onatiiis van loiola CUeet ge cuat BEURS - BANK - WISSEL 51e Jaar. - Nummer 31. 30 Centiemen. Zaterdag 3 Oogst 1929. Katholiek Wreekblad van het Arrondissement Yper ZITDAGEN. Een Jeugddag der Christene Arbeidsters Bayonne heeft, bij overgrooten toe loop van volk, prachtige feesten beleefd met het regionaal Eucharistisch Congres. Schrijver Pierre l'Ermite haalt het gezegde aan van een niet-kerk-bezoekend werkman boer, 32 fr. de kilo Eene krokodyi door een mensch gebeten. Eer» leeuw dooreen neger de len den gekra kt. Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank YPER, Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichterveide, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Veertiendaagsche Rekening 4.50 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4% netto 6 maanden I jaar id. id. 4.50% netto 5 netto OBLIGATIEN op Rente betaalbaar 5 JAAR aan drager 6 0 0 NETTO. met zesmaandelijksche Koepons. Hf ml ste fjct llpcrec ilolh ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen aiie inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en WOENSDAG avond. nieuws ten laatste tegen den Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3" Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Den Heer Senator G. BRUNEEL DE M0NTPELL1ER, zal gedurende de afwe zigheid van den Heer Volksvertegen woordiger Brutsaert, op Plcn en 3Jl'n Zaterdag van elke maand, zitdag hou den in den Katholieken Kring, telkens van 9 tot 12 ure. Den 31 Juli was het zijn naamdag. Hij was soldaat-bevelhebber, leidende een wereldsch leven, werd gekwetst ge durende de belegering van Pampelune, die hij verdedigde tegen de Franschen, en werd naar zijn kasteel overgebracht. Daar leed hij langdurig, onderstond heel kundige bewerkingen en werd mirakeleus genezen door St Pieter. Dit Mirakel be keerde hem niet, maar wel de goede le zingen, die hij deed, namelijk der levens van de Heiligen, klaar bewijs van wat goede of slechte lezingen vermogen, in goeden of slechten zin. Bekeerd, bedevaarde hij naar O. L. Vrouw van Mont-Serrat, hong zijn degen aan eene kolon, deed, zooals de krijgslie dendie in de middeleeuwen ridder zouden geslagen worden, de nachtwacht ter ker ke en 's anderdaags, na zijne pracht klee deren verwisseld te hebben met deze van een bedelaar, vertrok hij naar de woestenij van Manrèse. Hier gedurende een jaar langdurige en geweldige strijd, in en tegen zijn eigen zeiven en Hij miek er 't vermaard boekje der geestelijke afzonderingen. Na een tijd vertoefd te hebben in hospitalen, om er de zieken te bezorgen, bedevaarde hij naar't H. Land, maar kreeg daar, van wegens den Bisschop, met bedreiging van kerkelijken ban, 't bevel van weder te keeren naar Europa. Hij gehoorzaamde en ging studeeren aan de spaansche universiteiten. Overal werd hij tegenge- kant en zelfs onder beschuldiging van ketterij eens naar 't gevang overgebracht. Bij het gaan naar den kerker, ontmoette hij een prinselijken stoet. De prins, die met medelijden den armen en beklagens- weerdigen man bezag, dien hij niet kende en dien hij zag door de openbare macht naar het gevang leiden, was Franciscus de Borgia, gunsteling van Keizer Karei en dewelke de derde alge- meene overste zoude worden van het klooster-orde, door Ignatius later ge sticht. Na onschuldig verklaard geweest te zijn, verliet Ignatius, om verdere moei lijkheden te ontgaan, Spanje en ging gaan studeeren aan de universiteit van Parijs. Daar ontmoette hij den vermaarden lee- raar Franciscus Xaverius, Span jaard van geboorte en den Savoyard Le- fevredeze, alsook de Spanjaarden Laynez, Saimeron, Bobadilia en de portugees Rodriguez, plaatsten zich onder het geleide van Ignatius en met zeven, deden zij samen, den 15 Augustus 1534, te Montmartre bij Parijs, de belofte van naar Palestina te reizen om er het geloove te verkondigen aan de Heidenen. In geval zij hunne belofte niet konden uitvoeren, dan zouden zij naar Rome trekken, om zich ten dienste te stellen van den Paus. Dit laatste zoude geschieden. Vóór hun weggaan uit