sscfiofioeli Ie FLAUW fflsi ce sonüsn van hei H. Hart raar Rome. CJDeet ge coat BEURS - BANK - WISSEL 51e Jaar. - Nummer 36. 30 Centiemen. Zaterdag 7 September 1929, Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 'Indien iemand, gelijk het allerlei plasisen voorvalt, hirwendt goed katholiek te en te kunnen blijven, AR ZONDER TE WiLLEN HOORZAMEN AAN DE BIS HOPPEN, zonder den Ste- Guder van Christus te Hen eerbiedigen, GELOOFT N NIET.Het is niet mogelijk holiek te wezen, zeker I goede Kathoisek, zonder Sehoorzamen aan de Bis schoppen en aan het opperste gezag van Christus' Stede houder. Ran de Ypersehe Bode Bericht... Toespraak van Z. H. den Paus. I Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht- en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 °/0 netto 6 maanden id. 4.50°/o netto I jaar id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. i)d ijpctscljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Man abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casibr) waar op alle wekedagenal'einlichtingen te bekomen zijn Den Heer Senator G. BRUNEEL PE MONTPELLIER, zal gedurende ie afwezigheid van den Heer Volks- tertegenv/oordiger Dr Brutsaert, op n en 3n Zaterdag van elk maand, atdag houden in den Katholieken Iring, telkens van 9 tot 12 ure. 't)s dus de herderstaf, dien de Yper- gen zuilen aanbieden aan zijne Hoog- rdigheid Monseigneur Lamiroy. Si Pieter en de Apostels worden ver- Id met een langen rechten stok, staf. Dat recht zijn beteekent, dat zij ne macht rechtstreeks van Christus izenZaligmaker hielden. [Alhoewel Petrus hun hoofd was: waar de zij zekerlijk altijd zouden in over stemming werken, hadden al de apos- snochtans gelijkvormige voorrechten [en waren onfalbaar, allen mochten wet- n maken voor geheel de kerk en allen aren bestendig in 't goed, d. i. dat zij b miner meer zouden zonde bedrijven. De Bisschoppen hedendaags, opvolgers 1 Sr apostelendragen als staf een stok, aarvan het boveneind gekruid is. at gekruld zijn beteekent dat zij hun lorrecht van Iseraar in hun bisdom, retgever en priester, ontleenen inden Paus, opvolger van St pieter. [I De Abten, die ook een staf dragen, en ie alhoewel geen bisschop nochtans op iischoppelijke wijze pontifieeren, moeten njtigekrulden staf zoo dragen, dat de nu: niet uitwaarts, maar inwaarts r hen gericht weze... het- Ren beteekent, dat zij hunne abtlijke tolrechten maar mogen beoefen binnen urn klooster en niet er buiten. DePaus, pontificerende, zoude een staf loeten gebruiken, niet met een krul als Bisschoppen, maar een rechten, zoo- Petrus en de apostelen... daar Hij e machten en voorrechten rechtstreeks Is Christus houdt, het onzienlijk Hoofd (Kerke... Hij gebruikt nooit geen staf, roewei hij gebruik maakt van den My- en andere bisschoppelijke gewaden, wanneer Hij plechtige mis selebreert.- larom Een overlevering beweert dat Pieter, van uit Rome, de HH. Eucher, terne en Valerius naar Germanic zond er het geloof te prediken. Veertig da- na hun afreizen uit Rome, stierf de Maternus en werd begraven. Aan- hds keerde een der karavaan terug naar reomSt Pieter in te lichten en een eren geloofsbode te vragen. Sint Ier antwoorde Neem mijnen staf )e, raak ermede den overledene aan ^ende van mijnentwege Sta op en flik. Dit werd gedaan St Materne ld levensvol uit zijn graf op en vorder- tijnen weg. Hij werd de tweede bis- op van Trier en eindigde er zijn leven, rt bovengemeld mirakel, bezigde de etrus geen staf meer en zijn opvol handelden insgelijks, tenzij als zij bevonden in 't Bisdom Trier. do wordt de zaak aangehaald door H. Thomas, Q. 3 art. 3 distinct, lib. IV.) De Ypersche Bode is t'enden asem [het loopen achter een antwoord op t eenvoudige vragen nochtans, no- Is't interview van Mgr. Szeptycky. Al de rloore gevonden heeft is eene twaarde onder vorm van bericht uw! Allo, Ypersche Bode, gij die sterk staat in pauselijke en bisschop- t uitsprakengij kent, zoo het blijkt -w laatste