H War René SCHMID T-A CHE r J. Feirspü-'iaiioMbsngiie SCHRIJFMACHIENEN 'uindag 1929 s s Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage BRUGGE. 9. HH> UltSTMIT. 9 Hoogspannings-, Licht- en Dmjfkraehtinmehtingen. Dixmudestpaat, 14, YPER. UITTREKSEL M. GEORGES DEVOLDERE Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen HET YPERSCHE VOLK Afdeeling YPER ALGEMEENE 6le(?tpifi(jotie Ondepnemingen R. Brutsaert-Develter Gemeentefeesten processie ftre van O. L. Vrouw van Tuine groot concert j GROOT acrobatisch feest EN. groot turnfeest CAISSE COMMERCIALE -■ DE «OULERS - - 7/M Uit Watou. Waar blijft Meesters verslag? I Waarom verschijnt er niets over de fitting van 12 juli laatst Mag het niet Kamer met een Rechter ZIÜÜEBEKE G. DERYCKE, 18, Poperinghestraat, 18, YPER. - Tel. 250. MARKTPRIJZEN burgerstand van geutijzer en porceleinen émail zijn de goedkoopste Het Merk D. R. U. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel.! Telefoon 785 Telefoon 785 STAD YPER. Zer ZATERDAG 3 OOGST Klokkengeluid. v u.Concert op de Groote Markt de Harmonie Ypriana ZONDAG 4 OOGST Ine j je Groote Markt door de Koninklijke Uckmaatchappij «De Leiegalm» Mee- imgaardstraat Cinematografische Voorstelling open lucht. MAANDAG 5 OOGST ju Hondenloop, Boomgaardstraat. Sfttdkh: lloor de Berger Club van Yper. TL Kosteloos Tooneelfeest in de zaal lincordia door De Vlaamsche Ster van irtisT >i u.Yandenpeereboomplaats Sg jV. Jen beroemden Gabelloni Primo. DINSDAG 6 OOGST riaifl, ROUWDIENST in St Jacobs- Xjrk voor de gesneuvelde Ypersche Sol ui-L'' van wegens de V.O.S. i% 15 u.Prijsdeeling voor de leerlingen der ■jdviiigensschool in de feestzaal «Oud OvJF»- Concert op de R. Colaertplaats, armonie «Ypriana», ter ("ere clie Colonie 7v.; HÏÏÏu •Ir Engelse ren dingt Vpe: WOENSDAG 7 OOGST |930 U.Gewestelijke Geitenprijskamp l de Veemarkt. 15 u Prijsdeeling voor de leerlingen der ladsmcisjesschool der Rijselstraat, in de [testzaal «Oud Yper DONDERDAG 8 OOGST 15 u.Prijsdeeling voor de leerlingen der ïijverbeidsschool, O. L. Vrouwstraat. 16 u.: VOLKSSPELEN: Zaalhof en «markt. 30.30 u.Concert op de Groote Markt (oor de Socialistische Harmonievan fper. ZONDAG 11 OOGST 10 u. en 14 u.Groote schieting aan de 'ers, Dickebuschsteenweg, gegeven door Ie Maatschappij «Willem Teil». 15 u.Op de Vandenpeereboomplaats fiai [cgeven door den Meisjesturnkring Edel i'eiss» van Gent. n U) U.Prijskamp in het Bollen, DixniU- ksteenweg, door de maatschappij De Dappere Bolders ■gyp a 21 u. Volksbal in de Halle (Groenselm.) DONDERDAG IS OOGST (O. L. V. Hemelvaart) i 11,30 u.Concert op de Groote Markt lor «De Vlaamsche Harmonie» van Yper. k 13 li.Groote Velokoers, 9° jaar, Groote hijs van Yper. pd\30 u.Op het M innepleit! PRACHTIG VUURWERK pjfschoten door Dcriemaecker van Ardoye. ZONDAG 18 OOGST 114 u.: Prijskamp voor 't Lijnvisschen in jlen Majoorgracht, gegeven door de Maat- idiappij «De Rustige Visschers van Yper. 115 i.: ini:uldiging der Zwemplaats en ieer| ZWEMFEEST [hél (Zie feeestwijzer). [H 17 i'.Prijskamp in 't Traci terschieten j val poor De Dappere Trachter schutters bij help. Faes, Gro.'te Markt. p 18 u.Groote Markt TURNFEEST door ^pe Sint Michiels Turners van Yper, ZONDAG 25 OOGST n11 ii.: Concert op de Groote Markt door Ie «Socialistische Harmonie» van Yper. p 17 u.Concert op de Groote Markt door 0p.pe «Volksharmonie» van Meenen. jgjikioedgeke ird (looi den Gemeenteraad in tting va 17 Jur.i 1929. Bij Bevel iSecrelaris, De Burgem. en Schepenen, Versailles. H. Sobry. 