etafiUtao FONDSENBANK ADVENT lil 't Buitenland CDeet ge cuat SNIPPERINGEN BEURS - BANK - WISSEL 5T Jaar. - Nummer 48. 30 Centiemen. Zaterdag 30 November 19^.9 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper handelaars katholieke vereeniging FLAMINGANTISME Bijbank YPER, Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank- Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. i)ct V)pct*od)c ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j- casibr) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 1-1 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui», 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3' Zaterdag der maand, van 9 }4 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel vraagt eene aankondiging in «het ypersche volk Deadventklokken luiden door den win- icnnorgen heen, en achter de hel ver- iichte vensters en deuren van onze Godes- lempels weerklinken de oude adventlie- icren van het verlangen door het vroege norgenuur. Daar heft zich het hart over je aarde omhoog tot een hemelsch verlan- jen, zijnen Verlosser te gemoet. Zooals Ie kleinen jubelen als zij denken aan het iadereide Christuskind, zoo doen ook de rrooten en zelfs in de ellende der zonde Iringt een zachte roering van nieuwe loop en nieuw vertrouwen. Het is, ja, Idvent. De menschheid verkeerde in den don- leren. Op draaiwegen was zij geraakt, iene wereld zonder God, een« woestijn iad zij doorschreden met stappen duizen- len van jaren lang. Haar binnenste leven ras in de bron en in den wortel lergiftigd, en alle^har.e kinderen erfden net het leven ook tegelijk den vloek der ionde. De stroom van den heilloozen indergang zwol immer meer aan. De vol leren zaten diep in de duisternis en in Ie schaduw van den dood Heden nog reerklinken ons tegen uit oude zangwij- sen hartroerend de lijdensroepen en het litbreken van het wee waarin gansch het eed der menschheid zich lucht gaf. Overeen volk blonk de ster der hoop. !n het kleine uitverkorene Godesvolk louwden zich de openbaringen van het Bddelijk ontfermen in. Zijn gansehe le ren was een gedurige advent, eene niet (nderbroken voorbereiding op de aan komst van het rijk Gods, door de strenge ret, door vrees en schrik voor de straf, If ook nog door de blijde hoop en het uit licht op het oneindig erbarmen van God. üondorn omgeven door het schaduwrijk der heidenwereld wordt het oud verbond ietmet milde licht bestraald door eene gansehe sterrenchoor van openbaringen [W profetenwoorden die de treurige boet- lezangen onderbreken. Liederen der toe- lomstvreugde klinken er doorheen en in Voorbeelden en voorteekenen nadert het [fel: Gauw komt uw heil, Emanuel, Lveieug u en juich o Israël Hoe klon ten de melodieën van Sion zoo bedrukt en weemoedig totdat de tijd kwam dat ;ilies vervuld werd dat de hemelen open ten en de wolken den gerechten van Israël nederregenden op de arme aarde. Hem hadden de profeten verkondigd, de pikeren verwacht, de vromen omneder- Kbeden. [Hij kwam. Anders waarlijk als men senverstand het verwacht had. Maar lij kwar» toch als redder, bevrijder, ver- sser. Hij kwam en in "zijne godinensche- |ke handen droeg hij de wereld de zalig- eid te gemoet, en waar hij heenschreed, aarheen bracht hij zegen en waar ook jn woord weerklonk daar verkondigde et den vrede en waar er lijdende, gebro- tne afgematte menschenharten waren lar hielp en heilde hij. Zoo werd hij in gansehe wereld een verlosser, de ver- ngde Messias, en de wereld werd Evrijd. Heden komt hij weder als redder. Ook e wereld van heden zucht smartelijk op i hakend verlangt ze naar hulp. Nog is Et heidendom niet overwonnen. Groote erelddeelen staan nog onder de macht in diepe duisternis;nog leven duizenden ander Goden zonder Christus erop los. i daar zij hunne eigene blindheid niet en weten zij gansch niet hoe ongelukkig ij zijn, zij die spijts alle behoef :e aan een