BissjfioDDOii ke i JUBEL - AFLAAT," CDeet ge cuat Telegrafen Telefonen BEURS - BANK - WISSEL 5le Jaar. - Nummer 38. 30 Centiemen. Zaterdag 21 September 1S29. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Zondag, 22 dezer, dus morgen, uilen de geloovigen verga- eran in SI Maartens kerk ers »n 3 3 4 van daar den omme- ang beginnen en zij zuSEen, iddende den Rozenkrans, ivolgenSijk Sint Jacobs, Sint eters en Sint Niklaais be teken. pnmume. Afscheidsgrost aan {Vlgr. LiAfYtlROY I Het bisschoppelijk geschenk, door de peilers van de stad en door leden der peiij Yper aangekocht, zal er aan Mon- ligneur aangeboden worden. H Zachte winters. Het koorn ge schoren, is de winter geboren Wat zal de aankomende winter wezen In 1258, in de maand Januari, waren er violetten die bloeiden en appelaars en frezenstruik- jes droegen witte bloesems. &EHEER VAN De Marsch der Tentoonstelling van Antwerpen 1930. Er hëS'scDt uiwssiijtt hiagtruood ia B.-aina De hongerige» plegen zelfmoord! De kinderen vallen neer als Vliegen. Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, (seghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsche Rekening Spaarkas Zicht5 4.75 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 netto 6 maanden id. 4.5070netto I jaar (id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. i)d i)pcrod;C ilolh ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk vcor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn buis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1® en 3® Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 y2 tot 12 uur, in Het Kapitel pen Heer Senator G. BRUNEEL MONTPELLIER, zal gedurende afwezigheid van den Heer Volks- [rtegenwoordiger Dr Brutsaert, op en 3n Zaterdag van elk maand, fcdag houden in den Katholieken ring, telkens van 9 tot 12 ure. kan gewonnen worden, ter gelegen- ij van het priester-jubeleum zijner Hei- (ïeid Pius XI. l'oor de Yperlingen eene der voorwaar- is van twee maal te bezoeken en er te (den volgens de intentien van zijne ïiiigheid de kerken van St Pieters, Jacobs en St Niklaais. Worden de bezoekèn gedaan processië- js, één bezoek van ieder kerk is vol lende. Daarom De andere voorwaarden voor 't winnen iaden Jubeleums-aflaat mogen vervuld irden vóór of na die bezoeken, 't Beste te eindigen met de voorgeschrevene ■De ingezetenen van Yper worden uitge- ■ucdigd om in St Maartens Kring bij een I komen, op Zondag., 29". dezer, „ten Ita's avonds. De officieele omhaling, voor het ver- ezeniijken van dit doel, geschiedde, i'gens beslissing der E. Heeren Pas- ors. in de kerken en openbare bid- latsen der stad Dit opdat een ieder Idde kunnen 't zijne bijdragen, zelfs de iringste lieden. Daar nevens hebben nige welbezielde parochianen van Mgr, eigen' beweging, private omhalingen daan, waarvoor er hun innige dank egekend wordt. Al die omhalingen sa- en hebben circa 25.000 fr. opgebracht alzoo mogelijk gemaakt, dat niet al- ènlijk de Staf, maar ook de Ring en de ippa Magna aan zijne Hoogweerdigheid en aangeboden worden. Als twee Christenen het huwelijk aan- tan.de priester wijdt den huwelijks-ring, ragende aan God, dat deze die den ring 'agen zal den huwelijks-trouw beware haren echtgenoot wederliefde schen- inde, geheel haar leven slijte in peis volgens den wil des Heeren. Een bisdom wordt dichterlijk be bouwd als de verloofde van den Bis- p, even als onze Moeder de H. Kerk verloofde is van Christus. De ring evoig, dien de Bisschop ontvangt, bij ne zalving, moet Hem steeds herinne- dat Hij innige betrekkingen aange- n heeft met zijn Bisdom en dat Hij der eed beloofd heeft, zijne kudde te hermen in geestelijken en stoffeiijken ood De ring, die aan Mgr Lamiroy, door de perlingensamen met den staf en de pppa magna, zal aangeboden worden, t' hem dagelijks niet alleenlijk geheel 'ine kudde herinneren, maar ook op ijzondere wijze een