rousselarestraat). Hondsdagen of Canicule, zijn de warmste dagen des jaars, als alles re gelmatig zich voordoet, te weten einde Juli en begin Augustus. De warmte is dikwijls oorzaak van ongelukken, schielijke dood enz. en daarom is lat woord hondsdagen in den mond van het volk evenveelzeggend of on- geluks-dagen. Van waar die naam nu. Verbeeld u eene ronde kamer; in het midden eene ronde tafel en op 't center van de tafel een brandende keers. Deze verbeeldt de zon en gij, die de wereld verbeeldt, zoudt den ommegang van den tafel moeten doen in één jaar. Op de muren van de kamer zijn geteekend de sterren, die altijd blijven op de zelf de plaats. Op de hoogte van de tafel, is op den muur geschilderd eene bree- de riem, verdeeld in 12 gelijke deelen. In ieder deel is voorgesteld eene ster renstelsel d. i. een groep sterren, die altijd samenblijven en de zelfde figuur vertoonen. De namen van die sterren stelsels zijn: Steenbok, 22-XIT-1928. M'aterman, 21-1-29; Visschen, 19-11Ram, 20-111Stier. 20-IV; Tweelingen, 21-V Kreeft, 21 -VI Leeuw of Hond, 23-VIIMaagd, 23-VIIIBalans, 23-IXScorpi- oen, 23-XSchutter, 22-XI. De Riem noemt men Dierenriem of Zo- diaque, en als ge nu, den ommegang doet rond den tafel, einde December ontwaardet ge de keers, die de zon verbeeldt, recht over het sterrenstelsel Steenbok en dit duurde tot einde Ja nuari; van 21 Januari tot 19 Februari ontwaardet ge ze vóór den M'ater man... van 23 Juli tot 23 Augustus zult ge ze zien vóór den Leeuw of Hond en ge zijt dan in de Hondsdagen. Om de sterren te kunnen zien in vol len dag moet ge heenzien door eene lange smalle buis, langs binnen zwart geschilderd en waarin geen stralen der zon invallen. Ge kunt dit ook gemak kelijk bestatigen, als men ziet, op waarts, in eene hooge fabriekeschouw of van uit eene diepe koolput-kave. Dezer dagen spreekt men veel over warmte en weieens over het getal gra den in de schaduw en «in de zon». Dit laatste is moeilijk om nemen en voor meening een onmogelijkheid, want ge moet veel rekening houden met weer kaatsing, die de warmte, rechtstreeks uit de zon door een voorwerp ontvan gen komt vergrooten. Alzoo kan rien dorpels van vensters aantreffen, waar op ge uw hand niet kunt houden. Om de warmte te nemen van in de zon moet men een warmtemeter hebben, niet vastgemaakt op een houten of metalen plankskendus een eenvoudi ge glazen buis en deze moet men te slingeren hangen en een opene plaats en best in 't vlakke veld. De warmste streek van de wereld is Ethiopië, bezuiden Egypte. Daar kan de thermometer in de schaduw klim men tot boven 50. De dierenwarmte van ons lichaam is 37. Als men zich bevindt in streken waar de lucht warmer is dan 37, opdat het lichaam steeds zoude zakken tot op 37, moet het geweldig zweeten. In die streken, betrekkelijk dikke maar wijde kleederen zijn de beste, om u te beschutten tegen het opnemen van de hooge buitenwarmte. Gedenk de Arabieren, die kleederen dragen in wolle stoffen en het hoofd beschutten met wijde kapvormige schawls. Onze juffertjes, met hunne dunne kleederen, zouden daar geen acht da gen leven Bij warme tijdstippen geraakt men soms 's nachts moeilijk in slaap en is men onder dag slaperachtig. Als Na poleon oorlogde en dat hij over uachte zijne bevelen voor 's anderdaags dik- teerde, 't gebeurde dat hij schielijk zweeg en hij zat aan 't slapen. Zijne ondsenbank Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1