Crédit Anversois CDeet ge cuat ONZE VAART /M| Katholieke Kring Ypersche Kroniek. Dixmndestraat, 18, YPER Spoorbrug (Votlde). behoor bij 2 Ministers tuigen, motorrijwielen en autos verboden Onzen Niewen Deken. Missietentoonstelling. 20 OCTOBER 1929. Dg Missiedag op elke Parochie Met Allerheiligen en de twee volgende Wijding der Spinnerij van 't Arsenaal Verloren. Het eeuwfeest van onze onafhankelijkheid te Yper. St Jozefs Kerk EE. PP. Karmelieten. Gasprijs. 1 CAISSE COMMERCIALS - - DE ROULERS - - DIENST SPAARKAS In St Jacobskerk. Een hond omvergereden. Gemeentewerken. In St Pieterskerk. I Kristen Middenstand. Katholieke Kring Onder den titel Arm meisje schrijft De Werkman - Voor den acht-en-dertigsten keer kon digen de de dagbladen de verloving aan van prinses Marie-José met een Italiaan- schen prins. En voor den acht-en-dertig- sten keer wordt het nieuws gelogenstraft He wel, dat meisje moet erg ongelukkig zijn in de liefde en 't zal beginnen moeilijk gaan om nog aan 'nen man te geraken wanneer men al zooveel vrijers gehad heeften verder Ge zult er veel minder bespottelijk uiizien dan nu met uw acht-en-dertig afgesprongene ver lovingen Zoo schrijft De Werkman in Yper maar hij vergeet dat te Brussel als de socialisten zich een ministerieel zeteltje hebben weten te wringen zij geen groo- ter genot hebben dan aan de koninklijke eetmalen hunnen capitalistischen buik aan tafel te zetten en onder de bals van het Hof met de anderen mede te hup pelen Maar dat mag in Yper, bij de sukke laars, niet geweten worden «De Werkman schooit boeken voor eene socialistische bibliotheek in Yper in te richten. 't Schijnt dat er reeds eene verzameling van de prachtige redevoeringen van Mis- siaen geschonken werd alsmede zijn por tret in... kamerheer om het lokaal te versieren. 't Zal even mooi als interessant zijn. Daarbij mag men nog verwachten de zedelooze boeken door het Parket en de Regeering afgekeurd en verboden die in de winkels van het socialistisch lokaal Le Peuple te Brussel te koop uitge stald ügen. Voorname volksontwikkeling, niet waar De Werkman vindt zijn pleizier in het feit dat in Belgie de communisti sche partij om zeep gaat. Dit weekbladje ziet de stroohalm in de oog van zijn gebuur maar de balk niet die in haar oog steekt. Over de toestand in de socialistische partij zwijgt ze als vermoord en met reden, want 't gaat er ook niet puik. We weten nochtans dat in den boezem van de roode partij een onderzoek is ingesteld om na te gaan indien de bedrij vigheid van Baas Anseele op finantieel en nijverheidsgebied niet in tegenstrijdig heid is met de zuivere socialistische leer. Gezel Gelders een proletair of liever een voorloopige proletair, zooals ze allen zijn heeft de kat de bel aangebonden... en 't gaat er maar aardig op los. 't Is een zeer leuk spektakel, dat ieder een veel belang inboezemt maar aan de groote en dikke en vette katten van het socialism zeer onaangenaam voorkomt. Maar wat gedacht van Missiaen die voor de kamerverkiezingen aan Baas Anseele in Yper eene plechtige intrede bezorgde en hem in de meeting van de Ontvoogding als de baanbreker en de voorman van het Socialism in Vlaande ren voorstelde. Zouden de socialistische princiepen van Missiaen misschien ook niet orthodoox zijn Laat ons liever aannemen dat zijne welgekende spitsvondigheid en zijn poli tiek vernuft nogmaals aan zijne ver waandheid eene kwaade pert gespeeld hebben. Gezel en volksvertegenwoordiger Henon werd op 9 Oktober door de recht bank van Neufehateau, tot zeven boeten van 10 frank (veroordeeld) uit hoofde van smaad