ppsrastp mm CONGO fondsenbunk - geval Kwibus meenteraadslid ware... CDeet ge uzat In 't Buitenland VOORDRACHT MET LÏCHTBEELDEN ffet ypep5(»he C?oll{ Veertiendaggsche Rekeningen 4.75 t.h. BEURS - BANK - WISSEL 52s Jaar. - Nummer 2. 30 Centiemen. Zaterdag 11 Januari 1930. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Stalen boeken. Metaal kan men uitslaan en tot bladen herscheppen. Het chocolade papier is tin, voorde beste kwaliteit, of lood. Een gouden stukje van 20 fr. kan uitgeslegen worden tot een zeer dun vel, groot genoeg om een ruiter standbeeld te overdekken. Dan is het doorschijnend, hetgeen gij reeds kunt be- statigen inet de gewone gouden bladjes, waarmede men verguldt Houdt deze tegen licht en zij komen u niet meer ge- luw voor maar groen. Stierengevechten... daar op is de Spanjaard verzot... en zij bestaan hoofdzakelijk in het razendmaken, het afmatten en het dooden van die dieren. Het zijn wilde stieren, komende van de Canarië-eiianden, niet overgroot maar slank en vlug. Bij ieder vertooning wor den er een vijftal en meer afgemaakt en als gij er bij de peerden rekent, die onder het spel verongelukken, gij bereikt eene hooge som, ais onkosten. Katho'iieke Kring door Heer Dr BRUTSAERT, Volksvertegenwoordiger Voor uwe Geldplaatsirige'i wendt U in volle vertrouwen tot de Kapitaal-Concentraties 300 Millioen. Bijbank KH, Groote Markt, 9. Tel. 304-334 Yperstraat, 5. Tel. 62. nelto Alle dagen beschikbaar. OBLIGATIEN op 5 JAAR aan drager 6 °/0 NETTO. Rente betaalbaar met zesmaandelijksche Koepons. 1$ li et CV6C ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Upstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcbeckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. ZITDAGEN. D" BRUTSAERT, Kamerlid, is spre- kelijk voor iedereen: Te POPERINGHE, in zijn hui*, 's morgens, den Maandag en Vrijdag. Te YPER, den 1* en 3" Zaterdag der maand, van 9 Yi tot 12 uur, in den Katholieken Kring. Te WERVICK, den 2* Zaterdag der maand, van 9 tot 12 uur, in Het Kapitel HANDELAARS vraagt eene aankondiging in «HET YPERSCHE VOLK lereen weet hoe rumoerig en gewel- ie gemeenteraadzittingen te Yper te zijn. Eenieder weet ook hoe itjle personen systematiek de goede dezer zittingen weten te storen. bij het lezen van de verslagen van •eerstormachtige vergaderingen is den dwazen en eenvoudigen kop (uibusvan lieverlede een gedacht ian dat, als een zaadkorreltje in ..«ruchtbare grond aan 't kiemen is l ui, wortels heeft geschoten en tot kloeke streusche plant is opgewas- jiodanig 'dat die eenvoiTdige gedachte Cfene plagende obsessie in hem is egroeid Kwibus heeft zich de vraag gesteld: ii zoudt gij, eenvoudige Kwibus, moest gij te Yper in de Gemeente zetelen -zult, beste lezers en lezeressen, u G «hijnlijk afvragen Hoe zou Kwi- ioit in dien beroemde gemeenteraad ken jarom niet inkort overzicht van onze Gemeen- is genoeg om het slaande bewijs gireren dat het aan niemand, op voor- ide dat zijn strafregister blank en iris, verboden is die hoop te koeste- nte zien verwezentlijken. vindt er immers te Yper van alles Advokaten die de goede zaak plei- jadvokaten van den duivel, werken- Iksvertegenwoordigers en afgedank- Irinkebroers en geheelonthouders, Jien die hun brood winnen in het huns aanschijn en anderen die op de kosten van hun syndicaat i,welsprekende lieden en totteleers, tuigden en komediespelers, geleerden primaireluidschreeuwers, oot- n en verwaanden, belee'den en ftenoud-strijders en «embus- 'zakeninannen en zuivere politie- menschen die schartelen om er te en en menschen die het breed heb- ineen woord eene heerlijke