LA RE WIJN Beelden uit Rome CDeet ge wat BEURS - BANK - WISSEL Jaar. - Nummer 37. 30 Centiemen. Zaterdag 14 September 1929 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Het blazoen /an Mgr. üamipoy Een Toemaatje. uwe Geldplaatsinnen wendt U in voile vertrouwen tot de Bijbank 304-334 ra-CSf, Groote iVlarkt, 9. Tel. Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - NcGrdstar Kapitaal-Concentraties 300 Millioen Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper - Brussel, Thielt, Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 netto 6 maanden I jaar id. id. 4.50°/o netto 5 netto 0BL13ATIEN op Rente betaalbaar 5 JAAR aan drager 6 0 0 met zesmaandelijksche NETTO. Koepons. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbu'eel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 O- casier) waar op alle wekedagen alle inSb htintren te bekomen z:;n van 14 tot 1G uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 J4 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 l/2 tot 12 uur, in «Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging «HET YPERSCHE VOLK» in Den Heer Senator G. BRUNEEL 2 M0N7PELL1ER, zal gedurende afwezigheid van den Heer Volks- ptegenwoordiger Dr Brutsaert, op cn 3n Zaterdag van eik maand, houden in den Kathc'ieken ring, telkens van 9 tot 12 ure. De kleuren, die men in de blazoenen ntreft, zijn geluw (or), wit (argent), pd (gueules), groen (sinople), blauw jr), purper (pourpre) en zwart (sable). Eer. witte grond of veld met zwarte lartjes bezaaid noemt men kermelijnen- jd (hermine), een grond met nevens ;ander en elkander rakende klokjes iraaid.zoo als in't wapen van Yper, «int men veld bezet met grijs pels- rk, (vairé). iet onderste deel van 't blazoen van r. Lamiroy is het onderste deel van 't pen van Yper, namelijk een rood ld, en daarop een groot kruis, als grond en bezaaid met blauwe kjes, dus croix vairée of kruis met s pelswerk. )eze kleuren wit en blauw herinneren ii 0. L. Vrouw van Thuine, onder wier tsmantel Mgr een jaar vertoefd heeft, et bovenste deel van 't blazoen is ook, jjk in het wapen van Yper, wiite rond (argent) maar waarop in plaats ucenroodLotharingsch Kruiseen roo- enchs-r© afgemaald is: dat is twee iksche letters X—ch en P—r, dewelke len Chr uitmaken en Christus ver- ievens, den Cbiro staan, ook in 't Alpha of A links en Omega of )0 rechts. Dat zijn de eerste en de lafste letters van den griekschen a. b. c. beteekenen dat Christus als God, het ginsel en het einde is van alles, ien blazoen draagt gemeenlijk een lerschrift of leus. Mgr. Lamiroy heeft leuze gekozen Sa Charitate iristi, d. i. In de liefde van Christus. lermelijnof Hermine is 't vel van een feitje... sneeuwit en bezaaid met irte plekjeszulke velletjes waren de ling der Koninklijke mantels. 'air of wit en grijs pelswerk is 't van een eekhoorn, die boven op den wit haar draagt en al onder bet lijf s-blauw. Zulke velletjes naaide men ie mantels van hooggeplaatste man- Sar wij vernemen zal Mgr Lamiroy isschoppelijke wijding ontvangen op ctober aanstaande, feestdag van natiaan, patroon van het Bisdom ar zijn menschen die zekere kleuren verwarren. Leg voor hen groen of w, rood of geluw zij zien er niet in zij'nemen 't eene voor 't andere andere voor't eene, alsof zij gelijk tn. tf zijn er zelf die zekere kleuren niet Toon hun groen of rood of blauw, en het zelf niet. 