ONZE TIJD CDeet ge oiat ST MAARTEN BEURS - BANK - WISSEL 111 51e Jaar. - Numme" 45. 30 Centiemen. Zaterdag 9 November 19<_9. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Aalst taat er voor aan top. Daar is sint-Maarten den Sinter-Klaas van el ders; ook in 't Zuidelijke Veurne- Ambacht en Yper. In de Kempen a't feest van lekker gebraadde appels zn gerooste kastanjen Sint-Liv:nus een Volksheilige in Vlaanderen Verbond der Katholieke Vereenigingen Kringen v.Belgie 'i Zetduiveitje,dat GEMEENLIJK PERTEN SPEELT, heeft er in onzen laatsten nummer eenige opgedischt van bedied. Laat nog van kantede «Trois Cuisses die hadden kunnen goed ge maakt worden met het bijvoegen van eene Cedille onder de C, Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank YPER, Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4% netto 6 maanden id. 4.50% netto I jaar (id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. i 4)ct i)pci'oclj( bo lit ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 Q. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D' BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1° en 3® Zaterdag der maand, van 9 >4 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 J/a tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Hongaar van geboorte, nam Martinus dienst in 't Romeinsch leger. Uitgezonden met zijn leger naar Gallië, vertoefde hij bij Amiens, als hij den helft van zijnen mantel schonk aan een armen bedelaar. Christen geworden werd hij vrome mon nik en priester. Bij het afsterven van den bisschop van Tours, werd hij door 't volk als diens opvolger gekozen. Maar om die eer en dien last te ontgaan, had hij zich verdoken en 't waren ganzen die door hun geschreeuw de plaatse aanwezen, waar hij verstopt zat. Om die reden, in menige streken eet men op St Maartensdag een ganzenscho- tel. Hij stierf als Bisschop van Tours, omtrent het jaar 400. Te Tours werd hij ten allen tijde vereerd en St Amand.de groote Apostel van Vlaanderen die in Tours priester werd, zal van daar in ons land den eeredienst van St Maarten inge voerd hebben. In de Folklore, d. i. de kennis der volksgebruiken, is St Maarten een kleu rig nummer. Eeuwenoud zijn de groote volksfeesten op Sinte-Maartensavond. De vastentijd, die Kerstdag voorafging, de Advent of ook soms ge icemd, de Sint-Maar ten svastsn, begon vanaf den 11 No vember tot den Kerstdag. Reeds in de vijfde eeuw bestond dergelijke vasten in Tours. Meer en meer veralgemeende zich deze boetetijd tot hij later weer verviel. Vooral zijn de dolle feestmalen op Sint-Maartensavond beroemd gebleven. Vóór den vasten begon, wilden de men schen zich nog eens heerlijk te goed doen. Er werd gedronken en geklonken en den arme kreeg zijn part. De uitdee- lingen aan den arme en de volksfeesten zouden hun oorsprong vinden in een directe devotie tot Sint-Maarten, wiens liefdadigheid men dan wilde feestelijk Slierden ken. Of danken die feesten hun Nntstaan aan 't samenvallen met dien [vastenavond In alle geval, er werden lekkere gan zen geëten en smakelijken wijn uit horons gedronken (Sint-Martinus is se patroon der wijnhandelaars en kui pers!). Waarom er ganzen op tafel kwamen werd reeds gezegd. Maar de wijn uit horens Dit zou ten gevolge van (een verschijning van Sint-Maarten zijn. De heilige zou aan den bekeerden koning Olaf, van Zweden gezegd hebben het gebruik te drinken uit horen ter eere der goden, toch te blijven onderhouden, maar nu Sint-Maarten ter eere. En of er [efeest werd, kunt ge gelooven als ge een iint-Maartenskermis door den komieken Ireughel geschilderd, eens van nabij bekijkt. De Sint-Ma srtensvuren zouden overblijfsels zijn van onze hei densche voorouders (de beroemde Ger- maansche Winterfeesten). Natuurlijk werd met de bekeering van 't volk een anderen zin aan de vuren gegeven. En zoo verkerstend zouden die vuren ont