13, Hondstraat, 13 DIENST SPAARKAS gevende 4 per henderd netlo intrest. Al de gestor'e sommen kunnen ten alle tijde afgehaald worden nilmAiiiiiHiinmiiiA (Gewoonlijkgeelt Meester van Watou Sen breedvoerig verslag over de verga dering van den Gemeenteraad van Watou. fweten zijn welke drie dwaasheden ttaye uitkraamde, 't Kan wel zijn. Het is gekend de nationalisten van de ^•'atouschen gemeenteraad onthouden öehin alles, reden of geen, dat doet niets ter zake, 't wachtwoord is: Onthouden Gewoonlijk geeft Meester ook geen teden op van onthouding. 1. Bij de goedkeuring van de rekening der gemeente voor 't jaar 1928 oordeelde Meester envenwel het goed de reden zij ner onthouding op te geven omdat ons muziek (de V.O.S.sen) geen toelage krijgt evenals het ander muziek. Burgemeester. Die maatschappij zal toelage krijgen indien zij zich wil schik ken gelijk het ander muziek. Butaye. Zoo, 't is dus omdat wij de Brabanyonne niet willen spelen En de andere maatschappijen, zooal de Pom piers, de schuttersgilde, de duivegilde, lenz... die toelage krijgen,spelen die ook de Brabanyonne Meesters dwaze opmerking verwekte lachtlust Iedereen begrijpt dat er slechts spraak kan zijn van muziek spelen in een muziekmaatschappij. Pompiers, handboogschutters maken geen muziek, en juist daarom was Meesters antwoord ongepast en dwaas. 2. Bij 't stemmen van opcentiemen ont hielden de nationalisten zich als gewoon te Meester die nog te peinzen zat over zijn ongepast antwoord zooeven gegeven, vergat de reden zijner onthouding op te geven. Burgemeester. Mag ik vragen waar-1 om gij u nu onthoudt Butaye (verbluft). Wel, mannege, wel, omdat er te veel nuttelooze uitgaven gedaan worden. Burgemeester. Gij hebt de gemeen te-rekeningen hooren aflezen, welke uit gave is volgens u nutteloos Butaye. De staat geeft 120.000.000 fr. uit voor 't leger Hoe vindt gij het Meester Butaye wil geen opcentiemen voor de gemeente om dat het landbestuur het leger bekostigd. Wie heeft er nog ooit zulken onzin ge hoord 3. Meester. M. de Burgemeester, hoeveel heeft de gemeente betaald voor de gendarmen, tijdens de Bormshulde hier te Watou. Burgemeester. Niets, geen centiem, dat is ten laste van den staat. Meester. Dat kan niet zijn, de ge meente moet voorzeker betalen. Is Meester toch wezentlijk zoo dwaas dat hij niet weet welk recht een Burge meester heeft wanneer er spraak is van de orde in zijn gemeente te handhaven Indien hij het weet, is Meester zoo kleingeestige politiekerdat hij, wetens en willens, een leugen wil uitstrooien om zijn dorpsgenooten op te hitsen Antwoord Meester, hoe zijt gij zoo dwaas of zoo kleingeestig ALPHA. toor dat