In de Kamers In 't Buitenland CDeet ge tuat 51' Jaar. - Nummer 50. 30 Centiemen. Zaterdag 14 December 1919 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis» 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK Hls een dageraad uil de tioogie DUiTSCHLAND POLEN ENGELAND CHINA HA!TA OOSTENRIJK Clemencaau heeft gewild dat men hem rechtstaande in zijn graf begroef mogelijks om na te doen een werkzamen romeinschen keizer, die steeds zegde lk wil rechtstaande sterven 1 Klu-Klux-Klan is eene amerikaan sche vergadering, soort vrijmetselarij, waarvan de leden in hunne vergaderingen zwarte mantels dragen en eene puntach tige kap, met alleenlijk twee kleine ope ningen voor de oogen. Te Richmond, op 30 kilometers van de Canadeesche hoofd stad Ottowa, hielden 20001eden, 's nachts, eene vergadering. Het ging er o. m. om den aanval te bespreken tegen Quebec en de fransche katholieke Canadeezen, de welke, sedert 1921, de meerderheid heb ben in 't parlement van den bondstaat. Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbank: YJPEf?, Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Filiaal der Groep Handelsbank - Fondsenbank - Ncordstar. Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Brussel, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brugge, Oostende, Thieit, Iseghem, Lichtervelde, Poperinghe, Wervik, Komen, Yper Voorwaarden voor de Zicht-en Termijnrekeningen Zicht alle dagen beschikbaar 3 Veertiendaagsche Rekening 4.75 Spaarkas Zicht 5 Kasbons aan toonder op 3 maanden (vooraf betaalb.) 4 netto 6 maanden id. 4.50% netto I jaar id. 5 netto OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. BEURS - BANK - WISSEL ilolh ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Ale Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Hij moet groeien ik moet krimpen. Ev. Er is altijd iets eigenaardig schoons om den intocht van eenen jongen dag in de nog doodstille menschenwereld. Donker ligt het over de straten en huizen en vel den en woudeu verre en bij. Hier en daar eenige slaapdronken menschen. Aan den hemel trekken de sterren hunnen weg door de lichte woikenlooze winternacht. He! blinkt uit hunne rijen de morgenster met haren eersten groet ter aarde neder. Zij is de voorloopster van de zon. De ar beider wandelt langs delandstraatomaan tijden op zijn werk te komen en ziet ly;t langzaam door de boomen heen oplichten Een rozige schemer trekt langs den hemfel-, rand; het is als strekten zich geestenhan den uit om uit de zwarte nacht en het morgengrauwen allengerhand de gouden glanzende vuurkogel hooger en hooger omhoog te dragen. De zonne is daar. Het wordt dag. Het stijgen uit de hoogte. Maar terwijl zij groeit en stijgt en haren weg beloopt gelijk een reus, is haar voor loopster de Morgenster bescheiden voor haar licht teruggetreden. Het zonnelicht groeide, het sterrelicht nam af. «Hij moet groeien ik echter moet krimpen. In «den dageraad uit de hoogte» verscheen het verlangde licht der volkeren, de zon der mensohheid:Jez.us-Christus. Joannes ging als heraut hem voor, hem aankondigen, eene Morgenster die den naderenden dag binnenleidt. Als het volle zonnelicht op straalde, was zijn lichten er niet meer noodig. Opdat Christus als dagerood ver wacht en verlangd zou worden daarom was hij voor hem uitgetrokken opdat Christus'' invloed zou groeien daarom wil de hij krimpen. Dat was voorloopers be roep. Hij kromp immermeer. Christus werd grooter in het volk altijd grooter, zijn invloed steeg Joannes' volgelingen