Parijs, kwamen drie geleerden bij één Savoyard Ciaude-ie-Jay en twee franschen Codure en Brouet, en het opkomende orde der Jesuiten telde 10 leden. In Rome werd het nieuw orde goedge keurd als «Compagnie». De heilige Igna tius, oude soldaat, droomde niet van een orde dat een machtig leger wezen zou, maar van eene keurbende, eene compagnie ten dienste van den Paus, die ze uitsturen zou links en rechts, waar er veel werk en veel gevaar te trotseeren viel. Wie lid er van werd moest ook belo ven nooit eerlijke plaatsen, niet alleenlijk te betrachten, maar zelfs niet te aan- veerden. Dat de Jezuiten eene keurbende gewor den zijn, bewijst ten volle de razernij, die ze van wegens de vijanden van Kerk en God steeds te verduren hebben gehad. De leus van St Ignatius was Alles tot meerdere eer van God en het groot beginsel, van waar hij alle op offeringen deed uitgaan Wat baat het aan den mensch geheel de wereld te veroveren, als hi) zijne ziel verliest En zoo zal de V. K. A. J. voor iedc-rs oogen oprijzen als het machtig lichaam dat niet enkel al de jonge arbeidsters samensnoert en verbindt, maar die al hunne verzuchtingen vertolkt, al hunüe za te Brugge ingezet worden door eene -1belangen vertegenwoordigt, en optreedt en spreekt en handelt in hun aller naam, De Vierde Studieweek derV. K. A. heffing. grootsche jeugdbetooging. Daar zullen duizende jonge arbeidsters I J.' h ;n a]]er in het aanschijn van Z. D. H. Monseig neur Waffelaert en van vele afgeveerdig- den onzer hoogere geestelijkheid de plechtige belofte afleggen zich samen te scharen in het machtige Kajotstersleger om den heiligen Kruistocht te voeren tot vorming, verheffing en bescherming hun ner twee honderd duizend werkzusters. Uit alle steden en dorpen van West- Vlaanderen, uit de verste afgelegen stre ken van het Vlaamsche Land zullen zij samenstroomen, om hunnen onverbidde- lijken wil te kennen te geven, meer voor zorgen, meer waakzaamheid, meer eer bied af te dwingen voor de zielen en de harten van hen die moeten worden de moeders en de opvoedsters van een doorkristelijken vlaamschen arbeiders stand. Het zal niet zijn het uitschreeuwen van eischen, het ophitsen van driften, het op stoken van afgunst, haat en nijd, maar het openlijk zich verbinden tot vervullen van eigen plichten, tot geven van stich tende voorbeelden, tot verleenen van onderlingen steun en onderlingen bijstand tot verzekering en bescherming van eigen eer en eigen deugd. Daar zullen de woordvoersters in naam hunner duizende werkzusters de oorzaken en de uitingen aanklagen van zedelijk verval en lichamelijke ondergang en aantoonen hoe in en door hunne organi satie alle Kajotsters willen blijven, fier, rein en blij, niet enkel voor hen zeiven, maar tot verovering van al de meisjes en vrouwen van den arbeidersstand. De Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd moet op de jeugdbetooging van Brugge onwederroepelijk uitschijnen als de eenige, machtige organisatie en bewe ging die de vlaamsche jonge arbeidsters kan aanleeren, met de plichten van hunnen staat, de heilige taak van toekomende huisvrouwen en toekomende moeders. De V. K. A. J. moet op de jeugdbetoo ging van Brugge klaar voorkomen als de aangewezen school, waarin al de jonge arbeidsters zich praktisch oefenen tot de ware christene levensopvattingen levens wijze, zoodat zij, bewust en fier, overal en in alle omstandigheden hun christen zijn, en hunne christene overtuiging uit stralen, en getuigenis afleggen hunner godsdienstige en zedelijke waardigheid. School van alzijdige opleiding die na het lager onderwijs, aan alle meisjes van den arbeidersstand geve de zoo brood- noodige bijzonder op onze dagen middelbare en hoogere ontwikkeling, die hen in staat stelle, de geestelijke rijkdom men naar waarde te schatten, en te be hartigen, nu de stoffelijke welstand aan 't stijgen is. Aangepaste school, die voorgoed uit- make dat godsdienst en zedeteer niet enkel noodig is voor kinderen en leerlin gen, maar onontbeerlijk is voor verstan dige, bekwame, en flinke jonge