U lange leeraar zijt geweest Remi. in het College van Veurnewij weten dat L 16 jaar lang. on Sint Jan e Po- peringhe onderpastoor hebt geweest; en met al die opgedane ondervinding wordt gij ons toegestuurd. F.en stad verlaat L". .Mijnheer de Pastoor, om hier in ons nederig midden te 1. enen wonen. In het eerste zult L' we'ccht eene groote verandering vinden laat het mij toe U te zeggen, en niet zonder fierheid: Hier in ons stille Zilleheke. te midden van een nederig volk. zult U toch minstens ge lukkig zijn. an den huidigen dag. glorievollen dag, dag van vreugde en van blijd schap, kunt gij ons Zilleheke niet er- maar morgen, als U huiten 67 j., landbouwer, ongeh.. Yeurn°str. 14c. Heugheb: -: .1; :se, 79 j., z. b„ ongeh.. Gasthuis;!: 1-1. Lauwers André, 11 m., z. v. Petrus er. Techel Madeleine, Bruggestraat. Beloften. 74. \V Marcel, hoofd onderwijzer e Oezeure Mice. z. b„ b. v. Pop. 75. Dallcquiit Albert, timmerman en De Coninck Anna. naaister, b. v. Pop. 76. De vos André. landwerker van Proven en Dumon Godelieve. fabriekwerkster v. Pop. Achille, timmerman en Top v. Pop. 78. Descb.utter Joseph, landbouwer v. Crombeke en Wicke Rachel, z. b. v. Pop. maar 77. Verhaeghe (jjt Helene, z. h- kennen... uwe Pastorij zult komen, als ge zend, uwe «togen over de stille plaats zult laten varen, als U die genante vrede rond U overal zul merken... ja. dat is Herwaarde Pastoor ons ware Zilleheke. En nu ten slotte, in naant vat lemeenteraad, in naam van de sche bevolking, hier op den we; leidt naar Zilleheke. stuur ik pei- lorp- «iaii- t be- Heer Zondag laatst beleefde ons rustig gemeentje een heugelijke» dag, name lijk de inhuldiging van onzen nieuwen Herder Eerw. Heer Karei Sobry. Van in den vroegen morgen was iedereen in de weer om de huizen te bevlaggen en te versieren. Niets hadden de. in woners gespaard, noch tijd noch geld om den nieuwen Pastoor te ontvan gen. In den namiddag stelde een prach tige stoet zich op bestaande uit 34 groepen en ingedeeld in twee deeien. 1. - Hulde der gemeente: Vennel- dens waardig waren: een groep ver sierde velo'sde groep van St Isidorus, patroon der boerende mooi versierde auto's waarvan een het volgend ge dicht droeg «'k Ben hier ook met mijn spoedwagen Waarmee ik U mijn hulde breng En ik kom u tevens vragen Wees voor den maalder niet te streng Wilt ge soms eens koeken bakken 'k Zal voor U gelijk voor mij Scheppen uit de boeren zakken En zoo... leven we allebei. dap ook nog den wagen van St Sebas- tiaan der schuttersgilde; het schoone molentje van den Molenhoekde wa gen der Jagers enz., alles om ter schoonst, 2. - Hulde der kerk: voorstellend een reeks Heiligen in prachtige kos- tumen. Te 3 ure werd den Heer Pastoor op de grenzen der gemeente door den Weledele Heer Burgemeester en den Voorzitter van den Kerkraad verwel komt en werd hem door Jufvrouw Laura Bouciqué den herdersstaf over handigd. Door een dicht opeengepakte me nigte moest de stoet zich een weg ba nen. Aan de kerkdeur werden de sleutels der kerk hem geschonken door Juf vrouw Maria Deknudt. Daarna had in de kerk, prachtig