Katholieke Kring De Wereld vergaat Het Vlaamsch en de Rechterzijde CÜeet ge ujot ULENSPIEGHEL 'N VLAAMSCHE LEEUW BEURS - BANK - WISSEL 5T Jaar. - Nummer 47. 30 Centiemen. Zaterdag 23 November 19^.9 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper IN DE TENT VAN Jan Liansan in de XVIIe eeuw te Brugge geboren, was vroegtijdig wees en werd opgenomen door eene brave vrouw, met name Veronica. Om zijne pleegmoe der, die arm was te ontlasten, van zoo hij wat grootte had, dat was aan acht jaar, vroeg hij naar werk bij tapijt wever Krauss. Ik kan niets zegde het jongentje maar toon mij... ik zal lee ren Drie jaar was hij leerjongen en aan elf jaar miek hij schoon werk en ont- vong loon. Ter oorzake der afgunstig heid van Philip Krauss zijnen zoon, die drie jaar ouder was dan Jan en die nog niets kon van het ambacht, werd Jan af gedankt. Hij vond werk bij een anderen baas en werd er ware kunstenaar... en zoodanig beroemd, dat men hem een post aanbood in de fransche Gobelins fa briek. Hij ging er naartoe en Jans zoo men hem daar ook noemde, miek daar meesterstukken en bemachtigde eene Gobelin Jan, wiens familie afkom stig was van Reims of van Holland, stel de zich in Parijs ten jare 1450 en was be roemd om het verveerdigen van rood laken. Rood laken was ook de specia liteitvan Yper. De naam dier familie ging over tot de vermaarde tapijt-weverijs die Colbert in 1667 oprichtte bij Parijs. Fere wijn schinken... wijnpot be talen... zijn spreekwijzen, die hunnen oorsprong in Frankrijk vinden. England zit er slecht vóór. Na Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank YPEB, Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Rijsselstraat, 33 YPER Voorwaarden voor de Zicht- en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 netto 6 maanden id. 4.50% netto I jaar (id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. lid Uolli ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR *T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 jcasier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui», 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1' en 3" Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Wacharm 1 't Land is in gevaar - O hemel Wat is er nu gaande fim de Communisten 't land meesier pziin de Duitschers weer aan de gren- n r Ach onze kinders. - Erger dan dat - Ho Spreekt zeer Zeg, wat er is «Illij.i herte Klopt L— Ze zullen te Gent eene school ver- ^laamschen Daar is sprake dat de Hoo- cfchool, die nu op 1/3 na vlaamsch is, ugeheel en gansch vlaamsch zal zijn... itaal vlaamsch - Akelige 'k Was om mijne dood te lalen van schrik... en daar 't komt op en lachen uit - Wat zegt ge Lachen Is dat niet chrikkelijk 14 dagen lang heeft het nd in gevaar geweest WatAan de Vlamingen recht geven 'at Eene Universiteit die voor 2/3 laamsch is, geheel vervlaamschen Dat en kan nietDat en zal niet 'alle liever 't Ministerie valle liever aspar Verginge liever 't land zijne Eekr.rnst 'En wie zijn die mannen die daarom land 't onderste boven willen Dat zijn drie sterren van Liberalen ennissen. Bovesseen Pater... Kenne ze niet 'k en wist niet dat "e bestonden. Dat zijn De Gazette of Etoile dge L'Indépendance en latti uanti.al liberale bladen Dat is geheel de liberale partij M. 