aan den eeredienst en tot zeven boeten van 10 frank voor smaad aan de gendarmerie om op 15 Augusti te Poupe- han eene processie gestoord te hebben. Het openbaar ministerie is in beroep. Dat is een staaltje een onder dui zend van hunne godsdienstige ver draagzaamheidsgeest. En van wege een socialistisch volks vertegenwoordiger is het voor zijne me deburgers een schoon voorbeeld. mli li N. V. «mme Een vijftig jaar geleden, een Hollandsch oorlogschip liep alzoo op rotsen in den verren Oost. Dagen iang hadden slepers gewrocht om het schip achteruit te trek ken, maar vruchteloos. De admiraal kreeg dan een eenvoudig maar geniaal gedacht. Hij deed al de groote kanonnen van den voorsteven laden met volle lading en ge- zamenlijk afvuren. Zulke kanonnen geven 1 een geweldigen terug-slag. Met het eerste afvuren schoof het schip eenige decime j ters achteruitmet het tweede een meter veertig en met het derde was het wederom vlot. Een rekruut die leert een krijgsge weer afvuren, moet, een voet achteruit- zettende zich wel schooren. Doet hij het niet de terugslag van de schoot zoude hem kunnen achterwaarts ten gronde werpen. In Henegouwen zijn er 117.261 hon den, waarvan maar 3736 ras- of jacht honden. Al die honden samen betalen 1.250.000 frank taks. Mgr Ruch, bisschop van Straatsburg, veroordeelt elk politiek-verbond met de communisten en zegt o. m. Eertijds om zich te wreken over kei zerin Placidia en zich te verdedigen tegen hare troepen, deed graaf Bonifacius van Afrika beroep op de Vandalen uit Spanje. Men weet het overige De Vandalen waren zulke woeste barbaren en hebben zoo veel en zoo domweg verwoestingen gepleegd, dat nog hedendaags ieder tota le verwoesting Vandalisme of Vandaals- werk genoemd wordt. «De katholie ken uit Elzas, niet meer dan die van el ders, hebben het recht zelfmoord te ple gen. ROEPT GEENE BARBAREN TER HULP De Albatros is een zee-vogel van reusachtige afmetingen Lengte 1.35, wijdte der uitgebreide vleugelen van 3 tot 4 meters. Kloekgebouwd en den bek voorzien van stevigen haak, hij achter volgt zijn prooi, de vleugels uitgestrekt, loopende op de baren valt een man in zee, de albatros zal hem aanvallen Men noemt dien vogel ook «Schaap van den Kaap-der-goede-hoop omdat hij groot is als een schaap en zijn geschreeuw op schaaps-blaten trekt. Die vogel is een merkweerdige ZWEVER of ZEILER, d. i. hij vliegt snel en statig en zeldzaam ziet men een vederslag. Hoe kan hij zoo vooruit? Geheim... en't is dat geheim dat vliegtuigen zonder motor zouden willen nadoen. Op de eilanden van den stillen oceaan, waar die vogel veel ver blijft, laat hij massas guano liggen on gelukkiglijk de koophandelaars in guano nemen er niet alleenlijk die kostbare vette weg, maar ook de albatros eieren. Deze wegen één tot twee pond en daar de vogel maar één ei legt per seizoen en dat die vogel ook gemakkelijk te bemachtigen is op 't vast land, ge verstaat, dat hij met uitroeiing bedreigd is. Begin met het begin Om dit ge dacht uit te drukken zal men somtijds zeggen ab ovo d. i. begin met het ei. Die latijnsche spreuk heeft Romein- schen oorsprong. De Romeinen aten daar omtrent volgens de rangschikking onzer spijzen met dat verschil nochtans dat wij altijd BEGINNEN met soep en zij altijd MET EIEREN. Als men ab ovo zoude willen spre ken van den oorlog tusschen Amerika en England, oorlog die als gevolg had de onafhankelijkheid der Vereenigde Staten, men zoude moeten uitweiden over THEE. De Thee komt uit China en was in /Europa eerst bekend, maar niet gewaar deerd door de Portugeezen. In de XV1IE 'eeuw werd het gebruik van Thee ver- j spreid in onze Noordlijke landen, die 1 wijn-loos waren. Amerika deed ook mede en werd verzot op thee. Nu ten jare 1773, als England, aan wien de Vereenigde Staten dan toebehoorden, in Amerika een supertaks afkondigde op den thee, Ame rika kwam er voor in opstand en vocht zich totaal vrij. STAD YPER. GEMEENTERAAD Zitting van Maandag 21 Oct. 1929 om 18 u. DAGORDE: 1. Processen-verbaal der zittingen van 16 en 23 September 1929. 