versierd door de zorgen van den Heer Remi Lerouge van Ingoyghem, de aanstelling plaats door den Eerw. Heer Deken van Yper, bijgewoond door een zeer groote schaar inwoners. De dag werd gesloten met een Cine ma-vertooning in openlucht. REDEVOERING van den Wel Edele Heer Burgemeester Pierre de Vinck. Zeer Eerwaarde Heer Pastoor. Hier op de grenzen van het grond gebied Zilleheke, pp dezen schoenen zomerdag, valt mij de beurt IJ een hartelijken welkom te wenschen. Zilleheke, dit klein en stil dorpje, waarvan U in de leegte de kerktoren ziet, uit de oorlogspuinen reeds verre zen, waarvan U het helder klokkenge lui ver over de uitgestrekte groene ak kers en jonge bosschen hoort galmen. Op heden verkent men het stille Zil leheke niet dat onder de warme zon nestralen ligt te rusten, neen vandaag, is iedereen in beweging Mannen, vrouwen, kinderen, ja, allen zijti op gekomen, ieder van ons heeft op dezen blijden dag, U Eerwaarde Heer Pas toor. zijn hulde willen brengen. In U, heeft men zijn hoop gesteld, in U, zien wij den man door God ons gestuurd: den Nieuwen Herder diegene die ons zoowel in de vreugde als in den tegen spoed, immer zal bijstaan. Wij weten, Eerwaarde Heer Tas- den gan- f die Eer waarde Heer Pastoor, een hartelijk en oprev'it geineenden: Proficiat. Aanstaande week geven wij de op schriften. Eenige verkooper van (l( ABpr| Groote keus het goed geiende merk i LL van occasiemachienen. Duplicateurs - Alle benoodigheden Linten, papier, carbone,stencils, inkt, enz. Verwisselingen. - Alle herstelling van gelijk welke machienen. Yper, 20 Juli. Tarwe 173-177; koolzaad -'5-428; klaverzaad 1500-1900: rogge 163- •7; boekweit 246-250; haver 170-172: brou- resgerst 187-190; voedergerst 161-164: erw- ten 317-319; bloera 250-252maïs 175-177; Studie van den Notaris VANDERMEERSCH te Yper. DOOR STERFGEVAL. Watou. Den 21 Juli. Den 21 Juli was een heerlijke dag Van 's mor- gends vroeg wapperden de driekleurige vlaggen aan de huizen. Om 9 C kwamen verscheidene maat schappijen en de kinders der scholen sa men om stoetsgewijze ter Kerk te gaan en de H. Mis en Te Deum bij te wonen.' De stoet was langer dan andere jaren. Voren op stapte het muziek Ste Cecilia en speelde meesterlijk de Marche de Centenaire». Daarna stapten de oud sol daten onder het bevel van den Heer Ben jamin Mortaigne, gevolgd van den nieu wen Oud-Strijdersbond, met den verdien stelijken Voorzitter en oorlogsinvalied Heer Georges Igodt aan 't hoofd. De oudstrijdersbond van Abeele en Sint Jan hadden er aan gehouden afgevaardigden met Voorzitter of Ondervoorzitter te stu ren. Daarna kwamen de schoolkinderen- Burgemeester en Schepenen, gevolgd van de rijkswacht, sloten den stoet. Na de H. Mis steeg de lofzang tot God Te Deum laudamus Honderden her ten volgden geestdriftig onze priesters in hun vurig gebed van dank. Naden «Te Deum» speelde het mu ziek onder de wijze leiding van Sekreta- ris Van den Berghe een klein maar prach tig concert. Geerne bij. RENINGHELST. De CJyite. De Eer weerde Heer De Witte, pas toor der Clytte. heeft zijne welver diende