Eriosser nog niet tot den verlosser ko len. Nog zuchten de arme gebogene lenschenkinderen onder den loodzwaren hik der zondelast en der lijdensnood en es paradijs verlangen. Zij verlangen hun art uit naar hulp maar die hulp koint hun iet. Zij zoeken en zij vinden niet, Wan eer gij mij uit ganscher harten zoekt, do zal ik me laten vinden Aan die hem opnamen gaf hij kracht in kinderen Gods te worden Dewijl ij hem op zich nedertrekken in geloovig eilsverlangen en in den gloed hunner be- eerte.Hij is de verlosser der menschheid, eeenige, Hij alleen redt ze ook nog he- h, Christus onze God, met zijne genade e zijnen zegen,zijne liefde en zijne ont- trmen, zijne mildheid en zijne sterkte, 'ij trekt de menschenharten uit alle nood Et zijn rijk omhoog, brengt hun den ver benen vrede weder, heilt de gewonden, bost de bedrukten, heft de gevallenen |P, wanneer zij slechts trouw op hem ^houwen in geloof en in liefde. Dan wordt het kerstnacht Een licht feat op in de duisternis en opnieuw licht lVer de volkeren zijn heil van het Arrondissement Yper. De Katholieke Vereeniging van het V" ndissement Yper, heeft in den ^tholieken Kring een inlichtingsbu- ingericht. Dit bureel is open eiken r*terdag morgen van 8.30 tot 12 uur. V-sreen is welgekomen. Wij ->emen gelegenheid waar om aan elkeen te minneren, dat de Heer Volksverte- J^twoordiger Brutsaert, den In en Zaterdag van elke maand, zich ter ing stelt van al deze die hem ^hikki v raadplegen, in den Katholieken ^*6. van 9.3Ó tot 12 uur. Zelfbewust, spottend in ijzeren en stalen hoogmoed met alle uurtabellen en sakkerende reizigers, staat het tram metje in den neerstroelenden herfstregen te puffen. In 't overgevuld wagonnetje, na een marktdag deze ééne stem Wat is Flamingantisme? Dat is 'n leeuwenvlag uitsteken en al andere in de stoof steken of er de stoof meê kuischen dat is fran- sche brieven weigeren en alle vreemde gazetten buiten houden dat is vechten voor alles wat er nu nog niet is dat is in s'oeten gaan en manifesteeren Naar Brussel moest heel Vlaanderen en heel dat boeltje daar eens kort en klein slaan Omver en er over Dat is flamin gantisme... En plots... een bedeesd stemmeke van een doodversleten moederkeMaar flamingantisme, meneer, dat woord zelf, wat wil dat zeggen Plotse stilte... Dan homerische lach van den forschen spreker. En moederke's oude hoofd buigt beschaamd neer... Maar Moederke Tien Kinderen heeft ze gehad Drie jongens zwoegen in de verst-vooruitgeschovene missieposten één gasthuisnon heelt lichaamlijke pijn één zuster leeft onder de kinderen lijk de Kindervriend. De andere ploegen en zaaiën en maaiën op Vlaanderens maï solie velden en hebben saam een twintig tal gezonde kinderen. Oud moederke weetniet wat fla mingantisme zeggen wil Uit Lenteweelde Averbode. RUSLAND. Moorden, moorden, altijd moorden In een gemeente aan de grens van Est land en Rusland is een ontzaglijk bloed bad aangericht. Aanvankelijk was het daar tot een gevecht gekomen tusschen boeren en sovjetambtenaren, die op last van de regeering het graan opeischten. Daarbij waren aan weerszijden enkele -dooden gevallen. De regeering te Moskou heeft daarop een strafexpedite gezonden, die ongeveer 100 boeren heeft laten terechtstellen. Het centraal uitvoerend komiteiï der Sovjets-Unie heeft een Besluit uitgevaar digd, volgens hetwelk de weigering van een bij de sovjet-instellingen in het bui tenland in dienst zijnden ambtenaar, om naar de sovjet-unie terug te keeren, als verraad wordt beschouwd. Dergelijke personen staan in het ver volg «ipso facto» buiten de wet, hetgeen tot gevolg heeft dat hun eigendommen worden verbeurd verklaard, terwijl zij zelf, 24 uur nadat hun identiteit officieel is vastgesteld, ter dood worden veroor deeld. Deze wet heeft terugwerkende kracht. Op grond van deze nieuwe wet, heeft de Russische staats-president een besluit onderteekend waarin