stapten tot hem over en de dooper van den Jordaanoever lag eenzaam ginder diep op de versterkte Macharus, in de versterkte gevangenis daar kromp hij tot der ont hoofding toe. Hij moet groeien En hij groeide. Sedert negentien eeuwen is zijn licht be zig met stijgen. Het licht in de duisternis der wereld binnen om ze te verschuwen. Als verlosser was hij verhoopt, gebeden en verlangd. Nu is hij gekomen, een hei land voor allen. Verbaasd staan ze alle voor de persoonlijkheid, eenig in haar soort, van Jezus-Christus. Zij aanschou wen de zon der geesten en verheugen zich aan haar licht. Zij allen voelen zich wel bij haar. Het donker wordt hun ver- schuwd in geest en leven. Zij verjaagt voor hen de wolken. Het wordt hun een dageraad uit de hoogte Menige komen en willen scha duw op hem werpen. Zij zeggen dat zijn licht aan 't zinken is, zij wouden het nog liefst van den hemel omnederhalen. Maar dan ware het nacht niets als nacht en kouden vriezend ojp .aarde, gelijk wan neer de zonae zou ophouden te schijnen. Zij willen niet voor hem krimpen, niet klein worden voor zijne grootheid, niet bescheiden voor zijne hoogheid. En toch groeit hij. Door onze wereld trekt een diepe heimwee, een haken en verlangen naar Jezus-Christus, ook door de harten dergenen die zich tot het geloof aan hem als Godes zoon niet kunnen opwer ken. Zij teekenen zijn beeld als dat van eenen mensch. En, zonder dat zij zelf het willen, laten zij hem grooter en grooter worden, als wilden ook zij zeggen Hij moet groeien Zij prijzen zijne wijsheid, zijne deugd, zijne leering, zijne heilig heid zij noemen hem reuzengroot, groot, een verwezenlijkt ideaal;zij staan verbaasd voor hem stil. Hij groeit zonder dat ze 't bedoelen. Wie het immer oprecht met zijnen Ver lossergod meent zorge dat hij verder groeie bij hem zelf, in het leven van el- ken dag eens ware Christendoms in zijne familie, in zijne omgeving, inde gezel schap van lieden, die zonder hem niet vermag tevreden te worden in hare zorg en zonde en schuld. Zijnegodesboodschap van vrede en van de verlossing moet we der tot haar doordringen. Gauw komt uw heil! Emanuel! Ook nu roept de wereld naar hem. Zij heeft hem noodig. Hij moet groeien. Dan alléén wordt ze weer gelukkig. Dinsdag zijn de Kamers der Volksver tegenwoordigers en het Senaat verga derd Sedert 1880 uitgenomen den 4 Oogst 1914 is er voor 't land zulk een zitting plaats gehad en zulk een belangrijke regeerings verklaring gedaan geweest. Dat is waarlijk een historieke dag, een dag die voor Belgie eenen nieuwen tijd inluidt deze waarin twee gemeenschappen eer.e Vlaamsche en eene Waalsche erkend worden en vorengesteid om op gelijke voet gesteld te zijn. Na gesproken te hebben over de bui- ïenlandsche betrekkingen, over hetgeen op economisch, op fiseaal en op maat schappelijk gebied moet bezorgd zijn wierd vastgesteld wat op taal gebied moet verwezentlijkt worden. Ziehier wat het laatste betreft, de regeeringsvei klaring De regeering is van oordeel dat het er op aankomt uit te zien niet meer naar eene voorioopig gedeeltelijke oplossing,doch, het vraagstuk in zijn geheel beschouwen de, een regime in te voeren, dat alle Belgen, zonder onderscheid, voldoening schenkt en het gemeenschappelijk ver standelijk bezit verrijkt. Daartoe dient de bestaande wetgeving aangevuld, verbeterd of gewijzigd, mits ze te houden binnen het kader van onze nationale instellingen en mits onverbidde lijk alles af te wijzen wat afbreuk zou kunnen doen aan de eenheid