mg uan z. E. H. UERiïiaüï, Pasto'-DsHen uen Yper. ALLERHEILIGEN CDeet ge cuat BEURS - BANK - WISSEL 5T Jaar. - Nummer 44. 30 Centiemen. Zaterdag 2 November 19<_9. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 0- casier) ZITDAGEN. 'I De plechtige en liturgische aanstelling :j reep plaats waarna eene welgepaste ij anselrede van Z. E. H. Groot Vicaris oorhoudende aan de geloovigen hunne riesters en vooral hunnen herder eerbied, ^hoorzaamheid en verkleefdheid te be zigen Daarna wierd de zegen met het Oerheiligste gegeven en de ceremonie top ten einde. Verbond Y Vereenigingen Kringen v.Belgie Kozakken van de Don-stroom streek, muziekanten-choristen, doen een rondreis in Westelijk Europa en oogsten overal grooten bijval. Nu zijn zij te Brus sel en hebben een bezoek gebracht aan den onbekenden soldaat. Niet doende, gelijk onze officieele mannen, die daar eene minuut eerbiedige stilzwijgenheid onderhouden, om den naam van God niet te moeten uitspreken, hebben zij het vol gende gebed gezongen Oh Christus, geef aan de zie! van uwen dienaar de ruste der Heiligen, daar waar noch ziekte, noch droefheid, noch verzuchtingen zijn, maar waar niets anders dan eeuwig leven te vinden is Autobussen deden concurrentie aan de ijzerwegen en nu zullen ze er doen aan de electrieke trams. In England, ver- schillige bussen, voorzien van een dyna mo en een ijzeren driehoek gelijk de trams, nemen .hunnen stroom aan draden in de lucht gespannen. IJzeren riggels op den grond hebben ze niet vandoen ze Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank: "VIPSl!!*, Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Ncordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsclie Rekening 4.75 Spaarkas Zicht 5 0 0 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4° 0 netto 6 maanden id. 4.50° 0 netto I jaar (id. 5 netto 0BLI3ATIEN op 5 JAAR aan drager 6 c0 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL xo5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen al'e inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui», 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3e Zaterdag der maand, van 9 Y* tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 Y* tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK iZ. E. H. Deken met zijne getuigen neemt den Stoet in oogenschouw van uit het Klooster der Eerw. Zusters Lamotten. Zohdag 1.1. was Yper in feest ter gele- enheid der blijde intrede van Z. E. H. eken Vermaut als Pastor van St-Maer- tuis. De geestdrift was groot en de ver siering om zeggens algemeen en dit kon met anders, want zoovele goede tijdingen waren ons uit'Brugge toegekomen over den Z. E. H. Vermaut dat eenieder zich gelukkig achtte en Monseigneur dank baar was zulke goede Herder te mogen toejuichen. Door zijne minzaamheid wist Ij bij de overtalrijke toeschouwers op ien doortocht geschaard hunne genegen- leid en geestdrift te veroveren. De stoet wierd gevormd aan de Maria school (Lamotten). Daar hadden Z. E. H. Deken en dezes aansteller den Z. E. H. "Groot Vicaris Vandenbérgfte alsmede de Nee getuigen Z. E. H. Kan. Vander h'eeren, Pastoor-Deken van St Gilles te Brugge en Z. E. H. Kan. Logghe Be- siuurder der sociale werken van 't Bis dom Brugge de priesterlijke gewaden aangetrokken. Alsdan bood Juff. Decock den herderstaf aan. Daarna zette zich de stoet in beweging. Voorop de Turners der gevierde St Michielsgilde onder de leiding san Heer Declerck, daarna de afgevaar- ligingen der vrije en officieele scholen Ie Weezenschool, de St Michielsschool, itAloysius.stadsjongenschool, Bisschop- lelijk College, stadmeisjesschool, beta- ende