I I van hier ea enters. CARDINAEL Fourruren Mantels lolüsolie wapens Fl. VAISEVMRDE WYPELIER -TAFFIN N. V. SCHRIJFMACHIENEN FABRIQUE DE FAUTEUILS ER TOUS GERRES JULLb dILLL, 16. Rue de Menin, 16, YPRES. G. "W lEDIFIQXJXW Pelsfit^ma BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI SEE YPER E Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. BRUGGE, 9, AKADEMIESTRAAT, 9 Rechterlijke Kroniek SPORT IN Stores - Rideaux - Étoffes pour Ameublements - Tapis Toiles a Matelas - Papier peints - Linoléum Toiles Cirées - Laines Crins - Plumes - Stores-Flous Dentelles de Bruges et Cluny au mètre. ii ii nil i r Tapissier-Garnisseur comte cheques postaux 129.989 Wat men zooal hoort. BOESINGHE. Vlamertinghe. Haken en oogen. Een Kon. Breekt een beslissing ■an den schepen raad van Vlamertinghe waarbij 's Burgemeester's kabinet moest -ienen tot schepenzaal Abeele. De timmerman Louis Parasote viel in zijn werkwinkel zoo jammerlijk van den trap dat hij er bewus teloos bleef liggen. Hij verloor veel bloed aan eene gapende hoofdwonde en klóeg over hevige pijnen aan den arm en aan het dijbeen. Een geneesheer moest het slachtoffer verzorgen. Berchem - Audenaerde. Komen. Hdndelssabotage. De veearts van Waesten M. Domicent, had onlangs te Fransch-Komen een bijhuis opgericht voor den verkcop van zijne veeartsenijprodukten. In den beginne deed dit huis goede zaken, doch weldra verslapten de bestellingen, zoodat er bij na niets meer verkocht werd. Overtuigd dat er kwaadwilligheid in 't spel was, diende M. Domicent eene klacht in bij het parket van Rijssel. Het bleek alras dat de bediende van het bijhuis, Marie Verbeylen, van Belgisch-Komen, sedert meer dan een jaar de briefwisseling ver nietigde en geen gevolg gaf aan de bestel lingen. Dit meisje werd aangehouden en legde volledige bekentenissen af. Zij ver klaart gehandeld te hebben op aanstoken van een gewezen vennoot van den veearts. Er is ook een klacht bij het Belgisch gerecht ingedient. Moeskroen. Autobotsing. Taxivoerder den schedel gebroken. In de Statiestraat te Moeskroen, is Donder dag avond een zeer erg automobielonge luk gebeurd. Rond 10 1/2 uur kwam de taxivoerder Camiel Vanneste, van Rolle- ghem, uit de richting der statie gereden. Voor de woning van Dr Devos stond een auto, met brandende lichten. Heeft Van neste den auto niet bemerkt Wat er ook van zij, met volle geweld botste hij er op, zoodat zijn taxi 't onderste boven geslin gerd werd. Vanneste zelf werd met zulk geweld op de straatsteenen geworpen, dat hij de schedel gebroken werd. Het slacht offer ontving ter plaatsende eerste zorgen, en werd dan naar eene kliniek overge bracht, waar hij de schedelboring onder ging. Zijn toestand was uiterst erg, zoo dat de geneesheeren een noodlottigen af loop vreesden. De gendarmen hebben een onderzoek ingesteld. Wevelghem.Maandag morgen werd door den policieagent Denys op het gehucht Hellenhoek aangehouden, ze kere Richard Vermeersch, geboren te Ma- chelen bij Deinze den 28 Augustus 1891. De kerel werd over eenige maanden ver oordeeld tot 3 maanden gevang en 700 fr boete voor diefstal en was naar Frankrijk gevlucht. Een aanhoudingsmandaat werd door het parket van Gent uitgevaardigd. Over eenige dagen was hij naar België teruggekeerd en slenterde alhier rond. Zondag ging hij eene herberg binnen en van eenige oogenblikken onachtzaamheid der herbergierster, maakte de