van het land. De regeering is van oordeel dat de op te lossen vraagstukken op de volgende wijze kunnen samengevat worden: Wat het Bestuur aangaat bekent de regeeringsverklaring dat de wet van 1921 niet voldoende toegepast werd maar dat voortaan er sterk zal aangehouden dat alles zou uitgevoerd zijn navolgens het koninklijk besluit diensgaande genomen in 1922. Wat het Gerecht betreft, onmiddellijk zullen door het parlement zulkdanige voorstellen gedaan zijn dat voortaan alle Belgen in burgerlijk en handelszaken in hun eigen taal gevonnisd zullen kunnen worden, zooals dit thans in strafzaken het geval is. Voor 't Leger oordeelt de regeering- verklaring dat de wet van 7 November 1928 nog eenigen tijd moet toegepast zijn om over de uitslagen te kunnen oor- deelen... en om wijzigingen te kunnen doen... Eindelijk wat het onderwijs betreft 1/ voor 't Hooger onderwijs te Gent Vervlaamsching van de cursussen en handhaving van niet-verplichtende fran- sche lessen. Wat de modaliteiten er van aangaat dat kan vrij besproken worden. 2/ voor 't Lager en Middelbaar onder wijs zoo spoedig mogelijk een of meer ontwerpen die voor doel hebben hei ge bruik der Moedertaal of der gebruikelijke taal der kinders als voert aal van hun onderwijs te regelen, rekening houdende met de vrijheid van het gezinshoofd en de opvoedkundige opgaven;zijzal ook trach ten de kinders beter in gelegenheid te stellen om de tweede landstaal aan te leeren. Verder verklaart de regeering dat al de taalkwesties, bijzonderlijk deze welke het onderwijs aangaan onderling nauw verbonden zijn... een gezamentlijk pro gramma uitmaken waarvan de verwe- zentiijking in den loop van deze zitting, nagestreefd en verkregen moet worden Als slot drukt de Regeering de overtui ging uit... dat alle leden der Kamers in een geest van onderlinge verdraagzaam heid en goeden wil, zullen trachten een duurzaam werk tot stand te brengen ge dreven door de gerechtigheid en door liefdevoor 't vaderland. Ge zult die taaw volbrengen met aan al de Belgen, op elk gebied volkomen gelijk heid in rechte en in feite te waarborgen. Zoo zullen alle deelen des lands in de eenheid van een gemeenschappelijk va derland kunnen ontwikkelen elk volgens zijn eigen aard en gezamentlijk ertoe bij dragen om voor Belgie een nieuw tijdperk van voorspoed en roem voor te bereiden. Daarna wierden de fiscale wetsontwer pen van Minister Houtart, brengende vermindering van lasten, de wetsontwer pen van Minister Heyman, over gezins vergoeding, verzekering tegen invaliditeit, vroegtijdige dood, verzekering der be dienden, en arbeidsongevallen, het wets ontwerp van Minister Jaspar op de vervlaamsching van de Hoogeschool in gediend. Donderdag 5 December wierden de Koningen de Koningin van Italië door Zijn Heiligheid Paus Pius XI met eene buitengewone luister eu een diepe herte- lijkheid ontvangen. Zaterdag 7 December was het de beurt van de Kinders. Prins Umberto en de princessen Giovanni en Marie deden hun bezoek, van hun gevolg vergezeld. Vijf automobilen brachten ze aan de Stede van 't Vaticaan. Twee dikke hagen van volk juichten hun toe en Italiaansche soldaten boden hun wapens in 't afstap pen aan de pauselijke grond. Op het St Damasus-binnenhof wierden de koninklijke prinsen ontvangen door de pauselijke weerdigheidsbekleeders en door afdeelingen der pauselijke troepen. Zij trokken op naar de zaal van den kleinen troon waar Zijne Heiligheid, dragend het Kruis door den Koning ge schonken, hen hertelijk ontving en 20 