FONDSENBANK Het Jonge Gezelleke 'T VLAAMSCH In 't Buitenland CDeet ge cjüat BEURS - BANK - WISSEL 30 Centiemen. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper r» De Ministerieele crisis opgelost ROME RUSLAND en ENGELSCH-INDIE RUSLAND en CHINA VEREENIGDE STATEN UiTSCHLAND E EIEREN Appels voeden niet, maar zijn zeer gezond eten. Zij vorderen zoo wet de spijsvertering, dat, zegde een genees heer konde de maag spreken, zij zoude gedurig roepen Appels, appels Appels eten is ook zeer goed voor het bewaren der tanden en een amerikaansche geleerde beweerde Een appel per dag houdt den dokter buiten, en zes appels den tan- denmeester Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank YPER, Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Noordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thielt, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 °/0 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht5 °/o Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4% netto 6 maanden id. 4.50% netto I jaar (id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 5 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, ioS, YPER Postcheckrekening 40.201 0- casler) waar op alle wekedagen al'e inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui*, 's morgens; den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1® en 3® Zaterdag der maand, "van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2® Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Vlaanderens grootste Dichter We staan op den drempel van het veelbelovende Gezelle-jaar 1930. Gezelle [i« wereldberoemd geworden hij is de krootste Vlaamsche dichter. Zijn naam ka zijn woord ligt onverpoosd in den bond van grooten en kleinen. Hij is een rots van ons Viaamsch geslacht... Maar *ie kent Gezel'e Vraag aan de menschen uit zijn eigen streek Wie was Gezelle En het ant woord luidteen dichter. Een mager, aatwoord Doch wie kent echter het drukke leven van onzen Gezelle Wie kent zijn hart en zijn smart, wie leest zijn »erk Peiselijk-schoon zal zijn beeld [taan in zijn geboortestad. Moge dan ook n het hart en het hoofd van ons volk het tvende Gezelle-monument oprijzen dat ins volk Gezelle moge kennen, lezen en teminnen. Buiten zong de zonnige Meidag langs je oude Brugsche geveltjes. In een sim- huis langs den Rolweg, stond een be- rgde dokter het hoofd te onderzoeken tan een pasgeboren jongentje, en trok lijn wenkbrauwen op Wel Heere, wat een hoofd buitengewoon groot, lijk mis- prmd... als het dutske maar blijft le ren! En de christelijke man deed vader later halen en doopte het kind omdat hij rreesdé dat uitstel gevaarlijk was. Beste lezer, die dokter doopte Guido lezelle, den grootsten Vlaamschen dich- er. Het was den 1" Mei 1830. Weldra :al het een eeuw geledén zijn. Den hee- ,en lande door, en ver over de grenzen tal een huldegroet weerklinken den groo- :en Priester-Dichter, den gezonden Vla ming, den prr.chtigen mensch, die Ge zelle was, ter eere... Nee, dat heeft die bekommerde dokter, hde beangstigde vader Gezelle wel- :ht niet gedacht, -als ze op het wichtje Wen te kijken... of het nog denzelfden dag geen engelke in den hemel zou zijn. Sktenslustige Vadér Cezelle had noch- taszoo schoon van zijn eersteling ge il: imd. Als hij de boomen aan 't snoeien as in den hof van 't Brugsch Seminarie boompjes plantte in zijn eigen hof, dan ig hij reeds in zijn verbeelding zijn leme padotter langs de wegelingen trip ten, en hij had al gedroomd wat hij het ikUoli leeren en uiteendoen. Want va ir Gezelle was een rappe, een prachtige fel. In zijn jonge jaren stapte hij mee ft het groote leger van Napoleon, maar en zijn vader hoorde dat Napoleon in n ban gedaan was, zond hij de mare nden zoon-soldaat dat hij onverwijld rest wegvluchten. Het kostte den ouden an den dood in Oen kerker, maar Pieter izelle kwam toch als réfractaire in aanderen terug, leefde een tijd ver- >md te Heule, waar hij leerde lezen en