2. Stadsbegrooting voor 1930. Neder- legging. 3. Overzicht der stadskas. Driemaan- delijksch verslag. 4. Stacseigendommen. Verkoop van grond. 5. Stadseigendommen. a) Ontslag van pacht: b) afstand van pacht. 6. Vaart Yper-YzerKaaimuur. Ver lenging. gebeurlijke leening. Wegenis. Aaankoop van grond. ten bidden en geven dat kan iedereen. Ware 't maar een Onze-Vader voor de missiën en iedereen geve naar vermogen. Dit is onze stille en duurbare Plicht. Te genover God die ons de eeuwige weldaad der genade zoo gemakkelijk gaf en laat behouden en ook tegenover de zendelin gen (Paters, Broeders en Zusters) die alles verlaten om Kristus. God zegde aan sommigen van te gaan. En die moeten gaan. Ze krijgen gratie naar vokatie, en later loon naar werk. Anderen, moeten hier blijven, hier de plaats vervullen waar God ze stelde, als Priester, in 't kloos er, met de blije zorg om een gezin, of waar en in welk werk ook. Die krijgen insgelijks gratie en al gedurende de wintermaanden de koude grootendeels uit de kerke voeren. De parochianen van St Pieters worden waarlijk als troetelkinders behandeld en zullen nog afgunst verwekken bij bewo ners van andere parochiën, onder dit op zicht minder wel bedeeld. 8. Autobustdjenst: al Ploegsteert- Le wat Qod doef js we|gedaan. Bizeti-lper: b: t\ estouter-Yper. b Maar wij me blijven, moeten meehel pen met degenen die gingen. Dit opnieuw eens voor de oogen leggen, is het doel van den Jaarlijkschen Missiedag. I Zooveel ziels- en lichaamsellende, en zooveel nood aan gebeden en aan geld mogen wel eens per jaar uiteengezet worden. Dien Zonüag zal er overal over, de missiën gepredikt worden. Misschien komt er in uw parochie een missionaris.; De omhaling is voor de Missiën en wordt overdekte galerij in de stadsmeisjesschool I te Rome over den grooten nood van alle j Hor Riicolctrilt Ainhocfadiorr Dr/i 1 p it en voorde behoeften van alle missiona-l 9. Mondstraat (deel tusschen de kazerne en de Arsenaalstraat) en Pompstraat. Rooiing swerken. 10. Muziekshool. Begrooting 1930. 11. Openbare werken 1.- a) Besteeniging der Basculestraat. Aanbesteding Pro- ces-verbaal b) Besteeniging der Noordlaan en levering van 610 loopende meters voet padbanden. Aanbesteding. Proces-ver baal. 2. - Opbouwen van twee aanhoorig- heden in de stadmeisjesschool der St Jans. Aanbesteding. Proces-verbaal. 3. - Opbouwen van afsluitingsmuren en van een der Rijselstraat. Aanbesteding. Pro Leiz—JApenbare Onderstand. Vaststel-1 rissen uitgedeeld. Misschien wordt de ling van den prijs van den onderhoudsdag Missiedag in UW parochie door een VOOr- van de behoeftigen gedurende het jaar 1930. j dracht met film of lichtbeelden over de 13. Openbare Onderstand. Aandeel m het gemeen fonds. Verhooging van kre diet. 14. Openbare Onderstand. Afstand van grond. 15. Openbare Onderstand. Dienstrege lingen voor de gestichten. Nederlegging. 16. Stedelijk kerkhof. Ontwerp eener schuilplaats. 