Fon dsen hu n k - - Si a n de Is hu n k ;4.20 t.h. neito BERICHT BEVOLKING VAN YPER Kort Overzicht CDeet BÈURS - BANK - WISSEL SNIPPERINGEN REDEVOERING 9e Veertiendaagsche Rekeningen 4.75 t h. 6T Jaar. - Nummer 52. 30 Centiemen. Zaterdag 28 December 19^9. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper EN HET OMLIGGENDE. STAD YPER van den Heer Senator Mullie bij de bespreking over de Regeerings verklaring. UJQt Handelaars •'HET YPERSCHE VOLK,, Stille nacht, heilige n cht Minuit, Ckrétiens I is van Adam.: Dezes vrouw, dichteres, werd eens voor gesteld aan Koning Humbert, vader des tegenwoordigen Koning van Italië. Zij zegde yoor hem dichterlijke beschouwin gen op nopens de Campana Romana, d. i. het omliggende van Rome, waar op de buitenwijken van 't oude Rome, met hun ne paleizen en kunstgewrochten, stonden. En als de dichteres den lof van al die prachtpuinen eindigde, die men in de campana zoo talrijk tegenkomtIk zou er liever patatten zien groeien zegde de" koning, die leed aan mangel van kunst gevoel.— Eenander maal, dat die koning een tentoonstellingvan schilderijen kwam inhuldigen, zegde hij aan de heeren van den beheerraad, die hem met veel com- plamenten bij den ingang ontvongen Heeren, hoeveel kilometers lijnwaad is er te zien Voor uwe Geldplaatsingen wendt U in volle vertrouwen tot de Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Bijbank Groote Markt, 9. - Tel. 304-334 POPERIMGHE, Yperstraat, 5. - Tel. 62. Alle dagen beschikbaar. OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 NETTO. Rente betaalbaar nret zesmaandelijksche Koepons. 4)ct t)pcröcl|c llolli ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 O- casibr) waar op alle wekedagen al!e inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D; BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn huis, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den le en 3° Zaterdag der maand, van 9 Jó tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 J4 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK a AAN DE [S iemand schier die niet en leest n wil weten wat er in de wereld om vat Het leven kennen der andere volkë- in, hun bestaan, hun vooruitgang, hun tstuur. Ons Vlaamsche Volk bemint zijnen 'sdienst, zijne vrijheid en landaard, tzoekt naar welvaren. [marover wil het ingelicht zijn. Het heeft gelijk Siet weten w.at rond ons gebeurt is kind pen Vile mensch is lid van de gemeenzaam st elk vraagt rechtelk zoekt naar tVHering en begeert van het Gemeene- f5/ - Hulp en Waarborg Over dit alles wil HET YPERSCHE OlKbericht geven. Wekelijks zal hei een overzicht geven in hetgeen in den vreemde gedaan wordt, («i/'s win 't geen in eigen land omgaat, it nieuws van stad en omliggende en infer op, nuitige wenken voor huishou wen familieleven. Meer beloven dan geven willen wij niet xh wij zullen trachten voldoening te henken, recht te steunen en wat voor lig is aan te wijzen, steeds strevend ier verbetering. Katholieken steunt uw weekblad ET YPERSCHE VOLK Ons blad wordt bijzonderlijk aan de tren Notarissen en Handelaars tot pu- iteit aangeboden. Bezorg u een nummer uit nieuwsgie- tjfkid en neem uw abonnement. Het pkblad krijgt gij van nu tot einde De- mter 1930 voor 15 fr. Te bevragen of te schrijven KR, ZONNEBEKESTEENWEG. 105. m n-N,.,,..