gr^zeskeu AFI6LDEIS 2i| uren 01tijd 25 tot 50 Gpafzep^en in (pagazijn in alle ppijzen. WYPELIER-TAFFIN N.V.! VAN LEI In de Pop[ mest - uiaainsciie flypattieeknas Breukt 21, jVIEEflENSTEefiWEG, 21, Alia marmer- sa arfluiniuarHeri (DAROQEREM SCHOUfflEN in magazijn. DE NIEUWE A lie! oudste en bcst-koopslc Huis der streek. - Overtuigt IJ, door een bezoek ter plaats. jj (Sranö JBa^ar 6e Ia IRue au JSeurre rnarokiin- Reisartmeien BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER Chicoeei in fijn poedep, semoule en gpaan. JULES BILLE, HUIS AIMÊ GRUi HOTEL CONTINEI R. Asaert-Salonié 0E ROODE PILLEN ABONNEER XJ" OP HET YPERSCHE VOLK Fabrique de Fauteuils en tous genres Ferdinand uuaterniev-Riem Ferdinand Waterbley-Riem Tarief der Geldplaatsingen op Hypotheken VOOR UWE PORTRETTEN Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de modellen 1928, 11 Garage Davos De^ VRIJEN INGANG UB£H 14, Boterstraat, 14 Yl L VASTE PRIJZEN 14, Boterstraat, 14 GR00TE KEUS van KINDERVOITUREN merk "SWAN,, Rookersartikelen De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. 't\ Stores - Rideaux - Étoffes pour Ameublements - Tapis Toiles a Matelas - Papier peints - Linoléum Toiles Cirées - Laines Crins - Plumes Stores-Flous Dentelles de Bruges et Cluny au mètre. TAPISSIER-GARNISSEUR Boterstraat, 6, YPEp Moden-artikelen in 't( Aannemer Handelaars •'HET YPERSCHE VOLK,, Bouwstoffen en Kolen Moerstraat, 19, Brugge. Ueeningen op eepste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. 7 voor 5 of 10 jaar naar keus van den geldstorter. IxQQt Uuï geld in CI)est=C?laandepen. NI. JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. Boterstraat YPER Koud Buffet Buffet f Gematigde prijzen. - Meest verzorgd werk. Te verkrijgen in alle Apotheken. J-fet ypeps^he Ooll^ Bekwame Paswerkers N. V. Gieterij en Werkhuizen VAN STEENKISTE Kaai - YPER. YPER de Ie Zaterdag v. iedere i KORTRIJK BIJHUIS open al Kokelaarstraat, 3 UITERST VLRZORGD WERK THE UNIVERSAL verbruiken 7 tot 8 liters p*. Voor alle inlichtingen zich t Tel. 55 Meenenpoort YPEj Ki^eiuiiir JCLES V" KltSAILLES Huisgerief, Glas-en Gleiswerk, Porcelein, Fantaisie-artikelen /Vrtikelen voor Geschenken CHARETTEN en KINDERSTOELEN HUIS VAN VERTROUWEN Gesticht in 1896 Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. Het Huis gelast zich met alle iy» jpbi. Herstellingen. ,/^S >1 door CAMILLE VERVARCKE. Mengelwerk v. "Het Ypersche Volk,, 20 uit dat de vluchtelingen voorzeker de r_ wijk moesten genomen hebben naar een vreemd land. en dat de opzoekin gen meer uitgebreid moesten worden. Willem verzekerde dat er reeds ken nis van de zaak gegeven was aan de hoofden der geheime politie van al de voornaamste steden van Engeland. Maar wat hij ook deed, en hoeveel Frankrijk, Duitschland en Belgie. moeite hij zich gaf. de Eelstra's \ya- Heel goed, meende de bestuur- ren spoorloos verdwenen, en nochtans der. maar gij zoudt daar nog bete' werden alle mogelijke middelen inge- zelf gaan... voor de onkosten moe', gij spannen om hen te ontdekken. niet achteruitdeinzen. Zonder dat zij het wisten, werd de De detektiet' was tot alles bereid, briefwisseling van Eelstra's opvolger, en daar hem terzelfder tijd door de van den dokter, die den levenden doo- Amerikaansche policie, nog een last de verzorgd had, van iedereen, in een opgedragen werd, stelde hij zich op woord, die eenige gemeenschap met reis en doorliep Belgie en Frankrijk, de vluchtelingen gehad had of nog Hij begaf zich ook naar Engeland hebben kon, nauwkeurig bewaakt. en was gelukkig genoeg de valschmun- In al de Hollandsche steden werd de ters, welke men hem had doen zoeken stipste bewaking uitgeoefend op het aan de justicie van hun land over