'authier aan 't hoofd t. t. z. de groote Minister van kunsten... en wetenschap pen. Dat moeten breede geesten zijn Serieuse mannen en wijze vooruitzieners! En de reden van al dat geweld Waar mochten nu de vreemde en lanschsprekenden hun onderwijs gaan toeken En de Latijnsche Culture En de Vrijheid der Huisvaders at zal er daarmee al gebeuren Is dat niet genoeg om 't land in rep en toer te brengen. Verzinke eer het menschdom... dan dat iet princiep te niete gaat. Wij wisten reeds dat de Liberalen... de tnlge mannen zijn, bekwaam om een nd te besturen Dat hebben zij getoond de jaren 1878-84 wanneer zij 't land lot over de ooren in schulden staken en le schooloorlog deden ontstaan 't Land heeft ze sedertdien weggevaagd tiniet meer weder geroepen Het heeft tinne uitmuntendheid niet verstaan Wij wisten ook dat de Liberalen... Iltra-Patriotten waren waarvan Koning eopold eens zei Een zandbank lie daarop steunt, steunt op een glazen tikke Maar wij wisten nog niet dat het tilke droevige kluchtigaards waren en laamschvretters 't is best dat het uitkomt 't Zal hun eei eer bij brengen en een onzeggelijk tzag Spot niet Maar 't zijn toch grondige Menen tl. Waar zullen nu de vreemdeen lelgische franschsprekenden hun onder lijs zoeken Daar zijn nog drie Universiteiten waar üj in 't Fransch kunnen leeren Leuven, uik en Brussel 't Dunkt mij dat het Moeg is... een mensch die een beetje ekwaam is, heeft genoeg met ééne... en tij hebben er drie [2. De Latijnsche Cultuur [De Vlamingen moeten wel rappe en i^erke kerels zijn, opdat die cultuur van Pen zou afhangen, dat, als zij er bij zijn, pe« culture bloeit, en als zij er niet bij fijn, die culture verkwijnt en vergaat! En is juist geen compliment voor al de Lanschsprekenden noch voorde Walen... 1 3. De vrijheid der huisvaders Vooreerst, 't doet aardig de vrijheid •Ier huisvaders aangebracht en verde lgd te zien door Liberalen. Laat ons gedenken de jaren 1879-84 *aar de vrijheid der huisvaders zooda- :g beschermd en geëerbiedigd was dat ^katholieke huisvaders verplicht waren 'jgen hun geweten, hunne katholieke 1 iders naar de goddelooze scholen te z-den, wilden ze niet de korste brood... ?s*eigerd zijn of de kiste voor hun •chamel gestorven kinders Laat ons gedenken het liberaal onder- V;$programma... waarin zij willen alle 'Tagen 'ontzeggen en onttrekken aan de scholen waar godsdienst aangeleerd 1$, Laat ons de Liberalen aan 't werk zien Brussel die stad van alle vrijheden waar dat de liberale Burgemeester en *n:eenteraadsleden hardnekkiglijk de en verwarming weigeren aan de vrije scholen omdat de ouders zoo vrij zijn van aan hunne kinders een gods dienstige opvoeding te geven. Maar nu laat ons die vrijheid in haar zeiven onderzoeken Wie verbiedt of belet aan de fransch sprekenden fransch te spreken en hunne kinderen in 't fransch op te voeden Vermits zij alle keure van scholen hebben en eene driedubbele keure van Universi teit. Daarentegen aan welke vlaanische vader en aan welke vlaamschejongeling... is die vrijheid gejund van 't vlaamsch hooger onderwijs. Niet alleenlijk de vrij heid is geweigerd... maar de mogelijkheid zelf is niet gegeven Willen zij een door- vlaamsche onderwijs,ze moeten naar den vreemde gaan Men dreigt ten voordeele van eenige fransche of verfranschte familien die alle keure hebben van onderwijs en ontwik keling en men dreigt ten nadeeie van een gansche bevolking van vier millioen Vla mingen die niet alleenlijk geene eene keure hebben van eigen onderwijs en eigene ontwikkeling maar zelfs geene mogelijkheid Dat is liberaal zijn, menschlievend, vrijheidminnend, en vooral patriot Het is dus niet te verwonderen dat een volksvertegenwoordiger durft schrijven deze veelbeteekenende verklaring 't Is onzinnig en de liberale politie kers zooals de Heeren Jennissen, Boves- se en Pater plegen een slechte daad. Ik weeg al mijne woorden en aarzel niet te zeggen dat het eene misdaad tegen het