minuten met hen in gesprek bleef. Daarna hebben de koninklijke bezoe kers een bezoek gebracht aan Kardinaal Gasparri, secretaris van State, en van daar gaan bidden in de Basiliek van St Picters. Ze zijn ver rokke onder de eerbewij zen der Pauselijke troepen en levendig toegejuicht door de italiaansche troepen en door hei vol Van beide Kanten wierden rijke ge schenken gegeven. Prins Umberto gaf aan Zijne heiligheid een grcote -pla van goud waar kunstlijk de wapens van den Paus georeven was. De orinsessen boden Hem kristallen vazen dragende de wapens van Zijne Heiligheid. De Paus van zijne kant schonk aan den erfprins een medalie herinnerende het jubeljaar medaliën herinnerende de overeenkomst tusschen Paus en Koning, een in goud, een in zilver en een in brons en daarbij een kunstportret van Pius XI in 't klein en op vel. De prinses Giovan' kreeg een pater noster in 't goud geschakeld en zittende in een wit lederen zakje, de wapens van Zijne Heiligheid dragende en een schilde- rietje voorstellende in 't klein een sym bool van den jubilé. De prinses Marie kreeg een paternos ter van zuiver koraal waarvan de tientjes gouden medaljies hadden en dan een fijn kunstschilderietje in 't klein O. L. Vr. en 't Goddelijk kind en engelen verbeeldend. Na Huegenberg die door de volksraad pleging het Young-plan wilde doen in 't water zinken, en daarin deerlijk mislukt is komt Dr Schaelt in stormloop tegen dat plan ook op. Zijne handeling wordt streng gelaakt, zelfs in Duitschland. Zij schrijven hem de pretentie toe van te willen uitkomen .als de voogd van het rijksbewind iets, zeggen ze dat hem hoegenaamd niet toekomt, en dit zoo veel te meer dat hij zelf het Young-plan onderteekend heeft. Had hij iets te zeggen 't was voor het teekenen dat hij had moeten spreken, 't Is een stoot, zegt de socialistische drukpers, dat hij heeft willen geven tegen de regeering... maar 't zal een slag zijn met een peurpers in 't water, want het volk wil niet meer van eene dictatuur Schaelt of van een dicta tuur Huegenberg. De doening van Dr Schaelt heeft een nadeelige indruk op de Beurs.gehad, alle weerden zijn gedaald. Men weet dat, over eenige wekenals ,de Kamers wilden vergaderen, dat de zalen door soldaten bezet waren. In, die voorwaarden wilden de Kamers niet werken, onder de bajonnetten der solda ten en de leden vertrokken. Zij zijn op nieuw vergaderd, maar nu zonder de tegenwoordigheid van de .ministers of leden der Regeering. Alle logien waren vol. De Voorzitter der Kamers opende de zitting waarin hij bewees dat de soldaat buiten de politiek moest blijven Daarna traden de ministers binnen, uit genomen Pilsockshi, die een overzicht van de begrooting gaven. 's Namiddag vergaderde de Landdag nog eens. Het rijksbestier werd er vin- niglijk gehekeld. Onder andere wierd de beruchte zaak Zagorski -> (d.i.t.z. die generaal die al met eens verdwenen is) waarin spreker noch min noch meer laat van een moord waaraan Pilsockshi en zijne vrienden niet vreemd zijn. De mini ster van Rechtswezen springt open daagt dat lid uit tegen 's anderdaags te 12 uur bewijs te geven dat de regeering in die moordzaak betrokken is. Dan spreekt de Minister van Binnenlandsche zaken, die zegt dat het ministerie niet zal vertrekken zelfs na een stemming van wantrouwen. 