scha ttig, 'ne hutsepot van al wat ge wiit tot denken. ais ge dat al inziet komt ge, beste sen lezeressen, tot de overtuiging et slechts aan hem zelf te wijten is hij er nog niet bijzit... rond het ne tapijt. aar eens in de Gemeenteraad wat tij dan doen en... laten tel eenvoudig Hij zou eerst en vooral geen syste- keoppositie doen tegen het College lurgemeester en Schepenen die hij »uhelpen kiezen hebben. Hij zou ook vooral de belangen van inzien en niet uit politieke liefheb- alles trachten te verknoeien. Hij zou zich steeds herrinneren dat gemeenteraadslid alleenlijk een be ier is die aan zijne plichten te kort wanneer hij denkt met hoogdraven- iholle redevoeringen alleen alles te Weren. Hij zou verders voornaam en be- blijven en zich niet plichtig maken grove of kwetsende uitlatingen, be sgingen, verwenschingen, bedreigin- en gehuil dat zelfs in eene zeer E«ne kroeg niet te pas komt. De overheid zou hij eerbiedigen, Windachtig dat hij altijd voor zijne Aurgers een voorbeeld moet zijn van sd'gheid en niet professor in onbe- alde manieren. Altijd gezapig en koelbloedig en schuimbekken, schreeuwen, roepen toren. 1 Altijd alles nuchter instudeeren en ?sen en alle politieke drijverijen van Haten. Zijn voorzorgen nemen om gedu bde zitting noch dorst noch nadorst f«en laven. Nooit geene wenken of wenschen Hellen die tegenstrijdig met de wet He Hoogere Overheid zouden kun- •erbroken worden en Zoodoende z'n beste doen om geen domoor door te gaan en de 6van de stad niet te benadeeligen in Persoontje van hare vertegenwoor- *5. *4'sge kunt zien is het gemakkelijk Tvoudig... maar toch om tot die gering te geraken moet men alle drijverijen en baatzuchtigheid H van kant te laten en voor sommi- slat onmogelijk. zal, men in dg Gemeenteraad Yper menig spektakeitjes kunnen 'T-. kwibusserijen waaraan Kwibus VrJit zou plichtig maken, ootmoed worden bovengaande opgedragen aan de onstuimige ^hstico-Socialistische oppositie van *oor KWIBUS. IN RUSLAND. De kerke Christi heeft lastige tijden gekend In loop der eeuwen heeft zij beurtelings bloedige en onbloedige ver volgingen onderstaan. Dat was voorzeid Gij zult een tee- ken zijn van voor- en tegenspraak, had de rechtveerdige Simoen gezeid, wanneer hij het goddelijk kind in zijne armen ontving en hij had er bijgevoegd een zweerd zal uw hert doorboren. Maar zeker nooit heeft de vervolging met meer helsche woede over een land gewoed als nu in 't arme Rusland. God weet hoe vele priesters en bisschoppen en andere burgers vermoord wierden Dat heeft het godsdienstig gevoelen der Russen niet kunnen versmachten Maar nu gaat men er op toe met een duivelsche behendigheid en eene ijzere standvastigheid Niet alleenlijk zijn de kerken geroofd en in tooneelzalen van bederf en goddeloosheid vervormd Maar het jong geslacht, de kinders wor den op en top tot de volkomende ongods dienstigheid gebracht. De communistische leeraars hebben aan de scholieren opgeleid van beurte lings dc naburige kerken te bezoeken om aan te teekenen en over te dragen al dezen die daar bidden en van twee maal daags daarover een verslag te geven aan de overheden. De Sovietische gazetten bevelen aan alle opvoeders dat voorbeeld aan en hebben alzoo een nieuw soort van spioendienst ingericht, die, zeggen zij, de beste uitslagen opgeleverd heeft. Zoo schrijven die bladen, hebben er kinders geweest die hunne eigene ouders aange klaagd hebben en ook de kinders die met hen in de zelfde klassen zijn Wreed afschuwelijkheid Dat is nog niet genoeg, zij onderwij zen dat liegen geen kwaad is maar een goed werk wanneer men daardoor den