kerel ge bruik om in de keuken te dringen en uit een aldaar hangend handzakje 300 fr. te stelen. Een verbruiker die van uit de her berg den diefstal gezien had, verwittigde de bazin die den kerel bij den kraag stekte Deze beweerde slechts achter een kol- knopje gezocht te hebben, maar ziende dat zijn plan in duigen viel, gaf hij de 300 franken terug. Maandag namiddag werd hij naar het gevang van Kortrijk overge bracht. BENOEMING. De Belgen in Frankrijk. De wet op de goedkoope woningen. BILJART leening der verwoeste gewester burgerstand van G. DERYCKE, 18, Poperinghestraat, 18, YPER. - Tel. 250. Jagers en Liefhebbers van Sehieten Tel. 398 Boterstraat, 24, YPER Tel. 398 Boterstraat, YPE1R DE STERKSTE DER STREEK Waarom Goede LUaar DE BESTE REKLAAM. De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. R. Brutsaert-Develter Telefoon 785 Telefoon 785 [ESTERLIJKE benoemingen >1?T. dé Bisschop van Brugge heeft 1(20- ■md TTonderpastoor op St Niklaas te 'T' H. Beel, S. T. D., student aan f/tjoogeschool te Leuven te Boesinghe, f jl. Van den Weghe, onderpastoor op Niklaas, te Yper te Vlamertinghe, r'H Peece, onderpastoor te Boesinghe r^rnetn, E H. Bruneel, onderpastoor Vismertinghe te Komen, E. H. Ra- 0j-.lt. onderpastoor te Beernem; te Oost- jjc?, E. H. Van Ackere, onderpastoor sijsseele te Sijsseele, E. H. Hurte- j,3t. hulppriester te Wijnendaele (Ichte- Tot bestuurder der Broeders Van ^jele, te Kortrijk, E. H. De Jonghe, odsdierstleeraar aan de Middelbare- ;;ooi voor jongens aldaar Tot opziener in de bisschopp lijke col- -?fsE H. Edmond Verhamme, princi- jjl van het college te Poperinghe op ener voor de mathesis en de natuurwe- tr;chappen, E H.Robert Dumez doctor i de natuurwetenschappen, leeraar aan t klein Seminarie te Rousselare ;opz'ener (auhet mate-ieel, E. H Octave Hans jes. econome van 't Klein Seminarie te [oesselare. - Allosery Leon, van West-Nieuwker- le. die bij eene gebuurvrouw 32 fr. uit jen tafelschof gestolen had wordt tot naand gevang en 2b fr. of 8 dagen ver- lordeeld, voorwaardelijk gedurende 5 aar. - Coeckuyt Julie van West-Nieuwker- wordt wegens diefstal tot 1 maand jtvang veroordeeld, voorwaardelijk ge- lerende 3 jaar. - Raes Julien van Wervick, die in be- loep gegaan is tegen een vonnis der po- ieiierechtbank van Wervick, hem wegens iwndelingsche beleediging veroordee ld, hoort het eerste vonnis bekrachti gen. - Huyghe Camiel van Poelcappelle, (oor smaad aan den veldwachter, bekomt 8dagen gevang en 26 fr. of 8 dagen, djt pnder voorwaarde voor dronkenschap 5fr. of 3 dagen. Huyghe Camiel voor fene tweede zaak, slagen aan een voor ganger, nog 8 dagen en 26 fr. of 8 tegen zijn kameraad, Vanhoucke Paul, ook van Poelcappelle, wegens dronken- schap 15 fr. of 3 dagen. In eene derde j taak wordt Huyghe nogmaals wegens slagen tot 15 dagen gevang en 26 fr. of 8 dagen veroordeeld, wegens bedreigingen ook 15 dagen en 26 fr. of 8 dagen en voor vernieling van roerende goederen het trio Huyghe, Vanhaecke en Alleman Maurits elk 15 fr. of 3 dagen, alles zonder voor waarde. Zij bekomen vrijspraak voor de betichting diefstal daar het feit niet ge noegzaam bewezen is. - Demarey Ach. van Zantvoorde was in beroep gegaan tegen een vonnis door Ife politierechtbank van Passchendaele litgesproken. De rechtbank bekrachtigt nvoudig het eerste vonnis. I- Callebert Hélène van de Bizet, 'Wt wegens beleediging tot 5 fr. boete