't Ging er vinnig, bijtend, stormachtig. Na lang lawaai wierd er eene motie van wantrouwen voorgesteld die gestemd wierd met 246 stemmen tegen 120. Daar waren nog 70 afgeveerdigden die wit stemden. De zitting wierd gesloten. Spijts hun bluff van niet af te treden, heeft het kabinet zijn ontslag aangeboden en het wierd door den President aan- veerd Wat staat er nu te wacht. Mac Donald de eerste Minister van Engeland is niet vies. Hij heeft eenen brief naar 't parlement geschreven om te vragen dat men den loon der ministers zou regelen. Hij als eerste minister zou 8000 pond hebben dat is 1.400.000 fr. Iets wat niet veel gebeurtMac Do nald had zeven onderstaats secretarissen genoemd in zijn kabinet en de Grondwet laat er maar zes toe 't Gaat wat ver Mac Donald verontschuldigt hem al schertsen zeggende, dat niet alleenlijk hij het niet bemerkt had, maar ook geen een van de Rechtsgeleerde raadsleden van de Kroon.noch een der ministers of der oud ministers of der leden van 't parlement. Dat wierd gevonden door een eenvoudige pastor van 't platteland 't Ergste is voor deze die reeds het postje hadden. Snouden dreigt met ontslag van mini ster als men hem nog nieuwe sommen vraagt voor de werkloozen. Geheel het land raakt nog eens in be roering. 30 a 40 Chineesche Zeeschuimers val-1 leneen Engelsch stoomschip Haiching» aan. In 't gevecht is een officier van 't j schip gedood en een ander gekwetst en 160 Chineezen verdronken. Onder de zee schuimers zijn er 12 gevallen en de ove rige gekoord en gebonden. 300 Passagiers waren aan boord. Ze hebben 't schip j verlaten die in brand stond Haita is 't grootste eiland v.d.Archipel. Het meet 77.225 vierkante kilometers en heeft een bevolking van rond 1.5000.000 inwoners. In 1492 wierd het door Chri- stoffel Columbus ontdekt en aan Spanje gegeven. Later wierd het onafhankelijk, beurtelings Keizerrijk en Republiek. Nu was het bestuurd door Amerikaansche soldaten. Oproer is er uitgebroken, 9 in boorlingen wierden gedood en 15 ge kwetst. Dat soldatenbestuur zal waar schijnlijk door een burgerbestuur vervan gen worden. Een nieuwe grondwet is er gestemd en met vreugde aangenomen. De Vereenigde Staten van Amerika waren eene engelsche bezitting. Einde 1700 kwamen zij in opstand tegen Eng land. De algemeene overste der ameri kaansche legers was Georges Was hington. Geholpen door fransche troe pen, aangevoerd door La Fayette, be haalde hij de zegepraal en England erkende de nieuwe amerikaansche Re publiek. Die republiek is een bondstaat en in haar vaandel zijn er zooveel gekleurde striepen en zooveel gouden sterren of dat de Bond Staten telt. Washington was 8 jaar president en zijn naam werd gegeven aan de hoofdstad der Vereenigde Staten. Een zijner afstam melingen Leon Washington is Belg, wonende te Brussel en begeerde zich in Amerika te vestigen. De toegang tot den Amerikaanschen grond werd hem ont zegd, omdat er jaarlijks maar een klein getal Belgen naar de Vereenigde Staten mag landverhuizen en hij moet zich eerst onder dat getal doen aannemen Weinige Belgen fnogen Amerika binnen en alleszins niet zieken of armen. Plaats nogtans ontbreekt er niet. Een Belg, wonende in Helena, kwam vóór eenige jaren naar zijn vaderland terug en vertelde dat hij van Helena tot aan de zee vijf dagen trein had moeten afleggen. Hewel zegde hij, buiten de steden hebben wij langs de baan geen 500 men schen ontwaard De Belgen die begeeren van land te verhuizen denken nu meer op den Con go. Daar is er toekomst, maar men hoeft wel en veel inlichtingen in te win nen vóór men er naar toe trekt en alles zins mag men niet ongetrouwd er naar toe gaan, indien men verstandig hande len wil. De ooievaar schuifelt noch schreeuwt