nummer, ook al de toe- lak van zijn Heiligheid aan de Katho- fen uit het eiland Malta Zoudt gij tens die woorden van den Paus, die ten. kunnen verklaren Moest het nu gebeuren, Ypersche Sloore dat gij met al uw hooge theolo gische geleerdheid daar toch geen weg mede weet, dan kunt gij nog de hulp in roepen van Den Poperinghenaar dien gij zoo in uw herte draagt! Lees daarin 't hoofdartikel van Zondag laatst, en veel chance, hoor Rechtzinniglijk gesproken, wij hadden anders en beters verwacht Ziehier de zake In nummer 138 (18n Oogst 1929) gaf de Ypersche Bode een uittreksel van een intervieuw toegestaan door Mgr. Szeptycky, Métropoliet van Halicz en Aartsbisschop van Leopol in Galicië, aan een reporter van een te Brussel ver schijnend katholiek franschschrijvend dagblad. Daarin wordt Mgr. Szeptycky voren- gesteld als hem gansch onthoudend in den strijd van zijn volk voor zijne onafhankelijkheid en hem dus noch aanmoedigende noch afkeurende. Bijgevolg naar den zin van -< De Ypersche Bode zou Mgr. zijn volk niet verboden hebben van tegen den Cen- traliseerende Staat van Polen op te staan en naar hunne onafhankelijk heid te streven. Als men dat leest, men staat als Katho liek ten uiterste verwonderd Door die woorden trouwens wordt een zaak van 't hoogste gewicht vorengesteld en meent of Mgr. heeft gelijk en dan de eeuwenoude leering van de Heilige Kerk die zegtWie aan 't gezag weerstaat, weerstaat aan God is valsch of te wel Mgr. heeft ongelijk en dan wordt deze Kerkvoogd vorengesteld als in strijd met de H. Kerk en met de geloofsleer en dat is een zware betichting tegen den Aartsbisschop. Staande voor die tegenovergestelde bewering, zoo schadelijk voor Kerk en geweten, wat was er voorzichtiger dan eerst dat princiep voor te houden 'k ge loof dat het goed is van eerst klaar te zien waarover men zal spreken en hoe het ineen zit, Daarom wij vragen 1. Het nummer en de naam van dat blad waarin dat intervieuw staat. Dat moet voorzeker niet moeilijk zijn want als de schrijver ernstig is, heeft hij het bladen het intervieuw onder de oogen. 2.rWelke de juiste streving was van den strijd in Galicië in 1925. Was dat niet redelijk Hewel, wilt ge weten wat de Yper sche Bode antwoordt (Zie Nr 140 van 31 Oogst). Wat van zulke polemiek gepeisd en gezeid Eerst en vooral, dat is eene gemakke lijke middel om iets af te schepen!... Daar en is niets gemakkelijker, als ons iets niet aanstaat, van te zeggen 'k en antwoordedaar niet op! Een kind kan dat! Maar ik weet niet als het wel zoo ter eere strekt als dat het gemakkelijk is. Ten tweede, zulke polemiek kondigt niet door overdreverse kïesch- heid. Kies wordt een zaak vooruitgebracht van ons gemeen belang. Een Métropoliet en Aartsbisschop wordt ons hier vorenge steld als handelende strijdig met de eeu wenoude leer der H. Kerk. Dat kan waar zijn... maar 't kan ook mis opgevat zijn en half en half of ver keerd vorengesteld, dit zoovee! te meer dat vier jaar lang is en Galicië ver van hier... Dus noodig klaar te zien. En als wij dan vragen uit juist- en waarheidshalve om het nummer van dien artikel eens te kennen ('t geen toch niet moeilijk is) ons antwoordt met een bericht waarin daarover niets aan gegeven is. Daarbij, dat is niet behendig want als dat waarlijk alzoo is zooals de Yper sche Bode het aangeeft... maar die bode zou moeten overgelukkig zijn en blijde van nu eens een slaande voorbeeld te toonen dat hunne politiek wettigt... Maar neen geen antwoord. Zou men niet meenen dat de bode het zelt al niet te veel betrouwt en met de enden verlegen zit en het geraadzaam vindt te zwijgen als vermoord'k en van 11 tot 16 uur. zegge niet dat het alzoo is... maar zou men het niet peizen Dit zooveel te meer dat men uit het uittreksel van het intervieuw, zelf absluit niet kan uitmaken, als er hier zake is van opstand tegen hst gezag ('tgeen gelijkheid zou geven met het doel der Nationalistische partij van Yper) of te wel zake van onderwijs