m eeFsisiitRDsici en de Mvioen san ons Bisdom Zeer Eert» Heer Hernial, s.t.b aareh Kies CDeet ge cuat t BENOEMING H. THERESIA BEURS - BANK - WISSEL 5T Jaar. - Nummer 41. 30 Centiemen. Zaterdag 12 October 1929. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper De nieuwe Deken van Yper. Belhamel is even-veel-zeggend of haantje-vooruit, opstoker... maar zijne eigenlijke beteekenis is anders. In sommi ge streken kleine kudden schapen gaan grazen zonder herdér en volgen den ha mel, die voorop trekt en eene be! aan den hals draagt. Bolchevisirte van alhier is eene ziekte, die gemakkelijk genezen kan in Rusland. De bestuurder van eene engel- Bestendig Hof voor den Vrede in Den Haag... schoone titel maar is ook schoon het trektement van rechter bij dat Hof, t. w. 45.000 hol- landsche guldens. M. Ben Turnen, minister der kool mijnen in England, heeft er een handje toe om de moeilijkheden, die in de engel- sche kolennijverheid bestaan, vooruit te helpen. Bij het openen van een koolput, Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielf, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht5 °/0 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 netto 6 maanden id. 4.500/o netto I jaar (id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in bet Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casjer) waar op alle wekedagen al'e inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Den Heer Senator G. BRUNEEL DE MONTPELLIER, zal gedurende de afwezigheid van den Heer Volks vertegenwoordiger Dr Brutsaert, op ln en 3n Zaterdag van elk maand, zitdag houden in den Katholieken Kring, telkens van 9 tot 12 ure. HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Zeer lieve Broeders, Wij zijn gelukkig U te mogen aankon den dat door een bijzondere goedgun- cigheid van Onzen .heiligen Vader den Paus de Wijding van Monseigneur I A- MIROY, onzen Hulp-Bisschop en toe- komstigen opvolger, zal mogen geschie den op Maandag 14 October aanstaande, zijnde de feestdag zelf van den heiligen Donatianus, beschermheilige van onze hoofdkerk en van het bisdom Brugge. Bij deze gelegenheid richten Wij met volle betrouwen een verzoek 'tot onze geliefde Priesters en al onze beminde dioeesanen opdat zij in het heilig Misoffer en hunne heilige Communie hunnen Bisschop en zijn toekomstigen opvolger goed zouden indachtig zijn, op Zondag 13 daags vóór de wijding en op den dag zelf waarop de plechtige wijding aan den Hulp-bisschop wordt toegediend. Wij vragen het hun met volle betrouwen, v;ant Wij weten dat .zij dankbaar zijn vooral hetgeen Wij gedurende een lange loopbaan hebben kunnen doen in '.t bij zonder voor de heiliging van onze geëerde geestelijkheid en in 't algemeen voor het zielenheil van onze geliefde diocesanen. Wij zijn er ook van overtuigd dat onze toekomstige opvolger door de genade Gods dezelfde heilige zending zal voort zetten met dezelfde inzichten en.met nog meer ijver dan zijn voorzaat. Wij melden U ook dat Wij Monseigneur LAM1R0Y als onzen Vicaris Generaal .hebben aangesteld. Onze tweezoo .ver dienstelijke Vikarissen hehouden .in 't ge heelhunne bediening. En zal deze brief gelezen worden, van op den predikstoelonder.al.de Missen op Zondag 6 October. Gegeven te Brugge den .1 October 1929. f G.-J-, Bisschop van Brugge. Z. E. Heer Vermaut, geboren ie Kortrijk den 8 September 1879, Dokter in de Godgeleerdheid, Ridder van het Orde Leopold II, tot heden Pastor van St Jacobs parochie in Brugge, is benoemd als Pastor-Deken van Yper. De nieuwe Deken heeft gedurende .den oorlog verschillige jaren gevangenschap te verduren gehad in Duitschland, waar de Moffen hem heengevoerd hadden. Hij weze welkom in onze goede stede van Yper, en ad Muitos Annos. Avila en dat onder het patroonschap van den H. Josef. h Is de H. Theresia, die den eeren- dienst van den H. Jozef, door geheel de wereld verspreidde