te inkomen en vertrekken der vreemde- leveren, maar van Eelstra en zijne na- üngen. bestaanden was hij het spoor bepaald Alles te vergeefs, niets mocht ba- bijster geraakt, ten. i Alzoo verliepen zes volle maanden. Willem gat nu en dan aan de be- en Willem was misnoegd naar -vm- stuurders der maatschappij een om- sterdam teruggekeerd, standig verslag over zijne werking. Hij was vergramd tegen zich zeiven. Deze verstonden wel dat men van nie- omdat hij eene in den schijn zoo ge mand het onmogelijke eischer mag. makkelijke onderneming niet tot een maar oordeelden toch dat het geen goed einde brengen kon. mirakel zou geweest zijn, het spoor Daar moest zijn faam geweldig on- van drie gevluchte personen terug te der lijden. vinden. I Hoe langër de zaak aansleepte, hoe illem moest bekennen dat zulks meer hij er over nadacht, en on mid- waar was. doch al zulke ontdekkingen delen spitste om de vindbaren on te hangen soms af van een in den schijn sporen. nietig toeval. Maar nu was alle richtsnoer verlo De bestuurder drukte de meening ren. Compte Cheques Postaux 1 16, RUE DE MENIN, 16, YPRES De schoonste keus. De genadigste Kleerstoffen, Witgoed, Mere Sajetten, enz. Specialiteit van Gord en gemaakte Stoor FOURRUREN - HERSTEL! Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat YPFj dicht bij de Halle nammt Postcheck 37.177 Ev. BAETE-TONNO Statieplaats YPER PI. dek van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. vraagt eene aankondiging in GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent wendt U tot het welgekend HuisJ§ LokaalLocalC. S, Y. K. H. M. Y. E.C.Y. - CP NOENMALEN aan vaste en DINERS djprix Axe-Prit aan alle uren. a toutk Gekende Wijnkelder - Cave ret Specialiteit voor kinderportretten, hu welijken en groepen, alsook alle buiten werken. Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdagen. Open alle dagen van af 8 uur 's mor gens tot 8 uur 's avonds. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. De doos4,50fr.de halve doos 3,50 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op GENEZING vana van BREUK, ZAi VERPLAATS1 INGEWANDEN- UITSTO en alle gebrek lichaamsdeelen, nieuwe GEBREVI DE toestellen van DIPLOMEERDEN cialist Breukmeester Albert DUMON Belgische firma, oi in 1885, VIJFMAN ER Hij tastte als in de duisternis rond, en alles gaf te kennen dat alleen een gelukkig toeval of ook wel eene on voorzichtigheid van den kant der vluchtelingen hem op het goede spoor konden brengen. Dat alles overwegende wandelde hij op zekeren dag in de stad Amsterdam rond. Hij kwam voorhij het magazijn van den heer Bodrig, opvolger van Keistra en wierp een verstrooiden blik op de uitstalling, maar daar was volstrekt niets ongewoons te bemerken. Neen, zegde hij moedeloos tot zich zeiven. hier is niets meer te doen, en hij wandelde voort. In eene zijstraat gekomen vielen zijne oogen onwillekeurig op een plankje HITS TE HUREN. In zijn eigen had zulks niets te be duiden. maar Willem had ondervonden dat er in zijn vak geene de minste aanduiding mocht verloren gaan. De dokter had dus zijne armoedige woning verlaten Waar was hij heen Dat moest de detektief weten en hij wilde het eerste het beste middel daartoe gebruiken. Schuins tegenover het ledigstaande huis was een winkel van wandelst k- ken en regenschermen. In het volgende oogenblik was hij daar binnen en vroeg naar eenen re genscherm. maar het -cheen aldra dat hij het op eene soort gemunt had, wel ke in het magazijn niet aanwezig was. Hij toonde zich evenwel geneigd om toch eenen koop te doen en zoo ge raakte hij met de koopvrouw aan het praten. Tiens! tiens. zoo sprak Willem al met eens daar is een huis te huren Dat valt hier zeker niet dikwijls