enz. ('t geen Mgr. Szeptycky... hem zeer wel kan ont houden... als hij het geradig vindt.) Een dingen bestatigen wij alleszins: 't^ Is dat de Ypersche Bode hei stuk waarop het zijne bewering grondvest, niet vorenbrengt en dat is maar aardig En nu over 't bericht zelf. Schrijver zegt dat de verklaringen van den Hoogüerder heelemaal niet overeenkomen met de politiek van 't Ypersche Volk en hem dus niet aan staat. Als dat waarlijk de verklaringen zijn van den Hoogherder in zake van opstand tegen het gezag tot streven van afscheuring, he wel ja, wij bekennen het, dat kome met onze politiek niet overeen onze politiek is zoo eenvoudig als die van de H. Kerk die naar Gods woord zegt: alle macht komt van God en die aan de macht weerstaat, deze weerstaat aan God en naar de oude leering van den Cate chismus die onderwijst dat wij aan onze ouders, oversten zoo geestelijke als wereldlijke inwendige en uitwendige eer, gehoorzaamheid en behulp zaamheid moeten geven, en dat op zonde omdat onze ouders en oversten ons in Gods plaats regeeren. Schrijver voegt erbij dat het Yper sche Volk gelijk altijd neveras do kwestie antwoordt Excusez zegt de franschman, ge lief wel te lezen, wij antwoorden niet nevens de kwestie vermits wij hoegenaamd niet antwoorden en wij uitdrukkelijk zeggen geren zullen wij de zaak overleggen en bespreken zon der vooringenomenheid, doch 'k geloof dat het goed is van eerst klaar te zien waarover men zal spreken en hoe het ineen zit Om te kunnen bespreken hebben wij klare vragen gesteld en schrijver ant woordt Die vragen zijn gesteld «zoeken de om ons als oneerlijk te doen door gaan Schamele achteruittrekkers Als er iets is, suvensde kwestie spreken is wei dit op klare vragen antwoorden gij zoekt ons als oneerlijk te doen door gaan. Hoe kunnen die drie vragen 1- Gelief nummer, blad aan te ge ven waarin die intervieuw van 1925 staat. 2. - Welke is de juiste streving van den strijd in Galicië in 1925? 3. Schrijver gelieve teksten of re porter aan te geven die toonen dat onze Kerkelijke Overheid sedert 1830 steeds stond en nog staat aan de zijde van den verdrukkenden Staat en meespande met hem om onze Vlaamsche Volksziel te dooden. Zoeken om U als on eerlijk te doen doorgaan? 't En zou maar kunnen zijn als de schrijver de teksten verdraait of boos verminkt. Hewel, dat is toch 't laatste van de wereld, van moedwillig verval- scher te zijn. Missen kan men, misop- vatten ook, Een valsch gedacht kan men hebben te goeder trouw, slecht ingelicht kan men zijn, maar met loos en boos inzicht bedriegen dat is geen eerlijk mensch meer zijn. Meent de schrijver dat wij dat peizen van hem AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in 'vi «HET YPERSCHE VOLK» Zeer Geliefde Kinderen, Bravo Bravo voor uw zang zoo vast en zoo krachtig Bravo voor uw Geloof, sterk en mach tig als uw zang Bravo voor het heerlijke zicht uwer vlaggen Die wekken in ons een visie van al wat uw Bonden bewerken. Zij zijn ons, in hun schoonheid, het zinnebeeld van nog een andere schoon heid die van uwe zielen. Zij doen ons denken aan het heerlijke werk van uwe Bonden aan de 200.000 leden die gij vertegenwoordigt. 200.000 200.000 Welk een macht. Wij zien in verbeelding al de mannen en jongelingen, waarvan gij de afgevaardigden zijt. Wat een heer lijke organisatie. En hoe heerlijk heeft zij zich ontwikkeld, met als centrum de pa rochie ;de bovennatuurlijke haard van de familie, van de christelijke familie. En dat alles om aan godsdienst te doen (pour faire de la religion) aan den waren, den heiligen godsdienstom te zorgen voor de zielen het heil van uw eigen zielen en van de zielen der anderen om apostelen te zijn, herauten van O. L. Heer, uitbreiders van zijn Rijk. En nog maals, enkel en alleen om aan godsdienst te doen, omdat gij begrijpt wat O. L. Heer gezegd heeftZoekt eerst het Rijk Gods en het overige zal u toegeworpen worden Al het overige beschaving en politiek. Ik spreek van