— De Burgemeester van Yper is gelukkig laten weten dat de laatste aanbesteding »rde bevaarmaking van den vaart van PER naar de Zee den 31 December 1929 Iplaats hebben. Hij noodigt de Yperbngen uit die heu glijke gebeurtenis, sedert den oorlog, irwacht en betracht door alwie de herle- og der platgeschotene stad en streek negen is, door de bevlagging hunner lizen te vieren, en alzöo 's Lands Eer- tn Minister én alle Voorstaanders van >er's volledig herstel te loven en te inken YPER, den 24 December 1929. De Burgemeester, H. SOBRY. De regeeringsprogramma van 1929-30 alleszins iets merkweerdig1930 zal etalleerilijk een 'historisch jaar zijn om' den van zijne honderdste verjaring van lafhankelijkheid maar ook om de betee- tnis en den dracht zijner wetgeving Die programma bevat.dgie punten 1/ de fiscale vermindering t. t. z. de rmindering van de belastingen 2 de sociale verbetering 3/ de taalwet. wij hadden eenen schromelijken last dragen sedert den rampzaligen wereld oog. Alle wonden moesten geheeld Orden, alle rampen hersteld en dat fégeen uitgave van kosten ongehoord, fcrlijks rezen de lasten en in 1929 waren ij gekomen tot de ontzaglijke som van a 9 milliards dat is van 1000 fr. per former in Belgie jaarlijks aan lasten op brengen. Wij schonken dat edelmoediglijk maar ettemin dat drukte schrikkelijk zwaar ons economische leven 1000 fr. per WW. T •- In 't jaar 1930 zullen wij den weg der ^mindering intreden ;0nze lasten zullen van rond een mil- ïrd verminderen. Dat is een verheugend nieuws Niettegenstaande dat zal onze sociale Jdgeving verbeteren zoodanig dat Bel- e schier aan 't hoofd zal komen van de fctie. wet op de familievergunningen nu "alle werkerstanden uitgebreid W wet op de ouderdomspensioenen ^gemakkelijkt en verhoogd 4 wet op het pensioen der mijnwer- Rrj wet op de ziekte, verzekering en ^onbekwaamheid k* wet op de werkongevallen en ver kering der voordeelen in zake van ^dkoope wöningeh ^Bdelijk wat de kroon spant.de taalwet ikoftr in Belgie een regiem zal inge- worden die een onrecht hersteld honderd jaren gepleegd op het deel der bevolking en waardoor r**«t te beginnen met het jaar"1930 de Vlamin gen in rechte en in feite op dezelfde voet zullen gesteld worden met de Walen en wij geen bastaards meer maar bloedei-1 gen kinders gelijk van 't Vaderland j zullen worden. i Hoe werd dat programma ontvangen Den 10" van deze maand door ons Eerste Minister Jaspar vorèngedregen wierd ze den 18" goedgekeurd door 100 stemmen en 72 onthoudingen. Bijzondere mannen van elke partij had den ze besproken. Voor de Socialisten Huysmans, Van Walleghem en Vander- velde voor de Katholieken Van Cau- welaert, Sinzot en Marck voor de Liberalen Devèze voor de Vlaamsche Nationalisten Vos. Heer Minister jaspar, heeft zijne pro gramma klaar en knap verdedigd! In die programma speelde de taalwet de hoofdrol en in die taalwet De Ver- vlaamsching van de Universiteit van Gent. Een wetsontwerp wierd door Mr Jas par, vorengeleid. Dat gaf natuurlijk aanleiding tot wijd uiteenloopende gedachtenverwisselingen. Toch wierd het wetsontwerp voor de Sectiën gebracht en daar goedgekeurd den 19" met 89 stemmen, tegen 5 en 69 onthoudingen in deze verhouding Ja Neen Onthoud. Verslagg. Afd. I 15 13 Poullet (K.) Afd. II 19 8 Masson (L.) Afd. III 15 11 Van Dievoet(K.) Afd. IV 15 1 12 Blavier (K.) Afd. V 10 2 16 Doms (S.) Afd. VI 15 2 9 Sap (K.) 89 69 Gansch de Katholieke partij en al de Vlaamsche Nationalisten hadden ervoren gestemd. 5 Liberalen hadden ér tegengestemd. 69 Socialisten hadden hen onthouden uit partijzucht. Naar men zegt zal de Heer Poullet de atgemeene verslaggever zijn en zal het wetsontwerp met half januari op het tapijt gebracht zijn in de Kamers om er terstond besproken te worden Welke zijn de vooruitzichten 't Zal er schuw gaan maar naar eene redelijke rekening zal dé volledige Vervlaamsching der Universiteit en zelf gansch de Vlaam sche kwestie gestemd worden met een goed honderd stemmen. Trouwens daar is schier eene algeineene overeenkomst over de drie belangrijkste punten 1/ dat men de taalkwestie wil oplossen op haar geheel en buiten alle gedacht van Landsscheiding of Separatisme,maar binnen het beslist gedacht van Belgie's ongeschondenheid 2/ de volkomen vervlaamsching van de Universiteit van Gent 1.1. z. dat Gent vlaamsch zal zijn, gelijk Luik fransch is 3/ In de regeling van het lager en middelbaar onderwijs zal de gewone ge bruikte taal van het kind en 't huishou den de voertaal zijn maar keuze en gemak zal er geschonken zijn om eene tweede taal (B. v. 