hrijvenen bekleedde na den bangen hnschen tijd een schoonen post van venier eerst te Roesselaere en dan te int. Hij kwam in kennis met Monica vriese van Wynghene met wie hij uwde in 1829, en naar Brugge ging nen in een vroomstil hoekje. De oude isjes.de zonderlinge Jerusalemkerk, de age molens op Ste-Kruisvest, de sim- k doening van deze blijdige Brugsche tischjes om-end-om, de geur der nabije idouwen, en dé gang van vrome man vrouwen tooverden een gelukkigen tdeover dit antieke stadsuiteinde. Monica Devriese was een zwijgende luwe, wat afgezonderd en dfooraeng; 0r een moeder van 't oud geloove Vader Gezelle haalde de schade in t zijn stille wederhelft en babbelde er ik levenslustig op af, zoo dat het een zier was om hem te hooren. Hij kon 'heel gezelschap bezig houden met de Ie liedjes van zijn moederzaliger... die *ke vrouwe Anne, die de jongens ®t hunne eerste kommunie leerde..., stwaar dat de Priester zat..., op wiens Ggkamer ze vergaarden om Messe ren, ten twaalven van den nacht... Be, die al de wijfs geriefde van goê 1spijts de commisen en de Fransche f^ns 2. D'r zat van 't zelfde poer in dien IJ B«r, verzot op kwinkslagen en rake 'en, volksch en klinkend, maar schoon 'deugdelijk, kon hij van die spreuken 'Ppen, die onvergetelijk in de memo- an den bevattelijken zoon Guido ■n blijven geprent- staan. Het ging van moeder tot zoon en van vader kind. Guido zou die knapheid van vader zelf later op een knappe wijze E'nen Mijn vader was 'nen aar- iard '3t zou die groothoofdige boorling khtig erven Van uit Grootvaders tijd nverwoestbaar katholiek geloove, tn rijk van moeder droomerige in- %-heid, ja, schuwheid, zooals hij f dichtte «dat beeld in mij, dat gij vn hebtvan vader zijn gezonden *len rappe tale ot P dien eersten Mei van dat revolutie- -schten vader en moeder Gezelle groote toekomstplannen. Hun 'srborene werd zorgvuldig in 't oog -den... en de kleine Guido spartelde er toch door, al plaagde hem meer dan eens een lastige hoofdpijn. Zijn hardsten tijd eens door, zoo ontbrandde in zijn hart de jongenslust naar vreugd en spel. Al overvleugelden hem zijn twee broers Romaan en Jozef, en zijn twee zusters Louise en Florence, in 't rakkeren en ra votten, toch stond Guido zijn steke op tijd en stond... maar zocht ook zoo graag het innige, het stille hij liep zoo geerne naast vader in den luchtigen hof om de verrassende schoonheden van de blijde natuur te leeren kennen, of nog vroeger met moeder naar 't lof waar wierook geurde en kaarskens brandden, waar 't orgel speelde... O die zoete momenten voor den knaap. Of hij. zat met open mond in den ouden molen te luisteren naar Ghevaert, den molenaar... die ver telde van de Egyptische plagen. Wat dierbare stonden O, en die molen Hoe dikwijls zat ik, als de avond zonder wind was en zag de smalle lichtstrepen door de gerren in de wanden van den donkeren windmolen Denkt ge hier niet onwillekeurig aan H. Conscience die ten avondstonde naar wonderlijke kelder mondvertellingen zat te luisteren. Zooveel dingen die er op aangelegd waren om dat lichtkneedbare hart te vor men de zoevende mindmolens, vrome kerkklokjes en vogelzang in den hof, va ders oude liedjes en spreuken, de zoete kinderdeuntjes, moeders stille woord en paternostergebed, heel dat propere an tieke rommelzootje van huizekes en ho- vekes, van tinnen en torentjes uit de ge lukkige buurt. Guido werd, tusschen botten en vlagen hoofdzeer, een rappe leerderhij werkte vlug zijn A B C-boek door en kende reeds vroeg het genot van op zijn eentje fabel tjes te lezen en dies meer. En kort voor zijn Eerste Communie werd hij in de buurt op een voetstuk gezet ten aanschou wer! van de heele kinderbuurt, want hij was in de -< opvraginge van den cate chismus, de primus geweest van heel de stad. Vader Gezelle en Meester Reynaert waren er geen beetje preutsch mee Ze mochien ook Want de latere jaren hebben geleerd hoe ontvankelijk dat flin ke hart en oog was voor het goede en schoone om hem