rust genomen, na eene welver vulde en werkzame levensbaan. Niet tegenstaande zijnen reeds gevorderden ouderdom heeft hij niet geaarzeld na den oorlog, grootendeels door zijne eigen middels van de oude kapel der Clytte eene kerk van stijl te maken, waardig van eene groote gemeente. Als bekroning zijner groote werken heeft Hij weten het versiersel zijner kerk te voltooien door een buitenge woon wel gelukt décoratieweH-, uit gevoerd door den gekenden kerkschil- der, den Heer J. Breugelmans \an Yper. Vlaanderen telt dus nog een juweel tje te meer! van een vonnis tegensprekelijk uitge- gesproken door de Rechtbank van Eer sten Aanleg van het Arrondissement Yper, Provincie West-Vlaanderen, er zetelende den 5 Juli 1929. In zake het Openbaar Ministerie, ten laste van DEWICKERE Marie, weduwe van Claeys Théophile, geboren te Pope- ringhe op 11 December 1900, landbouw ster te Vlamertinghe Overtuigd van te Vlamertinghe op 8 Februari 1929 a) Vervalsching van melk door toevoeging van water b) Verkoop van vervalschte melk en den kooper te hebben bedrogen. De Rechtbank bij toepassing der arti kelen SCO 1 en 2, 498 2, 65, 85, 502 S 1 van het strafwetboek 194 straf vorderingswetboek 9 wet v. 31 Mei 1888, artikel 1 wet 27-12-1928 veroordeelt haar tot eene boete van a) 100 frank; b) 100 frank en de kosten begroot op 255 fr. 94 centiemen Beveelt de bekendmaking van het te genwoordig vonnis bij aanplakking in de gemeente Vlamertinghe en bij iniassching in de weekbladen Het Ypersche en Het Ypersche Volk dit alles onder t vorm van uittreksel en te.i koste van de. veroordeelde Zegt dat, bij toepassing van artikel 1 j der wet van 27-12-1928 de boete zullen verhoogd worden met 60 opdeclemen weze dus samen zevers honderd frank voor ieder 100 frank, Zegt dfit de boeten mogen vervangen worden door eene gevangenzitting van eene maand voor ieder j Vonnis voorwaardelijk opgeschorst ge-, durende vijf jaar, t Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd ten verzoeke v, h. Openbaar Ministerie. Yper, den 22 Juli 1929. Vonnis zonder beroep, De Griffier der Rechtbank, Ferd. DETHOOR. paardeboonen 226-228: gruis 140-143: zeme len 158-160; lijnzaadmeel, 226-228; lijr.zaad- koeken 211-214: aardappelen 70-90: boter 27- 29; eieren 0.85-0.87; viggens 275-375;. 14 den kilo; strooi 25-30; hooi 60-65; ruu vlas 175- 200; chicoreiboonen 143 (1928), 154 (1929). Kantoor van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervick. I. 1929 Overslag: WOENSDAG 31 JULI om 2 Yz uur namiddag, er herberg Café de l'Arsenalbewoond loor Camille Delbarge, Nieuwestraat te Wervick, van Stad WERVICK - Dicht den Vuylenbras. Vier WERKMANSWONINGEN met af- tangelijkheden en land. Ingesteld: 15.100 fr.14.500 fr. 11.100 fr. en 14.100 Verscheidenen Perceelen BOUWGROND. Samen ingesteld voor 19.900 fr. Gebruikt door Jerome Dejonghe. Cyrille Debeuf, Georges Debeuf en Gaston Barbary, 'onder geschreven pacht. II. I Overslag: WOENSDAG 7 OOGST 1929 om 2 uur namiddag, ter estaminèt gehouden door M. Leon Ghes- Itiière, Kerkplein te Wervick, van 1 Gemeente KOMEN-TEN-BRIELEN