godsdienst kan benadeeligen en de men schen en kinders kan naar - bederf en goddeloosheid brengen Dat heet men opvoeding Ter gelegenheid van Kerstdag, heeft het Ministerie van Kunsten en Weten schappen aan alle kunstgilden, gilden en vergaderingen een algemeen bestorming van goddeloosheid voren gesteld. Alle cinema's moesten met .Kerstdag en met de Kerkfeesten tegengodsdienstige en goddelooze films afdraaien. Groepen van schilders, van muziekanten, van dansers en dansters, van kunstemakers moesten het land rondloopen om overal vertoo ningen tegen Kerstdag te geven en men heeft een machtige uitzending van on godsdienstige boeken en schriftengedaan. Alles is gepoogd en uitgezocht om in 't volk en in 't kind alle gedacht van Godsdienst uit te roeien en uit te doo- den. Het is niet alleenlijk de Katholieke Godsdienst, maar ook de Protestantsche, de Russische, zelfs de Joodsche en Maho- medaansche Godsdienst 7 Gedacht van God moet verdwijnen en men moet er komen tot een volk dat zoo onwetend is als een natuur volk en maar drift en bederf meer kent en volgt Welk een volk bereid men daar 'k Wensche nooit, zei Voltaire, in 't midden van een goddeloos volk te leven want 'k en weet niet hoe ik er levende zou uitgeraken. 't Gaat nu zoo ver in Rusland dat de vreemde volkeren het over hun hert niet meer kunnen krijgen In Londen heeft er in Albert-Halle, een groote vergadering plaats gehad in gericht om verzet en protestatie te houden tegen de barbaarsche en goddelooze ver volgingen van Rusland Alle godsdienstbelijdenissen waren er vertegenwoordigd. Lord Brentford, oud minister van Binnenlandsche Zaken,heeft aan de vergadering gevraagd de volgende motie te stemmen 1/ De tegenwoordige vergadering van menschen die den Almachtigen God erkennen en aanbidden, teekent met alle kracht verzet aan tegen de aanhoudende en wreede vervolgingen van hunne geloofsbroeders van Rusland en vooral tegen de afschaffing van alle godsdienstig onderwijs aan de jongelingschap en noo- digt allen uit die in God gelooven en die de vrijheid beminnen, om te bidden en te werken zonder ophouden voor de vol komen godsdienstig-vrijheid van het Russische volk; 2/ De Britsche Regeering is uitgenoodigd om de vurigste aanklach ten te doen bij de Soviets tegen de gods dienstige vervolgingen. 3 afschriften van de tegenwoordige protestatie zal aan alle besturen en regeeringen gezonden wor den. Na de bespreking ervan door verschil- lige hoogemannen en na een betooging van de vrouwen in dejizelfden zin, wierd het voorstel krachtiglijk toegejuicht en aanveerd Nu is er spraak als druk-papier dun ne stalen veilen te gebruiken. Een boek deel vad 4000 bladzijden zoude twee duimen dik wezen en 500 grammen we gen. Dat alles volgens het gedacht van Edison. Is in Frankrijk gestorven Emile Loubet, in negentigjarigen ouderdom. Toen hij president der Republiek was, was Combes aan 't bewind, en hij heeft de wetten geteekend, doordien kerkver- volger verwekto. m. de wet die de kloosterlingen verbande. Sedert zijn te rugtrekking uit de politiek, ten jare 1906, is hij tot inkeer gekomen en heeft het godsdienstig leven zijner bloedverwan ten opnieuw aangenomen. In de laatste jaren eene kloosterzuster bezorgde hem eene dezer die hij destijds uit het land verbannen had Het BESTE en ZEKERSTE middel on regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op In Heule, met de Kerstfeesten, eeni- ge jongelingen van goeden wil, door kruisten het dorp in alle richtingen met eene verlichte ster en zingende Kerst liederen. De omhaling ter dier gelegen heid gedaan, was ten bate der Heuische