SPIRITISM b$i BEVOLKING VAN YPER tótJÉiM In 't Buitenland VOORDRACHT met DEMONSTRATIES i CDset ge ojQt 4o2C§ f.ll. netto Veertiendaagse*^ R kening n 4.75 t h. BEURS - BANK - WISSEL au Centiemen. Zaterdag 21 December 19119 Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper EN HET OMLIGGENDE. Het eerste en noodigste cuerk SPA*'JE CHINA Katholieke Kring, Winterseizoen 1929-1930 Voor uwe Geicipiaatsingen wendt U in voile vertrouwen tot de I? D U ij i Kapitaal-Concentraties 300 Millioen Bijbrnk V frJ Groote ftlarkt, 9. Tel. 304-334 tl CA 9 Yperstraat, 5. Tel. 62. Alle dagen beschikbaar. OBLIGATIEM op 5 JAAR aan drager 6 0 0 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandclijksche Koepons. i)ct tjpctscljc ilolk ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel- ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen a lie inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huU, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1" en 3* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 Yi tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK AAN DE Niemand schier die niet en leest Men wil weten wat er in de wereld om gaat Het leven kennen der andere volke ren, hun bestaan, hun vooruitgang, hun testuur. Ons Vlaamsche Volk bemint zijnen Godsdienst, zijne vrijheid en landaard, het zoekt naar welvaren. Daarover wil het ingelicht zijn. Het heeft gelijk Niet weten wat rond ons gebeurt is kind blijven Alle mensch is lid van de gemeenzaam heid elk vraagt rechtelk zoekt naar verbetering en begeert van het Gemeene- bestHulp en waarborg Over dit alles wil «HET YPERSCHE VOLK bericht geven. Wekelijks zal het een overzicht geven van hetgeen in den vreemde gedaan wordt, kennis van 't geen in eigen land omgaat, het nieuws van stad en omliggende en verder op, nuitige wenken voor huishou den en familieleven. Meer beloven dan geven witten wij niet Doch wij zullen trachten voldoening te schenken, recht te steunen en wat voor- deelig is aan te wijzen, steeds strevend naar verbetering. Katholieken steunt uw weekblad HET YPERSCHE VOLK Ons blad wordt bijzonderlijk aan de Heeren Notarissen en Handelaars tot pu bliciteit aangeboden. Bezorg u een nummer uit nieuwsgie righeid en neem uw abonnement. Het weekblad krijgt gij van nu tot einde De cember 1930 voor 15 fr. Te bevragen of te schrijven YPER, ZONMEBEKESTEENWEG, 105. I Eene feestelijke stilte in de natuur, als hield zij haren adem op in zalige ver wachting van eenen grooten oogenblik. In Bethlehems muren dooft het eene licht na het andere uit. Alles wordt stom en stil. Zoo lag het roomsche wereldrijk in den sluimer, deze vereeniging van bijna alle volkeren van Europa, Azia en Afrika onder eenen eenigen scepter. Als slapend lagen de volkeren alle onder de klauwen des roomschen adelaars. En toch ging het heil van de wereld niet van daar uit. Op de landstraat stapt een arme man uit het volk zijnen weg aan de zijde van een last dier,na en dan schouwt hij bezorgd tot diegene op die hij begeleidt en een wee moedige trek glijdt over zijn aangezicht. Zij waren arm,bitter arm.Hunne armoede is de reden waarom men ze overal afwijst waar ie aankloppen. Radeloos staan zij nu. Een bol slechts biedt zich hun tot on derkomen aan. De plaats der genade is gevonden. Zij werd de wieg des Wereld Verlossers. Daar valt een verblindende lichtglans van den hemel. Over de aarde gaat een vreugdevlaag, een vreugdeschreeuw gaat door de luchten. Engelen zingen als Godes boden het wonderbare lied van Godes eere en menschenvrede, melodien des jubels en der vreugde, die van den hemel neder op deze arme wereld dringen en als heerlijk feestgeluid klingen van ver de kerstnachtklokken