't Slacht van dien Isc'nen Dominé die meende een he frak gekozen te hebben en hij had bloed roode. tbrek aan de oogen öch der zijn er die niet alleenlijk in ken missen en verwarren, maar in khten en waarheden en zelfs zekere 'heden niet zien. ebrek aan den Geest. hi voorbeeld De H.Kerk houdt haar geene politiek bezig. Dat is haar igslijn krachtens dat woord van het thriftGeef aan den Keizer wat den er toekomt en aan God wat God &mt. bt is ééne waarheid. andere is deze De H. Kerk ver bale oproerige weerstand tegen een i gevestigde gezag en dat ook krach - hst woord van het H. SchriftDie t gezag oi de macht weerstaat, slaat aan Gods verordening. zijn twee waarheden die geheel en. Hewel, daar zijn menschen die tus- schen die twee waarheden geen onder scheid kunnen maken en de eene met de andere verwarren. Spreekt gij van de eerste bewering de H.Kerk trekt haar geen politiek aan zij antwoorden dus de H. Kerk heefter niets in te zien als het Vlaamsch Nationa- iismus wil streven naar een onafhankelijk Vlaanderen en Belgie kapot wil. Zegt ge volgens de tweede bewering de H. Kerk verbiedt van op een oproe rige wijze het Belgisch bestuur aan te vallen zij antwoorden Dat gaat de H. Kerk niet aan... vermits de H.Kerk en de Pauzen sedert 20 eeuwen verklaren dat de Kerk haar met geene politfek be zighoudt. Zoo mengelen zij alles dooreen en ver warren de verschilligste zaken En nog- thans, welk een grondig verschil. Laat ons dat trachten klaar voor oogen te leggen. Wat is politiek Door politiek verstaat men al wat een staat enkel als staat aangaatzoo het bestuur van 't geldwezen, zoo het heffen van belastinger,zoo de vervoerdienst en de wegenis, zoo de staatsvorm t. t. z. Koninkrijk of Républiek enz., zoo de be trekkingen met andere landen. Dat al is politiek en dat is uitsluitelijk staatszaak. Nooit zal men hooren dat de H. Kerk daar tusschenkomt of haar be moeit. De H. Kerk is daaraan gansch on verschillig weer zulke belastingen of andere, zulke vervoermiddels of andere, zulke staatsvorm of een ander, zulk we- derlandsch akkoord of een ander dat is haar veld niet en laat de landen en volke- ren daarin meester en vrij. Duitschland en Oostenrijk waren vroe ger Keizerrijken, nu zijn het republieken, dat trekt haar|de H.Kerk niet aan. Nu zijn Albanië en Yougo-Slavie Koninkrijken wat ze tevoren niet waren. Dit aan- veerdtde H*. Kerk gelijk dal als de gerechtigheid, den eerbied voor den Godsdienst en 't geweten het welzijn der volkeren maar gehandhaafd wordt, het overige laat haar onverschillig. Dat is hetgeen men noemt dat de H. Kerk zich buiten of boven de politiek houdt zooals gezeid wierd in de eerste bewering. Maar wanneer, 't zij ter gelegenheid der staatszake, 't zij ander, er eene wet van redelijkheid of eene zaak van Godsdienst of van Geloof in 't gedrang komt of in toepassing, dan zal de H. Kerk er tusschen komen en spreken als het noodig is. De reden Dat valt juist in hare taak. Trouwens juist daarom dat de H. Kerk door God in- en aangesteld is om de waarheid te onderwijzen, om de Ge boden Gods of de zedenwet voren te houden, om het Geioof te verkondigen en den Godsdienst te verspreiden Gaat dan, onderwijst alle volkeren, hun loe rende onderhouden al wat ik voren geschreven heb. Matth. 28,19-2(1 Dat is dus hare zending, dat is hare taak, dat is haar plichtDus ze moet spreken. Geen één Christen mensch die dat zou durven betwijfelen of loochenen Daarom, wanneer er een punt van de Christene waarheid of van de Geboden Gods of van de Zedenwet, of 't Geloof aangevallen wordt, zal de H. Kerk niet zwijgen. Zij is de verkondigster der God delijke wet, de bewaarster van het Geloof en de verdedigster van de goddelijke Zedenleer. Het is haar recht en haar strenge plicht Zoo zegt de H. Kerk aan de goddeloo- zen Daar is een God. Aan Hem moet eer en dienst gegeven zijn. Zoo zegt zij aan de volkeren Een veropenbaarde leering is ons geschonken Gelooven moet ge. Die geloofd zal hebben, zal zalig worden Zoo zegt zij aan het Socialismus. Daar is wettig eigendom, hewel, dat zult gij eerbiedigen, want God zegtGij zult niet stelen Zoo zegt zij aan het Liberalismus: De H. Kerk heeft eene goddelijke zending en een goddelijke macht ontvangen voor het onderwijs en de leiding der volkeren. Dat moet gij eerbiedigen. Zoo zegt zij aan de Vlaan:- sche Nationalisten Gij zijt Belgische burgers onderdanen van een wettig ge zag, eerbiedigt dat gezag; zijt het behulp zaam en eraan gehoorzaam. Dat is Gods wil. Kinderen, gehoorzaamt aan uwe ouders, want dat is recht. Eph. 6. 