tot dan toe vereerde het voIk, bij voorkeur nevens de Heilige Maagd Maria, den H. Antonius van Padoua. Zij stierf te Alba, den 4 October 1582, ten negen uren 's avonds. Dit jaar en op dit tijdstip, geschiedde de hervorming van den almanach. Sedert Jules Cesar had men schrikkel maanden geteld, maar niet in juiste ver houding met den loop der zon en zoo was dan de berekende tijd tien dagen achter bij de zon. Paus Gregorius keurde het voorstel der geleerden goed en om die i.n dagen in te winnen, de dag die volgde op 4 October 1582 was gerekend als zijnde 1 5 October, iln de jaren 1500 berekende men ook nog de dagen van z jnnen-ondergang tot zonnen-ondergang, dus met den avond begon de nieuwe dag. Alzoo volgens onze berekening, stierf de H. Theresia den 4 October 1582 ten 9 uren 's avonds maar volgens de loopen- de gebruiken van die eeuw, was het reeds den 15 October. Te Alba in de Kloosterkerk berust het lichaam der H. Theresia. Het is onge schonden bewaard en ligt in een zilveren schrijnedeze is ingesloten in een graf uit jaspissteen en staat 8 meters boven den vloer der kerk, achter de zilveren traliën, die men ontwaart boven den hoogen.altaar. Dit praalgraf staat dus in eene kapel van 't klooster op het eerste .verdiep. Onder deze kapel is er eene tweede en daar bewaart men het Hert der H. Theresia, gesloten in een kristalen vat. In dit hert ontwaart men eene wonde ziehier den uitleg er van, gegeven door Theresia zelve en te lezen in den XXIX kapitel van haar le vensbeschrijving, dewelke beschrijving zij zelve neerpende. Ik ontwaarde bij mij, op den linkerkant, een engel, ver schijnende onder menschelijke gedaante. hij was niet groot, maar klein en zeer schoon aan zijn schitterend wezen ver kende ik een dier hemelsche geesten van ie hoogste choren, die, zoo het mij dunkt, geheel vlam moeten zijn en liefde... In zijne handen ontwaarde ik eene lange spies, in goud en hebbende een stalen punt, waarvan het uiteinde .■schitterde.als vuur... verschillige malen plofte hij mij die lans in het hert... Ze uit trekkende scheen hij 't binnenste van mijn wezen mede te nemen en hij liet mij ontvlamd van goddelijke liefde. Bij de Carmelitessen wordt er jaarlijks een feestgevierd: Transverberatio cordis Ste T.heresice d. i. Doorsteking van Ste Tberesia's Hert. Ander wonderSedert 1836 groeien er jn dit hert soort doorns, uitgaande van het laagste deel van het hert. Rechts van de wonde ontwaart men er een van zeven centimeters lengte, met scherpe en stevige punt en links een van zes centimeters, zonder puntverders ziet men nog twee doorns van twee centimeters en van twee centimeters en half en verschillige klein tjes, waarvan vijf witachtig. In het ge heel telt men 15 doorns. Wat beteekent dat wonder? De H. Kerk heeft nog geen uitspraak gedaan, maar die doorns ver schenen rekewijsin 1836, 1864, 1873 en 1875 en die datums zijn deze van groote politieke en godsdienstige beroerten in Spanje. Nu de H. Theresia heeft altijd harts tochtelijk haar vaderland bemind Hel Ypefsche Volk heeft de eer aan ten nieuwen Deken van Yper zijne beste *enschen aan te bieden van lang en ruchtvol bestuur. Dinsdag 15 dezer is het Ste-Theresias 'aamfeest. Geboren te Avila in 1515, werd zij op 20 jarigen leefiijd, kloosterlinge bij de Carmelitessen. Door ingeving van hier boven besloot zij te werken aan de her- Jtming van het orde en na veel tegen- entingen overwonnen te hebben, stichtte 2in 1560 het eersre klooster van onge- 'Choeide Carmelitessen in de stad Het is een zonderling dingen 't lot van 't Vlaamsch in Belgie Voorzeker vindt het zijn weerga in geen een beschaafd land en bij geen een vrij volk Het Vlaamsch is een echte, deugdelijke taal veerdigen welluidend, zoetvloeiend en plooibaar gelijk weinige talen weten schappelijk, bekwaam om alle gedachten weder te geven en alle voorwerpen uit te drukken met een rijke letterkunde