stadmeisjesschool, Maria's-scholen Ie Heilige Familie, Rousbrugge-Damen n St Josephs-scholen. Iedere afvaa'rdi- ing droeg eenen bloemruiker die later ij het beeld van 't H. Hert werd neder- eiegdDaarna het Processie Kruis en 'lisdienaars, de Groep Kruistochters, de roep O. L. Vrouw van de nieuwe 'lante, de groep Herderinnekens, de roep Negen Engelen-choren, de groep Familie en de groep O. L. Vrouw van huyne. Eindelijk de Zangers, De Zeer erw. Heer Deken opgeleid doorZ.E. H. koot Vicaris en zijne twee getuigen en aarna de Z. E. H. Pastoors van Stad, e Burgerlijke Overheden en uitgenoo- igden. Zoo bereikte de welverzorgde stoet in e beste orde de noodkerk van St Maer ms. Aan de Kerkdeur wierden aan den ieuwen Herder de sleutels door Juff. ocle aangeboden. De versierde kerk was smaakvol ver- brgd door het huis Dekeerle. Wij troffen ook volgende jaarschriften aan Bij den ingang MoCht gij WeLhaast We praChtlge CatheDraaL binnen ban. Aan de doopvont MULtl UnDa rena- PhUlC tUae eCCLesIae aggregentUr. Aan den biechtstoel VInCULIs soLU- [BpeCCatores seMper Deo VIVant. Aan het altaar haeC paroeCIa sanCtl tartlnl Del sangUlne VlVIflCetUr. in St Waertenskring, smaakvol ver- tord door het huis Demoor, vergaderden - E. H. Deken en dezes uifgenoodigden. an den lunch fijn bereid, door het huis an Bost (Katholieke Kring) en naar "aarde geschat door de kenners. Eenige Jöidronken wierden uitgesproken door L E. H. Groot Vicaris Vandenberghe, Z. E. H. Vander Heeren 1 getuige, r den geachten Heer Burgemeester :y namens de wereldlijke overheid, r Heer Jul. Antony namens de Kerk- n.ek, door Heer Notaris Van Caillie en; de Bruggelingen en eindelijk Z. E. H. Deken zelf. Z. E. Heer toeken o. m. bedankte de E. Heeren Ka- jfein; van St Maartens die zoo wel den gade sloegen gedurende den in terim en cie met zoo veel ijver de feeste lijkheden der inhuldiging op touw zetten. In St Maertenskring trof men volgende jaarschriften aan BLIJVe UW prlesterLeVen Door 't heMeLzonneLICht besChenen. MoCht gij WeLhaast UWe praChtlge KatheDraaL InstaLLeeren. Wees welkom onder ons, Z. E. Heer Deken en mocht God U lange jaren onder ons behouden en uw ieverig priesterwerk overvloedig zegenen, dat is de vurige wensch van alie Yperlingen. Uit den boek der openbaring van den H. Joannes. VII, 1. En hierna, zag ik aan de vier hoeken der aarde vier Engelen staan, die de vier winden der aarde inhielden, opdat zij niet zouden waaijen over de aarde, noch over de zee, noch tegen eenig geboomte, alles verwarrende en verwoestende. En van den opgang der zon zag ik een ander Engel opstijgen, hebbende het zegel des levenden Gods en tot de vier engelen, wien het gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, riep hij met luider stem me, zeggende: Beschadigt de aarde niet... tot dat wij de dienstknechten onzes Gods op hunne voorhoofden zullen verzegeld hebben, al zoo zullen de goeden de eeuwige straf der boozen niet oploopen. En ik hoorde het getal der verzegelden, honderd vier en veertig duizend... uit alle stammen der kinderen Israels. Eene dozijn of iwalf is een volmaakt getal, twalf maal twalf of honderd vier en veer tig nog meer en wat denken van duizend maal 144? Uit den stam van Juda twalf duizend verzegelden; uit den stam van Ruben twalf duizend verzegelden; uit den stam van Gad twalf duizend verzegelden; uit den stam Aser twalf duizend verzegelden; uit den stam van Nephtalï twalf duizend verzegelden; uit den stam van Ntanasss twalf dui zend verzegelden; uit den stam van Si- me© i twalf duizend verzegelden; uit den stam van Levi twalf duizend verze