Bessedowski schul dig aan hoogverraad verklaard en ter dood veroordeeld wordt. Het vonnis moet binnen 24 uur na Bessedowski's aankomst op Russisch grondgebied voltrokken wórden. Volgens latere berichten uit Moskou zijn verscheidene ambtenaren der Rus sische handelsvertegenwoordigingen te Constantinopel en te Athene wegens ver duisteringen ter dood veroordeeld. Scheinniann, de vroegere bestuurder van de Russische staatsbank, die zich op het oogenblik te Berlijn bevindt, is even eens door de Gepoe gesommeerd naar Moskou te komen en zich voor een krijgsraad te verantwoorden. Scheimann weigert echter, aangezien hij tot de rechtsche oppositie behoort en de politiek van Stalin niet meer wil meemaken. De rechtbank van Voroneje heeft 16 leden van eene beweging die konings gezind was ter dood veroordeeld en 24 andere tot allerhande straffen. Het politiek departement van Ukranië heeft een tegen-revolutionnaire organisa tie, het Verbond voor de verlossing van Ukranië ontdekt. Aan 't hoofd dezer organsatie bevonden zich een drietal oud-ministers van Petlioera, en andere personaliteiten" Zij stelden zich ten doel het Sovjetsbéwind omver teAverpen, den privaten eigendom weer in te voeren en Ukranië, aldus herschapen tot burger staat, onder het toezicht van een naburig land te stellen. De leiders en een aantal leden van deze organisatie werden aan gehouden zij legden bekentenissen af omtrent het bestaan en het tegenrevolu- tionnair doel der inrichting. In 't kort zullen zij gevonnisd worden. CHINA-RUSLAND. De oorlog woedt tusschen Rusland en China. Na een hevig gevecht hebben de Rus sische troepen twee steden aangevallen. Dalainon en Mansjoelie.Zij hebben de vliegmachienen en stormtanks bestormd. Men vreest dat een groot getal inwo ners die in een mijn gevlucht waren ver dronken zijn. De twee steden wienden veroverd. Twee Chineesche Generaals en verscheidene officieren zijn verloren. De Sovietstroepen hebben twee andere steden aan den Amour ingenomen. Zij hebben ook een offensief van de Chineesche troepen afgestegen en ze op Chineesch grondgebied achtervolgd. Meer dan 8000 Chineesche soldaten en 300 officieren werden krijgsgevangen ge nomen en ontwapend. Bovendien hebben zij 6000 geweren, een groot getal kanon nen en een aanzienlijke hoeveelheid schietvoorraad buitgemaakt. Men zegt dat de Russen Haëlas inge nomen hebben, Ehuhedu en Pogranits- naya. POLEN. De politie is op het spoor gekomen van het Centraal Comiteit der Communisti sche Partij. Al de leden, ten getalle van 40 zijn achter het slot. Onder die leden zijn twee vrouwen de gewezen groot grondbezitster uit Posen, Gravin Ols- zewska en de zuster van Dr Maximiliaan Hoswitz, de vroeger leider der Commu nistische Partij, die in 1920 ter dood veroordeeld wierd, doch uit het gevang ontsnapte. De Kassier van de Gravin is ook ge knipt, hij had op zak rond de 190.000 zloty. FRANKRIJK-DUITSCHLAND. De Saar-Kwestie. Het Rijnland zal welhaast ontruimd zyn -Met den 1 Juli 1930 zal het effen zijn.- Blijft nu nog het Saargébied. Dat gebied dat vroeger aan Frankrijk toebehoorde maar in 1815 aan Pruisen toegekend, is een rijk kolenbekken dat nu in de handen der Fransctien ligt als pand'tot uitwisse ling der oorlogschade. Dat moet nog duren tot in 1935. Duitschland zou er willen vroeger van verlost zijn, zelfs werken zij tot ontrui ming van dat gebied en tot het opgeven van de uitbaters in 't jaar 1930. 