land is men mag er bijvoegen een antipatriotische en hatelijke misdaad te gen de Vlamingen. Ons vlaamsche volk zal het gedenken Ook de liberalen worden gewaar dat zij een kemel geschoten hebben en stille- kens aan beginnen zij achteruit te trek ken Latertijd zullen zij komen spreken van hunne liefde voor de Vlamingen... Zij hebben hunne ziel blootgeleid... Wij ken nen hunnen nummerzij zijn gestempeld en gebrandmerkt Mochten al die lieden van hooger stand, zooals, Goddank, onze katholieke mannen, verstaan dat ander woord van dezelfde Heer Sinzot Ik houd er aan tategoriek te zeggen, dat ik niet inzie om welke reden men aan de Vlamingen het rechtop het bezit van een vlaamsch hooger onderwijs zou wei geren alsmede een élite, die het volk te midden van hetwelk zij leeft, zou begrij pen en die aldus een der maatschappelijke plichtenwelke op de élite wege, zou kwijten. Dat is katholiek en met rede gesproken. Laat ons zeggen dat Mr Sinzot een waalsche vertegenwoordiger is. Hij droeg een Leeuwken op zijn uitdagende borst en een zwart-gele das om zijnen fieren hals. Zijn haar golfde in een onberispelijke ondulation Marcel en op zijn avondlijke wandeling langs de de vest, droeg hij zijn dikken wandelstok mee. Hij sprak luid en aanmatigend, wist veel en praatte nog meer, en ver blufte zijne toevallige gezellen door een stortvloed hooge woorden en een klin kende zinnenfanfare. Na zijne over winning» glansde op zijn bewust gelaat de gezwegen overweging Zoo sterven Vlaandrens vijanden Hij rookt nooit Belga uit princiep evenmin Boule Nationale maar puft met verborgen tegenzin Vlaendren die Leeu sigaren. Rademaeckers' Hopjes» verslindt hij met kilo's en strooit de mooi-uitgestreken omslagpapiertjes netjes in trein, tram en postkantoor, uit pure propaganda voor Groot-Nederland. Hij speelt zijn rol en krijgt zijn deel in alle optochten, en meet zijn prestatie Vlaenderen ten goede aan de 's an- derdaagsche heeschheid en keelpijn soms ook aan het aantal uitgehuilde Omver en er over en de woest ge-1 brulde Voor 't Belgiekske, nikske I Hij bezoekt geregeld de studentenverga dering, heeft zijn zeg over eiken spreker en zijn meening, meest al ongunstige, j over elk werk. Hij brengt nooit zelf iets voor.,. Ondertusschen loopt hij ook school en brengt alle jaren een buis naar huis. Hijzal Vlaanderen redden Uit Lentcweelde Averbode. Lezers van Het Ypersche Volk erkent gij Hem Dinsdag is een onvergetelijke dag geweest voor Vlaanderen en voor het Vaderland De katholieke Senators en Volksver tegenwoordigers hebben vergaderd in de zittingszaal van 't Senaat, ten einde er de Vlaamsche kwestie te bespre ken. Men verwachtte met gespannenheid die bijeenkomst afzij is boven alle verwachting gelukt Zoo één zoo allen, zonder eene uit zondering, hebben met geestdrift de voorstellen van den Eersten Minister Jaspar aanveerd en goedgekeurd en hem hun volle betrouwen gegeven. De volgende dagorde wierd onder algemeene toejuichingen en vurig handgeklap gestemd. De rechterzijden van Kamer en Senaat, hulde brengend aan het initia tief van den Eersten Minister, en hem eensgezind hun vertrouwen betuigend, keuren zijn uitleggingen goed inza ke het taairegiem van de Gentsche Hoogeschool, en drukken den wensch uit, dat hij ten spoedigste de afhandeling bereike van zijn taalontwerpen en van zijn fiskale en maatschappelijke ontwer pen. Mijnheer Jaspar zelf heeft de zit ting geopend en aan de vergadering zijn wetsontwerp voren geleid. Het bestaat hierindat de examens voor al de wettelijke koersen van de Universiteit van Gent moeten in 't Vlaamsch afgeleid