geliefkoosd deel er namelijk onze stad. Moge Hij hem sgejaren dragen. De edelgesteenten, die in de eerste Ken der H. Kerk hoog geschat werden, *«ren noch diamanten, noch brillanten. ^diamant immers kende men niet als bitterende steen, maar als de hardste, i er te vinden wasmet hem kon men Ntrhande stoffen slijpen en verslijten, én r! werd door geen eene geslepen 't is r^r, ais men het gedacht opvatte twee r«~anten tegen elkander te wrijven, dat hem kon slijpen en doen glinsteren, P* geschiedde in de jaren 1400 en de geslepen diamant behoorde toe aan breide Stoute, hertog van Burgondië. In de oude tijden onderscheidde men 12 soorten edelgesteenten De sardersiks, (sardoine) rood van kleur of beter rost De topaas.,, geluw De smaragd (éméraude) groen De karbonkel (escarboucle) don ker rood De saffier (saphir) blauw De jaspissteen (jaspe) ondoor schijnend en groenachtig rood De liguursteen; De agaat (agathe) half doorschijnend en veelkleurig De amethist (amethyste) violet De goudsteen (crysolithe) groen achtig-geluw De oniksteen (onyx) ook veelkleu rig zooals de agaat maar hoornachtig De beril. Voor de bisschoppelijke ringen neemt men gemeenlijk een grooten amethyste, omdat hij violetkleurig is; niets nochtans belet dien steen te doen omkransen met diamanten en perles-fines, hetgeen het geval wezen zal met den ring van Mgr Lamiroy. Die ringen moeten groot genoeg zijn, om gemakkelijk aan den behandschoen- den vinger te kunnen schuiven en als een bisschop u de hand toereikt.de godsdien stige beleefdheid wil dat gij den steen van zijnen ring kusset en op gelijker wijze, als een bisschop u de H. Commu nie toereikt, ge moet eerst den ring kus sen vooraleer de H. Hostie te ontvangen. De twalf bovengemelde edelgesteenten, waren ook met gouden klauwen vastge maakt op het vierkanten borstgewaad (rational), dat de opperpriester der Joden droeg bij solemneele geplogenheden en zij herinnerden hem de 12 geslachten Israels, ten voordeele van de welke hij te bidden had. Te Zevenkerken, bij Lophem, in de kerk der abdij, waar een oud minister van China kloosterling is, werden Zondag 8 September,vier chineezen gedoopt. Het zijn studenten aan de Hoogeschool van Leuven. Was hun meter Mevr. Lebbe, de moeder van E. P. Lebbe, die in de laatste tijden zoo hard gewrocht heeft, tegen alle soorten van tegenkantingen, om de eerste chineesche priesters te doen bisschop zalven. Waren peters: Een hoogleeraar van Leuven, een bekeerde beiersche jour nalist, baron Joseph Van Caloen en baron R. de Ghellinck. Volwassen, die het doopsel ontvangen, mogen maar moeten noch peter of meter hebben. Zij zelve immers kunnen de vragen van den dooper beantwoorden en zij hebben ook geen peter of meter vandoen, die zoude zor gen dat zij onderwezen worden in de christelijke leering, bij verwaarloozingder ouders. Op het eiland Malta, heeft men den 8 September de verjaring gevierd van de zegepraal in 1561 behaald door de ridders van St Jan op de Turken. Op het laat ste der jaren 1200 hadden de ridders uit het H. Land moeten wijken voor de Tur ken en zij vestigden zich op 't eiland Rhodes. Van daar uit bevochten zij gedu rig den Turck, tot in 't jaar 1522. Dat jaar moesten zij ook Rhodes prijs geven en zij gingen 't eiland Malta gaan bewo nen. De Turck kwam wederom achter en in 1561 belegerde hij Malta met eene vloot van 80 schepen en een leger van 100.000 man, zonder te rekenen de krijgsmacht van Fen Bey van Tunis, die mede-hielp. Om de aanvallen van dat machtig leger af te slaan waren er slechts 543 Ridders, 1300 soldaten, 1000 zeelie den, dus 2843 man 660 ervan sneuvel den tot den laatste in 't fort St Elme, na dat zij hadden kunnen 6 stormloopen af weren en van den vijand 3900 man doo- den. Met het vallen van St Elme was er verslagenheid onder de overige verdedi gers, die zich bevonden in 't fort van den Engel en in het kwartier Borgo. Dan