van de komende tijden Eere zij God in den hoogen en op aarde vrede aan de menschen Voor uê arme herders in hunnen schrik staat de kerstrachtevangelist met zijne hooge boodschap Vreest niet! Ziet, ik ver kondigen eenegroote vreugde, diegansch het volk geworden zal. Heden is u de heiland geboren, hij die is Christus de Heer, in de stad van David. Dit was de eerste heilige avond en de ceis:e heilige naciit. Vele honderden ma- leh heeft men ze immer opnieuwsindsdien gevierd,en toch slaat het hart der mensch heid heden nog zoo zalig deze geboorte- stonde te gemoed in eeuwige jeugd, deze geboortestonde eeuwiger liefde op aarde. Liefde en Vrede Zij was lang verwacht, de eeuwige liefde Gods, in het heete ver langen der menschenkinderen. Daar kwam de volheid der tijden. De hemel boog zich erbarmend tot de aarde neder. De aarde kon niet tot den hemel omhoog stijgen, maar de hemel kon tot de aarde beneden komen. Het aardsche kon slechts dan in 't hemelsche wedergeboren wor den, wanneer eerst het hemelsche in het aardsche geboren was. Eerst moest de hemel in de wereld komen slechts dan kon de wereld in den hemel komen. Daar verscheen de menschen vriendelijkheid en de goedheid van onzen Verlosser Zij straalt de wereid dwars door het donker tegen zij strekt verlangend naar haar de kindjesarmen uit zij roept alle tot zich naar de kribbe, de armen en zwaarbela den vorenop. Want dit kind werd koning der wereld,werd het door de macht zijner armoede en der liefde. Als een lentewaai- en kwam het nu over de ellende der we reld. Zij speurde den adem der liefde en verbaasd, eerst ongeloovig dan vreugde vertrouwend en ten. laatste zalig zeker, spraken de menschen alle tot malkander De liefde is onder ons verschenen, de heilige, groote, sterke, goddelijke liefde» Zoo kwam zij beneden eerst eene ster, slechts een zachte milde lichtgeschemer eene vlam dan en verders eene zon met verteerende reinigende vuur. Zoo gaat ze heden nog door de wereld ook bij de mo derne menschheid binnen. Ze straalt uit miliioenen glanzende kinueroogen, uit duizenden gelukkige harten, uit de kaar sen aan de kribbe en op den kerstboom. Zij klinkt uit alle kerstliederen en uit de klokkentoonen, als Engelengezang uit de hoogte. Kerstnacht wil een groot feest der liefde zijn. Om de Verlosserkribbe sluit zich alles in deze liefde tezamen die uit God geboren en heilig als God zelf is. De liefde Gods heeft ons verlost de Godes en menschen liefde alleen kan ons verlos sen. Deze alles omvattende, arm en rijke, hooge en nederige omspannende liefde is het waaruit de vrede van de menschheid geboren wordt. Slechts zij. In haar vuur moet alle zelfzucht verbranden, moet de ring gesmeden zijn waardoor alle, een hart en eene ziel, worden die van goeden wil zijn, in haren adern moet het nieuw over de koude wereld heen waaien als ge luk en genade en zegen in harten en hut ten. Dan eerst ware deze heerlijke kerst nacht gekomen in wier wonderbaar schit teren te gelijker tijde opstraalde Godes eere en der menschen vrede. Wie zal beschrijven de macht van een woord Zeg aan eene schoone ziel Zijt edel en grootmoedig dat woord kan een ge voelen doen ontstaan en eene streving te weeg brengen die deze ziel een gansche leven zal vervoeren en brengen naar heldhaftigheid. Spreek aan een gevoelig hert,het woord der liefde en zeg hem ik bemin u, oh ik bemin u dat woord kan een vuur ontsteken, dat laait en nooit meer uit- flet" woord'ïs drager van gevoelen en op wekker van leven. Wat is het dat in uwe eerste jeugd en in uwe kinderjaren dat godsdienstig ge voelen in u geleid heeft dat u God doet beminnen en met liefde eeren dat u doet liet kwaad vluchten en het goed