de goede Politiek, die het heil van de medeburgers op het oog heeft. Die ook wordt verkregen door den godsdienst, want daar komt het eerst en vooral op aan de zielen, de gewetens te vormen tot de hoogst mogelijke vol maaktheid. De zoo gevormde zielen zul len hun politieke plichten begrijpen en vervullen voor de menschen en voor God. Een tweede kenmerk van uw Bonden is hun ijver en liefde voor het H. Sacra ment. Dat zijn nu eens ware Bonden van het H. Hart. Die moeten het Eucharis tisch leven als kenmerk dragen. Is de Eucharistie niet het grootste blijk van de goddelijke liefde voor ons En aanbidden wij niet in onze tabernakelen het H. Hart. En ontvangen wij niet dat H. Hart in onze communies Zonder liefde tot de «heilige Eucharistie is geen echte devotie tot het H. Hart denkbaar. Een ander kenmerk van uw Bonden gaat ons vooral diep naar het hart. Maar laat mij U eerst zeggen dat ik die reeds vroeger had opgemerkt: reeds zijt gij, ook in groote getalle hier gekomen in het jubeljaar 1925. Sinds heb ik U niet meer uit het oog verloren, maar heb om nieuws gevraagd over de Bonden. En steeds trof mij uw groote verkleefdheid aan den H. Vader. (Bij die woorden gaat er een oor- verdoovende toejuiching op, daar Mgr Cacchia-Dominioni, na meer dan een mi nuut, een einde moet aanstellen door een teeken van zijn hand). Blijft altijd trouw aan uwen Paus, blijft zijn woorddrager, de verkondigers en verdedigers van zijn leer en zijn leiding. Dit alles zeg ik U, zeer geliefde kinde ren, met een gevoelen van vaderlijke dankbaarheid. Een ander kenmerk van uw Bonden is den gouden draad die door de massa loopt uw ijveraars. Zij zijn het die steeds onderhouden en aanwakkeren het licht van het geloof en den gloed van de liefde. Onze gevoelens vatten wij samen in den vaderlijken wensch Dat de goede God U steeds beware en zegene, en U helpe om nog hooger te klimmen op den ingeslagen weg. Vijf woorden vatten alles samen Be waart steeds in uw Bonden hun mannelijk karakterhun parochialen aard; hun liefde tot den godsdiensthun liefde tot tot de H. Eucharistiehun liefde voor den Paus. Dat immers zijn de kenmerken van de echte werken voor God en voor de Heilige Kerk Dat die kenmerken be waard blijven in al de Bonden én van nu én van later. Dat die Bonden steeds groeien in le venskracht en bedrijvigheid. Dat is onze dankbare wensch Want wij zijn U dankbaar dat U die lange reis hebt willen doen om deel te nemen in ons priesterlijk geluk in dit ju beljaar. En wij zijn gelukkig U in ruil daarvoor te mogen geven de vruchten van dit Jubileum. Wij wenschen u die vruch ten toe in den hoogst mogelijken Graad. Keert terug naar uw land en uw thuis, nog meer dan te voren bezield met edel- j moedigheid en geest van apostolaat. Die geest van apostolaat is de echte geest van het H. Hart. O. L. Heer immers was de i eerste apostel. Hij werd voor het aposto-j laat uitgezonden door Zijn Vader, en Hij j zond ons gelijk Hij zelf gezonden werd. Weest apostelen door uw goed woord. I Zoo dikwijls in ons druk bewogen leven biedt zich de gelegenheid aan om een! goed woord te zeggen. En waar gij geen gelegenheid hebt om een goed woord te zeggen aan de menschen, spreekt een goed woord tot God het goede woord van uw gebed. Weest apostelen door uw gebed Weest apostelen door uw voorbeeld. Gedenkt wat die bisschop martelaar uit de eerste eeuwen zegde Veel spreken doen wij nietmaar ziet hoe wij leven Leeft zoo dat uw gedrag de menschen dichter bij O. L. Heer brengt. Dan zal het H. Hart tevreden en fier zijn over u. Dan zal ook tevreden en fier zijn over U het hart van Uw Vader, den Paus, die U zijn zegen geeft. Hij geeft U al de zegeningen waarover Hij beschikt. Hij wil dat deze zegen de samenvatting weze van al gij verlangt dat hij neerkome over alles waaraan gij denkt over al uw Bonden, over al uw parochies, ove al die mannen en jongelin gen die onder uw vaandels marcheeren over uw families, uw werken, uw verlan gens, uw