be- vool Groot-Meester La Valette het doen eener noveen ter eere van O. L. Vrouw, van af 31 Augusii tot 8 September en aan al wie intusschentijd hem iets vroeg in betrekking met de oorlogsfeiten, zegde hij Den 8 September zal ik antwoor den Met middernacht van 6 September ontscheepten ten Noorden van 't eiland de hulptroepen, gezonden door Philips II, Koning van Spanje en den 7" de Turk brak het beleg af en vluchtte. Sedert dien heeft de Turk geen aanvallen meer van bedied tegen de Malteezers gewaagd. Zijne zeemacht wasvoor goed gebroken. Wat er in eene fransche gazet te lezen staat 't Is iang geleden, dat Paul Bourdarie met spijt de uitroeiings- jacht op de afrikaansche olifanten besta- tigende, aanraadde internationale maat regels te doen treffen, om het sparen van die nuttige dieren te verwezenlijken Leopold II heeft het verstaan en in 1899 belastte hij bevelhebber Laplume met de zending van olifanten te vangen en er huisdieren van te maken. Inll910 waren er reeds 35 in de tropikale hofstede van Api en nu 113. Die dieren zijn van groot nut voor het diep-omkeeren van grond en het verplaatsen van boomstammen in de zagerijen. Een olifant doet in het boschwerk zooveel of 20 tot 100 negers... Wij hebben 30 jaar verloren. Laat ons nu in de fransche coloftiën doen wat zoo wel slaagde in de Belgische. Hoe hooger in de lucht hoe kouder Hoe dieper in de grond hoe warmer Het weerkundig-gesticht van Uccle (bij Brussel) en daar is ook de sterrewacht (observatoire) liet eens eennavorschen- den luchtbal los (ballon sonde) medene mend een thermometer, een barometer en een stelsel om de windsnelheid te meten. Bij het wedervinden van dien luchtbal die viel bij Beauring, bestatigde men 1° door den barometer dat de bal geklommen was tot 15.447 meters 2° door den ther mometer dat het daar 55 graden onder o 'was 3" door de windsnelheid-meter dat de wind er blies met eene snelheid van 10 meters, (terwijl het op den grond maar 2 meters was). Een ander maal de luchtbal, van Uccle vertrokken, viel in zee ten N. W- van Holland en miek ken baar, dat ihij 15.220 m. hooge gestegen was en dat het daar 67 graden onder o vroos. In Siiesie te Czuchow boorde men in den grond, op zoek naar kolen lagen en deze gevonden zijnde, boorde men nog dieper met wetenschaplijk doel. Men gerocht tot op 2240 m. diepte. Boven had de boorput 44 ctm. doorsnede, beneden 5. Op een diepte van 602 meters was de warmte 28 graden boven o op 1160 meters 50 gra den op 1267 meters 60 graden op 2090 meters 80 graden en op 2240 meters 83 graden 9/10. Deze cijfers wijzen dus een verhooging van warmteaan van één graad per 31,8 m. diepte, hetgeen te kennen geeft dat op 2700 meters, onder onzen grond, de warmte deze is van het kokend water. De gazetten melden dat in Londen, op den Brempton-Road, de geleider van een taxi schielijk stierf aan het stuurrad. De juffer die binnen in den taxi zat, ziende dat de taxi links en rechts zwenkte en dat de voerder in-een-gezakt zat, opende de deur, sprong op de trede> bereikte het hokje van den voerder en kon de remmen doen werken. Alzoo redde zij haar leven en mogelijks voorkwam zij verdere ongelukken. Ware het niet goed van de electrieke leiding van den aan steker (comburateur) langs binnen den auto te doen voorbij komen, om hem daar bij ongeval te knnnen afsnijden Moge lijks ook een stelsel uit te vinden, om binnen te kunnen remmen De eerste geslepen diamant behoor de toe aan Karel-de-Stoute en hij ging verloren in den slag van Morat, (Zwitser land) ten jare 1476 later weêr gevonden, werd hij verkocht aan Hendrik VIII van England, die hem ten geschenke gaf aan zijne dochter, als deze Philips II van Spanje huwde. Hij is blauwachtig getint en behoort steeds aan de Spaansche Kroon. Aten drukt hetgewichte der diamanten uit in carats. Een carat is 2 tiende van eene gram. England bezit een diamant, genoemd