BRflFZE HER GRIFIEIIEKS uren VAÜ LED! 01tijd 25 tot 50 GpofzepRen in (pogozijn in alle ppijzen. VPER René SCHMIDT-ACKE Breuken BpvsnennogleM In de Püppe 21, JVIEEflENSTEEflWEG, 21, m marmer- en flrauinwerHen R. Asaert-Salon Hel outlsle en beslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats.iv i5t*ani> JBasar be la 1Rue au ,16euvee jj Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage 61eijtpifi^atie Ondepnemingen Hoogspannings-, Lsieht- en Dnijfknaehtinrnehtingen. Dixmudestpaat, 14, YPEF?. DE R00DE PILLEN HOTEL CONTINENT (DARfDEREfl SGROUttlEfl in magazijn. VOOR UWE PORTRETTl DE NIEUWE AUTOS I Effen en Gegolfde Cimenipiaten -- Draineerbuizen Abonneer U op het YPERSCHE VOLK,, Tarief der Geldplaatsingen op Hypotheken Qestel^ en plons op oonOpoog. Verkoop van allerhande eleclrische toestellen. HUIS AIMÊ GRUWE1 Ferdinand merüieu-n Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de Boterstraat YPER HORLOGEN JU WEELEf Boterstraat, 6, YPER. VRIJEN INGANG 14, Boterstraat, 14 VASTE PRIJZEN 14, Boterstraat, 14 GR00TE KEUS van KINDERVOITUREN merk "SWAN,, maroHijn- Reisartikelen Rookersartikelen NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. Garage Davos Dewancl Lieeningen op eerste hypotheken. Plaatsingen op de Spaarkas. Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. 7 °/o voor 5 of 10 jaar naar keus van den geldstorter. baat Uu: geld in CJÜest=Qlaandepen. IV!JEROME DAVID, Gemeente-Sekretaris, te Brielen. AFDEELING YPER ALGEMEENE verplaatsing, tt-*. nn..,.l. ingewanden- net ypepspne brevètcerdaaeere- Moden-artikeien in 't Gro YPE R de Ie Zaterdag v. iedere maand KORTRIJK BIJHUIS open alle dage Kokelaarstraat, 3 Bouwstoffen en Kolen Ev. BAETE-TONNON Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Koud Buffet Buffet fro Hector Timmerman UITERST VERZORGD WERK. wendt U tot het welgekend Ht Specialiteit voor kinderportrette: welijken en groepen, alsook alle 'r. werken. Gematigde prijzen. - Meest verzorgd Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdi;. Open alle dagen van af 8 uur '5 geus tot 8 uur 's avonds. De schoonste keus. De genadigste prii; I Tel.4«:s Eigenaar: Jl'LES VERSAILLES Tel. 4(5:S Huisgerief, Glas- en Gleiswerk, Porcelein, Fantaisie-artikelcn Artikelen voor Geschenken CHARETTEN en KINDERSTOELEN HUIS VAN VERTROUWEN Gesticht in 1896 Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 OÖO.GOQ fr. TRI WKIVgRSAfc GA» modellen 1928, 11 HP, 'erbruiken 7 tot 8 liters per 100 Voor alle inlichtingen zich wenden Tel 55 Meenenpoort YPER. T, Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent Mengelwerk v. "Het Ypersche Volk,, 31 door CAM1LLE VERVARCKE. Idonia had die woorden niet kracht en fierheid uitgesproken, en deed een stap in de richting der deur. Zij kreeg evenwel niets anders dan een schorre lach ten antwoord. Zonder mijne toelating, zoo be gon Oscar dan en zonder eene afdoen de vredeherstelling. komt gij hier niet uit. mejuffer. Weihoe. riep deze. gij zoudt mij durven gevangen houden tegen mijnen wil en dank... Zijt gij dan een vrou wenoplichter... een booswicht? Ik hen alles wat gij wilt. mejuf fer... maar. eene zaak is zeker, alvo rens ik door uwe versmading tot het uiterste gebracht werd. was ik een rustig jongeling... Welke drogredens Ik kan het niet verhelpen... Maar zoudt gij u waarlijk kun nen inbeelden dat er eenige liefde voor u in mijnen boezem zou kunnen be staan Ja wel. Hoe kan men zoo verblind zijn? Verblind of niet verblind... zie hier. mejuffer. hoe ik redeneer... zon der u kan ik niet leven... Gij moet de mijne worden... De uwe -Ja. Hoe verstaat gij dat? Trouwen zullen wij... Idonia schudde het hoofd en riep uit Onmogelijk... Waarom Omdat... omdat... na hetgeen er voorgevallen is... uwe ouders... en... Dwaze praat... anders niets... Wat