17. Stadsmagazijn en woning voor den bewaker. Ontwerp I vraagd opdat hij veel vruchten moge af 18. Middelbare beroepshuishoudschool An 'nhta„ ,,,„on ,Qorr missie besloten. Dit ware 't ideaal in elk geval kon dit laatste nog op een win- tersche Zondagavond plaats grijpen. En een of ander vereeniging kon dit op zich nemen (b. v. Davidsfonds, Patronaat). Deze Missiedag kan veel missiekennis bijbrengen, en alzoo missieliefde in de harten doen leven Een gebed wordt ge- der H. Familie. Begrooting voor 1930. 19. Keuring van het slachtvleesch. Vernieuwing der slacht- en keurrechten. 20. Kerkfabriek van St Pieters. a) rekening 1928; b) begrooting 1930. 21. Vrije huishoudklas Mariaschool Rekening 1928-1929; begrooting 1929-1930. 22. Mededeelingen. BERICHT. De Burgemeester der stad Yper heeft de eer aan zijne medeburgers kenbaar te maken dat op Allerheiligen aanstaande de gebrui kelijke vaderlandsche plechtigheid zal plaats hebben ter eere der Belgische soldaten en deze der Bondgenooten gesneuveld op het Eereveld. Al de maatschappijen der stad worden uit- genoodigd te w illen deel nemen aan den stoet die zal gevormd worden Vrijdag 1 November om 10.45 u.. Groote Markt. De familieleden der gesneuvelden worden uitgenoodigd te vergaderen rechtover het stadhuis om 10.45 it. Wegwijzer van den stoet: Groote Markt. Dixmudestraat, Janseniusstraat, Vandenpee- I reboomplaats, Neermarkt, Groote Markt, j Meenenstraat, Meenenpoort, Maarschalk Frenchlaan, Kerkhof. j Yper, den 17 October 1929. De Burgemeester, werpen. Én die vruchten zullen zeer goed zijn wanneer ze zijn 1. Dat men het dagelijksch missiegebed (Onze Vader, schietgebeden voor de mis sies onder 't werk) meer verspreiden mocht. Het gebed moet Gods Bloed voor de heidenen vergoten, verdienen en over de zendingen doen nederdalen. 2. Dat men, elk naar vermogen geve. Het penningske van. den arme zal even veel gezegend worden als den beter be deelde, die ook geeft wat hij kan. Deze Missiedag moet gelukken omdat ieder nu dagelijks wat voor de missiën zal bidden dat iedereen van nu af blij naar eerlijk vermogen zal steunen om in den stoffelijken nood der zendelingen te voorzien En of ginds de zielen en de missiona rissen zullen tevreden zijn Honderd voudig wordt u, dat dagelijksch gebed en elke eerlijke gift, beloond H. Sobry. Wegens de herstellingswerken aan de spoorbrug km. 27240 over den gemeente lijken buurtweg Nr 5bis te Hollebeke, i Vodde, is de doorgang met peerden, rij- Door het toedoen van onzen Heer Sena- op voormelden buurtweg van Maandag teur Mnllie, wierden Burgemeester en Sche- 7 tot Donderdag avond dl October 1929. penen der stad Yper, ter uitzondering van StfSlK'Sj^oSSSS^ D« WAARBORC eener PELS vind, Van Nieuwenhove, Dinsdag 11. in gehoor ge niet alleen in de goede faam eener ontvangen door Mijnheer Lippens, Minister firma maar vooral in de vakkennis van Yzerwegen, Luchtvaart, enz, en daarna der verkoopers, en de doelmatige mo- Au Miihnor 1 n n r\ n M aeefan Almie4öe 1* derne inrichting hunner werkhuizen. door Mijnheer Jaspar, Eersten Minister. Op hunne vragen, die met vele welwillend heid aanhoord wierden, antwoordde Mijn heer Lippens dat hij zou trachten overeen te komen met den Openharen Onderstand van Yper om te St Jan bij Yper een burger lijk vliegplein op te richten, en dat hij een grond- en gevelplan bezat, om Yper eene nieuwe statie op te richten, maar dat deze niet te veel mocht kosten, daar de Nationale venen jn Maatschappij van Yzerwegen voor 't wel zijn van 't Land geld moest winnen. Bij Mijnheer Jaspar vroegen zij den her- opbouw van Staats- en Stadsopenbare ge- c, n n bouwen, namelijk van de Halle, van de Too- «t VinCGHtlUS LOliBJG neelzaal, van Stadsbibliotheek, van het Cel gevang en van de Kazern. Zij kloegen over het