Ko-I-Noor wegende 106 carats, waarvoor verschillige oorlogen gevoerd werden in de Indiën en die eindelijk door hetindisch-genootschapaan de engelsche Vorsten aangeboden werd. Voor den oor log schatte men hem 35.090.000 frank. In bezit des pauzen is de Groote (M) Cogol 279 carats en maar 12.000.000 geschat. De Orloff 194 carats behoorde toe aan den Csar. Qe Regent» 136 carats, de schoon- stemisschien vanallen, weerde 15.000.000; behoorde toe aan de Fransche Kroon en is te zien in de Louvres. De Groot Hertog van Tosca- nen 139 carats is een keizerlijke dia mant van Oostenrijk. De Noord-Ster 40 carats, als ook de Shah van Persen 95 carats, behoort toe aan Rusland. Ten jare 1905 een mijnwerker van Jo hannesburg (Zuid-Afrika) vond een dia mant, wegende circa 3000 carats. Men doopte hem met den naam van Culli- nan het slijpen kostte een 200 duizend frank en hij verloos er door bijna de helft van zijn gewicht. Men gaf hem als ge schenk aan Koning Joris VII van Eng land en men bedankte, met veel lof, den mijnwerker, die den steen vond. Als men goud schat men spreekt ook van carats. Voorwerpen in zuiver goud zouden weinig tegenstand bieden en daarom moet het goud gemengeld wor den met een ander metaal. Voor goud ca rat wil zeggen 'een vier en twintigste, b. v. een voorwerp in goud van een carat, dat wil zeggen dat er in't metaal 1/24 goud is. Goud aan 18 carats en dat is het beste dat men gebruikt, wil zeggen dat het metaal 18/24 goud bevat en 6/24 andere stoffe. De Donderbui. De dageraad, door gaans dichterlijk, ditmaal duisterachtig, dringt door den donkeren dampkring. De doorluchtig dagvorstin, die de duizenden dauwdruppels - diamanten doorspiegelt, ducht de dreigende donderwolken, die drukkend dalen. De dwarrelwind drijft driftig de duinzanden dwars dooreen doorsnijdt, doorkruist, doorwoedt deerlijk de dichte dennenbosschen doet de dak pannen daveren de doffe donder dreunt doorgrievend dikke druppels doen de dorstige dahlias druipen de dieren doorloopen droevig de dreven des dorps de dorpelingen doen de deuren dicht doods drukt de duisternis des dags, door de donderbui daargesteld. Daarna drijft de dondervlaag door. Duinbergen, den derden December. In 1289, te Kerstdag en op Drie-Konin- gen-dag, jonge dochters van Keulen droe gen op het hoofd kronen van viooltjes, koorn- en sleutelbloemen. (n 1421 waren er rijpe krieken in April en rijpe druiven in Mei. In 1529 vroos het niet van geheel den winter en in 1585 het koorn stond in aar met Paschen. In 1522 aanstak men geen stoven van geheel den winter en met Februari ston den de boomen in bloei. Gent, den 17 September 2929. Twee bedieningen van telefoonhelper (ster) zijn te begeven op het middentele foonkantoor van KEMMEL. Bezoldiging fr. 1000 per uur-jaar, verminderd met 20 voor de helpers en helpsters beneden de 18 jaar. De candidaten moeten Belg en van on berispelijk pedrag zijn, en thans wonen binnen eenen kring van 5 Kilometers van voormeld kantoor of in eene naburige ge meente. Geen ouderdomsvoorwaarden worden opgelegd om mede te dingen, doch een candidaat kan slechts in dienst genomen worden indien hij 15 jaar be reikt heeft. De candidaten die hun aanvraag indie nen, en aan de vereischte voorwaarden voldoen, zullen aan een proef over de volgende vakken worden onderworpen a) Gewestelijke taalDictaat A b) Tweede landstaal (niet verplichtend): samenspraak en gemakkelijk dictaat; c) Rekenkunde bewerkingen of d) Metriek stelsel vraagstukjes; e) Aardrijkskunde van België. Het geschrift wordt beoordeeld volgens het dictaat. De candidaten worden per categoriën gerangschikt (zie verder) en, in ieder de zer categoriën, volgens de belangrijkheid dei bekomen globale punten op voor waarde, ten minste de helft der punten in ieder der verplichtende vakken te hebben behaald (t. t. z. zonder inbegrip van de tweede taai, waarvan de punten nochtans worden