arbeiders en arbeidsters. School van durf en kranigheid, die alle aanval kunne afweren, alle verleiding kunne ontmaskeren, alle dwaling kunne weerleggen, alle edelmoedigheid en zelf opoffering aanwakkeren en ondersteunen. School van bovennatuurlijk apostolaat die van den arbeid make, een waar missiewerk, van het arbeidsmidden een waar missieveld, en van alle christene jonge arbeidsters, ware zendeling en en ware leeken-apostelen. Maar niet enkel een school, waar ge daan wordt aan vorming, onderwijs en oefening, maar eene ware maatschappe lijke organisatie waarin de jeugdige arbeidsters vinden alle diensten die noodig zijn voor het gezond en doelmatig oplos sen van al de belangrijke vraagstukken van hun jong arbeidsleven sekretariaat voor beroepskeuze, plaatsingsbureel, leersekretariaat, voogdij, spaarkas, zie kenkas, kosthuis en openluchtwerken, vakvereeniging en pensioenkasalle diensten en instellingen die in al de be- lijdelijk en eeuwige vei- Mochten al diegenen die verantwoorde lijk staan voor de toekomst on^er vrou welijke arbeidende jeugd, geen moeite sparen opdat zoovele jonge arbeidsters mogelijk aan de machtige jeugdbetoogirtg van Brugge deelnemen. Daar waar tot hiertoe geen V. K. A. J. afdeelingen be stonden, moet het eene gunstige gelegen heid zijn om de organisatie te doen kennen en beminnen, en de ieveraarsters op te zoeken die de eerste kern zullen samenroepen en voorbereiden tot defini tieve stichting Al de jonge arbeidsters die op de jeugdbetooging van Brugge zullen aanwezig zijn, zullen begrijpen en voelen beter dan door welken uitleg ook wat de V. K. A. J. is en wil. En dan, na de jeugddag en na de Stu dieweek van Brugge zal een onweerstaan- baren stormloop gaan over ganseh het Vlaamsche Land. Tien duizend Kajotsters zijn reeds ver- eenigd in de 200 bestaande afdeelingen. Voor het einde van het jaar dient dit ge tal verdubbeld. De oogst staat rijk en weelderig op de Vlaamsche velden meer maaiers hebben wij noodig Die vinden wij te Brugge op den Jeugddag en op de Studieweek. En dan wordt de V. K. A. J. de vuurbaken en de hefboom die de Vlaamsche Vrouwelijke Arbeidende Jeugd verlicht en verheft op de aardsche bane, ten Hemelvaart. O. L. Vrouw van Vlaanderen, zegen den jeugddag en de studieweek van Brugge J. Cardyn. Kwakkels zijn trekvogels, vliegen de jaarlijks van 't Zuiden naar het Noor den en van 't Noorden naar 't Zuiden. De verste landen waarmenzeaantreft volgens de seizoenen, zijn de Kaap-der-goede- hoop in Afrika en de Noorkaap in Europa. De Kwakkel trippelt liever dan hij vliegt. Verschiliige keeren per jaar legt die vogel eieren en bebroedt ze, gemeen lijk eene dozijn per keer. Nauwelijks zijn de jongen vlugge en weg, of ze herlegt en ze herbroedt. Het broeden doet ze zoo zorgvuldig, dat zij zich zal laten door- pikken door den maaier, eerder dan haar nest te verlaten. De Bisschop van Capri noemde men somwijlen den Kwakkel- Bisschop» omdat hij jaarlijks een 100.000 kwakkels bij hunne trekreis vangen kon, en hun verkoop hield zijn bisdom onder houden. Gedenk ook, dat in de eerste dagen van 't verblijf der Hebreewers in de woestijn, deze morden, omdat zij geen vleesch meer te nutten hadden. Op een avond kwam eene overgroote massa kwakkels boven hun kamp gevlogen, de welke zij gemakkelijk met den stok tref fen konden, zoodanig dat iedereen zich kon aan kwakkelvleesch voldoenen de Hebreewers waren daar met meer dan een millioen in getal. Uit Oostenrijk, schreef dezer dagen een Kapelaan van Weenen naar onze E. K. Wij rekenen hier enkel op de hulp van het Allerheiligste Hert van Jesus en van de Allerheiligste Maagd. De zielennood is zeer, zeer groot. Vele dui zende kinderen kennen den lieven Jesus niet meer.Zegt toch eens aan de menschen die u kunt bereiken, dat ze voor de Weensche kinderen eene H. Kommunie zouden opofferen. Het is hier een oorlog met den duivel op leven en dood. Biedt ons toch hulp De blijde, of springaal of Cata- puite, was een oorlogstuig waarmede men zware steenen wierp in eene bele gerde stad. Niets