en een roemrijk verleden Het is de taal van de meerderheid des lands En die taal heeft 60 jaar lang versteken en misprezen geweest officieel was zij niet gekend en zonder naam. Latertijd wierd zij, moeizaam en als met tegenzin hier en daarin gedoogd en aanveerd door Staat, en na 100 jaren is zij nog op geen gelijke voet gesteld met eene vreemde sprake. Het Fransch bezit hier in Belgie het volle burgerrecht en alle aanzien en de moedertaal van het grootste gedeelte van 't land moet nog... en met vrees en ach terdocht, wachten naar gelijkheid! Dat is de wantoestand in Belgie Welke mogen de oorzaken zijn van zulke anormale Staat? 't Loont de moeite het te onderzoeken omdat we daarin mis schien de middel zullen vinden tot her stelling. De eerste oorzaak ligt in 's Lands re geering zelf De omwenteling van 1830 was 't werk der Vlamingen alzoowel als dit der Wa len zij was het gevolg van 's Lands misnoegen... Niettegenstaande dat, wierd in de stichting van 's Belgie^s onafhankelijk heid geen Vlaamsch gekend. Het Con gres wierd alleenlijk in 't Fransch afge haspeld. De Grondwet, voor Vlamingen, alzoowel als voor Walen vastgesteld, wierd enkeilijk in 't Fransch besproken en uitgeveerdigd... Verders in de twee Kamers, mitsgaders in Provinciale raden en zelfs in de ge meenteraden der steden, en ook veler ge meenten wierd alles in 't Fransch ge redderd. De officieele taal was Fransch en 't Vlaamsch was simpelweg als niet be staande gehouden. Ministers, Gouverneurs, Kommissaris- sen en 't meerendeel der Burgmeesters waren franschsprekenden. Al de Staatsbedienden, vanaf de Con ducteur voges tot aan de Kabinetoverste in alle besturen en vakken waren fransch sprekenden. Ai wat eenig betrek had en hield met het Staatsbestuur zooals advokater,, no tarissen, rechters en deurwaarders, enz. alsook allen die eenige plaats hoopten of verwachtten van het Staatsbestuur... moesten 't Fransch machtig zijn. Zoo werd de taal van de begoeden of van de leidende mannen voor 't algemeen hei Fransch. Men kan berekenen hoe dit al een machtigen invloed had op 't gedacht en op de praal der weeldrige en hooger klasse. Het Fransch was de taal van aanzien, het was de eenige gewaardeerdede .schoone en gedistingeerde taal. De scholen vanaf de eerste middel bare graad tot aan de studiën der Univer siteiten waren fransch. Het Fransch was er bijzonder de taal, zij was de voertaal van alle vakken... en 't Vlaamsch was iets bijkomens dat zijn een of weinige uren had zooals zekere vakken en som tijds nog in 't Fransch gegeven, 't Ging zoover dat een leerling die al zijn studiën voleind had en de hoogste koersen van de Universiteit met lof gedaan, niet bekwaam was een vlaamsche redevoering of een verslag behoorlijk te maken en nog min behoorlijk af te spreken. 't Was Fransch al dat de klokke sloeg en de begoede bevolking leefde en adem de in een luchtkring van zuiver Fransch... De fransche geest heerschte om en dom. Men kan vatten dat zulke Staat niet gemakkelijk verandert, vermLs 't Fransch de noodige weg was tot ambt en toe komst van klein tot groot. Dat is de eerste oorzaak. Een tweede oorzaak is het volk zelf: het Vlaamsche volk. Vooreerst het volk van 1930 was dat volk niet meer van de oude gemeenten dat fier en machtig, vrij en vrank, zijne wil en zijn verlangen dorst zeggen. Men zou gezeid hebben dat het, met het ver liezen van zijnen welstand, ook het ge dacht verloren had van eigen ras en eigen weerde. Daarbij de Fransche Revo lutie had de gilden uiteen getrokken en 't volk als enkelingen over stad en veld geworpen. Daar stonden ze verweerloos en zonder macht. De macht en de rasfierheid waren ver dwenen Benevens die algemeene ver zwakking van karakter, stelt u voren in dat volk die klassen waarvan twee over wegen. De hoogere standen en al wat van Staat afhing was verfranscht. Van hen moest men niet verwachten dat zij