maar klabettert met de twee deelen zijns beks en zoo luidruchtig dat men het een uur ver hooren kan. Veel ooievaars treft men aan in den Elzas en zij bouwen geern hun nest boven op eene woningschouw, wat aanzien wordt als geluk-bijbrengend. Geern ook staan ze op een poot, wat schilderachtig voor komt, als men ze alzoo ontwaart boven op woonhuizen. Op ons Ypersch gerechtshof vóór den oorlog was er een zonnewijzer of stelsel waar de schaduw der zon het uur aanwijst. Er rond stond te lezen So- lari sine radio zonder zonnestraal, non hostias vergeld niets wat wil zeggen Bij dage, moet gij vonnissen. Er is eene aardbeving geweest op den bodem van den Atlantischen Oceaan, omstreeks Nieuwland (Terre-neuve) op eene diepte van 4000 meters [onder den waterspiegel. Van de 21 electrieke kabels, die Amerika en Europa vereenigen, 10 zijn gebroken. Volgens de peilingen, als vooraf gaande werk ter herstelling, gedaan, is de bodem der zee daar merkeiijk veran derd. De kabels zijn gebroken, de eenen op 640 kilometers ten Zuid-Westen van Halifax en de anderen op 480 ten Noord- West. De bodem-graphie of beschrij ving van den atlantischen zee-grond werd opgemaakt met langdurig en vee! werk en wordt tamelijk gemaklijk onder houden. Ieder scheep, dat den atlantiek overvaart, doet eenige peilingen, waarvan de uitslag aan de bevoegde overheid over gemaakt wordt. In Brussel zijn er, buiten de bankiers. 1500 wisselagentsn dat is één! voor 600 inwoners of voor 600geldbeu-| gels 11 Met het uitpompen van het meer Ne-| mi zijn te voorschijn gekomen de lust schepen van Keizer Caligula. Deze was een wreede zot Zijn peerd verhief hij tot de weerdigheid van Romeinschen Consul. Het at uit eene gouden krib, had een senatorialen zetel en was steeds voor afgegaan van 12 lictoren of straf-uitvoe- rende-bedienden, dragende een bundel wissen om te geeselen en eene hap om te onthoofden Om te kunnen parade- marsche houden over een zee-boezem, hetgeen hij aanzag als een zegepraal over de zee, deed hij eene lange lange brug leggen op een groot getal wracht- schepen. En daar die schepen maanden lang werkloos blijven moesten, konnen zij bij tijds het noodige graan voor de bevolking niet aanbrengen en dit veroor zaakte een waren hongersnood Daar al de schatten van dien keizer weggenomen werden om zijne overgroote schulden te helpen betalen, vindt men op de wrakken dier schepen betrekkelijk weinig voorname voorwerpen, o. m. vijf kunstvolle bronzen verbeeldingen,geschat op 5.000.000 fr., eene pomp, een bronzen kraan en een platvlak (plateforme) uit- schuifbaaren rollende op bieljen. Te Rome, bij zekeren Bruscoli heeft men den grooten blauwen steen een saphir ontdekt, die den ring ver sierde van St Pieters standbeeld der Vaticaansche basiliek, en die samen met de andere juweelen van 't beeld gestolen werd in 1925. Dat standbeeld is in brons, St Pieter voorstellende in zittende hou ding. Een namaaksel van dat beeld staat in St Pieters kerk te Yper. Op de groote omstandigheden, wordt dat beeld bekleed met eene rijke choor- kap eene tiara, kostelijk en met edel gesteenten versierd, wordt hem op het hoofd gezet, een ring aan zijnen vinger geschoven en een borstkruis afhangende van den hals er bij gevoegd. Al die juweelen werden gestolen in 1925, maar aanstonds door een loozen trek van de Italiaansche veiligheid, voor het meeren- deel er van terug gevonden. Eenige siera den bleven achter en onder andere deze saphir, nu ontdekt. De eerste locomotieven waren voorzien