Veroordeeldvoorwaardelijk gedurende laar. - Vandenbroucke Ach. van Wervick, vervolgd voor slagen, wordt tot 26 fr. of 8dagen veroordeeld. Onlangs werd voor een rechtbank eene taak in beroep opgeroepen. Ten einde de rijspraak van den beroeper te bekomen werd gezegd dat dc klager soms aan zins verbijstering onderhevig was. Aan een 'etuige werd de vraag gesteld of dat wer kelijk zoo was. Deze verklaarde dat hij Jaarvan geen kennis had doch enkel wist lat de klager lange jaren gemeenteraads- id is of geweest was. Dit antwoord wekte renieders lachlust op. In eene andere zaak was eene diefegge schier op heeterdaad van diefstal betrapt 'eweest. Na de bestatiging door de besto- lene gedaan vroeg men aan de dader teruggave der som. Eerst beweerde zij ze liet te hebben, doch verzocht de tegen woordige personen een Vader ons te bid den ter eere van den Heiligen Antonius, opdat door dezes tusschenkomst het ge- stolene zou ontdekt worden. Dit gebed moet verhoord zijn geweest daar de be tichte de gestolen briefjes van onder de kas uit kon halen na echter eerst geheel haastig met de hand in den zak van haren voorschoot te zijn geschoten. I Met genoegen vernemen wij de benoe ming als Burgemeester, van den Weled. \Heer Roger de Thibault de Boesinghe, in vervanging van zijn diepbetreurden, af gestorven vader Weled. Heer Ernest de Jfhibault de Boesinghe. 1 De nieuwe burgemeester, buiten den 'gemeenteraad gekozen, werd aan Zijne Majesteit de Koning, door al de leden van den raad voorgedragen. Gansch de bevolking heeft met voldoe- nidg die benoeming ontvangen. Het Ypersche Volk biedt aan den nieuwen Burgemeester zijn beste en op rechte gelukwenschen. Schrikkelijk ongeluk. In de woning der echtgenoten Henri Vande Walle, Ka pelstraat, te Berchem-bij-Audenaerde, is er een schrikkelijk ongeluk ongeluk ge beurd. De echtgenoten Vande Walle had den, benevens andere kinderen,-, een tweeling, twee jongens van 5 jaar oud. Deze ventjes waren aan 't spelen met eene karabijn. Hoe is het toch mogelijk dat men zulke wapens in het bereik van kinderen laat. Een der kleirten haalde den haan over. De kogel vloog af en trof zijn broertje in volle borst. Het arme slachtoffer stortte vreeselijk gekwetst ten gronde. De ouders kwamen op de los branding toegesneld en vonden hun kind zonder teeken van leven uitgestrekt. Een geneesheer diende het slachtoffer de eerste zorgen toe. en deed het dan seffens naar eene kliniek te Audenaerde over brengen, waar men vaststelde dat de ko gel de long doorboord. Men vreesde dat het kind zijne wonde niet zou overleven. BOESINGHE. Plaats van Gemeen tesecretaris te begeven. Aanvragen inzen den aan t e i H. Burgemeester vóór 4 No vember 1929. Bijzondere voorwaarden hoogste leeftijd 30 jaar, wet van 3-8-19 de nieuwe titularis zal de gemeente moe ten bewonen voorafgaandelijk een exa men afleggen wettelijke minimumwed- de 4000 fr. veranderlijk deel. Aelbeke. Moordpoging. Een man met zes messteken getroffen. De genaamde Robert Pauw, 28-jaar oud, op logiest in eene herberg der Statiestraat, te Moeskroen, werd daar Donderdag avond door den logiesthouder in een er- barmelijken toestand aangetroffen. Hij was getroffen door zes vreeselijke mes steken en verloor overvloedig bloed uit de diepe wonden. Uit de ondervraging van Pauw en het eerste onderzoek bleek dat de logiestgast het slachtoffer gewor den was van eene moordpoging