stoken worden ter herdenking van 't een of 't ander feit uit het leven van den heiligen bisschop, waarbij het vuur te pas kwam. Er zijn veel van die onvergetelijk aooieen bonte gebruiken te loor gegaan. )e moderne menschen willen zoo groot- eheepsenzoo dwaas het schoone, het oviale van het gulle volksleven van troeger uit hun dor, smakeloos leventje, naar buiten gooien. Zoo'n goede gewoon ten, die zoo oud zijn als ons volk, on- lankbaar weg gaan misprijzen, is een lieze fout van belachelijke grootdoenerij. De gemoedelijke haardsgetrouwe lieden uit 't schoone Vlaanderen zullen wel weer 'indaag Sint-Maarten vieren. In 't zuiden van Oost- en West-VIaan- tren is er optocht |met een verlichten öpieren toren. En wat zingen ze er weer tij'3 Laat eens hooren. (Naar G. Celis). Xaar 't Noorden toe loopen de jongens a heelder benden 't dorp af en zingen met tuur en vlam, voor de huizen van liefda dige lui Sinte-Maartens avond De torre gaat mee maar Gent En als mijn moeder koeken bakt Ik z.tte'r zoo geern omtrent. Stookt vier, maakt vier, Sinie-Maarten komt alhier, Al in zijn blooten arm. We zetten hem in het hoekje, We geven hem daar een koekje, We zetten hem op de tafel, We geven hem daar een wafel. We zetten hem op den zoldertrap, We geven hem daar een appel in zijn [zak Buis. buis, buis Is er geen appeltje of Nrtje voor uus L E- verwacht u dan maar op een uit- F"digescheldpartij, als er geen manden appels, kastan jen, lekkers en jken ten grijpen gegooid worden 1 Veurne-Ambachtsche is 't avonds mooie fakkeltocht, met de garde aan We mogen niet vergeten dat vanavond nog menig lezer aan de koeketafel zal zitten, waar de bekoorlijkste pannekoe ken met gouden boter en bruine suiker op, een gangske gaan. Lekker, hé Om er zijn vingers bij af te likken tot aan de de ellebogen. En gebeurt het eigenlijk'nog wel ergens dat onze pronte meisjes zelf de koeken bakken en dat hun aanstaande o geluk nu eens veilig binnen inag om zich eens hartelijk te goed te doen aan de proefstukken van zijn toekomende kokin. Dat moet een kermis zijn Appels, koeken, taarten, Leve Sinte-Maarten Nu voor 't laatst eens eventjes weer heel ernstig. Een kort lesje maarver geet bij al 't gesnater en gefeest toch niet, wien gij viert en wat ge viertSint- Martinus en zijn schoone mildheid ter liefde Gods. Er is nog armoe om u heen, als gij misschien een zoete weelde kent. Wees na eens echte Sint-Maartensvrien- den en vergeet niet dat den triestigen Winter aan de deure staat der arme men schen. Ons Heere zei dat vele korter, maar schooner Wees barmhartig, en en ge zult barmhartigheid verwerven Rubens, de machtige grootmeester van het penceel, heeft door een zijner aller beste kunstwerken, de figuur van den H. Livinus vereeuwigd. Veel meer dan op öhze dagen was Sinte-Lieven in dezen tijd een gevierde volksheilige, en reeds vanaf de 1T eeuw werd hij met voor liefde aanriepen. De middeleeuwen door werd ex ter zijne.r eere gebeden, gezongen, gediend en in ommegang gegaan. Wel moet Livinus een geliefde volksman ge weest zijn... Op verscheidene plaatsen is Sint-Livi- nus nog een hulp in den nood voor vele mizeriemenschen, die kreupel en krom, met voetkrampen, flericijnbeenen en dies meer voetongemakken, naar de bedevaartplaatsen van dên heilige" sukke len om er geholpen te worden door diens machtige voorspraak. En naast zijn beeld in bisschoppelijk brokaat hangen de lange rijen wassen beentjes en andere ex-voto's, die genoeg getuigen dat de ge- ioovige menschen Sint-Livinus niet vruch teloos hebben ter hulpe geroepen. Door de woelige Gentsche stede, de gemeenteburcht van Vlaanderen, toog voor vele eeuwen reeds een prachtige processie rond ter eere van den heiligen Livinus. Het was zoo'n processie, die in 1467 aanleiding gaf tot den bloedigen op stand tegen Karei den Stoute. Gent had hem tot beschermer van de stad uitge