missionn.irissen en bracht 1700 fr. op. In Sp an je is een bevel uitgeveer digd, geteekend door den Koningen verbiedende kinderen 'onder de 14 jaar toe te laten bij stierengevechten en bij boksersmatchen. Gazetten vragen dat dit verbod uitgebreid worde tot cinema's en schouwburgen. VóAr 50 jaar, kwamen er Spanjaards in Spa en gaven daar eene reeks stierenge vechten. Maar om de groote onkosten te ontgaan en mogelijks ook, omdat zulk spel in Belgie verboden was, men dood de geen dieren Eene roos was vastge maakt tusschen de hoorns en als het dier razend gemaakt was, moeste de matador die roos plukken Nu de landbouwers van de streek spra ken met minachting van die vertoonin gen, zeggende Dat zouden ze niet dur ven doen met den stier van eene bepaalde hofstede en die ver in 't ronde bekend stond als een gevaarlijk dier. Brengt hem ons Zondag aanstaande lieten de Spanjaards weten en komt allen zien En er was veel volk De toreadors en de picadors en de matadors, die voorzichtig moesten omspringen met hunne kleine vlugge beestjes, hoefden dat niet te doen met den grooten, loggen stier van Spa. Ook hielden ze er letterlijk den zot mede. Ze stooten er tegen, sloegen hem, trokken aan zijnen steert, sprongen er op en speelden er peerdeken mede. Bij dat zien, stoften de landbouwers niet meer en ze trokken er druipneuzend van onder Met het verloopen jubeljaar gingen naar Rome 312 Italiaansche bedevaarten met 84.000 deelnemers. Frankrijk ginger henen met 37 bedevaarten en 13.000 deelnemers, Belgie met 6338 en Duitsch- land met 6190. Als petrol um brandend op den grond stort, geen water erop gieten Want hij zwemt boven en brandt voort, maar asschen of zand er op werpen en wat hem aanstonds uitdooft is melk. Rockefeller,amerikaansch milliard- aire, d. i. bezittende meer dan 1000 millioen, beweert rijk geworden te zijn, met 1° Geen nuttelooze zaken te koopen, 2" Spaarzaam te leven en 3" Stiptlijk zijn werk te doen. Om rijk te worden, moet men arm leven en om arm te blijven, moet men rijk leven Lombardiesche kooplieden hebben al hier den eersten berg van Bermhertig- heid gesticht en causa dien oorsprong noemde men zulk een leeningsgesticht den Lombaard. Voor de geteisterden door brandramp deed men eertijds omhalingen in de ker ken en zij ontvongen hulp van edellieden en koningen. Somwijlen in uitgestrekte rampen hielpen ook de stedebesturen. Ten jare 1740 ontstond de eerste poging tot «mderlingen bijstand en de eerste ern stige verzekeringsmaatschappij dagtee- ker,: van 1786. Li de beschrijving der zegepralende ontvangst van prinses Marie-josé te Roiiie, is er spraak van de aankomst- statie di-termini dat is de statie gebouwd nevens de puinen der Ther men of Warme Baden van keizer Diocletiaan. Dat was een gebouw be slaande 12 hectaren en waar, nevens de zalen voor warme en koude baden, er ook leeszalen waren, wandelzalen, zalen voor sport, enz. De grootste zaal er van, onder ÉÉN wiegvormig gewelf, dus zonder pi laren, is hedendaags de groote kerk van M ria-ter-Engelen. Voor wie nog den bovk Fabiola gelezen heeft, hij moet zich herinneren dat Pancracius gevangen werd, als hij de christene slaven troosten ging, die bezig waren met te werken aan de Thermen vad Diocletiaan En de schrijver maakt volgende bemerking Hadden die ongelukkigen kunnen voor zien, dat de groote zaal, die zij aan het opbouwen waren, eens christene kerk worden zou... en het overige een klooster van kaarthuizers, met hoeveel troost en ijver zouden zij hun werk niet voortge zet hebben Rome noemt men dikwijls de Eeuwi ge Stad of ook nog de Stad der ze ven heuveipn. Deze