gelden; uit den stam van Issachar twalf duizend verzegelden; uit den stam van Zabulon twalf duizend verzegel den; uit den stam van Josef twalf dui zend verzegelden uit den stam van Benjamin twalf duizend verzegelden. Dus eene overgroote schare menschen, toebehoorende aan 't volk der Hebreeu- wers of Joden zullen zalig worden. De stamvader Juda, alhoewel niet de oudste der kinderen Israels wordt hier eerst ge noemd, omdat uit hem de Messias geboren is en de stamvader DAN niet vermeld, omdat uit hem geboren zal worden de antichrist. Hierna zag ik eene groote schare, die niemand tellen kon uit alle natiën, en stammen, en volken, en talen: staande voor den troon van Goden voor het aanschijn des Lams, des Zaligmakers, met witte kleederen gekleed en palmtak ken in hunne handen: en zij riepen met luider stemme zeggende: De zaligheid is j van onzen God, die op een troon zit en I van het Lam d.i. de zaligheid die i wij genieten, wij hebben haar te danken l aan God en Jesus Christus, den eenigen I Middelaar tusschen God en de menschen. En al de engelen stonden rondom den troon... en zij vielen... op hunne aange zichten en aanbaden God, zeggende Amen. De lof, en de heerlijkheid, de eer, en de macht, en de sterkte komt onzen God toe in alle eeuwigheid, Amen! En een uit de vier en twintig ouderlingen, die op vier en twintig tronen zaten nevens den troon des Aller - hoogsten, zegde tot mij Dezen, die met witte kleederen gekleed zijn, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen En ik zegde tot hem Mijn Heergij weet het. En hij zegde... Dezen zijn het. die uit de groote verdrukking, d.i. het aardsche leven, zijn gekomen en zij hebben hunne kleederen gewasschen en hebben ze wit gemaakt in het bloed des Lams; door hun deugdzaam leven wer den ze deelachtig aan de verdiensten des Zaligmakersdaarom zijn zij vóór den troon van God en dienen Hem dag en nacht in zijnen tempel... zij zullen niet meer hongeren, noch dorsten en de zon zal op hen niet vallen, noch eenige hitte; want het Lam... zal hen bestieren en hen geleiden tot de waterbronnen des levens en God zal allen traan van hunne oogen afwisschen. Wat moet er gedaan worden, opdat wij eensdaags deel zouden maken van die menigte heiligen uit het nieuw testa ment, toebehoofende aan alle natiën aan alle volkeren Het Evangelie van de zen hoogdag van Allerheiligen geeft er antwoord op Jesus nu de scharen ziende, klom den berg op, en toen Hij zich had nedergezet, kwamen zijne leerlingen tot Hem en zijnen Mond geopend hebbende, leerde Hij hen zeggende: Zalig zijn de Armen! want hunner is het rijk der hemelen. Zalig zijn de ZachtrriGedigen! want zij zullen de aarde bezitten. Zalig zijn ze, die treuren! want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de rechtigheid! want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de bermhertigen! want zij zullen berm- hertigheid verwerven. Zalig zijn ze, die van reïnen herta zijn! want zij zullen God zien. Zalig zijn ze die vredé stich ten, want zij zullen kinderen Gods ge noemd worden. Zalig zijn ze, die ver volging lijden om de rechtveerdigheid! want hunner is het rijk der hemelen. Zalig zijt ge als ze u beschimpt en ver- vervolgt en al liegende van allerlei kwaad beschuldigd zullen hebben, om Mijnent wil Verheugt u en verblijdt u omdat uw loon groot is in den hemel, want zoo hebben 'ze de propheten. vervolgd, die vóór u geweest zijn. rnder hen de Eerste Minister en de Minister van Financies, hebben be loofd deze belangrijke vergaderingen bij te wonen. N. B. 1. Bijzondere trams zullen yan aan de statie, op 100 meters van Bet lokaal der