worden. Fran sche koersen zullen ook gegeven wor den om aan de vlaamsche studenten de gelegenheid te geven van de fransche bewoording der zaken te leeren ken nen en verstaan. Maar deze zouden niets bijbrengen tot de examens, alleenlijk zal in het diploma er gewag van gemaakt wor den Wat de speciale scholen betreft, deze ook zouden vervlaamscht zijn, maar hier zou een overgangstijd ge geven zijn van vijf jaren waarin de Belgische en vreemde studenten die koersen voort in 't fransch zouden volgen. Dit voorstel wierd door Vlamingen al zoowel als door de Walen met le vendige geestdrift aanveerd en toege juicht. Minister Hermans sprong dan de eerste recht om den Eersten Minister geluk te wenschen over die formule en over zijn kranige houding om aan de Vlamingen voldoening te geven. Oudminister Vandevyvere voegde zich teenemaal met Minister Heyman. Dan bracht Oudminister Segers in openhertige en prachtige bewoording hulde en levendige toetreding aan M. Jaspar. De Vlaamsche Kwestie, zei hij, kan niet opgelost zijn als er geen staat van volkomene gelijkheid bestaat voor de vlaamsche streek gelijk voor de waalsche streek. Zoo wel als Luik eene fransche Universiteit heeft moet Gent een vlaamsche hebben. En, voegde hij erbijWat de rechten der minderheid betreft, men heeft onge lijk ze te willen uitroepen in het hoo ger onderwijs, want moest men daar van rekening houden, men zou. om aan de begeerte der ouders te voldoen, in alle groote steden Universiteiten moeten inrichten. Dat en wil niet zeggen dat men geen onderwijs van een tweede taal moet hebben, neen, want de Vlamingen zelf vragen die. En hij eindigde met de woorden zonder algeheele vervlaamsching zal er in het vlaamsche land eene vreese- lijke reaktie opkomen Volksvertegenwoordiger Van Cau- welaert op zijne beurt, juichte het wetsontwerp toe," en heeft zelf erop gesteund dat de wil der Wamingen is van wel de fransche taal te kennen en dus dat de vlaamsche koersen door den Eerste'n Minister voorzien, deug delijk de vlaamsche studenten zouden ten goede komen. Dan sprak M. Sinzot, in naam van de Waalsche Katholieken, om in leven dige woorden het ontwerp van den Eersten Minister goed te keuren. Eindelijk sprak een Volksvertegen woordiger in naam van de Brussel- sche Katholieken en M. Carton de Wiart trad zijn woord met alle geest drift bij. Die vergadering was dus eene ware merkweerdige vergadering, bekroond door het warm handgeklap van gansch de katholieke partij. De waalsche Volksvertegenwoordigers al zoowel als de vlaanische waren overgelukkig en geestdriftig over dat gemeenzaam overeenkomen. Geen één strijdig woord wierd uit gesproken zelfs geen eene stem is op gegaan om van de katholieke Vlamin gen zelfs de minste toegeving te vra gen. Allen zijn eens voor de vervlaam sching zuiver uit van de Gentsche Uni versiteit. Welk is nu de beteekenis van die merkweerdige vergadering die men noemteen keerpunt in de geschie denis 1° - 't Is dat het vlaanische volk erkend wordt als een wezenlijk volk met eigen taal, eigen aard en eigen ontwikkeling. 2° - Dat het vlaamsche volk in rechte gesteld is en op gelijke voet met het waalsche volk als twee echte broeders van een huis. '3° - 't Is dat voor goed gedempt en gedoemd is die anti-vaderlandsche wil en pretentie, sedert honderd jaar gekoesterd en onderhouden, van Bel- gie een sleep en steert van Frankrijk te maken. In die onvergetelijke zitting heeft de katholieke partij een daad gesteld van klaarziende politiek, van kristene ge meenzaamheidszin en van de hoogste vaderlandschheid Is het wel vaderlandsch een deel der bevolking en