gevoegd bij het totaal van degene behaald in de andere vakken) TJ CATEGORIE De door de wet van 3 Oogst 1919 bevoorrechte mededingers, en namelijk de kinderen van militairen die gedood werden bij de krijgsver richtingen of die gestorven zijn ten ge volge van aan het front opgedane ziek ten, of kinderen van Belgen, bezweken ten gevolge van wegvoering of door de vijand doodgeschoten 2e CATEGORIE De kinderen van bij het Departement in werkelijken dienst staande bedienden 3e CATEGORIE De kinderen van be dienden die gepensioneerd, op wacht geld (gelijkstaande met pensioneering) gesteld of overleden zijn 4e CATEGORIE De andere mededin gers. De rangschikking in een bevoorrechte categorie is beperkt tot een kind per fa milie de candidaat wiens broeder of zus ter om het even in welke hoedanigheid gehecht is aan een der beheeren van het Departement, ofwel voorkomt op een can didatenlijst in een bevoorrechte categorie, mag slechts in de 4e categorie opgeschre ven worden. De mededingers die in de lc categorie gerangschikt worden, gaan vóór degene van de 2C categorie, die van de 2° gaan vóór degene van de 3L', enz. De aanvragen om deel te nemen aan de hiervoren aangekondigde proef, dienen gezonden aan M. de Hoofdingenieur, Dienstbestuurder, 19, Posthoornstraat, te GENT vóór den 3 October 1929 (uiterste datum) (1). HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Zondag laatst in de binnenzaal van de aanstaande tentoonstelling van Antwer pen, heeft de aanduiding plaats gehad van de laureaten van den nationalen wedstrijd voor de toonzetting van De Marsch der Tentoonstelling Onder de 59 toegezonden handschrif- schriften voor den wedstrijd, heeft een jury, bestaande uit vier muziekmeesters, vier deelnemingen weerhouden. Deze werden uitgevoerd door het muziekkorps van het 6e Linieregiment in tegenwoor digheid van eene groote menigte. Een jury uit een dertigtal afgevaardig den van de meest verscheidene muziek maatschappijen samengesteld, moest na de uitvoering bij geheime stemming de deelnemers rangschikken volgens hunne verdiensten. De officieele uitslag werd als volgt uitgesproken. 1/ M. Ch. Van Hemel, van Antwerpen. 2/ M. Duyssenx, van Luik. 3/ en 4/ Ex-oequo M. Henri Meer man, van Yper en J. Mortelmans, van Brasschaet. Een loffelijke melding en eene som van 100 fr. werd daarenboven toegekend aan den Heer Pr. Depoch- mans van Berchem-bij-Antwerpen. Bijgevolg word de factituur van M. Van Hemel officieeliijk aangenomen als Marsch der Tentoonstelling De laureaat bekomt daarenboven eene pre mie van 1000 fr. De andere primeerde mededingers be komen respectievelijk eene premie van 600 en 300 frank. (1) Model van aanvraag ik ondergeteekende (naam en voornaam), geboren te den thans het beroep uitoefende van en woonachtig te (plaats, straat en nr), verlang deel te nemen aan de proef voor het be geven van eene bediening van help te Mijne hoedanigheid van geeft mij recht om in de categorie te worden gerangschikt. (Datum en handteekening). Achtereenvolgens hebben Mgr Tchang, een der eerste Chineesche bisschoppen, en Mgr Van Dyck een noodkreet tot al de katholieken geslaakt om hulp, hulp, en nog hulp om den vreeselijken hongers nood die in Noord-China woedt. De kinderen vallen als vliegen en worden langs de baan geworpen de moeders kunnen hun kinderken niet meer voeden. De Chineesche bladen melden dat de hongerlijdende zelfmoord plegen of de lijken opeten van degenen die vóór hen gestorven zijn», schreef Mgr Tchang. Het Chineesche blad «The North China Herald», dat in 't Engelsch verschijnt, bracht -zoojuist nog volgende bijzonder heden: De toestand wordt steeds slechter in plaats van te beteren. Maarschalk Feng's legerbenden, die over de Shensi en Kan- sugauw ingekwartierd zijn, plunderden alle eetwaren, niets voor 't volk achterla- FONDSEMBAHK -«o»- Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1