morgenzitting. Cinéma Pathé, de deelnemers aan het banket gaar Jemappes voeren; 2. De inschrij vingen voor het banket moeten met het bedrag (30 fr.) gestuurd worden aan AI. Loodts, 12, rue de Ximv. te Bergen of aan AI. Ed. Glénisson, 23, Broekstraat, Brussel. Zondag 10 Novemb. zal in Ste Wau- dru eene gelezen mis plaats hebben ten 9 Vz ure. De inschrijvingen voor het banket moeten vóór 5 November aanstaande genomen worden in het sekretariaat van de Katholieke vereeniging, Rijs- selstraat, Yper. Een zeker aantal bijtredingen van A per en het omliggende werden reeds ingezonden. Beleefd verzoek de som van 30 fr. bij de inschrijving te voegen. 56 ZITIJD te houden te BERGEN op Zaterdag 9 en Zondag 10 Novemb. 1929 DAGORDE Zitting van Zaterdag 9 November Ten 3 3/4 ure, in de Zaal van de Emulation (lokaal van de katho lieke vereeniging), rue de Nimy, 12: 1. Welkomrede door heer graaf de la Barre d'Erquelinnes, Voorzitter van de katholieke arrondissementsvereeni- ging; 2. Antwoord door den heer Staatsminister Segers, Voorzitter van het Verbond3. Huideadres aan Z. H. den Paus, door M. Herinckx, sekre- taris van het Verbond. Telegrammen aan Paus en Koning; 4. De katholieke partij en de buitenlandsche aangele genheden, door burggraaf Terlinden, professor aan de Hoogeschool van Leuven5. De katholieke partij, de fiscale wetgeving en de financieele toe komst van het land, door Al. Baud- huin, professor aan de Hoogeschool van Leuven 6. De katholieken en de Jeugd, door AI. Valentin Brifaut, plaatsvervangend volksvertegenwoor diger. Over punt 5 zal eene gedach- tenwisseling gevoerd worden. N. B. Het gebruik der talen is vrij. Op verlangen der leden zullen de redevoeringen beknopt vertaald wor den. Avondfeest van 9 November Een kunstfeest zal de kongresleden comedie La fleur d'Oranger De kosteloos aangeboden worden in den schouwburg van Bergen. De katho lieke kring zal er doen opvoeren de vertooning begint ten 8 p2 ure. Kaarten kunnen aangevraagd wor den in het sekretariaat der katholieke vereeniging, 12, rue de Nimy. en mo gen in den namiddag van 9 November, te 6 ure, afgehaald worden. Zitting van Zondag 10 November Ten 10 ure in de zaal van den Ciné ma Pathé, rue de la Station: 1. Lezing der wenschen, welke gebeurlijk den avond te voren werden aangenomen 2. De katholieken en de openbare ze delijkheid, door AI. Sinzot. volksver tegenwoordiger 3. De katholieken en de sociale wetgeving, door AT. Paul Crokaert. senator, stafhouder der balie van Brussel4. De katholieke partij en de taalkwestie, door Staatsminister Renkin5. Redevoering door Baron Houtart, Alinister van financies, over den financieelen toestand. Ten 1 ure, BANKET, bij inschrij ving (30 fr.). in het Institut St Ferdi nand, te Jemappes. erscheidene leiders der partij, en De Kroonprins van Italië se dert verledene week is verloofd met onze prinses Marie-José. De huidige koninklijke familie van Italië is het oude huis van Savoye. Dit edel huis heeft zijnen oorsprong te dan ken aan Humbert met witte handen die leefde in de elfde eeuw en hertog was vgn de streek, dewelke nu twee departe inenten van Frankrijk uitmaakt. Het wapen van Savoye is een groot wit kruis op rooden grond,'t kruis van eneve of Rood-Kruis is een rood kruis witten grond en als leus F. E. R. T. Wat beteekenen die letters De Hospitaal-ridders van St Jan, die (uitstonden korts na de Tempüers, had- >n als wapen VEën wil kruis op rooden fide, tlri.Voor 9-, uit Palestina ten jare 1291zij ueoberi zich gevestigd in 't eiland Chypre en 18 jaar later in 't eiland Rhodes, 't Volgende jaar, dus in 1310, werden zij daar reeds