laatste zijn 1 't Capitolium, de bakermat van Rome; 2.'het Quirinaal waar 't paleis van den kóning is 3. de Viminaal waar de statie dl termini zich bevindt 4. de Esquilinus niét de kerk van O. V. Vrouw-de-Meerde re 5. de Coelius met St Jan van Latera- nen 6. de Aventinus met het klooster van St Anselmus der Benedictynen 7. dePalatinus met de puinen van 't verblijf der keizers. Buiten het oude Rome ligt de heuvel Janicule waar St Pieter gekruist werd en de heuvel Vatikaan, waar hij begraven werd. Boven een herberg stond er als op schrift INDEZEVENSTER en de eenen lazen in deze venster en anderen in de zevenster. Wie had er gelijk Boven eene andere prijkte TRALIËN VENSTERTJE, wat gelezen werd tralienven... stertje of traliën... venstertje. De groote gebeurtenis van deze week is het huwlijk van onze geëerde en welbeminde Prinses Marie-josé. Dat huwlijk maakt niet alleenlijk twee in-katholieke en koninklijke fa- milien gelukkig maar brengt ook twee katholieke landen in nauwer vereeni- ging, is eene waarborg te meer van vrede en vervult twee bedrijvige en heldhaftige volkeren met een diep ge voelen van vreugde, van fierheid en van geluk. God zegene dat huwlijk en schenke de jong gehuwden een gezond en tal rijk kroost. Hij spare en beware lange jaren die twee dweersdoor godsdien stige zielen tot hun geluk en welvaren en tot heil van hunne volkeren. EEN SCHITTERENDE FEESTDAG TE ROME. Rome, 8 Jan. (Belga). Een helder schitterende zon giet van in den vroegen morgen een gouden stralenbundel uit over de Eeuwige stad en doet de zoo goed geslaagde versiering in de voornaam ste straten nog mooier uitkomen. Heel Rome is in feest. De winkels hebben gesloten en in al de straten die naar het Quirinaal leiden verdringt zich een massa volk, waaronder orde wordt gehouden door troepengordels. Een aantal vliegtuigen zweven bo ven het Quirinaal gedurende de huwe lijksplechtigheid. DE GROOTSCHE HUWELIJKSPLECHTIGHEID In het Quirinaal Rome, 8 Jan. (Belga). De huwelijksplechtig-i heid heeft heden morgen met buiten gewonen luister plaats gehad. Te 9 u. 30 hadden al de genoodig- den, in groot uniform met eereteekens, plaats genomen op de hen voorbehou den plaatsen. De trouwplechtigheid werd behalve door de talrijke uitgenoodigde vorste-j hike persoonlijkheden, bijgewoond j door Mussolini, de buitenlandsche ge zanten, de ridders van de Annunzia- op Maandag 13 Januari, om 8 uur 's avonds, in de feestzaal van den Katholieken Kring gehouden worden, over Ingangsrecht voor NIET leden 2 fr. voor leden: kosteloos). HET BESTUUR. denorde met de dames, een vertegen woordiging van de Malthezeorde, voorts door burgemeester Max van Brussel, generaal Pétain, als vertegen woordiger van president Doumergue. verder door de vertegenwoordigers van de koningen van Albanië-en Egyp te. alsmede door vele anderen. De ka pel was voor deze bijzondere gelegen heid met kostbare wandkleeden ver sierd. De Bruidsstoet naar de Kapel. Te 10 uur werd de koninklijke stoet gevormd. Vooraf de groot ceremonie meester van het Paleis met de burger lijke en militaire hoogwaardigheids bekleders van het Hof, de ridders van de orde der Annonciade en de prefect van het Paleis. Dan volgdenKoning Albert met Prinses Marie-josé aan den arm prins Umberto aan den arm der Koningin van Italië, de koning van Italië met koningin Elisabeth; de koning vair Bulgarië met de koningin-moeder van Portugalde koning van Afghanistan met de Groot-hertogin van Luxem burg; prins Louis II van Monaco met koningin Suraya van Afghanistan. Deze waren gevolgd door een der tigtal prinselijke koppels van konink lijken