er voorgevallen is, is de schuld van dien grooien Hollander, eene soort van voorvechter... of een clown uit eene renbaan... of nog erger... Mijne ouders! wel, over hen moet gij u niet bekreunen, zoo wij ons te za nten aanbieden, zal vader niets inbren gen... Het liegt maar aan u ons beider geluk te bewerken... Ik zie het even wel... gij zegt of wilt zeggen: ik be min u niet... Welnu, ik zal maken dat gij mij bemint... Nooit!... nimmer of nooit!... Wees toch voorzichtig, mejuffer. spreek geene woorden uit die trachten mij alle hoop te ontnemen. Gij zijt in mijne macht, niemand kan mij beletten te doen wat ik wil en mijne wreedheid zou mij tot het uiterste kunnen drij ven... Nu weende Idonia. want zij begon beter dan ooit te verstaan dat haar toestand waarlijk wanhopig werd. Zij vouwde hare handen te zamen. en met tranen in de oogen smeekte zij Helaas... Mijnheer erbarm u mij ner Gij zegt dat gij mij bemint... en gij doet mij vreeseiijk lijden! Hoe kan dat samen&taan... Wees menschelijk en verlos mij... eeuwig zal ik u dank baar zijn. en dan ten minste zal een gevoel van hoogschatting voor u in mijne ziel blijven bestaan... Ik beklaag u... maar het is mijne schuld niet dat gij ongelukkig zijt... Het is uwe schuldgromde Os car, erg aangedaan op het zicht der smeekende maagd, die waarlijk schoo ner en indrukwekkender was dan men zich zou kunnen voorstellen... Ik kan geen schuld aannemen, wedervoer Idonia, daar van mijnent wege niet met opzet geschied' is, en dat ik u immer de waarheid heb ge zegd... Dus laat mij gaan. wees men- schelijk... Gij moogttoch ook niet ver geten dat vrouwenroof overal streng gestraft wordt... Ho! reken daar niet op... Ik heb het u reeds gezegd... zonder u kan ik niet leven... en zoo gij mij geen góed woord geeft is het mij bepaald onver schillig wat er verder met mij ge beurt... Verstaat gij mij. mejuffer?... Ja. ik versta dat uwe handelwijze die is van een waanzinnige... De waarheid kwetstzegt men gewoonlijk en niet zonder reden. Deze maal werd die spreuk toch ook [bewaarheid, want dat enkel woord trof Oscar als een geweldige stoot door de borst... Hij werd bleek en daarna purper rood. Zijn oogen schoten vlammen... Diep hijgend bracht hij met moeite uit Dat gaat te ver... Dat verdien ik niet... en ik zal het u bewijzen... Ik meende tot dat middel mijfte toevlucht niet te moeten nemen... Nog ergere middelen!? riep de juffer uit... Ja. ik wil u toonen dat gij geheel en gansch in mijne macht zijt... Ik ge loof dat zulks noodig is om u heter over onzen wederzijdschen toestand te laten oordeelen... Ik smeek u, mijnheer... Smeek liever niet, maar wees redelijk... gij zult aanstonds kunnen oordeelen. Terwijl Oscar alzoo sprak opende hij met haastige bewegingen een kastje, welks bestaan Idonia nog niet ver moed had. dewijl er uitwendig niets van te zien was. Hij haalde er een bruinachtig voor werp uit. dat best geleek aan een vil ten zak. Met eene behendigheid, welke men van zijnentwege niet zou verwacht hebben, en alvorens de juffer kon gis sen wat er gaande was, had hij den zak over haar hoofd geworpen. Idonia slaakte een gesmoorden kreet, verhief de armen om zich te verweren, maar een onweerstaanbaar gevoel van machteloosheid en bedwelming kwam haar overvallen en na weinige stonden was zij tot geen de minste krachtin spanning meer bekwaam. Ware zij niet sterk van gestel ge weest zij zou mogelijk wel het be wustzijn verloren hebben, maar dat [gebeurde niet. Zij vlotte om zoo te zeggen tusschen slapen en waken, van haren stoel opstaan kon zij niet, en behield nauwelijks de kracht om te blijven rechtop zitten... Hare ademhaling was belemmerd en haar hoofd duizelig, en toch bleef zij volmaakt in 't bezit van hare verstan Het BESTE en ZEKERSTE midd, ^regelmatig het blad te ontvangen,ii