tegen dien staat van zaken zouden opkomen.Daaruit haaiden zij hun aanzien en ook hun leefte en daarin vonden zij de voldoening van hunne begeester't Fransch trouwens, was de taal van 't hooger leven en uit een natuurlijke ijdelheid die alle men- schen voldoet hielden zij eraan onder dat High live gerekend en gekend te worden. Daarbij een groot deel van die bevol king was liberaal en 't is geweten dat het liberalismus in't Fransch en in de Fran sche Cultuur altijd zijn beschot en zijn behagen gevonden heeft. Dat was de «chic» Wierden zij niet verweten «Le parti de la France te zijn. Beuevens die leidende sta nd, die reeds zoo groot was door zijnen invloed, kwam de edeldom die altijd machtig geweest is en van groot aanzien in Belgie Deze, door hun nauwe betrekkingen, honderden jaren lang, met graven en landbestuurders, waren gansch natuur lijk, naar de tale en de gebruiken der grootheeren gegroeid zij spraken de taal hunner heeren, die, 't zij uit geboorte, 't zij uit nood, fransch waren of fransch sprekenden... Het Fransch wierd hunne taal in gebruike, gelijk zij hunne goede ren en bezittingen hielden... Van dien kant ook dus kon geen ge dacht of poging komen tot verandering Wat dan het gewone volk betreft dat is: de kleme burgerij, de pachters en kleine gebruikers, de stielmannen en werklie den. Deze waren Vlamingen maar ge woon geworden van minderman te zijn in de samenleving, leefden zij gelaten, rustig en gedwee. Zij waren alleenlijk hierop bekommerd om, zonder al te veel ontberingen door de wereld te geraken, en om hun geloof en hun godsdienst on wrikbaar te bewaren en hoog te houden Geen kwestie van de vernederde staat waarin zij waren, op te heipen Ook wat zouden zij vermogen hebben Leefden zij niet gansch afhankelijk van de hoogere en leidende standen die hun én huis én land én werk. èn winning gaven Alzoo leefde, jaren lang, de bevolking zonder eenig ideaal of eenig gedacht van zedelijke verbeteringen alzoo duurde die onredelijke toestanden voort die een volk vernederen Vervolgt. legië vragen. Hier in onze streek vroeg men steeds het dragen van een borst kruis maar in Italië vraagt men graag het dragen van een myter. En dat doet aardig voor ons, als in groote plech'.ig- heden, aldaar, men eene schare kanon- nikken ontmoet, dragende allen den wit- tin myter. Bij de protestanten is er geen eenheid, dus hunne kerk kan de Kerk van Christus niet zijn. Om le bewijzen dat er bij hen geen eenheid is, nemen wij alleenlijk aan als voorbeeld wat een Anierikaansch tijdschrift dezer dagen aan haalde In de Vereenigde Staten van Amerika zijn er 216 protestantsche secten, o. m. 19 methodistische (zoo als de Foyer Americain» van Yper)... 18baptistische... 22 lutheriaansche... 17 menotitische... enz. Onder de nieuw ontstane, zie hier eenige namen Kerke Gods... Oorsprong- lijke Kerke Gods... Kerke Gods door den Christus ingericht... Kerk der vuurko lom.. Kerke van Daniels wimpel... Ker ke der Sinxen-Heiligheid. Volgens de Germania zal er in Ber lin. gedurende deze maand, een congres samenkomen van Duitsche en Fransche Katholieken, om in te studeeren eene toenadering hunner twee volkeren. Zullen er spreken Professer Platz uif Bonn en Heer Ulitzka, lid van den Reich stag Heer Delattre en Heer graaf Wla- dimir d'Ormesson, beiden van Parijs. Mogelijks zal Zijne Heiligheid de Paus, op 21 December aanstaande, het Vati- kaan verlaten om per auto Zich te bege ven naar de kerk San Carlo, waar Hij, vóór 50 jaar, zijne eerste mis cele breerde. Voor 1000 jaar werd de H. Wences- as gedood te Boleslau, (Bohemen). Dit feit werd er herdacht/ gedurende de Wenceslas'feesten van verledene maand. Te dier gelegenheid heeft de Paus aan de Kanonnikken der kerk van Boleslau toe gelaten, dat zij voortaan als borstkruis een gouden kruis zou dragen met de beel tenis van dien heiligen en met de beelte nis zijner kroon. Als