't fransch) aan te leeren. Volgens de Socialisten hebben de werk lieden het* recht-het werk te staken om de bazen te verplichten de loonen te ver- hoogen. Als wanneer er eene werkstaking uit breekt dan staat ook de socialistische pers vol artikelen die de werkstakers aanmoedigen en steunen en de bazen aan de schandpaal stellen. De werkman is uitgebuit... weg met de kapitalisten... dat zijn de refreinen welke men hoort van alle kanten. Maar als in eene socialistische uitba ting eene werkstaking losbreekt dan zwijgt de roode pers als vermoord en de heeren beheerders, die als goede socialis ten het werkvolk zoo genegen zijn of lie ver zouden moeten zijn, gebruiken alle mogelijke middelen en zelts de middelen die zij bij de andere nijveraars zeer laak baar vinden, om de werkstaking te bre ken en aan de eischen van de stakers zoo weinig mogelijk voldoening te geven. De schippers van de «Aimernent Osten- dais zijn in werkstaking. Zij zijn niet genoeg betaald, niettegenstaande de be heerraad en het bestuur van deze ven nootschap, Baas Anseele, patroon van Missiaen, aan 't hoofd, geheel en gansch uit socialisten samengesteld is. Maar van die staking wordt in de roode dagbladen geen het minste gewag gemaakt. Die staking is hen zeker ten zeerste onaangenaam. Het bewijst immers dat het i der werklieden in de roode ondernemingen niet rooskleurig is en dat de socialistische beheerders de ergste onder de kapitalisten mogen heeten. Dat wisten wij reeds lang... maar wij boeken er met genoegen nu en dan eens het bewijs van. Missiaen, onze roode Baas Ganzen- donck, houdt spektakel in de Gemeente raad. In de «Ontvoogding» speelt men nu cinema. Panern et circenses Men kondigt als film aan Vrucht baarheid naar het meesterwerk Fé- condité van wereldvermaarden schrij ver Emile Zolavolgens de rondge strooide prospectus. Wij weten allen dat Zola een der groot ste zedenbedervers is en dat zijne werken af te keurerTzijn. Dié film hoort dus best tehuis in de Ontvoogding TokaaT der socialisten van Yper en succursale van La maison du Peuple van Brussel, waar de boeken door het Parket verboden ten toon gelegd en te koop gesteld zijn. De Socialistische partij is ook de eenige die zich met de veredeling en de moreele heropbeuring van de werkende klas be zig houdt... Ze beweren het ten minste... en het zal niemand ontsnappen dat het verspreiden van dusdanige... meester- stukken op primitieve verbeeldingen den besten invloed uitoefenen zal. De prospectus draagt verder: «Een voorsmaakje van 't geen er zoo al voor behouden is aan de bezoekers van de Cinema Vooruit Dat voorsmaakje schijnt me een ach tersmaakje te zijn en zelf een zeer beden kelijk geurtje te hebben. Wij hebben met gretigheid het laatste nummer van De Werkman verwacht om er het verslag van de laatste gemeen teraadzitting volgens apostel Missiaen in te lezen. Wij hadden gedacht dat Baas Ganzen- donck de walgelijke Incidenten dié'daar plaats grepen zou verzwijgen. Wij had den verhoopt dat hij, eens dat hij zijne koelbloedigheid en zijn nuchter verstdnd veroverd had in de mate van het moge lijke en zijne persoonlijke veete tegen over den Heer Burgemeester uitgevoch ten had, tot wat meer gewatigheid zou gekomen zijn. Maar we zijn mis. We kennen nog Missiaen niet. In plaats van zich te schamen over zijn schandalig gedrag vindt hij de gelegen heid dit gedrag op te hemelen en zijne heldendaden in bijna eene gansehe ko-- lom van De Werkman met veel com plaisance neer te pennen. Dat liberaal pistonnetje, die uit het beraal muziek van Meenen in de socialis tische partij te Yper-wist over te vliegen, doet aan verwaandheid. Wat heeft hij ooit buiten