roepen. En dat de menschen graag iets leerden over Sint Livinus bewijst het uit geven van een werk over den heiligen Livinus, te Gent gedrukt in 1513 (ten tijde van Keizer Karei) bij Eiigius Hou- ckaert. Rubens heeft voorzeker uit de latere Nederlandsche vertaling zijn be zieling geput, die geheel zijn Martel dood van Sint-Livinus» doorstraalt. Bij de Gentsche schrijnwerkers (de fijne meubelmakers die in de eerste plaats een schrijn of relikwiekast voor den patroonheilige der stad maakten) was Sint-Livinus de patroon van het ambacht, omdat deze heilige destijds de patroon van de Artevelde-stad was. Livinus was een Ier van geboorte. In de jaren 600-700, den gulden bekeerings- tijd van ons voorgeslacht, kwamen de dragers van het ware Evangelie meesten deels uit Ierland, Engeland, Schotland, dus van over de zee. Die streken waren reeds vroeg tot het Christendom bekeerd geworden en zouden de missionarissen zijn van de buurlanden. En hoe diep en rein het geloof in Ierland wortel gescho ten heeft toont nog steeds de onwrikbare aanhankelijkheid aan Rome van het groe ne Erin, het goeie Ierland, spijts eeuwen lange sluwe en baarbaarsche geloofsver volging. Uit de strenge kloosters vertrok meer dan één geloofsapostel naar het land van Maas en Schelde. Ze bekeerden de volkeren tot Midden-Europa en waren niet alteen de dragers .van het ware ge loof, maar ook de verspreiders van de geleerdheid en van een eigenaardige kunst. Als zoovele anderen;' geslacht "uit dèn schijnschoone lusthoven van 's werelds ijdelheid, was Livinus vol vrome ont hechting een toonbeeldig geestelijke ge worden, en was geklommen, in zijn wijs heid en deugd, tot Aartsbisschop in Schotland. Vol apostelgloed kwam hij echter naar Vlaanderen om het katholiek geloof alhier te prediken. Hij zakte af naar het simpele dorpje Holthem (nu Hauthem) waar hij zijn woonplaats in richtte. Het is verstaanbaar dat de heilige nu nog steeds daar flink vereerd wordt. Op zijn feestdag is het volop beêgang naar de vermaarde Sint-Livinuskapel. Toen de heilige in het dorpje aankwam deed hij daar met zijn staf een wonder bare fontein ontspringen. Zelfs bij groote droogte blijft die fontein nooit zonder water. De bedevaarders nemen van dit water mede, net als de pelgrims Gode- iieve-watef» meebrengen uit het Ghis- telsch heiligdom. Heel de streek in den omtrek van Hauthem had het geluk dien ijverigen missionaris te mogen begroeten en zijn zalvende sermoenen te mogen aanhooren. Hij doorreisde het schoone land van Aalst, en toog verder op tot in Braband. De heidensche kopstukken grijnsden om de bekeering van hun medemenschen en berzamden een aanslag. Zij zagen im mers met spijt hoe de afgodbéelden ver gruisd werden en hoe boven de oude eikenkruinen, het triomfeerende Christi- kruis verrees. Omtrent 36 jaar lang zwoegde de bisschop van over de zee die nu als een ras-Vlaming geworden was, voor het zielenheil onzer voorouders. Zoo 'n apostelleven maakte Livinus waar dig tot den marteldood, en tot de glo rieuze bekroning van een heerlijk sacri ficie. Hij had op aposielreis zijn intrek geno men bij een arme weduwe, te Essche. Daar kwamen de heidensche beulen hem vinden en doodmartelen. Ge ziet soms op de Sint-Livinusbeelden hoe de heilige voorgesteld wordt met een tong tusschen een tang in zijn hand. Dit is omdat de beulen, voor ze Livinus den genadeslag toebrachten, hem eerst de tong uitrukten. Zoo hatelijk verbitterd moesten zij dus zijn tegen de welsprekendheid van den heilige. En wat zal de heele jonge chris tengemeente van zijn missiestreek ge treurd hebben bij het verlies van hun goeden vader. Dit gebeurde in het jaar 659. Met grooten eerbied en veelvuldige vereering, werden de overblijfselen van den Heilige te Hauthem bewaard. In het jaar 1007 werden de relikwieën van Sint-Livinus plechtig overgebracht naar Gent. Na een korte beschouwing