gepleegd in volgende omstandigheden. Pauw, hoe veknecht, afkomstig van Kortrijk, ver keerde sedert eenigen tijd met de dochter uit eene herberg te Rolleghem, doch in de laatste weken had hij een mededinger ge kregen, zekeren Julien, plaveilegger. Donderdag avond bevonden beide man nen zich in de herberg. Rond 8'* ging Pauw heen. Op het grondgebied van Ael beke werd hij ingehaald door Julien, die hem te lijf ging en hem zes messteken toebracht. Het slachtoffer, ofschoon veel bloed verliezende, kon nog tot in zijn lo- giesthuis te Moeskroen sukkelen. Een geneesheer werd onmiddelijk ont boden. Na de eerste zorgen ontvangen te hebben, werd Pauw naar het gasthuis overgebracht. Vrijdag morgen heeft hij er eene heelkundige operatie ondergaan. Het buikvlies was overgesneden en er had zich eene inwendige bloedstorting voor gedaan. De geneesheer oordeelde noch tans dat de wonden het leven van Pauw niet in gevaar brengen indien er geene verwikkelingen ontstaan. De policie en de gendarmen vernamen Huis van vertrouwen Gesticht in 1861 RIJSSELSTRAAT - 19 - YPER COLS en GARNITUREN LAATSTE MODELLEN BESTE KEUS Maken, Veranderen en Herstellen in huis gedaan. OPEN 'S ZONDAGS. dat de dader alleen gekend was met zijn voornaam Julien. Hij kwam nog maar sedert eenige dagen in de herberg te Rol leghem. Het bleek dat Pauw ten 8 1/2 u. de herberg serlaten had, en dat Julien er tot 9 1/2 u. gebleven was. Wat is er op die uur gebeurd Men vraagt zich af of Pauw zelf hem niet heeft afgewacht. Het onderzoek wordt ieverig voortgezet. Heuls. Zondag morgen brak brand uit in de vlasschuur van den vlas handelaar Cyriel Vantomme, wonende Maagdestraat. De schuur bevatte 80.000 kilos vlas. De vlammen namen eene zeer snelle uitbreiding en in weinig oogenblik ken was de schuur een ware vuurpoel. De pompiers, spoedig ter plaatse gesneld, gelukten er in de woning, die zeer be dreigd was, te vrijwaren, maar de schuur met gansch den inboedel werd de prooi der vlammen. Bij K. B. werd M. E. HINDERYCKX, Griffier aan het Vredegerecht van Pas schendaele, in dezelfde hoedanigheid be noemd te Thourout. Onze beste gelukwenschen. De Belgen, die in Frankrijk wonen, zijn daar op dit oogenblik nog altijd uit gesloten uit de gunsten der wet op de goedkoope woningen. Aldus kunnen zij de bouwpremien niet bekomen. Aan de Franschen in Belgie wordt dan ook de zelfde gunst geweigerd. Nu zullen er in Frankrijk en in België wetsvoorstellen ingediend worden, om de wederkeerigheid dezer gunsten in te voeren in de wetgeving van beide landen. haast ge de minste gelegenheid ziet. Stade schijnt buitengewoon gevaarlijk dees jaar. en w'en hebben van die match niet veel te verwachten. Maar we kunnen toch eenen eerlijken uitslag maken, en als we nu eens allen in goeden form steken, en dat we allen ons uiterste beste doen, wel, dan is er mis schien toch hoop van een puntje te oogsten, en 't ware prachtig. Derde speciaal trekt naar Wevelghem, en zal, als ze den match zonder zelfbetrouwen aangaan, van de gelegenheid gebruik maken om hunne goal average te verbeteren. Juniors trekken naar Sweveghem en al hoewel ze spelen zonder back Deplancke en center voor Verleure, zullen er voor zorgen de punten mede te brengen en hunne tweede plaats te versterken. WIELRIJDEN Uitslag der Groote Kermisprijs. 