onnemen van Yper's Rijschool en Arse naal, van Staats-Weldadigheidschool, van het Militair Hospitaal en Wijlen Mijnheer Mer FL. VANDEVOORDE Boterstraat, Yper. (Lid van 't Belg. Synd. der Pelsfabrikanten) Expert - - Fourreur Voert rechtstreeks de uitheemsche Bewerkt ze in eigen werk huizen; levert de grootste waarborg. BANK BEURS WISSE Li EESSS Budapest heeft strenge maatregels ge nomen om het straatgerucht te dempen en Chicago gaat denzelfden weg inslaan. Voor wien den Eiffel-toren beklimt in Parijs, een eigenaardige bestatiging is t het volgende Beneden hoort men geheel wel en duidelijk, de rijtuigen, de motos en de autos, die in de nabijheid voorbij- snorren maar boven, op 30CF meters hoogte, al het gerucht van Parijs smelt samen men hoort niets meer duidelijk en dat algemeen geruchte gelijkt wonder wel aan 't gerucht der zee, op kleinen af stand gade geslegen. Afet genoegen geven wij hieronder aan onze lezers kennis van het schrijven door den Heer Minister Baels aan den Heer Senator Mullie gericht. Brussel, den 8 October 1929. Waarde Senator, Tot mijn genoegen kan ik U laten we ten dat ik het lastenkohier goedgekeurd heb voor'iet maken der ijzeren deuren, schuiven en bedie ningstoestellen der sluizen te Boesinghe-Sas en Boesin- ghe-Dorp. Met de meeste hoogachting. M. BAELS. Wij bieden den Heer Minister en onzen verdienstelijken Senator onze hertelijkste bedar.kingen aan. In de Vereenigde Staten is er veel geld en zijn er vele ongeleerden. Vijf millioen kinders van 10 jaar oud en vijf millioenen half volwassenen kunnen noch schrijven noch lezen Verleden maand een engelsche trans- atlantijker liep en schoof op onderzee- sche rotsen, langs de Spaansehe kust en zat er vast. Somwijlen kunnen slepers een schip in dien toestand verhelpen, achteruit trekken en wederom vlot breng 3n, maar in algemeenen regel zijn zulke schepen verloren. Zoiida^nist. De Apotheek van M. Van Walle- ghem, Statiestraat, zal alleen open zijn op Zondag 20 October 1929. De inhuldiging van den Eerw. Heer Vermout als pastor-Deken van St Maar- tens te Yper is vastgesteld op Zondag 27 October. In ons aanstaande nummer zullen wij de bijzonderste schikkingen van de plech tigheid geven. De wind steekt in de zeilen. Het mis siewerk wint veld. De onvergankelijke ghelynck's Muzee. Zij drongen aan op het Christi-Kerk gaat met reuzenschreden spoedig opmaken van den Vaart van per haren vredigen en vredebrengenden ver- naar den i zer, en op den terugkeer van 6 eenen ingenieur van Bruggen en Wegen. OveringStOCht. Iedei jaar draagt zij aan Mijnheer Jaspar zei dat de Regeering tallooze heidenen de blijde mare het reeds veel gedaan had voor Yper, en wel- Evangelie Christi, en treden 400.000 gesteld was om Yper het noodige te geven, nieuwe schaapjes den eenigen waren Hij bekende zijne onmacht om den Legerstaf schaapstal binnen onder de hoede van te overhalen tot het teruggeven van een deel van 't leger aan Yper. maar hij zou on- ^en Goeden Herder Christus Over- derzoeken of de Kazern tot bij diensten van wintChristus regeertChristus heerscht 't leger zou kunnen benuttigd worden. Hij alom beloofde vergoeding voor oorlogsscha aan Morgen zal op de Missiezondag, de eigenaars van M. Merghelyncks Muzee, iPfW kanselrlo «torn Hor Mi«io en zou vragen dat de stad spoediger t geld an 'euere kansel de Stem der MlSSie zou krijgen dat volgens overeenkomst ver- weerklinken, opbeurend, verheugend, sclmldigd was. De Vaart moest opgedaan aanmoedigend, en geen christen is er die worden, en rap. zjch njej verheugen zal om de blijde ze- Stadsafgeveerdigden waren