is nieuws onder de zon zegde Salomon. Hev el het vaar- hoeften der jonge arbeidsters zoo naar t Bremen he! nieuw groot schip, ziel als naar lichaam voorzien. dat zjjne eerste rejs dQet van Bremerha. ven naar Amerika, had aan boord eene blijde, waarmede het, zijnde nog 18U0 kilometers van New-York, 't vliegtuig Heinkel zoude over de zee uitwerpen. Dit vliegtuig kon mede nemen 200 kilos brieven, d. i. van 8 tot 10 duizend. Die brieven zouden aankomen 24 uren vóór den transatlantieker en 24 uren voor een Amerikaan is veelTemps is money Wat een Amerikaan schreef aan den Bisschop van Verdun «Monseigneur, het is voor mij een zeer groot genoegen u een wissel van 100.000 fr. te kunnen toe sturen om te helpen aan de herstelling uwer edele kerk. Alhoewel ik protestant ben, erken ik, dat de Katholieke Kerk de ware Moeder is van het Christendom en dat wij, zonder Haar, slechts barbaren zouden zijn in eene heidensche wereld...» Wie droomt van Canada, overwege wat men van ginder overbrieft «Canada is een land vol toekomst, maar men moet er naartoe met sterke vuist, een gezond hert en veel wilskracht. Wie denkt dat de dollars hier op de boomen groeien gereed om geplukt te worden, bedriegt zich lee- lijk. Er is veel kans voor 't boeren,alsook voor kiekens-en beestenkweek, maar dan moet er evenveel gewerkt worden als in Vlaanderen. Er is veel te bouwen, veel te werken voor Spoorwegen, maar de voor keur wordt gegeven aan de mannen van hier Gij dus, die van zin zijt naar Canada te vertrekken, koop geen reiskaart aan gelijk wie, zonder naar Canada te doen schrijven en een gunstig antwoord ont vangen te hebben. Donderdag 1.1. 25 dezer, is Paus Plus XB voor de eerste maal buiten zijn Vatikaan gekomen en dit om het Aller heiligste, processiewijs, rond St Pieters plein te dragen. Voorafgegaan door een eindlooze stoet van Kloosterlingen, Semi naristen (uit alle landen des werelds) Priesters, Pasters, Kanonikken, Prela ten en Kardinalen, verscheen hij om 7 uur 's avonds aan St Pieters hoofdin gangen de avond was gevallen (wat vroeger geschiedt dan hier) als, na het geven der Benedictie,Hij wederom de Basiliek binnen trad. Voor een man van 70 jaar is dat won derbaar Van den vermaarden natuurkundige Newiora heeft men de 900 boekdeelen zijner bibliotheek verkocht en het zijn rijke Amerikanen alsook het Engelsch Parlement, die de koopers waren. New ton heeft deel gemaakt van de engelsche wetgevende Kamer en ér ééns het woord gevoerd om te zeggen Doe de venster toe, het trekt Even als Turkeië, die als rustdag den Vrijdag had, en die er voren den Zondag genomen heeft, zoo ook heeft nu Ch ina gedaan. In Zuid-Afrika maakt men nu jacht op de Struisvogels, niet alleenlijk meer om hunne prachtige vederen, maar ook omdat men ondervonden heeft, dat som mige van die vogels diamantsteenen in de maag dragen. Zoo heeft men er een ge dood en 53 diamanten, eener weerde van 6.000.000 fr. in de maag gevonden. Is dat voor dien vogel prachtzucht Neen De vogels pikken graankorrels op, en daar zij geen tanden hebben om die te verbrijzelen en te malen, de korrels komen onveranderd in de maag. De maagwanden zijn hard en gerimpeld en malen de korrels. Om te kunnen beter dat malen verrichten zwelgende vogels kleine steentjes in de struisvogel nu instinct matig ondervindende dat de diamanten alhoewel niet geslepen en niet blin kend zeer hard zijn, hij slorpt die bij voorkeur binnen. 't Is aardig maar zou er zoo veel volk komen en zou men zulke feesten op touw zetten; ware de Hostie maar een stukje brood Aan een engelschen zieken verbood de dokter het drinken van Whisky. Dat kan ik niet laten antwoorde hij. «Neem hem dan ten minsten in warm water wedervoer de dokter. Maar zuchtte de man, mijne vrouw weet niet dat ik aan whisky verslaafd ben Ge zoudt kunnen warm water vragen om u te scheren zegde spottend de dokter al heengaan. Dagen later ontmoette de dok ter de vrouw en vroeg haar, hoe de man het stelde Veel beter zegde zij, maar hij scheert hem alle 10 minuten In den oorlog werd er hard