doen... Is het niet het woord uwer ouders en uwer opvoeders is het niét het woord eens heiligen priester dat in u het zaad van 't goed geleid heeft Wat is het dat in uw herie dat schoon gevoelen geleid heeft voor deugd voor reinheid niettegenstaande de lastige opgaven van eene driftige en bedorvene natuur. Is het niet het woord Gods, het woord der Waarheid en der Eeuwigheid. Een later tijd... wat is het dat in uw gemoed de genegenheid, en de neiging geprent heeft voor hetgeen schoon er, edel is uw godsdienst, uw vaderland, uw vlaainsche aard Is het niet het woord eener geestdriftige en rechtgeaarde ziel. Wat is het dat u deed beminnen :Wat dat recht, wat dat waar is, wat dat edel is en schoone, en in uwe ziele eene stre ving er toedeed ontstaan. Is het niet het woord eener rechtzinni ge ziel die gij langs uw weg ontmeet hebt. W at is het dat al met eens aan uw leven eene nieuw e richting heeft gegeven een hooger dee e n sterk r -'reving e^ri or.weerróepelijke beslissing Is het niet somtijds een woord onver- scnillig uitgesproken maar door u gre i opgevat. Dat woord is in uw herte ge drongen, het heeft eerst gesluimerd niuar dan als opgeschoten, uw hert ge roerd,uw inbeelding geslegen,uw gemoed doordrongen. Dat woord drager van een verheven gedacht heeft u niet meer ver aten, het is in u, een bron geworden van hooger gevoelen en gedacht, 't is tot eene richting bedegen van een nieuw streven en een hooger leven. Dat is de kracht van 't woord het is het werktuig naast Gods genade, van leven en richting. Het woord Gods zei O. H. Jesus- Christus, is een zaad en als dat zaad op goeden grond valt, het kan 40, 60 tot ICO voortbrengen. Alsdatde kracht is van een levende woord, dat wij somtijds bij toeval opra pen Wat moet er gezeid worden van dat machtig woord dat wekelijks of dage lijks aan ons verstand, aan onze inbeel ding, aan ons hert, aan ons gemoed spreekt in ons nieuwsblad en niet alleenlijk aan één maar aan honderden en duizenden erstanden en herten en zielen! De drukpers is eene onweerstaanbare macht op en mensch en op en volk Daarom mag men zonder vrees verkla ren Zeg mij wat ge leest een ik zal u zeggen wat ge zijt Zoo een drukpers zoo een volk In het gedurig mededeelen van gedachten en gevoelens vormt men de geestesgestel- tenisen de neiging van een volk! De drukpers doet ons oordeelen Over de personen. Zij maakt ze voor ons groot en goed of breekt ze af. Hoevelen die te voren voor ons of zelfs als toon- en voorbeelden, zijn door de drukpers in ons als verachtelijk gewor^ den... en hoevelen die wij te voren nief' kenden of als ganseh gewone wezens aanzagen, staan voor ons als edele beel den, als helden Zij vormt in ons gedachten te voren waart gij onverschillig over zulk gedacht, zulke streving, zulke beweging... Ge noemde ze overdreven, kwaad, ongelij- dig of misplaatst zij wordt u ingeprint... Stillekens, dagelijks, wekelijks, druppel tje voor druppeltje... en zie... ze grijpen u. Ge bemint ze, ze wordt uw leven, ze wordt uw streven. Daarvoor zoudt ge geld en goud, en werk en last en alles geven Daarom kan men verstaan dat groot woord van Kardinaal Mercier 'k Zou liever zien een groot en goed nieuwsblad, oprichten dan een Kathedraal bouwen Spreker had gelijk... door 't oprichten van een Kathedraal krijgt men schoon en groot gebouw maar door 't oprichten van een goede drukpers "krijgt men schoone en groote zielen en dat is meer! Daarbij eens dat men goede zielen heeft komt men wel aan eene Kathedraal en wat het bijzonderste is aan eene Ka thedraal die bevolkt is. Dat is dus het groot werk Dat is voor ai het groot werk heden daags nu dat alëe mensch leest, maar niet alle mensch naar de kerk gaat. Het nieuwsblad is het leesblad van 't volk 't is 't blad die 't kwaad en de valschlreid bestrijd, 't bedrog en de loos heid ontdekt't is "i blad dat de waar- heid'doet zien en aanleert't is 't blad dat hem doet beminnen. Wat recht is, ^t^aa^is,, wat kristen is. Katholieken hebben wij dat genoeg overpeist! hebben wij dat genoeg gezien! 