heen. Al was hij dan ook nog een tikje koppig Ge moest in zijn eersten dichtbundel eens lezen hoe klaar hij het beeld teekent van de berech- tinge te Heule, die hij als jongen bij woonde. Of van zijn moeder die hem leerde een kruiske te vragen 't Eerste dat mij moeder vragen leerde, in lang verleden dagen Dat gedicht van zijn eerst zeebezoek Als een silhouet geteekend, zwart op wit, doet hij 't beeld van dit bezoek herleven. Maar wat zoeken we voorbeelden In zoo menig hoek en kant van zijn klinkend werk sprankelt een vonke herinnering uit zijn kinderjaren, een lachje of eenachje, een groet of een zucht. 't En zou dan geen verwondering wek ken dat er van hooger hand werd aange drongen opdat Guido zou mogen voort- studeeren. En kort achter zijn Eerste Communie trapte ons kereltje het af dag uit, dag in naar het College van Ter Dui nen in zijn geboortestad. Wel sost dat toch ruzie om aan het Vlaamsche volk haar recht te geven Daar en is nu nog maar kwestie van onderwijs namelijk van hooger onderwijs t.t.z. daar is nu nog maar kwestie van aan 4 millioenen Vlamingen ééne Universiteit- te.geven op vier die bestaan en nog willen de liberalen dat niet ver staan Dat is schreeuwend in zijn eigen en ten opperste verontweerdigend Maar dat is schreeuwend vooral door het gebrek van eerlijkheid en deftigheid. De liberalen zeggen zij hebben ons noodig, en omdat de regeering ze noodig heeft, daarom trekken zij de boog ten felsten... Daarom zijn ze buiten alle mate zinlijk... Dat slacht van een koopman, die wetende dat zijn kalant iets doodnoo- dig heeft, er dobbel en drie voren vraagt. Dat is niet eerlijk, dat is een misbruik van de nood van een ander... Een katho liek zou dat niet doen... Want hij heeft een eerlijk geweten... Daarvoor móet men liberaal zijn. Waarom weigeren ze dat Dat botsbolhg zeggen 'k en wil ze geen recht geven dat gaat niet... daar moeten bewindsels voren gebruikt zijn en welke zijn ze Hun eerste strijdpeerdje was dit toe geven aan de Vlamingen dat is troef geven en medehelpen tot scheiding in België Armzalig beestje... dat peerdeke is de leden gekraakt Eene kleine vergelijking, zeer eenvou dig die ze misschien zullen verstaan. Neemt een huishouden waar in twee bloedeigen kinderszijn Wat zal reden zijn tot broederlijke overeenkomst Is het niet als er geen reden bestaat van niet overeenkomst 0 Is het niet wan neer er geen reden bestaat van gram schap of jaloerschkeid of verwijdering van malkander t.t.z. als alle twee die bree ders gelijk behandeld zijn. Integendeel wat zal oorzaak zijn van tweespalt en scheiding Is het niet wanneer zij niet gelijk be handeld zijn? Wanneer de eene versteken en de andere vorengetrokken is? Wanneer de eene bevoordeeligd en de andere be- nadeeligd is Past dat toe op de twee kinders van ons land Vlamingen en Walen. Het tweede strijdpeerdje was de cul ture la culture frangaise... la culture latine... Vooreerst hoe komt het dat de liberalen al meteens zoo staan voor de culture van de Vlamingen Dat is niet altijd zoo .geweest Zou men niet peizen dat het een beetje de culture van hun eigen is en van hunne vriendjes die ze alzoo vorenstaan 't Is om 't vet dat de kat de kandelare lekt... niet uit iefde. Daarbij die culture... moet wel broos en sproos zijn om risque te loopen om reden van de oprichting van eene Vlaamsche Universiteit Ten anderen is de Vlaamsche Culture dan ook niets Was ereen heerijker, def tiger, edeler, rijker, kunstigder land dan 't oude Vlaanderen met zijne weelden en kunstschatten. Dat mag zeker ook wel gecultiveerd zijn Eindelijk de Vlaming kan zeker ook wel oordeelen wat er voor hem goed is... Laat hem maar begaan, hij zal in geen twee grachten met eenen keer loopen en hij zal zijn kaas van zijn brood niet laten nemen of 't gras onder zijne voeten laten scheeren Ik geloof dat hij mans genoeg is om voor zijn zeiven te zorgen en de liberale bezorgdheid niet noodig heeft. Dat strijdpeerdje is dus maar een stok- peerdje. Zijn