zulk een machtig en werkzaam deel te willen in een min- clerstaat houden 'Vooreerst,1 't is een schreeuwend onrecht en daarbij het brengt nood lottig mee een onverzoenbaar gevoe len van spijt en nijd en strijd! Gelukkig mag men zijn over het gelukken dier vergadering en met recht mag men het uitbrekend ge voelen aanteekenen van Walen en Vlamingen. Het is de meest hartversterkende vergadelring der rechterzijde die ik ooit heb bijgewoond, zegt de heer Tsc heffen. iEen historische vergadering, ver klaart de waalsche Volksvertegen woordiger M. Sinzot. De rechterzijde sluit zich aan bij het katholieke Vlaan deren. Algemeene erkenning van ons goed recht, geen spraak van conces sies, de Vlaamsche idee triomfeert over het politieke leven, zoo vat de hetvr Van Isacker samen. Het uur van Vlaanderen's goed recht, een politieke machtsverschui ving van grooten invloed op het land, hooren we den heer Marck meedeelen. Hoort daarbij de stem van een Waalsche liberaalVoorzitter van 't Senaat, in 't Senaat uitgesproken De heer Magnette wil ook eenige woorden in 't Nederlandsch tot de vergadering spreken. (De VI. Nat. juichen toe). Ik ben niet vertrouwd, met deze taal, zegt hij. Ik ben een hartstochte lijke en overtuigde Belg, doch tevens een vurige Waal, diep verknocht aan de Fransche kuituur en aan de Fran sche taal die, zooals men terecht heeft gezegd, de band is van de Belgische eenheid. Doch de liefde voor deze taal en voor deze kuituur mag mij niet doen vergeten dat de Vlaamsche taal ge sproken wordt door de grootere helft onzer landgenooten en moet mij tevens doen erkennen dat, zoo de Vlaamsche taal niet zoo belangrijk noch zoo ver spreid is als de groote wereldtalen, zij nochtans bogen mag op schrijvers en meesterwerken die haar tot eere strekken. Ik houd mij overtuigd dat de hul de, die ik hier breng aan de taal onzer Vlaanische medeburgers en waarbij, dit weet ik vast, de overgroote meer derheid der Belgen uit Wallonië zich aansluiten zal, in het gemoed onzer Vlaamsche broeders weerklank zal vinden. En ik vlei mij met de hoop, dat al dus door mijn toedoen de uitbreiding der Vlaamsche beweging niet meer, zooals al te vaak het geval is, ingege ven schijne door vrees en afkeer voor de Fransche kuituur. Als voorzitter wil ik mij door deze gevoelens laten leiden en er, zooals in het verleden, de hand aan houden dat zullen worden geeerbiedigd de taal rechten van al mijne collega's die hen met wijsheid en bezadigdheid zullen doen gelden. Als het niet meer verandert... zal het huwelijk van Prins Humberto en prinses Marie-José ingezegend worden in de Paoline-kerk van 't Quirinaal. Vóór 1870, woonden de Pauzen veel in 't Qui rinaal en als Pius IX in 1870 de gevange ne werd van 't Vatikaan.Hij wierp den In terdict op het Quirinaal d. i. dat her op zware verplichting verboden was mis te celebreeren in de kapel van dat paleis. Alhoewel gazetien drukken, dat die kapel sinds 1870 voor geen godsdienstige plechtigheden meer kon gebruikt wor den werd het verbod minstens een maal geheven, namelijk voor het inzege nen des huwelijks van de Konings doch ter, zuster van Prins Humberto. In Londen is er tentoonstelling van autos, namelijk in het park olympia. Omdat eene crisis in hunne fabrikatië heerscht, fabrikanten van automobielen hebben besloten te werken, om den toe gang te ontzeggen aan al dat peerd is, in het center van Londen. Hun chocheteit» draagt als naam H. M. G., dat is Horse must go of in 't vlaamsch Peerden moeten gaan... moeten verdwijnen De vlaamsche spreuk Hij kwam af ten dorse... dat is zeer snel... moet eigenlijk zijn.., ten horse, dat is te peerde. Te Antwerpen, verledene week, een bloktrein, die met eene snelheid van 40 kilometers ter uur de statie binnen stoomt, ter oorzake van het glibberig zijn der riggels door het slechte weder, gleed voort, niettegenstaande het remmen en bokte met geweld tegen de oliebuffers. 