tevreden en kerheid dat hij behoort tot die algemeene, vertrokken vol hoop op de toekomst. dje Katholjeke Kerk, die in haar Schoot Pectoral Dupuis. t Is de beste omvat alle volkeren, alle landen van de remedie bij het begin van een kwaad- geheele wereld. aardige valling of griepzij doet spoe dig den brand in de ademhalingsor ganen verdwijnen. Te verkrijgen in alle Apotheken. De zendelingen kennen geen verpoo- zing. Wanneer zij vermoeid en afgetobd van 't zware missiewerk, in hun vader land voor enkele maanden een herstellen de rust moeten komen vinden, dan nog dwingt hun apostelijver er hen toe door sermoenen, voordrachten, tentoonstel- lingen, den nood der missielanden voor Een stille en duurbare plicht. dagen, richten de Missionnarissen van Afrika, de Witte Paters een missietentoon- Zondag, 20 Oktober, zal vol- stelling in op het College. Alle Yperlin- gens den wil van Zijne Heiligheid Pius gen zullen er aan houden deze zoo merk- XI, over geheel de katholieke wereld, in waardige als leerrijke verzameling van elke kerk, den jaarlijkschen MISSIEDAG allerhande voorwerpen uit verre en on- worden gevierd. Over heel de wereld zal bekende streken te gaan bezichtigen. Zoo men dien dag, in elke kerk, preeken over zullen zij hun kennis der Missietoestan- de Missiën. den en Missiestreken vermeerderen. Te- De Missiedag moeteen middel zijn om vens zal hun talrijk bezoek een aanmoe- te helpen waarheid worden wat de Paus diging zijn voor onze vlijtige Alissiona- van iedereen wil Allemam missio- rissen en als 't ware een menschelijk loon narisvoor hun zwaren arbeid op den akker Iedereen kan en moet de missies hel- der heidenzielen, pen Dus de metser en de advokaat, de Aanstaande week zullen meer bijzon bakker en de werkman, moeder in haar derheden over deze tentoonstelling en de keuken en vader midden zijn dagelijksch Congregatie der Witte Paters medege- werk, de kinderen op school of aan 't spel deeld worden door dit blad. moeten en kunnen de missiën helpen Eenvoudig, en dat iederen dag zielen helpen bekeeren. Dit zal u de Missiedag herinneren dat de Heidenen nog met een... milliard in Woensdag 11. ten 11 ure heeft E. H. Bonte, pastor van St Pieters, de nieuwe spinnerij van 't Saaihof gewijd. Waren aanwezig DeHeeren Leclercq, Heer Burgmeester Sobry en 't personeel der fabriek. Alles iser ingericht volgens de laatste uitvindingen Wel is er gezorgd voor licht, lucht en warmte en wat bijzondere bewondering verdient zijn de verluchtingstelsels, die maken dat het in de zalen nooit noch te droog noch te wak wezen zal. Het Ypersche VoIk biedt aan de Heeren Leclercq zijne beste gelukwen- schen aan en verhoopt dat hunne zaken zoowel lukken zullen, dat in de eerste komende tijden nog nieuwe fabrieken bij de eerste zouden moeten gevoegd u orden. Na de Ceremonie zijn de Heeren Le- clerq naar het gedenkteeken der gesneu velden gegaan en hebben er een bloemen garf neergelegd. Vrijdag namiddag ging eene dochter van 18, 19 jaar oud ineen winkel der Bo terstraat en vroeg voor eene vrouw, die voor het oogenblik het huis niet verlaten kan, verschillige benoodigheden, ter waarde van 500 fr.met belofte na keus alles dadelijk weer te brengen. Daar het meisje zich lang wachten liet ging de heer van het huis op inlichtingen en vernam dat de vrouw geen dienstmeisje had en dat hij dus heelemaal bedrogen was. Naarstige opzoekingen werden dadelijk gedaan,en zullen hoopt men,tot een goed einde komen. Zaterdag avond werd er in de kerk van Belle's Godshuis een schoonen kostelijken vrouwenring gevonden. Niettegenstaande alle ruchtbaarheid