voor in eene straat van verkoop? Inderdaad niet, mijnheer, 't zal ook niet lang ledig staan... Dat geloof ik... daar heeft, meen ik. een dokter gewoond... Heel juist... Die weinig te doen had... t Is zooals mijnheer zegt, hij won voorzeker niet genoeg om te le ven... aar trekt hij nu heen Ik heb mij laten gezeggen dat hij een schoon huis gepacht heeft, na bij de Prinsengracht. Zoo! zoo! Is hem eene erfenis te beurt gevallen? Dat weet ik niet... mijnheer., in elk geval heb ik er niets van gehoord. illem trachtte zich nog wat juister de nieuwe woning van den dokter te doen aanwijzen, kocht en betaalde eenen regenscherm en ging heer. De woning nabij de Prinsengracht had hij welhaast ontdektdeze was inderdaad prachtig, en alles gaf te kennen, dat zij met smaak gemeubeld was. Die kerel spaart niet meer, zegde Willem tot zich zeiven, zonder hem kon Eestra zijne pert aan de maat schappij niet spelen... Hij moet voor zijnen dien.-t rijkelijk betaald gewor den zijn... Zou hij tot hiertoe zijn geld (volle gasten) Gevraagd door verborgen gehouden hebben om geen argwaan te verwekken? Ik denk het... Maar wat nu aangevangen, indien ik den kerel rechtstreeks mocht aanval len, zou ik hem wel in den strik lok ken, maar alzoo zouden de bijzondere plichtigen ons kunnen ontsnappen... Opgepast dus!... De nacht brengt raad mede... wachten wij tot morgen... Hij nam nog eenige inlichtingen en kreeg de zekerheid dat den dokter Neumann zoo heette hij geene erfenis was te beurt gevallen en dat hij het getal zijner kliënten niet had zien aangroeien. Dan dacht hij er den ganschen nacht over na, welke list hadde kunnen dien stig zijn om eenig voordeel uit de ont- dekkng te trekken. Des morgens meende hij iets gevon den te hebben. Hij ging eenen persoon bezoeken, die vroeger zaken met Eelstra gedaan had, en wist onder een goed verzonnen voorwendsel eenen brief van den le venden doode in handen te krijgen. Nog denzelfden avond Vond Neu mann in zijnen brievenbus het volgen de schrijven Mijnheer. Ik heb niet kunnen laten eens naar Amsterdam te komen... Ik meende u een bezoek af te leggen, toen ik met schrik de verandering bemerkte. Zijt gii niet wat onvoorzichtig? Ik vrees het wel... Schrijf eens naar het adres dat gij kent. Eelstra». IglSCil' 1885, BREVETEËRD. DIPLOMAS, GO MEDALIES. Deze len volkomen zonde of ZIJVEEREN. GUMMIE of ELA! worden dag en es voor alle werken eenig ong Weerhouden onder REGELMATIGE king alle breuk, i verminderen tot volledige verdwijes alle WAARBORGE passing en alle: kosteloos in de VLAAMSCHE TA1. 9 tot 2 uur te in Hotel du Nord»Star van 8 tot 6 uit BIJZONDER HUIS te BRüSl 65-67, Rue de la Meuse, 65 Als de dokter reeds tamelijk den avond dat briefje, op genre pier geschreven, in handen werd hij zoo bleek als een doU Hij overlas het wel tien, jat1' maal en keerde en draaide het houdelijk rond, terwijl hij het5 onderzocht. Onverstaanbaar Onve' baarmorde hij dan, ja. Eelstra kwaam zulke domheid te bega? schrift gelijkt aan het zijne.. van hem niet komt, dan is Ik' voorzeker zorgvuldig nagenis5 Komt het inderdaad van he' speelt hij een gevaarlijk spel zoo het van hem niet komt, ta rnen er dan over denken?... Ds" nog veel erger... Daarop viel hij wederom as- zen en aan het nazien. Hoe dat briefje in de bus was moest hij niet onderzoek^ stond immers voor alle voorbij:' open. ,(j Maar van wie het kwam-r: welk inzicht men het hem - had, dat was eene heel andere Diensaangaande verkeerde eenen twijfel die hem lijden Y van welken hij zich niet ging ontmaken. T Hij bestudeerde den toesw laat in den nacht, en maakte derlingste veronderstellingen-!- bleef immer even besuiteloos- W

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 4