alle politieke baatzuchtigheid voor Yper gedaan? En hetgeen hij ooit deed kan niet opwegen tegen hetgeen Burgemeester Sobry en vele andere gemeenteraadsleden voor Yper gedaan hebben, en dit reeds ten tijde dat de slippendrager van Anseele van de politiek in Yper geen de minste notitie had. Maar dat zal hij nooit geloo- ven. Want Hij is Hij... in volle ootmoed, wel te verslaan. Baas Missiaen was over enkele jaren zeer tegen de Nationalisten gekant. Hij schreef tegen hen zeer hoogdravende ar tikelen en daagde ze iedere week uit tot tegensprekelijke meetingen. Wespreken niet van de scheldwoorden die hij hen wist naar het hoofd te slingeren. Nu heult hij met de Nationalisten mede in eene hevige en systematieke oppositie tegen het schepencollege. Derde meta morphose. En dat enkel én alleenlijk om eene persoonlijke veete bot te spelen en zijne politieke teleurstellingen... aan het licht te brengen. .Is dat misschien al wat Hem zijn poli tiek vernuft en zijne opportuniteit ingeeft. 't Is bitter wéinig! Het weze ons toe gelaten het Hem te zeggen, zonder er doekjes om te winden. De heer Muliie. Het regeerings programma strekt er toe de groote krachten te steunen die 's lands voor spoed verzekeren. Enkele vraagstukken zijn van over wegend belang. Liet groote vraagstuk van het oogenblik is het taalvraagstuk. De regeering is daarom bekommerd Ik hoop te kunnen bijdragen tot een ver zoening, die is gegrondvest op een ver heven werk van rechtvaardigheid. Het verheugt ons te kunnen vaststellen dat de overweldigende bedrijvigheid van den minister van nijverheid en arbeid er toe strekt de sociale wetten uit te breiden tot de landarbeiders en zelfs tot de kleine landbouwers Wij meenen dat men op practische moei lijkheden zal sluiten. Wij zullen ons gelukkig achten er toe bij te dragen deze uit den weg te ruimen. Ik wensch enkele punten van fisca len aard nader te onderzoeken. Gij zult mij zeggen dat wij in de gelegenheid zuilen worden gesteld de ontwerpen te bespreken. Ik meen nochtans nu daarover een woord te moeten zeggen, en wel om twee redenen. In de beoogde hervorming stellen wij vast dat er zekere dingen werden I vergeten. Er werd geen rekening ge hóuden met verschillende wenschen van tie landbouwklasse. De minister van financiën zal er misschien toe ge bracht worden met dezelve rekening te houden, dank zij onze opmerkingen. Ik hoop daj mijn woorden weerklank zullen vinden bij onze vrienden van de Ivflmer en dat zij de amendementen zullen indienen. Zou de regeering niet hét initiatief moeten nemen tot de vérbeteringen, die ik bedoel. Onze desiderata slaan op de over- drachtstaxe. Wij zouden ze willen zien verdwijnen bij den uitvoer van de landbouwproducten en bij den verkoop •in het binnenland. De taxe zou forfai tair moeten blijven voor den aankoop van landbouwgrondstoffen en 1 t. h. moeten bedragen, zooals voor de nij verheid. Wij hopen dat de eerste-minister ons zal voldoening geven. Wat de belasting op beroepswinsten betreft, vragen 250.000 landboüwge- zlnnen een principieele wijziging. Zij zouden moeten recht hebben bp een bedrag, dat het loon vertegenwoordigt. Daarna zou men het belegd kapitaal en het overschot van de winst kunnen belasten. Dat is een eisch van stoffe- lijken aard en het zou ons onmogelijk zijn een ontwerp te stemmen, waarin dat beginsel niet ware gehuldigd. De grondbelasting zou móeten be rusten op de kadastrale schatting, zoo als vóór den oorlog. Thans moet men v«or een goed, door den eigenaar be trokken, een bepaalde handelwijze na léven, terwijl dit voor den huurder niet' het géval is. Een forfaitaire raming zou volgens 'een gelïjkvörmigen grondslag worden gedaanmen zou er van gebruik kun rfen maken voor de registratie en erfe- rftsrechten. Zij zou ook kunnen dienen tot grondslag van een stevig krediet op grondeigendom. Men zou