't Wi'erd gëzeid dat Frankrijk in die wenschen ging toegeven, een groot debat wierd er over gehouden en de kansen om dat aan het ministerie te verwijten. Briand nam het woord en zei dat er absoluut geen kwestie was zelf er over te praten. Vooraleer dat Duitschland in Februari ging bewijzen dat het plan Young, kon en wilde uitvoeren. Hij voeg de erbij dat al deze der Praatman die belang hadden in de mijnen en fabrieken ging de voldoende intresten krijgen tot in 1935, Vergoed zijn vooral de onkosten hunner inrichtingen die zij gedaan hadden en bovendien voor al de schade die aan de fransche mijnen en fabrieken in den oorlog gedaan was. Briand heeft gelijk gehaald en 't ver trouwen in 't ministerie wierd gestemd met een meerderheid van 327 stemmen tegen 244. MEXICO. In de algemeene kiezing tot Voorzitter van de Republiek is M. Rubio met eene groote meerderheid na een geweldigen strijd, waarin verschiilige het leven lieten gekozen. Hij was ondersteund door de fameuze ballen en door de tegenwoordige Voorzitter en zal zeker hun bestuur voort zetten. Wat moeten de Katholieken van hem verwachten ENGELAND. Fngeland lijdt schrikkelijk onder de plaag van de werkloosheid. De Labour- partij had gemeend ze te kunnen bestrij den. Het heeft niet gelukt. De hulpgelden voor 't ondèrhöud zal: verdubbelen en van 12 millioen pond sterling gebracht wor den op 24 millioenen en half, dat is een jaarlijksche last voor Staat,van Be gische frank, van 4 milliards 287 millioenen franken. Van eenen anderen kant, de Staats schuld is sedert 1914 gerezen van 642 millioenen pond sterling tot 7554 millioen dat is in ons geld tot 1325 milliards 950 millioenen franks een bagatelle. «De Werkmanschrijft in zijn nummer van 17 November over de syn- dikale werking der fronters het volgende: Ze stichten vaKbonden.' 'maar" wat doen die tot verbetering van de werkende klas Ze trachten wat centen af te dwin gen van de arbeidejs om eenen nietsdoe ner, een nieuwen herder voor de schapen te zorgen (wat beduidt dat De Heere is 't wijsdie hunnen invloed nog meer moet uitbreiden. We weten allen dat de roode propagan disten zeer onbaatzuchtig zijn en van hunne rentjes leven. De onttroonde en ontgoochelde en mistevreden roode Baas Ganzendonck alias Missiaen daagt de leiders der natio nalisten van Yper uit tot een tegenspre- kelijk debat over de Vlaamsche kwestie. Als dat maar niet op een fiasco uitloopt als de meeting van Nijverheidsbaas An- seele, van geheugelijke gedachtenis. De Liberalen en Katholieken zijn zeteldieven zoo schrijft «De Werk man met al den ernst waarvan dit zeer ernstig blad bekwaam is. Ja, waarom heeft men Missiaen van zijn zeteltje beroofd... en van zijn pas in eerste klas. De man kan dat niet kroppen. De Werkman schrijft dat het de schuld is van Jaspar en Janson dat de beurswaarden gezonken zijn. Dat is eene zeer ernstige economische theorie. Maar wat kan dat de lezers van De Werkman schelen.. Zij ze verdrukt en arm dan speculeeren ze niet. Speculeeren ze, dan zijn ze zoo ver drukt njet noch uitgewreten als De Werkman pleegt te zeggen. Missiaen komt eene nieuwe meta morphose of gedaanteverandering te doorstaan. Hie tiert overigens mee zooals de groo te bazen het hem opleggen. Tijdens de bespreking van de leger- kwestie was hij, de internationalist en antimilitarist, militarist geworden zooda nig dat er hem slechts sporen aan z'n hielen en 'ne sabel aan zijne zijde ont brak. Nu is hij flamingant geworden. We bestatigen dat hij sedert hij als piston in het liberaal muziek van Meenen fungeerde zijne princiepen altijd trouw is gebleven. Men denke ervan wat men wil maar er zit fut in de socialistische partij te Yper. De strijdpenning heeft reeds 177,40 fr. en de Éerelijst 297.75 fr. opge bracht. En zeggen dat geheel het arrondisse ment daaraan mede helpt. Voor de roode partij zijn er heerlijke dagen in 't. verschiet. De Werkman schrijft (nummer van 10 November) dat Missiaen maar een onvoldoende lager onderwijs geno ten heeft. Dat moet men van zijne vrienden te hooren krijgen. 