't steekt nogthans de oogen uit. Gij hebt misschien vele goede werken on dersteund en bijgedregen voor veel goed. De drukpers is 't groot werk, een werk dat bekwaam is als edele en verstandige ziel te bekoren. Al wie God bemint en de zielen, abon- neere aan een goed blad en ondersteune de deugdelijke drukpers t. t. z. deze die 't goed verspreidt, de waarheid verde digt, die rechtzinnig is en maar en zoekt goed te stichten Het kabinet Mac Donald ligt in slechte lakens. Het staat voor twee moeilijke kwesties. 1) De overeenkomst met Egypte. 2) De kwestie der werkloosheid. Wat de eerste betreft. Men verwijt hem te haastig te werk gegaan zijn om van Egypte een vrije Staat te maken' Daartegen staan zegt de oppositie 1) eene finantieele kwestie t.t.z. de verbin ding van Engeland met Indie en het Verre Oosten door het Suez Kanaal. Daarbij eene militaire moeilijkheid. Cairo is de eenigste plaats van waaruit Engeland het Suez-Kanaal kan bescher men. Door het wegtrekken der troepen uil Cairo en Alexandrie is alle waarborg weg. Eene stemming wierd gehouden waarin de doening van de Regeering afgekeurd wierd door 46 stemmen tegen 13. Wat de tweede betreft. Men zal moeten 20.000 millioen pond sterling uitgeven om de werkloozen te helpen en alzoo een jaar t'*^'.ÜÖüTPffil?öén'"'pónd sterling "dat" is 3 1/2 milliard frank.Van eene andere kant Snouwden wil absluit niet hooren van nieuw geld voor de werkloozen. Hoe zal dat afloopen De Kamers zijn in Congé vanaf 24 December tot 21 januari. ROME Het diplomatiek korps heeft aarr Zijne Heiligheid zijne gelukwenschen aange boden ter gelegenheid van Zijn 50' jubi leum. De afgezant van Brazilië, de o d- ste zijnde, heeft in r.aam van allen gesproken. Zijne Heiligheid dankte. Hij was zien lijk getroffen bij het aanschouwen van de afgezanten van zooveel landen en zegen de ze en hunne lancien. Op 8 Januari wordt het huwelijk inge zegend te Rome van A\arie-.José, prinses van Belgie met Umberto, de kroonprins van Italië. De toebereidsels zijn genomen opdat alles zoo luisterlijk 'mogelijk zou ge schieden. Kardinaal Vannitselli, het oudste lid van 't Collegie der Kardinalen, nu94 jaar ouden nog wel bewaard, zal de inzege ning doen. Later zullen de jonggehuwden door Zijne Heiligheid ontvangen worden j Ter gelegenheid van haar huwelijk geeft Marie-josé aan de armen van Brus sel een som 50.CC0 fr. Zij heeft ook aan de Vlaamsche meisjes haar sluier besteld in kantwerk die zal 60.000 fr. kosten. Zijne Heiligheid bereidt eene nieuwe encycliek. Spanje staat onder het oppergezag van Generaal Primo de Rivera, daar omtrent gelijk Italië onder Mussolini. Daar is kwestie een regelmatig bestier in te voeren t.t.z. een grondwettelijk be stuur met Kamer en Senaat zooals nu in Belgie is en vroeger in Spanje. Kiezingen voorde gemeenten, de de partementen (of provintien) en voor gansch het land zouden plaats hebben in Februari of Maartenalleszins in de eerste helft van 1930. YOUGO-SLAV1E De Katholieke godsdienst staaf daar voor moeilijkhede gelijk vroeger hier in 1878-84.De meerderheid der bevolking is Katholiek maar de regeering is vijandig. De netelachtige kwestien, daar gelijk vroeger hier, zijn de schoolkwestie en de betrekkingen tusschen Kerk en Staat. De Hooge geestelijkheid, het Episco paat is vergaderd om die kwestie te overleggen en ook om het