een maximum moeten vast stellen voor het totaal inkomen, waar op de fiscus belasting kan he ff en. Wan neer het kadastraal inkomen zal gepe- rekwateërd zijn, zal de belasting de 450 voorziene millioen aanzienlijk overschrijden. Wij vragen dus den belastingsstandaard te verminderen wanneer dit maximum zal bereikt zijn. Wij vragen ons af, hoe wij er ons hebben kunnen bij aansluiten dat een grondbelasting werd aanvaard die meer dan 30 t. h. van het kadastraal inkomen bedroeg. Dat is overdreven. Wij vragen dat men een ander hoog- tepeil zou vaststellen en dat de hoofd som van de grondbelasting niet hoo ger reike dan wat gij eischt van het inkomen van obligaties. Ziedaar de bijzonderste beschou wingen die ik wenschte in het midden te brengen aangaande de fiscale kwes tie. Meer dan ooit is het nu het oogen blik om den landbouw te bevorderen die in moeilijke omstandigheden ver keert. Een landbouwkundige heeft aangetoond dat de landbouw in 1929 een winst gemist heeft van meer dan 1.500 millioen; dit beteekent 10 t. h. ontvangsten minder voor den land bouwer. Wij bevinden ons in gedrukte om standigheden, zooals door twee cijfers wordt uitgewezenvolgens het index cijfer van October 11. werden land-, bouwproducten verkocht tegen 102 t.h. van den prijs van vóór den oorlog, en de productiekosten beloopen 131 t.h. Ik vrees dat deze krisis nog scherper zal worden, wij gaan een overproduc tie te gemoet die het begin zal zijn van het einde van het dure leven. De regeering zou de middelen moe ten bestudeeren om het afzetgebied uit te breiden. Het oogenblik i$ niet gekomen om een geheel landbouwprogramma uit een te zetten. Daarom zal ik weldra de regeering interpelleeren over haar landbouwprogramma. Nu ga ik over tot onze betrekkingen met het buitenland. In de verklaring wordt gezegd dat de minister van buitenlandsche zaken het initiatief heeft genomen om aan den Volkenbond tolvrede vóór te stel len. Dit is een gelukkig initiatiefhét streeft naar economische ontwape ning. Ik maak evenwel voorbehoud aangaande de uitslagen derzelve. De tolvrede kan gevaarlijk zijn voor Bel- gië. De overige landen zijn voornemens, de tolrechten te verhoogen en ik vraag aan den minister van buitenlandsche zaken of hij tot grondslag van dien vrede zal nemen het huidige tolstelsel met zijn voorziene mogelijkheden van wederaanpassing, die echter tot nog toe niet werden in acht genomen- De heer H?mans, ninister van bui tenlandsche zaken. Voor den toL- vrede werd er >t nog toe geen enkele verbintenis aangegaan. Het vraagstuk werd ter studie gelegd te Genève en in Februari zal er een conterentre worden bijeengeroepen. M^n is enkel in het stadium der besprekingen en der betrachtingen en niet in het sta dium der verwezenlijkingen. De heer Mullie. Stellig. Doch er bestaat reeds een voorontwerp waar over ik alle voorbehoud moet maken daar het mij zeer gevaarlijk lijkt voor onzen landbouw. Meer en meer moeten wij bevreesd zijn voor de al te groote opbrengst in de vreemde landen. Deze trachten hunne producten bij ons-af-te zetten. Aldus hebben wij de dumping van het Fransche meel. Vóór den oorlog werd er een recht van 2 frank gevestigd om daarin te voorzien. Sedert 'twee jaar klagen onze mulders opnieuw, en tot nog toe werd er niets gedaan. Thans worden er per maand 47.000 .zakken ingevoerd uit Frankrijk. Aldus'wordt de invoer van Fransch meel gevaarlijk-,Noor onze maalderij-; en. Gij zult ons' zeggen dat zulks uitvalt in het voordeel vari den verbruike-r. Gij moogt echter geen oneerlijke- mededinging aannemen. De heer Ronvaux. Dat heeft tot nu toe geen invloed gehad op den meelprijs. De heer Mullie, De mededinging is niet eerlijk. De Fransche maalder kan zijn meer opnieuw uitvoeren en de premie trekken. Onze maalders kun nen daarop niet antwoorden. Het geldt hier een rechtstreeksche mededinging