1Decorte Maur. 2. Decroix Emile 3. Pincket, op 2 min. 4. France.; 5. Ou- plinus op 2 min. 6. Deschacht 7. R. Maertens 8. Alexandre 9. D'Hulster 10. Pattyn 11. D'Hondt 12. Duive- jonck. Belangrijke bijdrage, door plaatsge brek verschoven tot aanstaande week. Leening 4 t. h. 1921. Op i5 October had de yi« trekking plaats van de leening 4 t. h. 1921. Reeks 26.001 Nr 5 wint het miljoen. De andere nummers van deze reeks zijn uitkeerbaar met 250 frank. EXAMENS Hebben hun examen afgelegd van landbouwleeraar aar. de lagere landbouw- beroepsscholen M. Prinzie Henri, onderwijzer Proven, met groote onderscheiding. M. Doise Daniel, onderwijzer St Jan ter Biezen, met onderscheiding. M. Depover Henri, onderwijzer Pope- ringhe, met voldoening. M. Marchand Michel, onderwijzer, Crombeke, met voldoening. M. Van Poucke Gerard, onderwijzer Moorslede, met voldoening. Hartelijke gelukwenschen. Studie van de Notarissen Jacques RAMAULT te Wervick. en A. DE TAVERNIER te Langemarck INSTEL: Donderdag 7 November 1929 OVERSLAG: Donderdag 14 November 1929 telkens om 2 J4 u. namiddag, ter herberg «In Jerusalem» bewoond door M. Léon Dewitte te GHELUWE, van Gemeente GHELUWE. Twee aaneenboudende WOONHUIZEN, met ieder 25 a. 13 ca. erve en land, gelegen Oude Yperstraat. Bewoond door Wed. Vandewiele en Ca- mille Messiaen. Vier aaneenboudende WOONHUIZEN, met ieder 13 a. 14 ca. erve en land, gelegen Magreytstraat. Bewoond door Edmond Lannoo. René Van tomme, Achille Goemaere en Robert Galloo. Instelpremie. Inlichtingen en plans ter studie van den notaris Ramault te Wervick. Kantoor van de Notarissen THEVELIN te Meessen LAUWERS te Yper en Jerome DELRUE te Moorseele. FOOTBALL Over de match van Zondag en valt er niet veel te zeggen. W'hadden in de eerste 10 minuten den indruk dat de nieuwe voorlijn. I al liep ze mank. en was alle samenspel zoek j geraakt, door persoonlijke krachtinspannin gen der spelers, de zege zou kunnen afdwin- gen. Maar als Thourout. het gevaar ziende, begon hard en zelf brutaal te spelen, en dat het bleek dat scheidsrechter Wittouck niet zou ingrijpen, en dat onze achterhoede in den slechten dag stak, dan was de match gespeeld. Thourout. losgelaten, speelde hoe langer hoe harder. De onze kwamen zenuw achtig, mieken fouls tegen, de scheidsrechter gerocht den kluts kwijt, en na toekenning van den vijfden goal op de manier die wij allen gezien hebben, eindigde de match in een schoon charivari En zeggen dat Myriam van Thourout in Throw-in den last van geheel het spel op Yper durfde leggen. Waarschijn lijk om zen eer te kavelen, maar als passend antwoord hebben wij de laatste woorden van M. Wittouck aan M. Janssens bij het opstap pen in zijn trein Yper speelt te Correct, inaar als ze eens t'einde gedreven zijn, dan maken ze fouls en ik moet ze wel schuifelen en die zeggen genoeg en alles. Een kleine zedelesU nooit laten meesle pen met het hard spel van uwen tegenstre ver. kalm blijven, den man en de charg ver mijden. de bal en niet den man spelen en ge zult het altijd verst brengen. De Juniors na eenen match waar ze van de eerste ininuut tot de laatste de overhand hadden, zonden Iseghem huiswaarts met 10-0. De nederlaag ondergaan door Kortrijk Sport A te Waereghem. brengt onze jongens op de tweede plaats met een puntje achter stel op Bisseghem. ZONDAG TOEKOMENDE HEBBEN WIJ II. C. S. Y.-Stade Kortrijk. III. Wevelghem-C. S. Y. Jun. Sweveghem-C. S. Y. 'k Heb de nieuwe voorlijn gezien aan wie de selectie de taak opgelegd heeft onze kleu ren te verdedigen. Ze staan mij aan. 