aangevallen door de Musuimanen, maar dank aan de hulp van Amedeus V van Savoye, konnen zij den vijand op de vlucht drijven. Uit erkentelijkheid, stemden de ridders van Rhodes er in toe, dat Amedeus van Sa voye, die tot dan toe een arend in zijn wapen voerde, hun wapen overnam, met als leus F. E. R. T. Deze letters zijn de eerste der woorden Fortitudine Ejus (door zijnen moed) Rhodes Te nuit (Rho des hield stand). In het departement Hoog-Savoye, niet ver van Aix-les-bains, (waarmede sommi ge vluchtelingen uit Yper in den wereld oorlog kennis mieken) is de abdij van Haute-Combe. Die abdij ligt langs het meer Le Bourget en men bewaart er de oude koninklijke graven van het Itali- aansch Regeerend Huis. Als wanneer de Koning van Piemont, voorouder van den koning van Italië, in 1860 Savoye afstond aan Frankrijk, een voorwaarde van de overeenkomst was dat de Abdij Italiaan- sche grond blijven moest, om reden van die graven, en zij is het nog tot op den dag van heden. Mussolini heeft ook reeds laten verstaan, dat Italië op gepas- ten tijd, Savoye, alhoewel men erfransch spreekt, zal wedereischen. De schroef, dat is het wiel dat onder water draaiend een scheep voort stuwt van den nieuwen transatlantijker Empres of Japan weegt 22.000 kgr., dus meer dan de vrecht van twee wagons. In 1930 zijn het de tienjarige Fatsie- spelen van Ober-ammer-gau het gewest van over de ammerrivier Dit dorp ligt in Beieren. In 't jaar 1633 was het door de pest geteisterd en om van den geesel verlost te worden, de in woners deden de plechtige belofte alle tien jaar de Passie des Heeren te verbeelden. Geen enkel dorpeling stierf nog van de pest en Oberammergau onderhield ge trouw het beloofde. Tot in 't jaar 1900, tooneel en plaatsen der toeschouwers waren onder den bloo- ten hemel en bij regenachtig weder of zelfs bij vlagen, noch spelers noch kijkers ruimden de plaats. Sedert 't jaar 1900, zitten de toeschou wers in 't droge, maar 't tooneel blijft in open lucht. Verbeeld u eene zaal, gelijk de overdekte spoorhalle van Kortrijk, ge heel met muren langs drie kanten en ge heel ingenomen door opgaande banken. De kant van Harelbeke blijft geheel open en door dien machtigen halven-cirkel, ontwaren de 4000 toeschouwers het too neel, 40 meters breed, omringd van ge metste gebouwen, die den grond uitma ken en achter dewelke men ook nog de verre bergen der streek in 't zicht heeft. De toeschouwers zien Noordwaarts, dus komt er nooit geen zonnestraal in de halle. Het spel duurt van 's morgens ten 8 tot 's namiddags ten 5 ure. In de voor- noens beschijnt de zon het tooneel van rechts naar links, 's noens recht er op en 's namiddags van links naar recht, 't Spel bestaat in gezang, gedurende de plastieke tafereelen en in declamatie. Er zijn too- neelen, zoo als de Intrede in Jerusalem, het Verhoor bij Pilatus en andere, waar men een 300 spelers aantreft. Handgeklak is streng verboden en de godsdienstige stilte onder het publiek wordt alleenlijk onderbroken door het eigenaardig geruch te van duizende boekenbladeren, die omgekeerd worden, als men in de libret tos't einden de bladzijde gekomen is. Een vogel die boven uw hoofd heenvliegt hoort ge niet, maar als eene bende spreeuwen boven u voorbijschiet, 't ge lijkt aan het geruchte van een windzweep. Van dees jaar heeft men nog de halle vergroot en nu is er plaats voor 4800 toe schouwers. Geheel dezen winter is be steed aan herhalingen en de vertooningen nemen aanvang met O. H. Hemelvaart e. k. Men speelt alle Donderdagen en alle Zondagen tot einde September en zijn er somwijlen te veel plaatsen voorbehou- denr er is