Bij de Doornkapel Eene Partij Beste ZAAILAND groot volgens titel 86 a. 39 ca. en bij kadas- cr bekend Sectie A, nr 332b, voor eene grootte van 85 a. 80 ca., palende noord de rechthebbenden van M. Auguste van Elslan- j de te Komen, oost de rechthebbenden van Jw Marie Vandermersch te Wervick, zuid I Pieter Vandoolaeghe te Comen en west de I Blokstraat, Ingesteld 35.600 fr. Gebruikt door Cyrille Knockaert-Ramou tonder geschreven pacht. OPENBARE VERKOOPING van EEN WOONHUIS ten dienste van Bakkerij en Winkel j te VOORMEZEELE (gehucht St Eloy). j De Notaris André VANDERMEERSCH te Yper verblijvende, zal openbaarlijk ver- I koopen de hierna beschreven goederen Gem. VOORMEZEELE, gehucht St Eloy. Koop 1. Een gerievig WOONHUIS ten dienste van winkel, met bakkerij en afhan kelijkheden staande en gelegen te Voorme- zeele langs den steenweg van Yper naar Waasten, bekend bij kadaster sektie B, Nr 371b, voor eene grootte van 158 vkm. Overname van toog, rayons en vitrine 500 fr. Koop 1Ingesteld 21.500 Ir. Laatst bewoond door M. Achille Verfaillie. Handslag met de betaling. De sleutel berust ter herberg Het Damberdbij R. Goudezeune. Koop 2. Een perceel HOVING geiegen te Voormezeele, langs de macadam weg van St Eloy naar de dorpplaats, groot volgens titel 502 vkm. en volgens kadaster sektie B, Nr 361c, 520 vkm. Koop 2Ingesteld 3.100 fr. Gebruikt door M. Achille Verfaillie; hand slag met het weiren der vruchten. Behoud van samenvoeging der 2 koopen. OVERSLAG Donderdag 8 Augusti 1929, om 3 uren stipt namiddag, ter herberg Het Damberd te Voormezeele, St. Eloy. Voor alle inlichtingen, zich te wenden ter studie van den Notaris Vandermeersch, Rijs- selstraat te Yper. GOEDE MACHINIST gevraagd aan de werken der Vaart Yper- Yzer te Boesinghe, zich te wenden tot de Gebroeders Byttebier, Cartonstraat, 27, Yper. De- YPER, van 18 tot 24 Juli 1929. Geboorten. Douche Roza, Bruggestw. Devogel Denise, Dickebuschstw. De Grave Ghislain, Kalfvaart. De Grave Ghis- laine, Kalfvaart. Waterblee Hedwigis, Kl- verdinghestr. Bouckaert Bernard, Goude Poortstr. Degroote Leontina, Dickebusch steenweg. Wouts Fernand, Surmont de Volsberghestr. Pattyn Godeliva, Dicke- buschst. Andries Marie-José, St Niklaas- straat. Wildenmeersch Gaston, Hondstr. Bauwen Gabrielle, Hondstr. Sompens Beatrijs, Rijselsteeinveg, Overlijdens. Paes Idonia, 59 j.. z. b„ wed. Cantacrt Franciscus, St Janshospitaalstr. Mervüde Henri, 3S j., steenbakker, echtg. Saniyn Flavit', Roeselaercstr. Vanden- bergbe Leonard, 39 j., fabriekwerker, echtg, Degrendel Marie-Louise, Zonnebekestw. Vantoest Cyricl, 3 j„ Capucieneiistr. (Tuin wijk). Devo.s Octavie, 73 j., z. b. ongeh., Poperinghestw. Deschaecht Germaine, 36 j., z. b., ongeh., Poperinghestw. Roose- beke Gabrielle, 35 j„ z, óngeh.. Lange Thouroutstraat, Huwelijken. Bloem Georges, zadelmaker te Gent en Hof Madeleine, z. b. te Yper. Vierin Julianus, bediende en Coutereels Marie-Louise, z. b., beiden te Yper. POPERINGHE, van 19 tot 25 Juli 1929, Geboorten. 224. Willy Plllacrr. y. Georges en Geldhof Julia, Westvletercn. 