1. Dienaren, gehoorzaam! aan uwe tij delijke meesters in den eenvoud uwer herten, als Christus, en niet onder de oogen, maar als dienaren Christi. Eph. 6. 5. Geloovigen, gehoorzaamt aan uw oversten en zijt hun onderdanig. Hebr. 13. 7. Alle ziel zij aan de oversten onderda nig, want daar is geen gezag, tenzij van God alles trouwens dat is, is door God geordend. Daarom, die aan het gezag weerstaat, weerstaat aan Gods ordeni ig. En wie weerstaan, die trekken over hun zeiven de verdoemenis. Ad. Ron. 13, 1-2. Een diep verschil is er dus tusschen zuiver politieke zaken en de Zedenwet, het Geloof, en den Godsdienst. In het eerste houdt de H. Kerk haar buiten omdat het haar veld niet is, in het tweede moet zij handelen en spreken omdat het haar taak en hare zending is. 't Zijn troebele geesten of kwaadwilli gen die het eene met het andere ver warren. De Ypersche Bode komt in moei lijkheden met De Poperinghenaar om reden dat deze laatste, in een uittrekse', het woord Cisschoppen onderlijnt. Daarom onderlijnt de eerste het woord Paos. Alzoo houdt hij staan dat de Paus sedert 20 eeuwen nog nooit in zake van Staatsvorm ingegrepen heeft. Laat ze ons te gare brengen en alle twee onderlijnen zoo komen wij ter waar heid en tot overeenkomst. 1° Dat de H. Kerk nooit in Staats vorm er tusschen gekomen heeft. 2° Dat het niet mogelijk is katholiek te wezen, zeker niet goede katholiek, zonder te gehoorzamen aan de Bis schoppen en aan het Opperste Gezag van Christus Stedehouder het woordeke gehoorz me inbegre pen. Er is tocht De jongens beneden de 15 jaar mogen er niet rooken en zij doen het niet. Dochters en vrouwen zijn er zedig ge kleed bedekte armen en tamelijk lange kleederen. Het is er nogthans veel war mer dan hier. Men ziet er geen schuinige uitstellingen en geen ergenisgevende re- klamen. Op vele plaatsen lazen wij het volgende briefje De onzedig niet voldoende gekleede >- vrouw of dochter onteert den man die haar vergezelt 't weze haar echtge- noot, haar broeder of haar vader. Zij laat geen twijfel over haar verloren weerdigheid en baar verloren zedelijk- heidsgevcelen Tot de H. Tafel naderen meestal de vrouwen bet hoofd bedekt meteen neer hangende sluier. 's Zondags zijn de winkels gesloten, alleen eet- en drinkwaren zijn voorhan den. Het verkeer op de straten is uitermate beveilig. Op de trams stapt men al achter op en men komt al voren uit. Van dees jaar vieren de Katholieke Zweden en toekomende jaar de pro- testantsche den 11 hondersten verjaar dag van het aankomen in hun land van St Oscar, monnik uit Corlie, bij Amiens, en die hun het christen Geloof bracht. Toekomende jaar de Nooren zullen St Olaf herdenkenOlaf 11bijgenaamd Haraldsson, werd gedoopt in Rowanen (Rouen), hoofdstad der fransche streek Normandie, waar zijne stamgeneoten, die afgekomen waren als zeeschuimers, zich voorgoed gevestigd hadden, 't Was de 29 Juli 1030 dat St Olaf, die Noorwegen Christen gemaakt had, sneuvelde in den veldslag van Stiklestad. De protestanten, die de vereering der Heiligen verwerpen, zuilen timbers uitgeven met de beeltenis van den Heilige ter zijner eer zal in Trondhjem, deoude hoofdstad van 't land. de oude kathedraal door et... rotestan- schen bisschop geconsacreerd worden eindelijk den 29 Juli, in de oude katholie ke kerk van Stiklestad, zal de dood van den Katholieken Held herdacht worden en dat door de protestanten van Noorwe gen en elders te gaar Hoe rijmt men al De bisschop van ^e^ensöurg (Ra- rook, 't is in England ReuL. En bin- tisbonne) heeft nu alle bezoek verboden nen korte jaren al die welriekende Iicha- bij Theresia Neumann, de gestig-1 men zullen te rotten liggen in 't graf. matiseerde van Konnersreuth, in Beieren. De oudste van 10 kinderen, werd zij geboren in 1898 zij was geheel god