de Paus toestemt in het oprichten van een korps kanonnikken, de plaatse lijke Bisschop mag voor hen een privi- Den 20 September 1.1. is het bloed van den H Januarius, bewaard in Na pels, vloeibaar geworden, volgens ge woonte op dezen zijnen feestdag. Dit ge schiedt in de Kathedraal. Het gestolde bloed is bewaard in een glazen buisje, het welk dien dag geplaatst wordt boven den schedel van den Heiligen. Veel volk vervult den tempel en vreemdelingen laat men vooraan staan. Gebeden worden ge daan om het mirakel te bekomen. Nu en dan laat men het gestolde bloed zien aan dezen, die het dichtst bij staan als wan neer het bloed hoog-rood wordt en vloei baar is, het volk laat op uitbundige ma nier zijne vreugde hooren en men zingt den Te Deum. De reden van die uitbun dige blijdschap is, dat men het niet-vloei- baar-worden van het Bloed zoude aan schouwen als voorspelling van ongeluk ken. sche koolmijn bestatigde dat veel mijn werkers bolchevist werden. Hij onbood twee belhamels, Ciane en Roone en stelde hun voor een studiereis te doen, op zijne kosten, in Rusland. Bij uwe terug komst zegde hij zult ge uwe gewaar wordingen uiteen zetten en als het u lust zult ge weer mogen naar Rusland trek ken De twee reizigers zijn terug in England en zij meenen van uit de hel weder in den hemel gekomen te zijn. Zij vertelden Bij onze aankomst, gidsen, ter onzer beschikking gesteld, deden ons bureelen bewonderen, museums en schouwburgen, waar alles ingericht was voor de propa ganda. Maar zonder gidsen hebben wij schabouwelijke dingen gezien. Dit zijn hiér photos op straat genomen... zie hier zwart brood voor 't werkvolk... Als men op de voetwegen der straten gaat, men moet opletten om geen ongelukkigen te beterten, die er zieltogen van den hon ger... en de bolche viste overheden zeg gen Maak het volk gelukkig en er wordt niet meer gedacht noch aan politiek, noch aan oorlog Crane en Roone begeeren niet meer naar Rusland terug te keeren. In Lisieux, viert men het naamfeest der H. Theresia, op haren sterfdag, den 30 September. Zondag 29 September, ten 8 L u. 's avonds, werd een fakkeltocht ingezet, om plechtiglijk de Reliquien der Heilige te verdragen naar de Kathedraal. Daar werd eene plechtige middernachtmis gecelebreerd. Maandag 30, werd de eer ste steen gelegd der toekomstige basiliek der groote Kleine Heilige en 's avonds werden hare reliquien processiewijs we- dergebracht naar 't Carmelietessenkloos- ter. Het lichaam der H. Theresia van Lisieux, is niet bewaard gebleven zooals het lichaam der groote H. There sia van Avila. De Kleine had een voorge voelen dat zulks ook met haar geschieden zou en zij heeft uitdrukkelijk vóór haar afsterven aan God gevraagd, dat Hij haar lichaam zoude laten rotten, dit om gelijk te staan met den gemeenen sterveling. In de glazen rijve te Lisieux, ziet men de H. Theresia liggen, met bruin fluwelen kleed en witte mantel. Wat men aanschouwt is een afbeeldsel in was en er in steken een groot getai harer beenderen. Het ove rige harer beenderen berusten in eene prachtige rijve, van marmer en zilver, geschonken door den Brezil en diendende voor de processiën. Spookachtige schepen óf vliegende Hollanders, zijn schepen die op zee ronddobberen zonder manschappen, deze het schip verlaten hebbende of omgeko men zijnde... Zulke schepen zijn zeer ge vaarlijk voor de scheepvaart en als een poiicie-schip, b. v. de Belgische Aviso of De Zenia, zulk een schip gewaar wordt, men moet het doen zinken. In Yoegoslavie is een luchtbal neerge daald, zonder stuurman de hoogtemeter wees 5000 meters aan in de mande zag men bloedvlekken... 't Is de bal van lucht vaarder Noguer, vertrokken uit St Cloud, den 21 September. Wat is er gebeurd? Geheim Zulk een luchtbal zou nog meerden naam verdienen van Vliegenden Hollander dan een spookachtig schip. Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1