werd hij nog niet te ruggehaald. De bevolking zal met genoegen verne men dat het Provinciaal lnrichtingscomi- teit der feestelijkheden welke over gansch het land in 1930 zullen geschieden, om de honderdjarige verjaardag van onze Natio nale Onafhankelijkheid te herinneren, be sloten heeft aan Yper bijzondere en buitengewone toelagen toe te kennen, daar deze laatste een der drie zusterste den was die inet haar heerlijk verleden, zooals Brugge niet alleenlijk de voorkeur moet hebben, om hare wereldberoemd heid, van martelaars der grootste wereld oorlog maar bijzonderlijk omdat aan haar zelfopoffering te danken is dat Belgie zijn honderdjarige onafhankelijkheid kan vie ren. Wij voegen er bij dat ieder stad der provincie toelagen zal bekomen, elk in evenredigheid harer bevolking en de be langrijkheid der ingerichte feestelijk heden. In een aanstaand nummer zullen wij eenige inlichtingen geven nopens de ont worpen feestelijkheden. Zondag 20 dezer, ter gelegenheid van de sluiting der octaaf ter eere der H. Moeder Theresia, zal het Mannenkoor der Karmelietenkerk van Kortrijk om 9 uur de Hoogmis zingen. Onder de mis van 10 Vt zullen ook eenige godsdienstige gezangen uitge voerd worden. Het lof, om 5 uur, zal gezongen wor den door het alhier pas gesticht St The- resia's Vrouwenkoor, dat zich Dinsdag laatst, op het feest der H. Theresia, voor de eerste maal liet hooren in het lof. Onder het lof, maandelijksche proces sie van O. L. Vrouw van 't H. Scapulier; sluitsermoen door E. Pater Roelandts, Redemptorist. Daarna Te Deum. Den 4 Oct. 1.1. liet de Minister van Bin- nenlandsche Zaken en Volksgezondheid weten dat de middenprijs van het kolen- type, dat als grondslag moet dienen voor j het berekenen van den verkoopprijs van 'gas, op 1 Oct. 1929 gebracht wordt op '200 fr. per ton. wagen aan de mijn, om dat de insehepingskosten voor de verzen dingen per schip 3 fr. per ton bedragen. Heer Voorzitter, M. Yervecken. de fedts. hertelijk bedankte voor hun talrijk er. reg-l- matig opkomen in 't verloopen jaar en zt aanmoedigde om te volharden in de toe komst. Hij deed uitschijnen hoe mer. ele vens het plezier van het partijtje bollen, ie: genot smaakte van een aangenaam, gezet- schap. Geen nutteloos krakeel maar --zet. ligheid en gezonde leute. Nadat de Heer Secretaris verslag uitge bracht had over de kas, werd het peloton aangewezen voor het kampen voor de mat chen. Dezelfde mannen van 't - a jaar werden aangesteld. Om ruim 6 u. begon de inschrijving voor de Koningsbolling, 4 leden waren opgeteekend. Het spel begon dadelijk maar is tot hier toe nog niet afgeloopen. De prijzen voor den Koning en den Prins mag men waarlijk prachtig noemen, ook wordt er hardnekkig voor gekampt en menig [flauwer bolder heeft zijnen sterkeren tegen strever doen in 't zand bijten. Toel. mt::-te week zullen wij den uitslag kunnen kenbaar maken. Illl 13, Hondstraat, 13 gevende 4 per honderd netto intrest. Al de gestorte sommen kunnen ten alle tijde afgehaald worden. M Bb ^aaasïasHflEKHBaHsinnaBiiairï De plechtigheid van den H. Rozenkrans werd Zondag laatst opgeluisterd, in de Hoogmis, door eene kundige uitvoering der werken van onzen betreurden Yper- schen artiest H. Albert Van Egroo: Po- nis Angelicus en Ave Verum, door de Heeren DENYS, zanger-liefhebber, G. VAN EGROO, cellist, en WILLY GES- QUiERE, violonist, met orgelbeleiding door Heer ERNEST WENES, die na het Misoffer nog twee meesterstukken van Mailly, allerbest vertolkte. Zulke talentvolle godsdienstige uitvoe ring herinnert eens aan de vóóroörlogsche Kerkplechtigheden waar de muziekale Kunst ten dienste stond van den Godde- lijken Eeredienst. Onze beste gelukwenschen aan deze verdienstelijke Stadsgenooten met besta dank voor dit gelukkig initiatief. 