bloede. De hofdames sloten den schitteren den stoet. Alle genoodigden maakten, bij het defilee in de salons, een diepe buiging. De Bruidstooi van Prinses Marie-josé. Prinses Marie-josé droeg een wit kleed van velour-panne versierd met echt hermelijnhet lang gewaad tot op de enkels, gaat dan over in een schuimlichteii sleep daarenboven droeg de prinses een hofmantel even eens in velour-panne afgeboord met hermelijn en gevoerd met zilver lamé de mantel is ongeveer zes me ter lang. De schoenen waren in wit satijn. Op het hoofd droeg de prinses een diadaam en den sluier in Brtissel- sche kant, haar bij nationale inschrij ving aangeboden. Schitterende toiletten. De koningin droeg een kleed in blauw zilverlamé, waarop diamanten waren geborduurdeen hofmantel in blauw met zilver geborduurd fluweel en een sluier. Prinses Astrid had een kleed in Mahra-goudbtokaat met lan gen sleep en daarover een hofmantel in robijn-kleurig fluweel versierd met een kant en gouden borduursel. Bene den den sluier in echten kant droeg zij ook een diadeem met briljanten. Op het champagne-kleurige kleed van koningin Helena waren gouden versierselen en parelen gestikt. Haar mantel van goudbrokaat droeg een 5 meter langen sleep. Ook de prinsessen en de hofdames droegen kostbare toiletten. Bijzonder opvallend was de roode pelerine van prinses Mafalda van Hessen, welke zich reeds gedurende eeuwen in het bezit van het Huis Hessen bevindt. De koningin en prinsen en de overi ge mannelijke gasten droegen uniform of rok met ordeteekenen. In de Paulinische Kapel. Kardinaal Maffi, pauselijk legaat, omringd door zijne helpers, wachtte in de Paulinische kapel, rechtstaande voor den troon, den stoet op, terwijl een honderdtal koorzangers den plech- tigen zang God beware den koning uitvoerden. Nadat iedereen" had plaats genomen, kleed de kardinaal Maffi zich met de kostbare historische geestelijke ge waden, die aan het huis Medicis heb ben toebehoord. De Inzegening. Het is plechtig stil wanneer de kar dinaal aan prins Umberto de voorge schreven vraag stelt: «Koninklijke Hoogheid wilt gij Hare Koninklijke Hoogheid prinses Marie-josé van Bel gië tot echtgenoote nemen?» Nadat, zooals gemeld, volgens de traditie, de prins zich eerst tot zijn vader heeft gewend, antwoordt hij met heldere stem «Ja De kardinaal stelt vervolgens dezelf de vraag -aan prinses Marie-josé, die na de toestemming van koning Albert, eveneens Ja antwoordt. Vier prinsen van het huis van Sa- vooie, de graaf van Turijn, de hertog der Abruzzen, de prins van Udine en de hertog van Pistola treden op als getuigen en houden, op dit oogenblik, den protokolairen sluier boven het hoofd van de jonggehuwden, terwijl de kardinaal, met hun rechterhand in de zijne, de kerkelijke huwelijks'for- muul uitspreekt en hen driemaal ze gent. Vervolgens zegent hij de trouw ringen, die ze aan de vinger steken, terwijl het koor een voor de gelegen heid samengesteld lied zingt van toon dicht tr Pen zi, a de prinsen van Sa- vooie den ouden rechthoekige sluier die alleen voor de bruiloft van de Ita liaansche erfprinsen dient, verwijde ren. Tenslotte doet de kardinaal voorle zing van de artikels van het Itali- aansch wetboek, betreffende de we- derzijdsche plichten van de echtge- nooten. Mgr Maffi bekleedt zich vervolgens met de misgewaden, draagt het H. Officie op, en geeft den echtelijken ze gen aan de jonggehuwden. De mis, opgeluisterd door uitvoerin gen van het koor, onder leiding van sa Agentschappen in al de bijzonderste Gemeenten van West-Vlaanderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1930 | | pagina 1