vruchtig en begeerde zuster-ziekendien- ster te worden, maar om te kunnen vader en moeder bij staan in het voorzien van het: onderhouden des huisgezins, moest zij zich bij landbouwers verhuren. Zij was overgezond en buitenmate kloek. In 1918, tijdens den brand der hofstede, werd ze aan de ruggrate gekwetst, wat ongehoor de en onvoorziene gevolgen had Lam heid, overgroote pijnen, samentrekken van lidmaten, en van af 1919 totale blindheid. Zij had diepen eerbied voor de kleine H. Theresia en den dag dezer za ligverklaring, 29 April 1923, werd ze oogenblikkelijk genezen van hare blind heid. Daarna, op 17 Mei 1925, dag der heiligverklaring van de H. Theresia, kreeg zij de totale gezondheid weder. De H. Theresia had ze genezen maar haa:r ook aangekondigd, dat zij nog veel lijden zou en door haar lijden medewer ken aan het zaligmaken der zieien. In den vasten van 1926, op een nacht tusschen Donderdag en Vrijdag, zag zij in vizioen O. H. in den hof van Olieven en zij voelde hevige hertpijnen daarbij bloedde zij op dien linkerkant van 't li chaam acht dagen later verscheen haar Christus, gebonden aan degeeselkolon en zij bloedde opnieuw en dit tot den Vrij dag noen Den derden Donderdag-nacht zag zij den Zaligmaker met doornen ge kroond, den vierden de kruisdraging en op Witten Donderdag ontwaarde zij op nieuw Jesus indenoliefhof. Niet alleenlijk bloedde zij nu uit de zijde, maar zij ween de bloed 's anderendaags, ten 3 ure na noen, onderstond zij de gruwel ijl e pijnen van den doodstrijd en op handen en voe ten werden zichtbaar vier bloedende wonden, de grootte hebbende van een stuk van 10 centiemen. Op Vrijdag 19 November, werden zichtbaardestigmaten der doornekroon en sedert dien, eiken Vrijdag, bloedt ze op het hoofd, aan de zijde en ze weent bloedige tranen. Buiten den Vrijdag doet ze haar ge woon werk en nooit heeft zij, noch haar familie, een centiem willen aanveerden van de duizenden en duizenden bedevaar ders die haar zijn komen bewonderen. Geleerden van alle slag zijn met dit wonder bezig en de H. Kerk, dielangzaam en zeker werkt, heeft door den persoon van den Bisschop van Regensburg, eerst die bezoeken in massa verboden, om er alleenlijk bij te laten degenen die een schriftelijk bewijs hadden van 't bisdom. Nu zijn alle bezoeken verboden en dit om voor geleerde geneesheeren en theologan ten een grondig en wetenschaplijk onder zoek mogelijk te maken. Maandagl. is uit Gent de KSndO'- frein vertrokken naar Hongarië, weer brengende de kinders, die hier in Belgie hunne vacance overgebracht hadden, bij hunne voormalige pleegouders. Die trein was den 2 September uit Budapest weg gekomen en had mede een hondertal kinders, die hier in Belgie sedert jarc-n vertoeven en die hunne vacance overge bracht hadden in Hongarië. Die t>ein is) samengesteld van ambulance-wagens van binst den oorlog, voorzien van hangmat ten als bedden en zeer wijd van bouw dus is het gevaarlijk buiten te leunen, langs den binnenkant der spoorlijnen. Alzoo is er Dijnsdag 3n, in Duitschland. I een smertelijk ongeluk gebeurd. Twee| kinders hadden den arm buiten gesteken en door een te-gemoet-komende en voor bijsnellende trein werd het een erg ge kwetst aan de hand en het ander den voorarm afgeslegen. Vier miljard en 250 millioen frank rook. Dat is wat ten jare 1929 zal ge rookt worden in Frankrijk. In 1926 was het boven de 3 miljard en in 1928 onge veer 4. De rookersin Frankrijk betalen jaarlijks als belasting de helft van 't noo- dige geld voor het deigingfonds. steed in England aan reukwerken, cosme- naar stad om daar te wonen in nauwe en tiques en andere zinlijkheden der haar-j ongezonde kruip-ins en verlaten den zoo kapperswinkels... bemerk wel zeven dui-aangenamen buiten, waar, met neerstig zend mill oen franks Is het in Frankrijk j te werken, men gezondheid en rijkdom zoude opdoen. In den zomer hangt men het vieesch in ijskassen. En men