't En is geen kunst dat zijn aureool te Yper zoo aan het tanen is. De Werkman vindt het schanda lig dat voortaan een auto ter beschikking der ministers gesteld is. Wij zullen dit ernstig weekbladje eens zijn geheugen verfrisschen en de uitga ven voor oogen leggen door de zoo be treurde socialistische ministers aan de inrichting van hunne woonhuizen be steed. Want dat was 'nen anderen peper De werkende klas zal niet meer dulden dat zij alleen al de belastingen betalen terwijl de rijke nietsdoenders schier niet meer zouden af te dokken hebben. Dat komt uit de pen, de wijze pen, van den gewezen volksvertegenwoordiger van Yper, Edgard Missiaen. Om zonder te blozen dergelijke stom miteiten te schrijven moet men van het hand Gods geslegen zijn. Ten ware dat die verstandige dema goog en ernstig Piet wijs-neus met zijne lezers den aap houdt. Wat óns als de eenige mogelijke oplos sing van dit raadsel voorkomt. Ten ware wij nog nópens zijne voor name intellectualiteit illusies zouden kweeken. «Te Deum De gemeentelijke overheden trokken Woensdag laatst in groote plechtigheid naar de «Te Deum Muziek aan 't hoofd, de vlaggen wap perend in de wind gingen ze statig... gevolgd gedurende den défilé op de Groote Markt van... drie groote karren vol... suikerbeeten. Dokter Guillotin, (1738-1814) die uit menschlievendheid voorstelde de veroordeelden niet meer te dooden met een kapmes of slagbijl, maar met een zwaar mes vallende tusschen twee staan ders, schonk alzoo aan het menschdom de guillotine. Mijnbeer Quinquet, (1800), is de uitvinder van de eerste olielamp, waarin de olie, bij middel van eene veer, gesta dig naar boven geduwd wordt tot bij de brandende wiek en zijn naam is nu deze der verlichtingslampen, niet alleenlijk dezer gespijd met olie maar ook met pe trol. Liards of Liarden. Hunne weerde was het vierde van éénen sou en Lodewijk XI miek ze gangbaar in geheel zijn konink rijk (XVL eeuw). Liard in 't fransch is even veel zeggend of in 't vlaamsch Een oortje, een duit. De eerste muntstukken, met gaatjes in hun midden, werden in Belgie geslegen voor de Congoleezen deze immers, geen kleederen-zakken ter hunner beschikking hebbende, konnen gemakkelijk die geldstukken, gerijgd aan een koordetje, dragen aan hunnen hals. De naam sans-cuiotten wordt aanzien als een smaadwoord, door onze bevolking gegeven aan de schaars-ge- kleede soldaten der fransche omwente ling. De oorsprong en de beteekenis er van schijnt anders. Kardinaal Mau ry (1746-1817), die bisschop was van Parijs 1810-1814 en als dusdanig in op stand met Rome, had deel gemaakt van de fransche Constituante en was er de tegenstrever van Mirabeau. Op zeke ren dag gedurende zijne redevoering, VROUWVOLK, dat zich bevond in de openbare tribunen dier wetgevende Ka mer, miek veel geruchte en stoorde den spreker. Heer President tierde einde lijk Maury, zoudet gij niet kunnen ma ken, dat die SANS CULOTTES zwij gen Die spreuk verwekte veel belang stelling en men gebruikte ze, sedert dien, om hevige omwentelaars aan te duiden. In eene andere omstandigheid, terwijl Maury sprak, riep Mirabeau Ziet daar den grootsten schelm, dien ik ken En Maury antwoordde bedaard Gij ver geet u eigen zelvea, Mijnheer Huningue, bij Mulhouse in Elzas vóór den'oorlog Duitsch en nufransch, is vermaard door de heldhaftige bele gering van 1815. Een leger Oostenrijkers omsingelde de stad, tellende nu 2210 inwoners dus niet groot. Generaal Barbanègre, aan het hoofd van eene handsvol helden, hield lange stand en sloeg alle stormloopen af, gelijk langs waar de.vijand aanyicL.Xen,Iaatste, uit geput van schietvoorraad besprak men overgave en ingezien het heldhaftig ver weer, liet de Oostenrijker toe dat de fransche bezetting de sterkte zoude ver laten avee arines et bagages De poorte zette men open en voorafgegaan van den trommelaar en den vendeldrager, stapten vooruit, 't meerendeel al manken, eenige tientallen soldaten. En waar zijn de overige vroeg de verbaasde Oosten rijker. 