aanstaande Eucharistisch Congres dat zal plaats hebben in de hoofdstad Zagrek voor te voor te bereiden. GRIEKENLAND Zaïni is als Voorzitter der Republiek gekozen en Venizelos, belast met het op maken van een nieuw ministerie, heett het oude weer opgenomen met vervanging van Gonatos door den H. Karapanavitos. De oude president heeft een pensioen van 500.000 drachme. POLEN Daar zal ook de oude President der Kamer Switalshi belast zijn met het vormen van 't nieuw ministerieDe oppositie aanschouwt dat als een uitda ging tegen de Kamers die hen met klank aan de deur gezet hebben. ENGELAND Nauwelijks is de moeilijkheid met de Soviets uit de voeten of de Burgeroorlog herneemt. Zware gevechten zijn geleverd aan de spoorlijn bij Nanking tegen de regeeringstroepen, Het opstandige leger nadert Kanton. De hospitalen iiggen voi gekwetsten en kunnen het niet meer slikken. DU1TSGHLANO De regeering was in 't benut om reden van het linantieel programma. Ze zat in groot gevaar. Het ongevveerte is over. Het programma wierd gestemd met 222 stemmen tegen 156. A'V'tRIKA Het Goudland. In min dan een maand heeft Amerika aan Belgie meer dan 10.000.000 gouddoi- lars afgestaan, aan Engeland Il .ÖÓ'XÖOD gouddollars, aan Zweden 9.300.000goud- dollars, aan Frankrijk 11.000 000 goud dollars, nog aan Engeland 7.000.000 góïiddollars, dus de som van 40 300 0C0 gouddollars. Dat land reutelt van 't goud. FRANK&2JK Het Budget voor de oorlor doom in de voet van de nieuws Ier der Kamers M. Tardieu. Zijn Minister A'.aginot heeft zoowel zijne zaak bepleit en besproken dat de Regeering er heerlijk van uikomt niet eene meerderheid van 33e stemmen tegen 247. Op Maandag, 23 December aanstaande, om 20 uur, in de feestzaal van den Katholieken Kring van Yper, Rijselstraat, OVER door Dr A. BESSEMANS, Hoogleeraar te Gent. Toegangskaart voor leden 3 fr. voor niet leden 4 fr., Familiekaar ten 10 fr. Op eene vlaamsche kermis was er eene barak, den bombastvoilen titel dragende van «Doortochtder Roode Zee met den President der fransche Republiek. Protestantsche of schismatieke Konin gen in Rome op bezoek, waren door den Binnen hadden de bezoekers twee geheel Paus aanveerd, op voorwaarde dat Zij, gelijkende tafereelen te bewonderen, die j voor hun bezoek bij den Paus, zouden voorstelden eene volle zee. En aan alwie vroeg waar is nu de doortocht antwoord de men Schilderij nr 1 is de Roode Zee vóór den doortocht en schilderij nr 2 de RoodeZeerw den doortocht. Dus tusschen de twee hebt gij hem De Chrysanthesne of winterroos is ons gekomen uit Japoniën. Vandaar komen ook de goud-vischjes of roode vischjes, die zwemmende in boca- len of tuinvijvers een sieraad zijn voor onze woonplaatsen en hoven. Jaarlijks verzendt men uit Japonien ongeveer 600.000 dier visschen. meest naar Ame rika, England, Frankrijk en de eilanden HawaL Hun prijs verschilt van eenige kluiten tot 185 en 250 frank het stuk. Buiten hun nut van onze vijvers te ver sieren hebben zij nog een vee! grooter voordeel Dit van de mugge-larven te verslinden. Atet den winter verduiken zich onze muggen bij voorkeur in de kel ders. Als het lente wordt komen zij te voorschijn en men ziet ze zwermen in onze hoven. Dan vallen ze ons niet lastig, noch binnen noch buiten den huize. Welhaast leggen zij hunne eieren in stilstaande wa teren pn AtfilP'f P'3 "'""-uzi" komen er langVormigë; stmrile én levende buizetjes, die tot muggen zullen aanwas sen en die nietademen zooals de visschen, maar gedurig de oppervlakte van 't water komen aanraken om alzoo te kunnen ge wone buitenlucht inademen. In streken, b. v Noord-Afrika, waar muggen veel ziekten kunnen overzetten, plakt men, met het ingaan van den zomer, in