laatste peerd is de vrijheid der huisvaders dat is het rps van Bayaert. Het is wij niet, Katholieken die de vrij heid van den huisvader zullen loochenen voor 't geen dat het recht van opvoeding der kinder^ aangaat... Wij zijn niet gelijk de liberalen die dat woord geheele dagen in hun mond hebben... Maar niet in de handen... zooals wij ondervonden hebben in de jaren 1878... en nu nog bij de liberale besturen. Onze stelling en overtuiging is deze Een kind heeft twee meesters die daarover recht hebben de Vader en God God als Schepper ervan en de Vader als Vertegenwoordiger van God, bij dat kind Die twee hebben alle recht van opvoeding, de vader als vertegenwoordiger Gods voor 't stoffelij ke en tijdelijke en de H.Kerk als vertegen woordiger Gods voor 't zieleleven en 't geestelijke Dus wij loochenen het recht niet, inte gendeel wij stellen dat onwankelbaar vast. Maar wij vragen ons wat komt hier de kwestie van taal doen Zegt ge dat de taal de noodige en alles zins de geschikste middel tot opvoeding is Hewel dan vragen wij volop het viaamsch voor de opvoeding van onze kinders, vooreerst omdat zij viaamsch geboren zijn dan omdat zij best den dracht van die taal verstaan, derds in een viaamsch midden leven en bovendien als lid van de maatschappij "Onder een viaamsch volk hunne taak en zending zullen te vervullen hebben door God aan gewezen en opgeleid... Maar nu... «Vrijheid voor vrijheid». Als er 4.000.000 Vlamingen zijn op een landeke van min dan 8.000.000 Belgen... Waarom aan zulke bevolking geweigerd hetgeen noodig is om die vrijheid uit te oefenen En deze die willen Fransch gebruiken? Zij hebben meer dan gelegenheid ge noeg en meer dan keuze... en dat zooveel te meer dat deze die de Fransche opvoe ding willen, in 't algemeen bemiddeld zijn en dus hunne kinders kunnen een stap verder laten gaan... en de andere geheel dikwijls onbemiddeld zijn en de noodige kosten niet kunnen doen. Men zegge daarbij wat men al wil van drogredens.de schoonste en beste politiek is eerst en vooral aan elk recht geven en dan wat trecht is zooveel mogelijk onder steunen... De gerechtigheid stut een rijk. Het oud-ministerie komt onveranderd wederom op met de zelfde ministers. Dinsdag zal het voor de Kamers verschij nen met regeeringsverklaring. De grootste gebeurtenis van deze week is het officieel bezoek van den Koning van Italië aan den Pausen Koning Zijne Heiligheid Pius XI. Sedert de 20 September 1870, t.t.z. sedert de inneming van Rome door de Gatibaldiens en den roof der Pauselijke Staten, was er geen de minste betrekking tusschen Paus en Koning. Maar sedert het akkoord van Lateranen is alles hersteld. De Paus van Rome is erkend als Koning en heeft voor Rijk het Vaticaan met de gronden daar rond liggen en de "Koning van Italië is erkend als Koning van Italië. Het is dus een bezoek van Koning tot Koning en dat in de beste betrekkingen. Ook de ontvangst is buitengewoon lui- sterlijk geweest. In het Vaticaan werd alles bereid tot een weerdig en heerlijk welkom. De Koning en de Koningin, vergezeld door al de hooge waardigheidsbekleeders van 't Hof (ongeveer 60 personen),zijn op het St-Pietersplein aangekomen dat door het'publiek geheel ontruimd was. De ordedienst was italiaansch tot aan de zuilengang van de St-Pieterskerk, en verder Pauselijk over geheel de uitge strektheid van het gebied der Vaticaan- sche Stad. De koninklijke stoet wierd ontvangen door de Zwitsersche Lijfwacht, bij 't spe len van de Italiaanschen Koninklijke Marsch, en daarna begroet door de ver schillende hooge ambtenaren van het Vaticaan, o. a. door den gouverneur der Stede, in gala-uniform, De Koninklijke Stoet dan, vergezeld door den pauselijken stoet, is naar het St-Damasus-piein gegaan, en daar ont vangen door de Kamermeesters van den Paus, de Kommandanten der pauselijke troepen en verschillende waardigheitjs- bekleeders. Dan begaf zich den stoet naar de Cle- mentijnsche Zaal, en vandaar, door de pauselijke