's Namiddags nam de Jaarlijksche Be- fc devaart plaats, begunstigd met een heer-^ lijk weder. Woensdag morgen was er groot ge woel op de Groote Markt. Een wonder- schoonen hond werd door een automobiel omvergereden. Het is een beest van groote waarde, dat kort na het ongeval stierf. Woensdag 23 October 1929, om 15 uur, zal erdoor het College van Burgemeester en Schepenen overgegaan worden tot de Openbare Aanbesteding van den opbouw van een Woonhuis, te Yper, (Pompstatie aan Zillebekevijver), bestemd voor den bewaker van gezegde pompstatie. 1 Plannen en bestek liggen ter inzage en kunnen tegen betaling bekomen worde' op het Gemeentesecretariaat, j Yper, den 4 October 1929. De Burgemeester, H. SOBRY Rijsselstraat, 33 YPER (op 5o meters van de Hallen) Tehuis voorScholen, Patronaten - en Maatsch ïppijen op reis scl ?e tu ier nie ivo de op, Sto me tic: ka ha; Alwie St Pieterskerk binnengaat staat getal zijn; dat de missiën zeer grooten in bewondering voor het prachtig portaal, stoffelijken nood hebben (hospitalen, ker- werk van den Heer Emiel Christiaen hier ken, kapellen, scholen, ondersteuning der ter stede, dat daar nu geplaatst is. catechisten, der behoeftige of oude kris- Dit portaal is niet alleen heel schoon tenen, weeshuizen, eigen onderhoud, maar is ook geheel praktisch opgevat, enz.) en dat we dus ALLEMAAL moe- want met zijne dubbele deuren, zal het De kristen Middenstand van Yper heeft zijn jaarlijkschen feestavond vastgesteld 'op Zondag 20 Oktober, om 4 uur, in - 't Kristen Volkshuis, St Jacobstraat. FEESTWIJZER Jaarverslag over het dienstjaar 1928- 1 1929. Voordracht door den gekenden spreker Heer Evarist Vuylsteke, Provinciaal Propagandist der Middenstandsbon den. Opvoering van Waar is de Neef aan trekkelijk blijspel. Zangnummers tusschen in. Zooals wij zien is er een schoon pro gramma op touwgezet en wij zijn verze kerd dat dit Feest een grooten bijval zal genieten. Middenstanders, allen daar heen Verfrisschingen Eetmalen aan vasten prijs (op voorhand verwittigen voor groepen*- Prachtige zaal van 200 personen T. S. F. Leeszaal Verscheidene spelen. KEURINGEN EN OMSCHRIJVINGEN VOOR HENGSTEN VAN HET BELGISCH TREKRi; gehouden te Yper den 17 October 1-' BoldersmaatschappijKoningbolling. Het maatschappelijk jaar eindigt met Oc tober en het nieuwe jaar zet in met de Ko ningsbolling. Vooraleer het spel te beginnen werd eene algemeene vergadering gehouden waarin de A. - Keuring en Prijskamp voor Hen?'-*] die op hun jaar gaan. Twee aanvaard. - Twee verwezen. 1. Premie van 400 fr. met zilveren ee"^ taal aan Coene Marcel te Dickebu?ch r0 Mon Souhait d'Appellterrehaai. 2. Premie van 300 fr. met bronzen eer;'5, taal. aan Coene Marcel te Dickebusch «Bourgogne de Becker», baai. B. - Kenring en Prijskamp voor HenW, op hun 4e jaar gaande en voor HenP" van 4 jaar en meer. Negen aanvaard. - Vier venvezei 1. Premie van 550 fr. meet zilveren f; metaal aan Soetaert Henri en Odie! te be ghem voor «Baron de Synghem». ba* I 2. Premie van 400 fr. met bronzen metaal aan Coene Marcel te Dickebusch Colosse de Leerbeek baai. 4 jaar C. - Bewaringspremien of Jaargedeeite" Bewaringspremien. 1. Van 700 fr. aan Rennery Emile den voor Drocon de Stalhille vos. 2. Van 700 fr. aan Rennery EinileJ' den voor Cresus de Ceurne vos. J mi He vei |$e: Th Se Mi va nic nie fee ooi vai *a (Se

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 2