tegen den Belgischen graanbouw. Wij hebben een overproductie aan tarwe. -Indien de Franschman zijn meel naar ons land uitvoert met een abnormaal' middel, schaadt hij' onze biunenlandsche productie. Deze toestand is verergerd sedert 4 December. De Fransche regeering heeft een uitvoerpremie doen stem men. Zij beschikt thans over 110 mil lioen, die zullen gebruikt worden ten behoeve van den afzet, in het buiten land van 4 millioen zakken tarwe. De afzet ervan zal moeilijk zijn. Daarom doet men aanbod van Fran sche tarwe tegen 142 frank, hetgeen op onze markt een daling van 20 frank voor de hinnenlandsche tarwe heeft' veroorzaakt. Ik schat dat onze land bouw aldus ongeveer 1 millioen per dag verliest. Het Fransche aanbod met premie heeft noodlottige gevolgen. Evenals ik zult gij van meening zijn dat er dient ingegrepen te worden. De regee ring moet den landbouw beschermen, daartoe heeft zij de noodige wapenen. Op het meel kunnen coëfficiënten toe gepast worden tot vereffening, maar het is vooral voor de tarwe dat maat regelen dienen genomen. Ik hoop dat de minister zonder ver der uitstel zal handelen. Hoe langër men wacht hoe belangrijker het ver lies zal zijn. Ónze voortbrengers ver wachten een doeltreffende bescher ming waardoor de belangen van 250.000 gezinnen zullen gevrijwaard worden. Ten besluite druk ik de hoop uit dat de regeering zich niet tot beloften zal bepalen maar ook krachtdadig zal han delen. Zoo doende zal zij slechts haar verklaring in toepassing brengen en zal zij het vertrouwen rechtvaardigen dat wij in haar stellen. (Zeer goed! zeer goedrechts.) vraagt eene aankondiging in zi. Gedurende den Slag van Waterico (18 Juni 1815) de Brusselnaars waren op- volgénlijk nu eens te neer geslegen daar na wederom geestdriftig. Geheel den voornoen stonden zij op loer, om het eerste kanonschot van den slag gade te slaan... en als het kanonneeren goed aan den gang was, dit verdobbelde den angst van't volk, dat geschaard stond op de openbare plaatsen en op de heuvelen in den omtrek der Naamsche en Halsche póórten... Tijdéns den grooten aanval door Napoleon bevolen op het center van Wellingtons leger, de hoezaren van Cum berland en de Brunswickers deinsden achteruit en liepen Brusselwaarfs. De vervoerdienst, die gekwetsten naar Brus sel bracht, meende dat het leger ingeduwd was en met den vieren van den nanoen was men in Brussel overtuigd, dat Wel lington verslegen was en dat men wel haast de Franschen zoude zien opdagen. Iedereen spoedde zich huiswaarts om er zich te verschansen de diensten in de kerken waar men bad voor het winnen der verbondenen, werden geschorst en de burgerwacht bij een geroepen. Ten 8 ure, het inkomen van fransche krijgsgevange nen tooverde een omkeer in degedachten. Andere krijgsgevangenen volgden en ook regimentsvaandels op den vijand buitge- friaakt daarna convooien gekwetstén. Ten 10-ure ontstak men de eers'e ver lichtingen en ten 3 ure 's nachts een be richt van Barrn Van cte Gappellen kon digde de zegepraal aan. 's Anderdaags, 19 Juni, ten9 ure algemeen klokkengeluid en met den avond algemeene verlichting. Den 19 Juli, met den* avond', vernam men in Brussel dat Napoleon zich aan de Engelschen overgegeven had. In de Munttheater uitbundige blijdschap, 's An derdaags kloknengeluid en kanonnen- salvos om het nieuws te vieren en met den avond verlichtingen en op alle open- benbare plaatsen vreugdevuren, 't Zelfde geschiedde in andere steden en iedereen' was oververheugd, omdat men voor goéd yan den dwingland zoo men Napo leon noemde, verlost was. gerijmd door Josef Mohr en in 1818 ge toonzet door Frans Gruber. Ter gelegenheid van ljet spoor wegongeluk van Namen heeft men gesproken van te groote snelheid en niet onploften signa; l-p:stor. Hoe kan men Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1929 | | pagina 1