't zijn 5 footballisten met goede balkontrool. het passenspel gewoon en tamelijk goede shot- teurs. en nu meer dan ooit komt mijne raad van Zondag laatst te pas. Schieten van zoo- OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van den Heer Vrederechter van het 2" kanton Yper, in eene zitting, ge steld op: WOENSDAG 30 OCTOBER 1929 om 2 uur namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht van het tweede kanton, in het nieuw Justitie paleis, Groote Markt te YPER. Gemeente KEMMEL. Eene schoone en beste HOFSTEDE niet zaailanden, weide en meersch, gelegen te Kemmel, langs den steenweg leidende naar Reninghelst, met eene gezamentlijke grootte van 6 ha. 58 a. 50 ca. De hofstede is gedraineerd en verdeeld in 4 koopen. Gebruikt tot 1 October 1933, door Nestor Behaeghel-Sohier, landbouwer te Kemmel, mits 4.160 fr. 's jaars boven de lasten. Gemeente WESTOUTRE. Eene WEIDE, gelegen langs den weg naar I.ocre, met eene grootte van 96 a. 30 ca. Gebruikt door Cvrille Specenier, Landbou wer te Westoutre, zonder recht van pacht, mits 800 fr. 's jaars boven de lasten. Overnemingsprijs van boomen op koop een75 fr. Recht vai) samenvoeging. Zie plakbrieven met plan of zich wenden tot voornoemde notarissen. YPER, van 10 tot 16 October 1929. Geboorten. Beimete Evelyn, Beluikstr. Van Caillie Romain, Surmontstr. De- clercq Jan Korte Meerschstr. Gekiere Daniel. Pilckemstraat. Overlijdens. Dewitte Arthur. 72 j„ z. b., echtg. Sergvsels Maria, Grimminckstr. Temperman Leo, 34 j„ stoker, echtg. Lamond Maria. Frezenbergstr. Ligneel Raphael. 2 m.. Zonnebekestw. Kinoo Henri. 41 j.. gepensioneerde gendarm, echtg. Bailleul Margareta, Kalfvaart. Burggraeve Anna, 4 m.. Zonnebekestw. Huwelijken. Paruys Mauritius, fabriek werker en Deraedt Maria, fabriekwerkster. Vollebout Eugenius. metser en Decroix Alice, fabriekwerkster.. Ossieur Camille, smid en Victoor Margareta, z. b.. beide te Yper. Declerck Alidore. mecaniekweerker te Roubaix en Bailleul Maria, keukenmeid te Yper. Verplancke Charles, handelaar en Delvoy Alfonsine. z. b. POPERINGHE, van 10 tot 17 October 1929. Geboorten. 324. Matton André, z. v. Georges en Bacarne Irma. sectie I. 325. Debruvne Robert, z. v. Richard en Eecloo Louise, Woesten. 326. Yandenbussche Maria. d. v. Henri en Dewilde Urbanie, Westvleteren. 327. Yaneeckoutte Joseph, z. v. Henri en Kesteman Agnès, Westoutre. 328. Cornette Maria. d. v. Prosper en De- pinois Leonie. Westvleteren. 329. Clabau Lucien, z. v. Adrien en De Coker Martha. Doornstr. 33(1. Benouwt Denise. d. v. Mau rice en Claeys Maria. Goudenhoofdstraat. Overlijdens. 175. Clabau Mauritia. 1 m„ d. v. Yalère en Wamzeele Gabrielle. Komstr. Huwelijken. 69. Bordeyne Marcel. 24 j.. landwerker en DecoVer Maria. 21 j.. werk ster. b. v. Pop. 70. Deswarte Prudent. 24 j.. Eenige verkooper van Lf A D D ET I Groote keus het goed gekende merk i\Mr rLL van occasiemachienen. Duplicateurs - Alle benoodigheden Linten, papier, carbone,stencils, inkt, enz. Verwisselingen. - Alle herstelling van geiijk welke machienen. -«O»- Het jachtseizoen nadert, wild is er in overvloed. Voor aankoop van car- touchen of schietvoorraad, gebruikt alleenlijk, de echte Backmann's of Le- gia's. Deze zijn alom gekend, als de beste, de zekerste, de gelijkigste in het schieten. In de wereldberoemde duivenschie- tingen van Monte-Carlo, Parijs, Ma