GENEZING van alle soort abonnement vragen in de post op van BREUK, ZAKKING, j e f r UITSTORTING 1 en alle gebrek van de lichaamsdeelen, door de nieuwe GEBREVETEER- DE toestellen van den GE DIPLOMEERDEN Spe cialist Breukmeester Albert DUMONCEAU Belgische firma, opgericht DIPLOMAS, GOUDEN Kleerstonen, Witgoed, Mercena Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijm en gemaakte Stoors. HERSTELLING MEDALIES. Deze toestel len volkomen zonder RUG- of ZIJVEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werken zonder eenig ongemak gedragen. Weerhouden onder zachte FOURRUREN REGELMATIGE druk- king alle breuk, doet ze j Telefoon 60 Yper verminderen tot volledige verdwijning, met i T alle WAARBORGE passing en allen uitleg 2-4, Boterstraat kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL, van dicht bij de Halle «are?-*»—— 9tot2uurte: Postcheck 37.177 in a Hotel du Nord» Statiestraat van 8 tot 6 uur. BIJZONDER HUIS te BRUSSEL 65-67, Rue de la Meuse, 65-67. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, desla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos4.50 fr.de hal ve doos 3,50 fr. GROOT (Allerhande) KLEI Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellinge ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. dela Sta LokaalLocal C. S, Y. K. H. M. Y. E C.Y. - C-P.Y- NOENMALEN aan vaste en matige j>rij\i*- DINERS a frix üxe - Prii aan alle uren. a tout keurt Gekende Wijnkelder - Cave renoa' delijke vermogens... Tk ben reddeloos verlorenzoo dacht zij. indien de goede God zonder wiens toestemming geen haar van 's menschen hoofd gekrenkt wordt, mij niet ter hulp komt. Elk oogenblik meende zij het voor werp te zullen worden van de vreese- lijkste aanvallen, en aan verdediging was er niet te denken. Alzoo duurde het evenwel niet lang. Eensklaps werd de vilten kap met hare bedwelmende uitwassemingen af genomen en de ongelukkige herkreeg na korten tijd hare krachten en het gebruik harer zintuigen. Als zij de oogen opsloeg voelde zij. dat de blikken van haren vervolger als ondervragend op haar rustten. Zoudt gij nu beginnen te geloo- ven dat gij u in mijne macht bevindt? vroeg hij. I Ik zie. wedervoer Idonia met klem dat gij voor niets terugdeinst... Maar, ging hij onverstoorbaar voort, gii zult toch bekennen dat ik edelmoedig genoeg ben om u te eer biedigen... Daarin wordt ik alleen ge leid door mijne liefde,.. Zwicht u om dat gevoel in mijne borst te vernieti gen... Nu zal ik er evenwel niet langer meer over spreken... Ik verlaat u... overweeg wel uwen toestand opdat ik u bij mijnen terug keer beter gesteld vinde... Zoo sprekende had hij de kap ge- horgen, en maakte aanstalten om de plaats te verlaten. Gij gaat heen en ik blijf hier ge vangen riep de jonge dochter tut. Dat ik u verlaat, zal u vers genoegen doen. sprak' Óscar en \v£ te eene stonde op eene mogelijke genstraifing, welke niet kwam. Hij ging dan voort Gij zult hier niets te kort er te vreezen hebben... Tot later, i In het volgende oogenblik waf verdwenen, en de twee deuren «r I zorgvuldig gesloten. Het moest intusschen nichtj worden zijn. maar de gevangene«e aan geene rust... Eenmaal wilde zij roepen iac.at®j stem klonk zoo verdoofd, dat 7 moed niet had te herbeginnen--1 Eindelijk toch begon zii in si n overwegingen te dolen, de natuT-j hare rechten gelden, de verivf' kwam de oogleden der ongein^ sluiten, en zij liet zich op de nederglijden waar zij voor een-, in een met akelige droomen t'S selden slaap verviel. X. Waarin verteld wordt hoe de van het gerecht een goeden bekomen, die evenwel door duur betaald wordt. Het was een louter toeval tiai Liefarms Idonia wederom 1 had. - Men zal zich het geweldig herinneren dat te Blankenberg?^ voorgevallen. ',L ft Yervi -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 4