inzichten over alles, alles personen en zaken En wij zijn verheugd u een kleine ge denkenis te mogen geven van dezen dag een kleine medaile van Therezeken van het kindje Jezus, die wij tot de altaren hebben mogen verheffen door haar heilig verklaring. Dit medalietje past goed bij U, apostelen, want wij hebben de heilige Theresia ook uitgeroepen tot patrones van de missies. Ik stel ze uw bestuurder ter hand, hij zal ze U van mijnentwege geven, en ik wil dat het weze alsof gij ze uit mijn eigen hand ontvangen hadt. Wanneer gij later die medalie weer zult zien, denkt dan, ik zal niet zeggen aan uw reis naar Rome en aan dezen dag, want zulke dingen ver geet men nooit maar denkt dan aan uw Vader, den Paus, ginder verre in Rome, en bidt dan meer nog dan te voren O. L. Heer voor zijn armen Stedehouder In Juni 1.1. zijn in zee verzonken 37 stoomschepen, 15 motorschepen, 11 zeilschepen. Gezel IVI-irlon, gewezen hoofdman der bolcheviste propagandein Frankrijk, heeft zijn ontslag ingediend. De reden Vijftien maanden heeft hij vertoefd in Rusland en op volgende wijs zijne be oordeeling uitgesproken 't Is de al leenheerschappij van eenige millioenen bureelratten in een uitgehongerd land In FnSestina zijn er erge onlusten, verwekt door de Araben, die de Joden aanvallen. De eerste aanval geschiedde aan den Krijsch-muur De Mo- riah-top, waarop de tempel van Jerusa lem gebouwd stond, was niet uitgestrekt. Om hem te vermeerderen, heeft men groote gewelven er tegen gebouwd, die hoe verder van den top, hoe hooger op getrokken zijn. De zalen onder die gewel ven noemt men de peerdstallen van Salo mon. Gedurende de kruistochten kon men er in tot 2000 peerden of 1500 kemels stallen. De Moriah-vlakte, alzoo uitge breid, beslaat nu 15 hectaren en vormt een langwerpig vierkant. Daarop stonden eerst De Tempel en 't paleis van Sa lomon later de tempel van Herodes, de bijgebouwen en zuilengangen alsook de Antania-sterkte, waar Pilatus woonde; nu twee Mahomedaansche tempels of moskeën. Aan de joden was het, tijdens de heerschappij der Turken, op dood straf verboden dat tempelplein te betre den. Daarom gingen en gaan de Joden op ieder Sabath, dat is van den Vrijdag- tot den Zaterdag-avond, aan den voet van den buitenmuur der bovengemelde ge welven, naamlijk aan den Zuidwester kant, waar die muur zeer hoog is en waar men in die reusachtige grondvesten een steen aantreft van ongeveer 10 meters lengte. Zij bidden er de klachten van Jeremias er zijn er die weenen en ande ren die wanhopig het hoofd tegen den muur slaan. Daarom noemt men dat deel van den muur de Klaag- of KrijSGh- muur en 't is daar dat op een sabath de eerste aanval geschiedde. 'V'i Eertijds verboden de Turken ook aan al wie Christen is den toegang tot dat oud-tempelplein. Nu is het ons toegela ten, maar bij het binnentreden der Mos keën, t. w. deze van Omaar en de Elaska, moet men de schoen afdoen en mag men den hoed aanhouden. De eerste Christen, die er binnengerocht, was Leopold II van- België, a'swanneer hij als kroonprins zijne reis deed in het Oosten. ,.i Statistieken Van 1884 tot 1906, op 10C0 maal dat de bliksem in België viel, waren getrof fen 557 popeliere-boomen, 130 eiken, 70 olmeboomen, 68 sparren, 12 linden, 11 appelaars, 7 notelaars, 5 kastanje- boomen, 3 wilde kastanje-boomen en 1 plataan. Wordt ge verrast door een ongeweerte in 't veld, schuilt u dan niet onder de boomen. In de jaren 1400 reisde Christoffel Co lumbus naar de nieuwe wereld, met een betreklijk klein vaartuig, de Santa flüarïa Te Seville in Spanje, dobbert in de haven een namaaksel van de oude Santa Maria. In Maart 1930, op zelfden dag en uur en met de zelfde plechtigheid waarop en waarmede Christoffel vertrok, zal dat schip Spanje verlaten en naar Amerika zeilen. Het zal een steenen teer ling medenemen, uitgehouwen in de groeven van Palos, van waar Chris toffel heenvaarde, om hem over te Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1