trein- wagens en stations, een bericht om de lieden aan te zetten eenige liters petrolium te gieten op hunne stilstaande wateren. Dit belet de larven lucht uit den damp kring te putten en ze verstikken in 't wa ter. Kwee' ">?n goud-visehjes in den vijver, i ar zij ai eie lai ven verslinden is het overbodig petrolium te verbruiken. Na het jaar 1870 wilden de pau sen m hun Vatikaan, waar Zij vrijwillige gevangenen waren geen Staatshoofden van katholieke landen aanveerden. Kwa men er naar Rome bezoek afleggen bij den Koning, door dat feit was er af- »8*eisk met het Vatikaan en de Paus riep den Nuntius weer.die Hem woordige bij chied met die Staa den ertegen >fde Di weggaan niet uit het Quirinal, waar de Koning woonde, maar uit het paleis van hunnen gezant bij den H. Stoel. Alzoo ontving Leo XIII in 1888 Oscar, Koning van Zweden, later Alexander, Koning van Servie en Edward, Koning van England. Hij ontving twee maal Willem, Keizer van Duitschland, die de tweede maai van Berlijn naar Rome mede nam voor dit be zoek, zijne galakoetsen en zijne pracht- peerden. De tegenstrijder.de gazetten spraken dan spotsgewijze van la politi que des chevaux de peerdenpolitiek Pius X ontving George 1, Koning van Griekenland en Dandi, Koning van Oe ganda Hij weigerde Rooseveldt te aan veerden, den gewezen President van de Vereenigde Staten, maar de reden was dat deze bezoek gebracht had bij de Methodisten (de zelfden van onzen foyer Americain die in Rome fanatieke be- kampers waren van den Paus. Met Pius XI werd het verbod tegenover de katholieke Staatshoofden geheven en de eerste Koning er van, die den Paus be zocht was Koning Albert van Belgie korts nadien kwam er ook Koning Al- phonse XIII van Spanje. Nu is alles we derom in orde en de Koning van Italië werd ook toegelaten in 't Vatikaan. Pius X, toen Hij patriark van Venetie was ontving er regelmatig het bezoek van George 1, Koning van Griekenland. De eerste maal dat nu die koning Pius X ging groeten in 't Vatikaan, de Paus, die wist dat George I verzarnsJa r was van zeldzame zaken, schonk hem een kleinood, van geringe weerde maar zeer zeldzaam en eenig in zijne soortDe helft van den Coupon, heen en terug, die Kardinaal Sarto in 1903 te Venetie nam voor Rome, als Hij Venetie verliet om naar Rome deel te gaan nemen aan de paus-keuze. Daar Hij verkozen werd als opvolger van Leo XIII, had Hij dien te rug niet meer kunnen benuttigen en Koning George, die hem ontving inet er op een eigenhandig schrijven van Pius X, dat feit meldende, trok huiswaarts, ge heel te vreden, om dien kostelijken schat. 1 s van Mo na 5HB5 -sta- St Aubert was bisschop van Awpan- Ciies, in Normandie. -Van den aartsen gel Michaël, die hem versehiliige malen verscheen, kreeg hij bevel een heiligdom en St Alichaël ter eere op te richten, op den s mssmfmM "53 was een Voorzit- 0 4? Ol &f '4 i 't v W* 0- ïïi te* Af-n a <r - - 4 y Voor eene tentoonstelling van kunstschilderijen, heeït Italie met het schip Leonard-de-Vinci naar England afgestuurd 550 meesterstukken o. m. Een tempeest verzekerd voor 40 mil lioen en men heeft vee; gevreesd, dat een waar tempeest, loeiende op den At-' lantiek, het geschilderde tempeest ver- zwolge Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen. J» wiens naam ie. is deze die mdmaal van de Joconde ..a die hangt Leonard-de-Yi bovengemeld schip het vermaarde 1; Milanen schilderc nog genoemd in het Louvre-Museuin te Parijs, en die er eenige jaren vóór den oorlog, in klaren dage, gestolen werd. Weinige maanden na den diefstal, heeft men laatste tafereel op nieuw ontdekt en terug in de Louvers geplaatst. «r TFNA..A. -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1