van zoo'n schoon heiligenleven past het steeds te herhalen Lezer, niet vergeten Niet vergeten die glorieuze eeuw der heiligen die al te vaak door onwetenden of onwil- lenden maar eventjes genoemd wordt. Meer dan gelijk welke oorlog, dan gelijk welke bloeiperiode voor kunde en weten schap, dan gelijk welke vrijheidsstrijd anders ook, past het aan onze kinderen thuis en op school een juist begrip, een hoogen dunk en een dankbaar hart te geven jegens de waarachtigste vrijheids tijden uit ons verleden, want in die tijden werd de vrijheid der ziele vrijgevochten uit de slavernij van heidendom en on wetendheid. Als we met erkentelijk hart de zende lingen van ons voorgeslacht groeten, dan is het een teeken dat we ons eigen geloof waardeeren, dat we bereid zijn om geestdriftig mede te werken aan de Voort planting van het Geloof bij het niet-ka- tholieke volk. Vol dankbaarheid zullen we den Heer bidden dat Hij de onbekeer de volkeren missionarissen schenke gelijk een Amandus, een Eiigius, een Remaklus, een Hubertus, een Lambertus, een Livi nus 56 ZITIJD te houden te BERGEN op Zaterdag 9 en Zondag 10 Novemb. 1929 DAGORDE: Zitting van Zaterdag 9 November Ten 3 3/4 ure, in de Zaal van de Emulation (lokaal van de katho lieke vereeniging), rue de Nimy, 12: 1. Welkomrede door heer graaf de la Barre d'Erquelinnes, Voorzitter van de katholieke arrondissenientsvereeni- ging; 2. Antwoord door den heer Staatsminister Segers, Voorzitter van het Verbond3. Huideadres aan Z. H. den Paus, door M. Herinckx, sekre- taris van het Verbond. Telegrammen aan Paus en Koning: 4. De katholieke partij en de buitenlandsche aangele genheden, door burggraaf Terlinden, professor aan de Hoogeschool van Leuven; -5. De katholieke partij, de fiscale wetgeving en de financieele toe komst van het land, door M. Baud- huin, professor aan de Hoogeschool van Leuven6. De katholieken eh de Jeugd, door M. Valentin Brifaut. plaatsvervangend volksvertegenwoor diger. Over punt 5 zal eene gedach- tenwisseling gevoerd worden. N. B. Het gebruik der talen is vrij. Op verlangen der leden zullen de redevoeringen beknopt vertaald wor den. Avondfeest van 9 November Een kunstfeest zal de kongresleden kosteloos aangeboden worden in den schouwburg van Bergen. De katho lieke kring zal er doen opvoeren de comedie La fleur d'Oranger De vertoonir.g begint ten 8 J4 ure. Kaarten kunnen aangevraagd wor den in het sekretariaat der katholieke vereeniging. 12, rue de Nimy, en mo gen in den namiddag van 9 November, te 6 ure. afgehaald worden. Zitting van Zondag 10 November Ten 10 ure in de zaal van den Ciné ma Pathé, rue de la Station: 1. Lezing der wenschen, welke gebeurlijk den avond te voren werden aangenomen 2. De katholieken en de openbare ze delijkheid, door M. Sinzot. volksver tegenwoordiger 3. De katholieken en de sociale wetgeving, door M. Paul Crokaert, senator, stafhouder der balie van Brussel4. De katholieke partij en de taalkwestie, door Staatsminister Renkin5. Redevoering door Baron Houtart. Minister van financies, over den financieelen toestand. if if Ten 1 ure, BANKET, bij inschrij ving (30 fr.), in het Institut St Ferdi nand, te Jemappes. Verscheidene leiders der partij, en onder hen de Eerste Minister en de Minister van Financies, hebben be loofd deze belangrijke vergaderingen bij te wonen. N. B. 1. Bijzondere trams zullen van aan de statie, op 100 meters van het lokaal der morgenzitting, Cinéma Pathé, de deelnemers aan het banket naar Jemappes voeren; 2. De inschrij vingen voor het banket moeten met het bedrag (30 fr.) gestuurd worden aan M. Loodts, 12, rue de Nimy, te Bergen of aan M. Ed. Glénisson, 23, Broekstraat. Brussel. Zondag 10 Novemb. zal in Ste Wau dru eene gelezen mis plaats hebben tèn 9 Vz ure- De inschrijvingen voor het banket moeten vóór 5 November aanstaande genomen worden in het sekretariaat van de