vertrekken, naar de Troonzaal, waar de Paus de hooge bezoekers ver beidde. Na de redevoeringen en de aanbieding van de jubileum-geschenken is de stoet een bezoek gaan brengen aan Kardinaal Gasparri, d>e den Koning de hooge amb tenaren van het pauselijk Bestuur voor stelde. Vervolgens heeft de stoet zich naar de St-Pieterskerk begeven, en daar ontvangen geweest door Kardinaal Merry del Val, Aartsbisschop der Basiliek. Met hetzelfde ceremonieel is de stoet teruggekeerd naar het Quirinaal. Onmid delijk na hun aankomst in dat Paleis ontvingen de Italiaansche Souvereinen een bezoek van Kardinaal Gasparri 'en van den Apostolischen nuntius bij het Quirinaal. De koning en de koningin hebben aan Zijne Heiligheid rijke geschenken gegeven ter gelegenheid van zijn Priesterjubilé. Van zijnen kant gaf Zijne Heiligheid ook aan de koninklijke Familie van Italië kostbare giften ter gedachtenis van hun bezoek. Benevens een prachtig tableau in mo- saïque verbeeldende O. L. Vr. op den Zetel, heeft Zijne Heiligheid zijn portret gegeven en een eigenhandigen brief, de dagteekening dragend van December, in een kunstkader ingelijst van zuiver zilver. De Koningin kreeg eenen rozenkrans van kostelijke gesteenten in goud gedreven. Met de lente ook zal Zijne Heiligheid aan de Koningin de gouden roos geven die maar aan koninginnen gejund is. Die roos zal eerst door Zijne Heiligheid ge wijd worden. Die gouden roos wierd door Zijne Heiligheid Leo XIII geschonken in 1886 aan Koningin Marie-Christine van Span je, in 1888 aan de Keizerin van Brazilië, in 1892 aan de Koningin Amelie van Portugal £n 1893 aan de Koningin van Belgie. Pius XI schonk ze in 1923 aan de Koningin Victoria van Spanje en in 1925 aan Koningin Elisabeth van Belgie. De Soviets trachten gedurig tot de zaken van Engelsch-Indie in te dringen en daar eene rol te spelen. Vele nationalisten worden er beu van en hebben eene vergadering bereid om nieuwe trade unions te vormen die van de Soviets onafhankelijk is. Schoenma kers blijft op uw leest roepen ze de Russen toe en ze hebben gelijk. Rusland heeft zijne tanden getoond aan China. Ze hebben eenige veldslagen geslegen, eenige steden in genomen en andere bedreigd om de Chineezen de vrees in den broek te jagen ze zijn er in gelakt Tchang-Kain-Skek opperbevelhebber der Chineesche troepen heeft aan de] Soviets afgezanten gezonden met opleg] van toe te geven aan al wat de Russen vragen. 't Is het begin van de miserie. China wii de zaak voor den Volken bond brengen. President Hoover heeft een groote' meeting gedaan waarin hij sprak overl binnenland en buitenland. Hij steunde) vooral op de beurskrisis en hoopte dat welhaast daar alles tot zijn normaal feit zou terugkeeren. Hoop dus voor de toekomst. Door de rijksregeering werd den Paus een poreeieinen tafelservies aangeboden van 600 stukken. De rijksdag heefi zijne werkzaamheden hernomen. Dr Curtus de opvolger van Stressenian in het Ministerie van Buiten- landsche zaken heeft verklaard dat hij in de schoenen van Stresseman ging voort gaan en dus de zelfde poiitiek volgen. Het referendum over de kwestie van het Young-jrlan te weigeren door een tiende van de bevolking van Duitschiand gevraagd... zai den 22 December plaats hebben. Het zal eene begraving van eerste klas zijn. Ondertusschen het begint te bran den onder de nationalisten. Een deel der bijzondere mannen beginnen hunne rug te keeren naar Hugenberg, de ontwerper van die volksraadpleging. De fameuze Ludendorff die zulke rol gespeeld heeft in den oorlog, heeft gildig op zen kneukel gekregen van Dr Heloden minister-President van Beieren. In zijn sterk opgezet betoog wees hij erop, dat de Katholieke Kerk te huidigen dage in de wereldpolitiek een rol speelt, welke niet gemakkelijk kan worden over schat. Hij bracht ook de aanvallen van Lu- dendorfopde Katholieke Kerk ter sprake en verklaarde, dat men slechts medelijden kan. hebben niet eën man, die eens een zoo grooten naam bij het Duitsche volk