't Is al antwoordde men hem Tafereel Oorlogen en veldslagen van eer tijds kan men niet vergelijken met de hedendaagsche. Alzoo in Water loo, de plaatsen, van waar Napoleon en Wellington elkander zonder gevaar kon nen gade slaan, zijn nauwelijks eene halve uur van elkander gescheiden. Hoogte van kunstgewrochten en gebouwen Grafnaalde van Louqsor op de Concordeplaats te Parijs 27 meters en de Vendome-kolon 45 O. L. Vrouw toren in Parijs 66, de koepel van den Pantheon 83 en deze der Invalieden 105 de toren der kathedraal in Milanen 109, deze van St Paul in Londen 110 en deze van O. L. Vrouw in Antwerpen 123 de koepel van St Pieters in Rome 132, de spitsnaalde van Straatsburg 142, deze van Rouen, DIE IN KOPER IS, 150 en deze van Keulen 159. De groote pyrarni- de van Egypte 146 en de grafnaalde van Washington 169. De mieren in de warme landen maken huisvestingen 5 meters hooge, dus minstens 1000 maal hunne lengte. Moes ten menschen van 1 m. 65 gestalte, zoo kunnen bouwen, dat ware tot op eene hoogte van 1650 m., dus meer dan 3 maal den Eiffeltoren In onze streken een mierennest onder den grond is samengesteld van door el kander kruisende gangen, en kan tot 2 meters diepte bereiken. Zet de lengte aan een der gangen van zoo een nest en ge bekomt een gang hebbende 100.000 maal de lengte eener mier Moesten menschen dat kunnen in evenredigheid, dat ware een gang boeren van 1.600.000 meters lengte of 320 uren, dus van hier naar Rome. Waterkannen op tafel, om de handen te wasschen na eten, ziet men niet meer. Dat was eertijds noodiger, als de menschen geen vorketten gebruikten en 't gebruik der vorketten is maar inge komen tijdens Lodewijk XIV, dien men somwijlen noemt, bij ons te lande, Pitje qua'.orze In dien tijd koningen en prinsen hadden verzamelingen van prach tige waterkannen... en een overblijfsel van dit gebruik is nog de prachtkan, die de Bisschoppen gebruiken in de liturgi sche plechtigheden. In de 12 laatste maanden verschenen in Duitschland 25.000 nieuwe boe ken en in Turkeye één. De reden van dit laatste feit is het vervangen van de turksche letters door dezen van onzen A. B. C. De onde<*:zeeër Surcouf te Cherbourg den 18 November LI te water gelaten, is verbazend. Hij is meer dan 120 m. lang onze maalbooten Oost- eude-Dover meten ongeveer 100 meters aan boord is er plaats voor 150 man schappen hij kan genoeg mazout mede nemen om 13.000 mijlente loopen, d. i. de helft van de reis om de wereld. Als hij mazout verbrandt, moet hij natuurlijk boven water varen en bij het duikelen moet hij gebruik maken van electrieiteitj die hij zelve ter loops voort brengt. Vóór eenige jaren, onderzeeërs konnen niet dieper dan 40 meters duike len, ingezien het gevaar ingedowen te worden door de drukking van 't water, die hoe dieper hoe heviger wordt en dan was hij verloren. De Surcouf is zoo dik van pantser, dat hij tegen overgroote drukking bestand is en kan duikelen zon der gevaar tot op 140 m. diepte. Op zijne rug draagt hij ook, in een loods, een klein watervliegtuig Als men een oogenblik denkt op de verbazende uitvindingen der laatste tij den men moet bekennen dat demensch waarachtig de koning dep ttchep- ping is, kunnende beheerschen dieren en elementen. Maar om 't verstand van den mensch en zijne macht te vergelijken met deze van den Schepper zeiven, vergelijk bijvoor beeld het machtigste vliegtuig met een vliegsje, en den verbazendsten onder zeeër met een vischje. Wat overgroot VERSCHIL IN VOLMAAKTHEID En daarbij 't vliegsje en 't vischje LEVEN Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Vóór 500 jaar Gigue Liard, wonende te Crémieux in Dauphiné, sloeg de eerste muntstukken, die de naam droegen van Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-V,nanderen. Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsche Rekening 4.75 °/0 Spaarkas Zicht5 °/a Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4% netto 6 maanden id. 4.50°/o netto I jaar (id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 °/0 NETTO.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1