Katholieke vereeniging, Rijs selstraat, Yper. Een zeker aantal bijtredingen van Yper en het omliggende werden reeds ingezonden'. "Beleefd verzoete <Te som van 30 fr. bij de inschrijving te voegen. Men klaagt somtijds van den tijd De Beurs en gaat niet de handel en draait nietde lasten drukken loodzwaar op ons. Daarbij geen ruste en vrede't Is waar, de oorlog woedt niet meer,noch gromt 't gebulder der kanonnenmaar wat zegt de toekomst De vreugde is weg de vrees kwelt ons hert. De innigheid, de blijde overeen komst zijn verdwenen, de aangenaam heid van 't leven is verzwonden. En vroeger Hoe was hij gelukkig en zalig, die goede oude tijd Wanneer rust en vrede heerschten, wanneer allen in werk maar ook in genot waren De winsten waren niet groot maar't leven was goedkoop en allen konden met klein geld ware en voorraad krijgen naar behoefte. Daarbij welke eenvoudigheid en innige voldoening in de zielen Eikendeen' leefde tevreden. Overeenkomst, vriend schap, naastenliefde troonden naast on derlinge hulp en betrouwen Waarlijk, 't leven was aangenaam en weldoende Dat is de klacht 1 en dat is waar. Doch waartoe dient dat tjdel klagen 1 de eenige ware wijsheid is de oorzaken van de toestanden op te sporen, ze te keeren of te vermijden. Welke zijn de oorzaken van de huidige toestanden van die onruste die heerscht Alhoewel ten 11 uur van den 11" dag van de 11" maand het llc jaar na den oorlog is, nog heeft de groote oorlog er zijn deel in 't Is waar, de verwoeste lan den zijn herleid de geslechte huizen zijn heropgebouwd. Belgie is vernieuwd en schooner geworden maar de lasten drukken loodzwaar, zij dragen 14 weg van onze inkomsten en dat is moeilijk om op te brengen want werk en winst hebben paal. Daarbij die hatelijke stabilisatie helpt er ook toe. Eene monsterachtige bloed- hating, zonder herstel, heeft de zuurge wonnen penningen en het gesparig ver gaderde geld van onze eerlijke burgers en werklieden op een zeve r de gebracht en dat baart geldgebrek,verdriet en moei zaam leven. Doch die uiterlijke oorzaken dra gen de volle schuld niet van het onrustige leven. Dieper ligt de wonde. De oorlog heeft niet alleenlijk de landen verwoest en de huizen platgeleid, maar de zielen verwoest en de harten verdraait... De oorzaak van het onrustig leven is vooral zedelijk. De geaardheid van ons volk is veran derd en de zielsgesteltenissen zijn dezelf de niet meer. Te voren leefde ons volk in 't algemeen matig en kalm, rustig en innig. Hun stelregel was Daar is geen beter bate Ais gezonde middenmate Stille rijden en verre zien Is de leus der wijze liên HE had z'jn jhtiis waar in het woonde en leefde Eigen heerd is goud weerd Oost-West 't Huis best Een liefdeband sloot ouders en kinders zalig bijeen en had zijn invloed op gebu- ren en medemenschen. Tevredenheid heerschte in huis en farm iekring. Over eenkomst en onderlinge behulpzaamheid hield allen t'hoope. Eerlijkheid en gerechtigheid mitsgaders spaarzaamheid waren de wetten van 't leven. Wilt gij winnen, zeiden onze voorva ders Wint met mate, Al te veel en is geen bate, Eerlijk duurt langst Wilt ge vergaren 't Is eer verspaard dan vergaard, Al wat men spaart is eerst gewonnen, De beste web wordt thuis gesponnen, Met wel te winnen en wel te sparen, Zoo kan men best wat goed vergaren Dat was 't leven onzer ouders eerlijk en gelukkig Maar nu, het leven is een gedurige on rust en gejaagdheid De menschen hebben nog een huis, maar geen thuis meer. De straat, de fa briek, de spelen, de cinema's, de verga ringen... dat is hun thuis. Zij leven niet zij loopen, zij vliegen nooit heb ben ze de tijd niet meer van op hun zei ven te peizen of in de zoete familiekring hunne krachten en hun hert te herstellen. De velo gaat te traag, de moto's en auto's gaan niet zeer genoeg. Vliegen, dat moe ten ze om buiten te zijn. Daarbij, welke koortsachtige gedreven heid en gejaagdheid, niet naar iets dat edel en schoon is en dat een edelmoedige en groote ziel kan ontvlammen... maar naar geld dat is het toppunt van alle streven. Nooit kan dat te zeere gaan, nöoit kan het rap genoeg instroomen in 5, 10 jaar wil men rijke zijn. 