drid en Rome, werden de eerste prij zen behaald, met vernoemde cartou- chen Backmann of Legia. Onthoudt u, zekere namaaksels aan te koopen. De echte en ware Backmann en Le gia alleen, dragen den naam in de lengte. Deze zijn te verkrijgen, in 't groot en in 't klein. Verzendingen worden op aanvraag gedaan. Het ge bruik van deze, zullen u voorzeker den besten gewenschten uitslag geven. Aarzelt dus niet, deze te koopen in het oud gekend huis Eenige vertegenwoordiger der be roemde Firma Bachmann en Legia. Zelfde huis bezit de schoonste keus jachtgeweren en revolvers. Alle herstellingen van allerhande wapens, worden ter plaats zelf. met de grootste zorg gedaan, en aan de voor- deeligste prijzen. Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caoutchouc buizenblad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, Poetskatoen, Piemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en wagens, Lamp-olie, alsook beste Saladeolie. OPVOLGSTER DER FIRMA bakkersgast v. Boeschepe en Persoone Alice. 19 j., fabriekwerkster v. Pop. 71. Pyck Leon. 24 j.. electricien en Pareyn Ivonne, 22 j., z. b.. b. v. Pop. 72 Vanoost Georges, 30 j. landbouwer v. Watou en Adriaen Maria, z. b. v. Poperinghe. Beloften. 110. Devos Elie. landbouwer v. Reninghelst en Mahieu Maria, z. b. v. Pop. 111. Goeman Elie, fabriekwerker en Yanuxem Maria, huishoudster, b. v. Pop. 112. Riem André, landwerker en Deroo Ma deleine. fabriekwerkster. b. v. Pop. 113. Kaesteker Etienne, steenhouwer en Turkery Rachel, z. b„ b. v. Pop. 114. Wambeke Albert, metser v. Boeschepe en Quaghebeur Maria, dienstmeid v. Pop. 115. Kyst Remi, commissionaris v. Pop. en Derycke Gabrielle, vroedvrouw v. Langemarck. 116. Geeraert Edmond, metser v. Westvleteren en Bamelis Madeleine, fabriekwerkster v. Pop. 117. Desender August, vellenhandelaar v. Pop. en Marev Irma, z. b. v. Beveren-Yzer. MARKTPRIJZEN Yper, 12 Oct. Tarwe 152-155; koolzaad. 430-433: klaverzaad 1600-1800: rogge 132- 134: boekweit 236-238- haver 126-128; brou wersgerst 177-1/9; voedergerst 142-144: erw ten 285-290: bloem. 227-229; maïs 158-219; paardeboonen 217-219: gruis 127-129: zeme len 145-147: lijnzaadmeel 223-225; lijnzaad- koeken 212-214; aardappelen 30-37: boter 33-34.50eieren 1.27-1.30; viggens 280-330 'liet koppel. 12 den kilo: strooi 28132; hooi 60-9Uruw vlas 150-170; chicoreiboonen (1928) 140. (1929)) 150. Kantoor van de Notarissen Henri VAN CAILLIE te Brugge, en JACOBS te Brussel. TOESLAG: Woensdag 30 October 1929 om 1 u. namiddag, in het Gasthof Den Gouden Hoornte BRUGGE, Simon Stevinplaats, van: I. - Gemeente CAESKERKE. Allerbeste HOFSTEDE, groot ha. 70-75-77 ca. met vette weiden en zaailanden, zeer wel gelegen, langs beide zijden van den steenweg van Dixmude naar Pervyse. Verdeeld in 65 koopen. Gebruikt door M. Medard Deceuninck, tot 30 September 1930, mits 13.500 fr. 's jaars boven alle belastingen. Samen afzonderlijk ingesteld 2.075.000 fr. II. Gemeente LAMPERNISSE. Ha. 5-83-27 ca. VETTE WEIDE, langs de Vlasstraat. Verdeeld in 3 koopen. Gebruikt door M. Cvrille De Wicke, land bouwer te Stuyvekenskerke, tot 11 November 1931., mits l.OÖO fr. 's jaars. Samen afzonderlijk ingesteld 174.000 fr. Bemerking: Er is opzeg aan de pachters gedaan volgens de wet. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het 1* kanton te Brugge.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 3