heeft gehad en thans niets beters weet te doen dan met de kracht, die hem nog ge bleven is, het laatste aanzien, waarover hij nog beschikt, te vernietigen. Eertijds in Constantinopel waren er vele straathonden, aan niemand toebehoorehde en levende met wat óp straat geworpen werd. Ze waren belast met den reinigingsdienst In het nieuw Turkeye heeft men de vuilkarren inge bracht en die straathonden, geen reden meer hebbende van bestaan, werden bij duizenden gevangen en naar een veriaten eiland van de Marmara-zee overgebracht. Daar zijn zij huilende door ontberingen omgekomen. In de straten van Moscou waren veel verlatene kinderen, geheel ver wilderd en verdierlijkt. Dezer dagen deed men er klopjacht op en in drie dagen vong men 800 kinderen Wat gaat de Soviet er mede aanvangen In het liedje van den wreeden moord van Thie- nen, is de zedeles Ziet hoe het gaat, als men het pad der deugd verlaat Dat toepassende op het ongelukkig Rus land, mag men met veel ernst er bij voe gen Ziet hoe een land vervalt als het, bestuurd door communisten, niet wil weten noch van Godsdienst, noch van Huisgezin Geschiedkundigen zoeken en vinden dik wij Is verbazende wetensweerdigheden. Op de vraag, waarom de H. Joanna D'Arc kort haar droeg, hebben ze volgenden'uitleg ontdekt. Eerst dient bemerkt te worden, dat zij het haar niet droeg a la gargonne en alhoewel verkort, het gaf aan het aange zicht een edel en ernstig uitzicht. Gemeenlijk werd beweerd, dat Joanna haar haar kort droeg, om gemakkelijker een helm op het hoofd te kunnen plaat sen. Maar bij haar weggaan van Vaucou- lenrs naar Chinon, dus voor het aan vangen van haar soldatenleven en als er noch geen spraak was van helm, droeg zij een grof donker-grijsd kleed en het haar rond-om afgesneden Vol gens het parochie-blad van Verdun, tijdens haar verblijf in Neufchateau, ging zij veel ter kerk bij de Paters Cordelieren, franciskanen en werd er ingelijfd in het derde orde». En een regel van het derde orde in dien tijd, luidde als volgt De zusters, in algemeenen regel, zuilen het haar kort dragen tot beneden de ooren en het op vaste tijdperken rond-om afsnijden In een wereldstad, waar machtige compagnies van huur-autos bestaan, dezer dagen, een veel-opmerkende heer, nam rekewijs, vierautos. De eerste stook tegen een zwaren ka- mion en de slijkweerder was deerlijk ge havend. Oei gilde de heer.... en de voerder antwoordde 't kan mij niet schelen, de Compagnie moet het maar weten In den tweeden auto waren er ruiten gebroken, wind en regen konnen.binnen. Hier niet warm gewaagde de heer en de voerder 't ls de schuld van den garage-knecht en als hij daar gerust in is, ik ben het nog meer De derde auto was een schoon nieuw rijtuig,... maar binnen bevuilde matten en snijdende tabakreuk. Hebt ge sedert dezen morgen reeds eens uw rijtuig bin nen bezien vroeg de heer op schalken toon. Neen snauwde de voerder tegen ik, ik zie altijd recht voor mij De vierde taxi, was krakend net de kussens wel uitgeborsteld, het koperwerk wel gewreven en eenige frissche bloe men in 't proceleinen hoorntje... Oh Oh mijn vriend, ge onderhoudt wel uw rijtuig Zeker, mijnheer, '1 is het mijn Veel heb ik moeten sparen en menige pinten en cigaretten laten om het te kunnen koopen... en mijne vrouw en mijne dochter wedijveren om het proper, te houden ij. gr 'éa& In St Maarten® kerk was op den muur gebeiteld, recht over den predik stoel God geift waar elck mee leift. De vette letters zijn romeinsche getallen D... 500 4- I... 1 W... 10+L...50 C... 100 M... 1000 I... 1 1602. Die woorden dus moeten een feit herinne ren in 1602 voorgevallen. Daar die spel wijze van geift en leift, eigen aan St Pie- ters boven, moest dan ook in voege ge weest zijn op St Maartens. Zoude dat bijgevolg het waar oud-ypers niet zijn V„-V'. t' Ji v., •v'j* i'-rv*-.., VSv' V:."- V -v:' .V* J V Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-V1 "'anderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1