225. Gilbert Lemiegre, z. v. Jules en Kestelvn Maria. Reninghrlst. 226. Maria Leraarden, d. v. Camille en Ozeel Ida, sektie D. 227. Lucien Logic, z. v. Henri en Gesquiere Ra chel, Westoutre. 228. Willy Struye. z. v. Leon en Deprez Maria, sektie I. 229. Ma- riette Prinzie, d. v. Emile en Denaes Ray- monde. Ghyverinchove. 230. Franz Denys, z. v. Albrecht en Lebbe Maria. Gasthuisstr. Overlijdens. 138. Alexander Nestor, ^8 j. z. b., ongeh., Gasthuisstr. 139. Alexander Kantoor van den Notaris N. d'huvettere, Cartonstraat, Yper, INSTEL met PREMIE ZATERDAG 27 JULI 1929 OVERSLAG ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1929 tel - ens om 3 u. stipt namiddag, ter herberg «De Mol» bij M, Maurice poorter tc Yper, gehucht Bascule, van Zeven Nieuwgebouwde WOONHUIZEN BOUWGRONDEN en ZAAILANDEN verdeeld als volgt Stad YPER, gehucht Potyze steenweg van Yper naaf Zonnebeke. Koop 1. HUIS geteekend Nr 203 met 3 aren 70 ca. grond en hof, bewoond door Achiel Dumoulin. Koop 2. HUIS geteekend Nr 205 met 3 aren 99 ca. grond en hof, bewoond door Jules Vandamme. Koop 3. HUIS geteekend Nr 207 met 3 aren 56 ca. grond en hof, bewoond door Sylveer Gesquiere. I Koop 4. HUIS geteekend Nr 209 met 3 aren 76 ca. grond en hof, bewoond door Alfons Cardinael. Koop 5. HUIS geteekend Nr 211 met 3 aren 66 ca. grond en hof, bewoond door August Desmedt. Koop 6. HUIS geteekend Nr 215 met 3 aren 67 ca. grond en hof, bewoond door Frederik Ghyselen, Kpop 7. - HUIS geteekend Nr 197 met 4 aren 63 ca, grond en hof, bewoond door sieur Gryson, Steenweg van St Jan naar Zilleheke Koop 8. 3 aren 62 ca. BOUWGROND. Koop 9. 3 aren 79 ca. BOUWGROND. Koopen 8 en 9 gebruikt door de heeren Gryson en Frederik Ghyselen. Gem. ZONNEBEKE, gehucht «De Brycke langs den steenweg Yper-Zonnebeke. Koop 10. 9 aren 20 ca. BOUWGROND, gebruikt door Sylveer Delanghe. Koop 11. - 10 aren 37 ca. BOUWGROND, gebruikt door Sylveer Delanghe en Baelde. Koop 12. 9 aren 32 ca. BOUWGROND, gebruikt door Baelde. Langs den weg Bryke-Zonnebeke-statie. Koopen 13 tot 17. - Vijf koopen TUIN LAND, dienstig als bouwgrond, inhoudende 8 aren 23 ca„ 8 a. 77 ca., 8 a. 21 ca., 8 a.16 ca. en 8 a. 34 ca. Al gebruikt door Sylveer Delanghe. Alles zonder schriftelijke pacht. Zie plakbrieven met plan. B in '13. JT. XJ. omdat zij de schoonste zijn. staat in de geute langs onder, het etiket in papier is dus niet voldoende. Voor alle inlichtingen wendt U tot den Algemeenen Agent Ingénieur (A. I. G.) Tel. 81. Veurnesteenweg, 9, YPER. Hoofdbureel te GENT EJKEN en ACAJOU MOULUREN Veemarkt. VI "Kit Telefoon 154. Naamlooze Venn o'schap ten K; pita'e van 4000.000 fr. Abonneert u op l V 'VJ t*-. W-.» Riemen in Ieder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokkcn, Klinger: t Amic.nt, Caoutchouc buizenblad en koord), Baarrage, Oraisseurs, Kranen, Poetskatoen, Riem vet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en wagens, Lamp-olie, alsoch beste Salcdcolic. OPVOLGSTER DF.R FIRMA Qestel^ en plans op aanüpaag. erkoop van allerhande elecfrische toestellen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 3