en langdu rig gevochten op de hoogte van Lo- rette in de Somme. Daar werd een prachtkapel opgericht. De engelschen hebben er voor een geschilderd raam aangeboden, voorstellend de H. Joanna d'Arc, die in de jaren 1400 de Engelschen uit 't center van Vrankrijk verdreef en dewelke de Engelschen ter dood veroor deelden en verbranden op de Markt van Rouen. In Ischl (Oostenrijk) heeft men eene gedenkplaat aangebracht, meldende dat over een honderd jaar Davy, engelsche chimiste, daar verschillende weken ver bleef. Die Davy is de uitvinder van de mijnwerkerslamp. Eene vlam kan geen metalen netwerk dweerschen. Die lamp is voorzien, boven het ronde en cylindervormig glas, van een ringel metalen netwerk, 't Is de eenige verbin ding met den buiten en langs daar moet de lucht in en de uitwassemingen uit. Bevindt de mijnwerker zich in een atmos feer van grauw-vuur, de onplofbare dampen, die door 't netwerk in de lamp komen, ontploffen er, maar de vlam, te weeg gebracht, dweerscht het netwerk niet en verwekt dus geen ontploffing in de mijn. Aanstonds geeft men een nood sein en door het inbrengen van machtige luchtstroomen, verijdelt men de aanwezi ge grauw-vuur-dampen. Een nieuwsblad, dat de prijzen der markten gaf, somde de prijzen op van koorn, eieren, vleesch boter. Maar in plaats van: boter, 32 fr. de kilo stond er door een zet-duiveltje-streek te lezen Ongeloofbaar en toch waar. E. P. Leport, witte pater, verblijvende in Afrika, werd in deze laatste tijden ge roepen bij een stervenden neger, afgrij selijk gekwetst aan de twee armen. Sebousbahou was in 't water gespron gen, om eene koei, die van de brug gevallen was, achter te zwemmen en weder naar den boord der rivier te bren gen. Eene krokodijl, die zich schuilhield, viel hem aan, greep zijnen arm tusschen de tanden en sleurde hem naar den die pen. De achterpooten van 't monster waren geklemd in de koperen ringen, die de neger rond de knoesels droeg. Deze braken en door dien schielijken schok verloos het dier zijn evengewicht, liet den arm los en duikelde dieper, terwijl de neger bovenwaarts kwam. Hij meende gered te zijn en zwom naar een boompje bij den boord, wiens kruin boven water stak. Nauwelijks had hij een tak vastge- snakt, of hij werd gegrepen bij den ande ren arm door 't wangedrocht, dat hem op nieuw aanviel. Hij meende dat het zijn laatste was en alhoewel nog maar cathechumeen, d. i. zich bereidende tot het doopsel, riep hij angstig en met veel betrouwen Mijn God, help mij En dan zag een tweede neger, op dat ge schreeuw ter hulpe snellende, dat Sebous bahou met razernij de krokodijl beet op de muil 't monster liet een tweede maal los en verdween... Vader, zegde de ge kwetste, doop mij, ik ga sterven. Neen, antwoordde de Pater, die den gekwetste nog niet als stervende aanzag, nu zal ik u verzorgen en na uwe genezing plechtig ter kerke doopen. Dit vertelde Mgr Roelens. Over een twintigtal jaren, in een dorp, gedurende den nacht, een leeuw was gesprongen op het rieten dak van een hut, waar te slapen lagen een neger, zijne vrouw en de kinde ren. De leeuw viel door 't dak tusschen de slapers en de vader, die schielijk er van ontwiek, sprong bliksemsnel recht. De leeuw steigerde en de vader over tuigd dat het leven van hen allen op 't spel stond, sprong wanhopig toe en omklemde met zijne armen 't lijf van den leeuw terwijl deze met zijne klauwen de schou ders van den neger doorploegde, douw de neger krampachtig zijne forsche han den op de ruggraat, die kraakte en de leeuw viel loodzwaar dood ten gronde Maandag den 29 was het Sinte Martha, van wier naam het woord Maarte komt, omdat Martha, zuster van Lazarus, de dienstmaagd was, die O. H. vergastte, bij zijn verblijf in Betha- nie. Volgens de legende bedaarde Martha het wangedrocht, dat de omstreken van Tarascon onveilig miek het wapen schild van de stad Tarascon verbeeldt Martha met een keten begeleidende dat wangedrocht, genoemd la Tarasque Leest en verspreidt HET YPERSCHE VOLK Fondsenbank Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1