27 personen waren licht gekwetst. De buffers der wagons stuiten op machtige veren, omsloten inde stalen buis, waarin de buffers, bij het tegen-elkander-bokken, indringen. Zoo ook waren eertijds de vaste buffers, in de statie opgesteld. Maar men heeft ondervonden dat men beter uitwerksel bekomt, met die buizen te vollen met olie of glycerine, in plaats van met eene spiraalvormige veer. Het zelfde wordt toegepast op de kanonnen, om den terugslag te breken en te belet ten dat het kanon, bij het afvuren, ach teruitschuift. groote fortuin. Uit erkentenis onderhield hij rijkelijk de arme Veronica uit Brugge en als wanneer hij wederom als rijk men zijne geboortestad kwam bewonen, uu edelmoedigheid zorgde hij ook voor Phi lip Krauss, denwelken luiheid en onbe hendigheid tot den bedelstaf gedoemd hadden. Eertijds legde men geen tapijten op den vloer.Bij hooggetij, in kerken en kas- teelen, strooide men schoon wit strooi op den vloer. Dat ziet men nog in Gent, in de hooge diensten Van aan den ingang der kerk tot aan en rond de lijk baar, ligt er lang strooi op de tegels. In die tijden, veel tapijten waren echte tafereelen, zooals de groote tapijten, die in de Kathedraal te Brugge uithangen tusschen de pilaren van den hoog choor, van af Paschen tot na Sinxen. En die ta pijten, dienden om de muren der zalen te versieren. Van daar moet de spreekwijze tapijtsieren komen, om het behangen der muren aan te duiden. Eertijds, iedermaal dat in Frankrijk een prins eene stad binnentrad, de stedelijke officieren zonden hem in glazen- of tin- nenkruiken van den besten wijn, dien men had kunnen opdoen. Maar die wijn diende meest om de achterloopers van den prins te laven en geheel dikwijls wa ren zij min inschiklijk dan hun meester zelve. Het zelfde deed men voor bis schoppen, algemeene oversten der kloos ters, legeroverheden... ook voor den penningmeester, den gouverneur, hunne zonen en hunne vrouw. Kardinaal d'Estree won een proces ten voordeele der stad Laon Men zond hem zes stukken wijn en van den besten een kornel miek dat een legerbataillon in stad niet ingekwartierd werd... men zond hem ook wijn een schrijver hielp de schepenen. en hij ontvong in geschenk vier stukken wijn om hem aan te zetten zijne goede diensten niet te staken enz. De staat is een doorslechte nij- veraar... dat werd dikwijls gezegd en herzegd, niettegenstaande de tegenstrij dige beweringen der socialen... Een door slaande bewijs er van geeft ons de verge lijkenis tusschen twee jaren beheer onzer ijzerwegen... Ten jare 1925 de staat be heerde nog ons spoorwegnet en dat met een verlies van 118 millioen en ten jare 1927, het eerste geheel jaar door de nati onale maatschappij beredderd, de staat ontvong, als actionnaris, 405 millioen. Het zelfde personeel wrocht in die twee jaren, maar in 1925 was het onder een politiek bestuur en in 1927 onder een zaakwaarnemend. de oorlogen met de Fransche omwente- FONOSENBANE Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-V1 ^anderen. (op 5o meters van de Hallen) Tehuis voorScholen, Patronaten - en Maatschappijen op reis - Verfrisschingen Eetmalen aan vasten prijs (op voorhand verwittigen voor groepen"1. Prachtige zaal van 200 personen T. S. F. Leeszaal Verscheidene spelen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1