zal nu het zelfde doen met de reizigers. In wagens der Or. leans-Compagnie brengt men koude lucht aan, evenals men er gedurende den winter verwarmde inblaast. Dezer dagen was het buiten en in de gangen dier wa gens 34 graden warmteen binnen de com partimenten 18. Dat kan aangenaam we zen maar zal er de gezondheid niet van lijden? In 't Ainerikaansch leger is er één offi cier voor 10 manschappen Bezuini ging 1 In Amerika ook, waar men nu o. m. in 't graafschap Rutnam (New-York) straf fen uitspreekt en zeifs het gevang, tegen de vrouwen die het aandurven zonder kousen'op) straat te verschijnen..: is men min streng voor het uitspreken van echtscheiding. Ten jare 1926 waren er in Cincinnati 4125 huwelijken en 989 echt scheidingen dus 24 per °/o in Detroit op 16.290 huwelijken waren er 4605 schei dingen, dus 28 per en in St Louis op 8583 waren er 2971, dus 34 per Wie onder dit opzicht nog de gaai afschiet is Rusland, waar in Moscou b. v. op 26,211 huwelijken er 19.421 scheidingen waren, dat is 74 per Het Koninkrijk Yougosiavie be helst Serben en Croaten deze stammen spreken dezelfde taal maar de Serben ge bruiken den A. B. C. van den H. Cyril- lus, die hem uitvond voor het schrijven der Rutheensche taal en de Croaten ge bruiken onzen A. B. C., d. i. den latijn- sehen. Belgische gazetschrijvers hebben de fransche wijr,velden gaan bezoe ken. Voor de artikels, die zij nu'in hunne nieuwsbladeren schrijven zullen en om die te kunnen schrijven met kennis van zaken, heeft man hun daar veel glasjes Pommard, Monthelie, Lavignie, Romanée en Chambertin doen nutten Echte na tuurlijk, terwijl men hier in 't land veel namaaksels, waarvan velen zelfs geen wijn zijn, opdischt. lil Parijs en omstreken wonen liet ne- genste deel van de totale bevolking van geheel Frankrijk, d. i. 2.871.000 in stad cn 1.706.000 in den omtrek, ledereen wil In Sologne (Frankrijk) waren er van dees jaar 505 hecta:en vlos. 't Zijn de Belgen, diegedurende den oorlog de vlas teelt er in gebracht hebben. Dat vlas is beier dan wat opgedaan wordt in 't Noor den en in die streek zijn er nog 200.000 hectaren zwarte grond, gelijkig aan dezen waar men bovengemeld vlas opdeed. Londen telt nu bij de 8.000.000 inwo ners. In 1928 waren er 49.105 menschen die verongelukten, waarvan 1056dendood stierven van de 1056 waren 977 dood-gereden door autos. Voor eenige maanden herdacht men in 't walenland de geboorte, vóór honderd jaar geschied, van den uitvinder der fan faren en der harmoniën. In Duitsch land, te Klingenthal, herdenkt men nu de 1001 verjaardag van het verschijnen der GGarinas en der accordeons, 't Was de luthspeler Glier, die de eersten er van verveerdigde. Heden ten dage ver zendt Duitschland naar het buitenland circa 50 millioen ocarinas per jaar en circa één millioen accordeons, wat maakt de 9 tienden van soortelijke productie des werelds. In de Vereenigde Staten waren er ver leden jaar 36.376 bekeeringen tot onze kerke, dewelke samen met het verschil, tusschen sterfgevallen en nieuw geborene katholieke kinderen, eene aanwinst uitmaakt voor de Roomsche Kerk van 433.709 leden. 3 Een dokter heeft een zeker getal vrouwenkleederen gewogen en bevondt dat veel vrouwen in den zomer niet meer dan 1/2 kilogram gewaad op zich dragen en in den winter 2 kilogram men. Deze geringe kleedingstukken sa men met het te weinig eten, om te verma geren, zijn de oorzaak, dat het sterftecij fer fel toeneemt onder de vrouwen van 20 en 26 jaar. Steek mij dat in de vrouwenkoppen Liever den dood dan de mode niet te vol gen In 't Walenland zijn er 300.000 Vlamingen gehuisvest, waarvan 75.000 in 't Luiksche. In Frankrijk wonen er veel Belgen In den Calvados alleen circa 100.000. Op sommige markten hoort men niets anders dan vlaamsch. Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen. Zeven milliard in één jaar werden be-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1