't Geld dat is de god Demensch, hij dreigt, en doet en lijdt [geweld En al maar om het lieve geld. Zie hoe het geld Hier allé menschen wetten stelt, Eenieder stuipt, eenieder neigt, Eenieder zwicht, eenieder zwijgt, Eenieder knielt op haar gebied, Als het maar eens op iemand ziet, Het schijnt, het voert de hoogste macht Zoodat eenieder op haar wacht Edelheid van ziel, grootheid van ge moed, goedheid van karakter, vroomheid van herte, wijsheid van geest, offerveer- dlgheid en naastenliefde, plichtbesef en edelmoedigheid, innigheid van leven, dat al is van geen tel meer. Penninck's reden klinkt het best 't Geld dat stom is Maakt recht wat krom is Maakt wijs wat dom is 't Gaat zoo ver dat zelfs Kristene zielen er voor onderdoen. God is de liefste maar de penning is de weerdste. Dat is een der kwalen van onzen tijd en de reden van veel misbaar. Vervolgt. maar in den artikel over Allerheiligen leest men zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de RECHTTIGHEID in plaats van rechtveerdigheid, in den artikel Weet ge wat, 1° is cr spraak van de Hospitaal-ridders van St Jan... VERJAGEN... in plaats van ver- jogen uit Palestina 2n men vergelijkt de schouwburgzaal van Oberammergau met... de spoorhalle van Kortrijk, GEHEEL met muren langs drie kanten... in plaats van gesloten met muren langs drie kanten en 3° haalt men als voorbeeld aan van de verre-dragende stem der vogels, den kraanvogel, dien men hooren kan vlie gende op eene hoogte van 2 tot 300 me ters... in plaats van 2 tot 3000 meters. D e Koninklijkevogelofde gekroon de kraanvogel van midden Afrika is prachtig van gevederte, meer dan een meter hoog, en vóór hij zijne vlucht neemt hij trippelt, de uitgestrekte vleuge len wiegelende en schreeuwende a-ou a-ou 't Is lijk een vliegmachien, die eerst op den grond voortholt en dan de hoogte inzweeft. De negers aanzien hem als een heiligen vogel. Een witte pater had eens zoo een vogel geschoten en belastte zijnen kok, die nog heiden was, hem ge reed te maken voor het noenmaal. Maar hij weigerde beslist en daar de pater aan hield, de neger verliet op staanden voet zijnen dienst. Later, als hij christen geworden was, bekommerde hij zich niet meer om de superstitieuze vrees. In het Nationaal Park, eener op pervlakte van 200.000 hectaren, in de Kivu-streek onzer Congo uitgesteken, en waar men geen bosschen zal mogen ont ginnen en ook niet jagen, zijn er bergen van 900 tot 4500 meters hoogte. Men treft er 8 vuurbergen aan, waarvan 6 uit gedoofd en 2 nog in werking. In de bos schen verblijven veel gorilles-apen, die één meter 60 cent. bereiken, bij duizen den antilopen van alle slag en verders nijlpeerden, olifanten, buffels en zeer zeldzame vogelen. Dit park is bijzonderlijk bestemd voor wetenschaplijk doeleinde en in andere landen spreekt men met lof van dit Bel gisch voorbeeld Te Jaffa in Palestina, de araben begee- ren het afschaffen der elektrische straat verlichting, omdat eenige arabische lan- teermannen zonder werk vallen 't Is het oud-liedje, bij het invoeren van nieuwerwetschq verbeteringen. Vóór hon derd jaar, bij het opkomen der stoom treinen, iedereen jammerde omdat de voermannen geen werk meer hebben zou den. Als Jacquard (1752-1834) met zijn weef-getouw te voorschijn kwam, nu overal gebruikt en waarmede men zulke schoone geweefsels maakt met allerhande teekeningen versierd, was er revolutie in Lyon. Men vernietigde zijn werktuig en men wildeden uitvinder vermoorden. FONDSENBANK Agentschappen in .al de bijzonderste Gemeenten van West-V'-'anderen. i i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1