van eerie kleine klok, als alarm-sig naal. Dat gebruik is nog in voege bij de amerikaansche locomotieven en voor sommige stoomtrams in Zeeland, (Holland). De schuifeletten onzer treins, zijn eigenlijk kleine klokjes, waarop de stoom blaast en ze alzoo tot trillen brengt. Voor eenige jaren dacht men er aan in Parijs, een orgel te maken, waarvan al de noten zouden gegeven worden door klokjes en klokken, waarop de stoom blazen zou. Dat had zekerlijk een eigen aardig speeltuig geweest en vooral luid ruchtig. Men was van gedacht dien orgel op Mont-Martre te zetten en men ver hoopte dat men op alle plaatsen van Pa rijs, volgens dien orgel, zoude kunnen valsen en dansen Een amerikaansche machinist had op zijn machien een koperen kadertje han gen waarin een vlinder zat, tusschen al de wieltjes en kraantjes zijner commandos. Die vlinder redde mij het leven zegde hij aan een reiziger, die bij een stilstaan in eene station, tot bij en op de locomotief gegaan was en die zijne verwondering uitdrukte bij het zien van dit kadertje. Op een stormachtige nacht verliet ik Syracuse, rond middernacht, met den expres naar 't westen. Wij moes ten twee uren rijden, vóór het eerste oponthoud, 't Was pikdonkerde wind loeide en het stuifregende. Gedurig vóór mij uitziende, ontwaarde ik eene eerste maal, dan eene tweede maal en dan nog verschillige keeren de vorm van eene spookachtige vrouw, die op weinigen afstand van de locomotief en zwevende boven den grond, haar armen scheen uit te steken. Ik werd benauwd, deed de stoker ook kijken en hijzaghet insgelijks. Een ongeluk bedreigd ons, zegden wij aan elkander. Bij het stilstaan van den trein, kwam de trein-overste tot bij ons en vroeg hoe wij het mieken inden storm. Slecht, zegden wij en wij vertelden hem het gebeurde. Ta, ta, ta, zegde hij, dat zijn al inbeeldingen. Maar wij hielden aan onze bevestigingen zegden een ongeluk bedreigt ons. Na wat nog klappen, zegde een van ons toevallig Er hapert toch zeker niets aan de brug, die wij bij het uitrijden der statie, moeten oversteken Wij zullen eens gaan zien, antwoord de de treinbestuurder om ons gerust te stellen. Wij gingen mede en bestatigden met schrik, dat door den stormwind de brug gedeeltiglijk weggerukt was Ziet ge het nu, zegden wij. Van vooruitte rijden kon er geen spraak meer wezen. Maar die vrouwe dan zegde de stoker al weerkeeren. En ik bezag de lanteern mijner locomotief, tot de welke wij na derden. 't Licht er van verdween voor een oogenblik en korts nadien opnieuw. Er moet iets haperen aan ons licht, zegde ik en als ik er bij kwam en den lanteern opende, vond ik dien vlinder, 't Was dat diertje dat opvliegende vóór de vlam, schaduw verwekte op den stuifregen, het geen voor ons voorkwam als eene spook achtige vrouw Op school vroeg een onderwijzer Hoe noemt den erfprins van Engeland Prins van Wales, meester En eertijds den erfprins van Vrankrijk Dolphyn, meester En de kinders van den koning van Spanje Infants, meester En de kinders van den keizer van Oostenrijk Aartshertogen, meester en de kin ders van den tsar SARDYNTJES, meester Eertijds met veel en langdurig geweld én gerucht doorkapte men stalen riggels en platen. Nu bekomt men die zake ge makkelijk en geruchtloos met de warme vlam van een doorbrander. Tot nu toe deed men heelkundige be werkingen, d. i. operaties, met scherp snijdende messen en scharen en waar- Agentschappen in ai de bijzonderste Gemeenten van West-V1-anderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1