bijkomende vertooning den Maandag of den Zaterdag. mogen tot vier meters en half van de reente lijn afwijken, en hun driehoek blijft nog in verbinding met den luchtdraad. Wat kost een dierentuin heden daags Een tijger, één jaar oud betaalt men 60.000 fr. een leeuw 15.000 een oiifant, één meter hoog, 40.000 een fla- mant-vogel van Mandchourie 15.000; een'zwarte zwane 2000 enz. Een leeuw heeft 6 kilos vleesch noodig per dag een olifant 30 kilos hooi, 5 kilos haver en evenveel klaver plus tien kilos beeten. Antwerpen heeft een der schoonste die rentuinen van de wereld en de gebroeders Hagenbeek van Altona, bij Hamburg, den eigenaardigsten, omdat bijna geen dieren in kooien verblijven. De leeuw b. v. loopt in een klein rotsachtig park, langs drie kanten omzoomd met steile hooge rotsen en op den voorkant, tusschen u en hem, is er een diepen breeden gracht, voor u nochtans onzichtbaar door den rotsachti- gen muur, langs den wandelwegel opge trokken. Ten jare 1810 waren er in de streek fransche legers. Goddelooze kuras -Siers .waren eens- in-nie-rk-elijk getal naar oberammergau getrokken om die spelen bij te wonen, en eens ferm te la chen, zoo zij het bedoelden. Maar van 't begin af waren zij onder den invloed van muziek en vertooning en zij zwegen stil, even als de andere toeschouwers. Wat meer is, zij werden er zoodanig van ingenomen, dat bij het plegen van Judas' verraad, zij hunne sabels trokken en den speler te lijve wilden. Dat herinnerde de spreuk van Clovis, uitroepende bij het verhaal der Passie Ware ik daar ge weest met mijne Franken, 't en zoude niet gebeurd zijn Geheel het dorp, mannen, vrouwen en kinderen doen ineê in het spel, den Zon dag de eene helft der parochie en den Donderdag de andere helft, buiten de hoofdrollen, die door dezelfden vertolkt worden. Tijdens de inhuldiging van een dorps pastoor bij Brugge, de groote cirk Ha genbeek, die dan in Brugge verbleef, bekwam van in den installatie-stoet ke mels en olifanten te mogen laten mede gaan. Dat was voor den cirk eene schoo- ne reklaam. Maar alle nieuws zet uit, naar mate het verder verteld wordt. En zoo sprak men in afgelegene dorpen van die eigenaardige instellatie en men be weerde dat de heeren kerkmeesters in den stoet gingen, gezeten elk op een leeuw Onze gazet en koopt men 30 cen tiemen. Maar in England het is 73 cen tiemen, van ons geld, in Oostenrijk 53, in Zweden 85, in Polen 105, in Spanje 60 en in Tcheco-Slowakie 90. fn de atfdtj Van ZevfflWritéri'$ij ge is er een pater, chinees van geboorte, en testijds ambassadeur van zijn land, hier in Europa. De abdij van Zeven kerken gaat nu eene abdij stichten in China zelve, namelijk de abdij van de H.H. Petrus en Andreas, te Sitchan, bij de stad Shung-Shin. Dezestad telt 100.000 inwoners en ligtniet ver van den Blauwen Stroom. De grieksche keizer Alexis Com- nèna was gevangen genomen in den slag, dien hij leverde tegen Maleck, ge neraal van den Kalief Mostali. In dezes laatsten tent gebracht, antwoordde hij aan den Musulmaan, die hem vroeg welk voor handelwijze hij van zijnen overwin naar verwachtte Indien gij oorlog voert als prins, zend me weg is het als koophandelaar, verkoop me en is het als beenhouwer dood me». En de musul- maansche Koning zond hem rantsoenloos weg. Moesten de menschen kunnen sprin gen gelijk de vlooien in twee of drie sprongen zijn zij van Brussel in Constan- tinopel. Om dat te staven doe volgende berekeningen Zoek hoeveel maal het gewicht van een vlooi bevat is in dit van Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-V1"anderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1